Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla. (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser)"

Transkript

1 Technologie I. Technologie s vyšší koncentrací tepla (odpor, plazma, elektronový paprsek, laser)

2 Odporové svařování Odporové svařování patří mezi metody tlakového svařování, kromě metody pod TU v Liberci roztavenou struskou (ta patří mezi metody tavné). Potřebné teplo vzniká přímo ve svařovaném předmětu. Je dosahována vysoká produktivita. Charakteristika: Vysoká rychlost svařování Možnost svařování ve všech polohách Možnost svařovat většiny kovových materiálů (nelegované a legované oceli, Ni, Al, Cu a jejich slitin) Vhodné pro malosériovou a hromadnou výrobu Rozsah svařovaných tloušťek: 0,4-4mm Velikost proudu: A Druh proudu: střídavý Sekundární napětí: 0,5-10V Svařovací čas: 0,04-2s Přítlačná síla: N Průměr elektrody: 2-3mm

3 Princip V místě svaru prochází elektrický proud. Materiály se ohřejí, stanou se TU v Liberci tvárnými nebo se roztaví a pak následuje stlačení, tím se vytvoření požadovaný svar. Zdrojem tepla je elektrický odpor v místě styku svařovaných materiálů (přechodový odpor) Množství vznikajícího tepla se stanovuje podle Joule-Lenzova zákona: Q = R. I 2. t ( J ) I protékající proud (A) R elektrický odpor (Ω) t doba průtoku proudu (s) dq = R(t). I 2 (t). Dt Q = I 2. Σ R. dt R a I jsou časově závislé Celkový odpor je dán součtem přechodových odporů a odporů svařovaných materiálů R = R M + R P R M elektrický odpor svařovaných materiálů (R m1, R m2 ) R P elektrický odpor styku (R P1, R P2, R P3 )

4 Druhy metod Bodové odporové svařování Švové odporové svařování TU v Liberci Výstupkové odporové svařování Stykové odporové svařování Odpory Přechodový odpor měděných elektrod a svařovaného materiálu: je nežádoucí R 1 = R / p R 1 konstanta (µω) P měrný tlak (kpa) Vlastní odpor svařovaných materiálů: R 2, R 4 Přechodový odpor mezi svařovanými materiály: R 3 Σ R = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5

5 Σ R = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5 TU v Liberci

6 Parametry svařování Na svařovací proces mají velký vliv Jsou to: Svařovací proud I S TU v Liberci Přítlačná síla P S Svařovací čas t S Rychlost svařování v S Přerušování svařovaného proudu (u švového svařování) Potřebné teplo vytvoření svaru lze dosáhnout 2 svařovacími režimy: Tvrdý režim: Výhody: Krátké strojní časy Krátkodobé působení svařovací teploty (rychlé chladnutí svaru) vede k jemnozrnné struktuře svarového kovu Minimální napětí a deformace Menší spotřeba elektrické energie a elektrod

7 Svařovací režimy Nevýhody: Vyžaduje stroje velkých příkonů a silnějších konstrukcí Velká spotřeba energie TU v Liberci Měkký režim: Výhody: Nevýhody: Nevyžaduje stroje velkého příkonu Umožňuje používat menší průřezy elektrických vodičů Je méně citlivý na odchylky odporové svařitelnosti svařovaných materiálů Vyžaduje delší strojové časy (nižší produktivita) Vznikají větší deformace a napětí ve svarových spojích Vzniká hrubozrnná struktura Častější úprava svařovacích elektrod

8 Svařovací režimy TU v Liberci

9 Svařovací programy TU v Liberci Tepelná rovnováha

10 Typy elektrod Materiál elektrod musí mít tyto vlastnosti: TU v Liberci Vysokou elektrickou a tepelnou vodivost za normálních i vyšších teplot Dostatečnou mechanickou pevnost Co nejvyšší teplotu měknutí Co nejmenší sklon k legování svařovaným materiálem Vysokou odolnost proti oxidaci Dobrou odolnost vůči otěru za vyšších teplot Dobrou obrobitelnost Nízké výrobní náklady Používané materiály na bázi: Cu-Cr Cu-Ni-P Cu-Ni-Si Cu-Be-Co

11 Typy elektrod TU v Liberci

12 Svařovací stroje Zdrojem proudu jsou odporové svářečky, které se skládají z části elektrické a mechanické. Elektrickou část tvoří nejčastěji jednofázový transformátor, který má primární a sekundární vinutí. - primární vinutí má více závitů - sekundární vinutí má jeden závit tím se na sekundárním vinutí docílí poměrně malého napětí (U=2-20V) a vysoké intenzity střídavého svařovacího proudu (I= A) podle velikosti a účelu stroje. Mechanická část zabezpečuje polohu svařovaných součástí. Zatěžování : D Z = t S / (t S + t P ). 100 D Z zatěžovatel (%) t S čas průchod proudu (s) t P čas přestávky (s)

13 Svařovací stroje Znázornění svařovacího cyklu a zatěžovatele N K krátkodobý výkon svařovacího stroje N t trvalý výkon, který vyrobí za čas t S + t P stejné teplo jako N K za čas t S Odporové svářečky se dělí podle účelu a způsobu svařování: přeplátováním: bodové, švové, výstupkové a bradavkové stykové (natupo): stlačením bez odtavení nebo odtavením

14 Svařovací stroje Zatěžovatele: a) lisy, stykové svářečky bez předehřívání b) automatické bodovky c) mechanické bodovky d) švovky

15 A) Stroje pro bodové svařování Závěsné bodovky Stabilní bodové svářečky Speciální bodové svářečky Pneumatická bodovka: 1 vzduchový válec 2 horní rameno 3 dolní rameno 4 elektrodové špičky 5 sekundární přívod 6 elektropneumatický ventil 7 kohout pro pomocný zdvih 8 časové relé 9 vodní chlazení 10 zvedací zařízení

16 B) Stroje pro švové svařování 1 vzduchový válec 2 svařovací hlava 3 dolní rameno 4 elektrodové kladka 5 horní rameno 6 sekundární pás 7 hnací hřídel 8 řídící skříň 9 rozvodová skříň 10 vodní chlazení 11 odpadní vana 12 přívod tlakového vzduchu

17 C) Stroje pro výstupkové svařování 1 horní rameno 2 dolní rameno 3 horní čelist 4 dolní čelist 5 spouštěcí páky 6 přívodní pás 7 vodní chlazení 8 zvedací ústrojí Výroba výstupků: a) Lisováním b) Strojním opracováním c) Mezi vložkami

18 D) Stroje pro stykové odporové svařování tlakem 1 pojistky 2 vypínač 3 primární vinutí transformátoru 4 upínací čelisti 5 svařované součásti 6 spínač 7 stykač 8 koncový vypínač 9 přepojovač E) Stroje pro stykové odporové svařování odtavením

19 Metody Bodové svařování: pod elektrody se vloží přeplátované plechy, které se sevřou přitlačením elektrod spustí se odporová svářečka mezi elektrodou a materiálem vzniká přechodový odpor, na styku obou materiálů vzniká značný odpor, v důsledku průchodu proudu vzniká Jouleovo teplo, které natavuje stykové plochy obou materiálů pak následuje stlačení elektrod, čímž se natavený materiál spěchuje jakmile je svár hotov svařovací proud se automaticky vypne svár tuhne dále pod tlakem vyvozeným stlačením elektrod. na stykové ploše svařovaných materiálů se vytvoří tzv. čočka

20 Pracovní cyklus (průběh proudu a přítlačné síly na čase) Jednoduchý pracovní cyklus bodovky Složitější pracovní cyklus bodovky

21 Švové svařování: Princip je stejný jako u bodového svařování, akorát v tomto případě jsou k sobě materiály stlačovány 2 měděnými kladkami. Kladky slouží k pohyb materiálu a také přívodu proudu. Svařování na lisech: výstupkové svařování Princip je stejný jako u bodového svařování.měděné odporové elektrody jsou upraveny dle tvaru svařovaného materiálu drobné výstupky na svařovaném materiálu velké výstupky na svařovaném materiálu

22 Stroje pro stykové odporové svařování tlakem Princip vzniku tepla je stejný jako u bodování. Používá se speciální zařízení, které má dvě měděné čelisti do kterých se upíná svařovaný materiál, který se stýká čelně, po sepnutí proudu vzniká na čelních plochách tepelný přechodový odpor (Jouleovo teplo), pak oba materiály přitlačíme k sobě. Stroje pro stykové odporové svařování odtavením

23 Svařování pod roztavenou struskou používá se pro svařování velkých tloušťek materiálu (obvykle od 50 mm a výše) svařování se provádí ve svislé poloze ze zdola nahoru s nuceným formováním svaru z obou stran základního materiálu pomocí chlazených Cu příložek svařované součásti jsou rovnoběžné, s mezerou asi 30 mm. zdrojem tepla k natavení základního a přídavného materiálu je zde odporové teplo, které vzniká průchodem elektrického proudu roztavenou a elektricky vodivou struskou tato struska je ohřátá na teplotu vyšší než je teplota tání oceli, takže elektrody se v této lázni taví a kapky klesají do lázně svarového kovu; svarový kov i roztavenou strusku udržují v místě svaru dvě měděné, vodou intenzivně chlazené příložky (formovací příložky). 1 základní materiál 2 svar 3 formovací podložka 4 hubice 5 příčný rozkyv hubice 6 ztuhlý svarový kov spoje 7 svarová lázeň 8 roztavená struska 9 přídavný materiál

24 Zvláštní způsoby svařování Svařování plazmou Svařování elektronovým paprskem Svařování laserem Výhody: Koncentrovaný zdroj tepla o velkém výkonu, umožňuje rychlý ohřev i velkou rychlost svařování, tím se zmenšuje tepelně ovlivněná plocha a dochází k snížení napětí i deformací Možnost svařovat materiály s konečnou úpravou (opracováním) Nové typy svarů umožňují tvořit nové konstrukce

25 Charakteristika: Snížení spotřeby tepelné energie na jednotkovou délku svaru, kterého se dosahuje vysokou hustotou energie v dopadové ploše Pokud je energie vyšší než 10 5 W/cm 2, tak dojde k rychlému ohřevu kovu na teplotu varu a vytvoření dutiny ve tvaru kapiláry (ta proniká celou tloušťkou nebo vzniká pod povrchem) Při pohybu zdroje je proudění v kapiláře řízeno povrchovým napětím (závisí na teplotě) S poklesem teploty tavné lázně za zdrojem roste povrchové napětí, tavenina se přemísťuje za kapiláru a dochází ke krystalizaci

26 Svařování plazmou Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

27 Charakteristika: Plazma je plyn ohřátý na vysokou teplotu (cca C), tvořený atomy, elektrony a ionty, plyn je elektricky neutrální princip svařování plazmou je založen na ionizaci plynu při průchodu elektrickým obloukem (podle stupně ionizace může být plazma úplně nebo částečně ionizovaná) u dvouatomových plynů (dusík, vodík a kyslík) musí nejprve proběhnout rozklad molekul na atomy stupeň následné ionizace je závislý na teplotě a ta dosahuje u svařování plazmou cca až C po technologické stránce je svařování plazmou je podobné metodě WIG, avšak se liší jiným uspořádáním hořáku a fyzikálními zvláštnostmi procesu. pro svařování se používá plazmový hořák s wolframovou elektrodou, která je připojená na (-) pól (pro svařování hliníku na (+) pól) a základní materiál na (+) pól stejnosměrného svařovacího proudu elektrický oblouk hoří mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem a prochází měděnou tryskou, která zaškrcuje oblouk, zvyšuje se tak hustota energie, teplota a vzniká plazma jako plazmový plyn se používá argon, okolo měděné trysky proudí směs plynů (např. Ar + H 2 ), které zužují proud plazmového plynu vycházející z měděné trysky

28 plazmové svařování však dosahuje vysokých svařovacích rychlostí 0,85 až 0,20 m.min -1 svařují se všechny druhy ocelí, měď, hliník, titan, nikl molybden a jejich slitiny parametry svařování vysokolegovaných ocelí se pro tloušťky 2 až 10 mm: napětí mezi 28 až 40 V svařovací proud mezi 110 až 300 A Druhy plynů: Plazmový: Ar, Ar + H 2, Ar + He, s průtokem 0,5-9 l/min Fokusační plyn pro zúžení plazmového paprsku a průtokem 3-18 l/min Ochranný plyn pro ochranu svarové lázně proti oxidaci s průtokem 2-20 l/min, u aktivních materiálů Ti, Zr, Ta se průtok zvyšuje na l/min

29 Úprava svarových ploch: Mikroplazmové svařování: Intenzita proudu se zde pohybuje v rozsahu 0,05-20A. Mikroplazmovým svařováním lze svařovat kovové fólie tloušťky 0,01mm i plech tloušťky 2mm. Značným problémem při spojování tenkých fólií je příprava svarové mezery, která se má pohybovat mezi 10-20% tloušťky fólie. Nutností je použití upínacích přípravků pro odvod tepla a zajištění polohy během svařování. Vhodné pro svařování slitin niklu, titanu, mědi Mikroplazmové svařování se používá v leteckém a kosmickém průmyslu, mikroelektronice, přístrojové technice, chemickém a potravinářském průmyslu.

30 Systém Plazma MIG (GMPA Gas Metal Plasma Arc): Svařování kombinací plazmy a svařování metodou MIG spojuje výhody plazmového oblouku (vysokou stabilitu hoření i při velké délce oblouku), s výhodami MIG svařování (automatické podávání tavící se drátové elektrody). Existují dvě základní alternativy: a) Plazmový oblouk hoří mezi pomocnou wolframovou elektrodou a proud plazmatu je usměrňován hubicí. b) Plazmový oblouk hoří mezi hubicí a základním materiálem V obou případech hlavní oblouk hoří mezi drátovou elektrodou a základním materiálem. Přenos kovu je u systému plazma MIG klidný, bez rozstřiku a je usměrňován proudícím plazmatem. Při nízkém svařovacím proudu je hlavní oblouk úzký a průvar hluboký. Při vysokém svařovacím proudu se vlivem šikmé polohy pomocné elektrody a neaxiální složky magnetické síly oblouku vychýlí ohřátý konec drátu a začne rotovat kolem osy hořáku. Oblouk zasáhne větší šířkou základního materiálu a hloubka závaru se výrazně zmenší, což se využívá pro navařování.

31 a) s pomocnou elektrodou, b) s hubicí ve formě elektrody, c) hoření oblouku při nízkém proudu, d)hoření při vysokém proudu (rotující oblouk) Řezání plazmou: Plazmové řezání využívá vysoké teploty a výstupní rychlosti plazmového paprsku. Při zvýšení průtoku a tlaku plazmového plynu se zvýší dynamický účinek vystupující plazmy a dochází k vyfouknutí nataveného materiálu z řezné spáry. Při řezání jsou výstupní rychlosti plazmy vyšší a dosahují hodnoty kolem m/s. Vysoká teplota plazmového paprsku umožňuje řezat všechny kovové vodivé materiály bez ohledu na jejich řezatelnost kyslíkem (omezeně i nevodivé materiály). Max. tloušťka materiálů je 250mm.

32 Zdroje pro řezání mají vysoké napětí naprázdno V a při řezání dosahuje hodnota napětí mezi V. Na začátku řezání je pomocí VF ionizátoru zapálen tzv. pilotní oblouk, který hoří mezi elektrodou a kovovou hubicí po dobu 6-10S. Pilotním obloukem se zajistí ionizace prostoru mezi elektrodou a řezaným materiálem a tím se vytvoří podmínky pro zapálení hlavního řezacího oblouku. Rychlost řezání tenkých plechů se pohybuje mezi 9-12m/min.

33 Výhody plazmového řezání: Vyšší rychlost řezání než u řezání kyslíkem pro tenké a střední tloušťky. Snížení vneseného tepla do materiálu (menší TOO a deformace). Možnost řezání všech kovových materiálů především vysokolegovaných ocelí, hliníku, niklu, mědi a jejich slitin. Snadná automatizace a mechanizace. Minimální vliv kvality povrchu řezaných materiálů. Nevýhody plazmového řezání: Úhel řezné hrany je větší než u řezání kyslíkem. Horní hrana plechu je oblejší než u kyslíkového řezání. Velký vývin dýmů, ozónu a oxidů dusíku. Vysoká hladina hluku od 80 do 100 db. Vysoké pořizovací náklady. Obtížné propalování otvorů u tloušťek nad 15 mm.

34 Svařování elektronovým paprskem Charakteristika: je to proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronu mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu svařování se provádí ve vakuu pro ohřev a tavení základního materiálu se využívá energie úzkého svazku elektronů emitovaných wolframovou elektrodou katodou ohřátou asi na 2300 C soustředění a urychlení elektronů se děje elektrickým polem (urychlovací napětí je kV) a) Princip svařování b) Srovnání hustoty energie c) Mechanizmus vzniku svaru

35 Výhody: přednostně ve směru dopadu elektronů a lze dosáhnout hlubokého průvaru teplem ovlivněné oblasti jsou malé, což umožňuje svařovat slitiny i ve vytvrzeném stavu velký teplotní gradient a malé množství nataveného materiálu umožňuje spolu svařovat i kovy s rozdílnými vlastnostmi (lze svařovat tloušťky materiálů až mm) vysoká rychlost svařování velmi dobrý vzhled svaru s jemnou povrchovou kresbou dokonalá ochrana svaru před vzdušnou atmosférou lze svařovat vysoce reaktivní kovy jako např. titan, wolfram, zirkonium, atd. svařování na jeden průchod paprsku vysoký stupeň automatizace možnost přenosu energie i vzdálenosti větší jak 500mm rafinační účinky vakua Nevýhody: Na svařování se využije pouze malé procento celkového času. Nároky na čistotu svařovaných materiálů. Potřeba vakua. Nepříznivý charakter primární krystalizace svarového kovu. Nároky na přesnost a čistotu svarových ploch. Nároky na přesnost vedení paprsku. Poměrně vysoké investiční náklady na svařovací zařízení.

36 Princip: Vlastní zdroj elektronů je válcová vakuovaná nádoba, na jednom konci opatřená přímo nebo nepřímo žhavenou emisní elektrodou a na druhém konci je oddělovací uzávěr s hranolem pozorovací techniky Zdroj elektronů se nazývá elektronové dělo (elektronová tryska) a je pomocí rotační a difuzní vývěvy čerpáno vysoké vakuum až Pa(některé zdroje mají turbomolekulární vývěvu), získávají se elektronové paprsky malého průměru s velkou hustotou energie Vakuum je potřeba k zajištění termoemise elektronů, k tepelné a chemické izolaci katody, zamezení vzniku oblouku mezi elektrodami a k zamezení srážek elektronů s molekulami vzduchu(vzduch způsobuje zbrzdění elektronů a vychýlení z přímého směru) Používají se vakuové komory, kde je proces svařování řízen programovatelným polohovadlem Základem svařování je získání volných elektronů a udělit jim vysokou rychlost, aby se zvětšila jejich energie, která se přemění na teplo při brzdění elektronů ve svařovaném materiálu. Volné elektrony se získají rozžhavením kovové katody, která emituje elektrony. Urychlení elektronů se zabezpečuje elektrickým polem s velkým rozdílem potenciálů mezi anodou a katodou Fokusace elektronů se dosahuje pomocí magnetických polí (pro zvětšení hustoty paprsků)

37 1 katoda 2 zaostřovací elektroda 3 urychlovací elektroda (anoda) 4 zaostřování paprsku elektromagnetickou čočkou 5 magnetický odkláněcí systém elektronového paprsku 6 svařovaný materiál 7 zdroj vysokého napětí

38

39

40 Svařování laserem Charakteristika: Lasery jsou zařízení: kvantové zesilovače světla s využitím stimulované emise záření Pro natavení základního materiálu se používá soustředěný svazek fotonů Základní podmínkou laseru je stimulovaná emise záření v aktivním prostředí Stimulované záření je zesilováno v rezonátoru a dále soustředěno optikou laseru do místa použití Paprsek laseru natavuje materiál, který současně svařuje Děleni: Podle aktivního prostředí: Pevnolátkové lasery. Plynové lasery. Kapalinové lasery. Polovodičové lasery. Plazmatické lasery.

41 Podle vlnových délek optického záření, které vysílají: Infračervené lasery. Lasery viditelného pásma. Ultrafialové lasery. Rentgenové lasery. Podle typu buzení - lasery buzené: Opticky. Elektronovým svazkem. Tepelnými změnami. Chemicky. Rekombinací. Injekcí nosičů náboje. Podle režimu práce: Pulzní. S dlouhými impulsy. S krátkými impulsy. S velmi krátkými impulsy (pikosekundové, femtosekundové). Kontinuální (spojitý).

42

43

44

45

46

47

48 Děkuji za pozornost. TU v Liberci

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Plazmové svařování (navařování) - 15

Plazmové svařování (navařování) - 15 Plazmové svařování (navařování) - 15 Aplikace plazmatu je ve světě značně rozšířena, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Laserové a plazmové řezání (84, 83)

Laserové a plazmové řezání (84, 83) Laserové a plazmové řezání (84, 83) Dělení materiálů je stále velmi důležitou nepominutelnou výrobní operací. Používá se k tomu celá řada metod, každá z nich si vytvořila svoji oblast optimálního použití.

Více

Plynové lasery pro průmyslové využití

Plynové lasery pro průmyslové využití Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.3 Plynové lasery pro průmyslové využití Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Využití plynových laserů v průmyslových aplikacích Atomární - He-Ne

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ60 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51)

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51) 1 Nekonvenční metody svařování - laser Nové nekonvenční technologie zaujímají širokou a velice rozmanitou oblast. Charakterizují je využití různých fyzikálních jevů, které mohou být zdrojem tepla nebo

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Polovodičové diody varikap, usměrňovací dioda, Zenerova dioda, lavinová dioda, tunelová dioda, průrazy diod Polovodičové diody (diode) součástky s 1 PN přechodem varikap usměrňovací dioda Zenerova dioda

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE ROZSÁHLEJŠÍ AUTOMATIZACE A ŠPIČKOVÁ KONSTRUKCE MMA svařování V svaru ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE Migatronic Pi jsou snadno ovladatelné svařovací stroje, které

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

1. Pájení Laserem 93* (ostatní způsoby)

1. Pájení Laserem 93* (ostatní způsoby) 1. Pájení Laserem 93* (ostatní způsoby) Technologie pájení, kdy na rozdíl od svařování dochází k difúznímu spojování dílů nataveným přídavným materiálem za pomoci tavidla při teplotě nižší, než je teplota

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody

Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Speciální svařovací, pájecí a navařovací metody Castolin 680 S univerzální opravárenská elektroda Pro svařování nerez oceli, ozubených kol, listových per, spoje nerez s nelegovanou ocelí, oprava pístnic,

Více

ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII

ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE V TEXTILNÍ METROLOGII Lidské oko jako optická soustava dvojvypuklá spojka obraz skutečný, převrácený, mozek ho otočí do správné polohy, zmenšený rozlišovací schopnost oka cca 0.25

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu :

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu : ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49 Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG Zadání: Podle přiloženého výkresu a technologického postupu : a) Nastehujte poz. 1 a 2 b) Svařte poz. 1 a 2 metodou 141 c) Svary očistěte

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Podle čeho vybírat svářečku - základní návod

Podle čeho vybírat svářečku - základní návod Podle čeho vybírat svářečku - základní návod Průvodce názvů funkcí svářeček Doporučené hodnoty svářecího proudu pro obalované elektrody Vhodné druhy proudu pro svařování TIG pro různé svařované materiály

Více

4. Výboje v plynech. 4.1. Jiskrový výboj

4. Výboje v plynech. 4.1. Jiskrový výboj 4. Výboje v plynech Plyny jsou za obvyklých podmínek nevodivé. Ionizujeme-li je, stanou se prostřednictvím kladných iontů a elektronů vodivými a pokud se nacházejí v elektrickém poli, vzniká elektrický

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Řešení pro strojní plazmové řezání Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Světová jednička v technologii plazmového řezání Od roku 1968 má Hypertherm jen jeden cíl: snižovat náklady na

Více

SKENOVACÍ (RASTROVACÍ) ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

SKENOVACÍ (RASTROVACÍ) ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SKENOVACÍ (RASTROVACÍ) ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE Klára Šafářová Centrum pro výzkum nanomateriálů, Olomouc 4.12. Workshop: Mikroskopické techniky SEM a TEM Obsah historie mikroskopie proč právě elektrony

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP10 Progresivní způsoby dělení materiálu ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M101 Beztřískové dělení materiálů porovnání

Více

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz CITOPULS II Svařovací zdroje MIG/MAG www.airliquidewelding.cz CITOPULS II CITOPULS II je jedním z produktů na trhu svařování metodou MIG/MAG, který nabízí vynikající kvalitu svařování a svařování s pokročilými

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více