VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014

2 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce Miloslav Veselý Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The role of the Revolving Theatre on tourism in Český Krumlov Miloslav Veselý The Institute oh Hospitaly Management In Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Vliv Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově zpracoval samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol.s.r.o.... jméno a příjmení autora V Praze dne...

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce Mgr. Monice Klímové za trpělivost, ochotu, věcné připomínky a rady, kterými přispěla k vypracování předkládané bakalářské práce.

6 Abstrakt VESELÝ, Miloslav. Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově.[Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran Cílem bakalářské práce je analyzovat úlohu Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově a jaký by mělo na Krumlov dopad, kdyby se točna zrušila či přesunula. Jelikož není zpracována žádná kvalitní výzkumná práce a toto téma se týká nejen české klientely, ale i německé, rakouské, anglické, vietnamské, nejvíce však německé a rakouské, jsem se soustředil na diskuze či na veřejné prohlášení od největších znalců tohoto tématu. Při svém zkoumání jsem se dozvěděl o výzkumných šetřeních na toto téma, co přesně nabízí Otáčivé hlediště i Český Krumlov a celkově jak jsou tyto dva prvky cestovního ruchu přibližně na sobě závislí. V práci jsou deskriptivní zkoumání, volné rozhovory, analýza tabulek, výzkumů a dalších vyhledaných či získaných informací. Klíčová slova: Otáčivé hlediště, Český Krumlov, Jihočeské divadlo, cestovní ruch, Jiří Šesták, Jitka Zikmundová, Pavel Slavko, Luboš Jedlička.

7 Abstract VESELY, Miloslav. The role of the Revolving theatre on tourism in Český Krumlov [Bachelor's Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages The aim of the thesis is analyze the role of the Revolving Auditorium on tourism in the Czech Krumlov and what would be the impact on Krumlov, if the theatre canceled or moved. Because it isn t any quality research work and this theme relates not only Czech clientele, but also German, Austrian, English, Vietnamese, but most of the German and Austrian, I focused on discussion or public statement from the greatest experts on this topic. In my exploration I found out about research studies on the subject, what exactly offers a revolving auditorium and the Czech Krumlov and generally how these two elements of tourism depend of each other. In this work is descriptive exploration, free interviews, analysis spreadsheets, research and other searched or information obtained. Key words : Revolving theatre, Český Krumlov, South bohemia theatre, tourism, Jiří Šesták, Jitka Zikmundová, Pavel Slavko, Luboš Jedlička

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE ČESKÉHO KRUMLOVA CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Přírodní předpoklady Kulturní předpoklady Kulturní a festivalové akce Mezinárodní hudební festival Festival komorní hudby Slavnosti pětilisté růže Svatováclavské slavnosti Jazz Krumlov Barokní noc na zámku Ubytování Stravování Doprava DIVADLA V ČESKÉM KRUMLOVĚ Zámecké divadlo Městské divadlo Český Krumlov ZÁMECKÁ ZAHRADA PRAKTICKÁ ČÁST HISTORIE OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ Joan Brehms ( ) Realizace Brehmsovy myšlenky NOVOBOBÉ OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ V ČESKÉM KRUMLOVĚ FENOMÉN PŘÍRODNÍHO DIVADLA PROGRAMOVÁ NABÍDKA OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ KAUZA O OTÁČIVÉM HLEDIŠTI Problém první UNESCO Problém druhý Belárie... 33

9 2.5.3 Problém třetí zámecká zahrada Problém čtvrtý peníze Petice MOŽNÉ VARIANTY ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ Možné varianty řešení Zhodnocení varianty číslo 1 Ponechání současného stavu Zhodnocení varianty číslo 2 Vybudování divadla s Otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu Zhodnocení varianty číslo 3 Národní centrum exteriérového divadla v zámecké zahradě Zhodnocení varianty číslo 4 Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane, ale musí jít rozmontovat STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI OTÁČÍVÉHO HLEDIŠTĚ NÁVŠTĚVNOST KULTURNÍCH AKCÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ NÁVŠTĚVNOST ČESKÉHO KRUMLOVA STANOVISKA K PROBLEMATICE VLIVŮ OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ NA CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Rozhovor - Mgr. Jiří Šesták Rozhovor Ing. Jitka zikmundová, MBA Rozhovor - PhDr. Pavel Slavko Rozhovor - Ing. Luboš Jedlička NÁVRHOVÁ ČÁST Místo sběru dat Točna Ubytovací zařízení Zahraniční cestovní kanceláře Zhodnocení Nejlepší známá metoda průzkumu Klasický průběh marketingového výzkumu ZÁVĚR LITERATURA... 54

10 ÚVOD Práce, kterou teď čtete je napsána člověkem, který má velmi blízko k tomuto tématu. Díky svému rodinnému zázemí (otec šéf opery, matka sólistka opery a bratr v nynější době host v tomtéž divadle i herec v seriálu Vyprávěj a Svatby v Benátkách) jsem měl možnost využít materiály a informace, které nejsou jednoduše dostupné. Všichni působí v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a to jako jediné společně s loutkohrou působí na Otáčivém hledišti. I když jsem strávil na točně dětství, tak až v posledních několika letech jsem se začal dostávat do větší hloubky celého tématu, celkově mě toto téma zajímalo a také pro mé jednoduché získání informací jsem se rozhodl si ho vybrat za téma mé bakalářské práce. Najdete zde informace o Českém Krumlově z pohledu jeho historie, cestovního ruchu, jeho nabídce a atraktivitách. V analytické části zkoumám Otáčivé hlediště jako takové. Jeho historii, návštěvnost, aktuální kauzu, názory expertů na celý problém a jeho vliv na Český Krumlov. Za pomoci těchto informací a získaných dokumentů Marketingového oddělení v Jihočeském či DMO Českého Krumlova určuji odhad vlivu. Předkládám domněnku, že by turismus Českého Krumlova výrazně oslabil, pokud by točna změnila své umístění či byla úplně zrušena. Vstupní data pochází z webových stránek Českého Krumlova, za které dostal v roce 2010 cenu za nejlepší webovou prezentaci v ČR nazývanou Zlatý erb., či z volných rozhovorů s lidmi, kteří buď pracují pro Jihočeské divadlo či jsou znalí této problematiky. Volné rozhovory jsem vedl s nynější zastupitelkou města Český Krumlov, předsedkyní komisí pro cestovní ruch a památkovou péči Ing. Jitkou Zikmundovou, MBA, ředitelem Jihočeského divadla, senátorem za České Budějovice a Třeboňska, radním a zastupitelem města České Budějovice Mgr. Jiřím Šestákem, Ph.D., dále s kastelánem, vedoucím správy hradu a zámku Český Krumlov panem PhDr. Pavlem Slavkem a s bývalým starostou za období Ing. Lubošem Jedličkou. Dále jsem bral inspiraci ze dvou akademických prací, poté ze statistik a dotazníkových zkoumání marketingového oddělení Jihočeského divadla, několika českých a zahraničních dokumentů a knih. Účel práce je odhadnout vliv točny na Krumlov a po vyhodnocení svého průzkumu iniciovat v předložených návrzích zúčastněné strany k vyhotovení kvalitní výzkumné práce na toto téma, která by odpověděla na otázku, co by se stalo, kdyby točna přestala být součástí trhu cestovního ruchu v Českém Krumlově. V mé práci jsou deskriptivní zkoumání, volné rozhovory, analýza tabulek, výzkumů a dalších vyhledaných či získaných informací. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 HISTORIE ČESKÉHO KRUMLOVA,,Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu Krumme Aue, který je překládán jako Křivý luh 1. Takto označován je podle lokace města v oblasti řeky Vltavy, která městem esovitě protéká. V roce 1920 se objevil název Český Krumlov. Oblast města byla osídlena díky dobrému strategickému postavení a řece už v paleolitu a v době bronzové už masově. Ve středověku měl dlouhé období ( n. l.) tuto oblast ve svém držení tehdejší panovnický rod Přemyslovců. Tu po získání od vyvražděných Slavníkovců, věnovali Přemyslovci jako léno šlechtickému rodu Vítkovců z větve Rožmberků. Ti byli takzv. družiníci (věrni panovnickému rodu). Vítkovci dali městu obraz, který zůstal až do dnes.,,roku 1253 bylo poprvé zmíněno jméno Krumlova na listině moravského markraběte a rakouského a štýrského vévody Otakara, budoucího českého krále Přemysla Otakara II., ve které je mezi svědky uváděn Vítek z Krumlova 2. Nejdříve zde vznikl hrad, který byl v jeho blízkém okolí postupně osidlován obyvatelstvem, které bylo nutné pro ekonomický chod hradu. Po naplnění ubytovacích kapacit a po rozhodnutí pána se doosidloval na zelené louce v oblasti dnešních sídlišť. Pokaždé co přijedete do této destinace, tak můžete vidět na mnoha místech znak pětilisté červené růže na stříbrném poli. Toto označení se pojí k smrti Vítka z Prčic, který se oddělil z Habsburské linie, založil si svůj vlastní rod a získal mnohá území jako državy. Po konci svého života byla rozdělena jeho panství mezi 5 jeho synů a podle pověsti odjížděli jeho následovníci z posledního setkání se svým otcem právě s erby, které pojali za své a použili do znaku měst, zemí a hradů.,,tento významný historický okamžik je zachycen na obraze "Dělení růží", který je v současnosti součástí prohlídkové trasy zámku Český Krumlov 3. 1 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 2 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 3 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 11

12 Pověst má několik chyb jak v malebném ztvárnění tak i písemném, avšak ty ponechám vaší zvědavosti a dalšímu bádání. Vše se však dozvíte při prohlídce města. Po vymření rodu pánů z Krumlova z Vítkovcovské linie spadl Krumlov do držení Rožmberků a právě za této éry dosáhlo město největšího rozkvětu. Ti zde vládli až do 16. st. následováni na přibližných 100 let Eggenberky a naposled na 200 let Schwarzenberky až do roku 1948, kdy vše násilně převzala nově nastolená komunistická vláda. Prvních 12 let socialistického období byla do města posílána nepřizpůsobivá část obyvatel. Stát se v té době nechtěl se zapojením do společnosti, udržením jejich temperamentu, jistým sklonem k lenivosti a nelegálním výdělkům této časti českých obyvatel, jakkoli zaobírat a v podstatě jim město přenechal. Ti město zruinovali a nijak nevyužili jeho kvalit.,,od poloviny 60. let 20. století je věnována péče o uchování památkové hodnoty města Český Krumlov 4. Dá se říct, že ho připravili na dobu po Sametové revoluci, kdy dosáhl největší slávy. Po příchodu kapitalismu chytří lidé a investoři za pomoci radnice i Českokrumlovského rozvojového fondu vytvořit velmi úspěšnou destinaci. 1.2 CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Na jihu Čech se nachází malé město, které svojí krásou přitahuje ročně 1,2 mil. turistů. Podle průzkumu Ministerstva pro místní rozvoj pod názvem,,příjezdový cestovní ruch za rok 2013, je,,na šestém místě v počtu navštívených měst zahraničními turisty což tvoří 2 % z celkového množství České Republiky 5. Vzhledem k tomu, že velikost města je pouze 22 km², tak tento výsledek není špatný. Teď si Český Krumlov představíme, kde se nachází, jaké má ubytování, jak je to zde s dopravou a se stravováním atd. Zmíním jeho známé festivaly a akce, kdy celé město ožije a naplní se turisty. V praktické části se věnuji Otáčivému hledišti a jeho vlivu na cestovní ruch v Krumlově, proto se zde budu věnovat také městskému divadlu a zámecké zahradě. 4 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 5 Příjezdový cestovní ruch ČR za rok In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.mmr.cz/cs/podpora-regionu-a-cestovni-ruch/cestovni-ruch/statistiky- Analyzy/Statistiky-cestovniho-ruchu-2013/Prijezdovy-cestovni-ruch 12

13 Český Krumlov je skvělým místem k zažití těch nejpřitažlivějších zážitků. Je to malé město, ale o to víc přitahuje svým středověkým centrem a živoucích prostředím. Díky oné středověké vizáži je od roku 1992 na Seznamu světového dědictví UNESCO.,,Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především z 16. Století. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s Otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelních představení 6. Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Není označováno pouze jako historické město, ale časem se stalo také městem kultury, umění a nezapomenutelných zážitků. V zimě, létě, na podzim i na jaře je zde na výběr z množství kulturních akcí. Ty nejlepší kousky jsou od sedmi hudebních festivalů či masopustních, silvestrovských a dalších slavností až po noční prohlídky nebo posezení v historických hospůdkách. Český Krumlov se svými raritami, jako je druhý největší zámecký komplex v České republice, Otáčivým hledištěm, Slavnostmi pětilisté růže, spolu s krásnou přírodou v blízkém okolí, láká návštěvníky k zažití něčeho nevšedního a nezapomenutelného Přírodní předpoklady Český Krumlov je mezi třemi přírodními oblastmi. Na jihozápadu leží Šumava, na východě Novohradské hory a na severu Blanský les. Novohradské hory a Šumava patří k území s mimořádně zachovanými krajinnými a přírodními hodnotami, tzv. Zelené střeše Evropy. K tomuto přírodnímu českému bohatství v okolí města se přidává skoro polovinu pokrývající lesní porost. V oblasti regionu Český Krumlov leží kus chráněné krajinné oblasti národního parku Šumava a tři národní přírodní rezervace (Výšinské kopce a Luč, Čertova stěna,velká niva) a 40 přírodních rezervací a památek. Nejvyšší hora v okolí je Smrčina ve výšce 1338 m. Známá je také Kleť se svojí rozhlednou a hvězdárnou ve výšce 1084 m. n. m. V okolí Kletě se nachází chráněná krajinná oblast Blanský les. Region je až na několik výjimek poslední oblastí střední Evropy, ve které se ještě ve větší míře neprojevily negativní následky civilizace. Velká část Českokrumlovska náleží k povodí řeky Vltavy, menší k povodí Dunaje. Rybníků zde není mnoho a nejdůležitější z nich je Lipenská přehrada. 6 České dědictví UNESCO: Český Krumlov [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Obrázek 1 přírodní předpoklady pro rozvoj cestovného ruchu v Českém Krumlově Zdroj: Český Krumlov a Blanský les [online] [cit ]. Dostupné z: Kulturní předpoklady Na malé ploše leží velká koncentrace památek. V podstatě kamkoli se v českokrumlovském regionu dostanete tak cítíte dech dějin. Kláštery ve Zlaté Koruně a ve Vyšším Brodě jsou považovány za skvosty spolu s velmi navštěvovaným mariánským poutním místem Kájov u Českého Krumlova. V seznamu, kam musíme při našich cestách jed, je rodiště šlechtického rodu červené pětilisté růže hrad Rožmberk nad Vltavou a zřícenina Dívčí kámen. Na vrcholu je však samotný Český Krumlov. Kromě festivalů a kulturních akcí, o kterých se zde dočtete, přiláká také svým množstvím památek. Například,,Muzeum voskových figurín, hrad a zámek, Zámecká věž, Zámecká zahrada, Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum útrpného práva, Muzeum marionet, kostel sv. Víta, synagoga a Museum Fotoateliér Seidel Kulturní a festivalové akce Krumlov je město, kde se neustále něco děje. Zvláště v letním období je zde mnoho druhů zábavných akcí. Každý si vybere. Nabídka je rozmanitá od slavností historických událostí, přes festivaly moderní hudby. Kultura je pro toto město vyznačující. Přitahuje sem velké množství turistů a nadšenců umění, což způsobuje jeho zviditelnění. Žádné akce se neruší, pouze přidávají. Například v roce 2013 byla poprvé Zemská výstava jižní Čechy a Horní Rakousko. 7 Český Krumlov.com: Mapa webu [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 V této první přeshraniční výstavě se účastnila dvě města z Rakouska a dvě města z Čech. Přibyl také Open air foto festival. Dlouhodobá tradice určitých festivalů a výstav neznamená, že by pořadatelé neměli ničím novým návštěvníky nadchnout. Právě na nejstarších a největších akcí se rok od roku návštěvnost zvyšuje, což předvedu v dalších kapitolách. V následující části mé práce se budu věnovat nejvýznamnějším akcím, slavnostem a festivalům. Město vydává pro turisty kalendář na každý rok, kde můžou zjistit informace ke všem plánovaným událostem. Je možné ho najít jak v,,infocentru na náměstí Svornosti v Českém Krumlově tak i na internetových stránkách Mezinárodní hudební festival Prvopočátek této akce je datován na rok Koná se každý rok, na pět týdnů na konci července. Jak už je z názvu jasné, tak účastníci jsou mezinárodní zpěvácké či hráčské hvězdy. Na seznamu hostů je,,například violoncellista Mischa Maisky, trumpetista Arturo Sandoval, klavírista Konstantin Scherbakov, sopranistka Renée Fleming, tenoristé Ramón Vargas a José Cura, barytonista Dmitri Hvorostovsky, mezzosopranistka Elīna Garanča, a zejména legenda operního světa Plácido Domingo. Festival však dává prostor i mladým talentovaným umělcům 8.,,Program zahrnuje symfonické i komorní koncerty klasické hudby, operní a písňové recitály, jazz, folk, muzikál, crossover či tzv. národní večery spojené s kulinářskými zážitky 9. Díky středověkému centru, velkému výběru různých druhů hudby (od dnešních moderních žánrů až po 15. st.) a možnosti vidět na vlastní oči mnoho slavných hudebních jmen, je tento festival velmi oblíbený a oslovuje velkou část cílových skupin. Například za rok 2013 byl nárůst návštěvníků o 1,2 % (na ) 10. Po Slavnostech pětilisté růže je to nejnavštěvovanější festival v Českém Krumlově a také jeden z nejdůležitějších hudebních akcí v České republice. Moc se na něj tento rok těším. Zvlášť, když jste zde poprvé tak vás atmosféra uchvátí. Probíhá na náměstích, nádvořích, zahradách, rozlehlých loukách, na hradu i zámku. V podstatě po celém městě a blízkém okolí. 8 Navikend.cz: Mezinárodní hudební festival Český krumlov [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Navikend.cz: Mezinárodní hudební festival Český krumlov [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č. 10, s. 6 [cit ]. Dostupné z: 15

16 Festival pořádá skupina Auviex a je v asociaci hudebních festivalů ČR. Koná se pod záštitou a za účasti prezidenta ČR a jiných poli icky významných osob 11. Touto skvělou nabídkou, dlouholetou tradicí a návštěvností si vydobyl velký věhlas jak u nás tak i v zahraničí Festival komorní hudby Festival se může pyšnit nejdelší tradicí v Českém Krumlově. Nadační fond Festival komorní hudby pořádá každoročně, vždy na přelomu června a července, 12 tuto událost. Může se pyšnit spoluprací se souborem Musica Bohemica a houslový mistr Josef Suk, je prezidentem celé akce. Předešlý název byl Festival klasické hudby konaný od roku V prvopočátcích to byl skromný, malý festival složený pouze s několika fanoušků tohoto typu hudby a dnes je z něj respektovaná, v okrese známá, událost. To vše díky zájmu a ochotě domácích a zahraničních hudebníků. Jakýmsi skvostem pro diváky je i ztvárnění Barokní noci na zámku Český Krumlov v přesné podobě jako vypadala v 18.st. Najdete zde krásný zážitek naplněný hudbou, tancem a zpěvem. Účinkujícími festivalu jsou herci z Barokního divadla v Českém Krumlově a z různých souborů a uměleckých škol. V programu jsou například díla ze Schwarzenberského archivu a odehrávají se pouze v historických zámeckých a městských místech.,,v roce 2013 byl pokles diváků, o 7,3 % na počet 1803, a také bylo zrušeno jedno představení Slavnosti pětilisté růže Dlouhodobá tradice událostí, které připomínají karneval, sahá až do dob Eggenberků. Město ne pouze svým vzhledem připomíná italské Benátky, ale tento šlechtický rod chtěl, aby z Krumlova byla cítit atmosféra a zábava festivalů tohoto severoitalského města. Proto založili Slavnosti pětilisté růže. Tehdejší festivaly se konali za pomoci německé strany. Do kronik města se zapsal 600. ročník v roce 1909, kdy se zároveň slavilo výročí založení města a hlavním hostem byl Adolf Josef ze Schwarzenbergu. 11 Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Festival komorní hudby. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 13 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č. 10, s. 6[cit ]. Dostupné z: 16

17 Od nástupu komunistické vlády byly slavnosti skoro na 40 let zrušeny kvůli odporu vůči šlechtickému systému a jeho tradicím. Od roku 1990 se k nim znovu vrátilo.,,v současné době jsou pořadateli město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond 14. Byly taktéž vyhlášeny v roce 2010 Czech Tourismem za akci roku Kudy z nudy. Jsou pořádány na tři dny v červnu. Město se promění takovým způsobem, že si to ani nedokážete představit. Vždycky se mi líbilo jak herci a dobrovolníci dokázali ztvárnit své role. Pokud se jich zeptáte tak vám odpovídají a chovají se stejným způsobem jako ve středověkých dobách. Město změní svojí podobu do Rožmberského období a neustále se tančí, provádějí rytířské turnaje, baví a žije. Vrcholem celé události je kostýmový průvod. Potkáte zde hudebníky, kejklíře, rytíře, řemeslníky, urozené dámy či žebráky. Za rok 2013 se zvýšil počet návštěvníků na , což je nárůst o 1,6 % Svatováclavské slavnosti Jsou pořádány na počest Svatého Václava, patrona české země a města Český Krumlov. Koná se na podzim a je zde plno skvělého jídla, pití, hudby, zpěvu a her. Akce je poslední víkend v září v den svátku svatého Václava. Každý rok zde najdete,,svatováclavské menu, Svatováclavský jarmark, Mezinárodní folklórní festival, setkání Václavů a Václavek, Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií, dětské hry, koncerty, vystoupení, historické hry, ale také slavnostní osvětlení města 16. V ten samý den se na náměstí otevírá Svatováclavský trh s nabídkami z dílen hrnčířů, kovářů, krajkářů a mnoho dalších. Při těchto slavnostech je na výběr z mnoha druhů po domácku vyrobených potravin a sladkostí. Například švestkové koláče, preclíky, medovina, ale i klobásy, grilované maso, zelí a vína. Je tu i na světě známá soutěž v pojídání knedlíků, nazvaná Knedlík Cup a také soutěž mezi restauracemi o to, kdo vyhotoví nejlepší Svatováclavské menu. 14 Slavnosti pětilisté růže [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 15 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č.10, s. 6[cit ]. Dostupné z: 16 Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 17

18 Jazz Krumlov Na počátku září najdou svůj hudební styl i příznivci jazzu a alternativní hudby. Celoroční řada těchto typů hudby začíná právě touto akcí, na historických místech Českého Krumlova. Je zde možnost shlédnout domácí i zahraniční hvězdy těchto žánrů. Také je nazýván Mezinárodním festivalem jazzové a alternativní hudby. Skvěle doplňuje komplexnost nabídky kulturních akcí města o trochu jiný žánr než jiné festivaly. Překvapuje a uchvacuje skvělou atmosférou díky místům, kde se odehrává. Mimo koncertních prostor se koná i v kavárnách, hospůdkách, barech, ulicích atd. Díky mnoha čarovným místům, které v městě můžete najít, se sem vejde mnoho českých i zahraničních hudebníků jazzu, blues nebo swingu. Akce vznikla,,v roce 1997, ale tehdy ještě pod názvem Umělecká Beseda a zastřešovala i další činnosti. Později byl festival přejmenován na Srdce Vltavy o.s. a navázal na započatou tradici. Od roku 2008 nese festival název Jazzy Krumlov o.s Barokní noc na zámku Pokud máte v oblibě barokní období a jeho slavnosti tak je tato akce pro vás ideální. Nadace barokního divadla je hlavním autorem této přesné rekonstrukce událostí z 17. a 18. st. Jako většina akcí v Českém Krumlově probíhá jak v interiéru tak v exteriéru, avšak v tomto případě pouze v prostorách zámku. Zažijete zde den plný tance a hudby. Začíná se první skleničkou vína na IV. nádvoří za hraní soudobé hudby, dále se herci, hudebníci a komparzisté přemístí do Zrcadlového a Maškarního sálu, kvůli zde probíhajícímu baroknímu plesu za doprovodu baletních scén a tance. Ke konci se návštěvníci dostanou skrz Plášťovou chodbu k nejúchvatnější části hradu. Tím je barokní divadlo. Určitě znáte román Tři mušketýři od Alexandra Dumase. Mně připadala návštěva tohoto festivalu jako přesná kopii té doby, ve které se příběh odehrává Ubytování Český Krumlov dokáže oslovit svými ubytovacími kapacitami opravdu všechny druhy klientely. Ty nejnáročnější osloví pětihvězdičkový hotel Růže. Jsou zde hotely, hostely, penziony, apartmány, ubytovny, motely, hotely garni, kempy, chalupy, domy nebo statky k rekreaci, chatové osady, chaty a jiné. 17 Jazz Krumlov. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 18

19 V hotelovém druhu ubytování stojí za zmínku nejznámější hotel Růže. Je tím největším luxusem, který si můžete v Krumlově dopřát. Patří do třídy pěti hvězdiček a cena dvoulůžkových pokojů se pohybuje mezi 3900 až Kč. Nachází se 200 m od hlavního náměstí Svornosti. Jednoduše řečeno, pokud se zde ubytujete tak pocítíte jaké to je žít jako šlechtic v renesanční době, jelikož pokoje, společenské místnosti a s nimi spojené zábavné večery, jsou vyzdobené a udržované v přesně takovém stylu jako historické části města. Nabídne vám posezení na terase s krásným výhledem, wellness centrem s bazénem a všechen luxus, který můžete od takového typu hotelu očekávat. O hvězdičku níže má hotel Bellevue. Cena dvou-lůžkového pokoje je mezi 1700 až 8650 Kč. Najdete ho 500 m od náměstí. Je zde na výběr z mnoha stylů pokojů. Od jednoduchých pokojů, až po anglické či podkrovní styly zdobené tmavým dřevem a trámy. Celkově je Bellevue spíše zaměřený moderně historickým směrem. Nabídne vám služby wellness avšak pouze saunu a masáže. V oblasti penzionů bych vám doporučil určitě Svět. Je vzdálen 10 minut chůze od centra a za dvojlůžkový pokoj zaplatíte mezi 900 až 1250 Kč. Budete se cítit určitě pohodlně a za dané peníze dostanete možnost připojení k internetu, pouze snídaně, úschovnu, směnárnu, místo k zaparkování a prádelnu. Styl interiéru je spíše v dřevěném staročeském stylu. Před kempy, které jsou zvlášť v letním období přeplněny, zmíním ještě hotel garni Myší díra. Cena 2lůžkového pokoje se pohybuje mezi 1590 až 2190 Kč. Pokoje jsou jednoduché v světle dřevěném návrhu a jsou ideální na pohodlné i klidné přespání po celodenních túrách po památkách a festivalových událostech města. Díky raftingu je v letním období velká poptávka po volných místech v kempech. Pokud vám nevadí přeplněné travnaté plochy, které často leží vedle non-stop barů nebo hospod a naopak hledáte místo pro zaparkování svého raftu či přívěsu, tak je toto ubytování pro vás ideální. O zábavu, veselé lidi a noční život zde není nouze. Přímo v oblasti Českého Krumlova se nachází camp Paradijs, Nové Spolí, Na Pískárně, Petráškův dvůr a Motorest Krumlov. Podle mých letitých zkušeností s kempy a raftingem si však tu největší zábavu a jejich pravé kouzlo u řeky Vltavy užijete v Novém Spolí a Na Pískárně či na vzdálenějších místech od Krumlova, jako je kemp U Fíka a Zlatá koruna Stravování Ani v tomto úseku nechybí celá škála restaurací, sport-barů, pivnic, hospod, pekařství, barů, krčem, kaváren, cukráren, občerstvení, vináren, pizzerií atd. 19

20 Pokud hledáte českou a evropskou kuchyň kde zaplatíte za polední menu do 150 Kč v stylových podnicích, tak navštivte restauraci Bílá paní, Restauraci U hroznu či U Švejka. Pokud máte zálibu v čínských pochutinách tak zajděte do Shaghai, avšak pro labužníky a oblíbence stylu jsou zde restaurace v už zmíněných a dalších tří a více hvězdičkových hotelech. V Krumlově najdete jen málo samotných restaurací, kde za vyšší ceny najdete k tomu odpovídající kvalitu a styl stravování, ale ničemu se zde nevyrovná posezení například v restauraci hotelu Růže, či v Katakomby hotelu Old Inn. V Krumlově jsou velmi oblíbené také krčmy Markéta či V Šatlavské ulici. Najdete zde imitaci středověkého stravování a k tomu odpovídající zvláště večerní zábavu Doprava Nejbližší mezinárodní letecké spojení je v Praze, Linzi a Mnichově. Například pokud budete přijíždět z Prahy, tak je na výběr pohodlné, autobusové, přímé spojení se společností Student agency a nebo vlakem. Vlakem se jede z Prahy s jedním přestupem v Českých Budějovicích a cesta trvá cca 4 hodiny. Jak během pracovních dnů, tak víkendů je na výběr z mnoha časů odjezdů s 30 až 60 minutovými intervaly. Autem po silnici D1, E55 a E65 trvá cesta cca. 2 hodiny. V Českém Krumlově je mnoho pěších zón a tudíž doprava autem velmi složitá, proto je nejjednodušší ho nechat na okraji města a pohybovat se pěšky. V těsné blízkosti centra se nachází čtyři velká parkoviště, kam se vejde až 680 aut. Pohyb turistů do města a dále po Čechách, Rakousku i Německu usnadňují Shuttle busy. Projíždějí největšími evropskými městy: Linz, Mnichov, Salzburg, Praha atd. 18 V tomto typu hromadné dopravy si můžete užít pohodlí spojené zároveň s rychlostí DIVADLA V ČESKÉM KRUMLOVĚ Zámecké divadlo Barokní divadlo najdete na pátém zámeckém nádvoří. Je opravdovým klenotem a světovým dědictvím, protože existují pouze dvě divadla na světě, ve kterém se podařilo udržet v neponičeném stavu původní divadelní vybavení z 18.st. 18 CK Shuttle. [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: 20

A) Joan Brehms Zdroj: Brehms, Joan a kol.: Scénografické prostory. Okresní vlastivědné muzeum Český Krumlov, 1987.

A) Joan Brehms Zdroj: Brehms, Joan a kol.: Scénografické prostory. Okresní vlastivědné muzeum Český Krumlov, 1987. Přílohy A) Joan Brehms Zdroj: Brehms, Joan a kol.: Scénografické prostory. Okresní vlastivědné muzeum Český Krumlov, 1987. B) První verze Otáčivého hlediště rok 1958 Zdroj: Brehms, Joan a kol.: Scénografické

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE Původní tvrz ze 14. století, přebudovaná na renesanční zámek, ke které později přibyly i barokní prvky. Až do konce Druhé světové války byl zámek součástí pivovaru. Poté se stal

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Otáčivé hlediště Český Krumlov

Otáčivé hlediště Český Krumlov Otáčivé hlediště Český Krumlov ČERVEN 2012 07 čt Dekameron / Giovanni Boccaccio komedie / 21. 30 hod. - OH / Preiméra 08 pá Dekameron / Giovanni Boccaccio 09 so Dekameron / Giovanni Boccaccio 10 ne Dekameron

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro 2013 Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov Ceník platný: 01.01.2012-31.12.2012 Státní hrad a zámek Český Krumlov I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov Mj Cena/mj Prohlídka s příplatkem za tlumočení os. 200 Kč Prohlídka s příplatkem za tlumočení

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Villapark Lipno Dreams

Villapark Lipno Dreams Villapark Lipno Dreams Prodej rekreačních domů a stavebních pozemků v obci Lipno nad Vltavou Cena domu včetně pozemku: od 4.780.000 Kč Cena pozemků: 2.200 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovitosti Villapark Lipno

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Seminární zahrada v Horní ulici doznala rekonstrukce z důvodů potřeby eliminace nepříznivých vlivů způsobených dlouhodobou erozí dešťových vod a

Seminární zahrada v Horní ulici doznala rekonstrukce z důvodů potřeby eliminace nepříznivých vlivů způsobených dlouhodobou erozí dešťových vod a Seminární zahrada v Horní ulici doznala rekonstrukce z důvodů potřeby eliminace nepříznivých vlivů způsobených dlouhodobou erozí dešťových vod a jednostrannou zátěží při sešlapávání travnatých povrchů

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

1 z 5 24.7.2013 14:22

1 z 5 24.7.2013 14:22 1 z 5 24.7.2013 14:22 Česky English Česká republika Česká republika - památky, kultura, kina, galerie, výstavy, zábava, příroda, sport, Unesco Úvod Česká republika Praha Aktuálně Města a obce Ubytování

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel.

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Výroční zpráva 2006 Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Naplno se rozjely práce na rehabilitaci objektu,

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz

ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz ZÁBAVNĚ-NAUČNÝ PARK MIRAKULUM 10 HEKTARŮ ZÁBAVY PRO CELOU RODINU www.mirakulum.cz V zemi Mirakulum v Milovicích necháváme děti objevovat dosud nepoznané, špinit se, dovádět, dotýkat se rostlin, zvířat

Více