Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček."

Transkript

1 Obec Ostružná Zastupitelstvo obce Ostružná Z á p i s ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 26. června 2017 v zasedací místnosti OÚ Přítomní členové ZO: M. Bendeková,, M. Janeček, F. Kolbová, R. Roušal. Omluven: G. Balatková, Š. Císařová, A. Miščík. Zastupitelstvo bylo svoláno dle zákona o obcích. Informace byla vyvěšena na úřední desce od do Na veřejném zasedání jsou přítomni 4 členové ze 7, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z předcházejícího veřejného zasedání byl řádně podepsán a ověřen a je k nahlédnutí na obecním úřadě. Nebyly proti němu podány žádné námitky, proto je považován za schválený. Schůzi zahájil starosta v 15:00 hodin. Zápisem ze schůze byla starostou pověřena Alena Kvasňovská. Program: I. Kontrola usnesení II. Závěrečný účet Obce Ostružná, SMOJ a MRJ za rok 2016 III. Prodej pozemků IV. Různé V. Diskuse Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček. I. Kontrola usnesení - ze 13. zasedání ZO konaného usnesení č. V/1 - prodej pozemku pod komunikací (pan Jonáš) - ze 7. zasedání ZO konaného , usnesení č. IV/7 - prodej pozemků BONERA s.r.o. Ostatní usnesení jsou splněny, nebo jsou v jednání. 1

2 II. Závěrečný účet Obce Ostružná, SMOJ a MRJ za rok Závěrečný účet Obce Ostružná Na hospodaření Obce Ostružná za rok 2016 byl proveden audit a ve zprávě o výsledku je uvedeno, že hospodaření bylo v souladu se zákonem o účetnictví, v souladu s rozpočtem a při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo obce Ostružná podrobně probralo všechny položky příjmů a výdajů. Rozpočtové změny provedené během roku byly vždy schváleny zastupitelstvem obce. Hospodaření obce bylo také projednáno finančním i kontrolním výborem dne a oba jej doporučily Zastupitelstvu obce Ostružná ke schválení. Závěrečný účet hospodaření Obce Ostružná spolu se zprávou auditora byl zveřejněn na úřední desce v době od do Na úřední desce v době od od do zveřejněny informace o hospodaření na provoz vodovodu, kanalizace a ČOV a vyhodnocení likvidace odpadu za rok a) Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje závěrečný účet hospodaření Obce Ostružná za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ostružná a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. b) Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a ekonomce obce, aby nevýznamné chyby a nedostatky (dle 10 odst. 3 písmena c)) uvedené ve zprávě auditora byly napraveny dle zákona a závazných předpisů, v termínu do Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí informace o hospodaření provozu vodovodu, kanalizace a ČOV a vyhodnocení likvidace odpadu za rok Závěrečný účet SMOJ za rok 2016 SMOJ předložil členským obcím závěrečný účet včetně výroku auditora za rok 2016 k vyjádření. Tento závěrečný účet spolu se zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení měst a obcí Jesenicka za rok 2016 je zveřejněn na úřední desce od Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí závěrečný účet hospodaření Sdružení měst a obcí Jesenicka spolu se zprávou auditora o výsledku přezkoumání za rok Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Jesenicko za rok 2016 Finanční hospodaření svazku obcí se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Návrh závěrečného účtu svazku obcí MRJ za rok 2016 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření svazku obcí MRJ je zveřejněn na úřední desce od Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Jesenicko za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, podle 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. III. Prodej pozemku 1. Žádost manželů Petra a Ivy Kožouškových, bytem Pohankova 44/19, Lišeň, Brno, o odkoupení pozemku pozem. parc. č. 945/4 v Ostružné, k.ú. Ostružná, který je možnou přístupovou komunikací k pozemku pozem. parc. č. 22/2 v k.ú. Ostružná v jejich vlastnictví. Na 17. zasedání dne ZO schválilo záměr prodat pozemek pozem. parc. č. 945/4 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 118 m 2 v Ostružné, k.ú. Ostružná. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od do Nikdo další se nepřihlásil. 2

3 Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje prodat pozemek pozem. parc. č. 945/4 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 118 m 2 v Ostružné, k.ú. Ostružná, manželům Petru Kožouškovi a Ing. Ivě Kožouškové, oba bytem Pohankova 44/19, Lišeň, Brno, za cenu 200,-- Kč/m 2. IV. Různé 1. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 mezi zadavatelem Obcí Ostružná a vykonavatelem Auditorskou společností DIRECT ECONOMY a.s. Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření smlouvy o vykonání přezkoumání obce za rok 2017 mezi zadavatelem Obcí Ostružná, Ostružná 135, Branná a vykonavatelem Auditorskou společností DIRECT ECONOMY a.s., Malešická 1936/39, Praha. 2. Zmenšení ochranného pásma vodárny v Ostružné Na 7. zasedání dne usnesením č. IV/1 schválilo zastupitelstvo Obce Oostružná prodej pozemku pozem. parc. č. 42/3 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 369 m 2 v k.ú. Ostružná, pro vybudování přístupu k pozem. parc. č. 648/1 určeného k výstavbě. Tato parcela se nachází pod vodojemem a jímáním vody mimo oplocení. Zastupitelstvo Obce Ostružná schvaluje zmenšení ochranného pásma vodárny v Ostružné o pozemek pozem. parc. č. 42/3 jiná plocha, ostatní plocha o výměře 369 m 2 v k.ú. Ostružná. 3. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Jedná se o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /5, název stavby Ostružná d.č. 113, Zapletal, nové NNk mezi oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností ELMONT LIPOVÁ s.r.o. a povinnou Obcí Ostružná. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NN a pojistkové skříně v pilíři na pozemcích pozem. parc. č. 467/9 a 942/1 v Ostružné k.ú. Ostružná, zapsaných na LV dle GP č /2016 schváleného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, dne Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 1 000,-- Kč, k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty. Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /5, název stavby Ostružná d.č. 113, Zapletal, nové NNk mezi oprávněnou společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupenou společností ELMONT LIPOVÁ s.r.o., Janáčkova 748, Jeseník a povinnou Obcí Ostružná, Ostružná 135, Branná. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního vedení NN a pojistkové skříně v pilíři na pozemcích pozem. parc. č. 467/9 a 942/1 v Ostružné k.ú. Ostružná, zapsaných na LV Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 1 000,-- Kč, k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty. 4. Darovací smlouva Jedná se uzavření darovací smlouvy mezi dárcem Olomouckým krajem a obdarovanou Obcí Ostružná ve výši ,-- Kč v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje, který realizuje dárce ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. Dar je poskytován za 3

4 účelem jeho využití na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu. Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje nabytí daru a uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc a obdarovanou Obcí Ostružná, Ostružná 135, Branná, ve výši ,-- Kč v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje. 5. Sociální bydlení v kulturním domě v Ostružné Obec Ostružná má ve vlastnictví nemovitost č.p. 122, st. parc. č. 176 (bývalý KD). V prvním podlaží se nachází nebytové prostory, které je možné opravit na byty pro sociálně slabé občany. Je zpracovaný projekt a přislíbená dotace. Nyní se musí provést výběrové řízení na dodavatele stavby. Zastupitelstvo obce Ostružná pověřuje starostu obce Romana Roušala zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby Stavební úpravy části objektu občanské vybavenosti za účelem realizace dvou bytových jednotek Ostružná č.p Rozpočtové opatření č. 3/2017 Jedná se o změny rozpočtu v příjmech i výdajích ve výši ,-- Kč včetně důvodové zprávy, příl. č. 2. Rozpočtové opatření je zveřejněno na webových stránkách Obce Ostružná. Zastupitelstvo obce Ostružná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/ Smlouva o dílo na zpracování kompletní administrace realizace projektu Sociální bydlení v Ostružné za cenu ,-- Kč včetně DPH mezi objednatelem Obcí Ostružná a zhotovitelem společností Funder s.r.o. Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování kompletní administrace realizace projektu Sociální bydlení v Ostružné za cenu ,-- Kč včetně DPH mezi objednatelem Obcí Ostružná, Ostružná 135, Branná a zhotovitelem společností Funder s.r.o., Lidická 700/19, Brno. 8. Stavební povolení na bytové prostory V budově č.p. 135 je vydáno stavební povolení na dva byty a jinak jsou zde nebytové prostory. Nyní jsou v této budově nevyužité nebytové prostory a obec má zájem z nich udělat byt. Proto je nutno požádat o vydání stavebního povolení a změnit nebytové prostory na bytové. Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje změnu nebytových prostor bývalé hospody v budově č.p. 135 na bytové prostory. VI. Diskuse Schůzi ukončil starosta R. Roušal v 15:30 hodin..... Roman Roušal, starosta 4

5 Ověřovatelé: 1) FrantiškaKolbová... 2) Miroslav Janeček Zapisovatelka: Alena Kvasňovská