ZÁPIS č. 12/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 12/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne"

Transkript

1 ZÁPIS č. 12/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Černý Ing. Iveta Ruibarová Karel Rathouzský host - Omluveni: - Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatel(ka): Ing. Kamil Ferda Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Černý Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č. 05/2013 ze dne , RO č. 09/13 ze dne a RO č. 11/13 ze Návrh Rozpočtové změny č. 10/ Členský příspěvek Mikroregionu Ivančicko pro MAS Brána Brněnska o.s. 5. Návrh Rozpočtu Obce Moravské Bránice na rok Návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Moravské Bránice a společností E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu s názvem SF Moravské Bránice, Tyršova-k. 7. Návrh Záměru obce č. 06/2013 na prodej pozemků. 8. Žádost o přiznání mimořádné finanční odměny ředitelce ZŠ a MŠ Moravské Bránice, okres Brnovenkov, p.o. 9. Návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Moravské Bránice. 10. Diskuse, připomínky, dotazy. 11. Rekapitulace přijatých usnesení RO. 12. Ukončení zasedání. Průběh jednání rady obce: K bodu 1: Zahájení: v h Schválení navrženého programu rady. Stránka 1 z 7

2 Usnesení č /13/R: RO schvaluje navržený program jednání. Projednání námitek členů rady obce proti zápisu z minulého jednání rady: nebyly vzneseny žádné. K bodu 2: RO se seznámila s plněním úkolů, které vyplynuly z jednání ZO č. 05/2013 ze dne : Usnesení č /13/Z: Smlouva bude opětovně projednávána v ZO ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Moravské Bránice a společností E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu s názvem SF Moravské Bránice, Tyršovak, na základě které bude pro oprávněného zřízeno věcné břemeno spočívající v umístění nového kabelového vedení NN do pozemků p.č. 953/1, 953/5, 953/6, 953/7, 985/1, 985/3, 1207/57, 150/1, 837/1, 837/2, 837/4, 837/7, 837/8, 1054/29, 1322/1, 1326/4, 1327/2, 1327/6, 1328/3, 1328/4, 1328/5 v k.ú. Moravské Bránice zapsaných na LV č za jednorázovou úplatu v celkové výši Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu předmětné smlouvy. Termín: do Všechna ostatní usnesení byla splněna RO se seznámila s plněním úkolů, které vyplynuly z jednání RO č. 09/13 ze dne : Usnesení č /13/R: Splněno podepsáno RO schvaluje pronájem pozemků p.č. 1131/65, 608/17, 1371/1, 1326/26, 1499/21, 1499/22, 1499/23, 1359/64, 1359/63, 1636/34 a části pozemku p.č. 1499/18 o celkové výměře m 2 v k.ú. Moravské Bránice zapsaných na LV pro p. S, Moravské Bránice, za 0,20 Kč za 1 m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 12 měsíců. RO ukládá starostovi obce zajistit vypracování návrhu nájemní smlouvy, tuto smlouvu jménem Obce uzavřít. Termín: do Všechna ostatní usnesení byla splněna RO se seznámila s plněním úkolů, které vyplynuly z jednání RO č. 11/13 ze dne : Usnesení č /13/R: Zpracováváno RO schvaluje pronájem pozemku p.č. 1636/56 o výměře m 2 v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV P..., Moravské Bránice za 0,20 Kč za 1 m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 12 měsíců. RO ukládá starostovi obce zajistit vypracování návrhu nájemní smlouvy, tuto smlouvu jménem Obce uzavřít. Termín: do Usnesení č /13/R: Zpracováváno RO schvaluje pronájem pozemku p.č. 1639/7, 1641/2, části pozemku p.č. 1639/3 a části pozemku p.č. 1639/4 o celkové výměře m 2 v k.ú. Moravské Bránice zapsaných na LV Moravskému rybářskému svazu, o.s., MO Dolní Kounice, za 0,40 Kč za 1 m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 12 měsíců. RO ukládá starostovi obce zajistit vypracování návrhu nájemní smlouvy, tuto smlouvu jménem Obce uzavřít. Termín: do Všechna ostatní usnesení byla splněna. Stránka 2 z 7

3 Usnesení č /13/R: RO bere na vědomí předloženou informaci o splnění usnesení vyplývajících z jednání ZO č. 05/13 ze dne RO bere na vědomí předloženou informaci o splnění usnesení vyplývajících z jednání RO č. 09/13 ze dne RO bere na vědomí předloženou informaci o plnění usnesení vyplývajících z jednání RO č. 11/13 ze dne K bodu 3: RO projednala návrh Rozpočtové změny č. 10/2013, ve které z důvodu změn v hospodaření s finančními prostředky dochází ke změnám v rozpočtu. Příjmy: položka 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státního fondu, navýšena o Kč dotace ze SZIF na lesy ve výši (6.457,61 Kč), položka 1511 daň z nemovitosti, ponížena o Kč, z položky 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů, převedeno Kč na položku 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR, z položky 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů převedeno Kč a Kč na položku 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR. Výdaje: převody na položkách dle potřeb obce, 1032 podpora ostatních produkčních činností lesní hospodářství, navýšen o Kč zvýšené náklady na hospodaření v lesích, 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené (Mikroregion Ivančicko), uhrazeno Kč příspěvek Mikroregionu Ivančicko pro MAS Brána Brněnsko o.s., 3631 veřejné osvětlení, navýšen o Kč příprava rekonstrukce VO (projekt, povolení), 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, ponížen o Kč. Výše rozpočtu se nemění. Usnesení č /13/R: RO provádí Rozpočtovou změnu č. 10/2013. K bodu 4: RO projednala výzvu Mikroregionu Ivančicko k úhradě příspěvku Mikroregionu Ivančicko pro MAS Brána Brněnska o.s. Příspěvek se hradí Mikroregionu Ivančicko, který příslušnou finanční částku přepošle MAS Bráně Brněnsko, o.s. Naše Obec je díky členství v Mikroregionu Ivančicko a prostřednictvím svého území součástí MAS. Poplatek byl stanoven na 5 Kč za 1 občana obce. Obec měla k občanů. Usnesení č /13/R: RO souhlasí s proplacením příspěvku Mikroregionu Ivančicko pro MAS Brána Brněnska o.s., ve výši 5 Kč/občan za rok 2013, tj. 984 x 5 = Kč. K bodu 5: RO projednala návrh Rozpočtu Obce Moravské Bránice na rok 2014 zpracovaný a projednaný finančním výborem ZO dne a to ve výši: příjmy Kč výdaje Kč financování příjmy Kč financování výdaje Kč celkem Kč celkem Kč Stránka 3 z 7

4 Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. Usnesení č /13/R: RO projednala návrh Rozpočtu Obce Moravské Bránice na rok 2014, a to ve výši: příjmy Kč výdaje Kč financování příjmy Kč financování výdaje Kč celkem Kč celkem Kč RO doporučuje ZO jeho projednání a schválení. K bodu 6: RO opětovně projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Moravské Bránice a společností E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu s názvem SF Moravské Bránice, Tyršova-k, na základě které bude pro oprávněného zřízeno věcné břemeno spočívající v umístění nového kabelového vedení NN do pozemků p.č. 953/1, 953/5, 953/6, 953/7, 985/1, 985/3, 1207/57, 150/1, 837/1, 837/2, 837/4, 837/7, 837/8, 1054/29, 1322/1, 1326/4, 1327/2, 1327/6, 1328/3, 1328/4, 1328/5, 100/11, 100/14, 100/15, 878/2, 878/3, 879/1, 879/10, 880/1, 882, 883, 884, 903/1, 907/2, 909/1, 909/2, 910/3, 921, 922, 985/1, 986, 1041/10, 1049/2, 1320/2, 1321/3 v k.ú. Moravské Bránice zapsaných na LV č za jednorázovou úplatu v celkové výši Kč. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy, geometrického plánu a se zahájením řízení u příslušného katastrálního pracoviště KÚ nese oprávněný. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Na určení výše úplaty za zřízení věcného břemene se nevztahuje směrnice č. 1/ zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Obce Moravské Bránice, protože na věcná břemena, jejichž příprava byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti této směrnice, se tato směrnice nevztahuje. Důvodem pro opětovné projednání byla změna celkové částky za věcné břemeno a rozšíření počtu dotčených pozemků. Usnesení č /13/R: RO projednala návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Moravské Bránice a společností E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu s názvem SF Moravské Bránice, Tyršova-k, na základě které bude pro oprávněného zřízeno věcné břemeno spočívající v umístění nového kabelového vedení NN do pozemků p.č. 953/1, 953/5, 953/6, 953/7, 985/1, 985/3, 1207/57, 150/1, 837/1, 837/2, 837/4, 837/7, 837/8, 1054/29, 1322/1, 1326/4, 1327/2, 1327/6, 1328/3, 1328/4, 1328/5, 100/11, 100/14, 100/15, 878/2, 878/3, 879/1, 879/10, 880/1, 882, 883, 884, 903/1, 907/2, 909/1, 909/2, 910/3, 921, 922, 985/1, 986, 1041/10, 1049/2, 1320/2, 1321/3 v k.ú. Moravské Bránice zapsaných na LV č za jednorázovou úplatu v celkové výši Kč. RO doporučuje ZO její projednání a schválení. K bodu 7: RO projednala návrh Záměru obce č. 06/2013 na prodej pozemků p.č. 50/3 o výměře 9 m 2 a p.č. 50/1 s označením a o výměře 0,42 m 2, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV na základě geometrického plánu č /2013. Záměr obce č. 06/2013 na prodej předmětných pozemků bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v souladu s 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů po dobu nejméně 15 dnů, a to od do Stránka 4 z 7

5 Usnesení č /13/R: RO rozhodla vyvěsit Záměr obce č. 06/2013 na prodej pozemků p.č. 50/3 o výměře 9 m 2 a p.č. 50/1 s označením a o výměře 0,42 m 2, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Moravské Bránice zapsaného na LV na základě geometrického plánu č /2013. Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1 K bodu 8: RO projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Moravské Bránice, Mgr. Milady Kudelové, o přiznání mimořádné finanční odměny ve výši Kč, ze dne , Mgr. Miladě Kudelové, vyplacenou z finančních prostředků školy v souladu s 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ) a v souladu s nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle 134 zákoníku práce a s odvoláním na kritéria pro udělování mimořádných odměn z účelové dotace MŠMT ČR. Mgr. Milada Kudelová aktivně řešila ve spolupráci s Obcí stavební práce na zateplení ZŠ a stavební práce spojené s vybudováním jídelny v ZŠ a rozšířením kapacity v MŠ. Usnesení č /13/R: RO schvaluje přiznání mimořádné finanční odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ Moravské Bránice, Mgr. Miladu Kudelovou, vyplacenou z finančních prostředků z účelové dotace MŠMT ČR. K bodu 9: RO projednala návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Moravské Bránice. Řád veřejného pohřebiště se vydává na základě zákona o pohřebnictví, po předchozím souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne Řád veřejného pohřebiště upravuje správu hřbitova v naší obci, práva a povinnosti jednotlivých osob (návštěvníků). Provozovatelem hřbitova je Obec Moravské Bránice. Řád veřejného pohřebiště by po schválení nabyl účinnosti dne a nahradil by Řád veřejného pohřebiště ze dne RO dále projednala výši nájemného za hrobové místo a výši úhrady za služby spojené s nájmem, z důvodu zvýšených nákladů na provoz místního hřbitova a končících nájemních smluv, které byly podepsány před 10 lety. Nové nájemní smlouvy budou podepisovány s nájemci v příštím roce na dobu 10 let. Nová výše nájemného je v souladu s Výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Náklady na služby byly vypočítány ze skutečných nákladů na služby na hřbitově, které byly v roce 2012 ve výši Kč. Obec z těchto nákladů za služby uhradí 55,5 % a 44,5 % zaplatí nájemci hrobových míst. Usnesení č /13/R: RO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Moravské Bránice, který dnem nabytí účinnosti dne nahrazuje Řád veřejného pohřebiště ze dne RO stanovuje nájemné hrobového místa od ve výši 12 Kč/rok/m 2. RO stanovuje cenu za služby spojené s užíváním hrobového místa od ve výši 60 Kč/rok/m 2. K bodu 10: Diskuse k jednotlivým bodům zasedání rady proběhla během jejich projednávání. Stránka 5 z 7

6 Starosta obce dále radní informoval o dění na Obci: - Stav finančních prostředků Obce k a) BÚ ,82 Kč b) Účet na splácení kanalizace ,22 Kč c) Účet u ČNB ,10 Kč d) Účet u České spořitelny ,00 Kč - Výše nesplaceného úvěru u České spořitelny je Kč. - Nejbližší zasedání RO: v h. - Nejbližší zasedání ZO: v h. - Návrh ÚP Moravské Bránice zpracovatel ÚP Urbanistického středisko Brno, s.r.o., provádí opravu chyb v dokumentaci. Po obdržení dokumentace bude zahájeno veřejné projednání návrhu ÚP. Stav trvá. - Informace k projektové dokumentaci pro stavbu MORAVSKÉ BRÁNICE VO A ROZHLAS DĚDINA, SADY, IVANČICKÁ SÚ veřejnou vyhláškou zahájil územní řízení a pozval k veřejnému ústnímu jednání na den Obec zaplatí SÚ za územní řízení správní poplatek ve výši Kč. - Obec obdržela rozhodnutím SZIF dotaci na zlepšování druhové skladby v rámci lesnickoenvironmentálního opatření pro rok 2012 v celkové výši 6.457,61 Kč. - Dne proběhl kontrolní den ve věci restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Na kontrolním dni bylo konstatováno: práce byly provedeny v souladu s podmínkami závazného stanoviska v dobré kvalitě. Obci bylo doporučeno provést oplechování stříšky podstavce tak, aby okapnička zamezila stékání dešťové vody po architektuře soklu. Restaurátorské práce byly dokončeny. Obci byla předána závěrečná restaurátorská zpráva. - Na základě Smlouvy o dílo mezi Obcí Moravské Bránice a Krososkem Josefem, restaurátorem byla zaplacena faktura na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši Kč. Obec na tuto akci obdržela dotaci ve výši Kč z Ministerstva kultury ČR. - Obec podala žádost o vydání závazného stanoviska na MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje, k obnově nemovité kulturní památky Krucifixu. Restaurátorské práce byly cenovou nabídkou od Josefa Krososky vyčísleny na Kč s DPH. Obec bude na tuto akci v roce 2014 podávat žádost o dotaci. K bodu 11: Výsledkem jednání rady je Rekapitulace usnesení č. 12/13 přijatých na 12. zasedání Rady obce Moravské Bránice v roce 2013 konaném dne , jež je přílohou tohoto zápisu. K bodu 12: Starosta obce v h zasedání rady ukončil. Stránka 6 z 7

7 V Moravských Bránicích dne: Ing. Jan Trecha, v.r. Ing. Kamil Ferda, v.r. místostarosta starosta... Ing. Jan Černý, v.r. ověřovatel Přílohy: Presenční listina. Rekapitulace usnesení č. 12/13 Rady obce Moravské Bránice ze dne Stránka 7 z 7

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

ZÁPIS č. 06/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 06/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 06/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 10.06.2013 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady host Omluveni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatel(ka): Ing. Kamil Ferda Ing.

Více

ZÁPIS č. 06/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 06/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 06/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 01.06.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

ZÁPIS č. 06/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 06/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 06/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.06.2014 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Černý Karel Rathouzský host Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 05/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 05/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení RO č.

Více

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 04/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Kontrola plnění usnesení ZO č.

Více

ZÁPIS č. 04/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 04/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 04/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 07.04.2014 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady host Omluveni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatel(ka): Ing. Kamil Ferda Ing.

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

ZÁPIS č. 09/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 09/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 09/14 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 18.08.2014 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Ing. Jan Černý Ing. Iveta Ruibarová Karel Rathouzský

Více

ZÁPIS č. 10/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 10/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 10/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 08.10.2012 Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení

Více

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015

ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 ZÁPIS č. 03/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 02.03.2015 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

ZÁPIS č. 01/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 01/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 01/13 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 07.01.2013 Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení

Více

ZÁPIS č. 09/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 09/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 09/15 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 31.08.2015 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Ing. Kamil Ferda Ing. Jan Trecha Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin

Více

ZÁPIS č. 08/11 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 08/11 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení - organizační zajištění, presence. 2. Projednání žádosti p. manželů

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 06/13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 11. prosince 2013 v sále Restaurace u Kališů

Zápis č. 06/13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 11. prosince 2013 v sále Restaurace u Kališů Zápis č. 06/13 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 11. prosince 2013 v sále Restaurace u Kališů Zasedání zahájil v 18 35 hodin předsedající - starosta obce Ing.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, Sychrov, IČO: , tel. a fax:

Obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, Sychrov, IČO: , tel. a fax: Obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov, IČO: 671878, tel. a fax: 485146025 e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 24.11.2010 Přítomni: viz

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS č. 11/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 11/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne ZÁPIS č. 11/12 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne 05.11.2012 Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: dle presenční listiny Ing. Kamil Ferda - starosta Ing. Kamil Ferda Navržený program: 1. Zahájení

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ZÁPIS č. 03/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/05 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Místo schůze: Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: budova Obecního úřadu Moravské Bránice dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík místostarosta Němec

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 11. 4. 2016 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 4. 2016 v 18.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č. 02/15 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 03. června 2015 v sále Restaurace u Kališů

Zápis č. 02/15 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 03. června 2015 v sále Restaurace u Kališů Zápis č. 02/15 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve středu 03. června 2015 v sále Restaurace u Kališů Zasedání zahájil v 18 10 hodin předsedající - starosta obce Ing. Kamil

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Židuliaková, Štecher, Niedermertl, Dušek

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23.3.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Mgr.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více