Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení"

Transkript

1 Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných prací. 1. V bakalářské práci autor prokazuje schopnost samostatně teoreticky myslet i prakticky zpracovat zadané téma. Analýza problému by měla obsahovat také vlastní názor autora na nejzávažnější otázky tématu. Vlastní text práce zpravidla nepřesahuje 50 stran, minimální přípustný rozsah je 30 stran. K tématu bakalářské práce je student povinen se přihlásit nejméně dva semestry před státní závěrečnou zkouškou. 2. Diplomová práce překračuje úroveň bakalářské práce rozsahem i hloubkou zpracování. Má charakter rozsáhlejší teoretické studie, která přináší nový pohled na zadaný problém nebo je fundovanou analýzou zkoumaného problému a variant jeho řešení. Pokud diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, může student použít v diplomové práci ty části bakalářské práce, které jsou pro to nezbytné a bez jejich uvedení by diplomová práce netvořila logický celek, v ostatních případech se doporučuje použít odkazů nebo citací z bakalářské práce. Vlastní text diplomové práce zpravidla nepřesahuje 100 stran, minimální rozsah je 40 stran. K tématu diplomové práce je student povinen se přihlásit nejméně dva semestry před státní závěrečnou zkouškou. 3. Zadání bakalářské i diplomové práce se uskutečňuje prostřednictvím IS STAG. Student musí nejprve vytvořit elektronické podklady pro zadání diplomové a bakalářské práce, jejich tvorba by měla vzniknout ve spolupráci s vedoucím diplomové práce. Formulář pro tvorbu podkladů lze student nalezne v položce Diplomové práce přístupné v systému IS STAG. Údaje vyplňované autorem závěrečné práce v IS STAG musí být v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. a) (rozepsané v příloze č. 1) Směrnice rektorky č. 5/ Úplné vyhotovené podklady zadání závěrečné práce poté student vytiskne a vedoucí práce je schválí svým podpisem a příslušným datem. 5. Poté student vyhledá na příslušné katedře kontaktní osobu pověřenou vedoucím katedry. Pověřený pracovník převede podklady do databáze IS STAG, doplní je o nezbytné údaje v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) (rozepsané v Příloze č. 1) Směrnice rektorky č. 5/2007 a vytiskne Zadání diplomové, či bakalářské práce. 6. Student pak neprodleně toto vytištěné zadání předloží ve 4 exemplářích vedoucímu katedry, který v případě, že s obsahem zadání souhlasí, všechny exempláře potvrdí svým podpisem (1. exemplář si ponechá vedoucí katedry, 2. exemplář předá student vedoucímu práce a zbylé dva si ponechá a vloží je později do vazby dvou povinných výtisků své budoucí či bakalářské práce). Teprve schválením vedoucím katedry je zadání platné. Datace zadání by přitom měla odpovídat podpisu vedoucího katedry. 7. Datum odevzdání bakalářské nebo diplomové práce je uvedeno v Harmonogramu PřF UJEP na příslušný akademický rok. Výjimky posuzuje a povoluje na základě závažných důvodů proděkan pro studium. 8. Změny v zadání diplomové práce nebo bakalářské práce je možné uskutečnit pouze se souhlasem vedoucího práce a se souhlasem vedoucího katedry. Změnu je nutné zanést do systému IS STAG, vytisknout znovu zadání a opatřit je novým schvalujícím podpisem vedoucího práce a vedoucího katedry.

2 9. Autor závěrečné práce a pověřený pracovník katedry je povinen doplnit do IS STAG všechny nezbytné údaje uvedené v čl. 3 odst. 2 až 6 Směrnice rektorky č. 5/2007 (rozepsané v Příloze č. 1 této směrnice). 10. Počet exemplářů: Student odevzdává dva povinné exempláře diplomové práce (pokud si jeden chce nechat pro sebe, je nutné mít exempláře tři). Student nejprve zaregistruje odevzdání bakalářské/diplomové práce u příslušné pracovnice na studijním oddělení PřF UJEP (jeden výtisk je označen razítkem studijního oddělení a podpisem příslušné pracovnice studijního oddělení), práce je zaregistrována do evidence studijního oddělení, přičemž zároveň probíhá kontrola, zda je práce nahrána do systému STAG. Po registraci na studijním oddělení odevzdá student dva výtisky pověřené osobě na pracovišti, kde bude práci obhajovat. 11. Termín obhajoby stanoví rámcově harmonogram PřF UJEP. Konkrétní termín pak stanoví vedoucí katedry, nejpozději 14 kalendářních dní před dnem konání obhajoby. Termín konání obhajoby je zveřejní na webových stránkách PřF UJEP a na úřední desce na studijním oddělení PřF UJEP. 12. Do 30 kalendářních dnů po uskutečněné obhajobě je pověřený pracovník katedry povinen nahrát ve formátu pdf do IS STAG posudky vedoucího práce a oponentů a doplnit datum a výsledek obhajoby. 2. Formální náležitosti bakalářské a diplomové práce Práci vytvořte nejlépe na počítači v libovolném programu na zpracování textu (např. Word nebo T E X) a vytiskněte jednostranně nebo oboustranně na bílý papír formátu A4. Autor dodržuje ČN Používejte písmo o velikosti 12pt (12 bodů), nejlépe proporcionální písmo typu Times New Roman. Normalizovaná stránka (pokud neobsahuje obrázky, tabulky či grafy) obsahuje 30 řádek textu po 60 znacích včetně mezer. Při použití proporcionálního písma je ovšem písmen na každém řádku více. Stránky jsou číslované (zpravidla na vnější straně na dolním okraji). Do vlastního textu se nezapočítávají úvodní strany (titul, prohlášení, obsah), strany se seznamem použitých pramenů, poznámkovým aparátem, ilustrujícími přílohami apod. Kapitoly jsou rovněž pro přehlednost očíslovány. Obrázky, grafy, tabulky a diagramy jsou opatřeny názvem a průběžně číslovány. Číslo může být složeno ze dvou čísel oddělených tečkou, přičemž první číslo je shodné s číslem kapitoly. Mohou být vytvořeny počítačem, popř. i ručně a okopírovány, v kopiích práce pak mohou mít formu kopie. Fotografie se číslují a uvádějí v seznamu obrázků. Odkazy na literaturu se průběžně číslují a uvádějí obvykle uvnitř hranaté závorky s číslem publikace podle seznamu, např. [12]. Při odkazu na určité části textu lze uvést za číslicemi čísla stránek např. viz [12, str ]. V seznamu literatury jsou takto očíslované práce v pořadí v jakém se objevují v textu. Druhým způsobem je uvedení příjmení autora a roku publikování, např. Novák (1999), popř. i s uvedením stránky Novák (1999, str. 29). Pokud je autorů více než dva uvede se Novák aj. (1999). Mají-li dva či více dokumentů stejné autory a rok, rozlišují se malými

3 písmeny (a, b, c,...), např. Novák (1999b). V seznamu literatury jsou práce uvedeny v abecedním pořadí a s rokem vydání. Text převzatý z jakéhokoliv zdroje se musí vyznačit a pramen musí být citován. Také původ příloh, které nejsou výsledkem vlastní práce se musí uvést. Pokud jsou v práci opsány pasáže, které nejsou citovány, nebude práce přijata. Tiskopis Zadání diplomové práce je součástí odevzdávaného textu a tudíž musí být vázán spolu s ostatními listy práce. Práce je uspořádána způsobem popsaným dále v těchto pokynech. Vyžaduje-li to charakter zadaného úkolu, pak může být uspořádání a rozsah textu upraven vedoucím diplomové práce. V takovém případě musí být tato skutečnost uvedena v úvodu práce. Diplomová i bakalářská práce se odevzdává vázaná v tuhých deskách ve dvou povinných výtiscích (1 výtisk pro knihovnu, 1 výtisk pro katedru). Další výtisk nechává student zhotovit pro vlastní potřebu. Na čelní straně vazby je zpravidla uveden název univerzity (Univerzita J. E. Purkyně), pod ním název fakulty (Přírodovědecká fakulta), nápis Diplomová práce popř. Bakalářská práce, rok obhajoby a jméno autora. Doporučené okraje: horní okraj 25 mm (pokud je číslování na horním okraji), levý okraj 30 mm (na levém okraji je vazba), pravý okraj 25 mm, dolní okraj 25 mm. (Při vazbě jsou listy na všech okrajích oříznuty a na levém okraji je vazba.) Odstavce mohou být odsazeny asi o mm. Kapitoly jsou očíslovány buď jen čísly, nebo např. desetinným systémem (Příklad: 1. Úvod; 1.1 Historický úvod; Pravěk; Starověk; atd.). Mezi textem a následující kapitolou nechejte volné řádky, nebo začínejte na nové stránce. Nechávejte též volný řádek pod názvem kapitoly. Názvy kapitol jsou tučným písmem. Vzorce a matematické vztahy mohou být číslovány pro pozdější reference v textu, nejlépe na pravé straně rovnice v kulatých závorkách. Překlepy je možné v nutných případech opravit ručně, ručně je možné psát i speciální symboly a cizí znaky, které se nevyskytují mezi fonty počítače. Fotografie by měly být zhotoveny na lesklém papíře. Vyvarujte se hrubých pravopisných chyb a překlepů, které mohou snížit hodnocení práce. Dbejte na sloh, správnou interpunkci a nepoužívejte příliš dlouhá souvětí. Používejte Pravidla českého pravopisu. Doplňující poznámky je možné uvádět pod čarou. Při použití zkratek je nezbytné nejdříve uvést plné znění a za ně do závorky zkratku. V následném textu je již možné používat pouze zkratku. V případě většího množství zkratek je možné sestavit jejich seznam a umístit jej za obsah. 3. Uspořádání práce: 1. Titulní list je první stránkou práce a obsahuje postupně shora dolů: název univerzity, název fakulty, název katedry, nápis Diplomová práce nebo Bakalářská práce, název tématu dle zadání, jméno autora, jeho studijní program a obor, jméno vedoucího diplomové práce, rok odevzdání diplomové práce. 2. Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci (bakalářskou práci) zpracoval(a) samostatně a použil(a) pouze literaturu uvedenou v seznamu na poslední straně této práce.

4 V Ústí nad Labem dne:... podpis:... Toto prohlášení je podepsáno autorem práce a umístěno na samostatné stránce. 3. Zadání diplomové práce 4. Do úvodní části je možné zařadit i poděkování (např. vedoucímu práce nebo dalším osobám pomoc při grafickém zpracování apod.) 5. Obsah odkazuje na stránky jednotlivých číslovaných částí textu: 1. Seznam očíslovaných kapitol 2. Seznam příloh 3. Seznam předmětů, které jsou součástí diplomové práce 4. Volitelně: seznam obrázků 5. Volitelně: seznam tabulek 6. Volitelně: seznam grafů 7. Volitelné: seznam použitých zkratek 6. Abstrakt (souhrn): obsahuje stručný obsah a hlavní výsledky práce shrnuté do několika vět (přibližně v rozsahu asi řádků). 7. Úvod obsahuje: Upřesněný diplomový (bakalářský) úkol, informuje o problémech řešených v práci, které byly vyřešeny úplně a které částečně. Zaměření diplomové práce a možnosti praktického využití výsledků (kde a jak). Je zde popsána struktura práce. 8. Kvalita a tudíž hodnocení práce nezávisí na počtu napsaných stran, ale na zpracování, uspořádání, na jasném, přesném a výstižném řešení problematiky. Práce je zřetelně rozčleněna do kapitol a podkapitol, které ohraničují relativně homogenní části textu. V názvech kapitol není vhodné používat zkratky. Je-li potřebný vědní základ používaný pro řešení úkolu na úrovni základního studia PF (je obsahem státní závěrečné zkoušky), pak se využívá hotových výsledků (např. vzorec nebo poučka s odkazem na literaturu) a neopisuje se odvození z učebnice. Vlastní práce je rozdělena přibližně následovně: o rešeršní část (přehledem dosavadních znalostí o studované problematice, zmapování literatury) o formulace problémů a cílů práce (každý řešený problém (i dílčí) musí být jasně formulován a popsán, je zde upřesněna terminologie, teoretické základy pro řešení problematiky, vlastní směr v řešení problému) o popis zvolených metod řešení o vlastní výsledky o diskuse hodnocení výsledků a důsledky, které z těchto výsledků plynou. 9. Závěr obsahuje závěrečné teze a stručné zhodnocení vlastní práce a splnění cílů práce. Dále obsahuje nedořešené problémy, které doporučuje autor práce dále řešit a navrhovaný způsob jejich řešení. 10. Literatura: obsahuje seznam použité literatury. Ten je seřazený buď abecedně podle příjmení autora nebo podle řazení v textu, v závislosti na volbě způsobu citování literatury. Ve druhém případě musí být seznam očíslovaný. Každá položka obsahuje: příjmení auto-

5 rů, iniciály křestních jmen, u knih dále název knihy, vydavatel, místo a rok vydání, u časopisů název článku, název časopisu, rok, ročník, svazek a stránky. Pokud je uvedeno více prací od jednoho autora, řadí se postupně podle roku vydání. Jde-li o práce jednoho autora vydané v jednom roce, řadí se abecedně podle prvního slova v názvu práce a u roku se označí písmeny a, b, c, atd. Statistické, internetové a další různorodé informační prameny se uvádějí ve zvláštní sekci za seznamem literatury. Příklady: [1] Chen, F. F.: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, [2] Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Morphological Study of Discontinuous and Semicontinuous Metal Films. Vacuum, 50 (1998), No. 1 2, str [3] Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J.: Computer simulation of semicontinuous and continuous metal film morphology. Vacuum, 50 (1998), No. 3 4, str [4] Vacek, R.: Optická vlákna, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 43 (1998), č. 1, s. 29. Druhý způsob: Chen, F. F. (1983): Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha. Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J. (1998a): Morphological Study of Discontinuous and Semicontinuous Metal Films. Vacuum, 50, No. 1 2, str Hrach R., Novotný D., Novák S., Pavlík J. (1998b): Computer simulation of semicontinuous and continuous metal film morphology. Vacuum, 50, No. 3 4, str Vacek, R. (1998): Optická vlákna, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 43, č. 1, s Přílohy (pokud existují): Materiály, které by porušily strukturu a sevřenou formu hlavní statě diplomové práce, se zařazují do příloh. Je to např. různý pracovní dokumentační materiál (didaktické výzkumné testy, výpisy programů), tabulky a grafy druhotného významu, jakož i další rozšiřující písemné a grafické materiály. Přílohou je též předmět, který byl vytvořen jako součást diplomové práce, proto musí být uveden v seznamu příloh.

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Osteologický bulletin

Osteologický bulletin Osteologický bulletin Pokyny pro autory Profil časopisu: OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních,

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ 2010/2011 OBSAH Obrázky, vzory úpravy: Obrázek 1: Vzor úpravy desek práce SOČ (vnější desky, přebal)

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více