STIPENDIJNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STIPENDIJNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY"

Transkript

1 STIPENDIJNÍ ŘÁD MASARYKOVY UNIVERZITY ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy Tento Stipendijní řád Masarykovy univerzity (dále jen řád ) upravuje podmínky a postup pro přiznávání stipendií studentům Masarykovy univerzity (dále jen MU ). Stipendijní řád je vnitřním předpisem MU jako veřejné vysoké školy vydaným podle 17 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách. Jedná se obligatorní vnitřní předpis veřejné vysoké školy. Úvodní článek Stipendijního řádu vymezuje předmět úpravy tohoto vnitřního předpisu, který je v souladu s 91 odst. 4 zákona o vysokých školách. Čl. 2 Stipendia (1) Stipendia jsou na MU přiznávána v rámci stipendijních programů podle ustanovení části druhé. (2) Mimo stipendijní programy lze stipendia na MU přiznat podle ustanovení části třetí tohoto řádu. (3) Stipendium je přiznáváno ve výši stanovené podle počtu studentů, kteří splní podmínky pro jeho přiznání a objemu finančních prostředků určených jako zdroj financování stipendia. Při přiznání stipendia může být též přihlédnuto k míře, v níž jednotliví studenti splnili podmínky pro jeho přiznání. K odst. 1 a 2: Ustanovení vymezuje základní kategorizaci stipendií na MU. Tím současně představuje (společně s čl. 1) úvod do systematiky Stipendijního řádu. Tento vnitřní předpis koncipuje jako základní nástroj formulace a provádění stipendijní politiky MU (součástí MU) stipendijní programy, které jsou upraveny částí druhou Stipendijního řádu. Počet stipendijních programů není omezen a jejich věcné zaměření je vázáno pouze požadavkem souladu s právními předpisy (nejen z hlediska nakládání s finančními zdroji stipendií, ale také z hlediska cíle, k němuž jsou stipendia přiznávána). Naopak druhy stipendií přímo upravených

2 Stipendijním řádem jsou vypočteny vyčerpávajícím způsobem v části třetí tohoto vnitřního předpisu. Bez vyhlášení odpovídajícího stipendijního programu proto nelze přiznat přímo na základě Stipendijního řádu jiná stipendia, než která jsou výslovně uvedena v čl. 5 Stipendijního řádu (a při respektování podmínek navazujících ustanovení). K odst. 3: Ustanovení představuje obecné pravidlo pro určení výše přiznávaného stipendia. Podle ustanovení věty první se stipendia přiznávají všem studentům, kteří splní příslušné podmínky přiznání, ve stejné výši určené podílem počtu těchto studentů a objemu finančních prostředků určených ke poskytnutí daného stipendia. Toto pravidlo však neplatí absolutně, ale pouze subsidiárně. Přednostně se postupuje podle výslovných pravidel pro určování výše stipendií vymezených v jednotlivých stipendijních programech podle čl. 3 odst. 2 písm. e). V případě stipendií přiznávaných přímo na základě Stipendijního řádu může orgán, který o přiznání stipendia rozhoduje, i podle své úvahy rozhodnout o přiznání stipendia studentům z téhož důvodu v různé výši, jestliže to okolnosti dané u jednotlivých studentů podle věty druhé tohoto odstavce odůvodňují. ČÁST DRUHÁ USTANOVENÍ O STIPENDIÍCH V RÁMCI STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ (1) Stipendijní program je oprávněn vyhlásit a) rektor, b) děkan, c) ředitel vysokoškolského ústavu, Čl. 3 Stipendijní program d) vedoucí pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu MU (dále jen správce stipendijního programu ). (2) Stipendijní program musí obsahovat určení a) účelu stipendijního programu, b) doby trvání stipendijního programu, c) okruhu studentů, jimž má být stipendium podle stipendijního programu přiznáno, případně určení podmínek, při jejichž splnění lze stipendium podle stipendijního programu přiznat, d) zdrojů financování stipendií přiznávaných podle stipendijního programu v souladu s pravidly hospodaření MU,

3 e) výše stipendií přiznávaných podle stipendijního programu, případně uvedení způsobu jejich určení. (3) Má-li zdrojem financování stipendií v rámci stipendijního programu být příspěvek nebo dotace ze státního rozpočtu, je třeba to ve stipendijním programu výslovně stanovit a při jeho vyhlášení dodržet ustanovení 91 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů. (4) Stipendijní program je vyhlášen uveřejněním oznámení o jeho vyhlášení na úřední desce MU nebo příslušné fakulty. (5) Evidence stipendijních programů je vedena jednotně podle směrnice rektora; musí být trvale přístupná prostřednictvím Informačního systému MU. K odst. 1: Tento odstavec obsahuje ustanovení kompetenční povahy, které vymezuje, kdo je oprávněn vyhlásit stipendijní program. Jiné osoby nebo orgány na MU takové oprávnění nemají. Současně se zde zavádí legislativní zkratka správce stipendijního programu. K odst. 2: Ustanovení vymezuje povinné náležitosti stipendijního programu. Bez jejich naplnění nelze akt oprávněného orgánu (odstavec 1) posuzovat jako stipendijní program. Není však vyloučeno, že stipendijní program bude podle rozhodnutí příslušného orgánu mít i další, fakultativní náležitosti, které Stipendijní řád nevyžaduje (např. ustanovení o tom, že stipendistům se vydává osvědčení o přiznání stipendia či čestné uznání činnosti, za niž bylo stipendium přiznáno apod.). - k písm. a): Účel stipendijního programu musí představovat výslovné vyjádření cíle, který je zavedením stipendijního programu sledován (např. podpora tvůrčí činnosti studentů směřující ke vzniku děl určitého typu či zaměření, ocenění činnosti studentů prospěšné akademické obci, ocenění vynikaného prospěchu apod.). Účel stipendijního programu musí být v souladu s právními předpisy; primárně tedy stipendijní program nesmí směřovat k finančnímu ocenění činností právními předpisy nedovolenými. Není přípustné ani obcházení právních předpisů (např. předpisů o zaměstnanosti vyhlašováním stipendijních programů zaměřených na podporu kvazipracovní činnosti studentů ve prospěch MU) či vyhlašování stipendijních programů, jejichž účel by byl v rozporu s dobrými mravy. Účel stipendijního programu bude zpravidla vyjádřen především názvem příslušného stipendia. Ten se nemusí lišit od názvu některého stipendia přímo upraveného Stipendijním řádem (v rozhodnutí o přiznání stipendia bude beztak vždy uvedeno, na základě čeho se dané stipendium přiznává), z důvodů přehlednosti stipendijního systému na MU je to však vhodné. - k písm. b): Doba trvání stipendijního programu musí být výslovně vymezena, a to po případě i tak, že stipendijní program je vyhlášen na dobu časově neomezenou (tj. trvale) k takto koncipovaným stipendijním programů je však vhodné přistupovat velmi obezřetně. Jinak lze dobu trvání stipendijního programu vymezit na jakékoli časové období (dny, týdny, měsíce, roky; semestry, akademické roky), nikoli nutně na období předpokládaná harmonogramem akademického roku. - k písm. c): Zásadní náležitostí stipendijního program je vymezení okruhu stipendistů. To může být provedeno buď na osobním základě (např. stipendium se přiznává studentům určitého studijního programu, případně oboru, apod.) nebo na základě

4 vymezení podmínek pro přiznání stipendia (což zřejmě bude pravidlem). Stipendijní řád zmocňuje tvůrce stipendijního programu stanovit pro přiznání stipendia podle stipendijního programu podmínky věcné (splnění vymezených kritérií) i formální (zda se stipendium přiznává na žádosti, případně v jakých termínech a s jakými náležitostmi lze takovou žádost podat, nebo zda se přiznává z moci úřední, což může být vhodné u stipendií, kde splnění stanovených věcných podmínek může sám příslušný orgán zjistit v jím spravované evidenci např. u prospěchových stipendií ve studijní evidenci v IS MU). Jako podmínku pro přiznání stipendia lze určit i návrh stanoveného orgánu (např. stipendijní komise) v takovém případě je vhodné výslovně vymezit, že podání návrhu závisí buď na volném uvážení takového orgánu, nebo že tento orgán je vázán předem stanovenými kritérii uvedenými ve stipendijním programu. - k písm. d): Stipendijní program v materiálním smyslu představuje vymezené finanční prostředky v dispoziční pravomoci správce stipendijního programu určené k rozdělení mezi definovaný okruh stipendistů za stanovených podmínek. Proto je nutnou náležitostí stipendijního programu zejména též vymezení zdrojů financování. Z důvodů přehlednosti pro účely finanční kontroly lze doporučit, aby zdroje financování v rámci téhož stipendijního programu nebyly kombinovány. - k písm. e): Výši stipendia lze ve stipendijním programu stanovit určitou částkou nebo vzorcem pro její stanovení. Rovněž je přípustné stanovit, že výši stipendia určí správce stipendijního programu podle své úvahu; takové ustanovení však musí být výslovné. K odst. 3: Jedná se o zvláštní ustanovení doplňující pravidlo uvedené v odst. 2 písm. d). V případě, že stipendium má být hrazeno z příspěvku či dotace ze státního rozpočtu, musí účel stipendijního programu vyhovovat některému z důvodu přiznání stipendia podle 91 odst. 2 zákona o vysokých školách a ve stipendijním programu musí být výslovně uvedeno, o který z typů stipendia podle 91 odst. 2 písm. a) až d) se jedná. (Naopak v případě stipendia hrazených z jiných zdrojů než z příspěvku či dotace takové určení typu stipendia ve stipendijním řádu obsaženo být nutně nemusí.) K odst. 4 a 5: Stipendijní řád nereguluje proces tvorby stipendijních programů, kromě jeho závěru, jímž je vyhlášení stipendijního programu a jeho evidence. Z povahy věci o vydání stipendijního programu rozhodují ve všech případech uvedených v čl. 3 odst. 1 monokratické orgány vyplývá, že stipendijní program je vydán rozhodnutím příslušného orgánu, tj. podpisem aktu (rozhodnutí) obsahujícího stipendijní program s náležitostmi podle odst. 2. Pro stipendijní program není předepsána zvláštní forma (opatření, směrnice apod.), avšak vyhlašovatel stipendijního programu ji podle své úvahy může použít. Případná regulace tvorby stipendijních programů před jejich vydáním náleží internímu normativnímu aktu příslušného správce stipendijního programu (např. směrnici), nebo může být v mezích zákona o vysokých školách obsažena ve vnitřním předpise dané součásti MU (zpravidla ve statutu fakulty, který např. může stanovit povinnost děkana konzultovat záměr vydat stipendijní program s akademickým senátem, který se k takovému záměru vyjádří podle 27 odst. 2 zákona o vysokých školách) K uveřejnění stipendijního programu, které je podmínkou jeho platnosti, dochází vyvěšením oznámení o vydání stipendijního programu na úřední desce MU nebo příslušné součásti MU. Nepožaduje se tedy vyvěšení plného znění stipendijního programu. Postačí úřední sdělení, že takový stipendijní program byl vydán a bude přístupný prostřednictvím Informačního systému MU podle odst. 5.

5 Evidence stipendijních programů (odst. 5) bude upravena směrnicí rektora s působností pro celou MU (směrnice zatím nebyla vydána, po jejím vydání bude výklad v tomto bodě doplněn). Účinnosti nabývá stipendijní program prvním dnem období, pro něž je vydán (viz odst. 2 písm. b) a komentář k tomuto ustanovení). Čl. 4 Přiznávání stipendií podle stipendijních programů Stipendia podle příslušného stipendijního programu přiznává správce stipendijního programu; je-li správcem stipendijního programu rektor, vykonává jeho působnost podle tohoto článku jím pověřený prorektor. Ustanovení určuje orgán příslušný k přiznání stipendia podle stipendijního programu. Tímto orgánem je logicky správce daného stipendijního programu. V případě stipendijních programů rektora přenáší řád oprávnění k přiznávání stipendií podle stipendijního programu (nikoli k vydání programu) na prorektora pověřeného rektorem (pověření může být součástí stipendijního programu nebo může být samostatným aktem), a to z důvodu zachování principu dvojinstančnosti řízení, který vyplývá z 68 odst. 4 zákona o vysokých školách (rektor pak sám rozhoduje o přezkoumání případného nepřiznání stipendia). Ohledně jiných správců stipendijních programů Stipendijní řád takové přenesení oprávnění k přiznávání stipendií nestanoví (neboť princip dvou instancí je zachován vždy s ohledem na přezkumné oprávnění rektora), což však neznamená, že je vylučuje. Děkan, případně jiný správce stipendijního programu, může svým interním aktem (zpravidla organizačním řádem či zvláštním pokynem) vždy pověřit proděkana či jiného zaměstnance k přiznávání stipendií podle určeného stipendijního programu. ČÁST TŘETÍ USTANOVENÍ O STIPENDIÍCH PŘIZNÁVANÝCH MIMO STIPENDIJNÍ PROGRAMY Čl. 5 Stipendia přiznávaná mimo stipendijní programy Mimo stipendijní programy lze přiznat a) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu, b) stipendium na podporu tvůrčí činnosti, c) stipendium na podporu ubytování,

6 d) stipendium na podporu mobility, e) mimořádné stipendium. Stipendijní řád přímo upravuje pět druhů stipendií, které jsou přiznávány přímo na základě jeho ustanovení (čl. 6 až 10) při splnění skutkových podstat (podmínek) ve Stipendijním řádu uvedených. K přiznávání těchto druhů stipendií se tedy nevyhlašují stipendijní programy. Je však přípustné vyhlásit stipendijní program doplňující stipendia podle čl. 6 až 10 Stipendijního řádu (např. stipendijní program fakulty k navýšení ubytovacích stipendií apod.). Důvodem pro přímou úpravu těchto stipendií ve Stipendijním řádu byly praktické ohledy, kdy se jedná o stipendia buď v podstatě mandatorní, poskytovaná z dotace či příspěvku ze státního rozpočtu (doktorská, ubytovací a mobilitní stipendia) nebo stipendia přiznávaná ad hoc, kdy vyhlašování jednorázových stipendijních programů by bylo nepraktické a absurdní (tvůrčí a mimořádná stipendia). Čl. 6 Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu (1) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu se v souladu s ustanovením 91 odst. 4 písm. c) zákona o vysokých školách přiznává studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, jestliže doba jeho studia v daném studijním programu nepřekročila standardní dobu studia v tomto studijním programu. (2) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu přiznává děkan fakulty, na níž je student oprávněný podle odstavce 1 zapsán, prorektor určený rektorem, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU, nebo ředitel vysokoškolského ústavu, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU a vysokoškolským ústavem. Rozhodnutí o přiznání stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu musí být vydáno nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu studenta do studia v doktorském studijním programu. (3) Při přiznání stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu, nebo při rozhodování o změně jeho výše se přihlíží ke stanovisku příslušné oborové rady. K odst. 1: Účelem stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu je poskytnout studentovi doktorského studijního programu v prezenční formě studia hmotné zabezpečení po dobu, která je podle daného studijního programu vymezena pro přípravu disertační práce (tj. po standardní dobu studia). Tomu odpovídá i vymezení oprávněných stipendistů podle odstavce 1 tohoto článku. Student doktorského studijního programu v prezenční formě studia, jehož skutečná doba studia nepřekročila standardní dobu studia daného studijního programu, má podle tohoto ustanovení právo, aby toto stipendium bylo přiznáno.

7 K odst. 2: Ustanovení určuje orgány příslušné k přiznávání stipendií podle tohoto článku. Rozhodnou skutečností pro přiznání stipendia zde je zápis osoby do studia v doktorském studijním programu. Ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastala tato rozhodná skutečnost, je třeba přiznat stipendium, a to na celou standardní dobu studia. Pozdější změny výše stipendia se provádějí podle čl. 13 odst. 1 Stipendijního řádu rozhodnutím o změně výše stipendia (mění se pouze výrok původního rozhodnutí o přiznání, pokud jde o výši stipendia). Překročí-li studentstipendista standardní dobu studia v doktorském studijním programu, rozhodne příslušný orgán podle čl. 13 odst. 2 Stipendijního řádu o odnětí stipendia. K odst. 3: Také pro přiznávání stipendií na podporu studia v doktorském studijním programu platí ustanovení čl. 2 odst. 3 Stipendijního řádu. Ustanovení odstavce 3 tohoto článku je zvláštním ustanovením doplňujícím pravidlo uvedené v čl. 2 odst. 3 větě druhé Stipendijního řádu, a to v tom smyslu, že míru, v níž jednotliví studenti doktorského studijního programu splnili podmínky stanovené pro přiznání stipendia, pokud se bere v úvahu, lze určit pouze s přihlédnutím ke stanovisku příslušné oborové rady. V zásadě by však výše všech stipendií na podporu studia v doktorském studijním programu měla být stejná, jak je též uvedeno v části Dlouhodobého záměru MU do roku 2010, neboť jde o základní normativní podporu studentů doktorských studijních programů při přípravě disertační práce. Odchylky od této zásady by měly vyplývat z rozdílné míry plnění požadavků studijního programu, nikoli z jiných hledisek (např. míry zapojení do aktivit školícího pracoviště nad rámec požadavků studijního programu), která případně mohou být zohledněna při přiznání jiných stipendií. Čl. 7 Stipendium na podporu tvůrčí činnosti (1) Stipendium na podporu tvůrčí činnosti lze v souladu s ustanovením 91 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách přiznat studentovi za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo jiné tvůrčí výsledky. (2) Stipendium podle odstavce 1 přiznává a) prorektor určený rektorem, jde-li o tvůrčí činnost v rámci celé MU, b) děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu, jde-li o tvůrčí činnost v rámci fakulty nebo vysokoškolského ústavu. K odst. 1: Ustanovení vymezuje skutkovou podstatu odůvodňující přiznání stipendia na podporu tvůrčí činnosti, jejíž součástí je zejména dosažení určitých vynikajících vědeckých, výzkumných, vývojových, uměleckých nebo jiných tvůrčích výsledků. Podle tohoto ustanovení tedy nelze přiznat stipendium pouze na podporu činnosti, která směřuje (do budoucna) k dosažení nějakých tvůrčích výsledků (lze však pro takový účel vyhlásit stipendijní program). K odst. 2: Jedná se o kompetenční ustanovení. Tvůrčí činností v rámci MU je třeba rozumět činnosti, které z hlediska dosažených výsledků mají význam pro více vědeckých a pedagogických disciplín na různých součástech MU, nebo které napomáhají reprezentaci MU.

8 Čl. 8 Stipendium na podporu ubytování (1) Stipendium na podporu ubytování se v souladu s ustanovením 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách přiznává studentovi, který a) je zapsán ve studijním programu v prezenční formě studia, b) je v takovém studijním programu zapsán jako ve svém prvním studijním programu na vysoké škole v České republice, ledaže je zapsán ve svém prvním magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský, jde-li o absolventa bakalářského studijního programu, nebo ve svém prvním doktorském studijním programu, jde-li o absolventa magisterského studijního programu, c) nepřekročil standardní dobu stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán, d) nemá trvalé bydliště na území Statutárního města Brna (okresu Brno-město), e) není příjemcem stipendia podle stipendijního programu vyhlášeného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 91 odst. 6 zákona o vysokých školách, s výjimkou stipendia přiznaného k řešení projektu úspěšného ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol. (2) Splnění podmínek nároku na stipendium na podporu ubytování podle odstavce 1 se ověřuje na základě údajů v matrice studentů. Přitom platí, že podmínka stanovená odstavcem 1 písm. b) je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přestoupil ze studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b). Při ověření splnění podmínky podle odstavce 1 písm. b) se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku. (3) Stipendium na podporu ubytování přiznává prorektor určený rektorem. Stipendium na podporu ubytování se přiznává na dvě období v kalendářním roce (dále jen stipendijní období ), z nichž jedno začíná 1. ledna a končí 30. června, a druhé začíná 1. července a končí 31. prosince. Studentům zapsaným v průběhu stipendijního období lze stipendium na podporu ubytování přiznat i jen na část stipendijního období po jejich zápisu do studia, aniž by to mělo vliv na výši přiznaného stipendia na podporu ubytování. (4) Stipendium na podporu ubytování se přiznává na žádost studenta. Formu, náležitosti a termín podání žádosti o stipendium na podporu ubytování stanoví rektor. Nezbytnou náležitostí žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování jsou údaje nutné pro zajištění výplaty tohoto stipendia, bude-li přiznáno. (5) Výši stipendia na podporu ubytování vyhlašuje pro každé stipendijní období rektor. Stipendium na podporu ubytování se přiznává oprávněnému studentovi ve výši dle věty první.

9 K odst. 1: Ustanovení vymezuje skutkovou podstatu, za jejíhož splnění se studentovi přiznává stipendium na podporu ubytování (do 30. června 2006: ubytovací stipendium). K přiznání tohoto stipendia je třeba, aby byly splněny všechny stanovené podmínky; splnění žádné z nich nelze prominout. Splnění podmínek se posuzuje, jak vyplývá z konstitutivní povahy rozhodnutí o přiznání stipendia vůbec, ke dni vydání rozhodnutí. K odst. 2: Ustanovení doplňuje pravidla týkající se posouzení podmínky podle odst. 1 písm. b) (tzv. pravidlo prvního studia) a v případě přijetí přestupem (postupem podle 49 odst. 3 zákona o vysokých školách takto zaznamenaným do matriky studentů) a v případě zápisu a ukončení studia ve studijním programu v období do 1. května do 30. října běžného roku stanoví fikci, že kontinuálně navazující resp. nejbližší následující studium je studiem prvním. K odst. 3 až 5: Kompetenční a procesní ustanovení. Vymezení stipendijních období pro přiznávání stipendií na podporu ubytování má význam pouze organizační. Stipendium se přiznává všem studentů, kteří ke dni vydání rozhodnutí v daném stipendijním období splní stanovené podmínky, v rovné částce stanovené pro dané období opatřením rektora. (1) Stipendium na podporu mobility lze přiznat Čl. 9 Stipendium na podporu mobility a) v souladu s ustanovením 91 odst. 4 písm. a) zákona o vysokých školách studentovi MU k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na zahraniční vysoké škole, b) v souladu s ustanovením 91 odst. 4 písm. b) zákona o vysokých školách studentovi zahraniční vysoké školy k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na MU. (2) Stipendium na podporu mobility přiznává na žádost osoby oprávněné podle odstavce 1 prorektor určený rektorem nebo vedoucí pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu MU pověřený rektorem. K odst. 1: Ustanovení vymezuje skutkovou podstatu pro přiznání stipendia na podporu mobility, aniž by zakládalo právo dotčených studentů na jeho přiznání. Přiznání tohoto stipendia je věcí úvahy příslušného orgánu (viz odst. 2), která se bude řídit zejména pravidly příslušných mobilitních programů. Tento odstavec též v písm. b) stanoví výjimku z obecného pravidla, že stipendium podle tohoto Stipendijního řádu může být přiznáno pouze studentovi MU. Příjemcem stipendia na podporu mobility může být zahraniční student dočasně se účastnící v rámci mezinárodní mobility studentů vzdělávání na MU. K odst. 2: Kompetenční ustanovení. Vedoucím pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu bude ředitel Centra zahraničních studií MU. Čl. 10 Mimořádné stipendium

10 Mimořádné stipendium může v souladu s ustanovením 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách přiznat studentovi rektor, děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo vedoucí pracoviště MU podle čl. 28 odst. 4 Statutu MU, a to i bez žádosti. Přiznání mimořádného stipendia závisí na uvážení orgánů uvedených v tomto článku. Na přiznání tohoto druhu stipendia nezakládá řád právo. Toto stipendium lze přiznat jak na žádost, tak z moc úřední. Mimořádné stipendium však nemůže být, z povahy věci, přiznáváno z důvodů, které zakládají důvod pro přiznání jiného druhu stipendia a faktický postup MU nebo její součástí nemůže též směřovat k tomu, aby se institutu mimořádného stipendia zneužívalo k obcházení vyhlášení stipendijních programů. ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Společná ustanovení Stipendijního řádu mají především procesní povahu (v čl. 13 také kompetenční). Stipendijní řád však neuvádí duplicitně pravidla vyplývající ze samotného zákona o vysokých školách ( 68), s jejichž použitím je třeba též počítat. Jedná se zejména o to, že o přiznání stipendia se rozhoduje konstitutivním aktem rozhodnutím, které je třeba vyhotovit písemně s náležitostmi stanovenými zákonem (výrok, odůvodnění, poučení) v režimu 68 odst. 3 zákona o vysokých školách. Rozhodnutí o přiznání stipendia je třeba vydat ve lhůtě 30 (pracovních) dnů ode dne přijetí žádosti (tj. dne, kdy žádost o stipendium je doručena MU nebo její příslušné součásti) nebo ode dne oznámení rozhodné skutečnosti. Oznámením rozhodné skutečnosti je třeba rozumět též případy, kdy skutečnosti rozhodné pro přiznání stipendia jsou zjistitelné v úřední evidenci vedené MU. Čl. 11 Ustanovení o doručování (1) Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje studentovi do vlastních rukou prostřednictvím pracoviště zajišťujícího správu studijní agendy (studijního oddělení) na fakultě, na MU nebo na vysokoškolském ústavu v případě, že je student zapsán do studijního programu uskutečňovaného MU nebo MU a vysokoškolským ústavem, na níž je student zapsán, nerozhodne-li orgán, který stipendium přiznal, o jiném způsobu doručení do vlastních rukou. (2) Nelze-li rozhodnutí o přiznání stipendia doručit podle odstavce 1, doručí se náhradním způsobem oznámením na úřední desce fakulty, na níž je student zapsán, na úřední desce MU nebo vysokoškolského ústavu v případě, že je student zapsán do studijního programu uskutečňovaného MU nebo MU a vysokoškolským ústavem; doba vyvěšení je 8 dnů a její počátek je dnem doručení rozhodnutí.

11 K odst. 1: Obecným způsobem doručení rozhodnutí o přiznání stipendia je doručení prostřednictvím studijního oddělení příslušné fakulty (nebo analogického pracoviště na jiné součásti MU), kde student rozhodnutí osobně převezme. Orgán, který stipendium přiznal, může (organizačním pokynem) rozhodnout i o jiném způsobu doručení (např. použitím poštovních služeb). Při doručení je třeba vždy zajistit, aby adresát rozhodnutí osobně převzal do vlastních rukou ) a tato skutečnost byla úředně zjistitelná. K odst. 2: Ustanovení stanoví postup náhradního doručení a má přednost před čl. 21 Statutu. Čl. 12 Výplata stipendia (1) Stipendium se po právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí ve splátkách, jejichž počet, výše jednotlivých splátek a termíny splatnosti jsou stanoveny rozhodnutím o přiznání stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně studenta vyplatit ve stanoveném termínu, rozhodne orgán, který stipendium přiznal, o stanovení náhradního termínu splatnosti nebo o odnětí stipendia nebo jeho snížení. (2) Stipendium se vyplácí bezhotovostně na bankovní účet určený studentem. Stipendium se vyplácí v českých korunách. (3) Při přiznání stipendia, nejde-li o stipendium na podporu ubytování (čl. 8), lze na žádost studenta rozhodnout o způsobu výplaty odlišném od ustanovení odstavce 2. K odst. 1: Stanovení počtu splátek, výše jednotlivých splátek a termínů splatnosti je nutnou náležitostí rozhodnutí o přiznání stipendia, a to i v případě, že se stipendium vyplácí ve splátce jediné. Výši splátek lze označit i podílem počtu splátek a výše stipendia. Termín splatnosti lze označit i odkazem (např. na běžným výplatní termín na MU). Určení těchto náležitostí má význam také pro postup v případě, že pro překážku na straně studenta výplata stipendia neproběhne. Postupu podle věty druhé (stanovení náhradního termínu splatnosti nebo odnětí či snížení stipendia) nemusí předcházet žádná výzva adresátu rozhodnutí o přiznání stipendia, aby se pokusil odstranit překážku výplaty stipendia; pokud je učiněna, může být i jen neformální (např. em). K odst. 2 a 3: Stipendia se vyplácejí zásadně v českých korunách na běžný bankovní účet. Z tohoto pravidla lze na žádost stipendisty učinit výjimku, nejde-li o stipendium na podporu ubytování. Výjimka se může týkat stanovení způsobu výplaty (hotovostně namísto bezhotovostní) nebo i měny, v níž je stipendium vyplaceno. Čl. 13 Změna výše a odnětí stipendia (1) Oprávnění přiznávat stipendium zahrnuje též oprávnění rozhodnout o změně jeho výše, jsou-li k tomu splněny předpoklady dané tímto řádem nebo stipendijním programem.

12 (2) Orgán, který stipendium přiznal, rozhodne o jeho odnětí, jestliže student přestane splňovat podmínky přiznání stipendia. Toto kompetenční ustanovení je společné pro části druhou i třetí. ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 14 Přechodné ustanovení Stipendia přiznaná podle dosavadních předpisů jsou i po dni účinnosti tohoto řádu vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání. Pokud podle vnitřních předpisů o stipendiích na MU před 30. červnem 2006 bylo přiznáno stipendium na dobu zasahující i do období po 1. červenci 2006, vyplácí se takové stipendium nadále podle původního rozhodnutí (tj. není dotčeno vydáním nového řádu). I pro tato stipendia jsou však použitelná ustanovení čl. 12 a 13 tohoto Stipendijního řádu. Čl. 15 Závěrečné ustanovení (1) Zrušuje se Stipendijní řád Masarykovy univerzity v Brně ze dne 31. května 1999, ve znění pozdějších změn, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 1999 pod čj / (2) Tento řád byl podle 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schválen Akademickým senátem MU dne 6. března (3) Tento řád nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. (4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. července Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., v. r. rektor

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: 25. 7. 2016 Číslo jednací:

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007

STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 12. března 2007 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Stipendijní řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Akademická rada Vysoké školy aplikované psychologie se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm.

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S.

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 6) Dokumentace integrovaného systému R 07-VSLG/02 STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY O.P.S. Vypracoval Schválil Funkce Manager IS Ředitel společnosti

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze

Vnitřní předpisy Akademie výtvarných umění v Praze zákona), d) v případě tíživé sociální situace studenta ( 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona), e) v případě zvláštního zřetele hodných ( 91 odst. 2 písm. e) zákona), f) na podporu studia v zahraničí (

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. ČERVNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. dubna 2017

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení

ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 5. ÚNORA 2016 Článek l Obecná ustanovení Vnitl'ní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010

VII. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. října 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, a.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení. Stipendijní

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 kterou se vyhlašuje STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU KRÁTKODOBÝCH ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH STUDIJNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ ve znění změn Den

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

VI. ZMĚNY STATUTU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2016

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Stipendijní řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM ZE DNE 13. ÚNORA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Metodický pokyn rektora č. 1/2016

Metodický pokyn rektora č. 1/2016 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Metodický pokyn rektora č. 1/2016 Pro podávání žádostí o sociální stipendia dle 91 odst. 3 zákona ě. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 23. LISTOPADU 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. července 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 1/2015 STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Den vydání: 4. února 2015 Platnost: 4. února 2015 Účinnost: 16. února 2015 Směrnice

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

VZOR PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Jde o vzor fakultních Pravidel pro organizaci studia z dubna 2006, ve kterém byly v revizním režimu doplněny články vyplývající ze 7. Změny Studijního a zkušebního řádu UK z 11. června 2013. Všechny tyto

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

ZMĚNA ŘÁDU VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA ŘÁDU VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. května 2005

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Uchazeči o studium na Vysoké škole, z.ú. (dále jen vysoká škola ) jsou přijímáni ke studiu v souladu s

Více

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

D I S C I P L I N Á R N Í Ř Á D P R O S T U D E N T Y ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 178617/2017-2994 Počet listů: 7 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v. r.,

Více

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012

Úplné znění. Pravidel studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě ze dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 31. prosince 2008

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád přijímacího řízení upravuje přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení.

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců.

6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. 6. Na úrovni fakult se na základě výběrového řízení obsazuje zpravidla místo tajemníka fakulty a dále místa vedoucích zaměstnanců. Článek 2 Vyhlašovatel výběrového řízení 1. Vyhlašovatelem výběrového řízení

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝUKY STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. září 2001 pod

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava. Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

VŠB-TUO Stipendijní řád VŠB-TU Ostrava. Vnitřní předpisy Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 31. ledna 2011 správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 1/14 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více