Legislatívny rámec hodnotenia globálneho ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislatívny rámec hodnotenia globálneho ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budov."

Transkript

1 Legislatívny rámec hodnotenia globálneho ukazovateľa minimálnej energetickej hospodárnosti budov. 1. Globálny ukazovateľ - primárna energia, konverzný faktor primárnej energie. Pri vypracovaní koncepcií budov s takmer nulovou potrebou energie je potrebné presne vedieť legislatívny rámec hodnotenia globálneho ukazovateľa primárnej energie. Globálny ukazovateľ primárna energia - je to jediný ukazovateľ, podľa ktorého sa určuje energetická trieda budovy (A0, A1, A2,...) a jej následné zatriedenie podľa kategórie (budova s takmer nulovou potrebou energie, ultranízkoenergetická budova, nízkoenergetická budova,...) Ods. 1 2 Vyhlášky č. 364/2012 Z.z. definuje nasledovné: Globálnym ukazovateľom minimálnej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len globálny ukazovateľ ) je primárna energia, ktorá sa určí z množstva dodanej energie do technického systému budovy cez systémovú hranicu podľa jednotlivých miest spotreby v budove a energetických nosičov upraveného konverzným faktorom primárnej energie podľa prílohy č. 2. Podľa ods. 5 článku 2 Smernice 2010/31/EÚ definícia primárnej energie je nasledovná: primárna energia znamená energiu z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie; Vo svojom rade ods. 2 2 Vyhlášky č. 364/2012 Z.z. hovorí, že Dodaná energia sa určuje podľa jednotlivých energetických nosičov, ktorými sa cez systémovú hranicu zásobujú technické zariadenia na uspokojenie potrieb energie v budove na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie, vrátane účinnosti zdrojov, distribúcie, odovzdávania a regulácie so zohľadnením energie z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti. Z týchto troch odsekov veľmi podstatnú úlohu hrá konverzný faktor primárnej energie, ako aj použitie energie z obnoviteľných zdrojov, ale pozor! - vyrobenej v budove alebo v jej blízkosti. Faktor primárnej energie definuje norma EN Hodnotenie primárnej energie umožňuje jednoduché vyjadrenie rôznych druhov energie (napr. tepelnej a elektrickej), lebo primárna energia obsahuje straty celého energetického reťazca vrátane takých, ktoré sú umiestnené mimo systémovej hranice budovy. Tieto straty (a možné zisky) sú zahrnuté do faktora primárnej energie. Existujú dve dohody o určení faktorov primárnej energie: a) Celkový faktor primárnej energie: konverzné faktory predstavujú všetky navýšenia energie od dodávky po miesto použitia (výroba mimo systémovej hranice budovy, doprava, ťažba). V takom prípade konverzný faktor primárnej energie je vždy väčší ako 1. 1

2 b) Faktor neobnoviteľnej primárnej energie: konverzné faktory predstavujú navýšenie energie, od dodávky po miesto použitia, ale vylúčené sú obnoviteľné energetické komponenty primárnej energie, ktoré môžu viesť ku konverznému faktoru nižšiemu, ako jedna z dôvodu použitia obnoviteľného zdroja energie. Faktory primárnej energie majú zahŕňať aspoň energiu na ťažbu primárneho energetického nosiča; energiu na dopravu energetického nosiča od miesta výroby po miesto používania; energiu na spracovanie, uskladnenie, výrobu, prenos, distribúciu a na všetky iné úkony potrebné na dodávku do budovy, v ktorej sa dodaná energia spotrebuje. Faktory primárnej energie môžu tiež zahŕňať energiu na stavbu transformačných jednotiek; energiu na stavbu dopravných systémov; energiu na vyčistenie a odstránenie odpadov. Národná príloha sa môže pridať k tejto norme, pričom má uvádzať tabuľky s hodnotami predstavujúcimi lokálne podmienky na výrobu elektrickej energie a zásobovanie palivom. Takéto tabuľky majú poskytovať hodnoty pre faktory primárnej energie alebo faktory neobnoviteľnej primárnej energie podľa závislosti od ich použitia na národnej úrovni. Príklady takýchto faktorov sa uvádzajú v prílohe E normy a sú uvedené nižšie. Príloha E (informatívna) Faktory a súčinitele Tabuľka E.1 Faktory primárnej energie a súčinitele emisií CO 2 Súčinitele emisií CO Faktory primárnej energie f P 2 K neobnoviteľné spolu kg/mwh Vykurovací olej 1,35 1, Zemný plyn 1,36 1, Antracit 1,19 1, Lignit 1,40 1, Koks 1,53 1, Drevené hobliny 0,06 1,06 4 Brvná 0,09 1,09 14 Bukové brvná 0,07 1,07 13 Brvná z ihličnatého dreva 0,10 1,10 20 Elektrická energia z vodnej elektrárne 0,50 1,50 7 Elektrická energia z atómovej elektrárne 2,80 2,80 16 Elektrická energia z elektrárne na uhlie 4,05 4, Elektrická energia energetický mix UCPTE 3,14 3,

3 Príloha č. 2 k Vyhláške č 264/2012 Z.z. Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív na národnej úrovni pre Slovenskú republiku. Výňatok z tejto tabuľky je uvedený nižšie. Energetický nosič Zemný plyn LPG Čierne uhlie Hnedé uhlie Ľahký vykurovací olej Drevené peletky Drevná štiepka Kusové drevo Kusové drevo Elektrina Spôsob transformácie Nízkoteplotný kotol Kondenzačný kotol Nízkoteplotný kotol Kondenzačný kotol Kotol na tuhé palivo Kotol na tuhé palivo Štandardný kotol Nízkoteplotný kotol Kotol na biomasu Kotol na biomasu Kotol na biomasu Kotol na biomasu so splyňovaním Elektrické vykurovanie, chladenie, ohrev vody Tepelné čerpadlo vzduch, voda, zem (el. motor) Merná jednotka (m.j.) Výhrevnosť Faktor kwh/m.j. transformácie a distribúcie emisie CO 2 K b), f), g) energie kg/kwh f P m 3 9,59 0,90 0,93 0,277 1,36 primárnej energie m 3 9,59 0,97 1,05 C) 0,277 1,36 kg 12,788 0,90 0,93 0,2484 1,35 kg 12,788 0,97 1,05 C) 0,2484 1,35 kg 6,99 0,69 0,78 0,394 1,19 kg 4,31 0,65 0,75 0,433 1,40 kg 11,67 0,85 0,330 1,35 kg 11,67 0,91 0,330 1,35 kg 4,72 0,86 0,20 0,20 kg 3,19 0,78 0,20 0,15 kg 3,19 0,70 0,20 0,10 kg 3,19 0,83 0,20 0,10 kwh 0,99 0,293 h) 2,764 e) kwh 2,76 0,293 h) 2,764 e) Poznámky: a) Starý kotol je kotol starší ako 10 rokov od roku výroby/uvedenia do prevádzky; nový kotol je kotol do 10 rokov vrátane roku výroby/uvedenia do prevádzky. 3

4 b) Ak je budova zásobovaná teplom a teplou vodou zo zdroja v budove, potreba energie, primárna energia a emisie oxidu uhličitého sa určia pre známe podmienky výroby tepla a teplej vody; ak existujú informácie o hodnotení hospodárnosti zdroja, treba uvažovať určené hodnoty. c) Ak ide o kondenzačný kotol na zemný plyn, určuje sa účinnosť zdroja vo vzťahu k výhrevnosti paliva. d) Účinnosť je určená od výstupu pary z parogenerátora po vstup tepla do budovy. e) Faktor primárnej energie je určený z hodnôt podľa technickej normy STN EN pri uvažovaní energetického mixu pre Slovenskú republiku (66 % z jadrových elektrární, 13 % z vodných elektrární a 21 % z tepelných elektrární na fosílne palivo). f) Minimálne účinnosti zariadení na výrobu tepla určuje Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z.z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení Vyhlášky č. 59/2008 Z.z. g) Tieto hodnoty sú uvažované pre účinnosť transformácie a rozvodu tepla určenými na základe Vyhlášky č. 328/2005 Z.z. h) Faktor emisie CO 2 je určený z hodnôt podľa technickej normy STN EN pri uvažovaní energetického mixu pre Slovenskú republiku. Konverzný faktor primárnej energie je koeficient, ktorý môže udaj o primárnej energii niekoľkonásobné zvýšiť alebo znížiť. To znamená, že napríklad šesť rovnakých budov s rovnakým údajom potreby energie na vykurovanie, ktoré však používajú rozličné energetické zdroje na vykurovanie, môžu mať významné odlišné ukazovatele primárnej energie Vykurovanie. Napríklad šesť rovnakých budov (rodinných domov) s potrebou energie na vykurovanie 35 kwh/m 2 a môže mať ukazovateľ primárnej energie pri vykurovaní : zemným plynom: účinnosť - 0,99, konverzný faktor primárnej energie - 1,36. Primárna energia je = (35 / 0,99)*1,36 =48,08 kwh/m 2 a, drevenými peletami: účinnosť - 0,86, konverzný faktor primárnej energie - 0,20. Primárna energia je = (35 / 0,86) * 0,20 = 8,14 kwh/m 2 a, elektrickou energiou s priamym ohrevom: účinnosť, 0,99, konverzný faktor primárnej energie - 2,764. Primárna energia je = (35 / 0,99) * 2,764 = 97,72 kwh/m 2 a, elektrickou energiou s priamym ohrevom, pričom 50% elektriny je zo siete a 50% z obnoviteľného zdroja fotovoltaiky: účinnosť - 0,99, konverzný faktor primárnej energie - 2,764. Primárna energia je = ((35 / 0,99) * 2,764) * 50% = 48,86 kwh/m 2 a, tepelným čerpadlom s použitím elektrickej energie zo siete: účinnosť - 2,76, konverzný faktor - 2,764. Primárna energia je = (35 / 2,76) * 2,764 = 35,05 kwh/m 2 a, 4

5 Primárna energia kwh/m 2 a tepelným čerpadlom s použitím 50% elektrickej energie zo siete a 50% z obnoviteľného zdroja - fotovoltaiky: účinnosť - 2,76, konverzný faktor primárnej energie - 2,764. Primárna energia je = ((35 / 2,76) * 2,764) * 50% = 17,53 kwh/m 2 a, Tieto výsledné údaje zatriedime podľa prílohy 2A Vyhlášky 364/2012 Z.z. a znázorníme to na grafe. 120,00 100,00 Primárna energia z rôznych zdrojov pre rodinný dom s potrebou energie 35 kwh/m 2 a C 97,72 80,00 60,00 B 48,08 48,86 40,00 35,05 20,00 0,00 A 8,14 Energetické zdroje 17,53 zemný plyn / kondenzačný kotol drevené peletky / kotol na biomasu elektrická energia / priamy ohrev el. energia (50% sieť/50% fotovoltaika)/ priamy ohrev elektrická energia / tepelné čerpadlo el. energia (50% sieť/50% fotovoltaika) / tepelné čerpadlo Ako je vidieť z týchto jednoduchých príkladov, najväčšia hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie je pri vykurovaní elektrinou s priamym ohrevom, nasleduje zemný plyn, tepelné čerpadlo s elektrickým pohonom a najmenšia hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie je pri vykurovaní drevenými peletami. V tomto prípade je evidentné zvýhodňovanie drevnej hmoty ako obnoviteľného energetického nosiča, nasleduje tepelné čerpadlo. Tieto údaje nám naznačujú, ktorým smerom by sme sa mali uberať pri projektovaní vykurovacích systémov budov s takmer nulovou potrebou energie. 5

6 Ročné náklady na vykurovanie, Euro/m 2 a Pri využití biomasy na vykurovanie dostávame najlepšiu možnú hodnotu primárnej energie. Na druhom mieste sa umiestnilo tepelné čerpadlo. Využitie tepelného čerpadla znevýhodňuje použitie elektrickej energie na pohon jeho kompresora, elektrická energia má totiž najväčší konverzný faktor primárnej energie, avšak použitie tepelného čerpadla spolu s fotovoltaickým systémom na výrobu obnoviteľnej elektrickej energie zlepšuje ukazovateľ primárnej energie. Nedostatočný výsledok prináša využitie plynu na vykurovanie, pričom v podstate rovnaký výsledok dosiahneme, ak na vykurovanie použijeme bioplyn (biometán). Vyvarovať by sme sa mali použitia elektrickej energie na priamy ohrev pri vykurovaní. Svedčí o tom najhoršia hodnota ukazovateľa primárnej energie. Ani kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie to nemusí zachrániť. Na nasledujúcom grafe je zobrazené porovnanie ročných nákladov na vykurovanie v závislosti od použitého energetického zdroja. 4,50 4,00 Porovnanie ročných nákladov na vykurovanie pre rodinný dom s potrebou energie 35 kwh/m 2 a 4,17 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,42 1,66 1,49 1,00 0,50 0,00 Energetické zdroje zemný plyn / kondenzačný kotol elektrická energia / priamy ohrev drevené peletky / kotol na biomasu elektrická energia / tepelné čerpadlo Tabuľka s výpočtami je uvedená v prílohe č. 1. Ako je vidieť z grafu, ročné náklady na energiu z plynu, z drevených peliet a z tepelného čerpadla, sú takmer rovnaké. Značne vyčnievajú náklady na elektrické vykurovanie priamym ohrevom. 6

7 Potrebujeme nielen dobrú energetickú triedu budovy, ale aj čo najnižšie náklady za energie. Je reálny predpoklad, že ceny fosílnych palív budú stúpať, čo zrejme vyvolá zvýšený dopyt po obnoviteľných zdrojoch (biomase), preto aj cena biomasy bude stúpať, a tak tento pomer (plyn, biomasa a elektrina) zostane zachovaný. Výnimku z tohto trendu bude tvoriť energia z obnoviteľných zdrojov, vyrobená v budove alebo v blízkosti Príprava teplej vody. Podobná situácia ako pri vykurovaní, je aj pri príprave teplej vody. Na rozdiel od vykurovania možno však tu aplikovať slnečné kolektory a tým minimalizovať hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie. Ako ďalší príklad zoberieme osem rovnakých budov (rodinných domov) s potrebou energie na prípravu teplej vody 10 kwh/m 2 a, ktoré môžu mať ukazovateľ primárnej energie pri ohreve vody: zemným plynom: účinnosť - 0,99, konverzný faktor - 1,36. Ukazovateľ primárnej energie je = (10 / 0,99)*1,36 = 13,74 kwh/m 2 a, drevenými peletami: účinnosť - 0,86, konverzný faktor - 0,20. Ukazovateľ primárnej energie je = (10 / 0,86) * 0,20 = 2,33 kwh/m 2 a, elektrickou energiou: účinnosť - 0,99, konverzný faktor - 2,764. Ukazovateľ primárnej energie je = (10 / 0,99) * 2,764 = 27,9 kwh/m 2 a, elektrickou energiou použitím 50% elektrickej energie zo siete a 50% z obnoviteľného zdroja: účinnosť - 0,99, konverzný faktor - 2,764. Ukazovateľ primárnej energie je = ((10 / 0,99) * 2,764 * 50% = 13,96 kwh/m 2 a, tepelným čerpadlom s použitím elektrickej energie: účinnosť - 2,76, konverzný faktor - 2,764. Ukazovateľ primárnej energie je = (10 / 2,76) * 2,764 = 10,01 kwh/m 2 a, tepelným čerpadlom s použitím 50% elektrickej energie zo siete a 50% z obnoviteľného zdroja - fotovoltaiky: účinnosť - 2,76, konverzný faktor - 2,764. Ukazovateľ primárnej energie je = ((10 / 2,76) * 2,764)) * 50% = 5,00 kwh/m 2 a, slnečným kolektorom v kombinácii s priamym ohrevom elektrickou energiou: Predpokladá sa, že 60% energie vyrobí slnečný kolektor, 40% elektrickej energie sa využije z elektrickej siete. Obnoviteľná energia vyrobená slnečným kolektorom sa nezarátava do výpočtov globálneho ukazovateľa, preto budeme rátať len so spotrebovanou energiou z elektrickej siete: účinnosť - 0,99, konverzný faktor - 2,764. Ukazovateľ primárnej energie je = ((10-6) / 0,99) * 2,764 = 11,17 kwh/m 2 a, slnečným kolektorom v kombinácii s priamym ohrevom elektrickou energiou, pričom len 50% je zo siete a 50% je z obnoviteľného zdroja: Predpokladá sa, že 60% energie vyrobí slnečný kolektor, 40% elektrickej energie sa využije z elektrickej siete. Obnoviteľná energia vyrobená slnečným kolektorom sa nezarátava do výpočtov globálneho ukazovateľa, preto budeme rátať len so spotrebovanou energiou z elektrickej siete: účinnosť - 0,99, konverzný faktor - 2,764. Ukazovateľ primárnej energie je = (((10-6) / 0,99) * 2,764) * 50% = 5,58 kwh/m 2 a, 7

8 Primárna energia kwh/m 2 a 30,00 25,00 Primárna energia z rôznych zdrojov pre rodinný dom s potrebou energie na prípravu teplej vody 10 kwh/m 2 a C 27,92 20,00 15,00 B 13,74 13,96 10,00 10,01 11,17 5,00 A 2,33 5,01 5,58 0,00 Energetické zdroje zemný plyn / kondenzačný kotol drevené peletky / kotol na biomasu elektrická energia / priamy ohrev el. energia (50% sieť/50% obnoviteľný zdroj)/ priamy ohrev elektrická energia / tepelné čerpadlo el. energia (50% sieť/50% fotovoltaika) / tepelné čerpadlo slnečný kolektor v kombinácii s priamym ohrevom elektrickou energiou slnečný kolektor v kombinácii s priamym ohrevom elektrickou energiou, pričom len 50% je zo siete a 50% je z obnoviteľného zdroja Upozornenie: 1) Globálny ukazovateľ primárna energia neodráža skutočnú spotrebu energií, je to komplexný ukazovateľ energetickej hospodárnosti budov a jeho definícia je uvedená na začiatku tohto článku. 2) V týchto zjednodušených výpočtoch sme nebrali do úvahy spotrebu elektrickej energie obehovými čerpadlami a riadiacou elektronikou. Z tohto grafu je vidieť, že podobne, ako v prípade vykurovania, najhorší výsledok primárnej energie je v prípade priameho ohrevu vody elektrinou zo siete, a nie je uspokojivý výsledok ani v prípade priameho ohrevu vody elektrinou s 50% podielom elektriny z obnoviteľných zdrojov; a tento výsledok je podobný použitiu zemného plynu. 8

9 Uspokojivý výsledok poskytuje tepelné čerpadlo a slnečný kolektor, pričom pri použití elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je tento výsledok lepší. Najlepší výsledok primárnej energie dáva použitie biomasy Osvetlenie a vetranie. Osvetlenie budov by sa malo riešiť s čo najväčším podielom denného svetla. Prispieva k tomu používanie svetlovodov. Umelé osvetlenie vyžaduje v podstate len elektrickú energiu, ktorá sa v neskorších večerných a nočných hodinách len veľmi ťažko získava z obnoviteľných zdrojov. Preto by sa mali používať najúspornejšie typy svetelných zdrojov. Vetranie (najmä rekuperačné jednotky) vyžadujú pre svoju prevádzku elektrickú energiu. Cez deň sa táto energia dá zabezpečiť z obnoviteľných zdrojov, ale vo zvyšnom čase je potrebné pripojenie na elektrickú sieť. Osvetlenie a vetranie sa nehodnotí pri určení energetickej triedy rodinných domov podľa prílohy č. 3 C a D Vyhlášky č. 364/2012 Z.z. 2. Obnoviteľné zdroje energie v budove a ich vplyv na údaje globálneho ukazovateľa primárnej energie. Definíciu energie z obnoviteľných zdrojov v budove popisuje 2 ods. 3 až 5 Vyhlášky č. 364/2012 Z.z. (3) Za energiu z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti sa považuje len energia zo zariadení umiestnených a) vo vnútorných priestoroch s upravovaným prostredím ohraničených hranicami budovy, b) na hranici budovy, ak sú pevne spojené so stavbou, c) mimo hranice budovy v nevykurovaných priestoroch budovy, d) mimo hranice budovy na pozemku užívanom s budovou, ak sa energia z týchto zariadení využíva v budove. (4) Od potreby tepelnej energie v budove sa odpočíta tepelná energia potrebná na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti. (5) Od potreby elektrickej energie sa odpočíta elektrická energia z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti. Vychádzajúc z týchto definícií môžeme konštatovať, že zdrojom obnoviteľnej energie v budove je: - slnečný kolektor, ktorý je zdrojom tepelnej energie v budove a je umiestnený na hranici budovy (na streche) alebo mimo hranice budovy (na pozemku v areáli budovy alebo na vedľajších neobytných budovách v areáli budovy), 9

10 - fotovoltaický článok, ktorý je zdrojom elektrickej energie v budove a je umiestnený na hranici budovy (na streche) alebo mimo hranice budovy (na pozemku v areáli budovy alebo na vedľajších neobytných budovách v areáli budovy), - veterná turbína, ktorá je zdrojom elektrickej energie v budove a je umiestnená na hranici budovy (na streche) alebo mimo hranice budovy (na pozemku v areáli budovy alebo na vedľajších neobytných budovách v areáli budovy), Za obnoviteľný zdroj energie v budove sa považuje aj tepelné čerpadlo, ale len v časti tepelnej energie dodávanej do budovy, spotrebovaná elektrická energia na pohon kompresora sa považuje ako spotrebný zdroj energie z elektrickej siete s uplatnením príslušného konverzného faktora (2,764). Kotol na biomasu sa nepovažuje za obnoviteľný zdroj tepelnej energie v budove, hoci samotná biomasa je obnoviteľným zdrojom energie. Využitie biomasy na vykurovanie a prípravu teplej vody zohľadňuje konverzný faktor, ktorý ju podstatne zvýhodňuje v porovnaní s fosílnymi palivami a ktorý tvorí pre : - drevené peletky 0,20 - drevnú štiepku 0,15 - kusové drevo 0,10 Za obnoviteľný zdroj energie v budove sa nepovažuje ani kogeneračná jednotka, ani palivové články. Keďže, od potreby energie v budove sa odpočíta získaná energia z obnoviteľných zdrojov v budove, podstatne to prispieva k zníženiu globálneho ukazovateľa primárnej energie a tým aj k zatriedeniu budovy do lepšej energetickej triedy. 3. Nedostatky obnoviteľných zdrojov v budove a ich eliminácia Je známe, že potrebujeme viac tepla vtedy, keď nesvieti slnko - v zime a v noci. V noci nefungujú ani slnečné kolektory, ani fotovoltaiky. Môže fungovať iba veterná turbína. Eliminovať tento problém je možné použitím akumulátorov, tak na uskladnenie elektrickej energie ako aj na uskladnenie tepla. Elektrické akumulátory sú drahé, majú malú životnosť a malú kapacitu a možno ich využiť v podstate len na osvetlenie. Podstatne viac energie sa spotrebuje na vykurovanie a prípravu teplej vody. Zvýšiť efektívnosť zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na účely vykurovania a prípravu teplej vody je možné použitím tepelných akumulátorov. V súčasnosti sa už používajú slnečné kolektory na podporu vykurovania. V kombinácii s fotovoltaikou by to bolo lepšie. Má tiež zmysel vyvinúť tepelný akumulátor pre účely vykurovania v noci, cez deň by sa nabíjal. Hotové riešenia v tomto smere zatiaľ neexistujú, avšak je to pomerne aktuálna téma. 10

11 Príloha 1 Potreba tepla na vykurovanie, kwh/m 2 a Faktor transformácie (účinnosť) Potrebné množstvo energetického nosiču z neobnoviteľného zdroja, m.j. Faktor primárnej energie A. Výpočet ročných nákladov na vykurovanie. Primárna energia, kwh/m 2 a Trieda energetickej hospodárnosti Cena energie za mernú jednotku, Euro/m.j. Ročné náklady na vykurovanie, Euro/m 2 Energetický nosič / spôsob transformácie Merná jednotka Výhrevnosť kwh/m.j. zemný plyn / kondenzačný kotol 35,00 0,99 kwh 35,35 1,36 48,08 B 0,0402 1,42 drevené peletky / kotol na biomasu 35,00 0,86 kg 4,72 8,62 0,20 8,14 A 0,192 1,66 elektrická energia / priamy ohrev 35,00 0,99 kwh 35,35 2,764 97,72 C 0, ,17 el. energia (50% sieť/50% fotovoltaika)/ priamy ohrev 35,00 0,99 kwh 17,68 2,764 48,86 B 0, ,08 elektrická energia / tepelné čerpadlo 35,00 2,76 kwh 12,68 2,764 35,05 A 0, ,49 el. energia (50% sieť/50% fotovoltaika) / tepelné čerpadlo 35,00 2,76 kwh 6,34 2,764 17,53 A 0, ,75 11

12 B. Výpočet ročných nákladov na prípravu teplej vody. Energetický nosič / spôsob transformácie Potreba tepla na prípravu teplej vody, kwh/m 2 a Faktor transformácie (účinnosť) Merná jednotka Výhrevnosť kwh/m.j. Potrebné množstvo energetického nosiča z neobnoviteľného zdroja, m.j. Faktor primárnej energie Primárna energia, kwh/m 2 a Trieda energetickej hospodárnosti Cena energie za mernú jednotku, Euro/m.j. Ročné náklady na prípravu teplej vody, Euro/m 2 zemný plyn / kondenzačný kotol 10,00 0,99 kwh 10,10 1,36 13,74 B 0,0402 0,41 drevené peletky / kotol na biomasu 10,00 0,86 kg 4,72 2,46 0,20 2,33 A 0,192 0,47 elektrická energia / priamy ohrev 10,00 0,99 kwh 10,10 2,764 27,92 C 0, ,19 el. energia (50% sieť/50% obnoviteľný zdroj)/ priamy ohrev 10,00 0,99 kwh 5,05 2,764 13,96 B 0, ,60 elektrická energia / tepelné čerpadlo 10,00 2,76 kwh 3,62 2,764 10,01 A 0, ,43 el. energia (50% sieť/50% fotovoltaika) / tepelné čerpadlo 10,00 2,76 kwh 1,81 2,764 5,01 A 0, ,21 slnečný kolektor v kombinácii s priamym ohrevom elektrickou energiou 10,00 0,99 kwh 4,04 2,764 11,17 A 0, ,48 slnečný kolektor v kombinácii s priamym ohrevom elektrickou energiou, pričom len 50% je zo siete a 50% je z obnoviteľného zdroja 10,00 0,99 kwh 2,02 2,764 5,58 A 0, ,24 12

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Tomáš Malatinský v. r.

Tomáš Malatinský v. r. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia

Více

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler V oboch nami monitorovaných objektoch sa kuchyne zásobujú teplou vodou z 10-litrového zásobníka s elektrickým ohrevom,

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu

Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu Spotreba energie (zemného plynu) na vykurovanie a prípravu teplej vody za zimnú sezónu 2014-2015 Vykurovanie a príprava teplej vody s použitím kotla na zemný plyn sa začalo 25.11.2014, čiže o niečo neskôr

Více

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Henrich Pifko Technológie prevádzkyenergia z obnoviteľných zdrojov FA STU, Bratislava 2006 Zásada: Obnoviteľné zdroje energie nespotrebovávať energiu ak ju už treba, využiť obnoviteľné zdroje ak treba

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie

Více

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU Názov konferencie: Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska Autor: Alojz Bernát, Peter Bobuľa, AVEOZ Prednášajúci: Peter Bobuľa,

Více

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017 Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s. European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej

Více

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla Ing. Ladislav Truchlík KKH spol. s r.o. Bratislava Hlavné témy prednášky Efektívnosť plynových

Více

1) Popis tvorby certifikátu na samostatnou část budovy bude uveden v samostatném článku

1) Popis tvorby certifikátu na samostatnou část budovy bude uveden v samostatném článku Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) 3. 1. 2017 Autor: Ing. Martin Varga Od 1.1.2017 počala platit změna vyhlášky MDVRR SR o energetické certifikaci budov na Slovensku - vyhláška

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,

Více

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Základné informácie: Prevádzka min. 5 mesiacov v roku Elektrická sazba pre vykurovanie Elektrická sazba v nízkom tarife Zdrojom

Více

Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov

Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov TCHICKÝ A SKÚŠOBÝ ÚSTAV STAVBÝ BILDIG TSTIG AD RSARCH ISTITT Vykonávací predpis k zákonu o energetickej hospodárnosti budov prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. sternova@tsus.sk nergetická hospodárnosť budov

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl Vyhodnotenie úvodného dotazníka pre študentov Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie SMAPUDE_LIFE - LIFE12 INF/SK/000165 1. Čo znamená slovo

Více

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra Nové ekologické trendy v stavebníctve - biomasa, vodná, veterná a slnečná energia Stavebné fórum. sk OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE základné východiska a zámery, podpora OZE Košice 19. máj 2009 Ing. Keher

Více

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote? Aktivita: OD ZDROJA K TEPLU Autor: Mgr. Hana Chlebanová, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina Cesta na kurikulum: Biológia PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK 4. ročník SŠ Usadené horniny Organické usadené

Více

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá Možnosti uplatnenia PTČ V dôsledku zvyšujúcej sa energetickej záťaže a rastúcich cien energie rastie tlak na energeticky účinné

Více

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov

Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu 29. apríl 2014, hotel Sorea, Bratislava Zákon o energetickej efektívnosti a monitorovanie energetickej náročnosti budov Dr. Ing. Kvetoslava

Více

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu. PODPROGRAMY Podprogram je relatívne samostatný čiastočný algoritmus (čiže časť programu, ktorý má vlastnosti malého programu a hlavný program ho môže volať) Spravidla ide o postup, ktorý bude v programe

Více

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Integrálna jednotka pre pasívne domy SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Popis Komplexné riešenie SmartHub je priestorovo úsporné a výkonovo optimalizované riešenie všetkých technologických potrieb

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Energetické audity a certifikácia

Energetické audity a certifikácia Energetické audity a certifikácia ako nástroj na zvyšovanie energetickej efektívnosti Ing. Bronislava Herdová, PhD. Energetický audítor LEGISLATÍVNY RÁMEC Smernica č. 2006/32/ES o Energetickej účinnosti

Více

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla Michal Németh Apríl, 2016, CONECO Bratislava Bioenergy4Business Hlavné zameranie projektu Hlavným cieľom projektu je zvýšenie využív

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský Monitorovanie výkonu solárnych systémov Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavel Starinský Monitorovanie bolo uskutočnené v Šali na bytovom dome v rámci projektu EAST-GSR, ktorý bol zameraný na

Více

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD

Více

VYSVETLENIE K VYHLÁŠKE MH SR 240/2016 Z.

VYSVETLENIE K VYHLÁŠKE MH SR 240/2016 Z. VYSVETLENIE K VYHLÁŠKE MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

CeNNík elektriny Pre FIrMy a organizácie Na rok 2017

CeNNík elektriny Pre FIrMy a organizácie Na rok 2017 CeNNík elektriny Pre FIrMy a organizácie Na rok 2017 PLATNÝ OD 1. JANUÁRA 2017 Prehľad produktov KLASIK je jednotarifný produkt, ktorý umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov na elektrinu. LUX je jednotarifný

Více

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. HLAVNÁ ČINNOSŤ Prevádzka zdroja výroby elektrickej a tepelnej energie na báze paroplynového cyklu Dodávka elektrickej energie Dodávka tepla Kombinovaná výroba elektrickej energie

Více

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Obvodové steny mnohých bytových domov postavených pred rokom 1991 (najmä panelových) majú nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku priepustnosť vodných pár. V

Více

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Více

ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA

ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA František Urban Tel.: +421 2 5729 6494 E-mail: urban@kte.sjf.stuba.sk Ľubor Kučák Tel.: +421 2 5729 6491 E-mail: kucak@kte.sjf.stuba.sk Viktor Kabát Tel.: +421 2 5729 6410 E-mail: kabat@kte.sjf.stuba.sk

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Ecodan Next Generation - nový úsporný systém pre vykurovanie a ohrev teplej vody

Ecodan Next Generation - nový úsporný systém pre vykurovanie a ohrev teplej vody Ecodan Next Generation - nový úsporný systém pre vykurovanie a ohrev teplej vody Opis riešenia: Mitsubishi Electric ponúka kompletné systémové riešenie pod názvom Ecodan na vykurovanie a ohrev teplej vody

Více

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE INFORMÁCIE O ENERGII-ELEKTRÁRNE ENERGIA? ČO JE Energia je schopnosť konať prácu. Energia je všade v slnečnom svetle ako teplo i svetlo, v magnetofóne ako energia zvuku, dokonca aj v hrude uhlia ako skrytá

Více

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum:

Více

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více

Ing. Juraj Novák MH SR

Ing. Juraj Novák MH SR Ing. Juraj Novák MH SR Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie zobnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe 10 % OZE v doprave Národný akčný plán pre energiu

Více

KONFERENCIA: TEPLÁRENSTVO AKO ĎALEJ? PIEŠŤANY , Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva Slovenský zväz výrobcov tepla

KONFERENCIA: TEPLÁRENSTVO AKO ĎALEJ? PIEŠŤANY , Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva Slovenský zväz výrobcov tepla KONFERENCIA: TEPLÁRENSTVO AKO ĎALEJ? ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PRAXI PIEŠŤANY 2. 2. 2012, 20. 2. 2012 Ing. Miroslav Obšivaný predseda predstavenstva Slovenský zväz výrobcov tepla Základné otázky praxe:

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov IVT cenník a prehľad výrobkov IVT Greenline C, E Plus Tepelné čerpadlo IVT Greenline C, E Plus s výstupnou teplotou 65 C je určené pre odber nízkoteplotnej energie zo zeme alebo podzemnej vody. Súčasťou

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST

Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Klasické zapojenie Slnečné kolektory KM SOLAR PLAST Záruka na kolektory je 1 rok pri dodržaní technických podmienok prevádzky. Garantovaná životnosť je minimálne 10 rokov Po dlhoročných skúsenostiach s

Více

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÉ VÝHODY A PREDAJNÉ ARGUMENTY

GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÉ VÝHODY A PREDAJNÉ ARGUMENTY GRUNDFOS MAGNA3 HLAVNÉ VÝHODY A PREDAJNÉ ARGUMENTY Skvelé argumenty k predaju Keď odporúčate čerpadlá Grundfos MAGNA3 svojim zákazníkom, ubezpečte sa, že vedia, čo všetko im môžu ponúknuť! Nasledujúca

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA doc. Ing. František Urban, CSc. Vedecká cukráreň Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Bratislava

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

ELOSYS Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie

ELOSYS Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie ELOSYS 2015 Ing. Matej Gálus mgalus@solarservis.eu Výroba vs. Spotreba Cez deň veľká výroba,

Více

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR Page 1 Mineral Water Doctor DISTRIBÚTOR Mineral Water Doctor Riešenie nie len pre vodný kameň TEL. E-MAIL S MALOU INVESTÍCOU VEĽKÉ VÝSLEDKY w w w. e n e r g y w a t e r. s k Ušetrite až 25% nákladov! Page

Více

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Hanušovce

Více

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia Opatrenie:. Premena tradičnej škol na modernú Gmnázium Jozefa Gregora Tajovského Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia V tomto tete sa budeme zaoberat najskôr grafickým znázornením riešenia sústav

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov

Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov v domácnostiach S energiou efektívne v rodinných domoch AQUATHERM Nitra, 8. 2. 2012 Ing. Mudrončík Tomáš, Viessmann, s.r.o. Produktová ponuka kondenzačných kotlov

Více

TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA

TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA Konferencia BIOMASA A JEJ VYUŽITIE PRI CENTRÁLNEJ DODÁVKE TEPLA 25. november 2010, Bardejov CENTRÁLNA DODÁVKA TEPLA Z BIOMASY CIELE, MOŽNOSTI, OBMEDZENIA Ing. Keher Karol Slovenská inovačná a energetická

Více

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade.

Více

Budovy: audit alebo certifikát

Budovy: audit alebo certifikát Budovy: audit alebo certifikát Ing. Bronislava Herdová, PhD. En-Efekt, s r.o./energetické centrum Bratislava Konferencia Energetický audit v praxi II Martin, 9. marca 2012 Definícia pojmov Energetický

Více

Nový Crafter. Nový Crafter. Technické údaje Pre modelový rok 2012

Nový Crafter. Nový Crafter. Technické údaje Pre modelový rok 2012 Technické údaje Pre modelový rok 2012 Nový Crafter Nový Crafter Všetky detaily výbavy a technické dáta sú založené na vozidlách určených pre nemecký trh. Právo na zmeny vyhradené. TDI, DSG, Shiftmatic,

Více

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji

Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Konferencia ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ, 24. - 25. mája 2012, Dudince Príklady zabezpečenia úspor energie vo verejných budovách v Trnavskom a Nitrianskom kraji Pilotný projekt Energetická efektívnosť

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016 SK O nás História Alfa-Plam vlastní najmodernejšiu technológiu, výrobné haly a sklady ktoré umožňujú ročnú výrobu viac než 10.000 kusov výrobkov. Moderné stroje od európskych a svetových výrobcov sú základom

Více

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy

Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy Odborná spôsobilosť osôb na obsluhu a opravy vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových 14.06.2016 Ing. Jaroslav Niskáč Obsahom prezentácie sú povinnosti, ktoré

Více

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti. Obnova bytovej budovy Otvorene o obnove bytových domov Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti Konferencia Piešťany 14. 15.4.2015 Postupovať v zmysle platnej legislatívy Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s. Martinská teplárenská, a.s. CENNÍK elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kategória C Platný od 1.1.2015 Ing. Jaroslav Mihál generálny riaditeľ spoločnosti predseda predstavenstva Vážený zákazník,

Více

Kategória budov rodinné domy

Kategória budov rodinné domy Kategória budov rodinné domy Požadovaná energetická hospodárnosť budov (definovaná hodnotou globálneho ukazovateľa primárnej energie): od 1. januára 2013 nízkoenergetická úroveň výstavby pre nové aj obnovované

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Energetická efektívnosť v praxi

Energetická efektívnosť v praxi Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020 9. 10. december 2014, Trnava Energetická efektívnosť v praxi Ing. Ivan Knapko Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetické audity za obdobie roku

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

Vitajte v AquaCity Poprad

Vitajte v AquaCity Poprad Vitajte v AquaCity Poprad Súčasné environmentálne rezorty ponúkajú luxus, hodnotu a chránia Zem AquaCity ukazujeme cestu Jan Telensky Vizionár a väčšinový majiteľ AquaCity Poprad bolo otvorené v júli 2004

Více

Základy algoritmizácie a programovania

Základy algoritmizácie a programovania Základy algoritmizácie a programovania Pojem algoritmu Algoritmus základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky.

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 20. augusta 2009,

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 20. augusta 2009, trana 2786 Zbierka zákonov č. 358/2009 Čiastka 129 358 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 20. augusta 2009 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005

Více

OBEC VRBOV. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017

OBEC VRBOV. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017 OBEC VRBOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017 O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA NA ÚZEMÍ OBCE VRBOV PRE PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY OPRÁVN ENÉ NA PODNIKANIE

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie Bioenergetika Obnoviteľné zdroje energie Krajiny patriace do EÚ majú spoločný zámer zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej energetickej spotrebe. EU si vytýčila cieľ, aby sa do

Více

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje energie pro úsporné budovy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY nízkoenergetické nízká potřeba energie

Více

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY Kombinovaná výroba z biomasy Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla z biomasy je možné využiť niektorú z nasledujúcich možností: Spaľovaním biomasy v parnom

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Zdroje technických problémov. Zdroj: 14. Symposium Thermische Solaranlagen, Kloster Banz, Mai 2004 Christian Keilholz, Fa.

Zdroje technických problémov. Zdroj: 14. Symposium Thermische Solaranlagen, Kloster Banz, Mai 2004 Christian Keilholz, Fa. Ako to nerobiť pri solárnych kolektoroch - chyby pri návrhu a mo ontáži Mgr. Marian Ježo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. Zdroje technických problémov Chybné montáže a chyby pri návrhu sú zdrojom asi 84 % problémov

Více

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac

CENTRÁLNE PROGRESÍVNE TUKOVÉ MAZACIE SYSTÉMY sú zariadenia, ktorých úlohou je rozdeliť a doviesť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým mazac Mazanie, mazacie systémy Úlohou mazacích systémov je doviesť a rozdeliť mazivo od jedného centrálneho zdroja ku všetkým miestam stroja kde sa vyskytuje nežiadúce trenie, a to v presne stanovenom množstve

Více

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie

Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie Triedený zber v jednotlivých regiónoch v Slovenskej republike v roku 2012 Ing. Ladislav Šusták ENVI-PAK, komoditné oddelenie ENVI-PAK a.s. ENVI-PAK je oprávnená organizácia (zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch)

Více

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA

Technická univerzita vo Zvolene VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM. Ladislav DZURENDA EKONOMICKÁ EFEKTÍVNOS VNOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY VYKUROVANIA RODINNÝCH DOMOV PALIVOVÝM DREVOM Ladislav DZURENDA Abstrakt V príspevku je vykonaná analýza vplyvu používania nových stavebných hmôt a

Více

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica

Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Skúsenosti s výstavbou a prevádzkou zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky v mestách Malacky a Senica Bardejovské kúpele 25. november 2010 Ing. František Sás Obsah prezentácie Bratislava (84 kotolní,

Více

JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164.

JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164. JUNIOR 630 ilustračný obrázok 112 700 62 000 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 kwh/m 2 720 m 38 dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia malá možnosť osadenia objektu na menšie stavebné parcely

Více