Odhalení památníku obětem holocaustu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhalení památníku obětem holocaustu"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech jakousi splátkou dluhu, kterou město a jeho obyvatelé vůči židovskému etniku mělo. Doposud většina z nich neměla nikde hrob a ve městě o nich nebyla ani zmínka. Zůstala po nich jen jména na zdech Pinkasovy synagogy. Odhalení Památníku bylo jedním z vrcholů letošních Dnů židovské kultury na Kutnohorsku, které se konaly června v Kutné Hoře, Čáslavi, Uhlířských Janovicích, Malešově a Zbraslavicích pod záštitou ředitele Židovského muzea v Praze PhDr. Leo Pavláta, hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Autorem myšlenky na vytvoření Památníku byl Marek Lauermann, který zároveň koordinoval i celý Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Organizace kultury na straně 4 Spokojení velvyslanci na straně 5 Novela živnostenského zákona na straně 6 Hornický jarmark na straně 8 Kulhavý pojede na olympiádu projekt. Myšlenka vytvoření Památníku byla podpořena zejména Českou radou pro oběti nacismu, Nadačním fondem obětí holocaustu, Dobročinným fondem Philip Morris, Fondem hejtmana Středočeského kraje, Nadací Židovského muzea v Praze, Nadací Židovské obce Praha a významným dárcem byl prof. Ludvík Bass, vnuk dlouholetého předválečného místostarosty ŽO Kutná Hora Aloise Basse. Jako základ pro fond na výstavbu památníku byl použit výtěžek z prodeje publikací Židé v Kutné Hoře a Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích Zapomenutí sousedé. Zvláštní poděkování si zaslouží i ti, kteří se postarali o vlastní instalaci a zajištění technického zázemí. Památník mohl být umístěn díky nebývalému osobnímu nasazení MUDr. Plačka, předsedy Klubu rodáků a Ing. Železného, ředitele Technických služeb, které stavebně upravily prostor před bývalou synagogou. Zapůjčení těžké techniky pro dopravu a instalaci Památníku sponzorsky poskytlo ČKD Kutná Hora, a.s., díky podpoře Ing. Karla Krenka. Od počátku se jako jediné vhodné místo jevil prostor před bývalou synagogou, dnes sborem Církve československé husitské. Pro vytvoření Památníku byl získán světoznámý sochař, profesor Aleš Veselý rodák z nedaleké Čáslavi. Ten jej pojal jako jakési memento, připomínku utrpení, která ovšem hovoří v symbolech židovských dějin. Památník integruje motiv šesticípé hvězdy, coby symbolu utrpení Židů během holocaustu. Pro odhalení Památníku byl zvolen 5. červen, což je datum, kdy byla v roce 1942 většina místních Židů deportována z kolínského shromaždiště do Terezína a pak dále na východ, kde téměř všichni našli smrt v peklech vyhlazovacích táborů. Slavnosti odhalení památníku se zúčastnili Ziv Neo Kulman, zástupce velvyslance velvyslanectví státu Izrael v Praze, Jürgen Bachmann, kulturní rada Velvyslanectví SRN v ČR, PhDr. Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy, František Banyai, předseda ŽO v Praze, PhDr. Jan Munk, ředitel Památníku Terezín a místopředseda Federace židovských obcí, prof. Ludvík Bass, Mgr. Miroslava Ludvíková z Židovského muzea v Praze a řada dalších vzácných hostů a představitelů města. Realizátoři projektu vytvoření Památníku obětem holocaustu věří, že se stane nejen místem trvalé připomínky zavražděných židovských spoluobčanů, ale také místem zamyšlení, jak k hrůzám holocaustu vůbec mohlo dojít. Tím snad pomůžeme zabránit opakování podobných tragédií. Marek Lauermann

2 Zprávy z rady města a V úterý 20. května 2008 zasedala rada města od hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Z kanceláře tajemníka Na začátku zasedání byly projednávány záležitosti z kanceláře tajemníka. Jako první bod jednání rada města ukládá informačnímu středisku Průvodcovské služby evidovat všechny kulturní akce, které souvisí s pronájmem městského majetku a zároveň odboru správy majetku podepisovat nájemní smlouvy na kulturní akce, až po souhlasu pracovníků informačního střediska Průvodcovské služby. Toto usnesení je potřebné proto, aby nedocházelo ke kumulaci kulturních akcí v jednom dni a tyto akce se vzájemně nerušily. Mgr. Ladra zpracuje postup žadatele při podání žádosti. Informační středisko zpracovává kulturní zpravodaj a eviduje veškeré kulturní akce, které se v Kutné Hoře konají, a proto bude tyto kulturní akce datumově koordinovat. Kruhový objezd V záležitostech ekonomického odboru rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora, souhlasit s prodejem nemovitostí pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež připravuje výstavbu kruhových objezdů v Kutné Hoře a rozšíření komunikace v ulici Štefánikova (U Krupičků). Pro rozšíření komunikace vykoupilo Město Kutná Hora v roce 1998 nemovitost č. p. 292 a v roce 2006 nemovitosti č. p. 224 a 433. Všechny tři domy jsou prázdné bez nájemníků. ŘSD ČR žádá o odprodání zatím jenom staveb bez pozemků. Stavby budou zdemolovány a pozemky budou řešeny samostatně podle geometrického plánu (výpůjčka, koupě nebo dar). Výstavba kruhových objezdů začne letos v létě. Odbor správy majetku Ze záležitostí odboru správy majetku rada souhlasí s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem firmě Isols s. r. o. v zastoupení s jednatelkou paní Jitkou Hazmukovou na dny , za účelem uspořádání kulturní akce koncertu kapel a produkce diskžokejů. Vlastní akce proběhne v sobotu v době od do hod. Úklid po akci zajistí žadatel vlastními prostředky. Byla jmenována pracovní skupina pro vytvoření návrhu řešení parkování vozidel na místních komunikacích města Kutné Hory. Ulice Kutné Hory jsou, podobně jako ulice mnoha ostatních srovnatelných měst, stále více zatíženy narůstajícím provozem motorových i nemotorových vozidel. Dosavadní řešení dopravy v pohybu a zejména dopravy v klidu (parkování) je v Kutné Hoře řešeno pouze dílčími nekoncepčními úpravami dopravního značení, které jen velmi nedostatečně regulují provoz a nemotivují řidiče k efektivnímu využívání místních komunikací. Je proto velmi žádoucí přikročit ke koncepčnímu řešení dopravy v pohybu i v klidu tak, aby byla zajištěna potřebná dopravní obslužnost, zároveň však, aby ulice zůstali průjezdné a místo k zaparkování našel ten, kdo jej skutečně potřebuje. Je proto nejvyšší čas zahájit práce na přípravě a realizaci postupných kroků, které povedou ke zlepšení nevyhovující situace. Úkolem navržené pracovní skupiny bude připravit návrh způsobu organizace dopravy zaměřený zejména na tzv. dopravu v klidu, tedy parkování vozidel. Odbor památkové péče, kultury, školství a Tv Úprava sochy sv. Václava na Václavském náměstí nebyla firmou VOTAVA CZ s. r. o. doposud dokončena. Z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nebylo možné dokončit kamenické práce na kašně a pískovcových lavičkách, které byly objednány u subdodavatele. Kamenické práce byly zahájeny tehdy, až nastaly vhodné teplotní podmínky. Rada tedy souhlasila s prodloužením termínu dokončení stavby. A tak práce na obruči a vnitřku kašny pokračovaly a k byly dokončeny. V letošním roce pořádá Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory VIII. Sympozium současného výtvarného umění JENEWEIN KUTNÁ HORA, které navazuje na předchozí I. VII. ročník této akce. I nadále je hlavním cílem pořadatele (GFJ), mimo činnost čistě utilitárního hlediska, vytvořit lokálně i tematicky definovaný tvůrčí prostor pro tvorbu současných umělců na specifické Jeneweinovo téma. Proto i nadále rada města schvaluje dočasné bezplatné užívání objektu ve dnech Investiční odbor Dále byly projednány záležitostí investičního odboru. Bylo odsouhlaseno zařazení nové položky červenec 2008 strana 2 rozpočtu na akci Přístavba šaten k objektu Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře ve výši ,- Kč. Pro rekonstrukci MŠ Sedlec schvaluje dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou a to společnost K+T Stavební a montážní práce a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Při kontrole vytékající vody z dešťové kanalizace nemocnice do Bylanky, bylo zjištěno bakteriologické znečištění. Následným zjištěním bylo konstatováno špatné propojení odpadů z nové přístavby do dešťové kanalizace. Jedná se o cca 40m potrubí v hloubce 2-4 m. Vzhledem k hrozbě značné pokuty pro porušení zásad ochrany životního prostředí je nezbytné situaci urychleně napravit. Rada města proto souhlasí s provedením opravy propojení splaškové kanalizace v objektu nemocnice a ukládá ekonomickému odboru převést finanční prostředky ve výši ,- Kč. Závěrem bylo schváleno poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Realizace okružní křižovatky Opletalova / Ortenova v Kutné Hoře. Pro toto poptávkové řízení je základní hodnotící kriterium nejnižší cenová nabídka uvedená včetně DPH. Rada souhlasila s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem. Stavba okružní křižovatky zlepší organizaci a je zásadním krokem ke zklidnění dopravy v tomto místě. V úterý 3. června 2008 se konalo v Rytířském sále Vlašského dvora zasedaní Rady města Kutná Hora, které bylo zahájeno ve hodin. Z kanceláře tajemníka Jako první byly tradičně projednávány záležitosti kanceláře tajemníka. Rada města Kutná Hora doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora zvolit pana Josefa Tomáška a pana Petra Vocla z Kutné Hory přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období Dále vzala na vědomí zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy. Na jejich doporučení rada souhlasí s účastí Města Kutná Hora na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Luganu. V nejbližší době by měla být zaregistrována doména pro prezentaci partnerství s francouzskou Remeší a propagaci města. Souhlasila také s darováním propagace Deset století architektury kutnohorským školám. Ekonomický odbor Ze záležitostí ekonomického odboru Rada města Kutná Hora souhlasí se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě pro stavbu Kutná Hora - Šipší, okružní křižovatka Opletalova / Ortenova. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Majetkový odbor Rada města, na doporučení odboru správy majetku, souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v nemovitosti č. p. 377 Palackého nám., Kutná Hora za účelem uspořádání výstavy v rámci XV. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora konané v období od do Demolice komína V současné době je v závěrečné fázi vyřizování potřebných administrativních kroků souvisejících s připravovanou demolicí komína bývalé mazutové kotelny v Kutné Hoře. Demolice komínů jsou vždy mediálně velmi sledované události, proto se OSM snažil v průběhu května 2008 tuto skutečnost využít a oslovil několik reklamních agentur s nabídkou na umístění reklamy na plášti komínu. Rada města, s přihlédnutím k dalším technickým i organizačním okolnostem, rozhodla o odsunu demolice na 1. dekádu září, pravděpodobně na sobotu Odbor památkové péče, kultury, školství a Tv Ze záležitostí odboru památkové péče, kultury, školství a Tv, rada města souhlasí s provozem a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu V období od do bude péče o všechny přihlášené děti zajištěna v MŠ 17. listopadu a od do pak v MŠ Benešova. Od jsou v provozu všechny Mateřské školy. Omezení provozu projednaly ředitelky obou MŠ s rodiči dětí. Školní družiny základních škol v Kutné Hoře v období prázdnin provoz nezajišťují. Dále rada města Kutná Hora souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro rok 2009 na MF ČR ve výši 17,5 milionu Kč na zateplení pavilonu Základní školy J. Palacha Kutná Hora a v případě získání dotace s doložením prostředků ve výši 0,5 milionů Kč z rozpočtu města dle důvodové zprávy. pokračovaní na str. 3

3 červenec 2008 strana 3 Termínovou centrálou kulturních akcí se stalo Informační centrum Rada města Kutná Hora, s cílem předejít termínovým střetům kulturních akcí vě městě Kutná Hora, svým usnesením 528/08 ze dne vzala na vědomí a pořadatelům doporučuje následující pokyny pro pořádání kulturních a společenských akcí. Informace a pokyny pro pořadatele kulturních a společenských akcí na území Města Kutná Hora: Čl. I Akce a veřejné produkce mimo pozemky a objekty ve vlastnictví Města kutná Hora 1. Termínovou centrálou je Informační centrum Kutná Hora telefon: ), které eviduje všechny kulturní, společenské a sportovní akce a vede kalendář akcí. Pořadatel jako první krok provede ověření možnosti konání akce v požadovaném termínu na Informačním centru. 2. Pokud Informační centrum potvrdí volnost termínu vzhledem k ostatním aktivitám ve městě, pořadatel dále pokračuje v plnění povinností při pořádání veřejné produkce vyplývajících ze závazných obecních a obecně platných právních norem. Čl. II Akce a veřejné produkce na pozemcích a v objektech ve vlastnictví Města Kutná Hora 1. Termínovou centrálou je Informační centrum Kutná Hora, které eviduje všechny kulturní, společenské a sportovní akce a vede kalendář akcí. Pořadatel jako první krok provede ověření možnosti konání akce v požadovaném termínu na Informačním centru. 2. Pokud Informační centrum potvrdí volnost termínu vzhledem k ostatním aktivitám ve městě, dokončení ze str. 2 Schválila také předložený návrh na opatření pro přesun rozpočtových prostředků pro Sparta ČKD Kutná Hora, a. s. na částečné zajištění nákladů spojených s pořádáním oslav 100 let fotbalu v Kutné Hoře ve výši ,- Kč z rezervy rozpočtu. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Z odboru regionálního rozvoje a územního plánování rada města Kutná Hora souhlasí se zařazením pořadatel podá na odboru správy majetku technickém oddělení Městského úřadu Kutná Hora telefon: ) žádost o zápůjčku (pronájem) vybraného městského pozemku (objektu) 3. Technické oddělení předloží materiál ke schválení Radě města Kutná Hora a pokud Rada města Kutná Hora zápůjčku (pronájem) schválí, uzavře se žadatelem příslušnou smlouvu, ve které je popsán i mechanismus předání a převzetí prostor, platby za energie, služby apod. 1. Technické oddělení po schválení zápůjčky (pronájmu) Radou města Kutná Hora neprodleně informuje Informační centrum Kutná Hora, které si akci zaeviduje do kalendáře akcí akce Výstavba útulku pro psy pro Mikroregion Kutnohorsko do rozpočtu města Kutná Hora pro rok Záměr výstavby útulku pro psy byl schválen RM dne usnesením č. 1158/07 v souvislosti se žádostí o dotaci na tuto akci z programu POV Středočeského kraje. Tento projekt však nebyl ke spolufinancování vybrán a dotace nebyla poskytnuta. V této době probíhají práce k vydání stavebního povolení dle zpracované projektové dokumentace, kde je žadatelem Mikroregion Kutnohorsko. Čl. III Obecné povinnosti pořadatele akcí a veřejných produkcí 1. Pořadatel má povinnost vyplývající z vyhlášky č. 7/2003, o místních poplatcích, v platném znění, oznámit konání akce na ekonomickém odboru, oddělení daní a poplatků Městského úřadu Kutná Hora telefon: ). Podle charakteru akce dojde k případnému vyměření poplatku ze vstupného. 2. Pořadatel má povinnost zajistit si na základě zákona č. 121/2000 SB., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, svolení autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových nebo zvukově-obrazových záznamů k veřejnému užití jejich děl buď přímo nebo prostřednictvím hromadných správců autorských práv. 3. Pořadatel je povinen zajistit vnitřní pořádek a bezpečnost účastníků veřejné produkce. 4. Pořadatel je povinen dodržovat veškeré platné obecní a obecně závazné právní normy upravující oblast konání veřejných produkcí 5. Pořadatel je povinen při propagaci akce výlepem plakátů využívat pouze oficiální výlepové plochy a výlep plakátů realizovat výhradně prostřednictvím Technických služeb Kutná Hora, s.r.o. Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města 1) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory kancelář č. 9 včetně společných prostorů v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora za min. roční nájemné ve výši ,- Kč. 2) Výběrové řízení na pronájem garáže v Kutné Hoře, ul. Tylova č. p. 388, o výměře 11,3 m 2, za minimální roční nájemné ve výši 350,- Kč/m 2. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. Celá znění záměru a výběrového řízení včetně zvláštních podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Ke krátkému pracovnímu jednání se sešli kutnohorští zastupitelé v rámci zasedání rady města. Jediným bodem byla situace v Nemocnici Kutná Zprávy z rady města a Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel: Výběrové řízení č. M 5/08. Prodej pozemků: 1) p. č. 45 zastavěná plocha o výměře 843 m 2 2) p. č. 367/3 zahrada o výměře 409 m 2 3) p. č. 368/1 trvalý travní porost o výměře m 2 4) p. č. 369/1 zahrada o výměře 788 m 2 v k.ú. Štipoklasy u Černín Vyvolávací cena nemovitostí je ,- Kč. Uzávěrka výběrového řízení je v hodin. Informace na tel nebo na MěÚ Kutná Hora Vlašský dvůr, přízemí, dveře č. 15. Pracovní jednání ZM Odbor investic Z odboru investic rada schvaluje, jako nejvhodnějšího uchazeče pro rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Kouřimská, firmu Dalfos Libenice, kde firma nabízí nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši ,- Kč za rekonstrukci chodníku a ,- Kč za rekonstrukci veřejného osvětlení. Z výběrového řízení a realizace na odbahnění rybníku v Bylanech, byla schválena firma Městské lesy a rybníky. Závěrem rada schválila navýšení rozpočtu pro Dětské hřiš- Čl. IV Ostatní ustanovení Tyto informace a pokyny pro pořadatele veřejných produkcí jsou v případě veřejných produkcí konaných mimo pozemky a objekty ve vlastnictví města pouze doporučující, povinnosti pořadatelů vyplývají ze závazných obecních a obecně platných právních norem však zůstávají nedotčené. Informace a pokyny platí od Hora, s. r. o., jejíž vedení ohlásilo záměr uzavřít porodnické a dětské oddělení. Výměna názorů mezi přítomnými zastupiteli ovšem konkrétní výstup nepřinesla, pouze byl dohodnut předběžný náčrt oficiálního stanoviska, které by Zastupitelstvo města Kutná Hora mělo k celé věci zaujmout. jb tě Trebišovská o ,- Kč, které budou použity pro odstranění stávajícího zázemí hřiště. Vladimír Zubov, člen RM Jednání RM omluva Rada města neodsouhlasila odměnu pro bývalého ředitele Nemocnice Kutná Hora s. r. o. Omluvte chybné uvedení. Děkuji za pochopení. Vladimír Zubov

4 červenec 2008 strana 4 Spokojení velvyslanci chválí Kutnou Horu Pátek 13. magické datum, jehož se většina lidí obává, okořeněné předpovědí deště, bouřek a větru tak to byl termín návštěvy ministra zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga, papežského nuncia pana Diega Causero a 35 vedoucích diplomatických misí v České republice. Tentokrát bylo obávané datum pro Kutnou Horu úspěšné a vše proběhlo tak, jak jsme naplánovali. Slavnostního uvítání v královské audienční síni Vlašského dvora se ujal pan místostarosta Vančura a zazněly i krátké příspěvky hostů. Pan ministr Schwarzenberg, jehož přítomnost v nepříznivém zdravotním stavu po návratu ze Spojených států musíme ocenit, krátce pohovořil o historii města v časech jeho slávy i úpadku a papežský nuncius Diego Causero pak jménem všech přítomných poděkoval jednak panu ministrovi za pozvání a jednak Městu Kutná Hora za přípravu Festival židovské kultury na GJO U příležitosti 60. výročí vzniku státu Izrael uspořádalo kutnohorské Gymnázium Jiřího Ortena Festival židovské kultury. Jeho program proběhl ve dvou dnech, a to v pátek 30. května a v neděli 1. června 2008 v budově školy. Festival si dal za cíl představit žákům gymnázia, které nese jméno židovského básníka Jiřího Ortena, i kutnohorské veřejnosti dějiny židů v Evropě a jejich přínos evropským a světovým kulturním dějinám. Chceme mladým lidem přiblížit více než tisícileté soužití křesťanů a židů na našem území a přivést je k zamyšlení nad naší společnou historií. Letošní festival navázal na předchozí úspěšné ročníky, na slavnostní zahájení celorepublikové kampaně All Different - All Equal z června roku 2006, na projekty tematizující migraci a holocaust a v neposlední řadě na cyklus besed Taky mezi námi, který je nedílnou součástí programu prevence sociálně patologických jevů na GJO. Pátek byl věnován převážně workshopům na různá témata související s židovskou historií a kulturou či antisemitismem. Dramatický kroužek Židovské obce Praha Feigele pak vystoupil s představením Příběh o královně Ester, páteční program zakončilo hudební vystoupení Dua Ester v programu Poklad židovských písní - vzácné písně lidu Izraele, národa Bible. V neděli pak byl festival zakončen koncertem skupin Létající rabín a Mišpacha. Od 20. května 2008 probíhá ve vestibulu školy výstava izraelské fotografky Shai Ginott. Vzácným hostem festivalu byl tajemník izraelské ambasády Ziv Neo Kulman, který neformálně pohovořil s jeho účastníky i představiteli kutnohorského zastupitelstva. jb dnešní akce. Poté se všichni vydali na prohlídku bývalé mincovny a někteří přivítali možnost vyrazit si vlastnoručně na památku minci přímo na pregéřské lavici. Od Vlašského dvora zamířili hosté již tradičně Ruthardskou uličkou ke kapli Božího těla, kde obdivovali nejen krásnou vyhlídku na město, ale i krátký koncert v interiéru kaple. Zazněla zde Suita č. 2 D-Moll Johanna Sebastiana Bacha v podání Mistra Jiřího Bárty. Naladěni na duchovní notu jsme se vydali do chrámu sv. Barbory, kde se, po příjemném přivítání panem vikářem Uhlířem, snoubila historie se současností v diskusi o výstavbě katedrály a o její současné rekonstrukci. Po výtečném obědě v restauraci U Barbory pak čekala hosty již poslední zastávka v Sedlci ve světoznámé Kostnici a posléze i v katedrále Nanebevzetí Panny Marie, kde všichni ocenili kvalitu prováděné rekonstrukce a byli uchváceni možností nahlédnout až nad samotné klenby sedlecké katedrály. Přesně na čas odjížděl pak autobus s hosty do Litomyšle, kde je čekala další část programu. Závěrem mi dovolte osobní poděkování panu místostarostovi MVDr. Václavu Vančurovi, Lukáši Fond kultury Jaké kulturní akce v letošním roce podporuje Středočeský kraj? Středočeský kraj každoročně vypisuje dotační řízení z Fondu kultury Středočeského kraje. Fond je věnován na podporu pořádání všech druhů kulturních akcí od koncertů, výstav, divadelních představení až po vydávání knih. Zásady fondu a formulář jsou zveřejněny na webu kraje. V případě nejasností můžou žadatelé kontaktovat pracovníky odboru kultury a památkové péče. Nově bude možné na rok 2009 požádat o poskytnutí dotace z Fondu kultury pomocí elektronického formuláře, který jak doufáme, postupem času nahradí papírovou formu. Jak byly peníze rozděleny? Jsem ráda, že se podařilo pro letošní rok 2008 navýšit Fond kultury o 1,5 mil. Kč. V dotačním řízení Fondu kultury bylo podáno 461 žádostí a dotace byla udělena na realizaci 377 projektů. Podporujeme více akcí menšími částkami a tím uspokojíme více žadatelů. Hendrychovi a Ing. Miladě Čakovské za čas a nasazení, které hostům věnovali a stejně tak panu Michalu Marcaníkovi, který se svým týmem připravil pěknou atmosféru a občerstvení pro tělo i ducha při poledním zastavení v jeho restauraci. Eva Hnátková Jaké kulturní akce na Kutnohorsku byly podpořeny Fondem kultury? Z Fondu kultury je pro letošní rok na Kutnohorsko vyčleněno pro 35 subjektů ,- Kč z toho připadá 19 žadatelů se ,- Kč přímo na Kutnou Horu. Jedná se o akce různého charakteru ,- Kč získal Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné Hoře, ,- Kč městská slavnost Královské stříbření, stejnou částku multikulturní festival Sázavafest v Kácově, atd. Všechny akce, které jsme finančně podpořili, jsou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje. Jak dlouho jsou Středočeským krajem udělovány dotace z tohoto fondu a jaká částka byla doposud rozdělena? První kolo dotačního řízení z Fondu kultury bylo vyhlášeno v roce 2002 a do letošního roku Středočeský kraj použil na podporu kulturních akcí téměř 84 mil. Kč. Sumu rozdělil mezi 1095 žadatelů. Za období bylo v Kutné Hoře a na Kutnohorsku podpořeno 132 akcí částkou ,- Kč. Jiřina Pospíšilová, radní Středočeského kraje

5 červenec 2008 strana 5 Novela živnostenského zákona Dnem 1. července 2008 nabývá účinnosti novela živnostenského zákona. Od 2. října 1991, kdy světlo světa spatřil první porevoluční živnostenský zákon, je to již 106. novela této důležité legislativní normy. Poslední přelomová novela živnostenského zákona je součástí již dříve nastartovaných legislativních změn, které ve svém důsledku vedou k zásadnímu snížení administrativní zátěže pro podnikatele. Zde je nutno zmínit již od spuštěný projekt Centrálních registračních míst (CRM), kde je umožněno podnikatelským subjektům a podnikatelům zahájení činnosti a provádění změn v registracích splnit tyto úkony na jednom místě, na obecním živnostenském úřadě, který plní úlohu CRM. Tento projekt se ukázal v praxi jako správná cesta. Podnikatel již nemusí navštěvovat jiné státní instituce jako je finanční úřad, okresní sprá- Blahopřejeme V měsíci červnu 2008 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Věra Zrůstová, Jaroslava Soukupová, Drahomíra Klášterská, Jiřina Měkotová, Alena Mirovská, Elvíra vu sociálního zabezpečení, úřad práce apod.. Obecní živnostenský úřad od podnikatele příslušným orgánům informace předává bez jeho další účasti. Současná novela zákona tento projekt dále doplňuje a zásadně zjednodušuje vstupní formuláře. Za nejdůležitější liberalizační změny považuji především vytvoření jedné volné živnosti místo dosavadních 125, dále změnu místní příslušnosti, kde si podnikatel bude moci živnostenský úřad vybírat podle místa, které mu vyhovuje a v neposlední řadě zrušení povinné praxe u řemeslných živností. Zda tyto zásadní změny a mnohé další, které obsahuje úplné znění živnostenského zákona, budou tečkou legislativních změn nebo nás čekají další úpravy, ukáže čas. Radim Kotlář obecní živnostenský úřad Randíková, Jana Wildtová, Marie Růžičková, Vlasta Mlázovská, Božena Musilová a pánové Jindřich Vytlačil, Rudolf Šajovits, Lubomír Křivinka, Jiří Císař, Bohuslav Rejholec, Miloš Novotný a Zdeněk Rajchman. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Byla ukončena rekonstrukce domu č. p. 138 v Husově ulici na stylový hotel a restauraci První písemná zmínka o tomto domu je datována do roku 1427, kdy se stal majetkem rodu Hanykýřů. První velké přestavby proběhly v průběhu 18. a 19. století, zůstal však zachován jeho středověký základ. Ve zdivu jsou zbytky středověkých objektů, zachovaly se i kamenické prvky z přelomu 15. a 16. století. O velkém významu tohoto domu svědčí zachované dřevěné malované záklopové stropy s barokním boltcovým motivem z 2. poloviny 18. století. 19. století a éra komunismu naštěstí nezničila základní dispozice objektu, pouze vnitřním uspořádáním je přeměnila na nájemní byty a v přízemí na sběrnu surovin. Po roce 1989 byla budova vrácena dřívějším majitelům a vznikl projekt na přestavbu objektu na hotel a výrobnu a prodejnu masných výrobků. Záměr se však tehdejšímu majiteli nepodařilo zrealizovat a nemovitost i s pozemky prodal. Dnešní majitel tak provedl rekonstrukci na stylový hotel a restauraci v době od dubna 2007 do března Stavebně bylo ponecháno co nejvíce původních prvků tak, aby byly přirozenou součástí provozu a sloužily hostům hotelu a restaurace (klenby v prostorách dnešní restaurace, vzácné gotické okno v průhledu recepce, dřevěné malované barokní stropy na pokojích prvního patra, kamenné portály dveří a oken a mnoho dalších drobných detailů). Konečnou podobu dostala budova v dubnu 2008 uvedením hotelu i restaurace do provozu. Z doby příchodu jezuitů do Kutné Hory se zachovala i pověst o vlídném patronu domu. Je jím mnich, pozdější opat sedleckého kláštera. Dodnes občas bloudí ve zdech domu a dohlíží na počestnost jeho obyvatel. K tomu účelu nosí s sebou knihu, kam zaznamenává jejich skutky - ty dobré i ty špatné. Dobré krásnými sny odměňuje, špatné nespavostí trestá. A právě opat dal budově jméno takže dnes hotel Opat nabízí k ubytování 17 pokojů, restauraci Mincovna s 50 místy, letní zahrádku a salonek pro 14 osob, unikátní klubový prostor ve sklepení budovy a dokončuje se vnitřní parking s dětským koutkem. Na podzim 2008 bude otevřeno wellness studio v suterénu dvorní přístavby. Vladislav Slavíček Návštěva Egeru 2008 Ve dnech května navštívili žáci ZŠ Žižkov své maďarské kamarády, které na podzim minulého roku přivítali v našem městě. Výměnného pobytu v Egeru se tentokrát zúčastnilo 40 žáků. Program byl velmi pečlivě připraven a k jeho úspěšné realizaci přispělo i pěkné počasí. Děti si prohlédly historické centrum města, sehrály přátelské zápasy ve fotbalu a volejbalu, navštívily nedaleké jeskyně a strávily příjemné odpoledne v jeskynních lázních. Při pobytu v rodinách i mezi maďarskými kamarády se všichni museli spoléhat na to, co se naučili v hodinách anglického jazyka. O tom, že samy děti tuto příležitost vítají a vrátily se obohaceny o spoustu zážitků, svědčí jejich zájem zapojit se do stejné akce i příští rok. V Egeru se jim líbilo. ZŠ Kremnická 98, Žižkov Vítání občánků V pondělí 26. května 2008 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Josef Kocourek, Matyáš Valena, Sebastien Macháček, Daniel Filip Smutný, Andrea Chválová, Sára Chválová, Vojtěch Jelínek, Adéla Štípková, Bára Kubálková, Anežka Zajícová, Jan Knížek, Jáchym Hladík, Anna Náhlovská, Nela Kaňkovská, Matyáš Pražák, Tomáš Hájek, Patricie Hvězdová, Lucie Kosírová, Amélie Volfová, Tereza Kouřilová, Kryštof Kamiš a Zbyněk Břinčil. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.

6 červenec 2008 strana 6 Nové marketingové aktivity Zhruba před rokem, v dubnu 2007, byla v rámci realizace projektu v oblasti podpory regionálních služeb cestovního ruchu ve Středočeském kraji dokončena Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora. Jejím cílem bylo připravit rozvoj marketingových aktivit, které by měly mít dopad na zvýšení a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu. Tento dokument se nyní stává východiskem pro efektivní řízení aktivit cestovního ruchu v Kutné Hoře a okolí města v následujícím období. Ačkoli se město Kutná Hora s hrdostí řadí mezi skvosty zapsané na Seznam světového kulturního Když naši předci zasvětili farní kostel, zvaný Vysoký, sv. Jakubovi, chtěli tomuto apoštolovi svěřit pod ochranu nejen kostel, ale i celé jejich město. Úcta k sv. Jakubovi byla ve středověku velmi rozšířená a poutě k jeho hrobu do španělského Santiaga de Compostela velmi populární. Tato úcta je stále živá a mnozí i dnes putují na toto posvátné místo. I my chceme udržovat tradice našich předků. Proto se o svátku sv. Jakuba v pátek 25. července budeme při poutní mši sv. v hodin modlit za naše město a všem lidem v něm žijícím vyprošovat dědictví UNESCO, ačkoli si každoročně kutnohorské památkové objekty prohlédnou statisíce návštěvníků, ačkoli se Kutná Hora v anketě o turisticky nejatraktivnější místo České republiky letos již podruhé umístila na nejpřednějších místech a je vnímána jako jedna z nejvýznamnějších destinací kulturně poznávacího cestovního ruchu, je třeba přiznat, že o efektivní řízení cestovního ruchu zde dosud nejde. Činnost společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. sice tvoří základ marketingových aktivit města, ale teprve v současné době ve spolupráci s krajskou destinační agenturou a ostatními Poutní slavnost sv. Jakuba Boží požehnání. Oslavit našeho patrona chceme i hudbou. Proto se ve stejný den a na stejném místě, v chrámu sv. Jakuba, uskuteční velmi zajímavý koncert duchovní hudby, který začne v hodin. Na čtyřicet různých historických nástrojů od fléten a šalmají až po zvonkohru a varhany nám zahrají P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt. Vstupné je dobrovolné. Milí Kutnohořané, přijměte tedy srdečné pozvání a přijďte oslavit svátek jednoho z patronů našeho města. P. Jan Uhlíř Kaňkovský hornický jarmark Tradice Vavřineckého posvícení je na Kaňku stále živá. Občanské sdružení Kaňk chce pro tento svátek obnovit pořádání jarmarků, které v minulosti k posvícení patřily. Rozhodli jsme se proto uspořádat Kaňkovský hornický jarmark. Jarmark se bude konat v sobotu 16. srpna. Slavnostní zahájení plánujeme na hod. před bývalou radnicí na Kaňku (budova č. p. 1 vedle pošty). Hlavním místem konání pak bude okolí kostela sv. Vavřince na Kaňku. Budou zde stánky s prodejem drobného zboží i ukázkami výroby (košíky, dřevěné výrobky, drátkování, broušení skla, zdobení perníčků atd.). Na hřišti pod kostelem budou pouťové atrakce pro děti. Stranou nezůstane ani centrum Mozaika (budova bývalé základní školy), kde bude v tento den slavnostně zahájena výstava obrazů místního malíře pana Milana Kužely a bude zde instalována také výstava starých fotografií z hornického prostředí na Kaňku. Připravena je kapela Stanislava Jelínka a malý kulturní program doplněný nabídkou občerstvení. Zcela výjimečně bude k nahlédnutí otevřen kostel sv. Vavřince. Jarmark chystáme ve spolupráci s Občanským sdružením Barbora hornicko historickým spolkem. Členové tohoto sdružení přislíbili vyrobit modely pro ukázky způsobů práce v dolech. Modely budou umístěny na zahradě Mozaiky. Zajistili také výše zmíněnou výstavu fotografií a zpřístupnění části areálu v dolech na Kaňku. Zde by mělo být pro veřejnost otevřeno po celý den Závěr večera bude v restauraci Na Baště, kde se bude konat tradiční posvícenská zábava. Program připravujeme bohatý a to i díky finanční podpoře, kterou se nám pro tuto akci podařilo získat z Dobročinného fondu Philip Morris ČR, který spravuje Nadace Via. Bližší informace budou na plakátech před konáním jarmarku. Již nyní vás všechny srdečně zveme a těšíme se, že se Kaňkovský hornický jarmark vydaří. Malvína Krepsová, Občanské sdružení Kaňk turistickými oblastmi Středočeského kraje se rodí struktura, která bude iniciovat a řídit celý proces rozvoje cestovního ruchu. Nejen na Kutnohorsku, ale vlastně v celém Středočeském kraji. Před časem se na úrovni kraje hodně diskutovalo o způsobu propagace pro domácí i zahraniční návštěvníky: z pohledu dopravní dostupnosti nám mohou ostatní kraje jen závidět tvoříme prstenec kolem Prahy, kterou 60 % zahraničních návštěvníků České republiky považuje za natolik magický bod, že jiné oblasti ponechávají bez povšimnutí. Většina míst Středočeského kraje (a samozřejmě také našeho regionu) je z Prahy dosažitelná maximálně po hodině jízdy a nabízí celoročně takové spektrum atraktivit kulturních, poznávacích, relaxačních, přírodních, sportovních i technických, že je oblastí V Kutné Hoře je opravdu dost krásných kostelů. Překvapilo mě však, co lidí rádo vzpomíná na bohoslužby v kostele Matky Boží. Díky opravám interiéru je uzavřený od ledna V kostele kvůli vlhkosti byly otlučeny do tří metrů omítky a odstraněn asfaltový nátěr, aby zdivo mohlo vysychat. Připravila se i nová elektroinstalace. Protože je však nutné nejprve dokončit opravu vnějšího pláště kostela, je otázkou, kdy bude moci oprava interiéru pokračovat. Právě proto jsme se rozhodli nečekat na jeho definitivní dokončení a kostel s krásnou kazatelnou neopominutelnou ani domácími, ani zahraničními návštěvníky. Musíme dokázat, že na trhu domácího i zahraničního cestovního ruchu jsme významným hráčem. Cestovní ruch je velmi dynamické průmyslové odvětví - domnívám se, že prospěch z efektivního řízení destinace Středočeský kraj poznají města, obce i všichni, kteří služby v této oblasti poskytují. Kutná Hora bývala druhým městem po Praze, je jediným místem ve Středočeském kraji, zapsaným na prestižní Seznam UNESCO. Tuto skutečnost musíme daleko více zúročit při propagaci musíme dostat Kutnou Horu a okolí města do širokého povědomí jako atraktivní cíl, který má co nabídnout všem cílovým skupinám návštěvníků. Ivana Vopálková, Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. Kostel Matky Boží opět otevřen Na počátku léta se ke čtenářům dostane letošní druhé číslo Krásného města. Časopis právě slaví 70. výročí svého vzniku, a proto se redakční rada rozhodla věnovat převážnou pozornost právě historii tohoto kutnohorského čtvrtletníku. Úvodní slovo patří tentokrát panu Ivo Šalátkovi, starostovi města Kutná Hora, které časopis vydává, a následuje ohlédnutí za Krásným městem v letech Největší pozornost je však věnována připomenutí některých bývalých členů redakční rady, a tak se čtenáři mohou vrátit k Rudolfu Krupičkovi, Josefu Vepřkovi, Josefu Nuhlíčkovi, Františku Hubertovi, Ladislavu Znojemskému, Jaromíru Sieglovi, Jiřímu Ostašovi, Emanu- a hrobem českého malíře Petra Brandla opět otevřít. Není sice zatím krásně opravený, ale odhalené kamenné zdivo nejen, že nepůsobí nedůstojně, ale i velmi zajímavě. Bohoslužby zde budou pravidelně každou neděli v hodin. Veřejnosti bude kostel zpřístupněn od července do září vždy o víkendech od do hodin. Vstupné bude 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti, studenty a důchodce. Kdo si zakoupí vstupenku do chrámu sv. Barbory má vstup volný. O víkendu září je pro všechny vstup zdarma. P. Jan Uhlíř Nové číslo Krásného města elu Růžičkovi, Zdeňku Jelínkovi, Petru Vackovi, Heleně Štroblové a dalším. V článcích již mimo hlavní tematickou oblast přináší nové číslo např. informace o spolupráci Kutné Hory a francouzské Remeše a rovněž stručně shrnuje průběh Dnů židovské kultury na Kutnohorsku. V dalším dílu našeho seriálu o zmizelých stavbách Kutné Hory sledujeme bývalou zástavbu na místě dnešní školy Na Náměti a v tradiční závěrečné Kronice zaznamenáváme především kulturní události za uplynulé tři měsíce. Časopis Krásné město si budou moci jako obvykle zájemci zakoupit v knihkupectví U Stříbrného groše na Palackého náměstí. Lukáš Provaz, vedoucí redaktor KM

7 červenec 2008 strana 7 Žáci z kutnohorských a žateckých základních škol vědí, jak a proč třídit odpad Jak a zejména proč třídit odpad se v uplynulém školním roce učily děti ze základních škol v Kutné Hoře, Žatci a v okolních městech a obcích. Zapojily se do školního vzdělávacího projektu Odpad z nebe nespad, které pro ně zrealizovalo občanské sdružení EKO- DOMOV. Cílem projektu je propojení vzdělávání dětí o odpadech s konkrétními činnostmi přispívajícími ke zlepšení nakládání s odpady v skládky, navštívily závody zabývající se zpracováním vytříděných odpadů či zrealizovaly osvětu pro mladší děti, jejich rodiče a prarodiče. Využily k tomu nejenom metodické materiály, které EKODO- MOV vytvořil a školám poskytl, ale učitelé společně s žáky často přišli s vlastními návrhy, kterými projekt obohatili. Výsledky své celoroční práce žáci prezentovali na závěrečné konferenci k projektu, která prezentovat svou práci před plným sálem i jak pohotově dokázaly odpovídat na dotazy moderátora akce, kterým byl herec Jiří Laštovka ze Studia Ypsilon. Konference byla učiteli hodnocena jako velmi přínosná, neboť měli možnost získat zpětnou vazbu a inspiraci pro další práci v novém školním roce a setkat se s podobně naladěnými kolegy. Příjemnou tečku za pilotním ověřením projektu představovala konference i pro pracovníky o. s. EKODOMOV, kteří celou akci připravili. Pilotního ročníku projektu, který probíhal od září 2007 do června 2008 se zúčastnilo 10 škol z Kutné Hory, Žatce a okolních měst a obcí. Další informace o projektu Odpad z nebe nespad naleznete na Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt dále podpořilo město Kutná Hora a město Žatec. Iva Maršíková Livia Klausová v Kutné Hoře jednotlivých školách. EKODO- MOV v rámci projektu zrealizoval řadu aktivit: semináře pro učitele, výukové programy pro děti a vybavil školy nádobami na odpad v celkové částce dosahující ,- Kč. Jádrem celého projektu však byla vlastní práce zapojených škol, které realizovaly nejrůznější aktivity vedoucí k šetrnějšímu nakládání s odpady uvnitř i vně školy. Většina škol zavedla fungující systém sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, skla či hliníku, některé školy začaly třídit a kompostovat bioodpad, jiné školy mapovaly a uklízely černé se uskutečnila 4. června 2008 v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Konferenci zahájil místostarosta Kutné Hory MVDr. Václav Vančura, který přivítal účastníky, dále vystoupili Tomáš Hodek a Iva Maršíková z o. s. EKODOMOV, kteří projekt krátce představili a poděkovali všem školám za jejich účast. Poté dostali slovo dětští zástupci z jednotlivých škol, aby představili svou práci. Prezentace měli připravené jak v PowerPointu, tak formou krátkých dramatických vystoupení s celou řadou pomůcek. Milým zjištěním bylo, jak pečlivě byly děti připravené, že neměly ostych Livia Klausová a starosta města Ivo Šalátek na I. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu. Další informace najdete v srpnových Kutnohorských listech. Úřad práce informuje Na konci měsíce května evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 1974 osob (o 747 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 4,64% (před rokem 6,60%). Po téměř 11 létech tak klesl počet uchazečů opět pod hranici dvou tisíc. Bohužel podíl evidovaných žen se dlouhodobě pohybuje nad hranicí 55% a počet osob se zdravotním postižením činil 24% z celkového počtu osob. Evidováno bylo 2098 volných míst. Na dávkách státní sociální podpory bylo v květnu vyplaceno 23,6 mil. Kč, na podporu v nezaměstnanosti 4,1 mil. Kč. Lékařská posudková služba v měsíci přijala 145 nových žádostí. Ukončeno posudkem bylo 175 žádostí a nevyřízeno zůstává 176 žádostí. Ve 23 případech zdravotní stav neodpovídal zákonem stanovenému poškození zdravotního stavu. Z našeho města bylo k evidováno 581 osob. Míra nezaměstnanosti 4,81%. (Před rokem 847 osob, 6,86%). hu

8 Jaroslav Kulhavý pojede na olympiádu! Smělý předsezónní plán cyklistické stáje Michelin MTB Specialized Kutná Hora se stal skutečností. 14. místem na závodě Světového poháru v Madridu si Jaroslav Kulhavý definitivně zajistil pozici jediného českého zástupce v závodě horských kol na olympijských hrách v Pekingu. Dosavadní české maximum na olympiádě bylo 26. místo. Takže naším základním cílem je toto umístění vylepšit, ale samozřejmě hledíme i dále. Jarda může skončit v elitní desítce V květnu proběhl na venkovním hřišti v Tyršově ulici na Žižkově v Kutné Hoře další mistrovský turnaj oblastního přeboru mladších žáků v házené. Původně se ho mělo zúčastnit pět týmů, těsně před jeho zahájením se omluvila z důvodu malého počtu hráčů AŠ Mladá Boleslav. A tak se v Kutné Hoře představili kromě domácího týmu Jiskra Zruč nad Sázavou, Spartak Příbram a HC Wendy Mělník. a může se prát i o medaile. Patří mezi zhruba patnáct závodníků, kteří na medaile mají a olympiáda je jediný závod, kde se může stát cokoli. Například v tom zmíněném Madridu se dlouho pohyboval okolo čtvrtého, pátého místa, nastínil cíle pro Peking manažer Michelin MTB Specialized Kutná Hora Ivan Sova. Dobrou formu potvrdil Jaroslav Kulhavý vítězstvím na závodě Českého poháru ve Špindlerově Mlýně, který absolvoval přímo z tvrdého tréninku. Letošní sezóna Minižáci korfbalu mají bronz V Děčíně se hrálo korfbalové finále, kde naši minižáci získali bronzové medaile za třetí místo, spoustu dárků, výborný dort a obrovskou radost. A jak to všechno bylo. Do Děčína jsme vyrazili v šest hodin ráno vlakem v počtu osmi hráčů: Honza Jukl, Honza Paďouk, Kuba Med, Martin Klečka, Šárka Žáčková, Sára Vodičková, Klára Němcová a Verča Kučerová. Ze soupeřů dorazili naši známí Náchod, místní Děčín a neznámé Znojmo A a Znojmo B. Tedy pět týmů, tj. čtyři zápasy pro každého. Z neznámého Znojma A se vyklubal vítěz celého finále a Znojmo B byli hráči mladí a nezkušení, prostě začínající. Náš první zápas byl se Znojmem A, byl to celkem propadák 15:3 a podle našeho výkonu se zdálo, že budeme bojovat o poslední místo. Druhý zápas byl s Náchodem, ještě v polovině druhého poločasu jsme prohrávali 1:4, pak se nám ale neobyčejně naklonilo štěstí a nasázeli jsme během sedmi minut šest košů a zápas vyhráli v konečném skóre 7:4. Ani nevím, kdo vlastně ty koše dal, bylo to jako blesk z čistého nebe. V dalších dvou zápasech jsme se vrátili ke svému původnímu výkonu. Se Znojmem B jsme sice vyhráli 10:3, ale ostatní soupeři mu nasázeli daleko víc košů než my, s Děčínem jsme prohráli 8:6. V dalších zápasech Děčín porazil Náchod a Znojmo B neporazilo nikoho. Korfbalový tým pořádá letní a podzimní soustředění, tréninky 2x týdně, v zimě v hale a v létě na venkovním hřišti. Zájemci o tuto míčovou hru, kde je družstvo složené ze čtyř holek a čtyř kluků, mohou červenec 2008 strana 8 Foto: archiv Mladí házenkáři odehráli mistrovský turnaj Volno měla tentokrát Dukla Praha a Sokol Úvaly. Tým mladších žáků Sparty Kutná Hora opět v turnaji doplatil na to, že je složen převážně z minižáků, v desetičlenném kádru jich nastoupilo osm a to se zákonitě projevilo na výkonech a hlavně na výsledcích. Ani tentokrát se mladému kolektivu, ve kterém nastupují i dvě dívky, nepodařilo bodovat. V úvodním utkání podlehl vysoko Jiskře Zruč nad Sázavou. Ve druhém, velmi pěkném zápase prohráli pouze o jenu branku Příbrami a ve třetím opět vysoko Mělníku. Po skončení turnaje odehrál domácí tým ještě jedno utkání se Zručí, byla to dohrávka z předcházejícího turnaje, ze kterého se soupeř omluvil a v něm domácí opět prohrál vysoko o deset branek. Turnaj v Kutné Hoře vyhrála Jiskra Zruč nad Sázavou a upevnila si Jednotlivé výsledky Sparty v turnaji: zatím velice slušně vychází také dalšímu členovi týmu Ondřejovi Zelenému, který je aktuálně třetí v seriálu Polského poháru a rovněž třetí příčka mu patří v průběžném pořadí Českého poháru maratónu. Po olympiádě se chystáme provést nábor dětí a vytvořit našemu týmu v Kutné Hoře žákovské podhoubí. Mladé závodníky vždy motivuje, když mohou vyrůstat vedle osobností, které jim slouží jako vzory, nastínil další plány kutnohorské cyklistické stáje Ivan Sova. Jb navštívit náš trénink ve čtvrtek od hod. na házenkářském hřišti u Sokoláku v Tyršově ulici v Kutné Hoře. Přijďte se podívat a zasportovat si. Těšíme se na Vás a nezapomeňte se podívat na naše stránky Jana Baláková, trenérka Foto: J. Paďouk průběžné 1. místo v tabulce soutěže. Sestava a branky Sparty v turnaji celkem: Kotěšovec Václav (bankář) - Koriťák Pavel 10, Šimůnková Martina 7, Schwarz Jiří 6, Veselý Matěj 4, Schwarz Ondřej 3, Částek, Linhart Šimon, Veselý Šimon a Žáčková Šárka. Trenér Čeloud Karel. Petr Vobořil Sparta Jiskra Zruč n. Sázavou 6:24 4:9 Sparta Spartak Příbram 13:14 7:7 Sparta HC Wendy Mělník 5:18 1:10 Sparta Jiskra Zruč n/sázavou 7:17 3:10 Foto: V. Žáčková Další výsledky turnaje: Zruč nad Sázavou Mělník 16:8 7:3 Zruč na Sázavou Příbram 10:6 5:2 Mělník Příbram 15:3 5:2

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Prodluž si život buď aktivní!

Prodluž si život buď aktivní! Poděbradské komunální volby 2010 - velká příloha - představujeme všechny strany a lídry Ročník 19 číslo 9 2. září 2010 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Také v roce 2010 se města a obce v ČR mohou opět

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více