Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací"

Transkript

1 Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004

2 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie, se student setká s různými druhy úkolů, které pak musí odevzdat v písemné podobě. Pominemeli běžné referáty, rozeznáváme práce seminární (ročníkové), bakalářské a diplomové. Ve všech případech se jedná o původní práce, jejichž cílem je ověřit teoretické znalosti studentů a metodiku historikovy práce, rozdíl je pouze v rozsahu. Seminární práce zpravidla uzavírá cyklus přednášek a seminářů, konaných během semestru, ale může být také prací ročníkovou, a to v případě, že se stane završením dvou či více semestrů, její minimální rozsah je 20 stran (studenti odborného studia zpracují min. 2 práce tohoto typu, ostatní studenti min. jednu). Bakalářská práce je typem práce závěrečné, psané v průběhu třetího roku studia, rozsah činí minimálně 40 stran, obhajoba práce je součástí závěrečné zkoušky. Diplomová práce uzavírá magisterské studium a je rovněž typem závěrečné práce, má min. rozsah 60 číslovaných stran pro učitelské obory, min. 70 čísl. stran pro odborné historiky, píše se během čtvrtého a pátého ročníku a její obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky. Úkolem těchto prací není pouze excerpce archivního materiálu a literatury, nýbrž a především jejich analýza a zhodnocení podle předem stanovených kritérií. Při písemném zpracování je třeba dodržovat určité zásady, které danou práci zpřehlední, ale také poskytnou srovnání s pracemi podobného druhu. Zadávání prací se řídí harmonogramem FF OU. Seminární práce jsou zadávány pracovníky katedry historie během semestru a jsou zaměřeny na témata, která jsou předmětem semináře (téma seminární práce lze určit na základě konzultace s kterýmkoliv z pracovníků na katedře historie). Zadání bakalářských a diplomových prací jsou v předstihu vyvěšeny příslušnými pracovníky na katedře historie, student si vybere vypsané téma (je možno si téma zvolit také sám, ale je přijato teprve v okamžiku, kdy je akceptováno příslušným pracovníkem katedry nositelem vědecké hodnosti Ph.D, CSc., DrSc., Doc., Prof.), práce musí být zadány do konce měsíce října, odevzdány pak do konce měsíce dubna. 2. Části uvedených prací Každá z výše uvedených prací musí obsahovat následující části v předepsaném pořadí: a/ Desky, na kterých jsou uvedeny tyto údaje: název školy a fakulty (viz příloha), příslušné označení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, DIPLOMOVÁ PRÁCE, jméno a příjmení autora, místo a rok obhajoby. Seminární práce obsahuje tytéž náležitosti (bez titulní strany), odevzdává se v kroužkové vazbě. b/ Titul na první stránce zahrnuje název školy a fakulty, katedry (viz příloha), příslušné označení SEMINÁRNÍ PRÁCE, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, DIPLOMOVÁ PRÁCE, jméno a příjmení autora, jméno, příjmení a titulaturu vedoucího práce, místo a rok obhajoby. c/ Prohlášení o tom, že je práce vykonaná samostatně na základě citované literatury a

3 pramenů, souhlas se zpřístupněním, případné poděkování vedoucímu práce a těm, kteří měli na práci podíl. Prohlášení a poděkování tvoří samostatnou stranu a musí být opatřena vlastnoručním em studenta. d/ Obsah je umístěn před vlastním textem práce. Po formální stránce se úprava shoduje s názvy jednotlivých kapitol a subkapitol (čísla stránek se píší vpravo pod sebe, od názvů kapitol je dělí vytečkovaný řádek), doporučujeme při číslování používat desetinné třídění, součástí je i seznam literatury, pramenů, zkratek a příloh. e/ Jednotlivé kapitoly tvoří samotné jádro práce, text je řazen do oddílů a pododdílů podle desetinného třídění. Úvodní titulky kapitol uvádíme vždy na nové straně, podkapitoly oddělujeme volným řádkem. Úvod obsahuje zamyšlení nad zadaným tématem, cíl práce, analýzu pramenů a použitých metodických postupů, případně zdůvodnění teritoriálního a chronologického vymezení, stanovení případných hypotéz, zhodnocení literatury atd. Další kapitoly sledují samotný problém a jeho řešení. Závěr shrnuje a hodnotí dosažené výsledky, autorův přínos k problematice a možnost využití výsledků práce pro další studium daného problému. Cizojazyčné resumé obsahují bakalářské a diplomové práce (psáno ve světovém jazyce) Seznam použité literatury, pramenů a zkratek rozlišujeme archivní (v seznamech uvádíme přesný název archivu a použitých fondů), tištěné (edice, dobový tisk, případně starší regionální brožury, články a monografie) a ústně dochované prameny. Literatura, seřazená v abecedním pořádku, obsahuje průběžné číslování. Přílohy uvádí číslovaný seznam příloh s popisem jednotlivých listů. Seminární práce je odevzdána v jednom výtisku zadavateli práce, s tištěnou verzí i v elektronické podobě. Práce bakalářské a diplomové jsou odevzdávány dle směrnice rektora č. 48/2003 (upravuje i veškeré další náležitosti závěrečných prací) ve dvou výtiscích (vázaná podoba v deskách) a elektronické podobě. U bakalářských a diplomových prací je student povinen vyplnit formulář do databáze DIPL. 3. Text Seminární, bakalářská či diplomová práce se odevzdává na listech velikosti A4. Při psaní práce doporučujeme používat programů Word pro textovou část (typ písma Times New Roman, velikost písma pro kapitoly 14 bodů, pro vlastní text 12) a Excel pro tabulky. Stránka musí splňovat rozsah normostrany (minimálně 60 úhozů/30 řádků, řádkování 1,5), vhodné je pracovat přímo s nastaveným programovým vzorem, který má předem nastavené okraje, a to takto: horní a dolní okraj 2,5 cm, levý a pravý 2,5 cm, při levém okraji nutno pamatovat s 0,5 cm mezerou na vazbu. Při psaní práce používáme zásadně jednoho typu písma, nekombinujeme, pouze při doslovných citacích z pramenů a literatury, které tvoří souvislejší text, je možno text, oddělený uvozovkami, proložit kurzívou. Číslovat začínáme první stranu úvodu od číslice 1, poslední číslovanou stranou je seznam příloh. Poznámky vkládáme do textu automaticky, pod čarou, v celé práci jde číslování průběžně vzestupnou řadou, zvolenou formu poznámky dodržujeme

4 shodně v celé práci. Při citacích uvádíme pro přehlednost jméno autora velkými písmeny. Citace Citace musí mít v celé práci jednotnou formu (viz sborník Historie Historica č.10). Součástí citace může být také doplňující text. monografie: URBAN, O.: Česká společnost Praha 1982, s. 52. SADEK, V. ŠEDINOVÁ, J. FRANKOVÁ, A.: Židovské dějiny, kultura a náboženství. Praha 1992, s. 35. (více autorů citujeme přes pomlčku, maximálně však tři autory; pokud je autorů více, píšeme jednoho a citujeme pomocí kolektivu např: JIŘÍK, K. a kol.: Dějiny Ostravy. Ostrava 1993, s.126.). novinový článek, časopisecká studie: KODEDOVÁ, J.: K problematice strukturálních změn české vesnice ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. In: ČMM 95, 1976, 1 2, s POKLUDA, Z: Desková velkostatkářská držba v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století. In: Slezský sborník 77, 1979, 3, s sborník z konference nebo vydaný k výročí: KUKÁNOVÁ, Z. MATUŠÍKOVÁ, L.: Matriky židovských obcí jako pramen k dějinám židovské populace. In: Nisko 1939/1994. Akce Nisko v historii konečného řešení židovské otázky k 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Ostrava 1995, s Pokud se v jedné poznámce vyskytne více titulů, například při hromadném výčtu titulů ke sledované problematice, citujeme přes středník, např: Johnson, P.: Dějiny židovského národa. Praha 1995; Pavlincová, H. a kol.: Judaismus, křesťanství a islám. Praha 1994; Newman, J. Silom, G.: Judaismus od A do Z. Praha 1992.

5 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE DIPLOMOVÁ PRÁCE DĚJINY BANKY SLAVIA V MORAVSKÉ OSTRAVÉ ( ) DIPLOMOVÁ PRÁCE OSTRAVA 2004 JAN NOVÁK AUTOR: JAN NOVÁK VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. ALENA VOSTRÁ, CSc. OSTRAVA 2004 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením... na základě původních pramenů a literatury, uvedených v seznamu. V Ostravě dne.... Děkuji...za odborné vedení, pomoc a cenné rady při koncipování diplomové práce. V Ostravě dne Beru na vědomí, že tato práce je majetkem Ostravské univerzity v Ostravě (autorský zákon č.121/2000 Sb., 60, ods.1). Bez jejího souhlasu nesmí být nic z jejího obsahu publikováno. V Ostravě dne...

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Osteologický bulletin

Osteologický bulletin Osteologický bulletin Pokyny pro autory Profil časopisu: OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních,

Více

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Jana Čeryová, redakce.ceryova@alescenek.cz 120 00 Praha 2, U Zvonařky 16 www.alescenek.cz INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Rozhodnutí o vydání 1. O vydání/nevydání

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více