Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu"

Transkript

1 Strana : 1 / 9 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov : Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Výrobku kód : Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, od ktorých sa odvádza Použitie : čisté plochy 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Identifikácia spoločnosti : AC MARCA, S.A. Avda. Carrilet, L'Hospitalet de Llobregat Barcelona (SPAIN) Tel / Fax Zodpovedná osoba za umiestnenie na : MARCA SK s.r.o. trhu 1.4. Núdzové telefónne číslo Telefónne číslo : 02/ Toxikologické informačné centrum (0) Identifikácia nebezpečnosti 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia EC 67/548 alebo EC 1999/45 Klasifikácia : R52-53 Trieda nebezpečnosti a kód(y) kategórie, Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP) Nebezpečnost pre zdravie : Podráždenie očí - kategória 2 - Pozor (CLP: Eye Irrit. 2). H319 Nebezpečnost pre životné prostredie : Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické - Kategória 3 (CLP: Aquatic Chronic 3) H Prvky označovania Označovanie EC 67/548 alebo EC 1999/45 Symbol(y) : Žiadne.

2 Strana : 2 / 9 2. Identifikácia nebezpečnosti (pokračovanie) Referenčná fráza(y) Presná fráza(y) Ďalšie vety Obsahuje : R52/53 : Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobit' dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. : S61 : Zabráňte uvol'neniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. S2 : Uchovávajte mimo dosahu detí. : Nepožívať : < 5% : - Fosfáty - Aniónové povrchovo aktívne látky Parfém GERANIOL, LINALOOL, D-LIMONENE, CITRAL. Označovanie Smernica EC 1272/2008 (CLP) Výstražné piktogramy Výstražné slová Výstražné upozornenia Ďalšie informácie o nebezpečnosti Bezpečnostné upozornenia Všeobecné prevencia odozva Obsahuje MÄ : Pozor : H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 : Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. : Nepožívať EUH208: Obsahuje : (R)-p-Mentha-1,8-diene. Môže vyvolať alergickú reakciu. : P101: Ak je potrebá lekárska pomoc, pripravte si nádobu alebo etiketu výrobku. P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. : P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. : P301+P312: PO POŽITÍ : Pri zdravotných problémoch, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára: (0) P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ : Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. : < 5% : - Fosfáty - Aniónové povrchovo aktívne látky Parfém GERANIOL, LINALOOL, D-LIMONENE, CITRAL Iná nebezpečnosť Iná nebezpečnosť : Žiadne za normálnych podmienok. 3. Zloženie/informácie o zložkách Látka / Prípravok Nebezpečné zložky : zmes : Tento výrobok obsahuje nebezpečné zložky. Názov látky Obsah Číslo CAS Číslo EC Č. indexu REACH Ref. Klasifikácia Sodium dodecylbenzene : > 1 < 5 % Xn; R22 Xi; R37/38-41 sulfonate Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335 Sodium carbonate : > 1 < 5 % Xi; R Eye Irrit. 2;H319 Symclosene : > 0.1 < 1 % O; R8 Xn; R22 R31 Xi; R36/37 N; R50-53

3 Strana : 3 / 9 3. Zloženie/informácie o zložkách (pokračovanie) Ox. Sol. 1;H271 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3;H335 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 EUH031 Limonene (D-) : > 0.1 < 1 % R10 Xi; R38 R43 N; R Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H Opatrenia prvej pomoci 4.1. Opis opatrení prvej pomoci Vdýchnutie Kontakt s kožou Príjem potravy : Zabezpečte prísun čerstvého vzduchu. Nechajte obeť oddychovať. : Vyzlečte zasiahnutý odev a umyte celú zasiahnutú pokožku mäkkým mydlom a vodou, potom opláchnite teplou vodou. : PO POŽITÍ : Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Odborné ošetrenie Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Symptómy ohľadne použitia : Spôsobuje vážne podráždenie očí Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Poznámka pre lekára : Nikdy nič nevkladajte do úst osobám v bezvedomí. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte štítok ak je to možné). 5. Protipožiarne opatrenia 5.1. Hasiace médium Vhodné hasiace médium Nevhodné hasiace médium Okolitý oheň : Pena. Suchý prášok. Kysličník uhličitý. Vodný sprej. Piesok. : Nepoužívajte ťažký prúd pary. : Pre schladenie otvorených nádob použite vodný sprej alebo hmlu Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Rizikové spaliny : Pri požiari sa vyskytne nabezpečný dym Rady pre požiarnikov Ochrana proti požiaru Špeciálne postupy : Nevstupujte do horiaceho priestoru bez vhodného ochranného vybavenia, vrátane ochrany dýchania. : Dávajte pozor pri hasení akéhokoľvek chemického požiaru. Predíďte prístupu hasiacej vody k prostrediu.

4 Strana : 4 / 9 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Pre pohotovostný personál Pre iný ako pohotovostný personál : Vybavte upratovaciu čatu správnou ochranou. Vyvetrajte priestor. : Evakuujte osoby, ktorých prítomnosť nie je na mieste potrebná Opatrenia pre prostredie Opatrenia pre prostredie : Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vodovodov. Ak sa výrobok dostane do kanalizácie alebo verejných studní, oznámte to úradom Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie Spôsoby čistenia : Opláchnite množstvom vody Odkaz na iné oddiely Viď 8 Kontroly expozície/osobná ochrana 7. Zaobchádzanie a skladovanie 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility Uskladnenie Uskladnenie - mimo : Uchovajte iba v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Keď sa nádoba nepoužíva, nechajte uzavretú Špecifické konečné použitie(-ia) Špecifické konečné použitie(-ia) : Žiadne. 8. Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1. Kontrola vystavenia vplyvom Osobná ochrana Osobná ochrana Ochrana dýchania Ochrana rúk Ochrana zraku Iné 8 : Vyhnite sa všetkým nevyhnutným vystaveniam vplyvu látok. : Kde hrozí nadmerné množstvo prachu, noste schválenú ochrannú masku. : V prípade opakovaného alebo predĺženého kontaktu použite rukavice. : Nepožadovaný. : Pri použití nejdzte, nepite alebo nefajčite.

5 Strana : 5 / 9 8. Kontroly expozície/osobná ochrana (pokračovanie) 8.2. Kontrolné parametre Pracovné limity vystavenia vplyvom Pracovné limity vystavenia vplyvom : (R)-p-Mentha-1,8-diene : VLA-ED [ppm] : 110 (R)-p-Mentha-1,8-diene : VLA-ED [mg/m3] : 20 (R)-p-Mentha-1,8-diene : VLA-EC [ppm] : 220 (R)-p-Mentha-1,8-diene : VLA-EC [mg/m3] : Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Fyzikálny stav pri 20 C : Tuhý. Farba : Bezfarebný. Vôňa : Charakteristika. Prahová hodnota zápachu Hodnota ph Bod tavenia [ C] Bod rozkladu [ C] Kritická teplota [ C] Teplota samovznietenia [ C] Horľavosť (tuhá látka, plyn) : Nehorľavý Teplota vznietenia [ C] Prvotný bod varu [ C] Koncový bod varu [ C] Rýchlosť odparovania : Nepoužiteľné. Kyselinová/zásaditá rezerva [g NaOH/ 100g] Tlak výparov [20 C] Tlak nasýtených pár [50 C] Hustota pár Hustota [kg/m3] Hustota [g/cm3] Relatívna hustota, tekutina (voda=1) : Nepoužiteľné. Rozpustnosť vo vode Kmeň P oktanol / voda pri 20 C Viskozita pri 40 C [mm2/s] 9.2. Iné informácie Výbušné vlastnosti Hranice výbušnosti - horná [%] Hranice výbušnosti - dolná [%] Oxidačné vlastnosti

6 Strana : 6 / Stabilita a reaktivita Reaktivita Reaktivita Stabilita Chemická stabilita : Stabilný za odporúčaných skladovacích podmienok Možnosť nebezpečných reakcií Nebezpečné reakcie Nevhodné podmienky Nevhodné podmienky Nevhodné materiály Nevhodné materiály Nebezpečné produkty rozkladu Nebezpečné produkty rozkladu 11. Toxikologické informácie Informácie o toxikologických účinkoch Informácie o toxicite : Tento produkt nebol plne testovaný. Vypočítané riziko bolo urobené na základe požiadaviek EÚ. Akútna toxicita Vdýchnutie Kožný Príjem potravy Poleptanie/žieravosť Dráždivosť : Spôsobuje vážne podráždenie očí. Precitlivelosť Mutagénnosť Karcinogénnosť Toxické pre reprodukciu Toxicita pre špecifický cieľový orgán ( STOT) jednorazová expozícia Toxicita pre špecifický cieľový orgán ( STOT) opakovaná expozícia Aspiračná nebezpečnosť

7 Strana : 7 / Ekologické informácie Toxicita Informácie o toxicite : Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami Trvalosť - degradovateľnosť Trvalosť - degradovateľnosť : Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu. Môže mat' dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie Bioakumulačný potenciál Bioakumulačný potenciál Mobilita v pôde Mobilita v pôde Kmeň P oktanol / voda pri 20 C Výsledky posúdenia PBT a vpvb Výsledky posúdenia PBT a vpvb Iné nepriaznivé účinky Environmentálne opatrenia : Vyhnite sa úniku do okolia. 13. Opatrenia pri zneškodňovaní Metódy spracovania odpadu Všeobecne : Vyhnite sa úniku do okolia. Likvidujte opatrne v súlade s lokálnymi alebo národnými predpismi. 14. Informácie o doprave Pozemná preprava (ADR-RID) Všeobecné informácie : Neregulované Morská doprava (IMDG) [English only] Všeobecné informácie : Neregulované Vzdušný transport (ICAO-IATA) [English only] Všeobecné informácie : Neregulované

8 Strana : 8 / Regulačné informácie Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia Nariadenia/právne predpisy : Zabezpečte dodržiavanie všetkých národných/miestnych predpisov. špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životnéh Hodnotenie chemickej bezpečnosti Hodnotenie chemickej bezpečnosti : To nebolo vykonané. 16. Iné informácie Revízia : Revízia - viď: * Skratkám a akronymom : PBT: Perzistentné, bioakumulatívne a toxické vpvb: Velmi perzistentné a velmi bioakumulatívne Zdroje použitých kľúčových údajov : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 Zoznam príslušných R viet (nadpis 3) : R8 : Pri kontakte s horl'avým materiálom môže spôsobit' požiar. R10 : Horl'avý. R22 : Škodlivý po požití. R31 : Pri kontakte s kyselinami uvol'ňuje jedovatý plyn. R36 : Dráždi oči. R36/37 : Dráždi oči a dýchacie cesty. R37/38 : Dráždi dýchacie cesty a pokožku. R38 : Dráždi pokožku. R41 : Riziko vážneho poškodenia očí. R43 : Môže spôsobit' senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. R50/53 : Vel'mi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobit' dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Zoznam plného znenia H-upozornení : H226 : Horľavá kvapalina a para. v odseku 3 H271 : Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo. H302 : Škodlivý po požití. H304 : Môže byť smrteľne nebezpečná po požití a vniknutí do dýchac systému. H315 : Spôsobuje podráždenie kože. H317 : Môže spôsobiť alergickú reakciu pokožky. H318 : Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H400 : Veľmi toxická pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. H410 : Veľmi toxická pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH031: Pri kontakte s kyselinami uvol'ňuje jedovatý plyn. Ďalšie informácie : Žiadne. Obsah a formát tohto bezpečnostného listu sú v súlade so smernicami REACH (ES) 1907/2006, CLP (ES) 1272/2008. PREHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI Informácie v tomto bezpečnostnom liste boli prevzaté zo zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé. Podmienky alebo spôsoby manipulácie, uskladnenia, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našej kontroly a vedomia. Z tohto a iných dôvodov, nepredpokladáme prevzatie zodpovednosti a výslovne odmietame zodpovednosť za straty, škody alebo náklady vyplývajúce alebo akýmkoľvek iným spôsobom spojené s manipuláciou, uskladnením, použitím alebo likvidáciou tohto výrobku. Tento materiálový bezpečnostný list bol vypracovaný a je použiteľný len pre tento výrobok. Ak je tento výrobok použitý ako komponent v inom výrobku, potom je tento materiálový bezpečnostný list neplatný.

9 Strana : 9 / 9 This document is the Slovak version. Koniec dokumentu

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV art.no. 55-645-355/-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 Verzia: 1.1 Dátum revízie 08.07.2015 Dátum tlače 19.08.2016 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Více

Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn 9433638200

Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn 9433638200 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol dezinfekční odstraňovač skvrn Výrobku kód : 9433638200 1.2. Příslušná určená použití

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov produktu Číslo produktu 500001106042 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Více

Iberia revolution - odstraňovač běžných skvrn 9400001547

Iberia revolution - odstraňovač běžných skvrn 9400001547 Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Iberia revolution - odstraňovač běžných skvrn Výrobku kód : 9400001547 1.2. Příslušná určená

Více

Sanytol tekuté mýdlo dezinfekční - vyživující 9442650140

Sanytol tekuté mýdlo dezinfekční - vyživující 9442650140 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol tekuté mýdlo dezinfekční - vyživující Výrobku kód : 9442650140 1.2. Příslušná určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 3

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 3 Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ALEX Renovátor nábytku antistatický s vůní aloe vera Výrobku kód : 42189028 1.2. Příslušná určená

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Mikrobiologický

Více

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/ Dátum vydania: 26.2.2002 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Letná kvapalina do ostrekovačov

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Výrobok

Více

ALEX Čistič Extra protection -dřevěné a parketové podlahy

ALEX Čistič Extra protection -dřevěné a parketové podlahy Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ALEX Čistič Extra protection -dřevěné a parketové Výrobku kód : 42183001 1.2. Příslušná určená

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 11.12.2012 04.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Alex čistič na nábytek

Alex čistič na nábytek Strana : 1 / 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Alex čistič na nábytek Výrobku kód : 42189085 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 29.10.2012 26.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3471 B Strana 1 z 6 SDS No.:173478 Dátum revízie v zahraničí:29.07.2009 Dátum revízie v SR:19.04.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Sanytol dezinfekční přípravek na prádlo 9400001750

Sanytol dezinfekční přípravek na prádlo 9400001750 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol dezinfekční přípravek na prádlo Výrobku kód : 9400001750 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 7. Alex proti prachu-antistatický 189056. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 7. Alex proti prachu-antistatický 189056. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana : 1 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Alex proti prachu-antistatický Výrobku kód : 189056 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny

ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny Strana : 1 / 6 ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny Pozor M«1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Identifikátor produktu Obchodný názov : ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar ARCAL 1 ARCAL TIG-MIG Číslo

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 6 Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prášok

Více

êf : F : Vysoce hořlavý

êf : F : Vysoce hořlavý Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol dezinfekční gel na ruce Výrobku kód : 280002 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viacložkové

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

Dátum vydania: 05/10/2013

Dátum vydania: 05/10/2013 Dátum revízie: 09/09/2015 Dátum vydania: 05/10/2013 1. ČLÁNOK Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Verzia: 2.1 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Látka Názov látky : CV-7300 @ 350 cp

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska Strana 1 z 6 Vysokopecná troska ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vysokopecná troska 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Více

ALEX mýdlový čistič - dlažba,lino 42188014

ALEX mýdlový čistič - dlažba,lino 42188014 Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ALEX mýdlový čistič - dlažba,lino Výrobku kód : 42188014 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Více

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006.

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006. Dátum vydania: 30.11.2012 Dátum revízie: 25.05.2015 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov výrobku: Katka citrón KBU Katka citron KARTA BEZPEČNOSTNÝCH

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikátor výrobku Látka/zmes Č. CAS 121062-08-6 Ďalšie názvy zmesi (3S,6S,9R,12S,15S,23S)-9-benzyl-6-{3

Více

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 016-046-00-X Registrační číslo: 01-2119552465-36-0000 Číslo CAS: 7681-38-1 Číslo ES:

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 30.10.2012 21.01.2015 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 0

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 0 Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol dezodorační a dezinfekční přípravek Výrobku kód : 9433633100 1.2. Příslušná určená použití

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 02.09.2014 29.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Sanytol mýdlo dezinfekční do kuchyně

Sanytol mýdlo dezinfekční do kuchyně Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol mýdlo dezinfekční do kuchyně Výrobku kód : 33650130 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie :

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie : Dátum vydania: 05.01.2000 Strana 1 (celkom 6) 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Identifikácia látky alebo prípravku Komerčný názov Použitie prípravku Identifikácia spoločnosti/podniku Adresa

Více

ALEX mýdlový čistič -laminátové plovoucí podlahy 42188012

ALEX mýdlový čistič -laminátové plovoucí podlahy 42188012 Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ALEX mýdlový čistič -laminátové plovoucí podlahy Výrobku kód : 42188012 1.2. Příslušná určená

Více

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/

PREV-B2. Tiesňové telefónne číslo: Klinika chorôb z povolania, Toxikologické informačné stredisko, Tel.: 02/ Produkt: PREV-B2 strana 1/5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY /ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Tekuté, jednozložkové foliárne hnojivo PREV-B2 Výrobca: ORO AGRI International Ltd., CH-4310 Rheinfelden, Švajčiarsko Tel.:

Více

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 23.10.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický

Více

MÄ : Varování : H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

MÄ : Varování : H319 : Způsobuje vážné podráždění očí. Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : BRIL auto Výrobku kód : 42204036 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

SANYTOL DEZINFEKCE NA PRÁDLO 9433636010

SANYTOL DEZINFEKCE NA PRÁDLO 9433636010 Strana : 1 / 10 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL DEZINFEKCE NA PRÁDLO Výrobku kód : 9433636010 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH)

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA PLUS + Revízia č.:5 Dátum revízie:27/11/13 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 9466 B Strana 1 z 6 SDS No.: 152810 Dátum revízie v zahraničí: 29.07.2009 Dátum revízie v SR: 25.10.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Granule odpudzujúce

Více

Orion respect - krém na vyčesávání hnid

Orion respect - krém na vyčesávání hnid Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Orion respect - krém na vyčesávání hnid Výrobku kód : 9400031742 1.2. Příslušná určená použití

Více

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o.

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o. Dátum vyhotovenia: 20.11.2012 Dátum revízie: Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: 1.2. Použitie látky/prípravku

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 20.06.2008 29.10.2012 29.03.2015 ODDIEL

Více

Sanytol tekuté mýdlo dezinfekční- kuchyně

Sanytol tekuté mýdlo dezinfekční- kuchyně Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol tekuté mýdlo dezinfekční- kuchyně Výrobku kód : 9442650130 1.2. Příslušná určená použití

Více

Alex Protection EXTRA

Alex Protection EXTRA Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Alex Protection EXTRA Výrobku kód : 9642183001 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Dátum revízie 2: 26.03.2013 20.02.2015 31.05.2017

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 TEROSON MS 9320 SF GY CR300MLML KBÚ č. : 445697 V001.8 Revízia: 03.08.2016 Dátum tlače: 19.02.2017 Nahrádza verziu z: 20.10.2015

Více

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp)

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp) Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vypracovania: 28. 11. 2006 Dátum revízie: 4. 6. 2007, verzia 4 Dátum tlače: 21/4/2009 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero KBÚ č. : 179399 V002.2 Revízia: 23.05.2015 Dátum tlače: 24.09.2015 Nahrádza verziu z: 25.08.2014 1.1.

Více

ORION RESPECT REPELENT PROTI VŠÍM 9400031750

ORION RESPECT REPELENT PROTI VŠÍM 9400031750 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ORION RESPECT REPELENT PROTI VŠÍM Výrobku kód : 9400031750 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (v súlade s Nariadením EP a Rady ES č. 1907/2006) LEPIDLO NA DREVO D3

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (v súlade s Nariadením EP a Rady ES č. 1907/2006) LEPIDLO NA DREVO D3 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1. Identifikácia látky alebo zmesi Obchodný názov: LEPIDLO NA DREVO / zmes/ 1.2 Použitie látky/ zmesi: Lepidlo na lepenie dreva a z dreva odvodených

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 26.09.2008 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Plastifikátor betónu

Více

Sanytol univerzální

Sanytol univerzální Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol univerzální Výrobku kód : 9400001766 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Pattex Parket Na perodrážky Strana 1 z 5 KBÚ : 167558 V001.0 Revízia: 03.10.2012 Dátum tla e: 09.10.2012 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ALEX Renovátor nábytku antistatický s vůní Výrobku kód : 42189025 1.2. Příslušná určená použití

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 27. 1. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: Číslo produktu: COPPER GREASE 500 1 35005

Více

SANYTOL ANTIALERGENNÍ UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PODLAHY

SANYTOL ANTIALERGENNÍ UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PODLAHY Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL ANTIALERGENNÍ UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ - Výrobku kód : 9433631218 1.2. Příslušná určená použití

Více

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS podľa Vyhláška (ES) č. 1907/2006 (REACH) Dátum vydania: 29/05/2015 Dátum spracovania: : Znenie: 1.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania Dátum revízie 04.04.2008 14.11.2014 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 26 / 1 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 26 / 1 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Špeciálne

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov

Více

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮNĚ 33639430

SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮNĚ 33639430 Strana : 1 / 10 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL OSVĚŽOVAČ VZDUCH - HORSKÁ VŮNĚ Výrobku kód : 33639430 1.2. Příslušná určená použití

Více

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec)

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 27.09.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu

Více

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 18.03.2005 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: MAMUT GLUE MULTI Číslo CAS:

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit Classic KBÚ č. : 497398 V002.1 Revízia: 22.01.2015 Dátum tlače: 26.01.2015 Nahrádza verziu z: 11.08.2014 1.1. Identifikátor

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 Dátum vydania: 23.06.2014 Obchodný názov: Stránka: 1/5 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: GRA-MoS GREASE 400g 1 35607, GRA-MoS GREASE 3Kg 1 35608

Více

Sanytol čistící koncentrát

Sanytol čistící koncentrát Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol čistící koncentrát Výrobku kód : 9400001767 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Sanytol proti vodnímu kameni - koupelny

Sanytol proti vodnímu kameni - koupelny Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol proti vodnímu kameni - koupelny Výrobku kód : 9400001752 1.2. Příslušná určená použití

Více

: ISOSORBIDE MONONITRATE CRS

: ISOSORBIDE MONONITRATE CRS Dátum vydania: 27/06/2013 Dátum spracovania: 27/06/2013 Nahrádza: 04/02/2010 Znenie: 7.0 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Forma produktu : Látka Obchodné

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: 1.10.2006 Dátum revízie: 20.11.2007,8.1.2008, 18.2.2008 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI

Více

ALEX Čistič s leskem 2v1 - laminátové plovoucí 42181016 podlahy

ALEX Čistič s leskem 2v1 - laminátové plovoucí 42181016 podlahy Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ALEX Čistič s leskem 2v1 - laminátové plovoucí Výrobku kód : 42181016 1.2. Příslušná určená

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia produktu Obchodný názov : 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie

Více

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) MASTERsil Chlór šok Dátum vydania: 3.1. 2015 Dátum revízie: -- Počet

Více

ph PLUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph PLUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 011 005 00 2 Registrační číslo: nebolo pridelené Číslo CAS: 497 19 8 Číslo ES: 207 838

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Strana 1 z 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie látky/zmesi

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 29.02.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ) Dátum revízie: 26 júla 2016 Pôvodný dátum vydania: 26 júla 2016 SDS č. 432B-5 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

ALEX Čistič s lekem 2v1 - dlažba,lino 42181015

ALEX Čistič s lekem 2v1 - dlažba,lino 42181015 Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : ALEX Čistič s lekem 2v1 - dlažba,lino Výrobku kód : 42181015 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

SANYTOL ČISTIČ PODLAHY & PLOCHY - CITRÓN & 33631222 OLIVOVÉ LÍSTKY

SANYTOL ČISTIČ PODLAHY & PLOCHY - CITRÓN & 33631222 OLIVOVÉ LÍSTKY Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL ČISTIČ PODLAHY & PLOCHY - CITRÓN & Výrobku kód : 33631222 1.2. Příslušná určená použití

Více

Sanytol univerzální

Sanytol univerzální Strana : 1 / 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Sanytol univerzální Výrobku kód : 9400001766 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Karta bezpečnostných údajov. Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH

Karta bezpečnostných údajov. Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH Karta bezpečnostných údajov Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH Článok 31: Dodávateľ látky alebo prípravku: poskytne príjemcovi látky alebo prípravku kartu bezpečnostných údajov zostavenú v

Více

Čistící tablety / Cleaning Tablets

Čistící tablety / Cleaning Tablets ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tablety pro čištění a ochranu plně

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 :

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 : Dátum vydania: 7.11.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov /obchodný názov: Cranit ph plus / 30.20 / Číslo CAS: nemá, zmes

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT Dátum vydania: 15.07.2012 Obchodný názov: Stránka: 1/6 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: 1 02.0048 (spray) 1.2. Relevantne identifikovane použitia

Více

SANYTOL DEZINFEKCE ČISTIČ KOUPELNY 9400001753

SANYTOL DEZINFEKCE ČISTIČ KOUPELNY 9400001753 Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : SANYTOL DEZINFEKCE ČISTIČ KOUPELNY Výrobku kód : 9400001753 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 13. 4. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov číslo produktu: TRAFFIC FILM REMOVER 1 L

Více

: Sika MonoTop -412 N

: Sika MonoTop -412 N ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

Orion fragrance kuličky proti molům - vůně čerstvé A levandule

Orion fragrance kuličky proti molům - vůně čerstvé A levandule Strana : 1 / 9 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Výrobku kód : Orion fragrance kuličky proti molům - vůně čerstvé : 31528 A 1.2. Příslušná určená

Více

TECTANE Aktívny čistič

TECTANE Aktívny čistič Dátum vydania: 22.03.2006 Strana: 1 z 4 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (ZMESI A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: TECTANE Aktívny čistič Číslo CAS:

Více

Bezpečnostný list Minerálna vlna

Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list marec 2008 Bezpečnostný list podľa vyhlášky MPO č. 231/2004 Zb., ktorou sa stanovuje podrobný obsah bezpečnostného listu k nebezpečnej chemickej látke

Více