Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť"

Transkript

1 Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť Odbor stavební úřad Tel: , Fax: Váš dopis ze dne Číslo jednací 745/ /2016-8/2016-STU Navrhovatel: Obec Jezdovice, Jezdovice 90, Třešť, IČ: Oprávněná úřední osoba Luděk Rudolf Ing. V Třešti dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Obec Jezdovice, Jezdovice 90, Třešť, IČ: (dále jen stavebník"), podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu : JEZDOVICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV na pozemcích : stavební parcela 35, pozemkové parcely 8, 9/2, 9/4, 12, 13/1, 47/2, 57, 64, 65, 68/6, 106/7, 106/21, 106/28, 109/2, 109/6, 118/1, 121, 178/1, 178/4, 178/19, 178/20, 955/10, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1104/8, 1109/12, 1110/6, 1110/16, 1110/22, 1115/5, 1118/19, 1150/1, 1153/1, 1155/1, 1156/1, 1156/8, 1156/14, 1156/15, 1156/32, 1156/33, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1163/2, 1165, 1177/1, 1177/2, 1178/1, 1180/1, 1188/1, 1189/1, 1189/2, 1195, 1196, 1197/2, 1211, 1212 a 1214 v katastrálním území Jezdovice. Městský úřad Třešť, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den : (pondělí) v 08:00 hodin v místě : MěÚ Třešť, Revoluční 20/1, TŘEŠŤ Kancelář STÚ 2.NP Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do doby vydání rozhodnutí, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Třešť - stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě, na č.tel. : Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho oprávněný zástupce písemnou plnou moc. Stanovení okruhu účastníků řízení další požadavky dle SZ: Při stanovení okruhu účastníků řízení vychází STÚ z ustanovení 85 stavebního zákona, kde účastníky územního řízení jsou a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d), b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu, účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. Podle 87 odst.2) stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. Podle 87 odst.6 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního rozhodnutí účastníci řízení podle 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Luděk Rudolf Ing. v.r. vedoucí odboru stavební úřad MěÚ Třešť otisk razítka 1

2 Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvěšení:... Datum sejmutí: Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Razítko: Obdrží : účastníci řízení dle 85 odst.1 jednotlivě : - Obec Jezdovice, Jezdovice 90, Třešť, IČ: Vladimír Cvak , Jezdovice 38, TŘEŠŤ - Luboš Hartl , Jezdovice 97, TŘEŠŤ - Hana Hartlová , Jezdovice 97, TŘEŠŤ - Hana Hejdová , Demlova 3594/14, JIHLAVA - Petra Jiráková , Jezdovice 19, TŘEŠŤ - Jaroslav Jon , Jezdovice 11, TŘEŠŤ - Rostislav Liška , Jezdovice 27, TŘEŠŤ - Zdeněk Majdič , Jezdovice 58, TŘEŠŤ - Dana Majdičová , Jezdovice 58, TŘEŠŤ - Libor Mifka , Jezdovice 19, TŘEŠŤ - Jaroslav Mikeš , B. Smetany 892/11, TŘEŠŤ - Jiří Nevrkla , Jezdovice 72, TŘEŠŤ - Eva Nevrklová , Zahradní 3518/24, JIHLAVA - Pavel Novák , Jezdovice 87, TŘEŠŤ - Petr Novák , Dušejov 124, DUŠEJOV - Jitka Nováková , Jezdovice 12, TŘEŠŤ - Marie Nováková , Dušejov 124, DUŠEJOV - Zdeňka Svobodová , Jezdovice 53, TŘEŠŤ - František Tůma , 5.května 915, JÁCHYMOV - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, JIHLAVA - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, JIHLAVA - Rybářství Vysočina s.r.o., V Kaštanech 230/11, TŘEŠŤ - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, PRAHA - Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, PRAHA - Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26/646, BRNO účastníci řízení podle 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona - identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, veřejnou vyhláškou : - p.č.st.78, 141/9, 141/12, 178/1, 178/4, 178/13, 178/18, 178/19, 178/20, 178/21, 178/24, 178/25, 178/27, 1156/14, 1163/3 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1163/2 - p.č.st.78, st.95/1, st.95/2, 174/1, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/20, 178/31, 182/36, 182/37, 182/47, 182/52, 1159, 1163/2, 1163/3, 1253 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/1 - p.č.st.2, st.4, st.86, 4, 178/12, 178/21, 178/25, 178/26, 178/29, 178/30, 1156/14, 1163/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/4 - p.č.st.78, 178/1, 178/13, 178/18, 1163/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/20 - p.č.st.5, 5, 178/4, 178/19, 178/21, 1156/8, 1156/13, 1156/15, 1163/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/14 - p.č.st.7/1, st.54/2, st.55, 95, 98/1, 109/2, 178/10, 178/22, 426/3, 429/3, 1151/2, 1155/1, 1156/1, 1156/6, 1156/7, 1156/9, 1156/12, 1156/13, 1156/14, 1156/15, 1156/16, 1156/17, 1156/18, 1156/19, 1156/20, 1156/21, 1156/22, 1156/23, 1156/24, 1156/25, 1156/26, 1156/27, 1156/28, 1156/29, 1156/30, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 1156/34, 1156/35, 1156/36, 1156/37, 1156/38, 1156/39, 1156/40, 1156/41, 1156/42, 1156/56, 1156/66, 1211, 4565/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/8 - p.č.1151/2, 1156/6, 1156/8, 1156/32, 1177/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/33 - p.č.6/1, 6/9, 179/1, 1116/2, 1151/1, 1151/2, 1156/31, 1156/32, 1156/33, 1211 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1177/2 - p.č.st.8, 6/1, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 66/2, 68/1, 68/4, 70/1, 71/1, 72/4, 73, 74/1, 75/1, 75/3, 101/3, 106/7, 106/21, 106/28, 109/1, 109/6, 111/1, 111/2, 118/1, 122/1, 124/1, 124/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 933/1, 934/2, 934/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/8, 942/15, 942/23, 942/24, 654/2, 955/1, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1151/1, 1155/1, 1156/8, 1156/29, 2

3 1156/30, 1156/31, 1156/66, 1177/1, 1177/2, 1196, 1199/5, 1212, 1213, 1214, 1215, 1235, 1236/1, 1236/3, 1081/4, 1081/6, 1105, 3696, 4591 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č p.č.106/21, 1211, 1214 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/7 - p.č.106/7, 106/28, 1211, 1214 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/21 - p.č.106/2, 106/6, 106/21, 106/26, 106/27, 121, 124/2, 124/3, 1196, 1197/2, 1211, 1214 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.106/28 - p.č.68/8, 68/9, 106/7, 106/21, 106/28, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č p.č.st.73, st.75/1, 178/11, 178/18, 1156/13, 1156/14, 1163/2, 1219 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.178/19 - p.č.179/1, 1151/2, 1156/8, 1156/11, 1156/33, 1177/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/32 - p.č.st.49, st.50/1, st.50/2, st.51, st.52, st.53, st.54/1, st.54/3, st.55, st.56, st.57/1, st.57/2, st.58, st.59, st.60/2, st.60/3, st.61, st.62/1, st.62/2, st.63, st.64/1, st.64/2, st.74, st.97, st.98, 68/4, 69/4, 72/3, 76/1, 76/3, 77/1, 81, 82/2, 91/1, 91/3, 95, 101/9, 103, 104, 106/15, 106/26, 106/22, 106/23, 106/24, 1155/2, 1155/3, 1155/5, 1155/6,1155/7, 1156/1, 1156/8, 1156/56, 1156/57, , 1218, 1220, 1221, 1222, 1223 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1155/1 - p.č.st.55, 91/1, 95, 1155/1, 1156/1, 1156/8, 1156/57 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/56 - p.č.429/3, 431, 1156/1, 1156/8, 1156/28, 1156/43, 1156/44, 1165 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/42 - p.č.326/80, 429/3, 429/4, 431, 1156/28, 1156/42, 1156/43 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č p.č.st.55, st.100, 95, 792/67, 792/80, 861, 928, 929/1, 929/4, 929/5, 932/1, 934/1, 942/17, 1155/1, 1156/3, 1156/4, 1156/5, 1156/8, 1156/28, 1156/42, 1156/53, 1156/44, 1156/45, 1156/46, 1156/47, 1156/48, 1156/49, 1156/51, 1156/52, 1156/53, 1156/54, 1156/55, 1156/56, 1156/57, 1156/58, 1156/59, 1156/60, 1156/61, 1156/62, 1156/63, 1206, 1208, 1097, 1109/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/1 - p.č.106/2, 106/28, 124/2, 124/3, 1196 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č p.č.st.11/1, 6/7, 8, 9/2, 9/4, 10/1, 10/4, 106/2, 106/26, 106/27, 106/28, 121, 124/2, 124/3, 1177/1, 1197/1, 1197/2, 1211 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č p.č.st.10, st.11/1, st.13/1, 8, 9/3, 9/4, 1196 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/2 - p.č.st.11/1,9/2, 9/3, 10/4, 1196 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.9/4 - p.č.st.10, 9/2, 1177/1, 1196 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.8 - p.č.st.117, 98/1, 98/2, 100, 108, 109/7, 1156/8, 1156/40, 1156/41k.ú.Jezdovice (sousední pozemky - p.č.109/2 - p.č.109/2, 109/7, 1156/8, 1156/40 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/41 - p.č.109/2, 109/7, 112, 1156/8, 1156/39, 1156/41 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/40 - p.č.109/3, 109/7, 112, 1156/8, 1156/38, 1156/40 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/39 - p.č.109/3, 112, 113, 1156/8, 1156/37, 1156/39 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/38 - p.č.109/1, 109/3, 113, 1156/8, 1156/36, 1156/38 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/37 - p.č.109/1, 109/6, 113, 1156/35, 1156/37 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/36 - p.č.st.168, 109/1, 109/6,, 118/1, 122/1,124/1, 1156/8, 1156/34, 1156/36 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.156/35 - p.č.st.168, 109/6, 122/1, 1156/35, 1211 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.118/1 - p.č.109/1, 118/1, 1156/35, 1156/36, 1211 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.109/6 - p.č.st.5, st.6, 5, 1156/8, 1156/14, 1156/16 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1156/151 - p.č.68/5, 68/6, 934/2, 955/5, 955/6, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 855/11, 958/2, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 971, 972, 975/2, 976/2, 977/2, 1197/2, 1211, 1213 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č p.č.68/5, 1197/2, k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.68/6 - p.č.st.47/1, st.47/2, st.48, 56, 57, 58, 59, 60, 1153/1, 1178/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1178/1 - p.č.st.33, st.39/1, st.40, st.41, st.42, st.43, st,44/1, st.44/2, st.45, st.46, 13/2, 44, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2, 51, 53/1, 53/2, 54/3, 56, 57, 1150/1, 1153/2, 1153/4, 1178/1, 1180/1, 1197/2, 1201, 1217 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1153/1 - p.č.st.14, st.15, st.16, st.17, st.18, st.19/2, st.20, st.21, st.22, st.23, st.24, st.25/1, st.25/5, st.26, st.27, st.28, st.29, st.30/1, st.30/2, st.31/2, st.33, st.70, st.77/2, st.81, st.110, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31 32/1, 32/2, 33/3, 35, 37, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 43, 1110/16, 1110/22, 1113/8, 1113/9, 1113/10, 1115/1, 1115/2, 1115/4, 1115/10, 1116/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/10, 1150/11, 1153/1, 1177/1, 1189/2, 1195, 1197/2, 1203, 1204 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1150/1 - p.č.st.70, 11, 12, 1150/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.13/1 - p.č.st.10, st.13/1, 6/7, 8, 9/1, 11, 12, 13/1, 1116/1, 1150/1, 1196, 1205, 1211 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1177/1 - p.č.59, 1153/1, 1178/1, 1197/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.57 - p.č.11, 13/1, 1177/1, 1197/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.12 3

4 - p.č.st.46, st.84, st.101, 53/2, 54/3, 54/5, 63, 1007/1, 1007/3, 1014, 1033, 1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1044, 1051, 1056, 1060/1, 1153/1, 1179, 1182/1, 1183, 1185, 1186 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1180/1 - p.č.st.34, st.35, st.39/1, 47/1, 1075/1, 1075/2, 1153/1, 1201 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.47/2 - p.č.st.36, st.38, st.39/1, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.st.35 - p.č.st.35, 47/2, 1071/1, 1075/1, 1075/3 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/2 - p.č.1071/1, 1075/1, 1075/2, 1075/4, 1104/5, 1104/6, 1104/8 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/3 - p.č.1071/1, 1075/3, 1075/6, 1104/5, 1104/8, 1104/9, 1104/10 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1075/4 - p.č.1075/3, 1075/4, 1104/5, 1104/9, 1188/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1104/8 - p.č.1096/1, 1096/2, 1096/3, 1100/5, 1100/6, 1100/7, 1101, 1104/2, 1104/5, 1104/7, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 1104/11, 1109/1, 1109/4, 1109/6, 1109/7, 1109/9, 1109/10, 1109/11, 1109/12, 1110/3, 1110/6, 1110/25, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/35, 1110/36, 1110/38, 1110/40, 1124/3, 1188/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1188/1 - p.č.1109/1, 1109/11, 1110/2, 1110/16, 1110/17, 1188/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1109/12 - p.č.st.90, 1109/1, 1109/11, 1110/12, 1110/2, 1110/17, 1113/2, 1150/1, 1150/6, 1150/7 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1110/16 - p.č.st.83, st.92/1, st.93, 35, 1110/14, 1110/20, 1110/22, 1115/2, 1118/7, 1118/9, 1118/16, 1118/22, 1150/1, 1189/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/2 - p.č.st.69/1, st.69/7, st.69/8, st.79, 1086/2, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092/4, 1092/6, 1092/7, 1110/6, 1110/11, 1110/14, 1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/39, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1118/18, 1118/23, 1118/24, 1118/25, 1124/2, 1124/3, 1125, 1132/1, 1136/1, 1136/12, 1136/13, 1136/18, 1189/2, 1189/3, 1200, 4564/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1189/1 - p.č.1109/9, 1110/5, 1110/14, 1110/25, 1110/37, 1111/1, 1188/1, 1189/1 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1110/6 - p.č.st.93, st.110, 1110/20, 1110/21, 1110/23, 1110/24, 1150/1, 1189/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1110/22 - p.č.1115/4, 1115/5, 1115/7, 1116/1, 1116/4, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1122/1, 1136/4, 1136/14, 1136/16, 1140/1, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1150/1, 1192, 1200, 3705/9, 3734/3, 3735/3 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č p.č.1115/7, 1117/4, 1118/8, 1118/19, 1195 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1115/5 - p.č.st.159, st.160, 1115/5, 1117/4, 1117/5, 1118/8, 1118/17, 1118/20 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1118/19 - p.č.64, 955/8, 955/9, 955/10 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.65 - p.č.65, 67, 955/2, 955/8, 955/9, 955/10, 1197/2 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.64 - p.č.64, 65, 67, 68/5, 655/9, 1197/2, 1212 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.955/10 - p.č.st.43, 10/1, 13/2, 50/1, 50/2, 57, 59, 64, 67, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 106/27, 106/28, 955/2, 955/4, 955/10, 974, 982/1, 983, 984, 985, 986, 987, 989, 990, 991, 995, 1046/1, 1046/4, 1046/5, 1046/6, 1150/1, 1153/1, 1196, 1197/1, 1199/6, 1212, 1213, 1214, 69/1, 1081/5 k.ú.jezdovice (sousední pozemky - p.č.1197/2 DOSS : - Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo nám. 1, JIHLAVA - Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo nám. 1, JIHLAVA - Magistrát města Jihlavy OD/Odbor dopravy - dopravní úřad, Masarykovo nám. 1, JIHLAVA - Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo nám. 1, JIHLAVA - Magistrát města Jihlavy OŽP/Oddělení lesního hospodářství a myslivosti, Masarykovo nám. 1, JIHLAVA - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, ÚO Jihlava, Sokolovská 2, JIHLAVA - Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, PLZEŇ - Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, JIHLAVA - PČR, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA - ÚO JIHLAVA DI, Vrchlického 46, JIHLAV OSTATNÍ : - RWE DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3 - E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, PRAHA 3 - Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 55, JIHLAVA - Povodí Moravy,s.p., Dřevařská 11, BRNO 4

5 spis SÚ Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí : - Městský úřad Třešť, Revoluční 20/1, Třešť - Obec Jezdovice, Jezdovice 90, Třešť, IČ: Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, STAVBA NEUVEDENÁ v PÍSM.A) AŽ E) (ÚR - dle pol.17 odst.1f/ ,-Kč). 5

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby Městský úřad Trutnov odbor výstavby Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2010/12101/V/SIO/2717 2010/12099/V/SIO/2715 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 Ondřej

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 5328/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 21. 7. 2010 Spisová značka: S-6819/2009 Spis.č. UR 503/09 Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963 Naše čj.: Spisová značka:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX00264BW VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 4.3.2011 SPIS. ZNAČKA: 154/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/1229/2011/Hli

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX0022VNF VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.12.2010 SPIS. ZNAČKA: 10/2011/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/65/2011/Hli VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje OZNÁMENÍ ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 17714/2013-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 61/2014-ESH v Hodonicích dne 26.03.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JVSL VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.1.2012 SPIS. ZNAČKA: 88/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/2275/2012/Hli

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/148312/2012 ST2/Več MMHK/173931/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/34769-11/1527-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/33125-09/3685-2009/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 26. srpna 2009

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory

Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-2815/PJ Rousínov, dne 16. května 2012 Sp. zn.: 2400/2012-464/PJ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 2865/11-95/11-RAJ-328.3-330 Vyřizuje: Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 04.02.2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z n á m e n í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http:// www.zliv.cz čj. 2486/zah/10-La Zliv, dne 15.11.2010 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O z

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1634/2015/OV vyřizuje: E. Drešerová tel.: 482 360 356 e-mail: dreserova@nmps.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MěÚP 1187/2010/Hli - 1 - Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX001T2NS VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1.3.2010 SPIS. ZNAČKA: 146/2010/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5551/2009/OÚPSŘ-328/Va- 29.6.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002RXBO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.12.2013 SPIS. ZNAČKA: 63/2013/VaŽP/Gu ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 545/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3871/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 19. dubna 2010 Spis č.: 804/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad OZNÁMENÍ

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad OZNÁMENÍ Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad Krajířova č.p.27, 380 13 Dačice, tel. 384401 232,384401 231,384401 242 Č.j.: OSÚI11758-1111667-20111BASJ Dačice, dne 4. května 2011 Oprávněná úřední osoba: Baštář

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk OZNÁMENÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 6231/2012-Jan VUP 21526/13-JAN-6231/2012 Marie Janoušková 388 459

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

dle rozdělovníku Oznámení o zahájení stavebního řízení

dle rozdělovníku Oznámení o zahájení stavebního řízení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 09.10.2015 MMJ/OŽP/9139/2015-2 Ing. Samešová/706 13.10.2015 165392/2015/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ÚŘAD MĚSTYSE NOVÁ ŘÍŠE

ÚŘAD MĚSTYSE NOVÁ ŘÍŠE Sp. zn. : SÚ 1098 Č.j. Výst.1098 /77 /15 Nová Říše, dne 15. 4. 2015 Vyřizuje : - Ludmila Havlová oprávněná úřední osoba V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLATÉ HORY Stavební úřad nám. Svobody 80, Zlaté Hory

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLATÉ HORY Stavební úřad nám. Svobody 80, Zlaté Hory MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLATÉ HORY Stavební úřad nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 Ve Zlatých Horách 23. dubna 2009 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Dagmar Tomaštíková TELEFON: 584 453 064 E-MAIL:

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Frýdlant, nám, T.G.Masaryka 37 PSČ Tel. : fax : O Z N Á M E N Í

Frýdlant, nám, T.G.Masaryka 37 PSČ Tel. : fax : O Z N Á M E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E F R Ý D L A N T Ě ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení stavebního úřadu Frýdlant, nám, T.G.Masaryka 37 PSČ 464 13 Tel. : 482464020 fax : 482464020 O Z N Á M E

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201229688/RR/SU/Še VYŘIZUJE: Regína Ševčíková TEL.: 554 697 705 FAX: E-MAIL: rsevcikova@seznam.cz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 1101/08/SÚ/RAN Datum: 26.6.2009 Ranglová 352 370

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník:

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

S00BX00JUMGP. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice OZNÁMENÍ

S00BX00JUMGP. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 54814/2012/Ha Č.j.: MmP 57573/2012 Pardubice, dne 4.10.2012 Vyřizuje: Hanušová, tel.:+420466859160 oprávněná úřední osoba,

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 221220/2012/HA/JÍ MMHK/009718/2013 Ing. Jana Jírovcová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2012/388 Číslo jednací: 2012/2617/OV/JEN Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Helena Jenková, referentka

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0660/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 2.4.2012

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2803/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.5.2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Oznámení - novostavba prodejny a servisu zahradní techniky ul.havlíčkova Kolín IV.

Oznámení - novostavba prodejny a servisu zahradní techniky ul.havlíčkova Kolín IV. Oznámení - novostavba prodejny a servisu zahradní techniky ul.havlíčkova Kolín IV. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O VÝJIMCE, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O VÝJIMCE, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE STAVEBNÍ ÚŘAD ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA S.z.: SMUMV1423/2011/výst/Ho Č.j.: MUMV1435/2011/výst/Ho VYŘIZUJE / LINKA Dagmar Holubová / 381 201 917

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2483/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 30.11.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2797/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 25.9.2013

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/9867-2013/1654-2013/mrk Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /24.02.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/27623-16/MOU

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/118228/2012 ST2/Več MMHK/174928/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/1224-13/319-2013/JER Oprávněná úřední osoba: Jeronimová Marie, Ing. Tel.: 533 304

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Navrhovatel: č. j.: NMPS/3549/2016/OV vyřizuje: Radim Suk vedoucí Odboru výstavby

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002NZM7 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6.9.2012 SPIS. ZNAČKA: 504/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/4676/2012/Hli

Více

O Z N Á M E N Í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více