LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE"

Transkript

1 LIPOVSKÝ duben 2008 vydává Obecní úřad Lipová - lázně vydáno ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu e- mailem Vzhledem k tomu, že nás někteří občané upozorňují, že špatně rozumí nebo neslyší hlášení obecního rozhlasu, přicházíme s nabídkou těmto občanům, kteří mají k dispozici internet. Pokud někdo bude mít zájem, aby mu chodily informace ( i za předpokladu, že již v té době nebudou aktuální ) o tom, co se hlásí rozhlasem na jeho ovou adresu, nechť ji nahlásí na obecním úřadě na sekretariátu tel nebo v knihovně tel , Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lipová-lázně konaného dne v přísálí ND Schvaluje: 1) Návrhovou komisi: R. Hatlapatka, Ing. Margina, Mgr. Škrobálek. Zapisovatele: Mgr. Sóky. Ověřovatele zápisu: J. Macura, P. Vičík. 2) Zprávu o činnosti Rady obce. 3) Závěrečný účet Obce Lipová-lázně za rok ) Auditorskou zprávu k ověření účetní uzávěrky Obce Lipová-lázně s auditorským výrokem při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. 5) Rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích, který byl projednán a doporučen finančním výborem a RO. 6) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipová-lázně jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, na pozemky parc. č. 1637/8 a 1637/6, kat. území Dolní Lipová pro připojení NN pana Petra Konupčíka. 7) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemku, parc. č. 2222/13, ostatní plocha o výměře 322 m2, protože tato parcela je součástí státní silniční sítě, silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 8) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemků, parc. č. 222/8, 2222/10 a 222/16, kat. území Dolní Lipová, protože pozemky jsou součástí státní silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 9) Schvaluje bezúplatný převod pozemků, parc. č. 1035/3, ost. plocha, výměra 231 m2, kat. území Dolní Lipová a dále část parcely č. 804/16, ost. plocha, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 10) Schvaluje bezúplatný převod pozemků dle seznamu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o pozemky v kat. území Dolní Lipová, které přejdou bezúplatně z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví obce Lipová-lázně. 11) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v Obci Lipová-lázně. 12) Schvaluje zakoupení nového osobního automobilu Octavia. 13) Schvaluje Zápis o výsledku inventarizace k ) Schvaluje vyřazení majetku dle seznamu, na základě provedené inventarizace majetku k

2 15) Geometrické oddělení pozemku, parc. č. 1403/1, kat. území Dolní Lipová a odkup části pozemku, tvořící místní komunikaci od majitelů pozemku s tím, že obec uhradí veškeré náklady s převodem spojené. 16) Cenovou kalkulaci na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním a podpis smlouvy starostou obce. 17) Převod pozemků, parc. č. 1261/2, 1261/6 a 1261/7, kat. území Dolní Lipová z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Lipová-lázně buď bezúplatně či za úplatu. 18) Převody pozemků, na základě žádosti, za ceny dle cenové mapy včetně příslušenství: a/ parcela č. 664 část, trv. travní porost, výměra bude určena geom. oddělením pozemku a parc. č. 665 část, zahrada, výměra bude určena geom. oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová paní Heleně Gebauerové, Lipová-lázně 245 s tím, že budou splněny podmínky komise výstavby a žadatelka uhradí geometrické oddělení pozemků a veškeré náklady s převodem spojené. b/ parcela č. 691/5 část, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, ostatní plocha, kat. území Dolní Lipová, na doporučení komise výstavby jen část pozemku, manželům Františkovi a Ireně Plischkovým, Lipová-lázně ) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy J. Schrotha, Lipová-lázně a na doporučení RO - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 zisk Kč ,90 /z toho zisk z hlavní činnosti Kč ,23 a zisk z jiné činnosti Kč ,67/ převést HV do rezervního fondu za podmínky, že plánovanou výměnu světel v učebnách, popř. další opravy a úpravy, které vychází z nových hygienických norem, bude příspěvková organizace hradit nejdříve z tohoto fondu. Tuto skutečnost je organizace povinna zohlednit a uvést v návrhu rozpočtu na rok ) Na základě dopisu pana Josefa Macury ZO projednalo činnost finančního výboru a schvaluje činnost finančního výboru. 21) ZO bere na vědomí na základě nařízení vlády č. 79/2008 ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu starosty obce a místostarosty a schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům: Radní: Kč ,-. Předseda komise nebo výboru: Kč ,-. Zastupitel: Kč 510,-. Od Poznámka k bodu 5: pro zájemce - rozpočet je možný k nahlédnutí na našich internetových stránkách OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo Obce Lipová -lázně schválilo na svém zasedání dne podle ust. 10,písm. a) a v souladu s ust. 84, odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 - Úvodní ustanovení 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Článek 2 - Vymezení pojmů 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna veřejná prostranství, zejména silnice, místní a účelové komunikace, parky, plochy veřejné zeleně a ostatní pozemky přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1). Článek 3 - Omezující opatření 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství v obci. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 (grafické znázornění), které jsou nedílnou součástí této vyhlášky. 2. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech autobusových zastávkách na území Obce Lipová lázně. 3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na dny 31.prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku. 4. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení s vlastním sociálním zázemím. 5. Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních a jiných společenských akcí Obce Lipová lázně, Lipová lázně 39061, IČ LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

3 Článek 4 - Kontrola 1. Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou vykonává Obec Lipová lázně prostřednictvím pověřeného pracovníka. Článek 5 - Sankce 1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout podle platných právních předpisů. Článek 6 - Závěrečná ustanovení 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Jaroslav Blaník, místostarosta obce Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce 1) ust. 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 - Vymezení ploch veřejných prostranství v Obci Lipová-lázně se zákazem konzumace alkoholických nápojů parc. číslo název lokality 933; 936; 942 park u hasičské zbrojnice č. p /5; 961/7; 961/8; 961/9; 962/1; 962/7; parčík u DPS, u obchodu Jednota u lázní 966/10; 966/11; 966/21; 966/22 966/2; 994/1; 994/2; 996/1; 1000, 1004/1 park u viaduktu 768; 770/1; 770/2; 771/2; 774/1; 820; prostor kolem budovyasn (č.p. 691) 821; 822; 823/1; 823/ část; 1317-část prostor vlak. zastávky Selská svět. a okolí 1427/2; 1429; 1431/1; 1431/2; 1455/5 prostor u obchodu Jednota u Sels.svět. 1426/1; 1426/2; 1426/3; 1426/4; 1427/1 hřiště u Selské světničky 1530/1 až 1530/13 prostor Památ. Frývaldov. stávky a okolí 721; 722/1; 722/2; 724/1 až 724/8; U Základní školy J. Schrotha Lipová-lázně 726; 751, /13; 804/14; 804/15; 804/16; 818/4; U Mateřské školy Dolní Lipová, č. p /35; 818/36; 842/15 až 842/37 st. 272; 248/2; 252/2; 257/7; 315/3 U Mateřské školy Horní Lipová, č. p /1; 952/2; 959; 969/1-část prostor u Večerky Cekuras č. p ; 948/1, 948/2; 969/1-část prostor u TrafikyAmfora, č. p /1 prostor u obchodu u školy č. p /1-část, 969/37; 969/38 prostor u obchodu Textil, hračky č. p /1-část prostor u obchodu Potravin č. p ; 2131/3 prostor před nádražím ČD a manipulační plochy Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti v roce 2008 Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady. Je pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti. Pro platbu daňové povinnosti u jednotlivých finančních úřadů, v jejichž obvodech územní působnosti se nacházejí nemovitosti ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví poplatníka (poplatník může mít nemovitosti u několika finančních úřadů v republice), bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000 Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. POZOR, neposlat částky náležející několika finančním úřadům jedinou složenkou jedinému finančnímu úřadu. Každý finanční úřad má jiné číslo účtu a název každého finančního úřadu je uveden na složence!!!!!! Dle dostupných informací by měly být složenky doručeny poplatníkům pravděpodobně do Dále připomínáme, že daňové složenky nepodléhají placení poštovních poplatků, proto nemusí poplatníci z obcí zbytečně navštěvovat pokladnu finančního úřadu. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 3

4 Upozornění!!! Vážení spoluobčané, vy, kteří jste uposlechli žádosti nedávat do velkoobjemových kontejnerů nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, lednice, mražáky, oleje apod. a kontejnery jste zaplnili těmito věcmi až po okraj, opravdu jste přispěli k tomu, že se nám odpady tímto opět prodražily a poplatek za odpady bude opět nutno zvýšit. Občané, kteří poctivě třídí, dodržují pravidla budou za vaši nezodpovědnost odměněni zvýšením poplatků. Ale nemusí se obávat vašeho studu, vy se za to nestydíte, patří to k vašemu stylu života. Já si doma uklidím a on to někdo zaplatí. Tak vám jménem těch rozumných děkuji! Jaroslav Blaník SBĚRNANEBEZPEČNÉHO ODPADU NASTAVEBNÍM DVOŘE Provozní doba : úterý, čtvrtek 9 12 hod hod. Odebírá se : lednice, mrazničky, televize autobaterie, lina, koberce, zářivky, oleje, barvy, ředidla, obaly od barev a ředidel, krytiny obsahující azbest, izolační materiály, asfaltové směsi, pneumatiky, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky. SLUŽBY ČESKÉ POŠTY Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, co všechno můžete na naší poště mimo běžných služeb vyřídit. U nás je možné založit stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění pro děti a dospělé, pojištění staveb a domácností. Dále vám rádi zřídíme běžný účet, povolené přečerpávání k účtu, elektronické bankovnictví, spotřebitelské úvěry neúčelové, na bydlení, na studium a na nákup vozu a další produkty. Rádi vám poskytneme podrobnější informace přímo na naší poště, případně na tel. č Otevírací doba: po-pá 8,00-11,30 13,00 16,30 hod OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Pozvánka k hromadnému povinnému očkování psů proti vzteklině V sobotu proběhne očkování takto: hod u Selské světničky, Lipová-lázně hod u kina, Lipová-lázně hod u Obecního úřadu, Lipová-lázně hod pod nádražím, Lipová-lázně hod u pošty, Horní Lipová hod u Sigmy, Horní Lipová hod stanoviště Horní Lipová, pod Ramzovou - Ochranné očkování psů od stáří 6-ti měsíců je povinné dle zákona č 381/191 Sb. O veterinární péči. - Majitel je povinen předložit očkovací průkaz /nebo dostane nový / - Očkování proti vzteklině hradí majitel v ceně 100,- Kč - Očkování kompletní je v ceně 250,- Kč - Při vakcinaci lze zakoupit další léky - Nedostavíte-li se, očkování se provádí celoročně ve veter. ambulanci Lipovská 746, Jeseník MVDr. Alena Marečková,Lipovská 746, Jeseník, Tel. 584/ , mobil. 603 / LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

5 MATEŘSKÁ ŠKOLA U OBECNÍHO ÚŘADU Výtvarná soutěž Děti naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou uspořádalo SDRUŽENÍ DUHA v Jeseníku. Soutěžilo se na téma HÁDANKY V RÝMECH výtvarníci malovali lesní zvířátka, která se ukrývala v hádankách. Vymalovali jsme si druhé místo. Dětem gratulujeme. Soutěže se zúčastnili: Terezka Zwienerová, Tomáš Götlicher, Simonka Lexmanová, Honzík Arnoš, Peťa Najdek, Nela Vrbovská,, Lukáš Koukal, Ríša Adl, Zuzka Šteiglová, Terezka Andrušíková. Veselý týden v MŠ u OÚ Nápad uspořádat BAREVNÝ TÝDEN sice nebyl náš a pochází z časopisu pro MŠ,ale přepracováním předčil naše očekávání. Zájem rodičů i radost dětí byla pro nás tou největší odměnou.celou hru s námi hrála i paní kuchařka, školnice i uklízečka a dodávaly všemu tu správnou armosféru. Děti po celý týden dostávaly do karty nálepky podle toho,která barva zrovna ten den byla aktuální a to v počtu barevných věcí,které mají ve třídě na sobě oblečeny. Každý den jsme hráli hry s barvami,hledali jsme písničky,kde se barva toho dne vyskytuje a také jsme měli připravenou pohádku k aktuální barvě- Červená Karkulka, O zeleném vajíčku,modrý obláček... Den jsme dotvářeli fotografiemi.žlutý den na modrém koberci byl skvělý.do celého týdne patřila i oslava velikonočních svátků. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům,jak se do celého veselého týdna zapojili a píšeme jim velikou 1. Poděkování Děkujeme hasičskému záchrannému sboru v Lipové-lázních za dar MŠ u OÚ.Tímto darem je televize, kterou se po třetím neúspěšném losování na hasičském bále rozhodli dát do užívání dětem. Děkujeme KOLEKTIV MŠ U OÚ A DĚTI LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 5

6 OBECNÍ KNIHOVNA LIPOVÁ-LÁZNĚ Noc s Andersenem Co čert nechtěl, pozvali jsme všechna čertova kvítka do Národního domu v Lipové-lázních na pravou čertovskou jízdu plnou čertovin a hrátek s čerty. Sešlo se nás tam 25 čertů, čertic a čerťat + 11 pomocníků z řad andělů Byl to pěkný pekelný šrumec, to vám povídám. Soutěžilo se v malování andělů a čertů, tvořilo se z vařeček, hrálo se pekelné divadlo a mnoho a mnoho dalšího. Kdo neviděl, neuvěří. Myslím, že se již sedmé nocování opět povedlo a už se těšíme na další. Za realizační tým Zdenka Vršanová Mé poděkování patří: Marii Zbrankové st., Marii Zbrankové ml., Marii Vršanové, Tereze Macenauerové, Kristýně Dutkové, Kláře Koudelkové, Karolíně Moravcové, Anitě Marušincové, Gábině Hobžové, Kateřině Mázlové, Haně Suchanové a samozřejmě i mé rodině. Bez těchto pomocníků bych už nocování s takovým počtem dětí, které mají o spaní v ND zájem nezvládla. JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK!!! KLUBKO Jmenuji se Madlenka a jsem panenka. Před měsícem na naší půdě nastal nebývalý ruch a dokonce se začalo přerovnávat i ve staré skříni, kde již téměř patnáct let mám své bydliště. Bydlím si tam v krabici a mám poměrně dobrou společnost dalších hraček. Tu někdo mou krabici vzal, otevřel ji a vytáhl mě na světlo. No, co vám budu povídat, byla jsem celá zaprášená, šatičky umorousané a dokonce volánek celý potrhaný. Hanba mě fackovala. Když jsem otevřela svá mrkací očka, vidím svou maminku Marušku, tu Marušku, co si se mnou léta hrála, ale která už odrostla dětským střevíčkům. Maruška mě krásně vymydlila, vlásky mi umyla voňavým šampónem, šatičky vyprala, vyspravila a já jsem se vypravila do Národního domu. Věřte nebo ne, sešlo se nás tam téměř šestset. Panenky malé, velké, miminka i slečny Bárbí, panenky dekorační i ty pamětnické, krojované i svatební, z daleka i od nás. Taky tam byly panenky, které hodné holčičky, slečny a paní šily, aby pomohly dětem v rozvojových zemích. Jak říkám, byla to nádhera. A za všechny bych vám, naše holčičky, maminky, babičky i pra- 6 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

7 babičky chtěla moc poděkovat, že jste nás našly, omyly, vypraly naše šatičky a tak nám vrátily naši původní krásu. Dík také patří tatínkům, dědečkům i všem pánům, kteří pomohli s opravami a všem, kteří se zasloužili, že jsme se mohli v tak hojném počtu sejít a vás všechny potěšit. Jen díky vaší práci nás mohlo vidět tolik dětí a dospělých. Děti se chlubily svými panenkami a dospělí zavzpomínali na léta dětství, kdy si s panenkami také hráli. Na prahu jara jsme prožili v Národním domě dva krásné dny a za nás všechny vám přeji takových krásných dní v roce více. Za všechny panenky vás zdraví Madlenka z Lipové lázní. Klubko, jako garant celé akce, děkuje za spolupráci, ochotu, čas a vstřícnost:všem lidem, kteří nám zapůjčili vystavené exponáty a tak nám s důvěrou do rukou vložili malé i větší poklady jejich domovů. Základní a mateřské škole Johanna Schrotha, Obecnímu úřadu v Lipové lázních, Selské pekárně, Odbornému učilišti a Praktické škole, paní Kuklové, manželům Procházkovým, paní Belkové, paní Smatanové, paní Svrčkové, paní Kafkové, manželům Šťastníkovým, paní Šustrové, paní Zapletalové, paní Martínkové, paní Hečkové, paní Utíkalové a firmě Astur. Dále náš dík také náleží rozhlasu Olomouc a České televizi, že si naší práce všimli, a že o nás informovali i za jesenickými kopečky. Děkujeme! SBÍRKA UŽITEČNÝCH VĚCÍ Místní skupina ČČK ve spolupráci s Obecním úřadem v Lipové-lázních pořádá ve dnech 22. a 23. dubna 2008 v přísálí Národního domu vždy od 10 do 12 hod a od 15 do 18 hodin sbírku zachovalého šatstva, obuvi, knih, hraček, brýlí, nádobí, pokrývek a dalších užitečných věcí. Je možno přinést také vytříděný a svázaný magazínový či novinový papír. Věci budou odvezeny do Diakonie v Broumově, kde se třídí a zpracovávají pro další použití. Při tom nalezne práci řada lidí. Prosíme, aby věci byly připraveny v krabicích nebo pytlích. Dobrovolné finanční příspěvky vítány budou použity na odvoz. SDH LIPOVÁ-LÁZNĚ Srdečně děkují všem sponzorům, kteří přispěli cenou na HASIČSKÝ PLES Do tombol přispěly tyto firmy, instituce a občané: Obecní úřad Lipová-lázně, Lázně Dolní Lipová, Schroth, s.r.o., Hotel Lípa p. Tenekedzis, Priessnitzovy léčebné lázně, s.r.o., rodina Poláková, p. Kozelková Anna, Ing. Holman šlechtění a semenářství okurek Bzenec, Český rozhlas Olomouc, Televize Prima Praha, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Jeseník, České lesy Javorník, ZOO Dvůr Králové nad Labem, Hrad Loket, o.p.s., Řetězárna a.s Česká Ves, Plastkon Product s.r.o. Mikulovice, Autoopravna p. Rábek Milan, Zemědělské družstvo Jeseník, Obecní lesy Lipová-lázně, České lesy Jeseník, Chaty ubytování Velká Kraš p. Cacek, Autobusová doprava Connex Morava Jeseník, Trafika Amfora p. Pospíšilová, Agro Česká Ves ing. Staškraba, Omya, a.s. závod drtírna kamene Pomezí, Omya, a.s. Vápenná, Restaurace na Bobrovníku, Odborné učiliště Lipová-lázně, Železářství pod nádražím Jeseník, Večerka u lázní p. Cekuras, Praktický lékař MUDr. Leo Homola, Zubní lékař MUDr. Marta Tušerová, Květinka p. Kašparová, Pizzeria Vanessa Lipová-lázně, Textil-hračky-drogerie p. Polzerová, Ing. Kašpar Ivo, Penzion u Pošty Horní Lipová, Penzion Slatina p. Gebauerová, Penzion Pod Smrkem p. Konupčík, Benzínová pumpa S-NOL Horní Lipová p. Sedlář, Restaurace na Rychtě, Restaurace Selská Světnička, Velkosklad potravin Jeseník p. Fňukal Zdeněk, Resstav Petr a Šimon Šemrovi, Masáže Jitka Šemrová Lipová-lázně, Biofarma Bobrovník Radek Ambrož, Štefan Chromek Horní Lipová, Barvy-laky Sieravský Oldřich, Velkosklad Astur Jeseník, Knihařství Havrilová Lipová-lázně, Mototechna Havrila Roman Lipová-lázně, SOŠ a SOU zemědělské Horní Heřmanice, Lahůdky Olé p. Obšil, Kavárna Sluníčko p. Korandová, Penzion Pavel p. Kuchař, Restaurace Na Nádraží p. Štěrba, Voda-topení Ivan Kubíček Lipová-lázně, Ondryáš Luděk, rodina Prášilová Lipová-lázně, p. Trulleyová Anna, Elektroprodejna HAKO Jeseník. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 7

8 SK LIPOVÁ-LÁZNĚ Rozpis utkání muži jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek utkání Odjezd sobota Bělá pod Pradědem Lipová 16,00 14, sobota Bludov - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Javorník 16, sobota Nový Malín Lipová 16,30 14, sobota Lipová Ruda nad Moravou 16, neděle Libina - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Lesnice 16, sobota Bohdíkov Lipová 16,30 14, sobota Lipová Sudkov 16,30 Rozpis utkání dorost jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd neděle Lipová Supíkovice 10, sobota Žulová Lipová 13,00 12, neděle Lipová Černá Voda 10, sobota Mikulovice Lipová 13,30 12, neděle Supíkovice Lipová 13,00 12, neděle Lipová Žulová 10, sobota Černá Voda Lipová 14,00 12,45 Rozpis utkání benjamínci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd pondělí Česká Ves Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Vápenná 16, pondělí Vidnava Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Bernartice 16, pondělí JeseníkA Lipová 17,15 16, pondělí Lipová Jeseník B 16, čtvrtek Černá Voda Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Zlaté Hory 16, pondělí Javorník Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Supíkovice 16,30 Rozpis utkání žáci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd sobota Lipová Žulová 10, sobota Javorník Lipová 10, 00 18, sobota Lipová Bernartice 10, sobota Velké Kunětice Lipová 13,30 12, sobota Lipová Česká Ves 10, středa Vidnava Lipová 16,30 15, sobota Černá Voda Lipová 10,00 18, středa Lipová Supíkovice 16, sobota Lipová Mikulovice 10, středa Bělá p. Pradědem Lipová 16,30 15, neděle Písečná Lipová 10,00 19, sobota Lipová St. Červena Voda 10,00 8 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

9 KAM ZA KULTUROU A SPORTEM Pohádka na neděli Kulturní komise při OÚ Lipová-lázně zve všechny děti i rodiče v neděli v 15 hodin do Národního domu na pohádku divadelního sdružení Bratrušov PROLHANÁ KRÁLOVNA. Vstupné 40,- Kč Pálení čarodějnic Už máte naleštěná košťata?blíží se FILIPOJAKUBSKÁ NOCAPÁLENÍ ČARODĚJNIC! Podaří se nám překonat rekord v počtu čarodějnic(loni 56), které přiletí na penzion PAVEL POD LÁZEŇSKÝM VRCHEM V 16 HODIN? S agenturou CHARLIE TEAM Z OPAVY,která již v únoru připravila pro děti skvělý karneval,vás čekáme v plném přestrojení! NEVAŽ SE! ODVAŽ SE! VRCHNÍ ČARODĚJNICE ALZIMÍRA... Koncert Kytarového orchestru ZUŠ Jeseník V obci Lipová-lázně vystoupil poprvé vloni. Po úspěšném koncertě jsme s radostí přijali pozvání i v letošním roce. Kytarový orchestr bude hrát pod taktovkou p. uč. Václava Dvořáka a zakladatelky tělesa p.uč. Carmen Langerové. Jako hosté se představí pěvecký sbor Zvonky pod vedením p.uč.anny Beťákové a flamencové tanečnice z Pohybového studia Lenky Bachové. Na koncertě vystoupí různí sólisté /mandolína, příčná flétna, zpěv, trubka/. Přijměte srdečně pozvání na středu 14. května 2008 v 17 hodin do Národního domu v Lipovélázních. Těší se na Vás členové orchestru /mnozí z Lipové/ a učitelé ZUŠ Jeseník. Za kytarové oddělení Barbora Uhlířová CHVILKA POHODY Citát měsíce Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. George Samtayona Vtip měsíce: Dva opilí se potácejí po silnici a hlasitě si prozpěvují. Zastaví je policajt a chce je zavřít za narušování veřejného pořádku. Vaše jméno a adresu, pane, ptá se policajt. Já jsem Novák, bez trvalé adresy, povídá první opilec. Avy? Mikeš, a bydlím nad ním. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 9

10 LIPOVSKÁ VAŘEČKA Pudinkové řezy se skořicí Přísady: Na těsto: 4 vejce, 20 dkg cukru krupice, 20 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 dcl oleje Navrch těsta: 1 litr mléka, 3 pudinky, 5 PL cukru, 2 zakysané smetany, 2 vanilkové cukry, šlehačka, ztužovač na šlehačku, skořice Příprava: Těsto- vejce ušleháme s cukrem,potom přidáme olej a mouku s práškem do pečiva. Vylijeme na vyšší plech vyložený pečícím papírem. Navrch uděláme pudink z 1 litru mléka a 3 pudinkové prášky(vanilkové, nebo čokoládové), 5 PL cukru. Hned po uvaření nalijeme na těsto a srovnáme stěrkou.teprve nyní dáme péct do trouby na min.na 180 st. Na upečený,lehce zchladlý moučník navrstvíme 2 zakysané smetany smíchané se 2 vanilk.cukry. Vidličkou uděláme mřížky po celé ploše a po vychladnutí potřeme šlehačkou se ztužovačem. Přes sítko posypeme skořicí. V letních měsících je možné ještě zdobit jahodami či jiným šťavnatým ovocem. Masove kuličky s česnekovým dresinkem Přísady: 400 g mletého drůbežího masa, 1 vejce, 4 lžíce oleje, 4 lžíce strouhanky, brambory, majolka, česnek, kečup, mletý pepř, majoránka, drcený kmín, sůl Příprava: Maso smícháme s vejcem, kořením a strouhankou a vytvarujeme středně velké kuličky. Na vymaštěný plech nasypeme syrové hranolky, naskládáme kuličky a vložíme asi na 20 minut do vyhřáté trouby. Otočíme brambory i kuličky a dopečeme dozlatova. Mezitím připravíme strouhaný česnek, který smícháme s majolkou a kečupem na talíři podáváme pečené hranolky s kuličkami a polijeme dresinkem. CHOVÁTE SE EKOLOGICKY? Víte, že.? I malá rozhodnutí mohou vyvolat velké změny. Otestujte si, jak svými denními činnostmi ovlivňujete životní prostředí. 1) 2) 3) 4) Pokud si na veřejné toaletě můžete vybrat, co použijete? a) elektrický susič (1 b) b) papírový ručník (0 b) Nádobí myjete? a) ve staré myčce (0 b) b) v moderní myčce (1 b) c) v ruce (0 b) Prádlo většinou perete v pračce, která.. a) se plní shora (0 b) b) se plní zepředu (1 b) c) se plní zepředu, s bezfosfátovými pracími prostředky a ve studené vodě (2 b) Masa jíte? a) hodně (0 b) b) přiměřeně (1 b) c) vůbec (2 b) 10 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

11 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Svítíte a) úspornými žárovkami (2 b) b) starým typem žárovek (0 b) c) oběma druhy (1b) Vyhazujete a) hodně jídla (0 b) b) málo jídla (1 b) Řídíte a) velké auto (0 b) b) malé auto (1 b) c) auto s hybridním pohonem (1 b) Na oknech máte a) silné nařasené závěsy (2 b) b) venkovní zastínění (1 b) c) vnitřní žaluzie (0 b) Co pijete? a) balenou vodu (0 b) b) z vodovodu (2 b) Máte doma a) plynový nebo elektrický bojler na teplou vodu (0 b) b) průtokový ohřívač vody (1 b) c) solární panely na ohřev vody (2 b) Sluneční energii používáte na. a) sušení prádla na šňůře (2 b) b) na výrobu elektřiny pro domácí spotřebu (3 b) c) nabíjení drobných spotřebičů (2 b) Používáte. a) dobíjecí baterky (2 b) b) jednorázové baterky (0 b) Vaše ekologické skóre LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

12 Další ze 13 zelených otázek a odpovědí: Je lepší pračka otvíraná z boku, nebo ta s horním plněním? Lepší jsou pračky s bočními kulatými dvířky. Ty, které se otvírají nahoře, mívají sice rychlejší cykly praní, ovšem spotřebovávají o dost víc vody, elektřiny a pracích prostředků. Pokud se rozhlížíte po nové pračce, všímejte si štítků udávajících energetickou náročnost a spotřebu vody. Kupte si pračku právě tak velkou, aby odpovídala potřebám vaší rodiny. A i když se na nákup nové pračky nechystáte, můžete prát ekologičtěji. Stačí, budete-li čistit filtr, používat co nejméně prášku a studenou vodu a samozřejmě prát pouze tehdy, až je pračka plná. Platí, že časté zapínání a vypínání úsporných žárovek je neekologické? V podstatě to neplatí. Nové údaje říkají, že opakovaným zapínáním jejich životnost ani neplýtváme elektřinou. Úsporné žárovky jsou energetické stejně účinné jako zářivky. O nové žárovce značky Osram její výrobce dokonce tvrdí, že ji člověk může opakovaně zapnout až půlmilionkrát, což znamená jedenadevadesátkrát denně během patnáctileté životnosti. POZVÁNKA NA VÝSTAVU Muzeum Johanna Schrotha, Multifunkční středisko Lipová-lázně Vás zve na fotografickou výstavu Svět květin Autor výstavy: Jiří Štrajt z Javorníku Datum konání: Od Každé úterý, pátek od 13:00 do 17:00 Srdečně Vás zveme. INFORMACE NA LÉTO - MIROSLAV TO ROZJÍŽDÍ POP MAFIA FEST MISS MORKÉ TRIČKO JESENICKÝ NUGGET ROCK REVIVAL FEST S POPEM INZERCE Zhubněte zdravě, bez diet a navždy. Poradenství ZDARMA. Tel Kovářová Věra Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC - TIRÁŽ: LZ je měsíčník, vychází kolem 20.dne v měsíci. Příspěvky do zpravodaje se odevzdávají do Vydává Obec Lipová-lázně. Redakční rada: ZdenkaVršanová, Irena Plischková,Alice Zapletalová. Kontakt: Obecní knihovna Lipová-lázně, ZdenkaVršanová, tel , 12 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

MĚSTO HANUŠOVICE. Článek 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky MĚSTO HANUŠOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, KTEROU SE VYMEZUJÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, NA NICHŽ SE ZÁKAZUJE KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Zastupitelstvo

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Město Hostinné. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015,

Město Hostinné. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu kouření a konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě Hostinné Zastupitelstvo města Hostinné se na svém zasedání

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 18. 4. 2016 usneslo vydat na základě

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č.

PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu. MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. PŘÍRUČKA K VYHLÁŠCE všechna platná místa zákazu požívání alkoholu MĚSTO HOŘICE Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 5/2009 (změna: OZV č. 2/2015), o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 5. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod Přítomni: 7, M. Počekajlová až od 18,10 hod. Hosté: Ilona Janušková, Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář,

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Město Hostivice Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 ze dne 7. prosince 2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Hostivice schválilo usnesením

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: 27.04.2015 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Hana Kubešová, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Tomáš Klika, Svatava Listíková

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

městě Stráž pod Ralskem. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

městě Stráž pod Ralskem. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 Město Stráž pod Ralskem Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Stráž pod Ralskem podle ustanovení 10 písmo a) a 84 odst.

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 20. června 2016 usnesením č. 160620/ZM/86

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Město Velký Šenov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Město Velký Šenov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Město Velký Šenov Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek na veřejném prostranství ve městě Velký Šenov Zastupitelstvo města Velký Šenov podle ustanovení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O B E C V Ě T Ř N Í Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území obce Větřní Zastupitelstvo obce Větřní se na svém 7. zasedání konaném dne

Více

U S N E S E N Í. 12. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s 159 a násl. zákona

U S N E S E N Í. 12. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s 159 a násl. zákona U S N E S E N Í z 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda konaného dne 17.03.2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zastupitelstvo obce ve Staré Červené

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze 17. zasedání konaném dne 11. srpna 2016 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 22. května 2008 usnesením č.

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 ZO volí: 1/24/2014 - ZO volí členem rady obce pana Jiřího Vondráka. 2/24/2014 - ZO volí

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

MĚSTO PODBOŘANY. Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

MĚSTO PODBOŘANY. Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích MĚSTO PODBOŘANY Obecně závazná vyhláška ě. 8/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 14. prosince 2011

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost.

Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí odd. majetkových V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A daní, oceň. a ost. Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká hradební 39/61 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1246447/14/2500-14400-505479 v Ústí nad Labem dne Elektronicky podepsáno 25. 04. 2014 Ing. Dvořáková Miroslava vedoucí

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více