LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE"

Transkript

1 LIPOVSKÝ duben 2008 vydává Obecní úřad Lipová - lázně vydáno ZPRAVODAJ ČINNOST OBCE Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu e- mailem Vzhledem k tomu, že nás někteří občané upozorňují, že špatně rozumí nebo neslyší hlášení obecního rozhlasu, přicházíme s nabídkou těmto občanům, kteří mají k dispozici internet. Pokud někdo bude mít zájem, aby mu chodily informace ( i za předpokladu, že již v té době nebudou aktuální ) o tom, co se hlásí rozhlasem na jeho ovou adresu, nechť ji nahlásí na obecním úřadě na sekretariátu tel nebo v knihovně tel , Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lipová-lázně konaného dne v přísálí ND Schvaluje: 1) Návrhovou komisi: R. Hatlapatka, Ing. Margina, Mgr. Škrobálek. Zapisovatele: Mgr. Sóky. Ověřovatele zápisu: J. Macura, P. Vičík. 2) Zprávu o činnosti Rady obce. 3) Závěrečný účet Obce Lipová-lázně za rok ) Auditorskou zprávu k ověření účetní uzávěrky Obce Lipová-lázně s auditorským výrokem při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. 5) Rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích, který byl projednán a doporučen finančním výborem a RO. 6) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Lipová-lázně jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, na pozemky parc. č. 1637/8 a 1637/6, kat. území Dolní Lipová pro připojení NN pana Petra Konupčíka. 7) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemku, parc. č. 2222/13, ostatní plocha o výměře 322 m2, protože tato parcela je součástí státní silniční sítě, silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 8) Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a Obcí Lipoválázně o převodu pozemků, parc. č. 222/8, 2222/10 a 222/16, kat. území Dolní Lipová, protože pozemky jsou součástí státní silnice I. třídy číslo I/60 Jeseník Bílý Potok a podpis tohoto prohlášení starostou obce. 9) Schvaluje bezúplatný převod pozemků, parc. č. 1035/3, ost. plocha, výměra 231 m2, kat. území Dolní Lipová a dále část parcely č. 804/16, ost. plocha, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 10) Schvaluje bezúplatný převod pozemků dle seznamu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jedná se o pozemky v kat. území Dolní Lipová, které přejdou bezúplatně z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví obce Lipová-lázně. 11) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v Obci Lipová-lázně. 12) Schvaluje zakoupení nového osobního automobilu Octavia. 13) Schvaluje Zápis o výsledku inventarizace k ) Schvaluje vyřazení majetku dle seznamu, na základě provedené inventarizace majetku k

2 15) Geometrické oddělení pozemku, parc. č. 1403/1, kat. území Dolní Lipová a odkup části pozemku, tvořící místní komunikaci od majitelů pozemku s tím, že obec uhradí veškeré náklady s převodem spojené. 16) Cenovou kalkulaci na bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním a podpis smlouvy starostou obce. 17) Převod pozemků, parc. č. 1261/2, 1261/6 a 1261/7, kat. území Dolní Lipová z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Lipová-lázně buď bezúplatně či za úplatu. 18) Převody pozemků, na základě žádosti, za ceny dle cenové mapy včetně příslušenství: a/ parcela č. 664 část, trv. travní porost, výměra bude určena geom. oddělením pozemku a parc. č. 665 část, zahrada, výměra bude určena geom. oddělením pozemku, kat. území Dolní Lipová paní Heleně Gebauerové, Lipová-lázně 245 s tím, že budou splněny podmínky komise výstavby a žadatelka uhradí geometrické oddělení pozemků a veškeré náklady s převodem spojené. b/ parcela č. 691/5 část, výměra bude určena geometrickým oddělením pozemku, ostatní plocha, kat. území Dolní Lipová, na doporučení komise výstavby jen část pozemku, manželům Františkovi a Ireně Plischkovým, Lipová-lázně ) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy J. Schrotha, Lipová-lázně a na doporučení RO - rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 zisk Kč ,90 /z toho zisk z hlavní činnosti Kč ,23 a zisk z jiné činnosti Kč ,67/ převést HV do rezervního fondu za podmínky, že plánovanou výměnu světel v učebnách, popř. další opravy a úpravy, které vychází z nových hygienických norem, bude příspěvková organizace hradit nejdříve z tohoto fondu. Tuto skutečnost je organizace povinna zohlednit a uvést v návrhu rozpočtu na rok ) Na základě dopisu pana Josefa Macury ZO projednalo činnost finančního výboru a schvaluje činnost finančního výboru. 21) ZO bere na vědomí na základě nařízení vlády č. 79/2008 ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu starosty obce a místostarosty a schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům: Radní: Kč ,-. Předseda komise nebo výboru: Kč ,-. Zastupitel: Kč 510,-. Od Poznámka k bodu 5: pro zájemce - rozpočet je možný k nahlédnutí na našich internetových stránkách OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo Obce Lipová -lázně schválilo na svém zasedání dne podle ust. 10,písm. a) a v souladu s ust. 84, odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 - Úvodní ustanovení 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v obci vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje. Článek 2 - Vymezení pojmů 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna veřejná prostranství, zejména silnice, místní a účelové komunikace, parky, plochy veřejné zeleně a ostatní pozemky přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1). Článek 3 - Omezující opatření 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství v obci. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 (grafické znázornění), které jsou nedílnou součástí této vyhlášky. 2. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech autobusových zastávkách na území Obce Lipová lázně. 3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje na dny 31.prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku. 4. Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení s vlastním sociálním zázemím. 5. Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních a jiných společenských akcí Obce Lipová lázně, Lipová lázně 39061, IČ LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

3 Článek 4 - Kontrola 1. Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou vykonává Obec Lipová lázně prostřednictvím pověřeného pracovníka. Článek 5 - Sankce 1. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout podle platných právních předpisů. Článek 6 - Závěrečná ustanovení 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Jaroslav Blaník, místostarosta obce Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce 1) ust. 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 - Vymezení ploch veřejných prostranství v Obci Lipová-lázně se zákazem konzumace alkoholických nápojů parc. číslo název lokality 933; 936; 942 park u hasičské zbrojnice č. p /5; 961/7; 961/8; 961/9; 962/1; 962/7; parčík u DPS, u obchodu Jednota u lázní 966/10; 966/11; 966/21; 966/22 966/2; 994/1; 994/2; 996/1; 1000, 1004/1 park u viaduktu 768; 770/1; 770/2; 771/2; 774/1; 820; prostor kolem budovyasn (č.p. 691) 821; 822; 823/1; 823/ část; 1317-část prostor vlak. zastávky Selská svět. a okolí 1427/2; 1429; 1431/1; 1431/2; 1455/5 prostor u obchodu Jednota u Sels.svět. 1426/1; 1426/2; 1426/3; 1426/4; 1427/1 hřiště u Selské světničky 1530/1 až 1530/13 prostor Památ. Frývaldov. stávky a okolí 721; 722/1; 722/2; 724/1 až 724/8; U Základní školy J. Schrotha Lipová-lázně 726; 751, /13; 804/14; 804/15; 804/16; 818/4; U Mateřské školy Dolní Lipová, č. p /35; 818/36; 842/15 až 842/37 st. 272; 248/2; 252/2; 257/7; 315/3 U Mateřské školy Horní Lipová, č. p /1; 952/2; 959; 969/1-část prostor u Večerky Cekuras č. p ; 948/1, 948/2; 969/1-část prostor u TrafikyAmfora, č. p /1 prostor u obchodu u školy č. p /1-část, 969/37; 969/38 prostor u obchodu Textil, hračky č. p /1-část prostor u obchodu Potravin č. p ; 2131/3 prostor před nádražím ČD a manipulační plochy Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti v roce 2008 Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finančními úřady. Je pravděpodobné, že někteří poplatníci zaplatí daň dříve než obdrží složenku. V takovém případě budou údaje na alonži složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti. Pro platbu daňové povinnosti u jednotlivých finančních úřadů, v jejichž obvodech územní působnosti se nacházejí nemovitosti ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví poplatníka (poplatník může mít nemovitosti u několika finančních úřadů v republice), bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daňová povinnost vyšší než 5000 Kč a daň se tedy platí ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně. POZOR, neposlat částky náležející několika finančním úřadům jedinou složenkou jedinému finančnímu úřadu. Každý finanční úřad má jiné číslo účtu a název každého finančního úřadu je uveden na složence!!!!!! Dle dostupných informací by měly být složenky doručeny poplatníkům pravděpodobně do Dále připomínáme, že daňové složenky nepodléhají placení poštovních poplatků, proto nemusí poplatníci z obcí zbytečně navštěvovat pokladnu finančního úřadu. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 3

4 Upozornění!!! Vážení spoluobčané, vy, kteří jste uposlechli žádosti nedávat do velkoobjemových kontejnerů nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, lednice, mražáky, oleje apod. a kontejnery jste zaplnili těmito věcmi až po okraj, opravdu jste přispěli k tomu, že se nám odpady tímto opět prodražily a poplatek za odpady bude opět nutno zvýšit. Občané, kteří poctivě třídí, dodržují pravidla budou za vaši nezodpovědnost odměněni zvýšením poplatků. Ale nemusí se obávat vašeho studu, vy se za to nestydíte, patří to k vašemu stylu života. Já si doma uklidím a on to někdo zaplatí. Tak vám jménem těch rozumných děkuji! Jaroslav Blaník SBĚRNANEBEZPEČNÉHO ODPADU NASTAVEBNÍM DVOŘE Provozní doba : úterý, čtvrtek 9 12 hod hod. Odebírá se : lednice, mrazničky, televize autobaterie, lina, koberce, zářivky, oleje, barvy, ředidla, obaly od barev a ředidel, krytiny obsahující azbest, izolační materiály, asfaltové směsi, pneumatiky, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky. SLUŽBY ČESKÉ POŠTY Vážení občané, rádi bychom vás upozornili, co všechno můžete na naší poště mimo běžných služeb vyřídit. U nás je možné založit stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění pro děti a dospělé, pojištění staveb a domácností. Dále vám rádi zřídíme běžný účet, povolené přečerpávání k účtu, elektronické bankovnictví, spotřebitelské úvěry neúčelové, na bydlení, na studium a na nákup vozu a další produkty. Rádi vám poskytneme podrobnější informace přímo na naší poště, případně na tel. č Otevírací doba: po-pá 8,00-11,30 13,00 16,30 hod OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Pozvánka k hromadnému povinnému očkování psů proti vzteklině V sobotu proběhne očkování takto: hod u Selské světničky, Lipová-lázně hod u kina, Lipová-lázně hod u Obecního úřadu, Lipová-lázně hod pod nádražím, Lipová-lázně hod u pošty, Horní Lipová hod u Sigmy, Horní Lipová hod stanoviště Horní Lipová, pod Ramzovou - Ochranné očkování psů od stáří 6-ti měsíců je povinné dle zákona č 381/191 Sb. O veterinární péči. - Majitel je povinen předložit očkovací průkaz /nebo dostane nový / - Očkování proti vzteklině hradí majitel v ceně 100,- Kč - Očkování kompletní je v ceně 250,- Kč - Při vakcinaci lze zakoupit další léky - Nedostavíte-li se, očkování se provádí celoročně ve veter. ambulanci Lipovská 746, Jeseník MVDr. Alena Marečková,Lipovská 746, Jeseník, Tel. 584/ , mobil. 603 / LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

5 MATEŘSKÁ ŠKOLA U OBECNÍHO ÚŘADU Výtvarná soutěž Děti naší MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou uspořádalo SDRUŽENÍ DUHA v Jeseníku. Soutěžilo se na téma HÁDANKY V RÝMECH výtvarníci malovali lesní zvířátka, která se ukrývala v hádankách. Vymalovali jsme si druhé místo. Dětem gratulujeme. Soutěže se zúčastnili: Terezka Zwienerová, Tomáš Götlicher, Simonka Lexmanová, Honzík Arnoš, Peťa Najdek, Nela Vrbovská,, Lukáš Koukal, Ríša Adl, Zuzka Šteiglová, Terezka Andrušíková. Veselý týden v MŠ u OÚ Nápad uspořádat BAREVNÝ TÝDEN sice nebyl náš a pochází z časopisu pro MŠ,ale přepracováním předčil naše očekávání. Zájem rodičů i radost dětí byla pro nás tou největší odměnou.celou hru s námi hrála i paní kuchařka, školnice i uklízečka a dodávaly všemu tu správnou armosféru. Děti po celý týden dostávaly do karty nálepky podle toho,která barva zrovna ten den byla aktuální a to v počtu barevných věcí,které mají ve třídě na sobě oblečeny. Každý den jsme hráli hry s barvami,hledali jsme písničky,kde se barva toho dne vyskytuje a také jsme měli připravenou pohádku k aktuální barvě- Červená Karkulka, O zeleném vajíčku,modrý obláček... Den jsme dotvářeli fotografiemi.žlutý den na modrém koberci byl skvělý.do celého týdne patřila i oslava velikonočních svátků. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům,jak se do celého veselého týdna zapojili a píšeme jim velikou 1. Poděkování Děkujeme hasičskému záchrannému sboru v Lipové-lázních za dar MŠ u OÚ.Tímto darem je televize, kterou se po třetím neúspěšném losování na hasičském bále rozhodli dát do užívání dětem. Děkujeme KOLEKTIV MŠ U OÚ A DĚTI LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 5

6 OBECNÍ KNIHOVNA LIPOVÁ-LÁZNĚ Noc s Andersenem Co čert nechtěl, pozvali jsme všechna čertova kvítka do Národního domu v Lipové-lázních na pravou čertovskou jízdu plnou čertovin a hrátek s čerty. Sešlo se nás tam 25 čertů, čertic a čerťat + 11 pomocníků z řad andělů Byl to pěkný pekelný šrumec, to vám povídám. Soutěžilo se v malování andělů a čertů, tvořilo se z vařeček, hrálo se pekelné divadlo a mnoho a mnoho dalšího. Kdo neviděl, neuvěří. Myslím, že se již sedmé nocování opět povedlo a už se těšíme na další. Za realizační tým Zdenka Vršanová Mé poděkování patří: Marii Zbrankové st., Marii Zbrankové ml., Marii Vršanové, Tereze Macenauerové, Kristýně Dutkové, Kláře Koudelkové, Karolíně Moravcové, Anitě Marušincové, Gábině Hobžové, Kateřině Mázlové, Haně Suchanové a samozřejmě i mé rodině. Bez těchto pomocníků bych už nocování s takovým počtem dětí, které mají o spaní v ND zájem nezvládla. JEŠTĚ JEDNOU VELKÝ DÍK!!! KLUBKO Jmenuji se Madlenka a jsem panenka. Před měsícem na naší půdě nastal nebývalý ruch a dokonce se začalo přerovnávat i ve staré skříni, kde již téměř patnáct let mám své bydliště. Bydlím si tam v krabici a mám poměrně dobrou společnost dalších hraček. Tu někdo mou krabici vzal, otevřel ji a vytáhl mě na světlo. No, co vám budu povídat, byla jsem celá zaprášená, šatičky umorousané a dokonce volánek celý potrhaný. Hanba mě fackovala. Když jsem otevřela svá mrkací očka, vidím svou maminku Marušku, tu Marušku, co si se mnou léta hrála, ale která už odrostla dětským střevíčkům. Maruška mě krásně vymydlila, vlásky mi umyla voňavým šampónem, šatičky vyprala, vyspravila a já jsem se vypravila do Národního domu. Věřte nebo ne, sešlo se nás tam téměř šestset. Panenky malé, velké, miminka i slečny Bárbí, panenky dekorační i ty pamětnické, krojované i svatební, z daleka i od nás. Taky tam byly panenky, které hodné holčičky, slečny a paní šily, aby pomohly dětem v rozvojových zemích. Jak říkám, byla to nádhera. A za všechny bych vám, naše holčičky, maminky, babičky i pra- 6 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

7 babičky chtěla moc poděkovat, že jste nás našly, omyly, vypraly naše šatičky a tak nám vrátily naši původní krásu. Dík také patří tatínkům, dědečkům i všem pánům, kteří pomohli s opravami a všem, kteří se zasloužili, že jsme se mohli v tak hojném počtu sejít a vás všechny potěšit. Jen díky vaší práci nás mohlo vidět tolik dětí a dospělých. Děti se chlubily svými panenkami a dospělí zavzpomínali na léta dětství, kdy si s panenkami také hráli. Na prahu jara jsme prožili v Národním domě dva krásné dny a za nás všechny vám přeji takových krásných dní v roce více. Za všechny panenky vás zdraví Madlenka z Lipové lázní. Klubko, jako garant celé akce, děkuje za spolupráci, ochotu, čas a vstřícnost:všem lidem, kteří nám zapůjčili vystavené exponáty a tak nám s důvěrou do rukou vložili malé i větší poklady jejich domovů. Základní a mateřské škole Johanna Schrotha, Obecnímu úřadu v Lipové lázních, Selské pekárně, Odbornému učilišti a Praktické škole, paní Kuklové, manželům Procházkovým, paní Belkové, paní Smatanové, paní Svrčkové, paní Kafkové, manželům Šťastníkovým, paní Šustrové, paní Zapletalové, paní Martínkové, paní Hečkové, paní Utíkalové a firmě Astur. Dále náš dík také náleží rozhlasu Olomouc a České televizi, že si naší práce všimli, a že o nás informovali i za jesenickými kopečky. Děkujeme! SBÍRKA UŽITEČNÝCH VĚCÍ Místní skupina ČČK ve spolupráci s Obecním úřadem v Lipové-lázních pořádá ve dnech 22. a 23. dubna 2008 v přísálí Národního domu vždy od 10 do 12 hod a od 15 do 18 hodin sbírku zachovalého šatstva, obuvi, knih, hraček, brýlí, nádobí, pokrývek a dalších užitečných věcí. Je možno přinést také vytříděný a svázaný magazínový či novinový papír. Věci budou odvezeny do Diakonie v Broumově, kde se třídí a zpracovávají pro další použití. Při tom nalezne práci řada lidí. Prosíme, aby věci byly připraveny v krabicích nebo pytlích. Dobrovolné finanční příspěvky vítány budou použity na odvoz. SDH LIPOVÁ-LÁZNĚ Srdečně děkují všem sponzorům, kteří přispěli cenou na HASIČSKÝ PLES Do tombol přispěly tyto firmy, instituce a občané: Obecní úřad Lipová-lázně, Lázně Dolní Lipová, Schroth, s.r.o., Hotel Lípa p. Tenekedzis, Priessnitzovy léčebné lázně, s.r.o., rodina Poláková, p. Kozelková Anna, Ing. Holman šlechtění a semenářství okurek Bzenec, Český rozhlas Olomouc, Televize Prima Praha, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Jeseník, České lesy Javorník, ZOO Dvůr Králové nad Labem, Hrad Loket, o.p.s., Řetězárna a.s Česká Ves, Plastkon Product s.r.o. Mikulovice, Autoopravna p. Rábek Milan, Zemědělské družstvo Jeseník, Obecní lesy Lipová-lázně, České lesy Jeseník, Chaty ubytování Velká Kraš p. Cacek, Autobusová doprava Connex Morava Jeseník, Trafika Amfora p. Pospíšilová, Agro Česká Ves ing. Staškraba, Omya, a.s. závod drtírna kamene Pomezí, Omya, a.s. Vápenná, Restaurace na Bobrovníku, Odborné učiliště Lipová-lázně, Železářství pod nádražím Jeseník, Večerka u lázní p. Cekuras, Praktický lékař MUDr. Leo Homola, Zubní lékař MUDr. Marta Tušerová, Květinka p. Kašparová, Pizzeria Vanessa Lipová-lázně, Textil-hračky-drogerie p. Polzerová, Ing. Kašpar Ivo, Penzion u Pošty Horní Lipová, Penzion Slatina p. Gebauerová, Penzion Pod Smrkem p. Konupčík, Benzínová pumpa S-NOL Horní Lipová p. Sedlář, Restaurace na Rychtě, Restaurace Selská Světnička, Velkosklad potravin Jeseník p. Fňukal Zdeněk, Resstav Petr a Šimon Šemrovi, Masáže Jitka Šemrová Lipová-lázně, Biofarma Bobrovník Radek Ambrož, Štefan Chromek Horní Lipová, Barvy-laky Sieravský Oldřich, Velkosklad Astur Jeseník, Knihařství Havrilová Lipová-lázně, Mototechna Havrila Roman Lipová-lázně, SOŠ a SOU zemědělské Horní Heřmanice, Lahůdky Olé p. Obšil, Kavárna Sluníčko p. Korandová, Penzion Pavel p. Kuchař, Restaurace Na Nádraží p. Štěrba, Voda-topení Ivan Kubíček Lipová-lázně, Ondryáš Luděk, rodina Prášilová Lipová-lázně, p. Trulleyová Anna, Elektroprodejna HAKO Jeseník. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 7

8 SK LIPOVÁ-LÁZNĚ Rozpis utkání muži jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek utkání Odjezd sobota Bělá pod Pradědem Lipová 16,00 14, sobota Bludov - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Javorník 16, sobota Nový Malín Lipová 16,30 14, sobota Lipová Ruda nad Moravou 16, neděle Libina - Lipová 16,30 14, sobota Lipová Lesnice 16, sobota Bohdíkov Lipová 16,30 14, sobota Lipová Sudkov 16,30 Rozpis utkání dorost jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd neděle Lipová Supíkovice 10, sobota Žulová Lipová 13,00 12, neděle Lipová Černá Voda 10, sobota Mikulovice Lipová 13,30 12, neděle Supíkovice Lipová 13,00 12, neděle Lipová Žulová 10, sobota Černá Voda Lipová 14,00 12,45 Rozpis utkání benjamínci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd pondělí Česká Ves Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Vápenná 16, pondělí Vidnava Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Bernartice 16, pondělí JeseníkA Lipová 17,15 16, pondělí Lipová Jeseník B 16, čtvrtek Černá Voda Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Zlaté Hory 16, pondělí Javorník Lipová 16,30 15, pondělí Lipová Supíkovice 16,30 Rozpis utkání žáci jaro 2008 Datum Den Kdo Začátek Odjezd sobota Lipová Žulová 10, sobota Javorník Lipová 10, 00 18, sobota Lipová Bernartice 10, sobota Velké Kunětice Lipová 13,30 12, sobota Lipová Česká Ves 10, středa Vidnava Lipová 16,30 15, sobota Černá Voda Lipová 10,00 18, středa Lipová Supíkovice 16, sobota Lipová Mikulovice 10, středa Bělá p. Pradědem Lipová 16,30 15, neděle Písečná Lipová 10,00 19, sobota Lipová St. Červena Voda 10,00 8 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

9 KAM ZA KULTUROU A SPORTEM Pohádka na neděli Kulturní komise při OÚ Lipová-lázně zve všechny děti i rodiče v neděli v 15 hodin do Národního domu na pohádku divadelního sdružení Bratrušov PROLHANÁ KRÁLOVNA. Vstupné 40,- Kč Pálení čarodějnic Už máte naleštěná košťata?blíží se FILIPOJAKUBSKÁ NOCAPÁLENÍ ČARODĚJNIC! Podaří se nám překonat rekord v počtu čarodějnic(loni 56), které přiletí na penzion PAVEL POD LÁZEŇSKÝM VRCHEM V 16 HODIN? S agenturou CHARLIE TEAM Z OPAVY,která již v únoru připravila pro děti skvělý karneval,vás čekáme v plném přestrojení! NEVAŽ SE! ODVAŽ SE! VRCHNÍ ČARODĚJNICE ALZIMÍRA... Koncert Kytarového orchestru ZUŠ Jeseník V obci Lipová-lázně vystoupil poprvé vloni. Po úspěšném koncertě jsme s radostí přijali pozvání i v letošním roce. Kytarový orchestr bude hrát pod taktovkou p. uč. Václava Dvořáka a zakladatelky tělesa p.uč. Carmen Langerové. Jako hosté se představí pěvecký sbor Zvonky pod vedením p.uč.anny Beťákové a flamencové tanečnice z Pohybového studia Lenky Bachové. Na koncertě vystoupí různí sólisté /mandolína, příčná flétna, zpěv, trubka/. Přijměte srdečně pozvání na středu 14. května 2008 v 17 hodin do Národního domu v Lipovélázních. Těší se na Vás členové orchestru /mnozí z Lipové/ a učitelé ZUŠ Jeseník. Za kytarové oddělení Barbora Uhlířová CHVILKA POHODY Citát měsíce Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. George Samtayona Vtip měsíce: Dva opilí se potácejí po silnici a hlasitě si prozpěvují. Zastaví je policajt a chce je zavřít za narušování veřejného pořádku. Vaše jméno a adresu, pane, ptá se policajt. Já jsem Novák, bez trvalé adresy, povídá první opilec. Avy? Mikeš, a bydlím nad ním. LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008 9

10 LIPOVSKÁ VAŘEČKA Pudinkové řezy se skořicí Přísady: Na těsto: 4 vejce, 20 dkg cukru krupice, 20 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 dcl oleje Navrch těsta: 1 litr mléka, 3 pudinky, 5 PL cukru, 2 zakysané smetany, 2 vanilkové cukry, šlehačka, ztužovač na šlehačku, skořice Příprava: Těsto- vejce ušleháme s cukrem,potom přidáme olej a mouku s práškem do pečiva. Vylijeme na vyšší plech vyložený pečícím papírem. Navrch uděláme pudink z 1 litru mléka a 3 pudinkové prášky(vanilkové, nebo čokoládové), 5 PL cukru. Hned po uvaření nalijeme na těsto a srovnáme stěrkou.teprve nyní dáme péct do trouby na min.na 180 st. Na upečený,lehce zchladlý moučník navrstvíme 2 zakysané smetany smíchané se 2 vanilk.cukry. Vidličkou uděláme mřížky po celé ploše a po vychladnutí potřeme šlehačkou se ztužovačem. Přes sítko posypeme skořicí. V letních měsících je možné ještě zdobit jahodami či jiným šťavnatým ovocem. Masove kuličky s česnekovým dresinkem Přísady: 400 g mletého drůbežího masa, 1 vejce, 4 lžíce oleje, 4 lžíce strouhanky, brambory, majolka, česnek, kečup, mletý pepř, majoránka, drcený kmín, sůl Příprava: Maso smícháme s vejcem, kořením a strouhankou a vytvarujeme středně velké kuličky. Na vymaštěný plech nasypeme syrové hranolky, naskládáme kuličky a vložíme asi na 20 minut do vyhřáté trouby. Otočíme brambory i kuličky a dopečeme dozlatova. Mezitím připravíme strouhaný česnek, který smícháme s majolkou a kečupem na talíři podáváme pečené hranolky s kuličkami a polijeme dresinkem. CHOVÁTE SE EKOLOGICKY? Víte, že.? I malá rozhodnutí mohou vyvolat velké změny. Otestujte si, jak svými denními činnostmi ovlivňujete životní prostředí. 1) 2) 3) 4) Pokud si na veřejné toaletě můžete vybrat, co použijete? a) elektrický susič (1 b) b) papírový ručník (0 b) Nádobí myjete? a) ve staré myčce (0 b) b) v moderní myčce (1 b) c) v ruce (0 b) Prádlo většinou perete v pračce, která.. a) se plní shora (0 b) b) se plní zepředu (1 b) c) se plní zepředu, s bezfosfátovými pracími prostředky a ve studené vodě (2 b) Masa jíte? a) hodně (0 b) b) přiměřeně (1 b) c) vůbec (2 b) 10 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

11 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Svítíte a) úspornými žárovkami (2 b) b) starým typem žárovek (0 b) c) oběma druhy (1b) Vyhazujete a) hodně jídla (0 b) b) málo jídla (1 b) Řídíte a) velké auto (0 b) b) malé auto (1 b) c) auto s hybridním pohonem (1 b) Na oknech máte a) silné nařasené závěsy (2 b) b) venkovní zastínění (1 b) c) vnitřní žaluzie (0 b) Co pijete? a) balenou vodu (0 b) b) z vodovodu (2 b) Máte doma a) plynový nebo elektrický bojler na teplou vodu (0 b) b) průtokový ohřívač vody (1 b) c) solární panely na ohřev vody (2 b) Sluneční energii používáte na. a) sušení prádla na šňůře (2 b) b) na výrobu elektřiny pro domácí spotřebu (3 b) c) nabíjení drobných spotřebičů (2 b) Používáte. a) dobíjecí baterky (2 b) b) jednorázové baterky (0 b) Vaše ekologické skóre LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/

12 Další ze 13 zelených otázek a odpovědí: Je lepší pračka otvíraná z boku, nebo ta s horním plněním? Lepší jsou pračky s bočními kulatými dvířky. Ty, které se otvírají nahoře, mívají sice rychlejší cykly praní, ovšem spotřebovávají o dost víc vody, elektřiny a pracích prostředků. Pokud se rozhlížíte po nové pračce, všímejte si štítků udávajících energetickou náročnost a spotřebu vody. Kupte si pračku právě tak velkou, aby odpovídala potřebám vaší rodiny. A i když se na nákup nové pračky nechystáte, můžete prát ekologičtěji. Stačí, budete-li čistit filtr, používat co nejméně prášku a studenou vodu a samozřejmě prát pouze tehdy, až je pračka plná. Platí, že časté zapínání a vypínání úsporných žárovek je neekologické? V podstatě to neplatí. Nové údaje říkají, že opakovaným zapínáním jejich životnost ani neplýtváme elektřinou. Úsporné žárovky jsou energetické stejně účinné jako zářivky. O nové žárovce značky Osram její výrobce dokonce tvrdí, že ji člověk může opakovaně zapnout až půlmilionkrát, což znamená jedenadevadesátkrát denně během patnáctileté životnosti. POZVÁNKA NA VÝSTAVU Muzeum Johanna Schrotha, Multifunkční středisko Lipová-lázně Vás zve na fotografickou výstavu Svět květin Autor výstavy: Jiří Štrajt z Javorníku Datum konání: Od Každé úterý, pátek od 13:00 do 17:00 Srdečně Vás zveme. INFORMACE NA LÉTO - MIROSLAV TO ROZJÍŽDÍ POP MAFIA FEST MISS MORKÉ TRIČKO JESENICKÝ NUGGET ROCK REVIVAL FEST S POPEM INZERCE Zhubněte zdravě, bez diet a navždy. Poradenství ZDARMA. Tel Kovářová Věra Máte 2 hod. denně čas? Pracovní příležitost na PC - TIRÁŽ: LZ je měsíčník, vychází kolem 20.dne v měsíci. Příspěvky do zpravodaje se odevzdávají do Vydává Obec Lipová-lázně. Redakční rada: ZdenkaVršanová, Irena Plischková,Alice Zapletalová. Kontakt: Obecní knihovna Lipová-lázně, ZdenkaVršanová, tel , 12 LIPOVSKÝ ZPRAVODAJ 4/2008

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 1. 6. 2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 1. 6. 2015 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni:7 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal, p. Pokorná Omluveni: p. Hanykýř, p.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo dne 22.04.2015 usnesením č. 20/2015

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 35. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 17.10.2013 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:03 hodin. Přítomno bylo 6 členů ZO: Jaroslav Huňat,

Více