USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1"

Transkript

1 USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/29/2011 Kontrola zápisu z 28. schůze Rady města Uničova b e r e n a v ě d o m í zápis z 28. schůze Rady města Uničova bez připomínek. UR2/29/2011 Záležitosti Technických služeb Uničov, spol. s r. o. I. a) v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. rozšíření předmětu podnikání Zakladatelské listiny Technických služeb Uničov, spol. s r. o. v bodu IV. o: 1) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l a 3 živnostenského zákona, obor živnosti volné: Pronájem a půjčování věcí movitých. 2) speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech. b) v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. rozšíření bodu IV Předmět podnikání ve Stanovách Technických služeb Uničov, spol. s r. o. o předměty podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, obor živnosti volné: Pronájem a půjčování věcí movitých - speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech. c) v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. změnu Zakladatelské listiny Technických služeb Uničov, spol. s r. o. v bodu XI. Dozorčí rada: dozorčí rada je pětičlenná ve složení: 1. předseda dozorčí rady: Bc. Stanislav Axman, Uničov, Brníčko 992, PSČ , den vzniku funkce: , den vzniku členství v dozorčí radě: místopředseda dozorčí rady: Iveta Janků, Uničov, Na Nivách 1364, PSČ , den vzniku funkce , den vzniku členství v dozorčí radě: člen dozorčí rady: Mgr. Aleš Langer, Uničov, J. z Poděbrad 559, PSČ , den vzniku členství v dozorčí radě: člen dozorčí rady: Bc. Miroslav Kolcun, Uničov, Želechovická 1482, PSČ , den vzniku členství v dozorčí radě: člen dozorčí rady: Mgr. Jana Veselá, Uničov, Masarykovo náměstí č. 24, PSČ , den vzniku členství v dozorčí radě: II. b e r e n a v ě d o m í v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. informace o hospodaření společnosti za 1-10/2011 dle důvodové zprávy. Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2 UR3/29/2011 Technické služby Uničov spol. s r. o. - valná hromada I. b e r e n a v ě d o m í a) v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. předložený materiál b) v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r.o. písemné prohlášení Bc. Miroslava Kolcuna o jeho odstoupení z funkce člena dozorčí rady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. ke dni hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se II. o d v o l á v á v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. Ing. Luďka Zamazala z funkce jednatele Technických služeb Uničov, spol. s r. o. ke dni hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se III. u k l á d á zmocněnci valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. vyhotovit příslušné rozhodnutí a doručit jej jednateli a dozorčí radě Technických služeb Uničov, spol. s r. o. hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se IV. v působnosti valné hromady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. znění mandátní smlouvy Bc. Miroslava Kolcuna po zapracování připomínek. hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se V. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Uničova, aby za člena dozorčí rady Technických služeb Uničov, spol. s r. o. navrhlo Jana Vlčka hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se UR4/29/2011 Obecně závazná vyhláška města Uničova č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uničovem I. r e v o k u j e usnesení UR 8/28/2011 ze dne II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Uničova schválit obecně závaznou vyhlášku města Uničova č. 3/2011, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Uničovem, v předloženém znění. UR5/29/2011 Směrnice S/24/2011 o účetnictví a S/25/2011 o oběhu účetních dokladů směrnice S/24/2011 o účetnictví města Uničova a S/25/2011 o oběhu účetních dokladů města Uničova. UR6/29/2011 Návrh smlouvy o výkonu a organizaci veřejné služby s ÚP b e r e n a v ě d o m í návrh smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby po mezi městem Uničov a Krajskou pobočkou ÚP v Olomouci.

3 UR7/29/2011 Návrh schválení oznámení o zakázce Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Uničov oznámení o zakázce Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Uničov zpracované společností SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. UR8/29/2011 Prodej bytu č. 688/6 v ulici Opletalova I. b e r e n a v ě d o m í výsledek jednání o nejvyšší nabídce kupní ceny za bytové jednotky číslo 688/6 v Uničově. II. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej bytové jednotky číslo 688/6 ve 3. nadzemním podlaží budovy postavené na pozemcích parcelní číslo stavební číslo popisné v ulici Opletalova v obci a katastrálním území Uničov o výměře 60,0 m2 podlahové plochy Ing. T. W., bytem Dolany za kupní cenu ve výši 480 tis. Kč. UR9/29/2011 Prodej budovy č. p. 420 Stromořadí do vlastnictví VOŠ, o. p. s. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Uničova schválit prodej budovy číslo popisné 420, část obce Uničov, s pozemkem parcela číslo stavební 651/1 o výměře 1249 m2 v obci a katastrálním území Uničov včetně příslušenství a venkovních úprav do vlastnictví Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu, o. p. s., Stromořadí 420, Uničov, IČ za podmínek: a) kupní cena tis. Kč s ohledem na užívání budovy pro školství, b) kupní cena bude uhrazena maximálně ve 4 ročních splátkách, neuhrazené splátky budou úročeny 3 % ročně a budou jištěny směnkou, splatnost první splátky při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, c) nabyvatel provede do 2 let od převodu vlastnického práva stavební úpravy budovy spočívající ve výměně oken z čelní strany budovy (závazek bude jištěn směnkou), d) nabyvatel se zaváže do roku 2020 zachovat užívání alespoň 50 % podlahové plochy budovy pro školství, jinak bude kupní cena doplacena do výše ceny obvyklé tis. Kč (závazek bude jištěn směnkou), e) nabyvatel uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. UR10/29/2011 Žádost VHS Olomouc o koupi části pozemku v ulici Pivovarská záměr prodeje pozemku parcela číslo 2504 zahrada její části o výměře asi 28 m2 v katastrálním území Uničov do vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., IČ se sídlem Olomouc za kupní cenu 300 Kč/m2. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí nabyvatel.

4 UR11/29/2011 Žádost ZODV Újezd u Uničova o koupi pozemků v areálu mechanizačního střediska v obci Brníčko záměr prodeje pozemků parcela číslo 302/1 ostatní plocha ostatní komunikace její části o výměře asi 500 m2 a parcela číslo 129/10 orná půda o výměře 43 m2 v katastrálním území Brníčko do vlastnictví Zemědělsko-obchodního družstva vlastníků Újezd u Uničova, IČ se sídlem Újezd 336 za kupní cenu 180 Kč/m2. Správní poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí nabyvatel. UR12/29/2011 Žádost V. L. o odkoupení části pozemku v ulici Zahradní d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Uničova neschválit prodej části pozemku parcela číslo 539/1 orná půda v katastrálním území Uničov do vlastnictví V. L., bytem Uničov z důvodu budoucího využití pozemků k zastavění. UR13/29/2011 Prodej pozemku pro stavbu RD v obci Benkov zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Uničova na základě výsledku jednání o nejvyšší nabídce kupní ceny ve veřejné soutěži schválit prodej pozemku parcela číslo 5/2 zahrada o výměře m2 v katastrálním území Benkov u Střelic pro novostavbu rodinného domu do vlastnictví manželů V. K. a M. K., oba bytem Benkov za kupní cenu 200 Kč/m2. Prodej se uskuteční podle Zásad Z/02/ Podmínky pro převod pozemků určených k zastavění (dále jen Zásady) s výjimkou úhrady kupní ceny, jež bude zaplacena po vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nejpozději do pěti měsíců ode dne podpisu budoucí kupní smlouvy a smlouvy o nájmu. Nabyvatelé uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. UR14/29/2011 Věcné břemeno ČEZ Distribuce a. s. - p. Grézl - napojení bytového domu na stávající vedení NN zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 2316/3 ostatní plocha, silnice a na pozemku parcelní číslo 370 zahrada, oba pozemky v katastrálním území Uničov a v obci Uničov. Věcné břemeno bude spočívat v povinnosti strpět napojení bytového domu na stávající vedení nízkého napětí na pozemcích ve vlastnictví města Uničova a právo vstupu a vjezdu oprávněné strany na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou a změnami nebo odstraněním stavby. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch ČEZ Distribuce a. s. na dobu časově neomezenou úplatně, a to formou jednorázové úplaty dle,,postupu při zřizování věcných břemen přes pozemky ve vlastnictví Města Uničova schváleného dne Radou města Uničova usnesením č. UR6/66/2009.

5 UR15/29/2011 Informace o výběrových řízeních na pronájem bytů I. b e r e n a v ě d o m í informaci o neúspěšných výběrových řízeních na pronájem bytů v Uničově, Masarykovo náměstí 25/1,3, Masarykovo náměstí 13/1 a Nádražní 532/3. II. vyhlášení opakovaných výběrových řízení na pronájmy bytů: a) číslo 1, Masarykovo náměstí 25 s podmínkou jednorázové úhrady finanční částky ve výši Kč na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s. r. o. Finanční částka bude vnímána jako předplacené nájemné a bude využita na opravu bytu. b) číslo 3, Masarykovo náměstí 25 s podmínkou jednorázové úhrady finanční částky ve výši Kč na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s. r. o. Finanční částka bude vnímána jako předplacené nájemné a bude využita na opravu bytu. c) číslo 1, Masarykovo náměstí 13 s podmínkou jednorázové úhrady finanční částky ve výši Kč na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s. r. o. Finanční částka bude vnímána jako předplacené nájemné a bude využita na opravu bytu. d) číslo 3, Nádražní 532 s podmínkou provedení rekonstrukce bytu vlastním nákladem budoucího nájemce v hodnotě alespoň 250 tis. Kč do 6 měsíců od data předání bytu. III. pronájem bytu číslo 3, Masarykovo náměstí 17 s podmínkou jednorázové úhrady finanční částky ve výši Kč na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s. r. o. paní I. Š., která nabídla nájemné ve výši 43 Kč/m2/měsíc. Finanční částka ve výši Kč bude vnímána jako předplacené nájemné a bude využita na opravu bytu. UR16/29/2011 Informace o výběrovém řízení na pronájem bytů Pod Šibeníkem 1384/10 a 1386/10 I. b e r e n a v ě d o m í žádost paní Ivany Doubravové. II. pronájem bytu číslo 10 v Uničově, Pod Šibeníkem 1384 paní S. J. a byt číslo 10 v Uničově, Pod Šibeníkem 1386 paní J. V. Nájemní smlouva k oběma zmíněným bytům bude uzavřena na dobu určitou dvou let. UR17/29/2011 Informace o výběrovém řízení na pronájem bytu číslo 6 v Uničově, Pionýrů 673 pronájem bytu číslo 6 v Uničově, Pionýrů 673 panu J. K. s podmínkou přistoupení k závazku na zaplacení dluhu ve výši Kč na účet správce nemovitostí BYTPOL UNI s. r. o. Za uhrazenou finanční částku bude byt opraven. UR18/29/2011 Žádost paní E. S. o prominutí nájemného n e prominutí nájemného za užívání bytu číslo 3 v Uničově, Školní 44.

6 UR19/29/2011 Žádost paní R. Š. o prominutí nájemného t r v á na usnesení UR8/24/2011 ze dne UR20/29/2011 Informace o nabídkách pronajímatele s termínem plnění do I. zaslání nabídky pronajímatele na uzavření nájemní smlouvy: a) A. K., Opletalova 653/2 s podmínkou pravidelných úhrad měsíčních částek, rovnajících se výši nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a splácení dlužné částky v termínu do b) M. a J. F., Pionýrů 757/2 s podmínkou pravidelných úhrad měsíčních částek, rovnajících se výši nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a splácení dlužné částky v termínu do c) N. K., Balcárkova 684/22 s podmínkou pravidelných úhrad měsíčních částek, rovnajících se výši nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a splácení dlužné částky v termínu do d) J. a J. H., Litovelská 254/5 s podmínkou pravidelných úhrad měsíčních částek, rovnajících se výši nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a splácení dlužné částky v termínu do e) P. a S. H., Hrubého 707/2 s podmínkou splacení nákladů řízení ve výši Kč do f) J. Š., Balcárkova 684/18 s podmínkou pravidelných úhrad měsíčních částek, rovnajících se výši nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a splácení dlužné částky v termínu do II. podání žaloby na vyklizení bytu: a) číslo 5 v Uničově, Litovelská 193 b) číslo 16 v Uničově, Balcárkova 684 c) číslo 24 v Uničově, Pionýrů 682 UR21/29/2011 Návrh na další užívání bytů po uplynutí doby nájmu I. a) zaslání nabídky pronajímatele na uzavření smlouvy o nájmu bytu číslo 1 v Uničově, Medelská 152 s jeho současnými uživateli V. P. a R. R. s podmínkou hrazení částky, rovnající se výši měsíčního nájemného a záloh na služby při řádném užívání bytu a splacení dlužné částky do b) zaslání nabídky pronajímatele na uzavření smlouvy o nájmu bytu číslo 15 v Uničově, Pionýrů 682 jeho současnému nájemci panu Z. C. s podmínkou hrazení částky, rovnající se výši měsíčního nájemného a záloh na služby při řádném užívání bytu a splacení dlužné částky do c) zaslání nabídky pronajímatele na uzavření smlouvy o nájmu bytu číslo 21 v Uničově, Balcárkova 684 s jeho současnou nájemkyní paní P. L. s podmínkou hrazení částky, rovnající se výši měsíčního nájemného a záloh na služby při řádném užívání bytu a splacení dlužné částky do

7 UR22/29/2011 Informace o sestavení pořadníku pro přidělování bytů na rok 2012 zveřejnění návrhu pořadníku dle čl. 8 odst zásad Z/04/2009 na dobu 14 dnů k připomínkování. UR23/29/2011 Komunitní kompostárna - technologie převzetí podvozku drtiče bioodpadu dle důvodové zprávy. UR24/29/2011 Městský park Uničov - rozšíření v prostoru bývalých kalových polí uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Milan Mazák - Rekulta, spočívající v prodloužení termínu dokončení prací akce Městský park Uničov - rozšíření v prostoru bývalých kalových polí do UR25/29/2011 Rozpočtová opatření odboru investic a regionálního rozvoje I. rozpočtová opatření odboru investic a regionálního rozvoje na akce: 3. Úpravy přechodů pro chodce a míst pro přecházení v Uničově Rozpočtové opatření tis. Kč 4. Zateplení objektu Základní školy U stadionu v Uničově Rozpočtové opatření +227 tis. Kč 5. ZŠ Haškova zřízení MŠ Rozpočtové opatření -465 tis. Kč 6. Přístřešek pro kola u nádraží ČD Rozpočtové opatření -290 tis. Kč 7. Zimní stadion recyklace vody ze sněžné jámy Rozpočtové opatření -90 tis. Kč 8. Azylový dům - zateplení Rozpočtové opatření -11 tis. Kč 9. Zateplení budov č. p. 662 a 663 Rozpočtové opatření -13 tis. Kč 10. Azylový dům oprava bytu v 1. NP Rozpočtové opatření -33 tis. Kč 11. Výstavba vodovodu v MČ sever - příprava Rozpočtové opatření -222 tis. Kč 12. Regenerace sídliště L-D-P-H, PD Rozpočtové opatření -69 tis. Kč 14. Podzemní kontejnery, II. etapa Rozpočtové opatření -170 tis. Kč 16. Výstavba dětských hřišť v Uničově a místních částech Rozpočtové opatření +41 tis. Kč

8 17. Vybudování chodníku k průmyslové zóně II, ul. Šumperská Rozpočtové opatření + 2 tis. Kč 18. Snižování energetické náročnosti budovy MŠ ulice Jiřího z Poděbrad, Uničov Rozpočtové opatření +45 tis. Kč v objemech a rozpočtových skladbách uvedených v příloze důvodové zprávy II. u k l á d á vypracovat dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2011/033 ze dne na akci Regenerace sídliště Mohelnická Plzeňská, III. etapa s termínem dokončení do III. d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Uničova schválit rozpočtová opatření odboru investic a regionálního rozvoje na akce: 1. Regenerace sídliště Mohelnická Plzeňská, III. etapa Rozpočtové opatření +593 tis. Kč 2. Cyklostezka Uničov Medlov, II. etapa Rozpočtové opatření +945 tis. Kč 13. Rekonstrukce DPS a azylového domu Rozpočtové opatření - výdaje -45 tis. Kč Rozpočtové opatření - příjmy tis. Kč 15. Komunitní kompostárna Rozpočtové opatření - výdaje tis. Kč Rozpočtové opatření - příjmy tis. Kč v objemech a rozpočtových skladbách uvedených v příloze důvodové zprávy UR26/29/2011 Zklidnění a zjednosměrnění dopravy v lokalitě sídliště vymezené ulicemi Litovelská, Hrdinů a Mohelnická realizaci akce Zklidnění a zjednosměrnění dopravy v lokalitě sídliště vymezené ulicemi Litovelská, Hrdinů a Mohelnická firmou SEKNE v roce 2012 dle důvodové zprávy po zapracování připomínek. UR27/29/2011 Výroční zprávy základních škol a Městského kulturního zařízení Uničov b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy základních škol a Městského kulturního zařízení Uničov dle důvodové zprávy. UR28/29/2011 Jmenování členů školských rad j m e n u j e členy školských rad na základních školách zřizovaných městem Uničovem pro období dle důvodové zprávy.

9 UR29/29/2011 Žádost o povolení k použití znaku města Uničova použití znaku města Uničova firmě Kompakt spol. s r. o., Českomoravská reklamní agentura, sídlem Opletalova 683, Poděbrady, IČ: , zastoupené Mgr. M. J., a to pro účely výroby informačního plakátu s důležitými uničovskými telefonními čísly. UR30/29/2011 Informace o přípravě XVI. plesu města Uničova I. a) konání XVI. plesu města Uničova v termínu pátek 17. února 2011, a to v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol Střelice. b) aby výtěžek z XVI. reprezentačního plesu města Uničova byl věnován Občanskému sdružení Jasněnka, Jiráskova 772, Uničov, IČ: Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se UR31/29/2011 Výběrová řízení v MŠ Uničov, Komenského 680 I. zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele veřejné zakázky "Konvektomat do školní jídelny MŠ Uničov", dále seznam zájemců, kteří budou vyzváni k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky a hodnoticí komisi pro výběrové řízení tak, jak byla uvedena v příloze důvodové zprávy II. b e r e n a v ě d o m í informaci o výsledku výběrového řízení na nákup nábytku do nově zřízeného oddělení mateřské školy v Haškově ulici. UR32/29/2011 Žádost MŠ Uničov, Komenského 680 o povolení výjimky ze směrnice k zadávání veřejných zakázek I. b e r e n a v ě d o m í žádost MŠ Komenského 680 o udělení výjimky ze směrnice S/08/2011 k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků Města Uničova. II. MŠ Uničov, Komenského 680 udělení výjimky ze směrnice S/08/2011 k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Uničova v rozsahu, který je stanoven v příloze důvodové zprávy. UR33/29/2011 Rozpočtové opatření finanční dar Vlastivědnému muzeu Olomouc a přijetí finančního daru od Ing. M. K. I. d o p o r u č u j e a) Zastupitelstvu města Uničova schválit poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč Vlastivědnému muzeu v Olomouci, náměstí Republiky 5, Olomouc, , IČ: , který bude použit na obnovu archeologického materiálu z uničovských sbírek. b) Zastupitelstvu města Uničova schválit rozpočtové opatření dle přílohy k důvodové zprávě.

10 II. smlouvu o poskytnutí finančního daru Vlastivědnému muzeu v Olomouci, náměstí Republiky 5, Olomouc, , IČ: , který bude použit na obnovu archeologického materiálu z uničovských sbírek, v předloženém znění. III. přijetí finančního daru ve výši 50 tis. Kč od Ing. M. K., bytem Nešverova 2, Olomouc, , s tím, že peníze budou použity na úhradu nákladů spojených s obnovou archeologického materiálu. UR34/29/2011 Rozpočtové opatření odboru kultury, školství a sportu zvýšení rozpočtu (Comenius Regio) rozpočtové opatření odboru kultury, školství a sportu podle přílohy k důvodové zprávě. UR35/29/2011 Návrh na vyřazení majetku z evidovaného majetku odboru kultury, školství a sportu vyřazení evidovaného majetku odboru kultury, školství a sportu dle důvodové zprávy. UR36/29/2011 Úprava plánovaného rozpočtu na rok 2011 a vyúčtování účelových dotací na rok 2011 příspěvkových organizací poskytnutých městem Uničov I. a) úpravu rozpočtu na rok 2011 příspěvkovým organizacím dle důvodové zprávy. b) vyúčtování účelových dotací na rok 2011 příspěvkových organizací dle důvodové zprávy. UR37/29/2011 Stavební úprava poliklinika Uničov, úprava nájemních smluv - MUDr. H. a MUDr. G. I. a) stavební úpravy místnosti o rozloze 20,39m2, kterou má v nájmu MUDr. F. G. (vyšetřovna RTG), a to tak, že MUDr. V. H. a MUDr. F. G., nájemci nebytových prostor na poliklinice v Uničově, výše zmíněnou místnost na vlastní náklady rozdělí napůl a polovinu bude užívat MUDr. H. jako rozšíření stávající ordinace. Stavební úpravy musí být takové, aby vše šlo v případě ukončení nájmu uvést do původního stavu. b) úpravu stávajících nájemních smluv MUDr. F. G. a MUDr. V. H., ve kterých bude upravena skutečná plocha pronajímaných nebytových prostor.

11 UR38/29/2011 Výpověď smlouvy o nájmu na zubní poliklinice - paní I. D. pí I. D., nájemkyni nebytových prostor na ulici Šternberské č. 494 Zubní poliklinika, výpověď z nájmu nebytových prostor ke dni UR39/29/2011 Smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavření nájemní smlouvy o nájmu v bytě zvláštního určení s nájemníky dle důvodové zprávy. UR40/29/2011 Bezúplatný převod projektové dokumentace bezúplatný převod projektové dokumentace dle důvodové zprávy na město Uničov. UR41/29/2011 Dodatky k nájemní smlouvě se Spojenými lesy s. r. o. I. a) dodatek č. 11 k nájemní smlouvě č. j. MPr/Do/05/24 b) dodatek č. 12 k nájemní smlouvě č.j. MPr/Do/05/24 c) příslušné rozpočtové opatření. UR42/29/2011 Návrh dřevin k pokácení předložený správcem zeleně I. b e r e n a v ě d o m í seznam 104 ks dřevin navržených k pokácení předložený správcem zeleně, společností Technické služby Uničov, s. r. o. II. kácení dřevin dle důvodové zprávy. UR43/29/2011 Žádost pana M. G., trvalým bydlištěm Nám. Osvobození 526, Uničov, o pokácení pěti kusů lip v ulici Šumperská, na pozemku parcelní číslo 439, v k. ú. Uničov I. n e kácení pěti kusů lip, v ulici Šumperská v Uničově, na pozemku parcelní číslo 439, v k. ú. Uničov, z důvodu zanášení okapů. II. u k l á d á prověřit zdravotní stav pěti kusů lip, v ulici Šumperská v Uničově, na pozemku parcelní číslo 439, v k. ú. Uničov, včetně možnosti realizace nového stromořadí v lokalitě.

12 UR44/29/2011 Opětovná žádost Společenství pro dům Nová 812, 813, Uničov o pokácení jednoho kusu douglasky na pozemku parcelní číslo 1730/25, v k. ú. Uničov I. r e v o k u j e usnesení UR20/27/2001 ze dne II. kácení předmětného stromu za podmínek uložení odpovídající náhradní výsadby na daném místě na náklady společenství. Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se UR45/29/2011 Opětovná žádost Společenství pro dům Komenského 692, 693, Uničov o pokácení jednoho kusu smrku, na pozemku parcelní číslo 1900/7, v k. ú. Uničov pokácení smrku na pozemku parcelní číslo 1900/7, vše v k. ú. Uničov, u domu č. p v ulici Komenského. UR46/29/2011 Žádost Společenství pro dům Nerudova 794, 795, Uničov o pokácení dvou kusů dřevin, borovice a modřínu, na pozemku parcelní číslo 1982/9, v k. ú. Uničov kácení borovice a modřínu, na pozemku parcelní číslo 1982/9, před bytovým domem v ulici Nerudova č. p. 794, 795, v Uničově, v k. ú. Uničov. UR47/29/2011 Žádost Společenství pro dům Nerudova 760, 761, 762, 763, 764, Uničov o pokácení jednoho kusu zeravu n e kácení jednoho kusu zeravu u č. p , v ulici Nerudova, na pozemku parcelní číslo 1900/59, v k. ú. Uničov. UR48/29/2011 Žádost Společenství pro dům Komenského 715, 716, Uničov o pokácení jednoho kusu lípy na pozemku parcelní číslo 1900/9, v k. ú. Uničov n e pokácení lípy na pozemku parcelní číslo 1900/9, před bytovým domem v ulici Komenského č. p. 715, 716, v Uničově, v k. ú. Uničov. UR49/29/2011 Rozpočtová opatření finančního odboru předložená rozpočová opatření dle navržené specifikace.

13 UR50/29/2011 Zahraniční pracovní cesta - oprava usnesení I. r e v o k u j e usnesení UR27/27/2011. II. zahraniční pracovní cestu delegace města Uničova ve složení Mgr. Dalibor Horák - starosta, Zdeněk Wiedermann - člen rady města, Otto Lisa - člen zastupitelstva města a Mgr. Ivo Olbert - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (řidič) na oslavy svátku patronky horníků sv. Barbory v partnerském města Ledziny v Polské republice v termínu prosince UR51/29/2011 Delimitační protokoly - přechod práv a povinností z pracovně - právních vztahů zaměstnanců města Uničova na Úřad práce ČR (realizace Sociální reformy I.) b e r e n a v ě d o m í podepsání delimitačních protokolů o přechodu práv a povinností z pracovně-právních vztahů zaměstnankyň města Uničova J. O., M. S. a B. V. na Úřad práce ČR ze strany tajemnice MěÚ v Uničově. UR52/29/2011 Rozpočtové opatření odboru kultury, školství a sportu dotace MKČR rozpočtové opatření odboru kultury, školství a sportu podle přílohy k důvodové zprávě. Mgr. Dalibor Horák v. r. Bc. Stanislav Axman v. r. starosta místostarosta

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 28. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. prosince 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/28/2015 Schválení programu 28. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 72. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. září 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/72/2013 Schválení programu 72. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 75. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. října 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/75/2013 Schválení programu 75. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 27. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. listopadu 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/27/2015 Schválení programu 27. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č.

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č. USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. č. 1 UR01/8/2015 Schválení programu 8. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/25/2015 Schválení programu 25. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 Usnesení z 85. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 6. 4. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/85/2010 Kontrola zápisu z 84. schůze Rady města Uničova b e r e n a v

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 3. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 21. 12. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/3/2010 Výstavba v ulici Albíkova v Uničově d o p o r u č u j e Zastupitelstvu

Více

USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 46. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/46/2016 Schválení programu 46. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 38. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/38/2012 Schválení programu 38. řádné schůze Rady města

Více

Město Uničov Rada města Uničova Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám.

Město Uničov Rada města Uničova Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. Město Uničov Souhrn 56. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR1/56/2009 Kontrola zápisu z 55. schůze Rady města Uničova zápis z 55. schůze

Více

Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. UZ02/22/2014 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Výsledek hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. UZ02/22/2014 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu USNESENÍ z 22. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2014 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/22/2014 Schválení

Více

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 15. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 2. června 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/15/2015 Schválení programu 15. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/33/2016 Schválení programu 33. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 90. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/90/2014 Schválení programu 90. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 22. 2. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/7/2011 Kontrola zápisu z 6. schůze Rady města Uničova zápis z 6. schůze

Více

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 89. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. dubna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/89/2014 Schválení programu 89. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 30. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 26. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/30/2016 Schválení programu 30. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 19. srpna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/97/2014 Schválení programu 97. schůze Rady města Uničova

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 6. května 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/91/2014 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 7. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 10. února 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. UR01/7/2015 Schválení programu 7. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 34. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 22. března 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/34/2016 Schválení programu 34. schůze Rady města Uničova program

Více

USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 18. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. července 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/18/2015 Schválení programu 18. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 82. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. ledna 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/82/2014 Schválení programu 82. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 53. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. listopadu 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/53/2012 Schválení programu 53. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 48. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 18. září 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/48/2012 Schválení programu 48. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 56. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. ledna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/56/2013 Schválení programu 56. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 25. 1. 2011 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/5/2011 Kontrola zápisu ze 4. schůze Rady města Uničova zápis ze 4. schůze

Více

USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 28. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 29. 11. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/28/2011 Kontrola zápisu z 27. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 98. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. září 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/98/2014 Schválení programu 98. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 13. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 3. 5. 2011 v 9:45 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/13/2011 Kontrola zápisu z 12. schůze Rady města Uničova zápis z 12.

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 11. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8:30 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 11. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8:30 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 11. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 5. 4. 2011 v 8:30 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/11/2011 Kontrola zápisu z 10. schůze Rady města Uničova b e r e n

Více

USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 63. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 23. dubna 2013 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/63/2013 Schválení programu 63. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/50/2016 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 26. 7. 2010 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/92/2010 Kontrola zápisu z 91. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 46. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. srpna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/46/2012 Schválení programu 46. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

UR2/60/2009 Rozpracování 17. zasedání Zastupitelstva města Uničova. UR3/60/2009 Dr. Beneše 84 - prodloužení nájmu

UR2/60/2009 Rozpracování 17. zasedání Zastupitelstva města Uničova. UR3/60/2009 Dr. Beneše 84 - prodloužení nájmu Usnesení z 60. řádné schůze Rady města Uničova, konaná dne 31. 3. 2009 v 8:00 hod. zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR1/60/2009 Kontrola zápisu z 59. schůze rady města b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/102/2014 Schválení programu 102. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 30. jednání rady města dne 21.05.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/30/1/2012 program jednání : 1. s c h v a l u j e program 30. jednání rady

Více

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 33. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. února 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/33/2012 Kontrola zápisu z 32. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VYPIS USNESENÍ. ze 4. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VYPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ z 1. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. listopadu 2014 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 1. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. listopadu 2014 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 1. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. listopadu 2014 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/1/2014 Schválení programu 1. schůze Rady města Uničova

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 5. 2017 1. Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2016 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne 17. 4. 2007 Usnesení č. 13/0243/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne 24.2.2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 21. dubna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/12/2015 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í městského úřadu z 19. jednání rady města dne 28.11.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti UR/19/1/2011 Schválení programu 19. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 19. jednání

Více

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne

49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. ze 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu Program 49. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 31. 10. 2013: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3.

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více