LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE"

Transkript

1 LIPOVSKÝ duben 2008 vydává Obecní úřad Lipová - lázně vydáno ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu e- mailem Vzhledem k tomu, že nás někteří občané upozorňují, že špatně rozumí nebo neslyší hlášení obecního rozhlasu, přicházíme s nabídkou těmto občanům, kteří mají k dispozici internet. Pokud někdo bude mít zájem, aby mu chodily informace ( i za předpokladu, že již v té době nebudou aktuální ) o tom, co se hlásí rozhlasem na jeho ovou adresu, nechť ji nahlásí na obecním úřadě na sekretariátu tel nebo v knihovně tel , Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lipová-lázně konaného dne v přísálí ND Schvaluje: 1) Návrhovou komisi: R. Hatlapatka, Ing. Margina, Mgr. Škrobálek. Zapisovatele: Mgr. Sóky. Ověřovatele zápisu: J. Macura, P. Vičík. 2) Zprávu o činnosti Rady obce. 3) Závěrečný účet Obce Lipová-lázně za rok ) Auditorskou zprávu k ověření účetní uzávěrky Obce Lipová-lázně s auditorským výrokem při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. 5) Rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích, který byl projednán a doporučen finančním výborem a RO. 6) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipová-lázně jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, na pozemky parc. č. 1637/8 a 1637/6, kat. území Dolní Lipová pro připojení NN pana Petra Konupčíka. 7) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemku, parc. č. 2222/13, ostatní plocha o výměře 322 m2, protože tato parcela je součástí státní silniční sítě, silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 8) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemků, parc. č. 222/8, 2222/10 a 222/16, kat. území Dolní Lipová, protože pozemky jsou součástí státní silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 9) Schvaluje bezúplatný převod pozemků, parc. č. 1035/3, ost. plocha, výměra 231 m2, kat. území Dolní Lipová a dále část parcely č. 804/16, ost. plocha, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 10) Schvaluje bezúplatný převod pozemků dle seznamu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o pozemky v kat. území Dolní Lipová, které přejdou bezúplatně z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví obce Lipová-lázně. 11) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v Obci Lipová-lázně. 12) Schvaluje zakoupení nového osobního automobilu Octavia. 13) Schvaluje Zápis o výsledku inventarizace k ) Schvaluje vyřazení majetku dle seznamu, na základě provedené inventarizace majetku k

2 15) Geometrické oddělení pozemku, parc. č. 1403/1, kat. území Dolní Lipová a odkup části pozemku, tvořící místní komunikaci od majitelů pozemku s tím, že obec uhradí veškeré náklady s převodem spojené. 16) Cenovou kalkulaci na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním a podpis smlouvy starostou obce. 17) Převod pozemků, parc. č. 1261/2, 1261/6 a 1261/7, kat. území Dolní Lipová z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Lipová-lázně buď bezúplatně či za úplatu. 18) Převody pozemků, na základě žádosti, za ceny dle cenové mapy včetně příslušenství: a/ parcela č. 664 část, trv. travní porost, výměra bude určena geom. oddělením pozemku a parc. č. 665 část, zahrada, výměra bude určena geom. oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová paní Heleně Gebauerové, Lipová-lázně 245 s tím, že budou splněny podmínky komise výstavby a žadatelka uhradí geometrické oddělení pozemků a veškeré náklady s převodem spojené. b/ parcela č. 691/5 část, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, ostatní plocha, kat. území Dolní Lipová, na doporučení komise výstavby jen část pozemku, manželům Františkovi a Ireně Plischkovým, Lipová-lázně ) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy J. Schrotha, Lipová-lázně a na doporučení RO - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 zisk Kč ,90 /z toho zisk z hlavní činnosti Kč ,23 a zisk z jiné činnosti Kč ,67/ převést HV do rezervního fondu za podmínky, že plánovanou výměnu světel v učebnách, popř. další opravy a úpravy, které vychází z nových hygienických norem, bude příspěvková organizace hradit nejdříve z tohoto fondu. Tuto skutečnost je organizace povinna zohlednit a uvést v návrhu rozpočtu na rok ) Na základě dopisu pana Josefa Macury ZO projednalo činnost finančního výboru a schvaluje činnost finančního výboru. 21) ZO bere na vědomí na základě nařízení vlády č. 79/2008 ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu starosty obce a místostarosty a schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům: Radní: Kč ,-. Předseda komise nebo výboru: Kč ,-. Zastupitel: Kč 510,-. Od Poznámka k bodu 5: pro zájemce - rozpočet je možný k nahlédnutí na našich internetových stránkách OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo Obce Lipová -lázně schválilo na svém zasedání dne podle ust. 10,písm. a) a v souladu s ust. 84, odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 - Úvodní ustanovení 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Článek 2 - Vymezení pojmů 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna veřejná prostranství, zejména silnice, místní a účelové komunikace, parky, plochy veřejné zeleně a ostatní pozemky přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1). Článek 3 - Omezující opatření 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství v obci. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 (grafické znázornění), které jsou nedílnou součástí této vyhlášky. 2. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech autobusových zastávkách na území Obce Lipová lázně. 3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na dny 31.prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku. 4. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení s vlastním sociálním zázemím. 5. Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních a jiných společenských akcí Obce Lipová lázně, Lipová lázně 39061, IČ LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

3 Článek 4 - Kontrola 1. Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou vykonává Obec Lipová lázně prostřednictvím pověřeného pracovníka. Článek 5 - Sankce 1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout podle platných právních předpisů. Článek 6 - Závěrečná ustanovení 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Jaroslav Blaník, místostarosta obce Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce 1) ust. 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 - Vymezení ploch veřejných prostranství v Obci Lipová-lázně se zákazem konzumace alkoholických nápojů parc. číslo název lokality 933; 936; 942 park u hasičské zbrojnice č. p /5; 961/7; 961/8; 961/9; 962/1; 962/7; parčík u DPS, u obchodu Jednota u lázní 966/10; 966/11; 966/21; 966/22 966/2; 994/1; 994/2; 996/1; 1000, 1004/1 park u viaduktu 768; 770/1; 770/2; 771/2; 774/1; 820; prostor kolem budovyasn (č.p. 691) 821; 822; 823/1; 823/ část; 1317-část prostor vlak. zastávky Selská svět. a okolí 1427/2; 1429; 1431/1; 1431/2; 1455/5 prostor u obchodu Jednota u Sels.svět. 1426/1; 1426/2; 1426/3; 1426/4; 1427/1 hřiště u Selské světničky 1530/1 až 1530/13 prostor Památ. Frývaldov. stávky a okolí 721; 722/1; 722/2; 724/1 až 724/8; U Základní školy J. Schrotha Lipová-lázně 726; 751, /13; 804/14; 804/15; 804/16; 818/4; U Mateřské školy Dolní Lipová, č. p /35; 818/36; 842/15 až 842/37 st. 272; 248/2; 252/2; 257/7; 315/3 U Mateřské školy Horní Lipová, č. p /1; 952/2; 959; 969/1-část prostor u Večerky Cekuras č. p ; 948/1, 948/2; 969/1-část prostor u TrafikyAmfora, č. p /1 prostor u obchodu u školy č. p /1-část, 969/37; 969/38 prostor u obchodu Textil, hračky č. p /1-část prostor u obchodu Potravin č. p ; 2131/3 prostor před nádražím ČD a manipulační plochy Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti v roce 2008 Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady. Je pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti. Pro platbu daňové povinnosti u jednotlivých finančních úřadů, v jejichž obvodech územní působnosti se nacházejí nemovitosti ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví poplatníka (poplatník může mít nemovitosti u několika finančních úřadů v republice), bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000 Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. POZOR, neposlat částky náležející několika finančním úřadům jedinou složenkou jedinému finančnímu úřadu. Každý finanční úřad má jiné číslo účtu a název každého finančního úřadu je uveden na složence!!!!!! Dle dostupných informací by měly být složenky doručeny poplatníkům pravděpodobně do Dále připomínáme, že daňové složenky nepodléhají placení poštovních poplatků, proto nemusí poplatníci z obcí zbytečně navštěvovat pokladnu finančního úřadu. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 3

4 Upozornění!!! Vážení spoluobčané, vy, kteří jste uposlechli žádosti nedávat do velkoobjemových kontejnerů nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, lednice, mražáky, oleje apod. a kontejnery jste zaplnili těmito věcmi až po okraj, opravdu jste přispěli k tomu, že se nám odpady tímto opět prodražily a poplatek za odpady bude opět nutno zvýšit. Občané, kteří poctivě třídí, dodržují pravidla budou za vaši nezodpovědnost odměněni zvýšením poplatků. Ale nemusí se obávat vašeho studu, vy se za to nestydíte, patří to k vašemu stylu života. Já si doma uklidím a on to někdo zaplatí. Tak vám jménem těch rozumných děkuji! Jaroslav Blaník SBĚRNANEBEZPEČNÉHO ODPADU NASTAVEBNÍM DVOŘE Provozní doba : úterý, čtvrtek 9 12 hod hod. Odebírá se : lednice, mrazničky, televize autobaterie, lina, koberce, zářivky, oleje, barvy, ředidla, obaly od barev a ředidel, krytiny obsahující azbest, izolační materiály, asfaltové směsi, pneumatiky, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky. SLUŽBY ČESKÉ POŠTY Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, co všechno můžete na naší poště mimo běžných služeb vyřídit. U nás je možné založit stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění pro děti a dospělé, pojištění staveb a domácností. Dále vám rádi zřídíme běžný účet, povolené přečerpávání k účtu, elektronické bankovnictví, spotřebitelské úvěry neúčelové, na bydlení, na studium a na nákup vozu a další produkty. Rádi vám poskytneme podrobnější informace přímo na naší poště, případně na tel. č Otevírací doba: po-pá 8,00-11,30 13,00 16,30 hod OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Pozvánka k hromadnému povinnému očkování psů proti vzteklině V sobotu proběhne očkování takto: hod u Selské světničky, Lipová-lázně hod u kina, Lipová-lázně hod u Obecního úřadu, Lipová-lázně hod pod nádražím, Lipová-lázně hod u pošty, Horní Lipová hod u Sigmy, Horní Lipová hod stanoviště Horní Lipová, pod Ramzovou - Ochranné očkování psů od stáří 6-ti měsíců je povinné dle zákona č 381/191 Sb. O veterinární péči. - Majitel je povinen předložit očkovací průkaz /nebo dostane nový / - Očkování proti vzteklině hradí majitel v ceně 100,- Kč - Očkování kompletní je v ceně 250,- Kč - Při vakcinaci lze zakoupit další léky - Nedostavíte-li se, očkování se provádí celoročně ve veter. ambulanci Lipovská 746, Jeseník MVDr. Alena Marečková,Lipovská 746, Jeseník, Tel. 584/ , mobil. 603 / LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

5 MATEŘSKÁ ŠKOLA U OBECNÍHO ÚŘADU Výtvarná soutěž Děti naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou uspořádalo SDRUŽENÍ DUHA v Jeseníku. Soutěžilo se na téma HÁDANKY V RÝMECH výtvarníci malovali lesní zvířátka, která se ukrývala v hádankách. Vymalovali jsme si druhé místo. Dětem gratulujeme. Soutěže se zúčastnili: Terezka Zwienerová, Tomáš Götlicher, Simonka Lexmanová, Honzík Arnoš, Peťa Najdek, Nela Vrbovská,, Lukáš Koukal, Ríša Adl, Zuzka Šteiglová, Terezka Andrušíková. Veselý týden v MŠ u OÚ Nápad uspořádat BAREVNÝ TÝDEN sice nebyl náš a pochází z časopisu pro MŠ,ale přepracováním předčil naše očekávání. Zájem rodičů i radost dětí byla pro nás tou největší odměnou.celou hru s námi hrála i paní kuchařka, školnice i uklízečka a dodávaly všemu tu správnou armosféru. Děti po celý týden dostávaly do karty nálepky podle toho,která barva zrovna ten den byla aktuální a to v počtu barevných věcí,které mají ve třídě na sobě oblečeny. Každý den jsme hráli hry s barvami,hledali jsme písničky,kde se barva toho dne vyskytuje a také jsme měli připravenou pohádku k aktuální barvě- Červená Karkulka, O zeleném vajíčku,modrý obláček... Den jsme dotvářeli fotografiemi.žlutý den na modrém koberci byl skvělý.do celého týdne patřila i oslava velikonočních svátků. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům,jak se do celého veselého týdna zapojili a píšeme jim velikou 1. Poděkování Děkujeme hasičskému záchrannému sboru v Lipové-lázních za dar MŠ u OÚ.Tímto darem je televize, kterou se po třetím neúspěšném losování na hasičském bále rozhodli dát do užívání dětem. Děkujeme KOLEKTIV MŠ U OÚ A DĚTI LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 5

6 OBECNÍ KNIHOVNA LIPOVÁ-LÁZNĚ Noc s Andersenem Co čert nechtěl, pozvali jsme všechna čertova kvítka do Národního domu v Lipové-lázních na pravou čertovskou jízdu plnou čertovin a hrátek s čerty. Sešlo se nás tam 25 čertů, čertic a čerťat + 11 pomocníků z řad andělů Byl to pěkný pekelný šrumec, to vám povídám. Soutěžilo se v malování andělů a čertů, tvořilo se z vařeček, hrálo se pekelné divadlo a mnoho a mnoho dalšího. Kdo neviděl, neuvěří. Myslím, že se již sedmé nocování opět povedlo a už se těšíme na další. Za realizační tým Zdenka Vršanová Mé poděkování patří: Marii Zbrankové st., Marii Zbrankové ml., Marii Vršanové, Tereze Macenauerové, Kristýně Dutkové, Kláře Koudelkové, Karolíně Moravcové, Anitě Marušincové, Gábině Hobžové, Kateřině Mázlové, Haně Suchanové a samozřejmě i mé rodině. Bez těchto pomocníků bych už nocování s takovým počtem dětí, které mají o spaní v ND zájem nezvládla. JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK!!! KLUBKO Jmenuji se Madlenka a jsem panenka. Před měsícem na naší půdě nastal nebývalý ruch a dokonce se začalo přerovnávat i ve staré skříni, kde již téměř patnáct let mám své bydliště. Bydlím si tam v krabici a mám poměrně dobrou společnost dalších hraček. Tu někdo mou krabici vzal, otevřel ji a vytáhl mě na světlo. No, co vám budu povídat, byla jsem celá zaprášená, šatičky umorousané a dokonce volánek celý potrhaný. Hanba mě fackovala. Když jsem otevřela svá mrkací očka, vidím svou maminku Marušku, tu Marušku, co si se mnou léta hrála, ale která už odrostla dětským střevíčkům. Maruška mě krásně vymydlila, vlásky mi umyla voňavým šampónem, šatičky vyprala, vyspravila a já jsem se vypravila do Národního domu. Věřte nebo ne, sešlo se nás tam téměř šestset. Panenky malé, velké, miminka i slečny Bárbí, panenky dekorační i ty pamětnické, krojované i svatební, z daleka i od nás. Taky tam byly panenky, které hodné holčičky, slečny a paní šily, aby pomohly dětem v rozvojových zemích. Jak říkám, byla to nádhera. A za všechny bych vám, naše holčičky, maminky, babičky i pra- 6 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

7 babičky chtěla moc poděkovat, že jste nás našly, omyly, vypraly naše šatičky a tak nám vrátily naši původní krásu. Dík také patří tatínkům, dědečkům i všem pánům, kteří pomohli s opravami a všem, kteří se zasloužili, že jsme se mohli v tak hojném počtu sejít a vás všechny potěšit. Jen díky vaší práci nás mohlo vidět tolik dětí a dospělých. Děti se chlubily svými panenkami a dospělí zavzpomínali na léta dětství, kdy si s panenkami také hráli. Na prahu jara jsme prožili v Národním domě dva krásné dny a za nás všechny vám přeji takových krásných dní v roce více. Za všechny panenky vás zdraví Madlenka z Lipové lázní. Klubko, jako garant celé akce, děkuje za spolupráci, ochotu, čas a vstřícnost:všem lidem, kteří nám zapůjčili vystavené exponáty a tak nám s důvěrou do rukou vložili malé i větší poklady jejich domovů. Základní a mateřské škole Johanna Schrotha, Obecnímu úřadu v Lipové lázních, Selské pekárně, Odbornému učilišti a Praktické škole, paní Kuklové, manželům Procházkovým, paní Belkové, paní Smatanové, paní Svrčkové, paní Kafkové, manželům Šťastníkovým, paní Šustrové, paní Zapletalové, paní Martínkové, paní Hečkové, paní Utíkalové a firmě Astur. Dále náš dík také náleží rozhlasu Olomouc a České televizi, že si naší práce všimli, a že o nás informovali i za jesenickými kopečky. Děkujeme! SBÍRKA UŽITEČNÝCH VĚCÍ Místní skupina ČČK ve spolupráci s Obecním úřadem v Lipové-lázních pořádá ve dnech 22. a 23. dubna 2008 v přísálí Národního domu vždy od 10 do 12 hod a od 15 do 18 hodin sbírku zachovalého šatstva, obuvi, knih, hraček, brýlí, nádobí, pokrývek a dalších užitečných věcí. Je možno přinést také vytříděný a svázaný magazínový či novinový papír. Věci budou odvezeny do Diakonie v Broumově, kde se třídí a zpracovávají pro další použití. Při tom nalezne práci řada lidí. Prosíme, aby věci byly připraveny v krabicích nebo pytlích. Dobrovolné finanční příspěvky vítány budou použity na odvoz. SDH LIPOVÁ-LÁZNĚ Srdečně děkují všem sponzorům, kteří přispěli cenou na HASIČSKÝ PLES Do tombol přispěly tyto firmy, instituce a občané: Obecní úřad Lipová-lázně, Lázně Dolní Lipová, Schroth, s.r.o., Hotel Lípa p. Tenekedzis, Priessnitzovy léčebné lázně, s.r.o., rodina Poláková, p. Kozelková Anna, Ing. Holman šlechtění a semenářství okurek Bzenec, Český rozhlas Olomouc, Televize Prima Praha, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Jeseník, České lesy Javorník, ZOO Dvůr Králové nad Labem, Hrad Loket, o.p.s., Řetězárna a.s Česká Ves, Plastkon Product s.r.o. Mikulovice, Autoopravna p. Rábek Milan, Zemědělské družstvo Jeseník, Obecní lesy Lipová-lázně, České lesy Jeseník, Chaty ubytování Velká Kraš p. Cacek, Autobusová doprava Connex Morava Jeseník, Trafika Amfora p. Pospíšilová, Agro Česká Ves ing. Staškraba, Omya, a.s. závod drtírna kamene Pomezí, Omya, a.s. Vápenná, Restaurace na Bobrovníku, Odborné učiliště Lipová-lázně, Železářství pod nádražím Jeseník, Večerka u lázní p. Cekuras, Praktický lékař MUDr. Leo Homola, Zubní lékař MUDr. Marta Tušerová, Květinka p. Kašparová, Pizzeria Vanessa Lipová-lázně, Textil-hračky-drogerie p. Polzerová, Ing. Kašpar Ivo, Penzion u Pošty Horní Lipová, Penzion Slatina p. Gebauerová, Penzion Pod Smrkem p. Konupčík, Benzínová pumpa S-NOL Horní Lipová p. Sedlář, Restaurace na Rychtě, Restaurace Selská Světnička, Velkosklad potravin Jeseník p. Fňukal Zdeněk, Resstav Petr a Šimon Šemrovi, Masáže Jitka Šemrová Lipová-lázně, Biofarma Bobrovník Radek Ambrož, Štefan Chromek Horní Lipová, Barvy-laky Sieravský Oldřich, Velkosklad Astur Jeseník, Knihařství Havrilová Lipová-lázně, Mototechna Havrila Roman Lipová-lázně, SOŠ a SOU zemědělské Horní Heřmanice, Lahůdky Olé p. Obšil, Kavárna Sluníčko p. Korandová, Penzion Pavel p. Kuchař, Restaurace Na Nádraží p. Štěrba, Voda-topení Ivan Kubíček Lipová-lázně, Ondryáš Luděk, rodina Prášilová Lipová-lázně, p. Trulleyová Anna, Elektroprodejna HAKO Jeseník. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 7

8 SK LIPOVÁ-LÁZNĚ Rozpis utkání muži jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek utkání Odjezd sobota Bělá pod Pradědem Lipová 16,00 14, sobota Bludov - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Javorník 16, sobota Nový Malín Lipová 16,30 14, sobota Lipová Ruda nad Moravou 16, neděle Libina - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Lesnice 16, sobota Bohdíkov Lipová 16,30 14, sobota Lipová Sudkov 16,30 Rozpis utkání dorost jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd neděle Lipová Supíkovice 10, sobota Žulová Lipová 13,00 12, neděle Lipová Černá Voda 10, sobota Mikulovice Lipová 13,30 12, neděle Supíkovice Lipová 13,00 12, neděle Lipová Žulová 10, sobota Černá Voda Lipová 14,00 12,45 Rozpis utkání benjamínci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd pondělí Česká Ves Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Vápenná 16, pondělí Vidnava Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Bernartice 16, pondělí JeseníkA Lipová 17,15 16, pondělí Lipová Jeseník B 16, čtvrtek Černá Voda Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Zlaté Hory 16, pondělí Javorník Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Supíkovice 16,30 Rozpis utkání žáci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd sobota Lipová Žulová 10, sobota Javorník Lipová 10, 00 18, sobota Lipová Bernartice 10, sobota Velké Kunětice Lipová 13,30 12, sobota Lipová Česká Ves 10, středa Vidnava Lipová 16,30 15, sobota Černá Voda Lipová 10,00 18, středa Lipová Supíkovice 16, sobota Lipová Mikulovice 10, středa Bělá p. Pradědem Lipová 16,30 15, neděle Písečná Lipová 10,00 19, sobota Lipová St. Červena Voda 10,00 8 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

9 KAM ZA KULTUROU A SPORTEM Pohádka na neděli Kulturní komise při OÚ Lipová-lázně zve všechny děti i rodiče v neděli v 15 hodin do Národního domu na pohádku divadelního sdružení Bratrušov PROLHANÁ KRÁLOVNA. Vstupné 40,- Kč Pálení čarodějnic Už máte naleštěná košťata?blíží se FILIPOJAKUBSKÁ NOCAPÁLENÍ ČARODĚJNIC! Podaří se nám překonat rekord v počtu čarodějnic(loni 56), které přiletí na penzion PAVEL POD LÁZEŇSKÝM VRCHEM V 16 HODIN? S agenturou CHARLIE TEAM Z OPAVY,která již v únoru připravila pro děti skvělý karneval,vás čekáme v plném přestrojení! NEVAŽ SE! ODVAŽ SE! VRCHNÍ ČARODĚJNICE ALZIMÍRA... Koncert Kytarového orchestru ZUŠ Jeseník V obci Lipová-lázně vystoupil poprvé vloni. Po úspěšném koncertě jsme s radostí přijali pozvání i v letošním roce. Kytarový orchestr bude hrát pod taktovkou p. uč. Václava Dvořáka a zakladatelky tělesa p.uč. Carmen Langerové. Jako hosté se představí pěvecký sbor Zvonky pod vedením p.uč.anny Beťákové a flamencové tanečnice z Pohybového studia Lenky Bachové. Na koncertě vystoupí různí sólisté /mandolína, příčná flétna, zpěv, trubka/. Přijměte srdečně pozvání na středu 14. května 2008 v 17 hodin do Národního domu v Lipovélázních. Těší se na Vás členové orchestru /mnozí z Lipové/ a učitelé ZUŠ Jeseník. Za kytarové oddělení Barbora Uhlířová CHVILKA POHODY Citát měsíce Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. George Samtayona Vtip měsíce: Dva opilí se potácejí po silnici a hlasitě si prozpěvují. Zastaví je policajt a chce je zavřít za narušování veřejného pořádku. Vaše jméno a adresu, pane, ptá se policajt. Já jsem Novák, bez trvalé adresy, povídá první opilec. Avy? Mikeš, a bydlím nad ním. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 9

10 LIPOVSKÁ VAŘEČKA Pudinkové řezy se skořicí Přísady: Na těsto: 4 vejce, 20 dkg cukru krupice, 20 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 dcl oleje Navrch těsta: 1 litr mléka, 3 pudinky, 5 PL cukru, 2 zakysané smetany, 2 vanilkové cukry, šlehačka, ztužovač na šlehačku, skořice Příprava: Těsto- vejce ušleháme s cukrem,potom přidáme olej a mouku s práškem do pečiva. Vylijeme na vyšší plech vyložený pečícím papírem. Navrch uděláme pudink z 1 litru mléka a 3 pudinkové prášky(vanilkové, nebo čokoládové), 5 PL cukru. Hned po uvaření nalijeme na těsto a srovnáme stěrkou.teprve nyní dáme péct do trouby na min.na 180 st. Na upečený,lehce zchladlý moučník navrstvíme 2 zakysané smetany smíchané se 2 vanilk.cukry. Vidličkou uděláme mřížky po celé ploše a po vychladnutí potřeme šlehačkou se ztužovačem. Přes sítko posypeme skořicí. V letních měsících je možné ještě zdobit jahodami či jiným šťavnatým ovocem. Masove kuličky s česnekovým dresinkem Přísady: 400 g mletého drůbežího masa, 1 vejce, 4 lžíce oleje, 4 lžíce strouhanky, brambory, majolka, česnek, kečup, mletý pepř, majoránka, drcený kmín, sůl Příprava: Maso smícháme s vejcem, kořením a strouhankou a vytvarujeme středně velké kuličky. Na vymaštěný plech nasypeme syrové hranolky, naskládáme kuličky a vložíme asi na 20 minut do vyhřáté trouby. Otočíme brambory i kuličky a dopečeme dozlatova. Mezitím připravíme strouhaný česnek, který smícháme s majolkou a kečupem na talíři podáváme pečené hranolky s kuličkami a polijeme dresinkem. CHOVÁTE SE EKOLOGICKY? Víte, že.? I malá rozhodnutí mohou vyvolat velké změny. Otestujte si, jak svými denními činnostmi ovlivňujete životní prostředí. 1) 2) 3) 4) Pokud si na veřejné toaletě můžete vybrat, co použijete? a) elektrický susič (1 b) b) papírový ručník (0 b) Nádobí myjete? a) ve staré myčce (0 b) b) v moderní myčce (1 b) c) v ruce (0 b) Prádlo většinou perete v pračce, která.. a) se plní shora (0 b) b) se plní zepředu (1 b) c) se plní zepředu, s bezfosfátovými pracími prostředky a ve studené vodě (2 b) Masa jíte? a) hodně (0 b) b) přiměřeně (1 b) c) vůbec (2 b) 10 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

11 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Svítíte a) úspornými žárovkami (2 b) b) starým typem žárovek (0 b) c) oběma druhy (1b) Vyhazujete a) hodně jídla (0 b) b) málo jídla (1 b) Řídíte a) velké auto (0 b) b) malé auto (1 b) c) auto s hybridním pohonem (1 b) Na oknech máte a) silné nařasené závěsy (2 b) b) venkovní zastínění (1 b) c) vnitřní žaluzie (0 b) Co pijete? a) balenou vodu (0 b) b) z vodovodu (2 b) Máte doma a) plynový nebo elektrický bojler na teplou vodu (0 b) b) průtokový ohřívač vody (1 b) c) solární panely na ohřev vody (2 b) Sluneční energii používáte na. a) sušení prádla na šňůře (2 b) b) na výrobu elektřiny pro domácí spotřebu (3 b) c) nabíjení drobných spotřebičů (2 b) Používáte. a) dobíjecí baterky (2 b) b) jednorázové baterky (0 b) Vaše ekologické skóre LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

12 Další ze 13 zelených otázek a odpovědí: Je lepší pračka otvíraná z boku, nebo ta s horním plněním? Lepší jsou pračky s bočními kulatými dvířky. Ty, které se otvírají nahoře, mívají sice rychlejší cykly praní, ovšem spotřebovávají o dost víc vody, elektřiny a pracích prostředků. Pokud se rozhlížíte po nové pračce, všímejte si štítků udávajících energetickou náročnost a spotřebu vody. Kupte si pračku právě tak velkou, aby odpovídala potřebám vaší rodiny. A i když se na nákup nové pračky nechystáte, můžete prát ekologičtěji. Stačí, budete-li čistit filtr, používat co nejméně prášku a studenou vodu a samozřejmě prát pouze tehdy, až je pračka plná. Platí, že časté zapínání a vypínání úsporných žárovek je neekologické? V podstatě to neplatí. Nové údaje říkají, že opakovaným zapínáním jejich životnost ani neplýtváme elektřinou. Úsporné žárovky jsou energetické stejně účinné jako zářivky. O nové žárovce značky Osram její výrobce dokonce tvrdí, že ji člověk může opakovaně zapnout až půlmilionkrát, což znamená jedenadevadesátkrát denně během patnáctileté životnosti. POZVÁNKA NA VÝSTAVU Muzeum Johanna Schrotha, Multifunkční středisko Lipová-lázně Vás zve na fotografickou výstavu Svět květin Autor výstavy: Jiří Štrajt z Javorníku Datum konání: Od Každé úterý, pátek od 13:00 do 17:00 Srdečně Vás zveme. INFORMACE NA LÉTO - MIROSLAV TO ROZJÍŽDÍ POP MAFIA FEST MISS MORKÉ TRIČKO JESENICKÝ NUGGET ROCK REVIVAL FEST S POPEM INZERCE Zhubněte zdravě, bez diet a navždy. Poradenství ZDARMA. Tel Kovářová Věra Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC - TIRÁŽ: LZ je měsíčník, vychází kolem 20.dne v měsíci. Příspěvky do zpravodaje se odevzdávají do Vydává Obec Lipová-lázně. Redakční rada: ZdenkaVršanová, Irena Plischková,Alice Zapletalová. Kontakt: Obecní knihovna Lipová-lázně, ZdenkaVršanová, tel , 12 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Článek I. Článek II. Předmět úpravy Obec Lubník Lubník č.p. 94, 563 01 IČ: 00279196 Email : obec@lubnik.cz www.lubnik.cz Tel:465381026 NAŘÍZENÍ OBCE LUBNÍK Č.1/2015 TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Lubník na svém zasedání dne.2015 usnesením

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více