LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE"

Transkript

1 LIPOVSKÝ duben 2008 vydává Obecní úřad Lipová - lázně vydáno ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu e- mailem Vzhledem k tomu, že nás někteří občané upozorňují, že špatně rozumí nebo neslyší hlášení obecního rozhlasu, přicházíme s nabídkou těmto občanům, kteří mají k dispozici internet. Pokud někdo bude mít zájem, aby mu chodily informace ( i za předpokladu, že již v té době nebudou aktuální ) o tom, co se hlásí rozhlasem na jeho ovou adresu, nechť ji nahlásí na obecním úřadě na sekretariátu tel nebo v knihovně tel , Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lipová-lázně konaného dne v přísálí ND Schvaluje: 1) Návrhovou komisi: R. Hatlapatka, Ing. Margina, Mgr. Škrobálek. Zapisovatele: Mgr. Sóky. Ověřovatele zápisu: J. Macura, P. Vičík. 2) Zprávu o činnosti Rady obce. 3) Závěrečný účet Obce Lipová-lázně za rok ) Auditorskou zprávu k ověření účetní uzávěrky Obce Lipová-lázně s auditorským výrokem při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. 5) Rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích, který byl projednán a doporučen finančním výborem a RO. 6) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipová-lázně jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, na pozemky parc. č. 1637/8 a 1637/6, kat. území Dolní Lipová pro připojení NN pana Petra Konupčíka. 7) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemku, parc. č. 2222/13, ostatní plocha o výměře 322 m2, protože tato parcela je součástí státní silniční sítě, silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 8) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemků, parc. č. 222/8, 2222/10 a 222/16, kat. území Dolní Lipová, protože pozemky jsou součástí státní silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 9) Schvaluje bezúplatný převod pozemků, parc. č. 1035/3, ost. plocha, výměra 231 m2, kat. území Dolní Lipová a dále část parcely č. 804/16, ost. plocha, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 10) Schvaluje bezúplatný převod pozemků dle seznamu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o pozemky v kat. území Dolní Lipová, které přejdou bezúplatně z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví obce Lipová-lázně. 11) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v Obci Lipová-lázně. 12) Schvaluje zakoupení nového osobního automobilu Octavia. 13) Schvaluje Zápis o výsledku inventarizace k ) Schvaluje vyřazení majetku dle seznamu, na základě provedené inventarizace majetku k

2 15) Geometrické oddělení pozemku, parc. č. 1403/1, kat. území Dolní Lipová a odkup části pozemku, tvořící místní komunikaci od majitelů pozemku s tím, že obec uhradí veškeré náklady s převodem spojené. 16) Cenovou kalkulaci na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním a podpis smlouvy starostou obce. 17) Převod pozemků, parc. č. 1261/2, 1261/6 a 1261/7, kat. území Dolní Lipová z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Lipová-lázně buď bezúplatně či za úplatu. 18) Převody pozemků, na základě žádosti, za ceny dle cenové mapy včetně příslušenství: a/ parcela č. 664 část, trv. travní porost, výměra bude určena geom. oddělením pozemku a parc. č. 665 část, zahrada, výměra bude určena geom. oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová paní Heleně Gebauerové, Lipová-lázně 245 s tím, že budou splněny podmínky komise výstavby a žadatelka uhradí geometrické oddělení pozemků a veškeré náklady s převodem spojené. b/ parcela č. 691/5 část, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, ostatní plocha, kat. území Dolní Lipová, na doporučení komise výstavby jen část pozemku, manželům Františkovi a Ireně Plischkovým, Lipová-lázně ) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy J. Schrotha, Lipová-lázně a na doporučení RO - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 zisk Kč ,90 /z toho zisk z hlavní činnosti Kč ,23 a zisk z jiné činnosti Kč ,67/ převést HV do rezervního fondu za podmínky, že plánovanou výměnu světel v učebnách, popř. další opravy a úpravy, které vychází z nových hygienických norem, bude příspěvková organizace hradit nejdříve z tohoto fondu. Tuto skutečnost je organizace povinna zohlednit a uvést v návrhu rozpočtu na rok ) Na základě dopisu pana Josefa Macury ZO projednalo činnost finančního výboru a schvaluje činnost finančního výboru. 21) ZO bere na vědomí na základě nařízení vlády č. 79/2008 ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu starosty obce a místostarosty a schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům: Radní: Kč ,-. Předseda komise nebo výboru: Kč ,-. Zastupitel: Kč 510,-. Od Poznámka k bodu 5: pro zájemce - rozpočet je možný k nahlédnutí na našich internetových stránkách OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo Obce Lipová -lázně schválilo na svém zasedání dne podle ust. 10,písm. a) a v souladu s ust. 84, odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 - Úvodní ustanovení 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Článek 2 - Vymezení pojmů 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna veřejná prostranství, zejména silnice, místní a účelové komunikace, parky, plochy veřejné zeleně a ostatní pozemky přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1). Článek 3 - Omezující opatření 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství v obci. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 (grafické znázornění), které jsou nedílnou součástí této vyhlášky. 2. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech autobusových zastávkách na území Obce Lipová lázně. 3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na dny 31.prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku. 4. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení s vlastním sociálním zázemím. 5. Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních a jiných společenských akcí Obce Lipová lázně, Lipová lázně 39061, IČ LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

3 Článek 4 - Kontrola 1. Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou vykonává Obec Lipová lázně prostřednictvím pověřeného pracovníka. Článek 5 - Sankce 1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout podle platných právních předpisů. Článek 6 - Závěrečná ustanovení 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Jaroslav Blaník, místostarosta obce Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce 1) ust. 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 - Vymezení ploch veřejných prostranství v Obci Lipová-lázně se zákazem konzumace alkoholických nápojů parc. číslo název lokality 933; 936; 942 park u hasičské zbrojnice č. p /5; 961/7; 961/8; 961/9; 962/1; 962/7; parčík u DPS, u obchodu Jednota u lázní 966/10; 966/11; 966/21; 966/22 966/2; 994/1; 994/2; 996/1; 1000, 1004/1 park u viaduktu 768; 770/1; 770/2; 771/2; 774/1; 820; prostor kolem budovyasn (č.p. 691) 821; 822; 823/1; 823/ část; 1317-část prostor vlak. zastávky Selská svět. a okolí 1427/2; 1429; 1431/1; 1431/2; 1455/5 prostor u obchodu Jednota u Sels.svět. 1426/1; 1426/2; 1426/3; 1426/4; 1427/1 hřiště u Selské světničky 1530/1 až 1530/13 prostor Památ. Frývaldov. stávky a okolí 721; 722/1; 722/2; 724/1 až 724/8; U Základní školy J. Schrotha Lipová-lázně 726; 751, /13; 804/14; 804/15; 804/16; 818/4; U Mateřské školy Dolní Lipová, č. p /35; 818/36; 842/15 až 842/37 st. 272; 248/2; 252/2; 257/7; 315/3 U Mateřské školy Horní Lipová, č. p /1; 952/2; 959; 969/1-část prostor u Večerky Cekuras č. p ; 948/1, 948/2; 969/1-část prostor u TrafikyAmfora, č. p /1 prostor u obchodu u školy č. p /1-část, 969/37; 969/38 prostor u obchodu Textil, hračky č. p /1-část prostor u obchodu Potravin č. p ; 2131/3 prostor před nádražím ČD a manipulační plochy Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti v roce 2008 Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady. Je pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti. Pro platbu daňové povinnosti u jednotlivých finančních úřadů, v jejichž obvodech územní působnosti se nacházejí nemovitosti ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví poplatníka (poplatník může mít nemovitosti u několika finančních úřadů v republice), bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000 Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. POZOR, neposlat částky náležející několika finančním úřadům jedinou složenkou jedinému finančnímu úřadu. Každý finanční úřad má jiné číslo účtu a název každého finančního úřadu je uveden na složence!!!!!! Dle dostupných informací by měly být složenky doručeny poplatníkům pravděpodobně do Dále připomínáme, že daňové složenky nepodléhají placení poštovních poplatků, proto nemusí poplatníci z obcí zbytečně navštěvovat pokladnu finančního úřadu. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 3

4 Upozornění!!! Vážení spoluobčané, vy, kteří jste uposlechli žádosti nedávat do velkoobjemových kontejnerů nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, lednice, mražáky, oleje apod. a kontejnery jste zaplnili těmito věcmi až po okraj, opravdu jste přispěli k tomu, že se nám odpady tímto opět prodražily a poplatek za odpady bude opět nutno zvýšit. Občané, kteří poctivě třídí, dodržují pravidla budou za vaši nezodpovědnost odměněni zvýšením poplatků. Ale nemusí se obávat vašeho studu, vy se za to nestydíte, patří to k vašemu stylu života. Já si doma uklidím a on to někdo zaplatí. Tak vám jménem těch rozumných děkuji! Jaroslav Blaník SBĚRNANEBEZPEČNÉHO ODPADU NASTAVEBNÍM DVOŘE Provozní doba : úterý, čtvrtek 9 12 hod hod. Odebírá se : lednice, mrazničky, televize autobaterie, lina, koberce, zářivky, oleje, barvy, ředidla, obaly od barev a ředidel, krytiny obsahující azbest, izolační materiály, asfaltové směsi, pneumatiky, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky. SLUŽBY ČESKÉ POŠTY Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, co všechno můžete na naší poště mimo běžných služeb vyřídit. U nás je možné založit stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění pro děti a dospělé, pojištění staveb a domácností. Dále vám rádi zřídíme běžný účet, povolené přečerpávání k účtu, elektronické bankovnictví, spotřebitelské úvěry neúčelové, na bydlení, na studium a na nákup vozu a další produkty. Rádi vám poskytneme podrobnější informace přímo na naší poště, případně na tel. č Otevírací doba: po-pá 8,00-11,30 13,00 16,30 hod OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Pozvánka k hromadnému povinnému očkování psů proti vzteklině V sobotu proběhne očkování takto: hod u Selské světničky, Lipová-lázně hod u kina, Lipová-lázně hod u Obecního úřadu, Lipová-lázně hod pod nádražím, Lipová-lázně hod u pošty, Horní Lipová hod u Sigmy, Horní Lipová hod stanoviště Horní Lipová, pod Ramzovou - Ochranné očkování psů od stáří 6-ti měsíců je povinné dle zákona č 381/191 Sb. O veterinární péči. - Majitel je povinen předložit očkovací průkaz /nebo dostane nový / - Očkování proti vzteklině hradí majitel v ceně 100,- Kč - Očkování kompletní je v ceně 250,- Kč - Při vakcinaci lze zakoupit další léky - Nedostavíte-li se, očkování se provádí celoročně ve veter. ambulanci Lipovská 746, Jeseník MVDr. Alena Marečková,Lipovská 746, Jeseník, Tel. 584/ , mobil. 603 / LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

5 MATEŘSKÁ ŠKOLA U OBECNÍHO ÚŘADU Výtvarná soutěž Děti naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou uspořádalo SDRUŽENÍ DUHA v Jeseníku. Soutěžilo se na téma HÁDANKY V RÝMECH výtvarníci malovali lesní zvířátka, která se ukrývala v hádankách. Vymalovali jsme si druhé místo. Dětem gratulujeme. Soutěže se zúčastnili: Terezka Zwienerová, Tomáš Götlicher, Simonka Lexmanová, Honzík Arnoš, Peťa Najdek, Nela Vrbovská,, Lukáš Koukal, Ríša Adl, Zuzka Šteiglová, Terezka Andrušíková. Veselý týden v MŠ u OÚ Nápad uspořádat BAREVNÝ TÝDEN sice nebyl náš a pochází z časopisu pro MŠ,ale přepracováním předčil naše očekávání. Zájem rodičů i radost dětí byla pro nás tou největší odměnou.celou hru s námi hrála i paní kuchařka, školnice i uklízečka a dodávaly všemu tu správnou armosféru. Děti po celý týden dostávaly do karty nálepky podle toho,která barva zrovna ten den byla aktuální a to v počtu barevných věcí,které mají ve třídě na sobě oblečeny. Každý den jsme hráli hry s barvami,hledali jsme písničky,kde se barva toho dne vyskytuje a také jsme měli připravenou pohádku k aktuální barvě- Červená Karkulka, O zeleném vajíčku,modrý obláček... Den jsme dotvářeli fotografiemi.žlutý den na modrém koberci byl skvělý.do celého týdne patřila i oslava velikonočních svátků. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům,jak se do celého veselého týdna zapojili a píšeme jim velikou 1. Poděkování Děkujeme hasičskému záchrannému sboru v Lipové-lázních za dar MŠ u OÚ.Tímto darem je televize, kterou se po třetím neúspěšném losování na hasičském bále rozhodli dát do užívání dětem. Děkujeme KOLEKTIV MŠ U OÚ A DĚTI LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 5

6 OBECNÍ KNIHOVNA LIPOVÁ-LÁZNĚ Noc s Andersenem Co čert nechtěl, pozvali jsme všechna čertova kvítka do Národního domu v Lipové-lázních na pravou čertovskou jízdu plnou čertovin a hrátek s čerty. Sešlo se nás tam 25 čertů, čertic a čerťat + 11 pomocníků z řad andělů Byl to pěkný pekelný šrumec, to vám povídám. Soutěžilo se v malování andělů a čertů, tvořilo se z vařeček, hrálo se pekelné divadlo a mnoho a mnoho dalšího. Kdo neviděl, neuvěří. Myslím, že se již sedmé nocování opět povedlo a už se těšíme na další. Za realizační tým Zdenka Vršanová Mé poděkování patří: Marii Zbrankové st., Marii Zbrankové ml., Marii Vršanové, Tereze Macenauerové, Kristýně Dutkové, Kláře Koudelkové, Karolíně Moravcové, Anitě Marušincové, Gábině Hobžové, Kateřině Mázlové, Haně Suchanové a samozřejmě i mé rodině. Bez těchto pomocníků bych už nocování s takovým počtem dětí, které mají o spaní v ND zájem nezvládla. JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK!!! KLUBKO Jmenuji se Madlenka a jsem panenka. Před měsícem na naší půdě nastal nebývalý ruch a dokonce se začalo přerovnávat i ve staré skříni, kde již téměř patnáct let mám své bydliště. Bydlím si tam v krabici a mám poměrně dobrou společnost dalších hraček. Tu někdo mou krabici vzal, otevřel ji a vytáhl mě na světlo. No, co vám budu povídat, byla jsem celá zaprášená, šatičky umorousané a dokonce volánek celý potrhaný. Hanba mě fackovala. Když jsem otevřela svá mrkací očka, vidím svou maminku Marušku, tu Marušku, co si se mnou léta hrála, ale která už odrostla dětským střevíčkům. Maruška mě krásně vymydlila, vlásky mi umyla voňavým šampónem, šatičky vyprala, vyspravila a já jsem se vypravila do Národního domu. Věřte nebo ne, sešlo se nás tam téměř šestset. Panenky malé, velké, miminka i slečny Bárbí, panenky dekorační i ty pamětnické, krojované i svatební, z daleka i od nás. Taky tam byly panenky, které hodné holčičky, slečny a paní šily, aby pomohly dětem v rozvojových zemích. Jak říkám, byla to nádhera. A za všechny bych vám, naše holčičky, maminky, babičky i pra- 6 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

7 babičky chtěla moc poděkovat, že jste nás našly, omyly, vypraly naše šatičky a tak nám vrátily naši původní krásu. Dík také patří tatínkům, dědečkům i všem pánům, kteří pomohli s opravami a všem, kteří se zasloužili, že jsme se mohli v tak hojném počtu sejít a vás všechny potěšit. Jen díky vaší práci nás mohlo vidět tolik dětí a dospělých. Děti se chlubily svými panenkami a dospělí zavzpomínali na léta dětství, kdy si s panenkami také hráli. Na prahu jara jsme prožili v Národním domě dva krásné dny a za nás všechny vám přeji takových krásných dní v roce více. Za všechny panenky vás zdraví Madlenka z Lipové lázní. Klubko, jako garant celé akce, děkuje za spolupráci, ochotu, čas a vstřícnost:všem lidem, kteří nám zapůjčili vystavené exponáty a tak nám s důvěrou do rukou vložili malé i větší poklady jejich domovů. Základní a mateřské škole Johanna Schrotha, Obecnímu úřadu v Lipové lázních, Selské pekárně, Odbornému učilišti a Praktické škole, paní Kuklové, manželům Procházkovým, paní Belkové, paní Smatanové, paní Svrčkové, paní Kafkové, manželům Šťastníkovým, paní Šustrové, paní Zapletalové, paní Martínkové, paní Hečkové, paní Utíkalové a firmě Astur. Dále náš dík také náleží rozhlasu Olomouc a České televizi, že si naší práce všimli, a že o nás informovali i za jesenickými kopečky. Děkujeme! SBÍRKA UŽITEČNÝCH VĚCÍ Místní skupina ČČK ve spolupráci s Obecním úřadem v Lipové-lázních pořádá ve dnech 22. a 23. dubna 2008 v přísálí Národního domu vždy od 10 do 12 hod a od 15 do 18 hodin sbírku zachovalého šatstva, obuvi, knih, hraček, brýlí, nádobí, pokrývek a dalších užitečných věcí. Je možno přinést také vytříděný a svázaný magazínový či novinový papír. Věci budou odvezeny do Diakonie v Broumově, kde se třídí a zpracovávají pro další použití. Při tom nalezne práci řada lidí. Prosíme, aby věci byly připraveny v krabicích nebo pytlích. Dobrovolné finanční příspěvky vítány budou použity na odvoz. SDH LIPOVÁ-LÁZNĚ Srdečně děkují všem sponzorům, kteří přispěli cenou na HASIČSKÝ PLES Do tombol přispěly tyto firmy, instituce a občané: Obecní úřad Lipová-lázně, Lázně Dolní Lipová, Schroth, s.r.o., Hotel Lípa p. Tenekedzis, Priessnitzovy léčebné lázně, s.r.o., rodina Poláková, p. Kozelková Anna, Ing. Holman šlechtění a semenářství okurek Bzenec, Český rozhlas Olomouc, Televize Prima Praha, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Jeseník, České lesy Javorník, ZOO Dvůr Králové nad Labem, Hrad Loket, o.p.s., Řetězárna a.s Česká Ves, Plastkon Product s.r.o. Mikulovice, Autoopravna p. Rábek Milan, Zemědělské družstvo Jeseník, Obecní lesy Lipová-lázně, České lesy Jeseník, Chaty ubytování Velká Kraš p. Cacek, Autobusová doprava Connex Morava Jeseník, Trafika Amfora p. Pospíšilová, Agro Česká Ves ing. Staškraba, Omya, a.s. závod drtírna kamene Pomezí, Omya, a.s. Vápenná, Restaurace na Bobrovníku, Odborné učiliště Lipová-lázně, Železářství pod nádražím Jeseník, Večerka u lázní p. Cekuras, Praktický lékař MUDr. Leo Homola, Zubní lékař MUDr. Marta Tušerová, Květinka p. Kašparová, Pizzeria Vanessa Lipová-lázně, Textil-hračky-drogerie p. Polzerová, Ing. Kašpar Ivo, Penzion u Pošty Horní Lipová, Penzion Slatina p. Gebauerová, Penzion Pod Smrkem p. Konupčík, Benzínová pumpa S-NOL Horní Lipová p. Sedlář, Restaurace na Rychtě, Restaurace Selská Světnička, Velkosklad potravin Jeseník p. Fňukal Zdeněk, Resstav Petr a Šimon Šemrovi, Masáže Jitka Šemrová Lipová-lázně, Biofarma Bobrovník Radek Ambrož, Štefan Chromek Horní Lipová, Barvy-laky Sieravský Oldřich, Velkosklad Astur Jeseník, Knihařství Havrilová Lipová-lázně, Mototechna Havrila Roman Lipová-lázně, SOŠ a SOU zemědělské Horní Heřmanice, Lahůdky Olé p. Obšil, Kavárna Sluníčko p. Korandová, Penzion Pavel p. Kuchař, Restaurace Na Nádraží p. Štěrba, Voda-topení Ivan Kubíček Lipová-lázně, Ondryáš Luděk, rodina Prášilová Lipová-lázně, p. Trulleyová Anna, Elektroprodejna HAKO Jeseník. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 7

8 SK LIPOVÁ-LÁZNĚ Rozpis utkání muži jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek utkání Odjezd sobota Bělá pod Pradědem Lipová 16,00 14, sobota Bludov - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Javorník 16, sobota Nový Malín Lipová 16,30 14, sobota Lipová Ruda nad Moravou 16, neděle Libina - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Lesnice 16, sobota Bohdíkov Lipová 16,30 14, sobota Lipová Sudkov 16,30 Rozpis utkání dorost jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd neděle Lipová Supíkovice 10, sobota Žulová Lipová 13,00 12, neděle Lipová Černá Voda 10, sobota Mikulovice Lipová 13,30 12, neděle Supíkovice Lipová 13,00 12, neděle Lipová Žulová 10, sobota Černá Voda Lipová 14,00 12,45 Rozpis utkání benjamínci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd pondělí Česká Ves Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Vápenná 16, pondělí Vidnava Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Bernartice 16, pondělí JeseníkA Lipová 17,15 16, pondělí Lipová Jeseník B 16, čtvrtek Černá Voda Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Zlaté Hory 16, pondělí Javorník Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Supíkovice 16,30 Rozpis utkání žáci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd sobota Lipová Žulová 10, sobota Javorník Lipová 10, 00 18, sobota Lipová Bernartice 10, sobota Velké Kunětice Lipová 13,30 12, sobota Lipová Česká Ves 10, středa Vidnava Lipová 16,30 15, sobota Černá Voda Lipová 10,00 18, středa Lipová Supíkovice 16, sobota Lipová Mikulovice 10, středa Bělá p. Pradědem Lipová 16,30 15, neděle Písečná Lipová 10,00 19, sobota Lipová St. Červena Voda 10,00 8 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

9 KAM ZA KULTUROU A SPORTEM Pohádka na neděli Kulturní komise při OÚ Lipová-lázně zve všechny děti i rodiče v neděli v 15 hodin do Národního domu na pohádku divadelního sdružení Bratrušov PROLHANÁ KRÁLOVNA. Vstupné 40,- Kč Pálení čarodějnic Už máte naleštěná košťata?blíží se FILIPOJAKUBSKÁ NOCAPÁLENÍ ČARODĚJNIC! Podaří se nám překonat rekord v počtu čarodějnic(loni 56), které přiletí na penzion PAVEL POD LÁZEŇSKÝM VRCHEM V 16 HODIN? S agenturou CHARLIE TEAM Z OPAVY,která již v únoru připravila pro děti skvělý karneval,vás čekáme v plném přestrojení! NEVAŽ SE! ODVAŽ SE! VRCHNÍ ČARODĚJNICE ALZIMÍRA... Koncert Kytarového orchestru ZUŠ Jeseník V obci Lipová-lázně vystoupil poprvé vloni. Po úspěšném koncertě jsme s radostí přijali pozvání i v letošním roce. Kytarový orchestr bude hrát pod taktovkou p. uč. Václava Dvořáka a zakladatelky tělesa p.uč. Carmen Langerové. Jako hosté se představí pěvecký sbor Zvonky pod vedením p.uč.anny Beťákové a flamencové tanečnice z Pohybového studia Lenky Bachové. Na koncertě vystoupí různí sólisté /mandolína, příčná flétna, zpěv, trubka/. Přijměte srdečně pozvání na středu 14. května 2008 v 17 hodin do Národního domu v Lipovélázních. Těší se na Vás členové orchestru /mnozí z Lipové/ a učitelé ZUŠ Jeseník. Za kytarové oddělení Barbora Uhlířová CHVILKA POHODY Citát měsíce Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. George Samtayona Vtip měsíce: Dva opilí se potácejí po silnici a hlasitě si prozpěvují. Zastaví je policajt a chce je zavřít za narušování veřejného pořádku. Vaše jméno a adresu, pane, ptá se policajt. Já jsem Novák, bez trvalé adresy, povídá první opilec. Avy? Mikeš, a bydlím nad ním. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 9

10 LIPOVSKÁ VAŘEČKA Pudinkové řezy se skořicí Přísady: Na těsto: 4 vejce, 20 dkg cukru krupice, 20 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 dcl oleje Navrch těsta: 1 litr mléka, 3 pudinky, 5 PL cukru, 2 zakysané smetany, 2 vanilkové cukry, šlehačka, ztužovač na šlehačku, skořice Příprava: Těsto- vejce ušleháme s cukrem,potom přidáme olej a mouku s práškem do pečiva. Vylijeme na vyšší plech vyložený pečícím papírem. Navrch uděláme pudink z 1 litru mléka a 3 pudinkové prášky(vanilkové, nebo čokoládové), 5 PL cukru. Hned po uvaření nalijeme na těsto a srovnáme stěrkou.teprve nyní dáme péct do trouby na min.na 180 st. Na upečený,lehce zchladlý moučník navrstvíme 2 zakysané smetany smíchané se 2 vanilk.cukry. Vidličkou uděláme mřížky po celé ploše a po vychladnutí potřeme šlehačkou se ztužovačem. Přes sítko posypeme skořicí. V letních měsících je možné ještě zdobit jahodami či jiným šťavnatým ovocem. Masove kuličky s česnekovým dresinkem Přísady: 400 g mletého drůbežího masa, 1 vejce, 4 lžíce oleje, 4 lžíce strouhanky, brambory, majolka, česnek, kečup, mletý pepř, majoránka, drcený kmín, sůl Příprava: Maso smícháme s vejcem, kořením a strouhankou a vytvarujeme středně velké kuličky. Na vymaštěný plech nasypeme syrové hranolky, naskládáme kuličky a vložíme asi na 20 minut do vyhřáté trouby. Otočíme brambory i kuličky a dopečeme dozlatova. Mezitím připravíme strouhaný česnek, který smícháme s majolkou a kečupem na talíři podáváme pečené hranolky s kuličkami a polijeme dresinkem. CHOVÁTE SE EKOLOGICKY? Víte, že.? I malá rozhodnutí mohou vyvolat velké změny. Otestujte si, jak svými denními činnostmi ovlivňujete životní prostředí. 1) 2) 3) 4) Pokud si na veřejné toaletě můžete vybrat, co použijete? a) elektrický susič (1 b) b) papírový ručník (0 b) Nádobí myjete? a) ve staré myčce (0 b) b) v moderní myčce (1 b) c) v ruce (0 b) Prádlo většinou perete v pračce, která.. a) se plní shora (0 b) b) se plní zepředu (1 b) c) se plní zepředu, s bezfosfátovými pracími prostředky a ve studené vodě (2 b) Masa jíte? a) hodně (0 b) b) přiměřeně (1 b) c) vůbec (2 b) 10 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

11 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Svítíte a) úspornými žárovkami (2 b) b) starým typem žárovek (0 b) c) oběma druhy (1b) Vyhazujete a) hodně jídla (0 b) b) málo jídla (1 b) Řídíte a) velké auto (0 b) b) malé auto (1 b) c) auto s hybridním pohonem (1 b) Na oknech máte a) silné nařasené závěsy (2 b) b) venkovní zastínění (1 b) c) vnitřní žaluzie (0 b) Co pijete? a) balenou vodu (0 b) b) z vodovodu (2 b) Máte doma a) plynový nebo elektrický bojler na teplou vodu (0 b) b) průtokový ohřívač vody (1 b) c) solární panely na ohřev vody (2 b) Sluneční energii používáte na. a) sušení prádla na šňůře (2 b) b) na výrobu elektřiny pro domácí spotřebu (3 b) c) nabíjení drobných spotřebičů (2 b) Používáte. a) dobíjecí baterky (2 b) b) jednorázové baterky (0 b) Vaše ekologické skóre LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

12 Další ze 13 zelených otázek a odpovědí: Je lepší pračka otvíraná z boku, nebo ta s horním plněním? Lepší jsou pračky s bočními kulatými dvířky. Ty, které se otvírají nahoře, mívají sice rychlejší cykly praní, ovšem spotřebovávají o dost víc vody, elektřiny a pracích prostředků. Pokud se rozhlížíte po nové pračce, všímejte si štítků udávajících energetickou náročnost a spotřebu vody. Kupte si pračku právě tak velkou, aby odpovídala potřebám vaší rodiny. A i když se na nákup nové pračky nechystáte, můžete prát ekologičtěji. Stačí, budete-li čistit filtr, používat co nejméně prášku a studenou vodu a samozřejmě prát pouze tehdy, až je pračka plná. Platí, že časté zapínání a vypínání úsporných žárovek je neekologické? V podstatě to neplatí. Nové údaje říkají, že opakovaným zapínáním jejich životnost ani neplýtváme elektřinou. Úsporné žárovky jsou energetické stejně účinné jako zářivky. O nové žárovce značky Osram její výrobce dokonce tvrdí, že ji člověk může opakovaně zapnout až půlmilionkrát, což znamená jedenadevadesátkrát denně během patnáctileté životnosti. POZVÁNKA NA VÝSTAVU Muzeum Johanna Schrotha, Multifunkční středisko Lipová-lázně Vás zve na fotografickou výstavu Svět květin Autor výstavy: Jiří Štrajt z Javorníku Datum konání: Od Každé úterý, pátek od 13:00 do 17:00 Srdečně Vás zveme. INFORMACE NA LÉTO - MIROSLAV TO ROZJÍŽDÍ POP MAFIA FEST MISS MORKÉ TRIČKO JESENICKÝ NUGGET ROCK REVIVAL FEST S POPEM INZERCE Zhubněte zdravě, bez diet a navždy. Poradenství ZDARMA. Tel Kovářová Věra Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC - TIRÁŽ: LZ je měsíčník, vychází kolem 20.dne v měsíci. Příspěvky do zpravodaje se odevzdávají do Vydává Obec Lipová-lázně. Redakční rada: ZdenkaVršanová, Irena Plischková,Alice Zapletalová. Kontakt: Obecní knihovna Lipová-lázně, ZdenkaVršanová, tel , 12 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více