VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014

2 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce Miloslav Veselý Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The role of the Revolving Theatre on tourism in Český Krumlov Miloslav Veselý The Institute oh Hospitaly Management In Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Vliv Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově zpracoval samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol.s.r.o.... jméno a příjmení autora V Praze dne...

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce Mgr. Monice Klímové za trpělivost, ochotu, věcné připomínky a rady, kterými přispěla k vypracování předkládané bakalářské práce.

6 Abstrakt VESELÝ, Miloslav. Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově.[Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran Cílem bakalářské práce je analyzovat úlohu Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově a jaký by mělo na Krumlov dopad, kdyby se točna zrušila či přesunula. Jelikož není zpracována žádná kvalitní výzkumná práce a toto téma se týká nejen české klientely, ale i německé, rakouské, anglické, vietnamské, nejvíce však německé a rakouské, jsem se soustředil na diskuze či na veřejné prohlášení od největších znalců tohoto tématu. Při svém zkoumání jsem se dozvěděl o výzkumných šetřeních na toto téma, co přesně nabízí Otáčivé hlediště i Český Krumlov a celkově jak jsou tyto dva prvky cestovního ruchu přibližně na sobě závislí. V práci jsou deskriptivní zkoumání, volné rozhovory, analýza tabulek, výzkumů a dalších vyhledaných či získaných informací. Klíčová slova: Otáčivé hlediště, Český Krumlov, Jihočeské divadlo, cestovní ruch, Jiří Šesták, Jitka Zikmundová, Pavel Slavko, Luboš Jedlička.

7 Abstract VESELY, Miloslav. The role of the Revolving theatre on tourism in Český Krumlov [Bachelor's Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages The aim of the thesis is analyze the role of the Revolving Auditorium on tourism in the Czech Krumlov and what would be the impact on Krumlov, if the theatre canceled or moved. Because it isn t any quality research work and this theme relates not only Czech clientele, but also German, Austrian, English, Vietnamese, but most of the German and Austrian, I focused on discussion or public statement from the greatest experts on this topic. In my exploration I found out about research studies on the subject, what exactly offers a revolving auditorium and the Czech Krumlov and generally how these two elements of tourism depend of each other. In this work is descriptive exploration, free interviews, analysis spreadsheets, research and other searched or information obtained. Key words : Revolving theatre, Český Krumlov, South bohemia theatre, tourism, Jiří Šesták, Jitka Zikmundová, Pavel Slavko, Luboš Jedlička

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE ČESKÉHO KRUMLOVA CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Přírodní předpoklady Kulturní předpoklady Kulturní a festivalové akce Mezinárodní hudební festival Festival komorní hudby Slavnosti pětilisté růže Svatováclavské slavnosti Jazz Krumlov Barokní noc na zámku Ubytování Stravování Doprava DIVADLA V ČESKÉM KRUMLOVĚ Zámecké divadlo Městské divadlo Český Krumlov ZÁMECKÁ ZAHRADA PRAKTICKÁ ČÁST HISTORIE OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ Joan Brehms ( ) Realizace Brehmsovy myšlenky NOVOBOBÉ OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ V ČESKÉM KRUMLOVĚ FENOMÉN PŘÍRODNÍHO DIVADLA PROGRAMOVÁ NABÍDKA OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ KAUZA O OTÁČIVÉM HLEDIŠTI Problém první UNESCO Problém druhý Belárie... 33

9 2.5.3 Problém třetí zámecká zahrada Problém čtvrtý peníze Petice MOŽNÉ VARIANTY ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ Možné varianty řešení Zhodnocení varianty číslo 1 Ponechání současného stavu Zhodnocení varianty číslo 2 Vybudování divadla s Otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu Zhodnocení varianty číslo 3 Národní centrum exteriérového divadla v zámecké zahradě Zhodnocení varianty číslo 4 Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane, ale musí jít rozmontovat STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI OTÁČÍVÉHO HLEDIŠTĚ NÁVŠTĚVNOST KULTURNÍCH AKCÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ NÁVŠTĚVNOST ČESKÉHO KRUMLOVA STANOVISKA K PROBLEMATICE VLIVŮ OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ NA CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Rozhovor - Mgr. Jiří Šesták Rozhovor Ing. Jitka zikmundová, MBA Rozhovor - PhDr. Pavel Slavko Rozhovor - Ing. Luboš Jedlička NÁVRHOVÁ ČÁST Místo sběru dat Točna Ubytovací zařízení Zahraniční cestovní kanceláře Zhodnocení Nejlepší známá metoda průzkumu Klasický průběh marketingového výzkumu ZÁVĚR LITERATURA... 54

10 ÚVOD Práce, kterou teď čtete je napsána člověkem, který má velmi blízko k tomuto tématu. Díky svému rodinnému zázemí (otec šéf opery, matka sólistka opery a bratr v nynější době host v tomtéž divadle i herec v seriálu Vyprávěj a Svatby v Benátkách) jsem měl možnost využít materiály a informace, které nejsou jednoduše dostupné. Všichni působí v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a to jako jediné společně s loutkohrou působí na Otáčivém hledišti. I když jsem strávil na točně dětství, tak až v posledních několika letech jsem se začal dostávat do větší hloubky celého tématu, celkově mě toto téma zajímalo a také pro mé jednoduché získání informací jsem se rozhodl si ho vybrat za téma mé bakalářské práce. Najdete zde informace o Českém Krumlově z pohledu jeho historie, cestovního ruchu, jeho nabídce a atraktivitách. V analytické části zkoumám Otáčivé hlediště jako takové. Jeho historii, návštěvnost, aktuální kauzu, názory expertů na celý problém a jeho vliv na Český Krumlov. Za pomoci těchto informací a získaných dokumentů Marketingového oddělení v Jihočeském či DMO Českého Krumlova určuji odhad vlivu. Předkládám domněnku, že by turismus Českého Krumlova výrazně oslabil, pokud by točna změnila své umístění či byla úplně zrušena. Vstupní data pochází z webových stránek Českého Krumlova, za které dostal v roce 2010 cenu za nejlepší webovou prezentaci v ČR nazývanou Zlatý erb., či z volných rozhovorů s lidmi, kteří buď pracují pro Jihočeské divadlo či jsou znalí této problematiky. Volné rozhovory jsem vedl s nynější zastupitelkou města Český Krumlov, předsedkyní komisí pro cestovní ruch a památkovou péči Ing. Jitkou Zikmundovou, MBA, ředitelem Jihočeského divadla, senátorem za České Budějovice a Třeboňska, radním a zastupitelem města České Budějovice Mgr. Jiřím Šestákem, Ph.D., dále s kastelánem, vedoucím správy hradu a zámku Český Krumlov panem PhDr. Pavlem Slavkem a s bývalým starostou za období Ing. Lubošem Jedličkou. Dále jsem bral inspiraci ze dvou akademických prací, poté ze statistik a dotazníkových zkoumání marketingového oddělení Jihočeského divadla, několika českých a zahraničních dokumentů a knih. Účel práce je odhadnout vliv točny na Krumlov a po vyhodnocení svého průzkumu iniciovat v předložených návrzích zúčastněné strany k vyhotovení kvalitní výzkumné práce na toto téma, která by odpověděla na otázku, co by se stalo, kdyby točna přestala být součástí trhu cestovního ruchu v Českém Krumlově. V mé práci jsou deskriptivní zkoumání, volné rozhovory, analýza tabulek, výzkumů a dalších vyhledaných či získaných informací. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 HISTORIE ČESKÉHO KRUMLOVA,,Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu Krumme Aue, který je překládán jako Křivý luh 1. Takto označován je podle lokace města v oblasti řeky Vltavy, která městem esovitě protéká. V roce 1920 se objevil název Český Krumlov. Oblast města byla osídlena díky dobrému strategickému postavení a řece už v paleolitu a v době bronzové už masově. Ve středověku měl dlouhé období ( n. l.) tuto oblast ve svém držení tehdejší panovnický rod Přemyslovců. Tu po získání od vyvražděných Slavníkovců, věnovali Přemyslovci jako léno šlechtickému rodu Vítkovců z větve Rožmberků. Ti byli takzv. družiníci (věrni panovnickému rodu). Vítkovci dali městu obraz, který zůstal až do dnes.,,roku 1253 bylo poprvé zmíněno jméno Krumlova na listině moravského markraběte a rakouského a štýrského vévody Otakara, budoucího českého krále Přemysla Otakara II., ve které je mezi svědky uváděn Vítek z Krumlova 2. Nejdříve zde vznikl hrad, který byl v jeho blízkém okolí postupně osidlován obyvatelstvem, které bylo nutné pro ekonomický chod hradu. Po naplnění ubytovacích kapacit a po rozhodnutí pána se doosidloval na zelené louce v oblasti dnešních sídlišť. Pokaždé co přijedete do této destinace, tak můžete vidět na mnoha místech znak pětilisté červené růže na stříbrném poli. Toto označení se pojí k smrti Vítka z Prčic, který se oddělil z Habsburské linie, založil si svůj vlastní rod a získal mnohá území jako državy. Po konci svého života byla rozdělena jeho panství mezi 5 jeho synů a podle pověsti odjížděli jeho následovníci z posledního setkání se svým otcem právě s erby, které pojali za své a použili do znaku měst, zemí a hradů.,,tento významný historický okamžik je zachycen na obraze "Dělení růží", který je v současnosti součástí prohlídkové trasy zámku Český Krumlov 3. 1 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 2 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 3 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 11

12 Pověst má několik chyb jak v malebném ztvárnění tak i písemném, avšak ty ponechám vaší zvědavosti a dalšímu bádání. Vše se však dozvíte při prohlídce města. Po vymření rodu pánů z Krumlova z Vítkovcovské linie spadl Krumlov do držení Rožmberků a právě za této éry dosáhlo město největšího rozkvětu. Ti zde vládli až do 16. st. následováni na přibližných 100 let Eggenberky a naposled na 200 let Schwarzenberky až do roku 1948, kdy vše násilně převzala nově nastolená komunistická vláda. Prvních 12 let socialistického období byla do města posílána nepřizpůsobivá část obyvatel. Stát se v té době nechtěl se zapojením do společnosti, udržením jejich temperamentu, jistým sklonem k lenivosti a nelegálním výdělkům této časti českých obyvatel, jakkoli zaobírat a v podstatě jim město přenechal. Ti město zruinovali a nijak nevyužili jeho kvalit.,,od poloviny 60. let 20. století je věnována péče o uchování památkové hodnoty města Český Krumlov 4. Dá se říct, že ho připravili na dobu po Sametové revoluci, kdy dosáhl největší slávy. Po příchodu kapitalismu chytří lidé a investoři za pomoci radnice i Českokrumlovského rozvojového fondu vytvořit velmi úspěšnou destinaci. 1.2 CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Na jihu Čech se nachází malé město, které svojí krásou přitahuje ročně 1,2 mil. turistů. Podle průzkumu Ministerstva pro místní rozvoj pod názvem,,příjezdový cestovní ruch za rok 2013, je,,na šestém místě v počtu navštívených měst zahraničními turisty což tvoří 2 % z celkového množství České Republiky 5. Vzhledem k tomu, že velikost města je pouze 22 km², tak tento výsledek není špatný. Teď si Český Krumlov představíme, kde se nachází, jaké má ubytování, jak je to zde s dopravou a se stravováním atd. Zmíním jeho známé festivaly a akce, kdy celé město ožije a naplní se turisty. V praktické části se věnuji Otáčivému hledišti a jeho vlivu na cestovní ruch v Krumlově, proto se zde budu věnovat také městskému divadlu a zámecké zahradě. 4 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 5 Příjezdový cestovní ruch ČR za rok In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.mmr.cz/cs/podpora-regionu-a-cestovni-ruch/cestovni-ruch/statistiky- Analyzy/Statistiky-cestovniho-ruchu-2013/Prijezdovy-cestovni-ruch 12

13 Český Krumlov je skvělým místem k zažití těch nejpřitažlivějších zážitků. Je to malé město, ale o to víc přitahuje svým středověkým centrem a živoucích prostředím. Díky oné středověké vizáži je od roku 1992 na Seznamu světového dědictví UNESCO.,,Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především z 16. Století. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s Otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelních představení 6. Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Není označováno pouze jako historické město, ale časem se stalo také městem kultury, umění a nezapomenutelných zážitků. V zimě, létě, na podzim i na jaře je zde na výběr z množství kulturních akcí. Ty nejlepší kousky jsou od sedmi hudebních festivalů či masopustních, silvestrovských a dalších slavností až po noční prohlídky nebo posezení v historických hospůdkách. Český Krumlov se svými raritami, jako je druhý největší zámecký komplex v České republice, Otáčivým hledištěm, Slavnostmi pětilisté růže, spolu s krásnou přírodou v blízkém okolí, láká návštěvníky k zažití něčeho nevšedního a nezapomenutelného Přírodní předpoklady Český Krumlov je mezi třemi přírodními oblastmi. Na jihozápadu leží Šumava, na východě Novohradské hory a na severu Blanský les. Novohradské hory a Šumava patří k území s mimořádně zachovanými krajinnými a přírodními hodnotami, tzv. Zelené střeše Evropy. K tomuto přírodnímu českému bohatství v okolí města se přidává skoro polovinu pokrývající lesní porost. V oblasti regionu Český Krumlov leží kus chráněné krajinné oblasti národního parku Šumava a tři národní přírodní rezervace (Výšinské kopce a Luč, Čertova stěna,velká niva) a 40 přírodních rezervací a památek. Nejvyšší hora v okolí je Smrčina ve výšce 1338 m. Známá je také Kleť se svojí rozhlednou a hvězdárnou ve výšce 1084 m. n. m. V okolí Kletě se nachází chráněná krajinná oblast Blanský les. Region je až na několik výjimek poslední oblastí střední Evropy, ve které se ještě ve větší míře neprojevily negativní následky civilizace. Velká část Českokrumlovska náleží k povodí řeky Vltavy, menší k povodí Dunaje. Rybníků zde není mnoho a nejdůležitější z nich je Lipenská přehrada. 6 České dědictví UNESCO: Český Krumlov [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Obrázek 1 přírodní předpoklady pro rozvoj cestovného ruchu v Českém Krumlově Zdroj: Český Krumlov a Blanský les [online] [cit ]. Dostupné z: Kulturní předpoklady Na malé ploše leží velká koncentrace památek. V podstatě kamkoli se v českokrumlovském regionu dostanete tak cítíte dech dějin. Kláštery ve Zlaté Koruně a ve Vyšším Brodě jsou považovány za skvosty spolu s velmi navštěvovaným mariánským poutním místem Kájov u Českého Krumlova. V seznamu, kam musíme při našich cestách jed, je rodiště šlechtického rodu červené pětilisté růže hrad Rožmberk nad Vltavou a zřícenina Dívčí kámen. Na vrcholu je však samotný Český Krumlov. Kromě festivalů a kulturních akcí, o kterých se zde dočtete, přiláká také svým množstvím památek. Například,,Muzeum voskových figurín, hrad a zámek, Zámecká věž, Zámecká zahrada, Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum útrpného práva, Muzeum marionet, kostel sv. Víta, synagoga a Museum Fotoateliér Seidel Kulturní a festivalové akce Krumlov je město, kde se neustále něco děje. Zvláště v letním období je zde mnoho druhů zábavných akcí. Každý si vybere. Nabídka je rozmanitá od slavností historických událostí, přes festivaly moderní hudby. Kultura je pro toto město vyznačující. Přitahuje sem velké množství turistů a nadšenců umění, což způsobuje jeho zviditelnění. Žádné akce se neruší, pouze přidávají. Například v roce 2013 byla poprvé Zemská výstava jižní Čechy a Horní Rakousko. 7 Český Krumlov.com: Mapa webu [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 V této první přeshraniční výstavě se účastnila dvě města z Rakouska a dvě města z Čech. Přibyl také Open air foto festival. Dlouhodobá tradice určitých festivalů a výstav neznamená, že by pořadatelé neměli ničím novým návštěvníky nadchnout. Právě na nejstarších a největších akcí se rok od roku návštěvnost zvyšuje, což předvedu v dalších kapitolách. V následující části mé práce se budu věnovat nejvýznamnějším akcím, slavnostem a festivalům. Město vydává pro turisty kalendář na každý rok, kde můžou zjistit informace ke všem plánovaným událostem. Je možné ho najít jak v,,infocentru na náměstí Svornosti v Českém Krumlově tak i na internetových stránkách Mezinárodní hudební festival Prvopočátek této akce je datován na rok Koná se každý rok, na pět týdnů na konci července. Jak už je z názvu jasné, tak účastníci jsou mezinárodní zpěvácké či hráčské hvězdy. Na seznamu hostů je,,například violoncellista Mischa Maisky, trumpetista Arturo Sandoval, klavírista Konstantin Scherbakov, sopranistka Renée Fleming, tenoristé Ramón Vargas a José Cura, barytonista Dmitri Hvorostovsky, mezzosopranistka Elīna Garanča, a zejména legenda operního světa Plácido Domingo. Festival však dává prostor i mladým talentovaným umělcům 8.,,Program zahrnuje symfonické i komorní koncerty klasické hudby, operní a písňové recitály, jazz, folk, muzikál, crossover či tzv. národní večery spojené s kulinářskými zážitky 9. Díky středověkému centru, velkému výběru různých druhů hudby (od dnešních moderních žánrů až po 15. st.) a možnosti vidět na vlastní oči mnoho slavných hudebních jmen, je tento festival velmi oblíbený a oslovuje velkou část cílových skupin. Například za rok 2013 byl nárůst návštěvníků o 1,2 % (na ) 10. Po Slavnostech pětilisté růže je to nejnavštěvovanější festival v Českém Krumlově a také jeden z nejdůležitějších hudebních akcí v České republice. Moc se na něj tento rok těším. Zvlášť, když jste zde poprvé tak vás atmosféra uchvátí. Probíhá na náměstích, nádvořích, zahradách, rozlehlých loukách, na hradu i zámku. V podstatě po celém městě a blízkém okolí. 8 Navikend.cz: Mezinárodní hudební festival Český krumlov [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Navikend.cz: Mezinárodní hudební festival Český krumlov [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č. 10, s. 6 [cit ]. Dostupné z: 15

16 Festival pořádá skupina Auviex a je v asociaci hudebních festivalů ČR. Koná se pod záštitou a za účasti prezidenta ČR a jiných poli icky významných osob 11. Touto skvělou nabídkou, dlouholetou tradicí a návštěvností si vydobyl velký věhlas jak u nás tak i v zahraničí Festival komorní hudby Festival se může pyšnit nejdelší tradicí v Českém Krumlově. Nadační fond Festival komorní hudby pořádá každoročně, vždy na přelomu června a července, 12 tuto událost. Může se pyšnit spoluprací se souborem Musica Bohemica a houslový mistr Josef Suk, je prezidentem celé akce. Předešlý název byl Festival klasické hudby konaný od roku V prvopočátcích to byl skromný, malý festival složený pouze s několika fanoušků tohoto typu hudby a dnes je z něj respektovaná, v okrese známá, událost. To vše díky zájmu a ochotě domácích a zahraničních hudebníků. Jakýmsi skvostem pro diváky je i ztvárnění Barokní noci na zámku Český Krumlov v přesné podobě jako vypadala v 18.st. Najdete zde krásný zážitek naplněný hudbou, tancem a zpěvem. Účinkujícími festivalu jsou herci z Barokního divadla v Českém Krumlově a z různých souborů a uměleckých škol. V programu jsou například díla ze Schwarzenberského archivu a odehrávají se pouze v historických zámeckých a městských místech.,,v roce 2013 byl pokles diváků, o 7,3 % na počet 1803, a také bylo zrušeno jedno představení Slavnosti pětilisté růže Dlouhodobá tradice událostí, které připomínají karneval, sahá až do dob Eggenberků. Město ne pouze svým vzhledem připomíná italské Benátky, ale tento šlechtický rod chtěl, aby z Krumlova byla cítit atmosféra a zábava festivalů tohoto severoitalského města. Proto založili Slavnosti pětilisté růže. Tehdejší festivaly se konali za pomoci německé strany. Do kronik města se zapsal 600. ročník v roce 1909, kdy se zároveň slavilo výročí založení města a hlavním hostem byl Adolf Josef ze Schwarzenbergu. 11 Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Festival komorní hudby. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 13 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č. 10, s. 6[cit ]. Dostupné z: 16

17 Od nástupu komunistické vlády byly slavnosti skoro na 40 let zrušeny kvůli odporu vůči šlechtickému systému a jeho tradicím. Od roku 1990 se k nim znovu vrátilo.,,v současné době jsou pořadateli město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond 14. Byly taktéž vyhlášeny v roce 2010 Czech Tourismem za akci roku Kudy z nudy. Jsou pořádány na tři dny v červnu. Město se promění takovým způsobem, že si to ani nedokážete představit. Vždycky se mi líbilo jak herci a dobrovolníci dokázali ztvárnit své role. Pokud se jich zeptáte tak vám odpovídají a chovají se stejným způsobem jako ve středověkých dobách. Město změní svojí podobu do Rožmberského období a neustále se tančí, provádějí rytířské turnaje, baví a žije. Vrcholem celé události je kostýmový průvod. Potkáte zde hudebníky, kejklíře, rytíře, řemeslníky, urozené dámy či žebráky. Za rok 2013 se zvýšil počet návštěvníků na , což je nárůst o 1,6 % Svatováclavské slavnosti Jsou pořádány na počest Svatého Václava, patrona české země a města Český Krumlov. Koná se na podzim a je zde plno skvělého jídla, pití, hudby, zpěvu a her. Akce je poslední víkend v září v den svátku svatého Václava. Každý rok zde najdete,,svatováclavské menu, Svatováclavský jarmark, Mezinárodní folklórní festival, setkání Václavů a Václavek, Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií, dětské hry, koncerty, vystoupení, historické hry, ale také slavnostní osvětlení města 16. V ten samý den se na náměstí otevírá Svatováclavský trh s nabídkami z dílen hrnčířů, kovářů, krajkářů a mnoho dalších. Při těchto slavnostech je na výběr z mnoha druhů po domácku vyrobených potravin a sladkostí. Například švestkové koláče, preclíky, medovina, ale i klobásy, grilované maso, zelí a vína. Je tu i na světě známá soutěž v pojídání knedlíků, nazvaná Knedlík Cup a také soutěž mezi restauracemi o to, kdo vyhotoví nejlepší Svatováclavské menu. 14 Slavnosti pětilisté růže [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 15 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č.10, s. 6[cit ]. Dostupné z: 16 Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 17

18 Jazz Krumlov Na počátku září najdou svůj hudební styl i příznivci jazzu a alternativní hudby. Celoroční řada těchto typů hudby začíná právě touto akcí, na historických místech Českého Krumlova. Je zde možnost shlédnout domácí i zahraniční hvězdy těchto žánrů. Také je nazýván Mezinárodním festivalem jazzové a alternativní hudby. Skvěle doplňuje komplexnost nabídky kulturních akcí města o trochu jiný žánr než jiné festivaly. Překvapuje a uchvacuje skvělou atmosférou díky místům, kde se odehrává. Mimo koncertních prostor se koná i v kavárnách, hospůdkách, barech, ulicích atd. Díky mnoha čarovným místům, které v městě můžete najít, se sem vejde mnoho českých i zahraničních hudebníků jazzu, blues nebo swingu. Akce vznikla,,v roce 1997, ale tehdy ještě pod názvem Umělecká Beseda a zastřešovala i další činnosti. Později byl festival přejmenován na Srdce Vltavy o.s. a navázal na započatou tradici. Od roku 2008 nese festival název Jazzy Krumlov o.s Barokní noc na zámku Pokud máte v oblibě barokní období a jeho slavnosti tak je tato akce pro vás ideální. Nadace barokního divadla je hlavním autorem této přesné rekonstrukce událostí z 17. a 18. st. Jako většina akcí v Českém Krumlově probíhá jak v interiéru tak v exteriéru, avšak v tomto případě pouze v prostorách zámku. Zažijete zde den plný tance a hudby. Začíná se první skleničkou vína na IV. nádvoří za hraní soudobé hudby, dále se herci, hudebníci a komparzisté přemístí do Zrcadlového a Maškarního sálu, kvůli zde probíhajícímu baroknímu plesu za doprovodu baletních scén a tance. Ke konci se návštěvníci dostanou skrz Plášťovou chodbu k nejúchvatnější části hradu. Tím je barokní divadlo. Určitě znáte román Tři mušketýři od Alexandra Dumase. Mně připadala návštěva tohoto festivalu jako přesná kopii té doby, ve které se příběh odehrává Ubytování Český Krumlov dokáže oslovit svými ubytovacími kapacitami opravdu všechny druhy klientely. Ty nejnáročnější osloví pětihvězdičkový hotel Růže. Jsou zde hotely, hostely, penziony, apartmány, ubytovny, motely, hotely garni, kempy, chalupy, domy nebo statky k rekreaci, chatové osady, chaty a jiné. 17 Jazz Krumlov. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 18

19 V hotelovém druhu ubytování stojí za zmínku nejznámější hotel Růže. Je tím největším luxusem, který si můžete v Krumlově dopřát. Patří do třídy pěti hvězdiček a cena dvoulůžkových pokojů se pohybuje mezi 3900 až Kč. Nachází se 200 m od hlavního náměstí Svornosti. Jednoduše řečeno, pokud se zde ubytujete tak pocítíte jaké to je žít jako šlechtic v renesanční době, jelikož pokoje, společenské místnosti a s nimi spojené zábavné večery, jsou vyzdobené a udržované v přesně takovém stylu jako historické části města. Nabídne vám posezení na terase s krásným výhledem, wellness centrem s bazénem a všechen luxus, který můžete od takového typu hotelu očekávat. O hvězdičku níže má hotel Bellevue. Cena dvou-lůžkového pokoje je mezi 1700 až 8650 Kč. Najdete ho 500 m od náměstí. Je zde na výběr z mnoha stylů pokojů. Od jednoduchých pokojů, až po anglické či podkrovní styly zdobené tmavým dřevem a trámy. Celkově je Bellevue spíše zaměřený moderně historickým směrem. Nabídne vám služby wellness avšak pouze saunu a masáže. V oblasti penzionů bych vám doporučil určitě Svět. Je vzdálen 10 minut chůze od centra a za dvojlůžkový pokoj zaplatíte mezi 900 až 1250 Kč. Budete se cítit určitě pohodlně a za dané peníze dostanete možnost připojení k internetu, pouze snídaně, úschovnu, směnárnu, místo k zaparkování a prádelnu. Styl interiéru je spíše v dřevěném staročeském stylu. Před kempy, které jsou zvlášť v letním období přeplněny, zmíním ještě hotel garni Myší díra. Cena 2lůžkového pokoje se pohybuje mezi 1590 až 2190 Kč. Pokoje jsou jednoduché v světle dřevěném návrhu a jsou ideální na pohodlné i klidné přespání po celodenních túrách po památkách a festivalových událostech města. Díky raftingu je v letním období velká poptávka po volných místech v kempech. Pokud vám nevadí přeplněné travnaté plochy, které často leží vedle non-stop barů nebo hospod a naopak hledáte místo pro zaparkování svého raftu či přívěsu, tak je toto ubytování pro vás ideální. O zábavu, veselé lidi a noční život zde není nouze. Přímo v oblasti Českého Krumlova se nachází camp Paradijs, Nové Spolí, Na Pískárně, Petráškův dvůr a Motorest Krumlov. Podle mých letitých zkušeností s kempy a raftingem si však tu největší zábavu a jejich pravé kouzlo u řeky Vltavy užijete v Novém Spolí a Na Pískárně či na vzdálenějších místech od Krumlova, jako je kemp U Fíka a Zlatá koruna Stravování Ani v tomto úseku nechybí celá škála restaurací, sport-barů, pivnic, hospod, pekařství, barů, krčem, kaváren, cukráren, občerstvení, vináren, pizzerií atd. 19

20 Pokud hledáte českou a evropskou kuchyň kde zaplatíte za polední menu do 150 Kč v stylových podnicích, tak navštivte restauraci Bílá paní, Restauraci U hroznu či U Švejka. Pokud máte zálibu v čínských pochutinách tak zajděte do Shaghai, avšak pro labužníky a oblíbence stylu jsou zde restaurace v už zmíněných a dalších tří a více hvězdičkových hotelech. V Krumlově najdete jen málo samotných restaurací, kde za vyšší ceny najdete k tomu odpovídající kvalitu a styl stravování, ale ničemu se zde nevyrovná posezení například v restauraci hotelu Růže, či v Katakomby hotelu Old Inn. V Krumlově jsou velmi oblíbené také krčmy Markéta či V Šatlavské ulici. Najdete zde imitaci středověkého stravování a k tomu odpovídající zvláště večerní zábavu Doprava Nejbližší mezinárodní letecké spojení je v Praze, Linzi a Mnichově. Například pokud budete přijíždět z Prahy, tak je na výběr pohodlné, autobusové, přímé spojení se společností Student agency a nebo vlakem. Vlakem se jede z Prahy s jedním přestupem v Českých Budějovicích a cesta trvá cca 4 hodiny. Jak během pracovních dnů, tak víkendů je na výběr z mnoha časů odjezdů s 30 až 60 minutovými intervaly. Autem po silnici D1, E55 a E65 trvá cesta cca. 2 hodiny. V Českém Krumlově je mnoho pěších zón a tudíž doprava autem velmi složitá, proto je nejjednodušší ho nechat na okraji města a pohybovat se pěšky. V těsné blízkosti centra se nachází čtyři velká parkoviště, kam se vejde až 680 aut. Pohyb turistů do města a dále po Čechách, Rakousku i Německu usnadňují Shuttle busy. Projíždějí největšími evropskými městy: Linz, Mnichov, Salzburg, Praha atd. 18 V tomto typu hromadné dopravy si můžete užít pohodlí spojené zároveň s rychlostí DIVADLA V ČESKÉM KRUMLOVĚ Zámecké divadlo Barokní divadlo najdete na pátém zámeckém nádvoří. Je opravdovým klenotem a světovým dědictvím, protože existují pouze dvě divadla na světě, ve kterém se podařilo udržet v neponičeném stavu původní divadelní vybavení z 18.st. 18 CK Shuttle. [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: 20

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Marketingový plán cestovního ruchu

Marketingový plán cestovního ruchu Marketingový plán cestovního ruchu na rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více