AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Řízený dokument: KŘ/02 Knihovní řád NEŘÍZENÁ KOPIE PRO WEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Řízený dokument: KŘ/02 Knihovní řád NEŘÍZENÁ KOPIE PRO WEB"

Transkript

1 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/12 Dokumentace systému řízení jakosti KŘ / 02 Knihovní řád Vypracoval Funkce informační pracovník ředitel Schválil Jméno Jiří Čížek Ing. Miroslav Hochman Datum Podpis Za řízení dokumentu odpovídá: distributor Platnost od: Za kontrolu a revize dokumentu odpovídá: vedoucí informačního centra a knihovny

2 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 2/12 KNIHOVNÍ ŘÁD... 1 A. OBECNÁ ČÁST ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI ODPOVĚDNOST ZKRATKY, POJMY, DEFINICE SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE... 3 B. POPIS SLUŽBY KNIHOVNY Výpůjční služby Reprografické služby Referenční služby Rešeršní služby ČTENÁŘI, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI Interní čtenáři Externí čtenáři Práva a povinnosti společná pro interní a externí čtenáře SANKCE ZA NEDODRŽOVÁNÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VÝPŮJČNÍ ŘÁD OBECNÉ ZÁSADY PŮJČOVÁNÍ A VRACENÍ DOKUMENTŮ ZTRÁTY, NÁHRADY, POPLATKY C. LIST ZMĚN A REVIZÍ ZMĚNOVÝ LIST REVIZNÍ LIST D. PŘÍLOHY... 1 ROZDĚLOVNÍK/ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ... 1 CENÍK SLUŽEB... 1 VZOR ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU... 1

3 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 3/12 1. Účel a rozsah platnosti A. OBECNÁ ČÁST 1.1 Knihovna Agritec působí jako knihovnické a informační pracoviště, poskytující informace v oboru zemědělské výroby a souvisejících vědních oblastech, a to na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací a v rozsahu podle aktuálních potřeb. 1.2 Podmínky, za nichž knihovna Agritec své služby poskytuje, upravuje tento Knihovní řád. Na vztahy tímto Knihovním řádem výslovně neupravené se vztahují ustanovení Občanského zákoníku. 1.3 Knihovna Agritec je nedílnou součástí firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Knihovna Agritec je registrována Ministerstvem kultury ČR jako knihovna základní se specializovaným knihovním fondem. 1.4 Pravidla stanovená tímto řádem jsou závazná pro všechny čtenáře knihovny Agritec. Interní čtenář je seznámen s tímto Knihovním řádem cestou řízené dokumentace a stvrdí svým podpisem dodržování tohoto řádu. Externí čtenář je seznámen s Knihovním řádem knihovníkem a svým podpisem stvrdí jeho dodržování. 2. Odpovědnost Za řízení knihovního procesu zodpovídá odpovědný pracovník knihovny. Další odpovědnosti jsou delegovány dle následujícího textu. 3. Zkratky, pojmy, definice ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací MVS meziknihovní výpůjční služba Interní čtenář fyzická osoba, která je zaměstnancem společnosti Agritec Externí čtenář - fyzická osoba, která není zaměstnancem společnosti Agritec 4. Související dokumentace AŘ Spisový a skartační řád OŘ Organizační řád OS Řízení dokumentace

4 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 4/12 1. Služby knihovny B. POPIS Knihovna Agritec poskytuje v souladu se svým posláním a statutem zejména následující služby: 1.1 Výpůjční služby - prezenční (v prostoru knihovny) - absenční (mimo prostor knihovny) - meziknihovní Výpůjční služby upravuje samostatně Výpůjční řád knihovny Agritecu, který je nedílnou součástí Knihovního řádu. 1.2 Reprografické služby Reprografické služby se poskytují z dokumentů knihovny a z dokumentů knihovnou opatřených v souladu s ustanovením autorského zákona a dalších platných předpisů jen pro osobní potřebu čtenáře Čtenář může požádat o zhotovení kopie textu osobně, písemně nebo elektronickou poštou. Knihovna jeho požadavek vyřídí ve lhůtě dané provozní situací (počtem objednávek). Již při objednávání kopií si dohodne čtenář požadavek na formu předání a způsob úhrady Pracovníci knihovny jsou oprávněni odmítnout zhotovit kopie: a) existuje-li riziko poškození předlohy, b) jestliže nemají potřebné technické zařízení, c) není-li v knihovně kopírovací stroj v pořádku nebo množství požadovaných kopií neodpovídá okamžité potřebě (posoudí a stanoví pracovník knihovny) Knihovna na základě objednávky provozuje pro interní čtenáře společnosti Agritec,s.r.o. Current Contents ÚZEI, tj. poskytování kopií obsahů zahraničních časopisů z fondu ÚZEI. 1.3 Referenční služby - poradenské (vyhledávání oborových primárních i sekundárních zdrojů informací s jejich případným zpracováním, vedení interních i externích klientů při využívání zdrojů atd.) - bibliograficko-informační (katalogy, vyhledávací databáze) - lokačně informační (souborné katalogy) - konzultační a informační 1.4 Rešeršní služby Rešeršní služby se poskytují z elektronických bází dostupných v Agritecu nebo přístupných na Internetu, z tištěných zdrojů a informačních pomůcek.

5 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 5/ Čtenář si může zpracovat svůj rešeršní dotaz sám nebo si sjednat profesionální zpracování rešerše ve stanovených lhůtách, daných provozními možnostmi. Požádat může osobně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Externím uživatelům knihovna vyhoví podle provozních možností oproti úhradě (viz Ceník služeb). Některé služby poskytuje knihovna Agritec za úhradu (viz Ceník služeb). 2. Čtenáři, jejich práva a povinnosti Knihovnu Agritec používají interní a externí čtenáři. 2.1 Interní čtenáři Interními čtenáři knihovny Agritec se mohou stát pouze zaměstnanci společnosti Agritec. Za interní čtenáře Agritecu nejsou považováni stážisté, občané vykonávající civilní službu, doktorandi apod. Zaměstnanec Agritecu má právo být interním čtenářem knihovny Agritec po celou dobu trvání pracovního poměru v Agritecu Interní čtenáři se vyřazují z evidence: a) Po ukončení pracovního poměru v Agritecu, s.r.o. Pokud takový zaměstnanec nemá vyrovnány pohledávky vůči knihovně Agritecu, stává se automaticky externím čtenářem se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími. b) Pokud zaměstnanec nemá vůči knihovně Agritec žádné pohledávky a sám požádá o vyřazení z čtenářské evidence. c) Z důvodu závažného porušování Knihovního řádu (viz část 3 Knihovního řádu). 2.2 Externí čtenáři Externími čtenáři knihovny Agritec se mohou stát fyzické osoby, které nejsou zaměstnanci společnosti AGRITEC, s.r.o Externím čtenářem se stává fyzická osoba po vyplnění přihlášky a vydáním čtenářského průkazu Čtenářské průkazy se vydávají pouze externím čtenářům a jsou nepřenosné Čtenářské průkazy pozbývají platnost po vyřazení čtenáře z evidence (dle čl tohoto řádu) Externí čtenáři jsou povinni předložit při registraci občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti Při absenčních výpůjčkách může být externí čtenář požádán pracovníkem knihovny vedle předložení čtenářského průkazu také o předložení průkazu totožnosti.

6 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 6/ Změny údajů uvedených při registraci v přihlášce je povinen externí čtenář oznámit bez zbytečného prodlení knihovně Agritec. Pokud tak neučiní, hradí knihovně Agritec všechny náklady vzniklé nutným zjišťováním těchto změn (například při posílání upomínek apod.) Poplatky spojené s evidencí externích čtenářů jsou uvedeny v příloze (viz Ceník služeb) Externí čtenáři se vyřazují z evidence: a) Na základě vlastní žádosti. b) Pokud čtenář nevyužije služby knihovny déle než 5 let. c) Z důvodu závažného porušování Knihovního řádu (viz část 3 Knihovního řád). 2.3 Práva a povinnosti společná pro interní a externí čtenáře Práva a povinnosti čtenářů knihovny Agritec se vztahují na interní i externí čtenáře, pokud není přímo uvedeno, že ustanovení platí pouze pro externí nebo interní čtenáře Čtenáři jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Pokud čtenář nedodržuje Knihovní řád, může být zbaven trvale nebo dočasně práva používat služeb knihovny Evidence interních a externích čtenářů je vedena v elektronické formě na PC v knihovnickém systému, za kterou odpovídá odpovědný pracovník knihovny. Cena registrace a evidence viz Ceník Za škody způsobené na majetku knihovny odpovídá čtenář knihovny podle obecně platných předpisů Při meziknihovních službách odpovídá za plnění povinností čtenářů knihovna nebo instituce, jež pro svého čtenáře o službu požádala, a je povinna dodržovat obecně platné předpisy o meziknihovní výpůjční službě a Knihovní řád, případně nahradit knihovně Agritec způsobenou škodu Přístup do veřejných prostor knihovny je možný pouze se svolením personálu. Přístup do neveřejných prostor knihovny je možný pouze v doprovodu personálu knihovny Všichni čtenáři jsou povinni předložit bez vyzvání při odchodu z knihovny odnášené dokumenty Ve všech prostorách knihovny je čtenářům zakázáno kouření, konzumace potravin a nápojů a užívání mobilních telefonů.

7 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 7/12 3. Sankce za nedodržování Knihovního řádu 3.1 Porušování Knihovního řádu může být u zaměstnanců společnosti Agritec považováno za porušení základních povinností zaměstnance dle Zákoníku práce a lze z něj vyvodit příslušné pracovně-právní důsledky. 3.2 Porušování Knihovního řádu může být u všech uživatelů řešeno dočasným nebo trvalým odnětím práva používat služby knihovny Agritec. O tomto kroku rozhoduje ředitel společnosti Agritec. 3.3 Uplatnění sankcí nezbavuje uživatele povinnosti vyrovnat s knihovnou Agritec všechny pohledávky a nezbavuje jej případné trestně-právní odpovědnosti. 4. Závěrečná ustanovení 4.1 Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou Výpůjční řád a přílohy: Příloha č. 1: Záznam o seznámení Příloha č. 2: Ceník služeb Příloha č. 3: Vzor čtenářského průkazu 4.2 Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí oddělení ochrany rostlin (případně jím pověřený pracovník) nebo ředitel společnosti Agritec. 4.3 Změny a doplňky Knihovního řádu musí být schváleny ředitelem společnosti Agritec.

8 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 8/ Obecné zásady 5. Výpůjční řád Knihovní fond je majetkem společnosti Agritec. Vlastnické právo k dokumentům tvořícím knihovní fond Agritecu je nepromlčitelné a nelze je získat vydržením Čtenář ručí za vypůjčený dokument po celou dobu trvání výpůjčky Dokumenty z příručního fondu knihovny se půjčují pouze do studovny nebo ke kopírovacímu stroji v prostoru knihovny Za čtenáře z jiných knihoven může vyřídit absenční výpůjčku pouze jiná knihovna z ČR prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) Meziknihovní výpůjční služba podléhá pravidlům platné vyhlášky a zásad meziknihovních služeb v ČR, vydaných NK ČR v r Výpůjčka se uskutečňuje zásadně na podkladě předem zaslané standardní žádanky. Pracovník knihovny pověřený agendou MVS vyřídí žádost dle provozních možností, a to zasláním poštou. Vracení výpůjček MVS je možné osobně či doporučenou poštou. Za vypůjčené dokumenty ručí knihovna (instituce), která si výpůjčku objednala. 5.2 Půjčování a vracení dokumentů O zapůjčení dokumentů rozhoduje knihovna Agritec. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním a charakterem knihovny a typu dokumentu a s požadavky nutné ochrany knihovního fondu Dokumenty zapůjčené pouze k prezenčnímu studiu není povoleno bez souhlasu služby odnášet mimo knihovnu. Denní tisk je k dispozici pouze prezenčně v prostorách knihovny Při vypůjčování některých typů dokumentů z fondu knihovny mohou být stanovena specifická pravidla (s ohledem na autorská práva, ochranu vzácných tisků atd.) Uzná-li knihovna za nutné, může při absenčním půjčování některých dokumentů žádat peněžitou zálohu (kauci), jejíž výši určí v každém jednotlivém případě vedoucí oddělení ochrany rostlin Pokud externí čtenář nemá vyrovnány všechny závazky s knihovnou (vrácení dokumentů s překročenou výpůjční lhůtou, splacení dlužných poplatků nebo vyrovnání se s knihovnou za ztracené dokumenty apod.), může být do doby nápravy zbaven práva užívat všechny služby Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři (i v rámci MVS) žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. V mimořádných případech lze vyskladňování dokumentů regulovat Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady pracovníkovi knihovny. Neohlásí-li uživatel tyto závady, zodpovídá za všechny závady zjištěné při vracení dokumentu.

9 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 9/ Výpůjční lhůty (absenční výpůjčky) pro externí čtenáře Typ dokumentu Způsob provedení výpůjčky Lhůta k vrácení absenční výpůjčky kniha osobně 4 týdny kniha, ročník časopisu v poštovním styku (MVS) 5 týdnů ročník časopisu z archivu osobně 4 týdny Výpůjční lhůty (absenční výpůjčky) pro interní čtenáře Typ dokumentu kniha ročník časopisu z archivu, jednotlivá čísla časopisů z knihovny Lhůta k vrácení absenční výpůjčky není stanovena 4 týdny Výpůjční lhůty pro interní i externí čtenáře je možno maximálně 2x prodloužit. O prodloužení výpůjční lhůty je nutno požádat (osobně, telefonicky, písemně, em, faxem) před skončením běžící výpůjční lhůty. O prodloužení výpůjční lhůty rozhodují pracovníci knihovny podle provozních okolností - je to však možné jen tehdy, když nemá o vypůjčený dokument zájem jiný čtenář Interní čtenář je povinen vrátit všechny vypůjčené dokumenty před ukončením pracovního poměru. Knihovna Agritec má právo požádat o dočasné (případně trvalé) navrácení vypůjčeného dokumentu, jestliže: a) knihovna potřebuje dokument z provozních důvodů (např. revize), c) byl vznesen požadavek na zapůjčení jiným interním čtenářem, externím čtenářem nebo pro meziknihovní výpůjční službu. V případě potřeby se knihovna Agritec dohodne s interním čtenářem na upřesňujících podmínkách dočasného navrácení Vrací-li čtenář vypůjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady Jestliže externí čtenář půjčený dokument nevrátí ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení dokumentu upomínáno, či ne. Mimo základní poplatek z prodlení se čtenáři účtuje příplatek za každou odeslanou upomínku (viz Ceník služeb). Pokud došlo ke ztrátě dokumentu, počítá se případný poplatek z prodlení jen ke dni nahlášení ztráty. V odůvodněných případech o prominutí poplatku rozhoduje vedoucí pracoviště informatiky Při vrácení výpůjčky vázané na složení kauce je čtenáři kauce vrácena v plné výši proti předložení potvrzení o složení kauce.

10 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 10/ Ztráty, náhrady, poplatky Čtenář je povinen neprodleně ohlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení 442/2 občanského zákoníku, kde je stanoveno: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí pracoviště informatiky, případně ředitel společnosti Agritec Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady: a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality, b) není-li to možné, požaduje se uvedení do původního stavu dodáním vázané kopie odpovídajícího formátu (příp. zaplacením ceny kopie pořízené v knihovně a zaplacením ceny vazby kopie), při menších poškozeních se požaduje cena kopie poškozené nebo zničené části dokumentu, cena převazby apod., c) jestliže náhrada dle předchozích bodů není možná nebo účelná, může se knihovna se čtenářem dohodnout na náhradě formou dodání jiného vydání dokumentu, příp. i jiného dokumentu v obdobné ceně, anebo na finanční náhradě Výška finanční náhrady je odpovědným pracovníkem knihovny stanovována podle jedné z níže uvedených možností: a) cena požadovaného dokumentu podle cen na trhu v době vyčíslování ztráty + cena vazby podle ceníku platného v době vyčíslování ztráty, není-li cena vazby zahrnuta v ceně dokumentu + náhrada za knihovnické zpracování; b) cena xerokopie celého dokumentu: počet stran + cena vazby + náhrada za knihovnické zpracování Při postupu podle bodů 5.3.3c) a 5.3.4a) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týká jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla) Poplatky z prodlení: a) Jejich výši stanovuje Ceník služeb. b) Povinnost platit poplatek z prodlení při vracení výpůjček nastává dnem, který následuje po ukončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna Agritec zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. c) Od poplatků z prodlení je možné upustit v MVS Vymáhání nevrácených výpůjček: a) Nezávisle na vymáhání poplatku z prodlení vymáhá vracení dokumentů knihovna upomínkami. Jestliže čtenář na upomínky nereaguje (vrácením nebo dohodnutou formou náhrady), bude vrácení vymáháno právní cestou. Při vymáhání vypůjčeného dokumentu právní cestou hradí čtenář veškeré náklady s tím spojené. b) Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každý jeden vymáhaný dokument.

11 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 11/ Služby knihovny mohou být až do vyrovnání všech pohledávek dlužnému externímu čtenáři pozastaveny (viz výše).

12 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 12/12 C. List změn a revizí Změnový list Datum Strana Číslo změny / Oprava / Výměna (číslo kapitoly, odstavce apod.) Podpis Revizní list Revize č. 1 Revize č. 2 Revize č. 3 Datum revize Výsledek revize Dokument vyhověl nevyhověl* Dokument vyhověl nevyhověl* Dokument vyhověl nevyhověl* Revidující odp. osoba Podpis Revize č. 4 Revize č. 5 Revize č. 6 Datum revize Výsledek revize Dokument vyhověl nevyhověl* Dokument vyhověl nevyhověl* Dokument vyhověl nevyhověl* Revidující odp. osoba Podpis *) nehodící se škrtněte

13 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/1 Příloha č. 1 Rozdělovník/Záznam o seznámení D. PŘÍLOHY ROZDĚLOVNÍK/ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ROZDĚLOVNÍK/ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ* Řízené dokumentace číslo: KŘ/02 Číslo** Datum Funkce a jméno převzal a byl seznámen/byl seznámen* Podpis *) nehodící se škrtněte **) Pokud je formulář využíván jako: 1. Rozdělovník - jedná se o číslo řízené kopie dokumentu 2. Záznam o seznámení jedná se o pořadové číslo pracovníka, který byl dokumentem seznámen

14 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/1 Příloha č. 2 - Ceník služeb CENÍK SLUŽEB S výjimkou náhrad při ztrátě a poškození vypůjčeného dokumentu se tento ceník uplatňuje jen u externích čtenářů. Položka Cena v Kč Poznámka Registrace na 12 měsíců a vystavení čtenářského průkazu 20,- Registrace platí 12 měsíců, poté je třeba znovu zaplatit registrační poplatek 20 Kč. Poplatek z prodlení 5,- 14 dní po skončení výpůjční lhůty, není oznámeno poštou 1. upomínka 10,- 1 měsíc po skončení výpůjční lhůty 2. upomínka 15,- 6 týdnů po skončení výpůjční lhůty 3. upomínka 20,- 2 měsíce po skončení výpůjční lhůty Manipulační poplatek při zjišťování 20,- neohlášené změny adresy (jména) Xerokopie 1 str. A4 2,- + poštovné

15 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. strana 1/1 Příloha č. 3 - Vzor čtenářského průkazu VZOR ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU Čtenářský průkaz je papír s níže uvedenými údaji, který je zataven v laminovací fólii a který je zapsán pod čárovým kódem ve výpůjčním modulu, kde je dále uvedeno trvalé a přechodné bydliště čtenáře a datum narození dle předloženého občanského průkazu. V záznamu může být uvedeno i číslo telefonu čtenáře, . apod. Doporučený rozměr laminovací fólie: 54 x 86 mm. Rozměr zataveného papíru je potom přiměřený použité fólii. Barva a vzor papíru - není určeno. Barva písma - není určeno. Čárový kód slouží k vyhledání čtenáře ve výpůjčním modulu. AGRITEC ŠUMPERK KNIHOVNA Ing. Jan Novák, Ph.D. 074 Přední strana čtenářského průkazu Knihovny Agritec obsahuje nalepený čárový kód, čitelně napsané jméno čtenáře a číslo legitimace dle katalogizačního programu knihovny. čárový kód jméno čtenáře číslo legitimace Knihovna AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Zemědělská 2520/ Šumperk tel.: Zadní strana čtenářského průkazu Knihovny Agritec obsahuje čitelně napsanou adresu knihovny a další kontaktní údaje. papír s kontaktními údaji laminovací fólie Externí čtenář je na požádání povinen prokázat se také občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Interním čtenářům se čtenářský průkaz nevydává.

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.2000 a podle 9 a 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici

Knihovní řád. Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Knihovní řád Městské knihovny při KD Strážničan ve Strážnici I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny ve Strážnici Městská knihovna při Kulturním domě Strážničan ve Strážnici dále

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne 13.4.2010 a podle 4 odst.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se Zřizovací listinou Šmidingerovy knihovny Strakonice, schválenou usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 43/ZM/2003 a účinnou od 1. 1. 2003 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí Knihovní řád Městské knihovny Ústí nad Orlicí V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Ústí nad Orlicí, schválenou Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí usnesením čj. 935/2002 ze dne 25.6.2002

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší náměstí Horníků 440, 542 33 Rtyně v P. Knihovní řád Rtyně v P., dne 1.1.2011 Zpracovala: Jana Sehnalová I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu

Více

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Oblastní nemocnice Náchod Knihovní řád Odborné knihovny Oblastní nemocnice Náchod a. s. Obsah I...2 Základní ustanovení...2 Čl.1 Právní zakotvení...2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...2 Čl.3 Veřejné knihovnické

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah

Knihovní řád. Obecní knihovna Vážany nad Litavou. I. Základní ustanovení. Obsah Stránka č. 1 z 9 Obecní knihovna Vážany nad Litavou Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1.Právní zakotvení Čl. 2.Poslání a činnost knihovny II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.

Více

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i.

Knihovní řád VÚV TGM, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Knihovna VÚV TGM, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení 1. Právní zakotvení 2. Poslání a činnost knihovny II. III. Knihovní a informační

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem

KNIHOVNÍ ŘÁD. Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem KNIHOVNÍ ŘÁD Městská knihovna Ervína Špindlera Roudnice nad Labem Podle paragrafu 4, odst. 6 zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE, příspěvková organizace KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se zřizovací listinou, vydanou dne 21. prosince 2009 Statutárním městem Teplice, a se zák. č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1 Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražské konzervatoře, specializované knihovny Valdštejnská 14, Praha 1 Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení 1 Knihovna Pražské konzervatoře,

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18. Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18 Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 Letňany I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se Zřizovací listinou Místní veřejné knihovny v Praze 18 (dále

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011 Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD OBSAH Úvod I. Poslání a činnost knihovny...5 II. Knihovnické a informační služby...6 III. Uživatelé

Více

Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah

Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah Knihovní řád Knihovny Skandinávského domu Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II....

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Čl. 2 Poslání a činnost knihovny Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby II. Čl. 4 Čl.

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ORLOV Á I. Základní ustanovení ČL. 1. Právní zakotvení 1. Na základě 4 odst. 6 zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Obec Studnice 2012 Obsah I. Základní ustanovení... 3 Čl. 1. Právní zakotvení... 3 Čl. 2. Poslání a činnost knihovny... 3 Čl. 3. Veřejné knihovnické a informační

Více

Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech

Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech Výtah z Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech platného od 1. 1. 2012 UPOZORNĚNÍ: Toto není úplné znění Knihovního řádu. Text byl pro lepší srozumitelnost zkrácen a upraven a obsahuje pouze klíčová ustanovení

Více

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: PhDr.Hana Kovalčuková MUDr. Petr Krifta Ing. Petr Koška, MBA Vedoucí lékařské knihovny Náměstek pro LPP Ředitel FNUSA Datum:

Více

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly

Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Město Úvaly Pražská 276, 250 82 Úvaly Telefon: 281 981 401 podatelna Fax: 281 981 696 E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz Knihovní řád Městské knihovny Úvaly Bankovní spojení: KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn

Více

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH OBSAH str. Čl. 1 Právní zakotvení ------------------------------------------------------------------------------------- 2 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny -------------------------------------------------------------------------

Více

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby...

Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny... 3 Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 II.... 4 Uživatelé knihovnických a informačních

Více

Řád knihovny. Gender Studies

Řád knihovny. Gender Studies Řád knihovny Gender Studies Obsah I.... Základní ustanovení... Čl.1 Právní zakotvení... Čl.2 Poslání a činnost knihovny... Čl.3 Veřejné knihovnické a informační služby... II.... Uživatelé knihovnických

Více

K N I H O V N Í Ř Á D

K N I H O V N Í Ř Á D Městská knihovna Jílové K N I H O V N Í Ř Á D Článek I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Jílové (dále jen MěKJ ) je zřízena ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Městská knihovna Kyjov příspěvková organizace města Kyjova. Knihovní řád

Městská knihovna Kyjov příspěvková organizace města Kyjova. Knihovní řád Obsah Knihovní řád I. Základní ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.4 Čl.5

Více

Knihovní řád. I. Základní ustanovení Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovní řád. I. Základní ustanovení Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby Knihovní řád Obsah I. Základní ustanovení Čl.1 Čl.2 Čl.3 Právní zakotvení Poslání a činnost knihovny Veřejné knihovnické a informační služby II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl.4 Čl.5

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ K N I H O V N Í Ř Á D MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 2015 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny ve Valašském Meziříčí (dále jen Městské knihovny) vydávám

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Grešlovém Mýtě, schválenou zastupitelstvem obce Grešlové Mýto usnesením č. 13 ze dne 26.2.2003 včetně jejích

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Národní lékařská knihovna Knihovní řád Platný od 5.10.2009 Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Obsah ÚVOD...2 ČL. 1 SLUŽBY NLK... 2 ČL. 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ... 3 ČL.

Více

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Úvod V souladu se zřizovací listinou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského č. j. 23694/91-2 ve znění

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Na Florenci 3 110 00 Praha 1 Nové Město e-mail: knihovna@ics.cas.cz tel.: 222 828 315 (301)

Více

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013 P Ř Í L O H A I : C E N Í K P O P L A T K Ů A S L U Ž E B P L A T N Ý O D 6. 9. 203. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO. Rožmitálova 2302/4 678 22 BLANSKO. tel. 516 410 101. email: knihovna@mk.blansko.cz

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO. Rožmitálova 2302/4 678 22 BLANSKO. tel. 516 410 101. email: knihovna@mk.blansko.cz MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO Rožmitálova 2302/4 678 22 BLANSKO tel. 516 410 101 email: knihovna@mk.blansko.cz internet: www.knihovnablansko.cz KNIHOVNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. VÝPŮJČNÍ ŘÁD III. POVINNOSTI

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

O B SA H Obsah Preambule II. Úvod III. Základní ustanovení IV. Závěrečná ustanovení Ceník služeb Virtuální polytechnické knihovny

O B SA H Obsah Preambule II. Úvod III. Základní ustanovení IV. Závěrečná ustanovení Ceník služeb Virtuální polytechnické knihovny OBSAH Obsah 1 I. Preambule 2 II. Úvod 2 III. Základní ustanovení 2 1. Účastnická knihovna 2 1.1 Základní funkce účastnických knihoven 3 1.2 Základní funkce Servisního centra 3 1.3 Přijímání nových členů

Více

Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi

Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi Knihovní řád Městské knihovny v Kouřimi V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny v Kouřimi, schválenou Zastupitelstvem města Kouřim usnesením čj. 89 ze dne 28.8. 2002 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje Strana 1 z 10 Dům dětí a mládeže Olomouc půjčovna lyžařské výzbroje Datum platnosti: od Výtisk číslo: 3 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM Olomouc Mgr. Jiří Dostál Paré č.: Funkce Jméno Datum

Více

Knihovní řád. Zemědělské a potravinářské knihovny. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Knihovní řád. Zemědělské a potravinářské knihovny. Ústav zemědělské ekonomiky a informací Knihovní řád Zemědělské a potravinářské knihovny Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha 2009 1 Obsah ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 ČL. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY... 4 ČL. 2 ROZSAH PŮSOBNOSTI... 4 ČL.

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Klatovy

Knihovní řád. Městské knihovny Klatovy Knihovní řád Městské knihovny Klatovy platný od 1. ledna 2014 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Klatovy platný od 1. ledna 2014 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Klatovy V souladu se Zřizovací listinou Městské

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci KNIHOVNÍ ŘÁD Vědecké knihovny v Olomouci Platnost od 01. 01. 2013 OBSAH 1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 2.Uživatelé knihovnických a informačních služeb...4...7 3.VÝPŮJČNÍ ŘÁD...7 4.POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení Článek 1 Poslání knihovny 1. Knihovní řád Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, příspěvkové organizace se sídlem Dolní náměstí 1356, PSČ 755 01 Vsetín, IČO 00851817, evidenční číslo

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí Městská knihovna Ústí nad Orlicí Vnitřní směrnice č.5/2015 KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Ústí nad Orlicí PLATNÝ OD 1. 5. 2015 Městská knihovna Ústí nad Orlicí (MěK) Vnitřní předpis číslo 5/2015 Knihovní

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci KNIHOVNÍ ŘÁD Vědecké knihovny v Olomouci Platnost od 01. 01. 2014 Obsah 1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1. Právní postavení knihovny...3 1.2. Poslání a činnost knihovny...3 1.3. Veřejné knihovnické a informační

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VÝPŮJČNÍ ŘÁD. Příloha Knihovního řádu

VÝPŮJČNÍ ŘÁD. Příloha Knihovního řádu VÝPŮJČNÍ ŘÁD 1. Uživateli se půjčují knihovní dokumenty po předložení čtenářského průkazu, který je nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vystaven. Čtenářský průkaz se odevzdává ihned

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Knihovní řád. Městská knihovna Loket. 0 S t r á n k a

Knihovní řád. Městská knihovna Loket. 0 S t r á n k a Knihovní řád Městská knihovna Loket 0 S t r á n k a OBSAH I ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ČL. 1 PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ... 2 ČL. 2 POSLÁNÍ A ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LOKTI... 2 ČL. 3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A POUŽITÉ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny

o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny Smlouva č. /ES/ o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny uzavřená mezi Národní technickou knihovnou,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více