VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014

2 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce Miloslav Veselý Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The role of the Revolving Theatre on tourism in Český Krumlov Miloslav Veselý The Institute oh Hospitaly Management In Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Vliv Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově zpracoval samostatně a veškerou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol.s.r.o.... jméno a příjmení autora V Praze dne...

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce Mgr. Monice Klímové za trpělivost, ochotu, věcné připomínky a rady, kterými přispěla k vypracování předkládané bakalářské práce.

6 Abstrakt VESELÝ, Miloslav. Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově.[Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran Cílem bakalářské práce je analyzovat úlohu Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově a jaký by mělo na Krumlov dopad, kdyby se točna zrušila či přesunula. Jelikož není zpracována žádná kvalitní výzkumná práce a toto téma se týká nejen české klientely, ale i německé, rakouské, anglické, vietnamské, nejvíce však německé a rakouské, jsem se soustředil na diskuze či na veřejné prohlášení od největších znalců tohoto tématu. Při svém zkoumání jsem se dozvěděl o výzkumných šetřeních na toto téma, co přesně nabízí Otáčivé hlediště i Český Krumlov a celkově jak jsou tyto dva prvky cestovního ruchu přibližně na sobě závislí. V práci jsou deskriptivní zkoumání, volné rozhovory, analýza tabulek, výzkumů a dalších vyhledaných či získaných informací. Klíčová slova: Otáčivé hlediště, Český Krumlov, Jihočeské divadlo, cestovní ruch, Jiří Šesták, Jitka Zikmundová, Pavel Slavko, Luboš Jedlička.

7 Abstract VESELY, Miloslav. The role of the Revolving theatre on tourism in Český Krumlov [Bachelor's Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages The aim of the thesis is analyze the role of the Revolving Auditorium on tourism in the Czech Krumlov and what would be the impact on Krumlov, if the theatre canceled or moved. Because it isn t any quality research work and this theme relates not only Czech clientele, but also German, Austrian, English, Vietnamese, but most of the German and Austrian, I focused on discussion or public statement from the greatest experts on this topic. In my exploration I found out about research studies on the subject, what exactly offers a revolving auditorium and the Czech Krumlov and generally how these two elements of tourism depend of each other. In this work is descriptive exploration, free interviews, analysis spreadsheets, research and other searched or information obtained. Key words : Revolving theatre, Český Krumlov, South bohemia theatre, tourism, Jiří Šesták, Jitka Zikmundová, Pavel Slavko, Luboš Jedlička

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE ČESKÉHO KRUMLOVA CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Přírodní předpoklady Kulturní předpoklady Kulturní a festivalové akce Mezinárodní hudební festival Festival komorní hudby Slavnosti pětilisté růže Svatováclavské slavnosti Jazz Krumlov Barokní noc na zámku Ubytování Stravování Doprava DIVADLA V ČESKÉM KRUMLOVĚ Zámecké divadlo Městské divadlo Český Krumlov ZÁMECKÁ ZAHRADA PRAKTICKÁ ČÁST HISTORIE OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ Joan Brehms ( ) Realizace Brehmsovy myšlenky NOVOBOBÉ OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ V ČESKÉM KRUMLOVĚ FENOMÉN PŘÍRODNÍHO DIVADLA PROGRAMOVÁ NABÍDKA OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ KAUZA O OTÁČIVÉM HLEDIŠTI Problém první UNESCO Problém druhý Belárie... 33

9 2.5.3 Problém třetí zámecká zahrada Problém čtvrtý peníze Petice MOŽNÉ VARIANTY ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ Možné varianty řešení Zhodnocení varianty číslo 1 Ponechání současného stavu Zhodnocení varianty číslo 2 Vybudování divadla s Otáčivým hledištěm mimo zámeckou zahradu Zhodnocení varianty číslo 3 Národní centrum exteriérového divadla v zámecké zahradě Zhodnocení varianty číslo 4 Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane, ale musí jít rozmontovat STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI OTÁČÍVÉHO HLEDIŠTĚ NÁVŠTĚVNOST KULTURNÍCH AKCÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ NÁVŠTĚVNOST ČESKÉHO KRUMLOVA STANOVISKA K PROBLEMATICE VLIVŮ OTÁČIVÉHO HLEDIŠTĚ NA CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Rozhovor - Mgr. Jiří Šesták Rozhovor Ing. Jitka zikmundová, MBA Rozhovor - PhDr. Pavel Slavko Rozhovor - Ing. Luboš Jedlička NÁVRHOVÁ ČÁST Místo sběru dat Točna Ubytovací zařízení Zahraniční cestovní kanceláře Zhodnocení Nejlepší známá metoda průzkumu Klasický průběh marketingového výzkumu ZÁVĚR LITERATURA... 54

10 ÚVOD Práce, kterou teď čtete je napsána člověkem, který má velmi blízko k tomuto tématu. Díky svému rodinnému zázemí (otec šéf opery, matka sólistka opery a bratr v nynější době host v tomtéž divadle i herec v seriálu Vyprávěj a Svatby v Benátkách) jsem měl možnost využít materiály a informace, které nejsou jednoduše dostupné. Všichni působí v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích a to jako jediné společně s loutkohrou působí na Otáčivém hledišti. I když jsem strávil na točně dětství, tak až v posledních několika letech jsem se začal dostávat do větší hloubky celého tématu, celkově mě toto téma zajímalo a také pro mé jednoduché získání informací jsem se rozhodl si ho vybrat za téma mé bakalářské práce. Najdete zde informace o Českém Krumlově z pohledu jeho historie, cestovního ruchu, jeho nabídce a atraktivitách. V analytické části zkoumám Otáčivé hlediště jako takové. Jeho historii, návštěvnost, aktuální kauzu, názory expertů na celý problém a jeho vliv na Český Krumlov. Za pomoci těchto informací a získaných dokumentů Marketingového oddělení v Jihočeském či DMO Českého Krumlova určuji odhad vlivu. Předkládám domněnku, že by turismus Českého Krumlova výrazně oslabil, pokud by točna změnila své umístění či byla úplně zrušena. Vstupní data pochází z webových stránek Českého Krumlova, za které dostal v roce 2010 cenu za nejlepší webovou prezentaci v ČR nazývanou Zlatý erb., či z volných rozhovorů s lidmi, kteří buď pracují pro Jihočeské divadlo či jsou znalí této problematiky. Volné rozhovory jsem vedl s nynější zastupitelkou města Český Krumlov, předsedkyní komisí pro cestovní ruch a památkovou péči Ing. Jitkou Zikmundovou, MBA, ředitelem Jihočeského divadla, senátorem za České Budějovice a Třeboňska, radním a zastupitelem města České Budějovice Mgr. Jiřím Šestákem, Ph.D., dále s kastelánem, vedoucím správy hradu a zámku Český Krumlov panem PhDr. Pavlem Slavkem a s bývalým starostou za období Ing. Lubošem Jedličkou. Dále jsem bral inspiraci ze dvou akademických prací, poté ze statistik a dotazníkových zkoumání marketingového oddělení Jihočeského divadla, několika českých a zahraničních dokumentů a knih. Účel práce je odhadnout vliv točny na Krumlov a po vyhodnocení svého průzkumu iniciovat v předložených návrzích zúčastněné strany k vyhotovení kvalitní výzkumné práce na toto téma, která by odpověděla na otázku, co by se stalo, kdyby točna přestala být součástí trhu cestovního ruchu v Českém Krumlově. V mé práci jsou deskriptivní zkoumání, volné rozhovory, analýza tabulek, výzkumů a dalších vyhledaných či získaných informací. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 HISTORIE ČESKÉHO KRUMLOVA,,Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu Krumme Aue, který je překládán jako Křivý luh 1. Takto označován je podle lokace města v oblasti řeky Vltavy, která městem esovitě protéká. V roce 1920 se objevil název Český Krumlov. Oblast města byla osídlena díky dobrému strategickému postavení a řece už v paleolitu a v době bronzové už masově. Ve středověku měl dlouhé období ( n. l.) tuto oblast ve svém držení tehdejší panovnický rod Přemyslovců. Tu po získání od vyvražděných Slavníkovců, věnovali Přemyslovci jako léno šlechtickému rodu Vítkovců z větve Rožmberků. Ti byli takzv. družiníci (věrni panovnickému rodu). Vítkovci dali městu obraz, který zůstal až do dnes.,,roku 1253 bylo poprvé zmíněno jméno Krumlova na listině moravského markraběte a rakouského a štýrského vévody Otakara, budoucího českého krále Přemysla Otakara II., ve které je mezi svědky uváděn Vítek z Krumlova 2. Nejdříve zde vznikl hrad, který byl v jeho blízkém okolí postupně osidlován obyvatelstvem, které bylo nutné pro ekonomický chod hradu. Po naplnění ubytovacích kapacit a po rozhodnutí pána se doosidloval na zelené louce v oblasti dnešních sídlišť. Pokaždé co přijedete do této destinace, tak můžete vidět na mnoha místech znak pětilisté červené růže na stříbrném poli. Toto označení se pojí k smrti Vítka z Prčic, který se oddělil z Habsburské linie, založil si svůj vlastní rod a získal mnohá území jako državy. Po konci svého života byla rozdělena jeho panství mezi 5 jeho synů a podle pověsti odjížděli jeho následovníci z posledního setkání se svým otcem právě s erby, které pojali za své a použili do znaku měst, zemí a hradů.,,tento významný historický okamžik je zachycen na obraze "Dělení růží", který je v současnosti součástí prohlídkové trasy zámku Český Krumlov 3. 1 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 2 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 3 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 11

12 Pověst má několik chyb jak v malebném ztvárnění tak i písemném, avšak ty ponechám vaší zvědavosti a dalšímu bádání. Vše se však dozvíte při prohlídce města. Po vymření rodu pánů z Krumlova z Vítkovcovské linie spadl Krumlov do držení Rožmberků a právě za této éry dosáhlo město největšího rozkvětu. Ti zde vládli až do 16. st. následováni na přibližných 100 let Eggenberky a naposled na 200 let Schwarzenberky až do roku 1948, kdy vše násilně převzala nově nastolená komunistická vláda. Prvních 12 let socialistického období byla do města posílána nepřizpůsobivá část obyvatel. Stát se v té době nechtěl se zapojením do společnosti, udržením jejich temperamentu, jistým sklonem k lenivosti a nelegálním výdělkům této časti českých obyvatel, jakkoli zaobírat a v podstatě jim město přenechal. Ti město zruinovali a nijak nevyužili jeho kvalit.,,od poloviny 60. let 20. století je věnována péče o uchování památkové hodnoty města Český Krumlov 4. Dá se říct, že ho připravili na dobu po Sametové revoluci, kdy dosáhl největší slávy. Po příchodu kapitalismu chytří lidé a investoři za pomoci radnice i Českokrumlovského rozvojového fondu vytvořit velmi úspěšnou destinaci. 1.2 CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM KRUMLOVĚ Na jihu Čech se nachází malé město, které svojí krásou přitahuje ročně 1,2 mil. turistů. Podle průzkumu Ministerstva pro místní rozvoj pod názvem,,příjezdový cestovní ruch za rok 2013, je,,na šestém místě v počtu navštívených měst zahraničními turisty což tvoří 2 % z celkového množství České Republiky 5. Vzhledem k tomu, že velikost města je pouze 22 km², tak tento výsledek není špatný. Teď si Český Krumlov představíme, kde se nachází, jaké má ubytování, jak je to zde s dopravou a se stravováním atd. Zmíním jeho známé festivaly a akce, kdy celé město ožije a naplní se turisty. V praktické části se věnuji Otáčivému hledišti a jeho vlivu na cestovní ruch v Krumlově, proto se zde budu věnovat také městskému divadlu a zámecké zahradě. 4 Historie města Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_himeck.xml> 5 Příjezdový cestovní ruch ČR za rok In: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.mmr.cz/cs/podpora-regionu-a-cestovni-ruch/cestovni-ruch/statistiky- Analyzy/Statistiky-cestovniho-ruchu-2013/Prijezdovy-cestovni-ruch 12

13 Český Krumlov je skvělým místem k zažití těch nejpřitažlivějších zážitků. Je to malé město, ale o to víc přitahuje svým středověkým centrem a živoucích prostředím. Díky oné středověké vizáži je od roku 1992 na Seznamu světového dědictví UNESCO.,,Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především z 16. Století. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s Otáčivým hledištěm - dějiště sezonních divadelních představení 6. Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Není označováno pouze jako historické město, ale časem se stalo také městem kultury, umění a nezapomenutelných zážitků. V zimě, létě, na podzim i na jaře je zde na výběr z množství kulturních akcí. Ty nejlepší kousky jsou od sedmi hudebních festivalů či masopustních, silvestrovských a dalších slavností až po noční prohlídky nebo posezení v historických hospůdkách. Český Krumlov se svými raritami, jako je druhý největší zámecký komplex v České republice, Otáčivým hledištěm, Slavnostmi pětilisté růže, spolu s krásnou přírodou v blízkém okolí, láká návštěvníky k zažití něčeho nevšedního a nezapomenutelného Přírodní předpoklady Český Krumlov je mezi třemi přírodními oblastmi. Na jihozápadu leží Šumava, na východě Novohradské hory a na severu Blanský les. Novohradské hory a Šumava patří k území s mimořádně zachovanými krajinnými a přírodními hodnotami, tzv. Zelené střeše Evropy. K tomuto přírodnímu českému bohatství v okolí města se přidává skoro polovinu pokrývající lesní porost. V oblasti regionu Český Krumlov leží kus chráněné krajinné oblasti národního parku Šumava a tři národní přírodní rezervace (Výšinské kopce a Luč, Čertova stěna,velká niva) a 40 přírodních rezervací a památek. Nejvyšší hora v okolí je Smrčina ve výšce 1338 m. Známá je také Kleť se svojí rozhlednou a hvězdárnou ve výšce 1084 m. n. m. V okolí Kletě se nachází chráněná krajinná oblast Blanský les. Region je až na několik výjimek poslední oblastí střední Evropy, ve které se ještě ve větší míře neprojevily negativní následky civilizace. Velká část Českokrumlovska náleží k povodí řeky Vltavy, menší k povodí Dunaje. Rybníků zde není mnoho a nejdůležitější z nich je Lipenská přehrada. 6 České dědictví UNESCO: Český Krumlov [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Obrázek 1 přírodní předpoklady pro rozvoj cestovného ruchu v Českém Krumlově Zdroj: Český Krumlov a Blanský les [online] [cit ]. Dostupné z: Kulturní předpoklady Na malé ploše leží velká koncentrace památek. V podstatě kamkoli se v českokrumlovském regionu dostanete tak cítíte dech dějin. Kláštery ve Zlaté Koruně a ve Vyšším Brodě jsou považovány za skvosty spolu s velmi navštěvovaným mariánským poutním místem Kájov u Českého Krumlova. V seznamu, kam musíme při našich cestách jed, je rodiště šlechtického rodu červené pětilisté růže hrad Rožmberk nad Vltavou a zřícenina Dívčí kámen. Na vrcholu je však samotný Český Krumlov. Kromě festivalů a kulturních akcí, o kterých se zde dočtete, přiláká také svým množstvím památek. Například,,Muzeum voskových figurín, hrad a zámek, Zámecká věž, Zámecká zahrada, Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum útrpného práva, Muzeum marionet, kostel sv. Víta, synagoga a Museum Fotoateliér Seidel Kulturní a festivalové akce Krumlov je město, kde se neustále něco děje. Zvláště v letním období je zde mnoho druhů zábavných akcí. Každý si vybere. Nabídka je rozmanitá od slavností historických událostí, přes festivaly moderní hudby. Kultura je pro toto město vyznačující. Přitahuje sem velké množství turistů a nadšenců umění, což způsobuje jeho zviditelnění. Žádné akce se neruší, pouze přidávají. Například v roce 2013 byla poprvé Zemská výstava jižní Čechy a Horní Rakousko. 7 Český Krumlov.com: Mapa webu [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 V této první přeshraniční výstavě se účastnila dvě města z Rakouska a dvě města z Čech. Přibyl také Open air foto festival. Dlouhodobá tradice určitých festivalů a výstav neznamená, že by pořadatelé neměli ničím novým návštěvníky nadchnout. Právě na nejstarších a největších akcí se rok od roku návštěvnost zvyšuje, což předvedu v dalších kapitolách. V následující části mé práce se budu věnovat nejvýznamnějším akcím, slavnostem a festivalům. Město vydává pro turisty kalendář na každý rok, kde můžou zjistit informace ke všem plánovaným událostem. Je možné ho najít jak v,,infocentru na náměstí Svornosti v Českém Krumlově tak i na internetových stránkách Mezinárodní hudební festival Prvopočátek této akce je datován na rok Koná se každý rok, na pět týdnů na konci července. Jak už je z názvu jasné, tak účastníci jsou mezinárodní zpěvácké či hráčské hvězdy. Na seznamu hostů je,,například violoncellista Mischa Maisky, trumpetista Arturo Sandoval, klavírista Konstantin Scherbakov, sopranistka Renée Fleming, tenoristé Ramón Vargas a José Cura, barytonista Dmitri Hvorostovsky, mezzosopranistka Elīna Garanča, a zejména legenda operního světa Plácido Domingo. Festival však dává prostor i mladým talentovaným umělcům 8.,,Program zahrnuje symfonické i komorní koncerty klasické hudby, operní a písňové recitály, jazz, folk, muzikál, crossover či tzv. národní večery spojené s kulinářskými zážitky 9. Díky středověkému centru, velkému výběru různých druhů hudby (od dnešních moderních žánrů až po 15. st.) a možnosti vidět na vlastní oči mnoho slavných hudebních jmen, je tento festival velmi oblíbený a oslovuje velkou část cílových skupin. Například za rok 2013 byl nárůst návštěvníků o 1,2 % (na ) 10. Po Slavnostech pětilisté růže je to nejnavštěvovanější festival v Českém Krumlově a také jeden z nejdůležitějších hudebních akcí v České republice. Moc se na něj tento rok těším. Zvlášť, když jste zde poprvé tak vás atmosféra uchvátí. Probíhá na náměstích, nádvořích, zahradách, rozlehlých loukách, na hradu i zámku. V podstatě po celém městě a blízkém okolí. 8 Navikend.cz: Mezinárodní hudební festival Český krumlov [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Navikend.cz: Mezinárodní hudební festival Český krumlov [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č. 10, s. 6 [cit ]. Dostupné z: 15

16 Festival pořádá skupina Auviex a je v asociaci hudebních festivalů ČR. Koná se pod záštitou a za účasti prezidenta ČR a jiných poli icky významných osob 11. Touto skvělou nabídkou, dlouholetou tradicí a návštěvností si vydobyl velký věhlas jak u nás tak i v zahraničí Festival komorní hudby Festival se může pyšnit nejdelší tradicí v Českém Krumlově. Nadační fond Festival komorní hudby pořádá každoročně, vždy na přelomu června a července, 12 tuto událost. Může se pyšnit spoluprací se souborem Musica Bohemica a houslový mistr Josef Suk, je prezidentem celé akce. Předešlý název byl Festival klasické hudby konaný od roku V prvopočátcích to byl skromný, malý festival složený pouze s několika fanoušků tohoto typu hudby a dnes je z něj respektovaná, v okrese známá, událost. To vše díky zájmu a ochotě domácích a zahraničních hudebníků. Jakýmsi skvostem pro diváky je i ztvárnění Barokní noci na zámku Český Krumlov v přesné podobě jako vypadala v 18.st. Najdete zde krásný zážitek naplněný hudbou, tancem a zpěvem. Účinkujícími festivalu jsou herci z Barokního divadla v Českém Krumlově a z různých souborů a uměleckých škol. V programu jsou například díla ze Schwarzenberského archivu a odehrávají se pouze v historických zámeckých a městských místech.,,v roce 2013 byl pokles diváků, o 7,3 % na počet 1803, a také bylo zrušeno jedno představení Slavnosti pětilisté růže Dlouhodobá tradice událostí, které připomínají karneval, sahá až do dob Eggenberků. Město ne pouze svým vzhledem připomíná italské Benátky, ale tento šlechtický rod chtěl, aby z Krumlova byla cítit atmosféra a zábava festivalů tohoto severoitalského města. Proto založili Slavnosti pětilisté růže. Tehdejší festivaly se konali za pomoci německé strany. Do kronik města se zapsal 600. ročník v roce 1909, kdy se zároveň slavilo výročí založení města a hlavním hostem byl Adolf Josef ze Schwarzenbergu. 11 Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Festival komorní hudby. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 13 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č. 10, s. 6[cit ]. Dostupné z: 16

17 Od nástupu komunistické vlády byly slavnosti skoro na 40 let zrušeny kvůli odporu vůči šlechtickému systému a jeho tradicím. Od roku 1990 se k nim znovu vrátilo.,,v současné době jsou pořadateli město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond 14. Byly taktéž vyhlášeny v roce 2010 Czech Tourismem za akci roku Kudy z nudy. Jsou pořádány na tři dny v červnu. Město se promění takovým způsobem, že si to ani nedokážete představit. Vždycky se mi líbilo jak herci a dobrovolníci dokázali ztvárnit své role. Pokud se jich zeptáte tak vám odpovídají a chovají se stejným způsobem jako ve středověkých dobách. Město změní svojí podobu do Rožmberského období a neustále se tančí, provádějí rytířské turnaje, baví a žije. Vrcholem celé události je kostýmový průvod. Potkáte zde hudebníky, kejklíře, rytíře, řemeslníky, urozené dámy či žebráky. Za rok 2013 se zvýšil počet návštěvníků na , což je nárůst o 1,6 % Svatováclavské slavnosti Jsou pořádány na počest Svatého Václava, patrona české země a města Český Krumlov. Koná se na podzim a je zde plno skvělého jídla, pití, hudby, zpěvu a her. Akce je poslední víkend v září v den svátku svatého Václava. Každý rok zde najdete,,svatováclavské menu, Svatováclavský jarmark, Mezinárodní folklórní festival, setkání Václavů a Václavek, Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií, dětské hry, koncerty, vystoupení, historické hry, ale také slavnostní osvětlení města 16. V ten samý den se na náměstí otevírá Svatováclavský trh s nabídkami z dílen hrnčířů, kovářů, krajkářů a mnoho dalších. Při těchto slavnostech je na výběr z mnoha druhů po domácku vyrobených potravin a sladkostí. Například švestkové koláče, preclíky, medovina, ale i klobásy, grilované maso, zelí a vína. Je tu i na světě známá soutěž v pojídání knedlíků, nazvaná Knedlík Cup a také soutěž mezi restauracemi o to, kdo vyhotoví nejlepší Svatováclavské menu. 14 Slavnosti pětilisté růže [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 15 Statistika návštěvnosti za rok Statistiky a marketingové výzkumy [online]. 2014, č.10, s. 6[cit ]. Dostupné z: 16 Svatováclavské slavnosti v Českém Krumlově. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 17

18 Jazz Krumlov Na počátku září najdou svůj hudební styl i příznivci jazzu a alternativní hudby. Celoroční řada těchto typů hudby začíná právě touto akcí, na historických místech Českého Krumlova. Je zde možnost shlédnout domácí i zahraniční hvězdy těchto žánrů. Také je nazýván Mezinárodním festivalem jazzové a alternativní hudby. Skvěle doplňuje komplexnost nabídky kulturních akcí města o trochu jiný žánr než jiné festivaly. Překvapuje a uchvacuje skvělou atmosférou díky místům, kde se odehrává. Mimo koncertních prostor se koná i v kavárnách, hospůdkách, barech, ulicích atd. Díky mnoha čarovným místům, které v městě můžete najít, se sem vejde mnoho českých i zahraničních hudebníků jazzu, blues nebo swingu. Akce vznikla,,v roce 1997, ale tehdy ještě pod názvem Umělecká Beseda a zastřešovala i další činnosti. Později byl festival přejmenován na Srdce Vltavy o.s. a navázal na započatou tradici. Od roku 2008 nese festival název Jazzy Krumlov o.s Barokní noc na zámku Pokud máte v oblibě barokní období a jeho slavnosti tak je tato akce pro vás ideální. Nadace barokního divadla je hlavním autorem této přesné rekonstrukce událostí z 17. a 18. st. Jako většina akcí v Českém Krumlově probíhá jak v interiéru tak v exteriéru, avšak v tomto případě pouze v prostorách zámku. Zažijete zde den plný tance a hudby. Začíná se první skleničkou vína na IV. nádvoří za hraní soudobé hudby, dále se herci, hudebníci a komparzisté přemístí do Zrcadlového a Maškarního sálu, kvůli zde probíhajícímu baroknímu plesu za doprovodu baletních scén a tance. Ke konci se návštěvníci dostanou skrz Plášťovou chodbu k nejúchvatnější části hradu. Tím je barokní divadlo. Určitě znáte román Tři mušketýři od Alexandra Dumase. Mně připadala návštěva tohoto festivalu jako přesná kopii té doby, ve které se příběh odehrává Ubytování Český Krumlov dokáže oslovit svými ubytovacími kapacitami opravdu všechny druhy klientely. Ty nejnáročnější osloví pětihvězdičkový hotel Růže. Jsou zde hotely, hostely, penziony, apartmány, ubytovny, motely, hotely garni, kempy, chalupy, domy nebo statky k rekreaci, chatové osady, chaty a jiné. 17 Jazz Krumlov. [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: 18

19 V hotelovém druhu ubytování stojí za zmínku nejznámější hotel Růže. Je tím největším luxusem, který si můžete v Krumlově dopřát. Patří do třídy pěti hvězdiček a cena dvoulůžkových pokojů se pohybuje mezi 3900 až Kč. Nachází se 200 m od hlavního náměstí Svornosti. Jednoduše řečeno, pokud se zde ubytujete tak pocítíte jaké to je žít jako šlechtic v renesanční době, jelikož pokoje, společenské místnosti a s nimi spojené zábavné večery, jsou vyzdobené a udržované v přesně takovém stylu jako historické části města. Nabídne vám posezení na terase s krásným výhledem, wellness centrem s bazénem a všechen luxus, který můžete od takového typu hotelu očekávat. O hvězdičku níže má hotel Bellevue. Cena dvou-lůžkového pokoje je mezi 1700 až 8650 Kč. Najdete ho 500 m od náměstí. Je zde na výběr z mnoha stylů pokojů. Od jednoduchých pokojů, až po anglické či podkrovní styly zdobené tmavým dřevem a trámy. Celkově je Bellevue spíše zaměřený moderně historickým směrem. Nabídne vám služby wellness avšak pouze saunu a masáže. V oblasti penzionů bych vám doporučil určitě Svět. Je vzdálen 10 minut chůze od centra a za dvojlůžkový pokoj zaplatíte mezi 900 až 1250 Kč. Budete se cítit určitě pohodlně a za dané peníze dostanete možnost připojení k internetu, pouze snídaně, úschovnu, směnárnu, místo k zaparkování a prádelnu. Styl interiéru je spíše v dřevěném staročeském stylu. Před kempy, které jsou zvlášť v letním období přeplněny, zmíním ještě hotel garni Myší díra. Cena 2lůžkového pokoje se pohybuje mezi 1590 až 2190 Kč. Pokoje jsou jednoduché v světle dřevěném návrhu a jsou ideální na pohodlné i klidné přespání po celodenních túrách po památkách a festivalových událostech města. Díky raftingu je v letním období velká poptávka po volných místech v kempech. Pokud vám nevadí přeplněné travnaté plochy, které často leží vedle non-stop barů nebo hospod a naopak hledáte místo pro zaparkování svého raftu či přívěsu, tak je toto ubytování pro vás ideální. O zábavu, veselé lidi a noční život zde není nouze. Přímo v oblasti Českého Krumlova se nachází camp Paradijs, Nové Spolí, Na Pískárně, Petráškův dvůr a Motorest Krumlov. Podle mých letitých zkušeností s kempy a raftingem si však tu největší zábavu a jejich pravé kouzlo u řeky Vltavy užijete v Novém Spolí a Na Pískárně či na vzdálenějších místech od Krumlova, jako je kemp U Fíka a Zlatá koruna Stravování Ani v tomto úseku nechybí celá škála restaurací, sport-barů, pivnic, hospod, pekařství, barů, krčem, kaváren, cukráren, občerstvení, vináren, pizzerií atd. 19

20 Pokud hledáte českou a evropskou kuchyň kde zaplatíte za polední menu do 150 Kč v stylových podnicích, tak navštivte restauraci Bílá paní, Restauraci U hroznu či U Švejka. Pokud máte zálibu v čínských pochutinách tak zajděte do Shaghai, avšak pro labužníky a oblíbence stylu jsou zde restaurace v už zmíněných a dalších tří a více hvězdičkových hotelech. V Krumlově najdete jen málo samotných restaurací, kde za vyšší ceny najdete k tomu odpovídající kvalitu a styl stravování, ale ničemu se zde nevyrovná posezení například v restauraci hotelu Růže, či v Katakomby hotelu Old Inn. V Krumlově jsou velmi oblíbené také krčmy Markéta či V Šatlavské ulici. Najdete zde imitaci středověkého stravování a k tomu odpovídající zvláště večerní zábavu Doprava Nejbližší mezinárodní letecké spojení je v Praze, Linzi a Mnichově. Například pokud budete přijíždět z Prahy, tak je na výběr pohodlné, autobusové, přímé spojení se společností Student agency a nebo vlakem. Vlakem se jede z Prahy s jedním přestupem v Českých Budějovicích a cesta trvá cca 4 hodiny. Jak během pracovních dnů, tak víkendů je na výběr z mnoha časů odjezdů s 30 až 60 minutovými intervaly. Autem po silnici D1, E55 a E65 trvá cesta cca. 2 hodiny. V Českém Krumlově je mnoho pěších zón a tudíž doprava autem velmi složitá, proto je nejjednodušší ho nechat na okraji města a pohybovat se pěšky. V těsné blízkosti centra se nachází čtyři velká parkoviště, kam se vejde až 680 aut. Pohyb turistů do města a dále po Čechách, Rakousku i Německu usnadňují Shuttle busy. Projíždějí největšími evropskými městy: Linz, Mnichov, Salzburg, Praha atd. 18 V tomto typu hromadné dopravy si můžete užít pohodlí spojené zároveň s rychlostí DIVADLA V ČESKÉM KRUMLOVĚ Zámecké divadlo Barokní divadlo najdete na pátém zámeckém nádvoří. Je opravdovým klenotem a světovým dědictvím, protože existují pouze dvě divadla na světě, ve kterém se podařilo udržet v neponičeném stavu původní divadelní vybavení z 18.st. 18 CK Shuttle. [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: 20

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač

Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU. Lukáš Kovač Vývoj a úroveň hotelnictví v ČR a některých státech EU Lukáš Kovač Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce zachycuje vývoj a význam hotelového průmyslu ve společnosti. První část zachycuje

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 2 / 2011 ročník IX. 6 Divadlo připraví český muzikál i britský bulvár 12 Uklízecí maraton odstartuje v dubnu 15 Úřad práce pomáhá lidem z venkova 16 Nájemci bytů a nebytových prostorů se stávají

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více