Odhalení památníku obětem holocaustu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhalení památníku obětem holocaustu"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech jakousi splátkou dluhu, kterou město a jeho obyvatelé vůči židovskému etniku mělo. Doposud většina z nich neměla nikde hrob a ve městě o nich nebyla ani zmínka. Zůstala po nich jen jména na zdech Pinkasovy synagogy. Odhalení Památníku bylo jedním z vrcholů letošních Dnů židovské kultury na Kutnohorsku, které se konaly června v Kutné Hoře, Čáslavi, Uhlířských Janovicích, Malešově a Zbraslavicích pod záštitou ředitele Židovského muzea v Praze PhDr. Leo Pavláta, hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla a Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Autorem myšlenky na vytvoření Památníku byl Marek Lauermann, který zároveň koordinoval i celý Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Organizace kultury na straně 4 Spokojení velvyslanci na straně 5 Novela živnostenského zákona na straně 6 Hornický jarmark na straně 8 Kulhavý pojede na olympiádu projekt. Myšlenka vytvoření Památníku byla podpořena zejména Českou radou pro oběti nacismu, Nadačním fondem obětí holocaustu, Dobročinným fondem Philip Morris, Fondem hejtmana Středočeského kraje, Nadací Židovského muzea v Praze, Nadací Židovské obce Praha a významným dárcem byl prof. Ludvík Bass, vnuk dlouholetého předválečného místostarosty ŽO Kutná Hora Aloise Basse. Jako základ pro fond na výstavbu památníku byl použit výtěžek z prodeje publikací Židé v Kutné Hoře a Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích Zapomenutí sousedé. Zvláštní poděkování si zaslouží i ti, kteří se postarali o vlastní instalaci a zajištění technického zázemí. Památník mohl být umístěn díky nebývalému osobnímu nasazení MUDr. Plačka, předsedy Klubu rodáků a Ing. Železného, ředitele Technických služeb, které stavebně upravily prostor před bývalou synagogou. Zapůjčení těžké techniky pro dopravu a instalaci Památníku sponzorsky poskytlo ČKD Kutná Hora, a.s., díky podpoře Ing. Karla Krenka. Od počátku se jako jediné vhodné místo jevil prostor před bývalou synagogou, dnes sborem Církve československé husitské. Pro vytvoření Památníku byl získán světoznámý sochař, profesor Aleš Veselý rodák z nedaleké Čáslavi. Ten jej pojal jako jakési memento, připomínku utrpení, která ovšem hovoří v symbolech židovských dějin. Památník integruje motiv šesticípé hvězdy, coby symbolu utrpení Židů během holocaustu. Pro odhalení Památníku byl zvolen 5. červen, což je datum, kdy byla v roce 1942 většina místních Židů deportována z kolínského shromaždiště do Terezína a pak dále na východ, kde téměř všichni našli smrt v peklech vyhlazovacích táborů. Slavnosti odhalení památníku se zúčastnili Ziv Neo Kulman, zástupce velvyslance velvyslanectví státu Izrael v Praze, Jürgen Bachmann, kulturní rada Velvyslanectví SRN v ČR, PhDr. Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy, František Banyai, předseda ŽO v Praze, PhDr. Jan Munk, ředitel Památníku Terezín a místopředseda Federace židovských obcí, prof. Ludvík Bass, Mgr. Miroslava Ludvíková z Židovského muzea v Praze a řada dalších vzácných hostů a představitelů města. Realizátoři projektu vytvoření Památníku obětem holocaustu věří, že se stane nejen místem trvalé připomínky zavražděných židovských spoluobčanů, ale také místem zamyšlení, jak k hrůzám holocaustu vůbec mohlo dojít. Tím snad pomůžeme zabránit opakování podobných tragédií. Marek Lauermann

2 Zprávy z rady města a V úterý 20. května 2008 zasedala rada města od hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Z kanceláře tajemníka Na začátku zasedání byly projednávány záležitosti z kanceláře tajemníka. Jako první bod jednání rada města ukládá informačnímu středisku Průvodcovské služby evidovat všechny kulturní akce, které souvisí s pronájmem městského majetku a zároveň odboru správy majetku podepisovat nájemní smlouvy na kulturní akce, až po souhlasu pracovníků informačního střediska Průvodcovské služby. Toto usnesení je potřebné proto, aby nedocházelo ke kumulaci kulturních akcí v jednom dni a tyto akce se vzájemně nerušily. Mgr. Ladra zpracuje postup žadatele při podání žádosti. Informační středisko zpracovává kulturní zpravodaj a eviduje veškeré kulturní akce, které se v Kutné Hoře konají, a proto bude tyto kulturní akce datumově koordinovat. Kruhový objezd V záležitostech ekonomického odboru rada města doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora, souhlasit s prodejem nemovitostí pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež připravuje výstavbu kruhových objezdů v Kutné Hoře a rozšíření komunikace v ulici Štefánikova (U Krupičků). Pro rozšíření komunikace vykoupilo Město Kutná Hora v roce 1998 nemovitost č. p. 292 a v roce 2006 nemovitosti č. p. 224 a 433. Všechny tři domy jsou prázdné bez nájemníků. ŘSD ČR žádá o odprodání zatím jenom staveb bez pozemků. Stavby budou zdemolovány a pozemky budou řešeny samostatně podle geometrického plánu (výpůjčka, koupě nebo dar). Výstavba kruhových objezdů začne letos v létě. Odbor správy majetku Ze záležitostí odboru správy majetku rada souhlasí s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem firmě Isols s. r. o. v zastoupení s jednatelkou paní Jitkou Hazmukovou na dny , za účelem uspořádání kulturní akce koncertu kapel a produkce diskžokejů. Vlastní akce proběhne v sobotu v době od do hod. Úklid po akci zajistí žadatel vlastními prostředky. Byla jmenována pracovní skupina pro vytvoření návrhu řešení parkování vozidel na místních komunikacích města Kutné Hory. Ulice Kutné Hory jsou, podobně jako ulice mnoha ostatních srovnatelných měst, stále více zatíženy narůstajícím provozem motorových i nemotorových vozidel. Dosavadní řešení dopravy v pohybu a zejména dopravy v klidu (parkování) je v Kutné Hoře řešeno pouze dílčími nekoncepčními úpravami dopravního značení, které jen velmi nedostatečně regulují provoz a nemotivují řidiče k efektivnímu využívání místních komunikací. Je proto velmi žádoucí přikročit ke koncepčnímu řešení dopravy v pohybu i v klidu tak, aby byla zajištěna potřebná dopravní obslužnost, zároveň však, aby ulice zůstali průjezdné a místo k zaparkování našel ten, kdo jej skutečně potřebuje. Je proto nejvyšší čas zahájit práce na přípravě a realizaci postupných kroků, které povedou ke zlepšení nevyhovující situace. Úkolem navržené pracovní skupiny bude připravit návrh způsobu organizace dopravy zaměřený zejména na tzv. dopravu v klidu, tedy parkování vozidel. Odbor památkové péče, kultury, školství a Tv Úprava sochy sv. Václava na Václavském náměstí nebyla firmou VOTAVA CZ s. r. o. doposud dokončena. Z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nebylo možné dokončit kamenické práce na kašně a pískovcových lavičkách, které byly objednány u subdodavatele. Kamenické práce byly zahájeny tehdy, až nastaly vhodné teplotní podmínky. Rada tedy souhlasila s prodloužením termínu dokončení stavby. A tak práce na obruči a vnitřku kašny pokračovaly a k byly dokončeny. V letošním roce pořádá Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory VIII. Sympozium současného výtvarného umění JENEWEIN KUTNÁ HORA, které navazuje na předchozí I. VII. ročník této akce. I nadále je hlavním cílem pořadatele (GFJ), mimo činnost čistě utilitárního hlediska, vytvořit lokálně i tematicky definovaný tvůrčí prostor pro tvorbu současných umělců na specifické Jeneweinovo téma. Proto i nadále rada města schvaluje dočasné bezplatné užívání objektu ve dnech Investiční odbor Dále byly projednány záležitostí investičního odboru. Bylo odsouhlaseno zařazení nové položky červenec 2008 strana 2 rozpočtu na akci Přístavba šaten k objektu Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře ve výši ,- Kč. Pro rekonstrukci MŠ Sedlec schvaluje dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou a to společnost K+T Stavební a montážní práce a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo. Při kontrole vytékající vody z dešťové kanalizace nemocnice do Bylanky, bylo zjištěno bakteriologické znečištění. Následným zjištěním bylo konstatováno špatné propojení odpadů z nové přístavby do dešťové kanalizace. Jedná se o cca 40m potrubí v hloubce 2-4 m. Vzhledem k hrozbě značné pokuty pro porušení zásad ochrany životního prostředí je nezbytné situaci urychleně napravit. Rada města proto souhlasí s provedením opravy propojení splaškové kanalizace v objektu nemocnice a ukládá ekonomickému odboru převést finanční prostředky ve výši ,- Kč. Závěrem bylo schváleno poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Realizace okružní křižovatky Opletalova / Ortenova v Kutné Hoře. Pro toto poptávkové řízení je základní hodnotící kriterium nejnižší cenová nabídka uvedená včetně DPH. Rada souhlasila s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem. Stavba okružní křižovatky zlepší organizaci a je zásadním krokem ke zklidnění dopravy v tomto místě. V úterý 3. června 2008 se konalo v Rytířském sále Vlašského dvora zasedaní Rady města Kutná Hora, které bylo zahájeno ve hodin. Z kanceláře tajemníka Jako první byly tradičně projednávány záležitosti kanceláře tajemníka. Rada města Kutná Hora doporučila Zastupitelstvu města Kutná Hora zvolit pana Josefa Tomáška a pana Petra Vocla z Kutné Hory přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období Dále vzala na vědomí zápis z jednání komise pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy. Na jejich doporučení rada souhlasí s účastí Města Kutná Hora na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Luganu. V nejbližší době by měla být zaregistrována doména pro prezentaci partnerství s francouzskou Remeší a propagaci města. Souhlasila také s darováním propagace Deset století architektury kutnohorským školám. Ekonomický odbor Ze záležitostí ekonomického odboru Rada města Kutná Hora souhlasí se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě pro stavbu Kutná Hora - Šipší, okružní křižovatka Opletalova / Ortenova. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Majetkový odbor Rada města, na doporučení odboru správy majetku, souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor v nemovitosti č. p. 377 Palackého nám., Kutná Hora za účelem uspořádání výstavy v rámci XV. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora konané v období od do Demolice komína V současné době je v závěrečné fázi vyřizování potřebných administrativních kroků souvisejících s připravovanou demolicí komína bývalé mazutové kotelny v Kutné Hoře. Demolice komínů jsou vždy mediálně velmi sledované události, proto se OSM snažil v průběhu května 2008 tuto skutečnost využít a oslovil několik reklamních agentur s nabídkou na umístění reklamy na plášti komínu. Rada města, s přihlédnutím k dalším technickým i organizačním okolnostem, rozhodla o odsunu demolice na 1. dekádu září, pravděpodobně na sobotu Odbor památkové péče, kultury, školství a Tv Ze záležitostí odboru památkové péče, kultury, školství a Tv, rada města souhlasí s provozem a přerušením provozu školních družin v období prázdnin v měsíci červenci a srpnu V období od do bude péče o všechny přihlášené děti zajištěna v MŠ 17. listopadu a od do pak v MŠ Benešova. Od jsou v provozu všechny Mateřské školy. Omezení provozu projednaly ředitelky obou MŠ s rodiči dětí. Školní družiny základních škol v Kutné Hoře v období prázdnin provoz nezajišťují. Dále rada města Kutná Hora souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro rok 2009 na MF ČR ve výši 17,5 milionu Kč na zateplení pavilonu Základní školy J. Palacha Kutná Hora a v případě získání dotace s doložením prostředků ve výši 0,5 milionů Kč z rozpočtu města dle důvodové zprávy. pokračovaní na str. 3

3 červenec 2008 strana 3 Termínovou centrálou kulturních akcí se stalo Informační centrum Rada města Kutná Hora, s cílem předejít termínovým střetům kulturních akcí vě městě Kutná Hora, svým usnesením 528/08 ze dne vzala na vědomí a pořadatelům doporučuje následující pokyny pro pořádání kulturních a společenských akcí. Informace a pokyny pro pořadatele kulturních a společenských akcí na území Města Kutná Hora: Čl. I Akce a veřejné produkce mimo pozemky a objekty ve vlastnictví Města kutná Hora 1. Termínovou centrálou je Informační centrum Kutná Hora telefon: ), které eviduje všechny kulturní, společenské a sportovní akce a vede kalendář akcí. Pořadatel jako první krok provede ověření možnosti konání akce v požadovaném termínu na Informačním centru. 2. Pokud Informační centrum potvrdí volnost termínu vzhledem k ostatním aktivitám ve městě, pořadatel dále pokračuje v plnění povinností při pořádání veřejné produkce vyplývajících ze závazných obecních a obecně platných právních norem. Čl. II Akce a veřejné produkce na pozemcích a v objektech ve vlastnictví Města Kutná Hora 1. Termínovou centrálou je Informační centrum Kutná Hora, které eviduje všechny kulturní, společenské a sportovní akce a vede kalendář akcí. Pořadatel jako první krok provede ověření možnosti konání akce v požadovaném termínu na Informačním centru. 2. Pokud Informační centrum potvrdí volnost termínu vzhledem k ostatním aktivitám ve městě, dokončení ze str. 2 Schválila také předložený návrh na opatření pro přesun rozpočtových prostředků pro Sparta ČKD Kutná Hora, a. s. na částečné zajištění nákladů spojených s pořádáním oslav 100 let fotbalu v Kutné Hoře ve výši ,- Kč z rezervy rozpočtu. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Z odboru regionálního rozvoje a územního plánování rada města Kutná Hora souhlasí se zařazením pořadatel podá na odboru správy majetku technickém oddělení Městského úřadu Kutná Hora telefon: ) žádost o zápůjčku (pronájem) vybraného městského pozemku (objektu) 3. Technické oddělení předloží materiál ke schválení Radě města Kutná Hora a pokud Rada města Kutná Hora zápůjčku (pronájem) schválí, uzavře se žadatelem příslušnou smlouvu, ve které je popsán i mechanismus předání a převzetí prostor, platby za energie, služby apod. 1. Technické oddělení po schválení zápůjčky (pronájmu) Radou města Kutná Hora neprodleně informuje Informační centrum Kutná Hora, které si akci zaeviduje do kalendáře akcí akce Výstavba útulku pro psy pro Mikroregion Kutnohorsko do rozpočtu města Kutná Hora pro rok Záměr výstavby útulku pro psy byl schválen RM dne usnesením č. 1158/07 v souvislosti se žádostí o dotaci na tuto akci z programu POV Středočeského kraje. Tento projekt však nebyl ke spolufinancování vybrán a dotace nebyla poskytnuta. V této době probíhají práce k vydání stavebního povolení dle zpracované projektové dokumentace, kde je žadatelem Mikroregion Kutnohorsko. Čl. III Obecné povinnosti pořadatele akcí a veřejných produkcí 1. Pořadatel má povinnost vyplývající z vyhlášky č. 7/2003, o místních poplatcích, v platném znění, oznámit konání akce na ekonomickém odboru, oddělení daní a poplatků Městského úřadu Kutná Hora telefon: ). Podle charakteru akce dojde k případnému vyměření poplatku ze vstupného. 2. Pořadatel má povinnost zajistit si na základě zákona č. 121/2000 SB., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, svolení autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových nebo zvukově-obrazových záznamů k veřejnému užití jejich děl buď přímo nebo prostřednictvím hromadných správců autorských práv. 3. Pořadatel je povinen zajistit vnitřní pořádek a bezpečnost účastníků veřejné produkce. 4. Pořadatel je povinen dodržovat veškeré platné obecní a obecně závazné právní normy upravující oblast konání veřejných produkcí 5. Pořadatel je povinen při propagaci akce výlepem plakátů využívat pouze oficiální výlepové plochy a výlep plakátů realizovat výhradně prostřednictvím Technických služeb Kutná Hora, s.r.o. Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města 1) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory kancelář č. 9 včetně společných prostorů v I. patře nemovitosti č. p v ul. Šultysova, Kutná Hora za min. roční nájemné ve výši ,- Kč. 2) Výběrové řízení na pronájem garáže v Kutné Hoře, ul. Tylova č. p. 388, o výměře 11,3 m 2, za minimální roční nájemné ve výši 350,- Kč/m 2. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. Celá znění záměru a výběrového řízení včetně zvláštních podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Ke krátkému pracovnímu jednání se sešli kutnohorští zastupitelé v rámci zasedání rady města. Jediným bodem byla situace v Nemocnici Kutná Zprávy z rady města a Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel: Výběrové řízení č. M 5/08. Prodej pozemků: 1) p. č. 45 zastavěná plocha o výměře 843 m 2 2) p. č. 367/3 zahrada o výměře 409 m 2 3) p. č. 368/1 trvalý travní porost o výměře m 2 4) p. č. 369/1 zahrada o výměře 788 m 2 v k.ú. Štipoklasy u Černín Vyvolávací cena nemovitostí je ,- Kč. Uzávěrka výběrového řízení je v hodin. Informace na tel nebo na MěÚ Kutná Hora Vlašský dvůr, přízemí, dveře č. 15. Pracovní jednání ZM Odbor investic Z odboru investic rada schvaluje, jako nejvhodnějšího uchazeče pro rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Kouřimská, firmu Dalfos Libenice, kde firma nabízí nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši ,- Kč za rekonstrukci chodníku a ,- Kč za rekonstrukci veřejného osvětlení. Z výběrového řízení a realizace na odbahnění rybníku v Bylanech, byla schválena firma Městské lesy a rybníky. Závěrem rada schválila navýšení rozpočtu pro Dětské hřiš- Čl. IV Ostatní ustanovení Tyto informace a pokyny pro pořadatele veřejných produkcí jsou v případě veřejných produkcí konaných mimo pozemky a objekty ve vlastnictví města pouze doporučující, povinnosti pořadatelů vyplývají ze závazných obecních a obecně platných právních norem však zůstávají nedotčené. Informace a pokyny platí od Hora, s. r. o., jejíž vedení ohlásilo záměr uzavřít porodnické a dětské oddělení. Výměna názorů mezi přítomnými zastupiteli ovšem konkrétní výstup nepřinesla, pouze byl dohodnut předběžný náčrt oficiálního stanoviska, které by Zastupitelstvo města Kutná Hora mělo k celé věci zaujmout. jb tě Trebišovská o ,- Kč, které budou použity pro odstranění stávajícího zázemí hřiště. Vladimír Zubov, člen RM Jednání RM omluva Rada města neodsouhlasila odměnu pro bývalého ředitele Nemocnice Kutná Hora s. r. o. Omluvte chybné uvedení. Děkuji za pochopení. Vladimír Zubov

4 červenec 2008 strana 4 Spokojení velvyslanci chválí Kutnou Horu Pátek 13. magické datum, jehož se většina lidí obává, okořeněné předpovědí deště, bouřek a větru tak to byl termín návštěvy ministra zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga, papežského nuncia pana Diega Causero a 35 vedoucích diplomatických misí v České republice. Tentokrát bylo obávané datum pro Kutnou Horu úspěšné a vše proběhlo tak, jak jsme naplánovali. Slavnostního uvítání v královské audienční síni Vlašského dvora se ujal pan místostarosta Vančura a zazněly i krátké příspěvky hostů. Pan ministr Schwarzenberg, jehož přítomnost v nepříznivém zdravotním stavu po návratu ze Spojených států musíme ocenit, krátce pohovořil o historii města v časech jeho slávy i úpadku a papežský nuncius Diego Causero pak jménem všech přítomných poděkoval jednak panu ministrovi za pozvání a jednak Městu Kutná Hora za přípravu Festival židovské kultury na GJO U příležitosti 60. výročí vzniku státu Izrael uspořádalo kutnohorské Gymnázium Jiřího Ortena Festival židovské kultury. Jeho program proběhl ve dvou dnech, a to v pátek 30. května a v neděli 1. června 2008 v budově školy. Festival si dal za cíl představit žákům gymnázia, které nese jméno židovského básníka Jiřího Ortena, i kutnohorské veřejnosti dějiny židů v Evropě a jejich přínos evropským a světovým kulturním dějinám. Chceme mladým lidem přiblížit více než tisícileté soužití křesťanů a židů na našem území a přivést je k zamyšlení nad naší společnou historií. Letošní festival navázal na předchozí úspěšné ročníky, na slavnostní zahájení celorepublikové kampaně All Different - All Equal z června roku 2006, na projekty tematizující migraci a holocaust a v neposlední řadě na cyklus besed Taky mezi námi, který je nedílnou součástí programu prevence sociálně patologických jevů na GJO. Pátek byl věnován převážně workshopům na různá témata související s židovskou historií a kulturou či antisemitismem. Dramatický kroužek Židovské obce Praha Feigele pak vystoupil s představením Příběh o královně Ester, páteční program zakončilo hudební vystoupení Dua Ester v programu Poklad židovských písní - vzácné písně lidu Izraele, národa Bible. V neděli pak byl festival zakončen koncertem skupin Létající rabín a Mišpacha. Od 20. května 2008 probíhá ve vestibulu školy výstava izraelské fotografky Shai Ginott. Vzácným hostem festivalu byl tajemník izraelské ambasády Ziv Neo Kulman, který neformálně pohovořil s jeho účastníky i představiteli kutnohorského zastupitelstva. jb dnešní akce. Poté se všichni vydali na prohlídku bývalé mincovny a někteří přivítali možnost vyrazit si vlastnoručně na památku minci přímo na pregéřské lavici. Od Vlašského dvora zamířili hosté již tradičně Ruthardskou uličkou ke kapli Božího těla, kde obdivovali nejen krásnou vyhlídku na město, ale i krátký koncert v interiéru kaple. Zazněla zde Suita č. 2 D-Moll Johanna Sebastiana Bacha v podání Mistra Jiřího Bárty. Naladěni na duchovní notu jsme se vydali do chrámu sv. Barbory, kde se, po příjemném přivítání panem vikářem Uhlířem, snoubila historie se současností v diskusi o výstavbě katedrály a o její současné rekonstrukci. Po výtečném obědě v restauraci U Barbory pak čekala hosty již poslední zastávka v Sedlci ve světoznámé Kostnici a posléze i v katedrále Nanebevzetí Panny Marie, kde všichni ocenili kvalitu prováděné rekonstrukce a byli uchváceni možností nahlédnout až nad samotné klenby sedlecké katedrály. Přesně na čas odjížděl pak autobus s hosty do Litomyšle, kde je čekala další část programu. Závěrem mi dovolte osobní poděkování panu místostarostovi MVDr. Václavu Vančurovi, Lukáši Fond kultury Jaké kulturní akce v letošním roce podporuje Středočeský kraj? Středočeský kraj každoročně vypisuje dotační řízení z Fondu kultury Středočeského kraje. Fond je věnován na podporu pořádání všech druhů kulturních akcí od koncertů, výstav, divadelních představení až po vydávání knih. Zásady fondu a formulář jsou zveřejněny na webu kraje. V případě nejasností můžou žadatelé kontaktovat pracovníky odboru kultury a památkové péče. Nově bude možné na rok 2009 požádat o poskytnutí dotace z Fondu kultury pomocí elektronického formuláře, který jak doufáme, postupem času nahradí papírovou formu. Jak byly peníze rozděleny? Jsem ráda, že se podařilo pro letošní rok 2008 navýšit Fond kultury o 1,5 mil. Kč. V dotačním řízení Fondu kultury bylo podáno 461 žádostí a dotace byla udělena na realizaci 377 projektů. Podporujeme více akcí menšími částkami a tím uspokojíme více žadatelů. Hendrychovi a Ing. Miladě Čakovské za čas a nasazení, které hostům věnovali a stejně tak panu Michalu Marcaníkovi, který se svým týmem připravil pěknou atmosféru a občerstvení pro tělo i ducha při poledním zastavení v jeho restauraci. Eva Hnátková Jaké kulturní akce na Kutnohorsku byly podpořeny Fondem kultury? Z Fondu kultury je pro letošní rok na Kutnohorsko vyčleněno pro 35 subjektů ,- Kč z toho připadá 19 žadatelů se ,- Kč přímo na Kutnou Horu. Jedná se o akce různého charakteru ,- Kč získal Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné Hoře, ,- Kč městská slavnost Královské stříbření, stejnou částku multikulturní festival Sázavafest v Kácově, atd. Všechny akce, které jsme finančně podpořili, jsou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje. Jak dlouho jsou Středočeským krajem udělovány dotace z tohoto fondu a jaká částka byla doposud rozdělena? První kolo dotačního řízení z Fondu kultury bylo vyhlášeno v roce 2002 a do letošního roku Středočeský kraj použil na podporu kulturních akcí téměř 84 mil. Kč. Sumu rozdělil mezi 1095 žadatelů. Za období bylo v Kutné Hoře a na Kutnohorsku podpořeno 132 akcí částkou ,- Kč. Jiřina Pospíšilová, radní Středočeského kraje

5 červenec 2008 strana 5 Novela živnostenského zákona Dnem 1. července 2008 nabývá účinnosti novela živnostenského zákona. Od 2. října 1991, kdy světlo světa spatřil první porevoluční živnostenský zákon, je to již 106. novela této důležité legislativní normy. Poslední přelomová novela živnostenského zákona je součástí již dříve nastartovaných legislativních změn, které ve svém důsledku vedou k zásadnímu snížení administrativní zátěže pro podnikatele. Zde je nutno zmínit již od spuštěný projekt Centrálních registračních míst (CRM), kde je umožněno podnikatelským subjektům a podnikatelům zahájení činnosti a provádění změn v registracích splnit tyto úkony na jednom místě, na obecním živnostenském úřadě, který plní úlohu CRM. Tento projekt se ukázal v praxi jako správná cesta. Podnikatel již nemusí navštěvovat jiné státní instituce jako je finanční úřad, okresní sprá- Blahopřejeme V měsíci červnu 2008 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Věra Zrůstová, Jaroslava Soukupová, Drahomíra Klášterská, Jiřina Měkotová, Alena Mirovská, Elvíra vu sociálního zabezpečení, úřad práce apod.. Obecní živnostenský úřad od podnikatele příslušným orgánům informace předává bez jeho další účasti. Současná novela zákona tento projekt dále doplňuje a zásadně zjednodušuje vstupní formuláře. Za nejdůležitější liberalizační změny považuji především vytvoření jedné volné živnosti místo dosavadních 125, dále změnu místní příslušnosti, kde si podnikatel bude moci živnostenský úřad vybírat podle místa, které mu vyhovuje a v neposlední řadě zrušení povinné praxe u řemeslných živností. Zda tyto zásadní změny a mnohé další, které obsahuje úplné znění živnostenského zákona, budou tečkou legislativních změn nebo nás čekají další úpravy, ukáže čas. Radim Kotlář obecní živnostenský úřad Randíková, Jana Wildtová, Marie Růžičková, Vlasta Mlázovská, Božena Musilová a pánové Jindřich Vytlačil, Rudolf Šajovits, Lubomír Křivinka, Jiří Císař, Bohuslav Rejholec, Miloš Novotný a Zdeněk Rajchman. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Byla ukončena rekonstrukce domu č. p. 138 v Husově ulici na stylový hotel a restauraci První písemná zmínka o tomto domu je datována do roku 1427, kdy se stal majetkem rodu Hanykýřů. První velké přestavby proběhly v průběhu 18. a 19. století, zůstal však zachován jeho středověký základ. Ve zdivu jsou zbytky středověkých objektů, zachovaly se i kamenické prvky z přelomu 15. a 16. století. O velkém významu tohoto domu svědčí zachované dřevěné malované záklopové stropy s barokním boltcovým motivem z 2. poloviny 18. století. 19. století a éra komunismu naštěstí nezničila základní dispozice objektu, pouze vnitřním uspořádáním je přeměnila na nájemní byty a v přízemí na sběrnu surovin. Po roce 1989 byla budova vrácena dřívějším majitelům a vznikl projekt na přestavbu objektu na hotel a výrobnu a prodejnu masných výrobků. Záměr se však tehdejšímu majiteli nepodařilo zrealizovat a nemovitost i s pozemky prodal. Dnešní majitel tak provedl rekonstrukci na stylový hotel a restauraci v době od dubna 2007 do března Stavebně bylo ponecháno co nejvíce původních prvků tak, aby byly přirozenou součástí provozu a sloužily hostům hotelu a restaurace (klenby v prostorách dnešní restaurace, vzácné gotické okno v průhledu recepce, dřevěné malované barokní stropy na pokojích prvního patra, kamenné portály dveří a oken a mnoho dalších drobných detailů). Konečnou podobu dostala budova v dubnu 2008 uvedením hotelu i restaurace do provozu. Z doby příchodu jezuitů do Kutné Hory se zachovala i pověst o vlídném patronu domu. Je jím mnich, pozdější opat sedleckého kláštera. Dodnes občas bloudí ve zdech domu a dohlíží na počestnost jeho obyvatel. K tomu účelu nosí s sebou knihu, kam zaznamenává jejich skutky - ty dobré i ty špatné. Dobré krásnými sny odměňuje, špatné nespavostí trestá. A právě opat dal budově jméno takže dnes hotel Opat nabízí k ubytování 17 pokojů, restauraci Mincovna s 50 místy, letní zahrádku a salonek pro 14 osob, unikátní klubový prostor ve sklepení budovy a dokončuje se vnitřní parking s dětským koutkem. Na podzim 2008 bude otevřeno wellness studio v suterénu dvorní přístavby. Vladislav Slavíček Návštěva Egeru 2008 Ve dnech května navštívili žáci ZŠ Žižkov své maďarské kamarády, které na podzim minulého roku přivítali v našem městě. Výměnného pobytu v Egeru se tentokrát zúčastnilo 40 žáků. Program byl velmi pečlivě připraven a k jeho úspěšné realizaci přispělo i pěkné počasí. Děti si prohlédly historické centrum města, sehrály přátelské zápasy ve fotbalu a volejbalu, navštívily nedaleké jeskyně a strávily příjemné odpoledne v jeskynních lázních. Při pobytu v rodinách i mezi maďarskými kamarády se všichni museli spoléhat na to, co se naučili v hodinách anglického jazyka. O tom, že samy děti tuto příležitost vítají a vrátily se obohaceny o spoustu zážitků, svědčí jejich zájem zapojit se do stejné akce i příští rok. V Egeru se jim líbilo. ZŠ Kremnická 98, Žižkov Vítání občánků V pondělí 26. května 2008 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnil slavnostní akt přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Josef Kocourek, Matyáš Valena, Sebastien Macháček, Daniel Filip Smutný, Andrea Chválová, Sára Chválová, Vojtěch Jelínek, Adéla Štípková, Bára Kubálková, Anežka Zajícová, Jan Knížek, Jáchym Hladík, Anna Náhlovská, Nela Kaňkovská, Matyáš Pražák, Tomáš Hájek, Patricie Hvězdová, Lucie Kosírová, Amélie Volfová, Tereza Kouřilová, Kryštof Kamiš a Zbyněk Břinčil. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství.

6 červenec 2008 strana 6 Nové marketingové aktivity Zhruba před rokem, v dubnu 2007, byla v rámci realizace projektu v oblasti podpory regionálních služeb cestovního ruchu ve Středočeském kraji dokončena Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora. Jejím cílem bylo připravit rozvoj marketingových aktivit, které by měly mít dopad na zvýšení a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu. Tento dokument se nyní stává východiskem pro efektivní řízení aktivit cestovního ruchu v Kutné Hoře a okolí města v následujícím období. Ačkoli se město Kutná Hora s hrdostí řadí mezi skvosty zapsané na Seznam světového kulturního Když naši předci zasvětili farní kostel, zvaný Vysoký, sv. Jakubovi, chtěli tomuto apoštolovi svěřit pod ochranu nejen kostel, ale i celé jejich město. Úcta k sv. Jakubovi byla ve středověku velmi rozšířená a poutě k jeho hrobu do španělského Santiaga de Compostela velmi populární. Tato úcta je stále živá a mnozí i dnes putují na toto posvátné místo. I my chceme udržovat tradice našich předků. Proto se o svátku sv. Jakuba v pátek 25. července budeme při poutní mši sv. v hodin modlit za naše město a všem lidem v něm žijícím vyprošovat dědictví UNESCO, ačkoli si každoročně kutnohorské památkové objekty prohlédnou statisíce návštěvníků, ačkoli se Kutná Hora v anketě o turisticky nejatraktivnější místo České republiky letos již podruhé umístila na nejpřednějších místech a je vnímána jako jedna z nejvýznamnějších destinací kulturně poznávacího cestovního ruchu, je třeba přiznat, že o efektivní řízení cestovního ruchu zde dosud nejde. Činnost společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. sice tvoří základ marketingových aktivit města, ale teprve v současné době ve spolupráci s krajskou destinační agenturou a ostatními Poutní slavnost sv. Jakuba Boží požehnání. Oslavit našeho patrona chceme i hudbou. Proto se ve stejný den a na stejném místě, v chrámu sv. Jakuba, uskuteční velmi zajímavý koncert duchovní hudby, který začne v hodin. Na čtyřicet různých historických nástrojů od fléten a šalmají až po zvonkohru a varhany nám zahrají P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt. Vstupné je dobrovolné. Milí Kutnohořané, přijměte tedy srdečné pozvání a přijďte oslavit svátek jednoho z patronů našeho města. P. Jan Uhlíř Kaňkovský hornický jarmark Tradice Vavřineckého posvícení je na Kaňku stále živá. Občanské sdružení Kaňk chce pro tento svátek obnovit pořádání jarmarků, které v minulosti k posvícení patřily. Rozhodli jsme se proto uspořádat Kaňkovský hornický jarmark. Jarmark se bude konat v sobotu 16. srpna. Slavnostní zahájení plánujeme na hod. před bývalou radnicí na Kaňku (budova č. p. 1 vedle pošty). Hlavním místem konání pak bude okolí kostela sv. Vavřince na Kaňku. Budou zde stánky s prodejem drobného zboží i ukázkami výroby (košíky, dřevěné výrobky, drátkování, broušení skla, zdobení perníčků atd.). Na hřišti pod kostelem budou pouťové atrakce pro děti. Stranou nezůstane ani centrum Mozaika (budova bývalé základní školy), kde bude v tento den slavnostně zahájena výstava obrazů místního malíře pana Milana Kužely a bude zde instalována také výstava starých fotografií z hornického prostředí na Kaňku. Připravena je kapela Stanislava Jelínka a malý kulturní program doplněný nabídkou občerstvení. Zcela výjimečně bude k nahlédnutí otevřen kostel sv. Vavřince. Jarmark chystáme ve spolupráci s Občanským sdružením Barbora hornicko historickým spolkem. Členové tohoto sdružení přislíbili vyrobit modely pro ukázky způsobů práce v dolech. Modely budou umístěny na zahradě Mozaiky. Zajistili také výše zmíněnou výstavu fotografií a zpřístupnění části areálu v dolech na Kaňku. Zde by mělo být pro veřejnost otevřeno po celý den Závěr večera bude v restauraci Na Baště, kde se bude konat tradiční posvícenská zábava. Program připravujeme bohatý a to i díky finanční podpoře, kterou se nám pro tuto akci podařilo získat z Dobročinného fondu Philip Morris ČR, který spravuje Nadace Via. Bližší informace budou na plakátech před konáním jarmarku. Již nyní vás všechny srdečně zveme a těšíme se, že se Kaňkovský hornický jarmark vydaří. Malvína Krepsová, Občanské sdružení Kaňk turistickými oblastmi Středočeského kraje se rodí struktura, která bude iniciovat a řídit celý proces rozvoje cestovního ruchu. Nejen na Kutnohorsku, ale vlastně v celém Středočeském kraji. Před časem se na úrovni kraje hodně diskutovalo o způsobu propagace pro domácí i zahraniční návštěvníky: z pohledu dopravní dostupnosti nám mohou ostatní kraje jen závidět tvoříme prstenec kolem Prahy, kterou 60 % zahraničních návštěvníků České republiky považuje za natolik magický bod, že jiné oblasti ponechávají bez povšimnutí. Většina míst Středočeského kraje (a samozřejmě také našeho regionu) je z Prahy dosažitelná maximálně po hodině jízdy a nabízí celoročně takové spektrum atraktivit kulturních, poznávacích, relaxačních, přírodních, sportovních i technických, že je oblastí V Kutné Hoře je opravdu dost krásných kostelů. Překvapilo mě však, co lidí rádo vzpomíná na bohoslužby v kostele Matky Boží. Díky opravám interiéru je uzavřený od ledna V kostele kvůli vlhkosti byly otlučeny do tří metrů omítky a odstraněn asfaltový nátěr, aby zdivo mohlo vysychat. Připravila se i nová elektroinstalace. Protože je však nutné nejprve dokončit opravu vnějšího pláště kostela, je otázkou, kdy bude moci oprava interiéru pokračovat. Právě proto jsme se rozhodli nečekat na jeho definitivní dokončení a kostel s krásnou kazatelnou neopominutelnou ani domácími, ani zahraničními návštěvníky. Musíme dokázat, že na trhu domácího i zahraničního cestovního ruchu jsme významným hráčem. Cestovní ruch je velmi dynamické průmyslové odvětví - domnívám se, že prospěch z efektivního řízení destinace Středočeský kraj poznají města, obce i všichni, kteří služby v této oblasti poskytují. Kutná Hora bývala druhým městem po Praze, je jediným místem ve Středočeském kraji, zapsaným na prestižní Seznam UNESCO. Tuto skutečnost musíme daleko více zúročit při propagaci musíme dostat Kutnou Horu a okolí města do širokého povědomí jako atraktivní cíl, který má co nabídnout všem cílovým skupinám návštěvníků. Ivana Vopálková, Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. Kostel Matky Boží opět otevřen Na počátku léta se ke čtenářům dostane letošní druhé číslo Krásného města. Časopis právě slaví 70. výročí svého vzniku, a proto se redakční rada rozhodla věnovat převážnou pozornost právě historii tohoto kutnohorského čtvrtletníku. Úvodní slovo patří tentokrát panu Ivo Šalátkovi, starostovi města Kutná Hora, které časopis vydává, a následuje ohlédnutí za Krásným městem v letech Největší pozornost je však věnována připomenutí některých bývalých členů redakční rady, a tak se čtenáři mohou vrátit k Rudolfu Krupičkovi, Josefu Vepřkovi, Josefu Nuhlíčkovi, Františku Hubertovi, Ladislavu Znojemskému, Jaromíru Sieglovi, Jiřímu Ostašovi, Emanu- a hrobem českého malíře Petra Brandla opět otevřít. Není sice zatím krásně opravený, ale odhalené kamenné zdivo nejen, že nepůsobí nedůstojně, ale i velmi zajímavě. Bohoslužby zde budou pravidelně každou neděli v hodin. Veřejnosti bude kostel zpřístupněn od července do září vždy o víkendech od do hodin. Vstupné bude 20 Kč pro dospělé a 10 Kč pro děti, studenty a důchodce. Kdo si zakoupí vstupenku do chrámu sv. Barbory má vstup volný. O víkendu září je pro všechny vstup zdarma. P. Jan Uhlíř Nové číslo Krásného města elu Růžičkovi, Zdeňku Jelínkovi, Petru Vackovi, Heleně Štroblové a dalším. V článcích již mimo hlavní tematickou oblast přináší nové číslo např. informace o spolupráci Kutné Hory a francouzské Remeše a rovněž stručně shrnuje průběh Dnů židovské kultury na Kutnohorsku. V dalším dílu našeho seriálu o zmizelých stavbách Kutné Hory sledujeme bývalou zástavbu na místě dnešní školy Na Náměti a v tradiční závěrečné Kronice zaznamenáváme především kulturní události za uplynulé tři měsíce. Časopis Krásné město si budou moci jako obvykle zájemci zakoupit v knihkupectví U Stříbrného groše na Palackého náměstí. Lukáš Provaz, vedoucí redaktor KM

7 červenec 2008 strana 7 Žáci z kutnohorských a žateckých základních škol vědí, jak a proč třídit odpad Jak a zejména proč třídit odpad se v uplynulém školním roce učily děti ze základních škol v Kutné Hoře, Žatci a v okolních městech a obcích. Zapojily se do školního vzdělávacího projektu Odpad z nebe nespad, které pro ně zrealizovalo občanské sdružení EKO- DOMOV. Cílem projektu je propojení vzdělávání dětí o odpadech s konkrétními činnostmi přispívajícími ke zlepšení nakládání s odpady v skládky, navštívily závody zabývající se zpracováním vytříděných odpadů či zrealizovaly osvětu pro mladší děti, jejich rodiče a prarodiče. Využily k tomu nejenom metodické materiály, které EKODO- MOV vytvořil a školám poskytl, ale učitelé společně s žáky často přišli s vlastními návrhy, kterými projekt obohatili. Výsledky své celoroční práce žáci prezentovali na závěrečné konferenci k projektu, která prezentovat svou práci před plným sálem i jak pohotově dokázaly odpovídat na dotazy moderátora akce, kterým byl herec Jiří Laštovka ze Studia Ypsilon. Konference byla učiteli hodnocena jako velmi přínosná, neboť měli možnost získat zpětnou vazbu a inspiraci pro další práci v novém školním roce a setkat se s podobně naladěnými kolegy. Příjemnou tečku za pilotním ověřením projektu představovala konference i pro pracovníky o. s. EKODOMOV, kteří celou akci připravili. Pilotního ročníku projektu, který probíhal od září 2007 do června 2008 se zúčastnilo 10 škol z Kutné Hory, Žatce a okolních měst a obcí. Další informace o projektu Odpad z nebe nespad naleznete na Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt dále podpořilo město Kutná Hora a město Žatec. Iva Maršíková Livia Klausová v Kutné Hoře jednotlivých školách. EKODO- MOV v rámci projektu zrealizoval řadu aktivit: semináře pro učitele, výukové programy pro děti a vybavil školy nádobami na odpad v celkové částce dosahující ,- Kč. Jádrem celého projektu však byla vlastní práce zapojených škol, které realizovaly nejrůznější aktivity vedoucí k šetrnějšímu nakládání s odpady uvnitř i vně školy. Většina škol zavedla fungující systém sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, skla či hliníku, některé školy začaly třídit a kompostovat bioodpad, jiné školy mapovaly a uklízely černé se uskutečnila 4. června 2008 v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Konferenci zahájil místostarosta Kutné Hory MVDr. Václav Vančura, který přivítal účastníky, dále vystoupili Tomáš Hodek a Iva Maršíková z o. s. EKODOMOV, kteří projekt krátce představili a poděkovali všem školám za jejich účast. Poté dostali slovo dětští zástupci z jednotlivých škol, aby představili svou práci. Prezentace měli připravené jak v PowerPointu, tak formou krátkých dramatických vystoupení s celou řadou pomůcek. Milým zjištěním bylo, jak pečlivě byly děti připravené, že neměly ostych Livia Klausová a starosta města Ivo Šalátek na I. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu. Další informace najdete v srpnových Kutnohorských listech. Úřad práce informuje Na konci měsíce května evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 1974 osob (o 747 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 4,64% (před rokem 6,60%). Po téměř 11 létech tak klesl počet uchazečů opět pod hranici dvou tisíc. Bohužel podíl evidovaných žen se dlouhodobě pohybuje nad hranicí 55% a počet osob se zdravotním postižením činil 24% z celkového počtu osob. Evidováno bylo 2098 volných míst. Na dávkách státní sociální podpory bylo v květnu vyplaceno 23,6 mil. Kč, na podporu v nezaměstnanosti 4,1 mil. Kč. Lékařská posudková služba v měsíci přijala 145 nových žádostí. Ukončeno posudkem bylo 175 žádostí a nevyřízeno zůstává 176 žádostí. Ve 23 případech zdravotní stav neodpovídal zákonem stanovenému poškození zdravotního stavu. Z našeho města bylo k evidováno 581 osob. Míra nezaměstnanosti 4,81%. (Před rokem 847 osob, 6,86%). hu

8 Jaroslav Kulhavý pojede na olympiádu! Smělý předsezónní plán cyklistické stáje Michelin MTB Specialized Kutná Hora se stal skutečností. 14. místem na závodě Světového poháru v Madridu si Jaroslav Kulhavý definitivně zajistil pozici jediného českého zástupce v závodě horských kol na olympijských hrách v Pekingu. Dosavadní české maximum na olympiádě bylo 26. místo. Takže naším základním cílem je toto umístění vylepšit, ale samozřejmě hledíme i dále. Jarda může skončit v elitní desítce V květnu proběhl na venkovním hřišti v Tyršově ulici na Žižkově v Kutné Hoře další mistrovský turnaj oblastního přeboru mladších žáků v házené. Původně se ho mělo zúčastnit pět týmů, těsně před jeho zahájením se omluvila z důvodu malého počtu hráčů AŠ Mladá Boleslav. A tak se v Kutné Hoře představili kromě domácího týmu Jiskra Zruč nad Sázavou, Spartak Příbram a HC Wendy Mělník. a může se prát i o medaile. Patří mezi zhruba patnáct závodníků, kteří na medaile mají a olympiáda je jediný závod, kde se může stát cokoli. Například v tom zmíněném Madridu se dlouho pohyboval okolo čtvrtého, pátého místa, nastínil cíle pro Peking manažer Michelin MTB Specialized Kutná Hora Ivan Sova. Dobrou formu potvrdil Jaroslav Kulhavý vítězstvím na závodě Českého poháru ve Špindlerově Mlýně, který absolvoval přímo z tvrdého tréninku. Letošní sezóna Minižáci korfbalu mají bronz V Děčíně se hrálo korfbalové finále, kde naši minižáci získali bronzové medaile za třetí místo, spoustu dárků, výborný dort a obrovskou radost. A jak to všechno bylo. Do Děčína jsme vyrazili v šest hodin ráno vlakem v počtu osmi hráčů: Honza Jukl, Honza Paďouk, Kuba Med, Martin Klečka, Šárka Žáčková, Sára Vodičková, Klára Němcová a Verča Kučerová. Ze soupeřů dorazili naši známí Náchod, místní Děčín a neznámé Znojmo A a Znojmo B. Tedy pět týmů, tj. čtyři zápasy pro každého. Z neznámého Znojma A se vyklubal vítěz celého finále a Znojmo B byli hráči mladí a nezkušení, prostě začínající. Náš první zápas byl se Znojmem A, byl to celkem propadák 15:3 a podle našeho výkonu se zdálo, že budeme bojovat o poslední místo. Druhý zápas byl s Náchodem, ještě v polovině druhého poločasu jsme prohrávali 1:4, pak se nám ale neobyčejně naklonilo štěstí a nasázeli jsme během sedmi minut šest košů a zápas vyhráli v konečném skóre 7:4. Ani nevím, kdo vlastně ty koše dal, bylo to jako blesk z čistého nebe. V dalších dvou zápasech jsme se vrátili ke svému původnímu výkonu. Se Znojmem B jsme sice vyhráli 10:3, ale ostatní soupeři mu nasázeli daleko víc košů než my, s Děčínem jsme prohráli 8:6. V dalších zápasech Děčín porazil Náchod a Znojmo B neporazilo nikoho. Korfbalový tým pořádá letní a podzimní soustředění, tréninky 2x týdně, v zimě v hale a v létě na venkovním hřišti. Zájemci o tuto míčovou hru, kde je družstvo složené ze čtyř holek a čtyř kluků, mohou červenec 2008 strana 8 Foto: archiv Mladí házenkáři odehráli mistrovský turnaj Volno měla tentokrát Dukla Praha a Sokol Úvaly. Tým mladších žáků Sparty Kutná Hora opět v turnaji doplatil na to, že je složen převážně z minižáků, v desetičlenném kádru jich nastoupilo osm a to se zákonitě projevilo na výkonech a hlavně na výsledcích. Ani tentokrát se mladému kolektivu, ve kterém nastupují i dvě dívky, nepodařilo bodovat. V úvodním utkání podlehl vysoko Jiskře Zruč nad Sázavou. Ve druhém, velmi pěkném zápase prohráli pouze o jenu branku Příbrami a ve třetím opět vysoko Mělníku. Po skončení turnaje odehrál domácí tým ještě jedno utkání se Zručí, byla to dohrávka z předcházejícího turnaje, ze kterého se soupeř omluvil a v něm domácí opět prohrál vysoko o deset branek. Turnaj v Kutné Hoře vyhrála Jiskra Zruč nad Sázavou a upevnila si Jednotlivé výsledky Sparty v turnaji: zatím velice slušně vychází také dalšímu členovi týmu Ondřejovi Zelenému, který je aktuálně třetí v seriálu Polského poháru a rovněž třetí příčka mu patří v průběžném pořadí Českého poháru maratónu. Po olympiádě se chystáme provést nábor dětí a vytvořit našemu týmu v Kutné Hoře žákovské podhoubí. Mladé závodníky vždy motivuje, když mohou vyrůstat vedle osobností, které jim slouží jako vzory, nastínil další plány kutnohorské cyklistické stáje Ivan Sova. Jb navštívit náš trénink ve čtvrtek od hod. na házenkářském hřišti u Sokoláku v Tyršově ulici v Kutné Hoře. Přijďte se podívat a zasportovat si. Těšíme se na Vás a nezapomeňte se podívat na naše stránky Jana Baláková, trenérka Foto: J. Paďouk průběžné 1. místo v tabulce soutěže. Sestava a branky Sparty v turnaji celkem: Kotěšovec Václav (bankář) - Koriťák Pavel 10, Šimůnková Martina 7, Schwarz Jiří 6, Veselý Matěj 4, Schwarz Ondřej 3, Částek, Linhart Šimon, Veselý Šimon a Žáčková Šárka. Trenér Čeloud Karel. Petr Vobořil Sparta Jiskra Zruč n. Sázavou 6:24 4:9 Sparta Spartak Příbram 13:14 7:7 Sparta HC Wendy Mělník 5:18 1:10 Sparta Jiskra Zruč n/sázavou 7:17 3:10 Foto: V. Žáčková Další výsledky turnaje: Zruč nad Sázavou Mělník 16:8 7:3 Zruč na Sázavou Příbram 10:6 5:2 Mělník Příbram 15:3 5:2

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více