(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem"

Transkript

1 0. Základní infromace Název obce Kód obce Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací prostor 58 chráněné ložiskové území Čs. část Hornoslezské pánve ( , černé uhlí, zemní plyn), Hradiště ( , podzemní zásobník plynu, zemní plyn) 59 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 226,06 ha Hradiště ( , podzemní zásobník plynu, zemní plyn) 60 ložisko nerostných surovin (výhradní i nevýhradní) Žukovský hřbet ( , výhradní bilancované ložisko, dosud netěženo, černé uhlí, zemní plyn) 61 poddolované území (železné rudy, systém důlních děl, propadliny) 62 sesuvné území a území jiných geologických rizik Rozloha CHLÚ a dobývacích prostorů 298,78 ha (100 % rozlohy obce) - chráněné ložiskové území černé uhlí, zemní plyn - využití CHLÚ vyžaduje odstranění střetů v území zastavěná část obce - surovinová ložiska černé uhlí, zemní plyn Vodní režim vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 45 chráněná oblast přirozené akumulace vod 48 vodní nádrž 50 záplavové území - pětiti letá voda (Q5) záplavové území - dvacetiletá voda (Q20) záplavové území - stoletá voda (Q100) 51 aktivní zóna záplavového území 54 objekt/zařízení protipovodňové ochrany Podíl vodních ploch k ,30% - území není ohrožováno škodícími vodami, tj. záplavami a povodněmi především díky - negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod odpadními vodami z osídlení přirozené poloze na rozvodí - rizikový a potenciálně rizikový vodní útvar povrchových vod - nevyhovující kvalita vody v tocích vlivem vypouštění odpadních vod - údržba a obnova malých vodních ploch rybníků - negativní ovlivnění povrchových a podzemních vod odpadními vodami z osídlení - využití atraktivního přírodního prvku v krajině pro vybudování vycházkové trasy 3. Hygiena životního prostředí 64 staré zátěže území a kontaminované plochy 65 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 66 odval, výsypka, odkaliště, halda - nízké dopravní zatížení průtahové komunikace - 100% území leží v OZKO - absence velkých zdrojů znečišťování - obec není plynofikována vytápění tuhými palivy - dobře fungující systém odpadového hospodářství - neexistující veřejná kanalizace - nízký radonový index malé riziko nebezpečí narušení zdraví obyvatel - podporovat využívání ekologických zdrojů vytápění a energie z obnovitelných zdrojů - zhoršení ovzduší v období topné sezony - opětovný návrat části obyvatel k topení pevnými palivy (zejména uhlí a dřevo) - spalování kvalitních paliv v kotlích rodinných domů v lokálních topeništích, v důsledku zvyšování cen elektrické energie a zemního plynu 4. Ochrana přírody a krajiny Karta obce 1

2 21 územní systém ekologické stability 22 VKP registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou V44 Malý rybníček pod remízem (č /VTR/r) V45 Krátká linie dřevin podél cesty (č R/s) významný krajinný prvek ze zákona - les 23 významný krajinný prvek ze zákona - nivy významný krajinný prvek ze zákona - rybníky významný krajinný prvek ze zákona - vodní toky 26 chráněná krajinná oblast včetně zón 27 národní přírodní rezervace 28 přírodní rezervace 32 památný strom S20 Vělopolská lípa 34 NATURA evropsky významná lokalita 35 NATURA ptačí oblast - vysoký stupeň přirozenosti lesa - nefunkční ÚSES - území není negativně ovlivněno těžbou - absence chráněných území - z hlediska stability krajiny - krajinný typ B - údržba - plošné poddolované území - zvýšení ekologické stability krajiny podporou funkčnosti ÚSES - likvidace rozptýlené mimolesní krajinné zeleně - vyloučit výstavbu oplocení, ohrad, zdí a podobných bariér ve volné krajině snižující její prostupnost - znehodnocení přírody a krajiny nevhodně vymezenými plochami pro zástavbu 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 38 les zvláštního určení (v roce 2010) les zvláštního určení (v roce 2012) les zvláštního určení (v roce 2014) 39 lesy hospodářské (v roce 2010) 51,86 ha (17,36 % rozlohy obce) lesy hospodářské (v roce 2012) 55,73 ha (18,65 % rozlohy obce) lesy hospodářské (v roce 2014) 55,65 ha (18,63 % rozlohy obce) 40 vzdálenost 50 m od okraje lesa 41 bonitovaná půdně ekologická jednotka - 1. a 2. třída ochrany (v roce 2010) 92,69 ha (31,02 % rozlohy obce) bonitovaná půdně ekologická jednotka - 1. a 2. třída ochrany (v roce 2012) 91,97 ha (30,78 % rozlohy obce) bonitovaná půdně ekologická jednotka - 1. a 2. třída ochrany (v roce 2014) 92,02 ha (30,8 % rozlohy obce) Plocha sklonité orné půdy >7 0,21 ha (0,07 % rozlohy obce) Podíl sklonité orné půdy z orné půdy celkem 2,51% - vysoký podíl BPEJ třídy ochrany 1 a 2 - výhradní zastoupení lesů hospodářských - obnova lesních porostů zaměřená na hospodářské využití s malým podílem - půdy nejsou ohroženy větrnou erozí původních a listnatých dřevinnízký podíl lesních pozemků - výhradní zastoupení nižšího pásma C imisního ohrožení lesů - vysoký podíl listnatých stromů v lesních porostech - postupná přeměna druhové skladby lesů - potenciálně ohrožené půdy vodní erozí - nárůst ploch hospodářských lesů na úkor mimoprodukčních funkcí - necitlivá realizace nových ploch bydlení s ohledem především na BPEJ vyšší třídy 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 67 technologický objekt zásobování vodou 68 vodovodní síť Podíl obyvatel napojených na vodovod (%) 50% 69 tech. objekt odvádění a čištění odpadních vod 70 síť kanalizačních stok Podíl obyvatel napojených na kanalizaci (%) 71 výrobna elektřiny 72 elektrická stanice 73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy 74 technologický objekt zásobování plynem 75 vedení plynovodu 79 technologický objekt zásobování teplem 80 teplovod 81 elektronické komunikační zařízení 82 komunikační vedení 84 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami Karta obce 2

3 85 skládka 89 rychlostní silnice 90 silnice I. třídy 91 silnice II. třídy 92 silnice III. třídy III/ místní a účelové komunikace 94 železniční dráha celostátní 95 železniční dráha regionální 97 vlečka 98 lanová dráha 102 letiště včetně ochranných pásem 103 letecká stavba včetně ochranných pásem Ochranné pásmo radaru Stará Ves (sektor "C" - 5 km až 30 km) 105 hraniční přechod 106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka - dostačující veřejný vodovodní řad - obec nevhodná pro plynofikaci - atraktivní vyjížďkové místo pro cykloturistiku - obec nemá vlastní zdroj pitné vody - dobrý technický stav rozvodné sítě NN - neexistence veřejné kanalizační sítě - nedostatečné šířkové uspořádání místních komunikací - plynárenská trubní síť není do obce přivedena - vybudování veřejné kanalizace v jižní části obce - špatná obslužnost obce hromadnou dopravou osob - zlepšení technického stavu a parametrů stávající sítě komunikací - obtížně kontrolovatelné vypouštění odpadních vod a jejich nekvalitní zachytávání a likvidace především u rozptýlené zástavby 7. Sociodemografické podmínky Pohyb obyvatel v obci k Počet obyvatel Celkový přírůstek Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Počet obyvatel k Rozdíl: Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Počet obyvatel k Hustota zalidnění 95 obyvatel/km² Počet obyvatel ve věku 0-14 let v roce (15,94 % z celkového počtu obyvatel) Počet obyvatel ve věku 0-14 let v roce (19,65 % z celkového počtu obyvatel) 23 Počet obyvatel ve věku 65 a více let v roce (12,08 % z celkového počtu obyvatel) Počet obyvatel ve věku 65 a více let v roce (15,09 % z celkového počtu obyvatel) 18 Průměrný věk v roce ,1 Průměrný věk v roce ,9 Index stáří v roce Index stáří v roce Vzdělanostní skladba v letech: bez vzdělání, základní vč. neukončené 28,30% 17,30% -11,00% střední vč. vyučení 38,70% 35,00% -3,70% úplné střední a vyšší odborné 24,30% 29,60% 5,30% vysokoškolské 7,50% 17,30% 9,80% Index vzdělanosti v letech 31,8 46,9 15,1 Národnostní složení obyvatel v letech: národnost česká 78,20% 55,20% -23,00% národnost moravská 0,50% 0% -0,50% národnost slezská 0% 1,10% 1,10% národnost slovenská 0,50% 1,80% 1,30% národnost romská 0% 0% 0,00% národnost polská 18,90% 12,30% -6,60% Karta obce 3

4 Volební účast - zastupitelstvo obcí 74,12% 75,77% 63,43% 77,67% Volební účast - zastupitelstvo kraje 47,83% 37,56% 37,21% Volební účast - poslanecké sněmovna 71,89% 63,08% 64% Volební účast - evropský parlament 25,53% 37,56% 16,59% Počty objektů ve školním roce 2013/2014: mateřská škola 0 ZŠ nižší stupeň (1.-5. ročník) 0 ZŠ vyšší stupeň (1.-9. ročník) 0 Doba dojezdu a vzdálenost do ORP (Třinec) 19 minut a 14 km - rostoucí počet obyvatel mladších 15 let - rostoucí počet obyvatel starších 65 let - vysoké zastoupení polské národnostní menšiny - absence základní školy v obci - nárůst počtu obyvatel - rostoucí kriminalita - vysoký index vzdělanosti - zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel - zhoršování věkové skladby 8. Bydlení Domovní fond k : domy celkem 89 trvale obydlené domy 72 podíl bydlení v rodinných domech 79,80% trvale obydlené byty 80 byty sloužící k rekreaci v neobydlených bytech Dokončené byty v letech Dokončené byty na 1000 obyvatel v roce ,4 Dokončené byty na 1000 obyvatel v roce ,5 Počet bytů celkem (ze SLDB 2001) 61 Počet bytů I. kategorie (dle SLDB 2001) 53 Počet bytů II. kategorie (dle SLDB 2001) 4 Počet bytů III. kategorie (dle SLDB 2001) 3 Počet bytů IV. kategorie (dle SLDB 2001) 1 Průměrná obložnost 1 bytu v roce ,33 Průměrná obložnost 1 bytu v roce ,46 Plyn v bytě (dle SLDB 2011) 5 Vodovod v bytě (dle SLDB 2001) 61 Splachovací záchod (dle SLDB 2011) 75 Vlastní koupelna (dle SLDB 2011) 79 Vybavení PC (dle SLDB 2011) 55 (z toho 71 rodinných domů a bytových domů) 4 / 4 / 1 / 2 / 1 / 0 / 3 / 1 / 0 / 2 / 3 / 3 (86,9 % z celkového počtu bytů) (6,6 % z celkového počtu bytů) (4,9 % z celkového počtu bytů) (1,6 % z celkového počtu bytů) počet osob / 1byt počet osob / 1byt (6,3 % z trvale obydlených bytů) (76,3 % z trvale obydlených bytů) (93,8 % z trvale obydlených bytů) (98,8 % z trvale obydlených bytů) (68,8 % z trvale obydlených bytů) - převažuje individuální výstavba - nízká intenzita plynofikace - nadprůměrná intenzita bytové výstavby na 1000 ob. - rozptýlená zástavba zvyšuje náklady na přípravu a údržbu území - domácnosti jsou podprůměrně vybavené - postupná modernizace, zateplování domů - zhoršené možnosti rozvoje obce v souvislosti s možnou těžbou 9. Rekreace Počet ubytovacích zařízení s 10 a více lůžky 1 Počet ubytovacích zařízení s méně než 10 lůžky 1 Celková lůžková kapacita 18 Počet lůžek na 100 obyvatel 6,5 Počet objektů individuální rekreace (OIR) 1 Uvažovaný počet OIR s lůžkovou kapacitou 0 Lůžková kapacita 0 Počet lůžek na 100 obyvatel 0 Restaurační zařízení 1 Bufety, bistra 0 Hostince, kavárny, vinárny, cukrárny 1 (celkem stravovacích zařízení: 2 ) Uvedené hodnoty jsou k síť značených cyklotras, turistických tras - velmi omezené ubytovací kapacity - finská sauna - nutnost dojížďky za vyšší občanskou vybaveností - nedostatek stravovacích zařízení Karta obce 4

5 - možnost lépe využít přírodní hodnoty k podpoře cestovního ruchu, zejména krátkodobého a každodenního - příměstského (cykloturistika, pěší turistika, využití lesního potenciálu) - ještě větší stagnace v oblasti cestovního ruchu 10. Hospodářské podmínky Struktura podnikatelské sféry dle převažující činnosti v roce 2013: zemědělství, lesnictví rybolov 7 průmysl 5 stavebnictví 7 doprava 0 obchod 11 služby a ostatní 32 (11,3 % z celkového počtu) (8,1 % z celkového počtu) (11,3 % z celkového počtu) (0 % z celkového počtu) (17,7 % z celkového počtu) (51,6 % z celkového počtu) podnikatelské subjekty celkem 62 Rozdíl: Podnikatelské subjekty celkem v roce Míra podnikatelské aktivity v roce Míra podnikatelské aktivity v roce Míra podnikatelské aktivity v roce Míra podnikatelské aktivity v roce Počet obyvatel (dle SLDB 2011) 281 Počet ekonomicky aktivních (dle SLDB 2011) 130 Počet zaměstnaných (dle SLDB 2011) 118 Vyjíždějící denně za prací mimo obec 81 68,64% Dojíždějící denně za prací do obce 6 Saldo dojížďky (dle SLDB 2011) ,56% Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v roce Kč Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v roce Kč 743 Kč Daňová výtěžnost na 1 obyvatele v roce Kč 652 Kč Míra registrované nezaměstnanosti v roce ,8 Míra registrované nezaměstnanosti v roce ,8 1 Míra registrované nezaměstnanosti v roce ,1 4,3 Míra registrované nezaměstnanosti v roce ,8-4,3 Míra registrované nezaměstnanosti v roce ,9 1,1 Míra registrované nezaměstnanosti v roce ,9 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ,6 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ,4-0,2 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ,2-0,2 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti ,3 3,1 Vývoj počtu obsazených pracovních míst Vývoj počtu obsazených pracovních míst Vývoj počtu obsazených pracovních míst Vývoj počtu obsazených pracovních míst Vývoj počtu obsazených pracovních míst Rozdíl mezi lety 2005 a 2013: -17 (-77 %) 1 Počet prac. míst na 100 zaměstnaných ,1 Počet prac. míst na 100 zaměstnaných ,8-0,3 - nejvhodnější obec pro podnikání v rámci SO ORP Třinec - daňová výtěžnost pod průměrem SO ORP - převaha vysokoškolsky vzdělaných osob nad osobami pouze se základním vzděláním - nezaměstnanost nižší než celorepublikový průměr - vznik nových pracovních příležitostí v souvislosti s možnou těžbou surovin Další dostupné jevy a informace 1 zastavěné území 40,75 ha (13,64 % rozlohy obce) 2 plochy výroby 3 plochy občanského vybavení 4 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 6 památková zóna 8 nemovitá kulturní památka NKP23 Areál bývalé usedlosti čp. 7 (49026/8-3103) 11 urbanistické hodnoty H123 Hospodářská usedlost H124 Centrum obce 12 region lidové architektury 13 historicky významná stavba, soubor 14 architektonicky cenná stavba, soubor 15 významná stavební dominanta 16 území s archeologickými nálezy (uvedeny pouze ty s číslem SAS ČR, okolo pak kategorie II nebo III) 17 oblast krajinného rázu a její charakteristika A - Ropická plošina 18 místo krajinného rázu a jeho charakteristika A.2 19 místo významné události 20 významný vyhlídkový bod Karta obce 5

6 42 hranice biochor (typy v území) 4Do, 4PC a 4Ro 43 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 127,44 ha (42,65 % rozlohy obce) (Odvodněné plochy) 47 vodní útvar povrchových, podzemních vod 6,11 km: Vělopolka 49 povodí vodního toku, rozvodnice Černý potok, Vělopolka 109 vymezené zóny havarijního plánování 110 objekt civilní ochrany 111 objekt požární ochrany 112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR 113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria 114 jiná ochranná pásma 117 zastavitelná plocha 12,3 ha (4,12 % rozlohy obce) 119 další dostupné informace - migračně významná území další dostupné informace - plochy pro ověření územní studií 12. Záměry v obci (označené ve výkresové části) Ozn. Název Typ záměru Z70 Využití kravína na muzeum, agroturistiku Lokální Zdroj záměru Záměr obce Poznámka 13. Ozn. HZ2 NÚ12 SP14 ST45 ST46 X2 X4 X6 Problémy k řešení v obci Charakteristika Oblast řešení Katastrální území hygienická závada autovrakoviště na soukromém pozemku nevyužité území areál kravína územní střet poddolovaného území a zastavitelné plochy pro bydlení územní střet ochranného pásma elektrického vedení VVN a zastavitelné plochy pro bydlení územní střet ochranného pásma elektrického vedení VVN a zastavitelných ploch pro bydlení chybějící kanalizační síť mimo D - nedostatečná občanská vybavenost mimo D - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší mimo D Indikátory udržitelného rozvoje území kvalitativní Téma Indikátor Území ovlivněná těžbou Vodní plochy Překročení imisních limitů KES Zvláště chráněná území Lesnatost Čištění odpadních vod Σ ENVIRONMENTÁLNÍ Dopravní dostupnost Podíl obyvatel napojených na vodovod Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci zaměstnanost Daňová výtěžnost /1ob Podnikatelská aktivita Počet prac.míst na 100zaměstnaných Σ EKONOMICKÝ Dostupnost ORP (do 15 min) Demografický vývoj Věková struktura Index stáří Občanská vybavenost (škola, lékař, pošta) Bytová výstavba Objekty druhého bydlení Σ SOUDRŽNOST OBYVATEL Σ celkem Vyjádření v kartogramu Z, H, S Z, H, S Z, H Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř 15. Indikátory udržitelného rozvoje území kvantitativní č. Indikátor I1 Míra plánovaného růstu zastavěného území 0,3 0,3 0,3 I2 Míra naplnění zastavitelných ploch 0,41 0,45 0,46 I3 Míra recyklace zastavěných pozemků I4 Koeficient ekologické stability 1,74 1,74 1,75 Karta obce 6

7 I5 I6 I8 Ekologická fragmentace nezastavěného území některými liniovými stavbami Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Počet pracovních příležitostí 38 4 Bilanční rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí 0,41 0,03 Počet obyvatel v k.ú. s předškolním zařízením 0 Podíl obyvatel v sídlech v dostupnosti zařízení předškolní výchovy 0 Počet obyvatel v k.ú. se základní školou 0 Bariéry: 0 km Pomocná hodnota pro I6. Pomocná hodnota pro I6. Pomocná hodnota pro I8. Pomocná hodnota pro I9. I9 Podíl obyvatel v sídlech v dostupnosti základních škol 0 I10 I11 I12 Podíl zastavitelných ploch pro bydlení v dostupnosti zařízení předškolní výchovy Podíl zastavitelných ploch pro bydlení v dostupnosti základních škol Podíl zastavitelných ploch (zastavěného území) v záplavovém území Karta obce 7

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: VÚP 327-0/673/09 Ta Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon: 388 459 059 Ve Vimperku:

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk

SWOT analýza. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk. Objednatel: Město Rumburk Název projektu: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Rumburk SWOT analýza Objednatel: Město Rumburk Zhotovitel: Geo Data, s.r.o. CTN - INFO s.r.o. Datum zpracování: listopad 2008 1 Území

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1

Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 Obsah Informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1 1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 1 2. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 1 3. Vyhodnocení vlivů

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ (návrh) Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace

Hůry. Vybavenost obce: Knihovna Kulturní dům Restaurace Hůry Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce: Knihovna

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Akce: Evidenční číslo: 29 007 337 KOSTELEC NAD ORLICÍ NÁVRH ÚPRAVY ÚP Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MOHELNICE TEXTOVÁ ČÁST INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ. S.R.O. 2012 2. úplná aktualizace územně analytických

Více

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014

O R P J E S E N Í K. A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Ú Z E M NĚ ANALYTICKÉ PODKLADY O R P J E S E N Í K A k t u a l i z a c e č. 3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pořizovatel: datum pořízení: prosinec 2014 Městský úřad Jeseník, odbor stavebního úřadu,

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více