Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft"

Transkript

1 Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu Evropská územní spolupráce - Cíl 3 Rakousko-Česká republika financovaného Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Diese Broschüre entstand im Rahmen des Projektes Jugend für den Erfolg AT-CZ einem Gemeinschaftsprojekt der Südböhmischen Wirtschaftskammer und der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Das Projekt wird im Programm Europäische territoriale Zusammenarbeit Ziel 3 Österreich-Tschechien realisiert und durch Mittel der Europäischen Union - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - kofinanziert.

2

3 Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

4 ÚVODNÍ SLOVO CZ Vážené dámy, vážení pánové, vážení studenti, malý zájem o techniku a nedostatek absolventů technických oborů, je problém, který pociťuje již několik let nejen Česká republika. Jihočeská hospodářská komora se do podpory technických oborů v Jihočeském kraji aktivně zapojila již řadou akcí. Rovněž projektem Úspěšná mládež, v jehož rámci vznikla mj. i tato brožura Profesionálové budoucnosti, usiluje o jejich zatraktivnění. My všichni usilujeme o pevnější spolupráci firem a škol, s cílem zastavit klesající zájem o studium technických oborů a nedostatek odborníků v technických profesích. Já sám jsem pracovní život zasvětil právě technice. Po absolvování SPŠS a Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze v roce 1986 jsem zahájil profesní kariéru jako konstruktér v tehdejší akciové společnosti MOTOR JIKOV. Dnes sdružuje holding MOTOR JIKOV GROUP čtyři akciové společnosti a patří mezi nejvýznamnější jihočeské zaměstnavatele. Z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele této firmy, předsedy představenstva Jihočeské hospodářské komory nyní usiluji o rozvoj technických oborů a udržení tradice českého strojírenství. Podniky potřebují a budou potřebovat kvalifikované pracovníky, proto velmi často spolupracují se školami a snaží se novou generaci zaujmout již během studia nabídkou praxí, stáží a účastí na odborných projektech. Mladí lidé tak mají nejen jedinečnou příležitost získat již během studia zajímavé zkušenosti a dovednosti, ale ti schopní a nadaní v mnoha případech dostanou zajímavé pracovní nabídky. Nepochybuji, že budoucnost je v technických profesích. Studentům, kteří se rozhodují o své profesní budoucnosti, přeji, aby zvolili takové povolání, které jim zajistí kvalitní životní úroveň, podnikům přeji, aby měly ve svých řadách stále více technicky zdatných specialistů. Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory předseda představenstva a generální ředitel společnosti MO- TOR JIKOV Group a.s. ÚVODNÍ SLOVO CZ Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Studenten, das geringe Interesse an der Technik und der Mangel an Absolventen technischer Fachrichtungen sind ein Problem, welches seit mehreren Jahren nicht nur die Tschechische Republik spürt. Die Südböhmische Wirtschaftskammer hat sich bereits mit zahlreichen Veranstaltungen an der Unterstützung der technischen Fachbereiche in der Region Südböhmen aktiv beteiligt. Ebenso durch das Projekt Jugend für den Erfolg, in dessen Rahmen unter anderem auch diese Broschüre Profis der Zukunft entstand, strebt sie nach ihrer attraktiveren Gestaltung. Wir alle sind um eine engere Zusammenarbeit der Firmen und Schulen mit dem Ziel bemüht, das zurückgehende Interesse am Studium technischer Richtungen und den Mangel an Fachleuten in technischen Berufen aufzuhalten. Ich selbst habe mein Berufsleben der Technik geweiht. Nach Absolvierung der Fachschule für Maschinenbau und der Technischen Hochschule in Prag im Jahre 1986 begann ich meine berufliche Karriere als Konstrukteur in der damaligen Aktiengesellschaft MOTOR JIKOV. Heute vereint die Holding MOTOR JIKOV GROUP vier Aktiengesellschaften und gehört zu den bedeutendsten südböhmischen Arbeitgebern. Aus der Position des Vorstandsvorsitzenden und des Generaldirektors dieser Firma, sowie in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Südböhmischen Wirtschaftskammer bin ich nunmehr um die Entwicklung der technischen Bereiche und die Aufrechterhaltung der Tradition des tschechischen Maschinenbaus bestrebt. Die Unternehmen brauchen jetzt und auch künftig qualifizierte Mitarbeiter, sodass sie sehr häufig mit den Schulen zusammenarbeiten, um die neue Generation bereits während des Studiums mit einem Angebot bezüglich der Praxis, der Praktika sowie der Teilnahme an Fachprojekten an sich zu binden. Die jungen Menschen haben so nicht nur die einzigartige Gelegenheit, bereits im Verlaufe des Studiums interessante Erfahrungen und Fertigkeiten zu erlangen, sondern die besonders fähigen und begabten erhalten in vielen Fällen interessante Stellenangebote. Ich habe keinerlei Zweifel, dass die Zukunft in den technischen Berufen liegt. Jenen Studenten, die sich für ihre berufliche Zukunft entschließen, wünsche ich, dass sie einen solchen Beruf wählen, der ihnen ein hohes Lebensniveau gewährleistet, wobei ich den Unternehmen wünsche, dass sie in ihren Reihen immer mehr technisch befähigte Spezialisten haben mögen. Dipl.-Ing. Miroslav Dvořák Vorstandvorsitzender der Südböhmischen Wirtschaftskammer Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Gesellschaft MOTOR JIKOV Group a.s. 4

5 ÚVODNÍ SLOVO AT Jugend für den Erfolg AT CZ Fachkräfte der Zukunft Es kommt niemals ein junger Mensch nach Hause, ohne ein Vorurteil weniger und eine neue Idee mehr zu haben dieser abgewandelte Spruch eines englischen Staatsmannes hat heute mehr Gültigkeit denn je. Gerade für unsere Jugend ist das Kennenlernen von Leben und Kultur unserer Nachbarn ein Gewinn. Dient dies doch dem Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen und damit nicht nur zu einer guten Nachbarschaft, sondern langfristig zur Bildung einer großen Familie der Familie Europa. Unser gemeinsames Projekt soll einen konkreten Beitrag leisten, dieses gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen. Dies passiert einerseits durch gemeinsame Berufswettbewerbe und Betriebsbesichtigungen und andererseits durch den informellen Austausch sowie die gemeinsame Veranstaltung einer Berufsorientierungsmesse in Budweis. Ich wünsche dem Projekt viel Erfolg und den teilnehmenden Jugendlichen viele positive Erfahrungen. ÚVODNÍ SLOVO AT Mládež pro úspěch AT CZ Odborníci budoucnosti Mladý člověk nikdy nepřijde domů, aniž by měl o předsudek méně a o novou myšlenku více tento upravený výrok jednoho anglického státníka má dnes větší platnost než kdykoli dříve. Právě pro naši mládež je poznávání života a kultury našich sousedů přínosem. Toto přece slouží k budování mezilidských vztahů a tedy nejen k dobrému sousedství, nýbrž dlouhodobě k vytváření velké rodiny rodiny Evropy. Náš společný projekt má být konkrétním přínosem k umožnění tohoto vzájemného poznání. Toto se děje na jedné straně prostřednictvím společných profesních soutěží a prohlídek závodů a na druhé straně díky výměně informací jakož i díky společnému uspořádání veletrhu v Českých Budějovicích s orientací na povolání. Projektu přeji mnoho úspěchů a zúčastněným mladým lidem mnoho pozitivních zkušeností. Komerční rada Dr. Rudolf Trauner Prezident Hospodářské komory Horního Rakouska KommR. Dr. Rudolf Trauner Präsident der Wirtschaftskammer OÖ 5

6 ŠKOLSKÝ SYSTÉM AT Die Schulpflicht dauert in Österreich neun Jahre die Schüler beginnen mit 6 Jahren die 1. Klasse Volksschule und mit 15. Lebensjahr endet die offizielle Schulpflicht. Bereits ab dem 3. Lebensjahr kann mit einer Vorschulbildung in Form von Kindergarten begonnen werden. Alter Bildungsform 3-6 Jahre Vorschulbildung / Kindergarten 6-10 Jahre Volksschule (4 Jahre) Nach dem Beenden der Volksschule im 10. Lebensjahr kann sich das Kind für den weiteren Schulweg entscheiden man kann mit der Hauptschule oder der 1. Stufe der allgemeinen höheren Schule (AHS) bzw. einem Gymnasium fortsetzen. Wenn das Kind nicht die notwendigen Ambitionen bzw. Voraussetzungen zum Studieren hat und möchte einen Beruf ausüben, setzt es mit 4 Jahrgängen Hauptschule fort. Auf die knüpft noch ein Jahrgang einer Polytechnischen Schule an. Dieser Jahrgang ist Pflicht vor allem für jene Schüler, die eine Lehre beabsichtigen und das eine Jahr der Vorschule nicht besucht haben (dies war vor 2010 freiwillig). Gleichzeitig finden sich hier jene Schüler, die vorläufig keine Lehrstelle gefunden haben. Die Lehre findet im Rahmen des Dualen Systems statt, d. h. der Schüler muss zuerst eine Firma / einen Betrieb finden, der ihn zumindest über die Zeit der Lehre aufnimmt. In dem Betrieb wird er dann offiziell als Lehrling geführt und je nach der Berufsart und dem Jahrgang, besucht er einige Wochen im Jahr die Berufsschule. Die Berufsschulen werden entweder ganzjährig, mit mindestens einem vollen Schultag in der Woche, oder lehrgangsmäßig, mit einem mindestens 8 Wochen dauernden Unterricht geführt. Die Lehre findet dann an zwei wichtigen Orten statt: 1. Im Betrieb, der die Lehrlinge ausbildet (Lehrvertrag) und 2. Berufsschule, die je Jahre Hauptschule (4 Jahre) AHS - Unterstufe (4 Jahre) Jahre Poly (1 Jahr) Jahre 18, 19 Jahre Lehre (2-4 Jahre) Aufbaulehrgang / Lehre mit Matura BMS (3-4 Jahre) BHS (5 Jahre) AHS - Oberstufe (4 Jahre) nach Art 2, 2 ½, 3, 3 ½ oder 4 Jahre dauert. Für die Ausbildungsordnung im Betrieb ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) zuständig, für pädagogische Belange der Berufsschule das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk). Am Ende der Lehre können die Lehrlinge eine Prüfung ablegen, durch die sie den Abschluss der Berufsausbildung nachweisen (Lehrbrief ). Diese Prüfung wird von einer Kommission mit ArbeitgeberInnenvertretung (WKÖ) und Arbeitnehmervertretung (ÖGB) durchgeführt. Es ist eine praktische und theoretische Prüfung mit einem schriftlichen und mündlichen Teil. Je nach den individuellen Interessen und Ambitionen kann jeder Lehrling noch die Matura nachmachen 6

7 Povinná školní docházka trvá v Rakousku devět let - školáci nastupují do první třídy v šesti letech do tzv. obecné školy (v orig. Volksschule ) a ve věku patnácti let končí. Už od věku tří let je možno začít s předškolním vzděláním, formou mateřských školek. Po ukončení obecné školy v deseti letech se dítě rozhoduje pro další postup může pokračovat základní školou nebo nastoupit do 1. stupně tzv. vyššího obecného vzdělání, resp. gymnázia. Pokud dítě nemá ambice, či předpoklady studovat a chtělo by se věnovat určité profesi, pokračuje 4 ročníky základní školy. Na tuto navazuje jeden ročník tzv. polytechnické školy. Tento ročník je povinný zvláště pro ty žáky, kteří se chtějí věnovat učňovskému vzdělání a nenavštěvovali povinný jeden ročník předškoly Věk ŠKOLSKÝ SYSTÉM AT Forma vzdělání 3-6 let Předškolní vzdělání / mateřské školy 6-10 let Obecná škola (4 roky) let Základní škola (4 roky) let Poly (1 rok) let 18, 19 let Učební obor (2-4 roky) (ten byl před rokem 2010 dobrovolný). Zároveň se v něm ale soustřeďují i ti žáci, kteří zatím nenašli místo k vyučení. Učňovské vzdělání probíhá formou tzv. duálního systému, tzn., že si žák musí nejprve najít firmu/podnik, který ho (alespoň) na dobu vyučení přijme. V daném podniku je pak oficiálně veden jako učeň a podle druhu profese, na kterou se učí a dle ročníku, ve kterém se právě nachází, navštěvuje několik týdnů v roce učňovskou školu. Učňovské školy jsou vedeny buď celoročně, kdy se vyučování koná v jednom dnu v týdnu nebo dle příslušného ročníku, kdy je vyučování vedeno min. 8 týdnů v roce. V rámci duálního systému se učení koná na dvou důležitých místech: 1. Podnik, který učně vychovává/vzdělává (ustanovenou smlouvou o učňovském vyučování) a 2. učňovská Odborná střední škola bez maturity (3-4 roky) Nástavba / Učební obor s maturitou 1. stupeň vyšší školy obecného vzdělání (4 roky) Odborná vyšší škola s maturitou (5 let) 2.stupeň vyšší školy obecného vzdělání (4 roky) škola, trvající dle druhu 2, 2 ½, 3, 3 ½ nebo 4 roky. Výuka v podniku je řízena ministerstvem pro hospodářství a práci (v orig. BMWA), výuka v učňovské škole spadá do kompetence ministerstva pro výuku, umění a kulturu (bm:ukk). Na konci vyučení mohou učni absolvovat zkoušku, kterou prokáží ukončení svého učení (výuční list). Tuto zkoušku provádí komise, sestavená ze zástupců zaměstnavatelů (Hospodářská komora Horního Rakouska) a zaměstnanců (Odborový svaz Horního Rakouska). Zkouška má teoretickou a praktickou část. Dle zájmu a ambicí každého učně existuje možnost, udělat si pomocí nástavby maturitu. 7

8 ŠKOLSKÝ SYSTÉM CZ Předškolní vzdělávání v mateřské škole není povinné, ale účast je vysoká (v předškolním roce navštěvuje mateřskou školku téměř 93 % dětí). Dětem do tří let jsou určeny jesle, které jsou v kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Povinná školní docházka je devítiletá. Základní školu navštěvují děti ve věku 6 až 15 let. Po jejím absolvování pokračuje 96 % žáků nepovinným sekundárním vyšším vzděláním (gymnázia, střední školy a konzervatoře). Počínaje druhým stupněm existuje možnost pokračovat v povinné školní docházce na gymnáziu (po 5. ročníku na osmiletém, po 7. ročníku na šestiletém). Věk Minimálně 94 % populace získá vyšší sekundární vzdělávání (údaj z roku 2007 u populace ve věku let). Jen malá část žáků základní školy volí učební obor, který navštěvují po dobu 2 3 let, podle druhu odborné školy. Výuka se skládá z teoretické a praktické části. Obě se konají buď přímo na dané odborné škole anebo se praktická část odvíjí v určitém podniku, který smluvně pro školu zajišťuje učňům praxi. Po absolvování odborné školy (závěrečná zkouška) učeň získává výuční list. Absolventi sekundárního vyššího vzdělávání s maturitní zkouškou mohou pokračovat na terciální úrovni (vyšší odborné školy nebo vysoké školy) nebo si rozšířit kvalifikaci v postsekundárních programech středních škol (zkrácené studium). Kariérové poradenství je součástí poradenské služby na školách, Forma vzdělání 3-6 let Mateřské školy 6-11, 13 či 15 let 11 let 13 let 15 let let Gymnázia, konzervatoře (6 nebo 8 ročníků) Základní škola (5, 7 až 9 ročníků) Střední vzdělání s maturitou (4, 6 nebo 8 ročníků) Střední vzdělání s výučním listem (2-3 ročníky) které poskytují výchovní poradci a školní metodici z řad učitelů nebo specialisté, které mohou školy najímat. Informace o dalším studiu poskytují žákům také střední školy, v rámci svých dní otevřených dveří. 8

9 ŠKOLSKÝ SYSTÉM CZ Die Vorschulbildung im Kindergarten ist nicht obligatorisch, der Besuch ist jedoch häufig (im Vorschuljahr besuchen fast 93 % der Kinder den Kindergarten). Für die Kinder bis 3 Jahre sind die Krabbelstuben bestimmt, für die das Ministerium für Gesundheitswesen zuständig ist. Alter Bildungsform 3-6 Jahre Kindergarten 6-11, 13 či 15 Jahre 11 Jahre Hauptschule (5, 7 bis 9 Jahrgänge) Die Pflichtschule dauert neun Jahre. Die Grundschule besuchen Kinder im Alter von 6 15 Jahren. Nach dem Absolvieren setzen 96 % der Schüler die fakultative sekundäre höhere Ausbildung (Gymnasien, Mittelschulen und Konservatorien) fort. Ab der zweiten Stufe der Grundschule gibt es die Möglichkeit, den Pflichtschulbesuch an einem Gymnasium fortzusetzen (nach der 5. Klasse am achtjährigen, nach der 13 Jahre 15 Jahre Jahre Gymnasien, Konservatorien (6 oder 8 Jahrgänge) 7. Klasse am sechsjährigen Gymnasium). Mindestens 94 % der Menschen erwerben die höhere sekundäre Ausbildung. Nur ein kleiner Bruchteil der Schüler wählt nach der Hauptschule eine Berufsschule, die sie 2 3 Jahre, je nach der Art der Schule, besuchen. Die Lehre besteht aus Theorie und Praxis. Beides findet entweder direkt an der Berufsschule oder aber der praktische Teil in einem bestimmten Betrieb statt, der vertraglich für die Schule den praktischen Teil gewährleistet. Nach dem Abschluss der Berufsschule (Abschlussprüfung) erhält der Lehrling einen Lehrbrief. Mittlere Bildung mit Matura (4, 6 oder 8 Jahrgänge) Mittlere Bildung mit Lehrbrief (2-3 Jahrgänge) oder Hochschulen) oder ihre Qualifikation in den postsekundären Programmen der Mittelschulen (gekürztes Studium) erweitern. Die Karriereberatung ist ein Bestandteil der Beratungsdienstleistung an den Schulen, die von den Berufsberatern und Schulmethodikern aus den Reihen der Lehrer oder Spezialisten, die von den Schulen eingestellt werden können, gewährleistet wird. Die Schüler werden über die Bildungsangebote der Mittelschulen im Rahmen der Tage der offenen Tür informiert. Die Absolventen der sekundären höheren Ausbildung mit Matura können die tertiäre Stufe fortsetzen (höhere Fachschulen 9

10 10 ŘEMESEL (OBORŮ) V JIŽNÍCH ČECHÁCH A V HORNÍM RAKOUSKU Vážení žáci, studenti, rodiče a pedagogové, připravili jsme pro Vás na následujících stranách informace o tom, jak je možné získat kvalifikaci v 10 různých oborech v jižních Čechách a v Horním Rakousku. Vybrali jsme 10 řemesel (oborů) ze široké škály nabízených možností tak, abychom představili možnosti, které jsou Vám nabízeny. To znamená, že jsme nechtěli žádný obor ani žádnou školu upřednostňovat či zdůrazňovat. Na následujících stránkách naleznete vždy u jednoho zvoleného řemesla (oboru) stručné informace k profilu absolventa a pak především popis praktické části výuky u jedné vybrané školy, s uvedením provozů, kde žáci (studenti) vykonávají svoji praktickou výuku a praxi. Právě u uvedených řemesel (oborů) představuje praktické vyučování významnou složku středoškolského odborného vzdělávání a domníváme se, že se na následujících stránkách můžete dozvědět mnoho zajímavých informací. O rozdílech ve školském systému realizovaném v jižních Čechách a v Horním Rakousku jste získali informace v úvodu této brožury, na následujících stránkách můžete vidět tyto rozdíly v praxi (např. při odměňování žáků, v rozsahu praktické výuky). Věříme, že Vám čtení připravených informací přinese lepší povědomí o možnostech, které jsou Vám na obou stranách hranice nabízeny, a přejeme Vám k tomu mnoho zdraví, spokojenosti a životních úspěchů. HOTELNICTVÍ CESTOVNÍ RUCH OBCHODNÍK KADEŘNÍK/ICE ELEKTRIKÁŘ STROJNÍ MECHANIK MECHANIK ELEKTROTECHNIK OBRÁBĚČ KOVŮ ZEDNÍK TRUHLÁŘ 10

11 10 BERUFE (LEHRFÄCHER/LEHRBERUFE) IN SÜDBÖHMEN UND OBERÖSTERREICH Sehr geehrte Schüler, Studenten, Eltern und Pädagogen, wir haben für Sie in den nachfolgenden Informationen über 10 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten in Südböhmen und Oberösterreich zusammengestellt. Die 10 Berufen (Lehrfächer/Lehrberufe) sind nicht als Wertung zu verstehen, sondern als Exemplarische Darstellung. Das bedeutet, dass wir kein Lehrfach/Lehrberuf und auch keine Schule bevorzugen wollen. Die Berufsbeschreibung enthält eine kurze Information zum Profil des Absolventen und die Beschreibung des praktischen Unterrichtsteils bei einer ausgewählten Schule. Zusätzlich sind Betriebe für den praktischen Unterricht, der einen wichtigen Bestandteil der Mittelschulfachausbildung darstellt, aufgelistet. Die unterschiedlichen Ausbildungs-möglichkeiten in Südböhmen und Oberösterreich werden in den folgenden Seiten detailliert dargestellt. Wir glauben, dass die vorbereiteten Informationen zum besseren Verständnis auf Seiten beider Länder beitragen. HOTEL- UND GASTGEWERBEASSISTENT/IN REISEBÜROASSISTENT/IN EINZELHANDEL FRISEUR/IN UND STYLIST/IN ELEKTROTECHNIK METALLBEARBEITUNG ELEKTRONIK METALLTECHNIKER MAURER TISCHLER 11

12 OBOR HOTELNICTVÍ ŠKOLSKÝ SYSTÉM JIŽNÍ ČECHY studijní obor na 4 roky s maturitou Absolvent je připraven na vykonávání odborných činností provozních, obchodně podnikatelských i řídících v nejrůznějších funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, v družstevních, soukromých i státních podnicích. Absolvent je schopen pružně se adaptovat v konkrétních podmínkách praxe. Úspěšní absolventi mají možnost se ucházet o přijetí ke studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole. KDE JE MOŽNÉ STUDOVAT TENTO OBOR Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice, Senovážné nám. 12 (další školy jsou uvedeny v rejstříku na konci naší brožury) PRAKTICKÁ VÝUKA: probíhá formou praktického vyučování v průběhu školního roku a pak formou souvislé praxe v průběhu letních prázdnin. Praktické vyučování v rozsahu 40 hodin za pololetí se uskutečňuje ve dvou odborných učebnách na servis, ve dvou kuchyních a v kuchařském studiu. Souvislá praxe trvá každý školní rok kromě maturitního vždy 3 týdny po skončení školního roku, ve smluvních provozovnách dle zájmu a možností studentů. Hotel Dvořák, Hotel Štekl, Hotel Zvon, Hotel Malý Pivovar a další hotely, restaurace, cestovní kanceláře či turistické objekty a kulturně historické památky (pro činnost průvodcovství). FACH HOTELGEWERBE SCHULSYSTEM SÜDBÖHMEN Studienfach für 4 Jahre mit der Matura Der Absolvent ist auf die Ausübung der praktischen Betriebs-, handelsunternehmerischen Tätigkeiten vorbereitet. Dazu zählt auch Führungsarbeit in verschiedenen Funktionen in Hotels, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen und auch zweckgebundenen Verpflegung, in den Unterkunfts-, Bade- und Erholungseinrichtungen, in Reisebüros, in Genossenschafts-, Privat- und auch Staatsunternehmen. Der Absolvent ist fähig, sich in konkreter Praxis zu beweisen. Erfolgreiche Absolventen haben die Möglichkeit, sich um die Aufnahme zum Studium an einer höheren Fachschule oder an einer Hochschule zu bewerben. WO KANN MAN DIESES FACH STUDIEREN Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu České Budějovice, Senovážné nám. 12 (weitere Schulen finden Sie im Verzeichnis am Ende unserer Broschüre) PRAKTISCHE AUSBILDUNG: verläuft in der Form des praktischen Unterrichts während des Schuljahrs und dann in der Form eines kontinuierlichen Praktikums im Verlauf der Sommerferien. Der Praktische Unterricht im Umfang von 40 Stunden pro Halbjahr erfolgt in zwei Fachlehrzimmern für den Service, in zwei Küchen und in einem Kochstudio. Das kontinuierliche Praktikum dauert jedes Schuljahr mit der Ausnahme des Abiturschuljahrs 3 Wochen nach dem Schuljahrschluss in den Vertragsbetriebsstellen nach Interesse und Möglichkeiten der Schüler. Hotel Dvořák, Hotel Štekl, Hotel Zvon, Hotel Malý Pivovar und andere Hotels, Gaststätten, Reisebüros oder Touristenobjekte und kulturhistorische Denkmäler (für die Tätigkeit der Reiseführer). 12

13 LEHRBERUF HOTEL- UND GAST- GEWERBEASSISTENT/IN Lehrberuf mit 3 Jahren Lehrzeit Absolventen führen Organisations- und Verwaltungsarbeiten eines Hotel- oder Gastgewerbebetriebes durch. Sie sind dabei in kaufmännischen Bereichen sowie im Empfangsbereich (Rezeption) tätig. Im Service und in der Küche übernehmen sie vor allem Kontroll- und Organisationsaufgaben. Sowohl im Bereich der Rezeption als auch im Service haben sie unmittelbaren Kontakt zu den Gästen. Je nach Art und Größe des Betriebes arbeiten sie mit anderen Fach- und Hilfskräften zusammen wie z. B. mit Restaurantfachleuten, Rezeptionistinnen, Gastro-nomiefachleuten oder Köchen/Köchinnen. BERUFSSCHULE: LEHRLINGSAUSBILDUNG OBERÖSTERREICH Berufsschule Altmünster (In Oberösterreich eine Berufsschule) WICHTIGE AUSBILDUNGSINHALTE: Gästeempfangen, beraten und verabschieden. Zimmerbelegung planen (Reservierungen und Stornierungen annehmen). Reklamationen bearbeiten. Gäste in einer Fremdsprache beraten und betreuen. Mitarbeit bei der Tages-, Speise- und Getränkekarte. PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Nach 10 Wochen in der zuständigen Berufsschule sind die Lehrlinge den Rest jedes Lehrjahres bei den Lehrbetrieben in der praktischen Ausbildung. LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG pro Monat: 1. Lehrjahr: 534,00 2. Lehrjahr: 600,00 3. Lehrjahr: 728,00 OBOR ASISTENT/KA V HOTEL- NICTVÍ A GASTRONOMII ŠKOLSKÝ SYSTÉM HORNÍ RAKOUSKO Učební obor na 3 roky Absolventi provádějí organizační a administrativní práce hotelového nebo gastronomického provozu. Jsou přitom činní v oblastech obchodu jakož i v oblasti přijímání (recepce). V servisu a v kuchyni vykonávají především úlohu kontroly a organizace. Jak v oblasti recepce, tak i v oblasti servisu, mají bezprostřední kontakty s hosty. Vždy podle druhu a velikosti provozu spolupracují s dalšími odbornými a pomocnými pracovníky, jako např. s odborníky v restauraci, s recepčními, s odborníky v oblasti gastronomie nebo s kuchaři/kuchařkami. ODBORNÁ (UČŇOVSKÁ) ŠKOLA Berufsschule Altmünster (jediná oborová škola v Horním Rakousku) DŮLEŽITÉ OBSAHY VZDĚLÁVÁNÍ: Přijímání hostů, poskytování rad a rozloučení se s hosty. Plánovat obsazení pokojů (přijímat rezervace a storna). Zpracovávat reklamace. Poskytovat hostům rady v cizím jazyce a pečovat o ně. Spolupráce při vytváření denního, jídelního a nápojového lístku. PRAKTICKÁ VÝUKA: Po 10 týdnech v příslušné učňovské škole učni po zbytek dalšího školního roku absolvují praktické vyučování v učňovských provozech. ODMĚŇOVÁNÍ UČŇŮ: 1. rok učení: 534,00 2. rok učení: 600,00 3. rok učení: 728,00 hotely, penziony, restaurace Hotels, Gasthäuser, Restaurants 13

14 OBOR CESTOVNÍ RUCH ŠKOLSKÝ SYSTÉM JIŽNÍ ČECHY studijní obor na 4 roky s maturitou Absolventi se uplatní v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu jako pracovníci cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení či rekreačního střediska, jako pracovníci informačních turistických center v regionu, organizační pracovníci v lázeňských zařízeních, pracovníci recepcí či organizační pracovníci firem poskytujících přepravu rekreantů. Po absolvování praxe dle živnostenského zákona se mohou uplatnit jako majitelé CK či jako samostatní podnikatelé v oblasti poskytování rekreačních služeb. KDE JE MOŽNÉ STUDOVAT TENTO OBOR Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (další školy jsou uvedeny v rejstříku na konci naší brožury) PRAKTICKÁ VÝUKA: Je zařazena v 1. až 3. ročníku v rozsahu 3 týdnů za školní rok a ve 4. ročníku v rozsahu 2 týdnů v 1. pololetí. Probíhá na smluvních pracovištích školy v reálných pracovních podmínkách ve spolupráci s partnery v regionu pod dozorem instruktora, ve 3. ročníku i v zahraničí pod vedením učitelů odborných předmětů. Cestovní kanceláře - Čedok, Fischer, Clubtour, Máj, Rekrea, Neckermann, Quicktour, Saturn, RoSlo, Pohoda, Geotourist, Bohemia Travel, Janeta, CIAO Strakonice, OCEAN CZ Č. Krumlov, KBA Tour, I-Kontakt Dolní Dvořiště, NEON Tour Milevsko, Petra Tour, Mary Travel, I Kontakt Kaplice, Floria Vodňany, Alex, Gold, Condor, FIROTOUR Tábor, Agatha Český Krumlov, Novák Prachatice a další. Sophia překladatelská a tlumočnická agentura. Zahraniční praxe MC Bibione, Itálie. Informační centra v jednotlivých městech regionu. Hotely na území města České Budějovice i v regionu, např. Hotel U Solné brány, Hotel Malý pivovar, Hotel Klika a další. FACH TOURISMUS SCHULSYSTEM SÜDBÖHMEN Studienfach für 4 Jahre mit der Matura Absolventen arbeiten in verschiedenen touristischen Unternehmen. Das kann als Mitarbeiter eines Reisebüros, einer Unterkunftseinrichtung oder einer Erholungseinrichtung, als Mitarbeiter in Informationstouristenzentren in der Region, als Organisationsmitarbeiter in Badeeinrichtungen, Mitarbeiter an Rezeptionen oder Organisationsmitarbeiter von Transportunternehmen sein. Nach dem Absolvieren der Praxis können sie laut Gewerbegesetz als Reisebüroeigentümer oder selbständige Unternehmer im Bereich des Erholungsdienstleistungsgewerbes tätig sein. WO KANN MAN DIESES FACH STUDIEREN Střední škola obchodní České Budějovice, Husova 9 (weitere Schulen finden Sie im Verzeichnis am Ende unserer Broschüre) PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Sie ist vom 1. bis 3. Lehrjahr im Umfang von 3 Wochen pro Schuljahr und im 4. Lehrjahr im Umfang von 2 Wochen im 1. Semester vorgesehen. Sie erfolgt in dem Büro der Schule in realen Arbeitsbedingungen in der Zusammenarbeit mit den Partnern in der Region unter der Aufsicht eines Instrukteurs; im 3. Lehrjahr auch im Ausland unter der Leitung der Fachlehrer. Reisebüros - Čedok, Fischer, Clubtour, Máj, Rekrea, Neckermann, Quicktour, Saturn, RoSlo, Pohoda, Geotourist, Bohemia Travel, Janeta, CIAO Strakonice, OCEAN CZ Č. Krumlov, KBA Tour, I-Kontakt Dolní Dvořiště, NEON Tour Milevsko, Petra Tour, Mary Travel, I Kontakt Kaplice, Floria Vodňany, Alex, Gold, Condor, FIROTOUR Tábor, Agatha Český Krumlov, Novák Prachatice u. a. Sophia Übersetzungs- und Dolmetscheragentur. Auslandspraktikum MC Bibione, Italien. Informationszentren in einzelnen Städten in der Region. Hotels auf dem Gebiet der Stadt České Budějovice und auch in der Region, z.b. Hotel U Solné brány, Hotel Malý pivovar, Hotel Klika und andere. 14

15 LEHRBERUF REISEBÜRO- ASSISTENT/IN Lehrberuf mit 3 Jahren Lehrzeit Absolventen informieren und beraten über Reisen und Veranstaltungen aller Art. Sie vermitteln Reisen ins In- und Ausland und betreuen ausländische Touristen, die nach Österreich kommen. Sie arbeiten in Büro- und Beratungsräumen von Reisebüros und bei Reiseveranstaltern. Dabei verwenden sie Informations- und Kommunikationsmittel wie Computer, Telefon und Fax. Sie arbeiten eng mit Reiseverkehrsfachleuten, Tourismuskaufleuten, Reiseleiter/innen usw. zusammen und haben Kontakt mit ihren Kunden. BERUFSSCHULE: LEHRLINGSAUSBILDUNG OBERÖSTERREICH Berufsschule für Handel und Reisen Wien (In Österreich eine Berufsschule) WICHTIGE AUSBILDUNGSINHALTE: Reisedienst-leistungen anbieten, organisieren und abwickeln. Angebote von Hotels und Transportunternehmen einholen und kalkulieren (berechnen). Kunden beraten. Kunden und Geschäftspartner auch in einer Fremdsprache (Englisch) betreuen. PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Nach 10 Wochen in der zuständigen Berufsschule sind die Lehrlinge den Rest jedes Lehrjahres bei den Lehrbetrieben in der praktischen Ausbildung. LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG pro Monat: 1. Lehrjahr: 469,00 2. Lehrjahr: 609,00 3. Lehrjahr: 857,00 OBOR ASISTENT/KA CESTOVNÍ KANCELÁŘE ŠKOLSKÝ SYSTÉM HORNÍ RAKOUSKO Učební obor na 3 roky Absolventi informují a poskytují rady ohledně cestování a akcí všeho druhu. Zprostředkovávají cesty v tuzemsku i do zahraničí a pečují o zahraniční turisty, kteří přijedou do Rakouska. Pracují v administrativních a poradenských prostorách a u pořadatelů cest. Přitom používají informační a komunikační prostředky, jako je počítač, telefon a fax. Úzce spolupracují s obchodníky v oblasti cestovního ruchu, v oblasti turismu, s průvodci a průvodkyněmi atd. a mají kontakt s jejich zákazníky. ODBORNÁ (UČŇOVSKÁ) ŠKOLA Berufsschule für Handel und Reisen Vídeň (jediná oborová škola v Rakousku) DŮLEŽITÉ OBSAHY VZDĚLÁVÁNÍ: Nabízet, organizovat a realizovat služby v oblasti cestovního ruchu. Opatřovat a kalkulovat (účtovat) nabídky hotelů a přepravních společností. Poskytovat rady zákazníkům. Pečovat o zákazníky a obchodní partnery i v cizím jazyce (angličtina). PRAKTICKÁ VÝUKA: Po 10 týdnech v příslušné učňovské škole učni po zbytek dalšího školního roku absolvují praktické vyučování v učňovských provozech. ODMĚŇOVÁNÍ UČŇŮ: 1. rok učení: 469,00 2. rok učení: 609,00 3. rok učení: 857,00 cestovní kanceláře Reisebüros 15

16 OBOR OBCHODNÍK ŠKOLSKÝ SYSTÉM JIŽNÍ ČECHY studijní obor na 4 roky s maturitou Absolvent se orientuje v obchodně podnikatelských aktivitách tržních subjektů, je připraven na vedení obchodního jednání, smluvně zajišťuje nákup a prodej výrobků a služeb, zajišťuje profesní marketingové činnosti, pracuje s pokladnami a pokladními systémy, vede reklamační řízení, komunikuje se zahraničními partnery ústně a písemně v cizích jazycích, organizuje a eviduje zásobovací činnost, vede podnikovou administrativu. Absolvent se uplatní v podnicích provozujících obchod, na veletrzích a prodejních výstavách. Uplatní se také v odděleních nákupu a prodeje zboží, například jako obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, odbytář, zásobovač zbožíznalec. Je připraven pracovat také v marketingu, logistice a propagaci. KDE JE MOŽNÉ STUDOVAT TENTO OBOR Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A (další školy jsou uvedeny v rejstříku na konci naší brožury) PRAKTICKÁ VÝUKA: Probíhá vždy 1 den v týdnu během ročníku studia, ve 4. ročníku pak 1 den za 2 týdny. Je rozdělena na teoretickou přípravu a provozní praxi: Při teoretické přípravě se studenti v odborné učebně školy seznámí s odbornými základy, s přístroji a zařízeními užívanými v provoze. V provoze jsou pak studenti přímo v kontaktu s dodavateli, zákazníky, účtárnou. Projdou veškerá oddělení obchodu, dále technické zázemí, manipulaci se zbožím, pokladny. Dále probíhá 1x za pololetí jednotýdenní odborná praxe, kde si student sám může zvolit firmu, u níž bude praxi vykonávat. OBI, Terno, Spar, rodinné firmy, privátní firmy. FACH KAUFMANN SCHULSYSTEM SÜDBÖHMEN Studienfach für 4 Jahre mit der Matura Der Absolvent ist im Handel tätig. Er ist auf die Führung einer Geschäftsverhandlung vorbereitet, ist für den Einkauf und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen vertraglich verantwortlich, betreibt Werbung und Marketing. Der Kaufmann arbeitet mit Kassen und Kassensysteme, führt Reklamationsverfahren, kommuniziert mit Auslandspartner mündlich und schriftlich in Fremdsprachen, organisiert und erfasst die Versorgungstätigkeit, führt die Betriebsadministration. Absolventen finden Anstellung in Handelsunternehmen, arbeiten sind verantwortlich für Messen und Verkaufsausstellungen. Er kommt auch in den Abteilungen für Wareneinkauf und verkauf, zum Beispiel als Händler, Geschäftsreferent, Handelsvertreter, Absatzmitarbeiter, Logistiker, Produktmanager zum Einsatz. Marketing, Logistik und Werbung sind weitere Tätigkeitsfelder. WO KANN MAN DIESES FACH STUDIEREN Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A (weitere Schulen finden Sie im Verzeichnis am Ende unserer Broschüre) PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Erfolgt einmal wöchentlich im Lehrjahr, im 4. Lehrjahr dann 1 Tag alle 2 Wochen. Sie ist in die theoretische Vorbereitung und in das Betriebspraktikum unterteilt: bei der theoretischen Vorbereitung machen sich die Schüler in dem Fachlehrzimmer der Schule mit den Fachgrundlagen, mit Geräten und im Betrieb verwendeten Einrichtungen bekannt. Im Betrieb sind die Schüler dann im Direktkontakt mit Lieferanten, Kunden, Buchhaltungsabteilung. Sie gehen durch alle Geschäftsabteilungen, lernen den firmeninternen Ablauf kennen, die Warenhandhabung sowie den Kassenablauf. Ferner erfolgt 1x pro Halbjahr ein Fachpraktikum für 1 Woche, wo sich der Schüler selbst die Firma auswählen kann, bei der er das Praktikum ausüben wird. OBI, Terno, Spar, Familienfirmen, Privatfirmen. 16

17 LEHRBERUF EINZELHANDEL Lehrberuf mit 3 Jahren Lehrzeit Der Lehrberuf Einzelhandel ist mit folgenden Schwerpunkten eingerichtet: Allgemeiner Einzelhandel, Baustoffhandel, Einrichtungsberatung, Eisen- und Hartwaren, Elektro-Elektronikberatung, Feinkostfachverkauf, Gartencenter, Kraftfahrzeuge und Ersatzteile, Lebensmittelhandel, Parfümerie, Schuhe, Sportartikel, Telekommunikation, Textilhandel und Uhren und Juwelenberatung. BERUFSSCHULE: LEHRLINGSAUSBILDUNG OBERÖSTERREICH Berufsschulen in Braunau, Gmunden, Linz, Ried i. I., Rohrbach, Steyr, Wels, Vöcklabruck WICHTIGE AUSBILDUNGSINHALTE: Einzelhandelskaufleute bestellen und lagern die Waren, zeichnen die Preise aus und präsentieren die Waren ansprechend. Sie erstellen die Rechnungen, kassieren und bearbeiten Kundenbeschwerden. Kaufleute im Einzelhandel sind auf die oben angebotenen Sortimente (Warenangebote) spezialisiert. PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Nach 10 Wochen in der zuständigen Berufsschule sind die Lehrlinge den Rest jedes Lehrjahres bei den Lehrbetrieben in der praktischen Ausbildung. LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG pro Monat: 1. Lehrjahr: 475,00 2. Lehrjahr: 602,00 3. Lehrjahr: 856,00 Einzelhandelsunternehmen, Filialen von Einzelhandelsketten, Kaufhäuser OBOR MALOOBCHOD ŠKOLSKÝ SYSTÉM HORNÍ RAKOUSKO Učební obor na 3 roky Učební obor maloobchod je zaměřen na následující klíčové body: Všeobecný maloobchod, obchod se stavebninami, poradenství pro zařízení, železářské a tvrdé zboží, poradenství v oblasti elektro a elektroniky, odborný prodej lahůdek, zahradní centra, motorová vozidla a náhradní díly, obchod s potravinami, parfumerie, obuv, sportovní potřeby, telekomunikace, textil a hodinky a poradenství v oblasti šperků. ODBORNÁ (UČŇOVSKÁ) ŠKOLA Odborné školy v Braunau, Gmunden, Linci, Ried i. I., Rohrbach, Steyr, Wels, Vöcklabruck DŮLEŽITÉ OBSAHY VZDĚLÁVÁNÍ: Maloobchodníci objednávají a skladují zboží, vyznačují ceny a poutavým způsobem prezentují zboží. Vystavují účty, kasírují a zpracovávají stížnosti zákazníků. Obchodníci v maloobchodě se specializují na shora nabízené sortimenty (nabídky zboží). PRAKTICKÁ VÝUKA: Po 10 týdnech v příslušné učňovské škole učni po zbytek dalšího školního roku absolvují praktické vyučování v učňovských provozech. ODMĚŇOVÁNÍ UČŇŮ: 1. rok učení: 475,00 2. rok učení: 602,00 3. rok učení: 856,00 maloobchodní podniky, filiálky maloobchodních řetězců, obchodní domy 17

18 OBOR KADEŘNÍK/ICE ŠKOLSKÝ SYSTÉM JIŽNÍ ČECHY učební obor na 3 roky Absolvent je schopen posoudit kvalitu vlasů a správně pečovat o různé typy vlasů, myje, stříhá, tvaruje, barví a odbarvuje, melíruje a upravuje vlasy do konečného tvaru. Absolvent holí vousy, upravuje kníry a plnovousy. Umí vytvářet náročné společenské a večerní účesy, zhotovit a ošetřit vlasové doplňky a vlásenky. Absolvent se uplatní v jakémkoliv kadeřnickém salónu jako podnikatel či jako zaměstnanec. Zhotovuje pánské, dámské i dětské účesy v souladu s přáním zákazníka, módními trendy a hygienickými předpisy. Volí vhodné technologické postupy, připravuje potřebné nástroje, pomůcky a přípravky s ohledem na zvolený postup. KDE JE MOŽNÉ STUDOVAT TENTO OBOR Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Jeronýmova 22 (další školy jsou uvedeny v rejstříku na konci naší brožury) PRAKTICKÁ VÝUKA: Probíhá ve všech třech ročnících vždy každý druhý týden, kdy žáci absolvují praxi buď v jedné ze dvou školních provozoven kadeřnictví anebo na některém smluvním pracovišti. U dojíždějících žáků to bývá kadeřnictví v místě bydliště. Administrativu a dohled zajišťuje pověřený učitel praktické výuky. dvě školní provozovny kadeřnictví + další smluvní provozovny FACH FRISEUR/IN SCHULSYSTEM SÜDBÖHMEN Lehrfach für 3 Jahre Der Absolvent ist fähig, die Haarqualität zu beurteilen und für verschiedene Haartypen richtig zu pflegen. Er wäscht, schneidet, fassoniert, färbt, macht Meschen und frisiert die Haare. Der Friseur rasiert den Bart und bringt den Schnurrbart und Vollbart in Form. Er kann anspruchsvolle Abendfrisuren stecken, Haarergänzungen und Perücken anfertigen und behandeln. Der Absolvent kann sich auch Selbständig machen. In Absprache mit dem Kunden fertigt er Herren-, Damen- und auch Kinderfrisuren unter Berücksichtigung von Modentrends und Hygienevorschriften an. Er wählt geeignete technologische Verfahren, er bereitet notwendige Instrumente, Hilfsmittel und Zubereitungen mit Bezug auf das ausgewählte Verfahren aus. WO KANN MAN DIESES FACH STUDIEREN Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Jeronýmova 22 (weitere Schulen finden Sie im Verzeichnis am Ende unserer Broschüre) PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Erfolgt in allen drei Lehrjahren im Zweiwochen-Rhythmus, wenn die Schüler das Praktikum entweder in einer der zwei Schulbetriebe des Friseursalons oder auf einer Vertragsarbeitsstelle absolvieren. Bei den pendelnden Schülern ist es üblich ein Friseursalon im Wohnort. Die Administration und die Aufsicht werden vom beauftragten Lehrer der praktischen Ausbildung abgesichert. zwei Schulbetriebe Friseursalon + andere Vertragsbetriebsstellen 18

19 LEHRBERUF FRISEUR/IN UND STYLIST/IN Lehrberuf mit 3 Jahren Lehrzeit Friseur/-innen und Perückenmacher/-innen (Stylisten/-innen) schneiden, pflegen und gestalten Haare und Frisuren von Damen, Herren, Jugendlichen und Kindern. Außerdem stellen sie von Hand Perücken her. Sie vereinbaren Termine mit ihren Kunden, beraten sie über typgerechte Frisuren und geeignete Haar- und Hautpflegeprodukte und setzen schließlich die Wünsche der Kunden um. Dabei hantieren sie mit Kämmen, Scheren, Haartrockengeräten und kosmetischen Präparaten. Sie arbeiten gemeinsam mit ihren Kollegen /-innen in den Räumlichkeiten BERUFSSCHULE: LEHRLINGSAUSBILDUNG OBERÖSTERREICH Berufsschule in Linz, Wels (weitere Schulen finden Sie im Verzeichnis am Ende unserer Broschüre) WICHTIGE AUSBILDUNGSINHALTE: Frisuren für Damen, Herren und Kindergestalten (waschen, schneiden, föhnen, stylen, ), Rasieren, Haar-, Haut- und Nagelpflege, alle einschlägigen Produkte (Shampoos, Gels, ) verkaufen, Haarersatz jeglicher Art anfertigen und in Stand halten. PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Nach 10 Wochen in der zuständigen Berufsschule sind die Lehrlinge den Rest jedes Lehrjahres bei den Lehrbetrieben in der praktischen Ausbildung. LEHRLINGSENTSCHÄDIGUNG pro Monat: 1. Lehrjahr: 366,00 2. Lehrjahr: 465,00 3. Lehrjahr: 641,00 OBOR KADEŘNÍK/ICE ŠKOLSKÝ SYSTÉM HORNÍ RAKOUSKO Učební obor na 3 roky Kadeřníci / kadeřnice a parukáři / parukářky (stylisté / stylistky) stříhají, ošetřují a upravují vlasy a účesy pro dámy, pány, mladé lidi a děti. Kromě toho ručně zhotovují paruky. Se svými zákazníky sjednávají termíny, poskytují rady ohledně účesů odpovídajících danému typu a nakonec realizují přání zákazníků. Přitom pracují s hřebeny, nůžkami, vysoušeči vlasů a kosmetickými preparáty. V prostorách pracují společně se svými kolegy / kolegyněmi ODBORNÁ (UČŇOVSKÁ) ŠKOLA Berufsschule v Linci, Wels (další školy jsou uvedeny v rejstříku na konci naší brožury) DŮLEŽITÉ OBSAHY VZDĚLÁVÁNÍ: Vytvářet dámské, pánské a dětské účesy (mýt, stříhat, fénovat, upravovat,...), holit, ošetřování vlasů, pokožky a nehtů, prodávat všechny příslušné produkty (šampóny, gely,...), zhotovovat a udržovat náhrady vlasů všeho druhu. PRAKTICKÁ VÝUKA: Po 10 týdnech v příslušné učňovské škole učni po zbytek dalšího školního roku absolvují praktické vyučování v učňovských provozech. ODMĚŇOVÁNÍ UČŇŮ: 1. rok učení: 366,00 2. rok učení: 465,00 3. rok učení: 641,00 kadeřnické provozovny Friseurbetriebe 19

20 OBOR ELEKTRIKÁŘ ŠKOLSKÝ SYSTÉM JIŽNÍ ČECHY učební obor na 3 roky Absolvent je specializován k provádění elektrických rozvodů a instalací, k provádění zapojování a oprav nejrůznějších elektrospotřebičů včetně elektronických, k programování logických automatů, montáži a instalaci zabezpečovacích systémů. Absolvent umí pracovat s výpočetní technikou, textovými editory a grafickými programy pro návrhy elektrických zařízení, umí využívat internet k elektronické korespondenci a vyhledávání informací. KDE JE MOŽNÉ STUDOVAT TENTO OBOR Střední odborná škola elektrotechnická Hluboká nad Vltavou (další školy jsou uvedeny v rejstříku na konci naší brožury) PRAKTICKÁ VÝUKA: Probíhá pravidelně každý druhý týden v kompletně vybavených školních dílnách, odborných učebnách a laboratořích, které jsou plně vybavené pro výuku jednotlivých dovedností. Ve škole je nově vybudované pracoviště pro provádění prací pod napětím. Žáci dále provádějí v rámci odborné praxe i produktivní činnost na konkrétních zakázkách, např. zajištění elektrických přípojek ke stavebním parcelám, bytovou elektroinstalaci včetně zpracování technické dokumentace. školní dílny a odborné učebny a laboratoře, dále montážní práce v Jihočeském kraji pro společnost E.ON Česká republika s.r.o. FACH ELEKTRIKER SCHULSYSTEM SÜDBÖHMEN Lehrfach für 3 Jahre Der Absolvent montiert und installiert elektrische Anlagen. Er ist auf die Reparaturen der verschiedenen Elektrogeräte einschließlich der elektronischen Geräte spezialisiert. Er plant, installiert, programmiert Steuerungsanlagen und Alarmanlagen. Der Absolvent kann EDV unterstützt arbeiten WO KANN MAN DIESES FACH STUDIEREN Střední odborná škola elektrotechnická Hluboká nad Vltavou (weitere Schulen finden Sie im Verzeichnis am Ende unserer Broschüre) PRAKTISCHE AUSBILDUNG: Erfolgt regelmäßig jede zweite Woche in den komplett ausgestatteten Schulwerkstätten, Fachlehrzimmern und Labors, die für den Unterricht der einzelnen Fertigkeiten vollständig ausgerüstet sind. In der Schule ist ein neu aufgebauter Arbeitsplatz für die Durchführung der Arbeiten unter Spannung. Die Schüler führen weiter im Rahmen des Fachpraktikums auch die produktive Tätigkeit an konkreten Aufträgen, z.b. Absicherung der Elektroanschlüsse zu Baugrundstücken, Wohnungselektroinstallation einschließlich der Bearbeitung der technischen Dokumentation durch. Schulwerkstätte und Fachlehrzimmer und Labor, weiter Montage in dem Südböhmischen Kreis für die Gesellschaft E.ON Česká republika s.r.o. 20

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

(číslo projektu: 0697.04/151113/1/0) (Projekt-Nr.: 0697.04/151113/1/0)

(číslo projektu: 0697.04/151113/1/0) (Projekt-Nr.: 0697.04/151113/1/0) Prezentace firem s technickými obory a řemesly Vorstellung der Firmen mit technischen Fachbereichen und Handwerken TECHNODAYS přátelství napříč generacemi a národnostmi (číslo projektu: 0697.04/151113/1/0)

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

V pís z obchodnho rejst kti, vedeného msoudemvbrn C' vložka 58998 oddl Krajslc. Datum zpisu: 24. ervna 2008 Spisov znaka: C 58998 veden u Krajského soudu v Brn obchodn firma: A.LMARK GRoUP s.r.o' Kaprova

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro ústní jazykovou zkoušku

ABSOLUTORIUM. Témata pro ústní jazykovou zkoušku Témata pro ústní jazykovou zkoušku Předmět: německý jazyk Studijní skupiny: 3. VOŠ a, b, 4.VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 1. Česká republika 2. Praha, Královská cesta 3. Zdraví, lázeňská města v ČR 4. Kulturní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD HANDELSKORRESPONDENZ - OBCHODNÍ KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPIS VZOR Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD Firma SLADKÁ SASANKA, s.r.o. Jarní 200/2 140 00 Praha 4 TSCHECHISCHE

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

ELTODO dopravní systémy s. r. o.

ELTODO dopravní systémy s. r. o. ELTODO dopravní systémy s. r. o. (ELTODO Verkehrssysteme GmbH) Prag, 16.12.2010 ELTODO Gruppe Energieverteilung Energieerzeugung Verkehrsinfrastruktur Öffentliche Beleuchtung Schwachstromtechnik Eigene

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Pracovní list obsahuje cvičení na procvičování pracovních činností a jednotlivých druhů povolání. Materiál obsahuje správné řešení.

Pracovní list obsahuje cvičení na procvičování pracovních činností a jednotlivých druhů povolání. Materiál obsahuje správné řešení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_17 Výběr povolání Německý jazyk 3.ročník Pracovní list obsahuje cvičení

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více