Èasopis pre kres anskú duchovnú orientáciu 1/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èasopis pre kres anskú duchovnú orientáciu 1/2001"

Transkript

1 Rozmer Èasopis pre kres anskú duchovnú orientáciu 1/2001 cena 29, Sk Nedajme sa obra o vieru Reiki lieèivá energia, alebo mágia? New Age Satanizmus revolta voèi Bohu

2 ototéma: Hudba Témou tohto èísla je HUDBA. Aj tá je èasto prostriedkom, ktorý sekty využívajú na šírenie svojich ideí i vplyvu a ktorým na seba pri ahujú pozornos najmä mladých ¾udí na celom svete. Rozmer èasopis pre kres anskú duchovnú orientáciu Šrí Èinmoj poèas mierového koncertu prenáša svojou hudbou na poslucháèov vyššie vibrácie oto: M. PLANÈÁR Bratislavskí poslucháèi majú možnos výberu zo širokého hudobného spektra... Ilustraèné foto: B. RAKOVSKÝ Vychádza štvr roène Vydavate¾: Ekumenická spoloènos pre štúdium siekt pri Ekumenickej rade cirkví v SR Šéfredaktor: Mgr. Boris Rakovský Grafický redaktor: Mgr. Gabriel Martinický Jazyková redaktorka: PhDr. Alžbeta Mráková Adresa redakcie: Palisády 48, Bratislava 1 Tel./fax: 07/ Objednávky predplatného prijíma redakcia Tlaè: LÚÈ vydavate¾ské družstvo Kozièova 2, Bratislava Devín Registraèné èíslo: MK SR 1754/97 ISSN: Uzávierka èísla: 6. apríla 2001 Cena: 29, Sk Staršie èísla sú vypredané! Oznamujeme našim èitate¾om, že pre zvýšený záujem o náš èasopis sú všetky staršie èísla Rozmeru z rokov už vypredané. Pripravujeme preto internetovú stránku, na ktorú umiestnime jednotlivé èísla vo formáte pdf (jej adresu zverejníme). Po stiahnutí si ich môžete pozrie a vytlaèi v programe Acrobat Reader od firmy Adobe. Odporúèame vám, aby ste si ho zadarmo stiahli na jej internetovej stránke Redakcia sa ospravedlòuje všetkým, ktorých dopyt po starších èíslach nemôže z tohto dôvodu uspokoji. Predplatné na rok 2001 Predplatné èasopisu Rozmer na rok 2001 stojí 136 Sk (4 èísla + poštovné a balné). Záujemcovia si èasopis môžu objedna priamo na adrese redakcie a to písomne, telefonicky èi faxom, ako aj om. Poštovú poukážku vkladáme automaticky do každého výtlaèku. Pokia¾ ste už predplatné na tento rok zaplatili, prosíme Vás, aby ste jej uhradenie považovali za bezpredmetné. Informácie o Vašich platbách Vám poskytneme na tel. è.: 07/ Na ezoterickom festivale v Bratislave mala svoje zastúpenie aj orientálna meditaèná hudba oto: B. RAKOVSKÝ otografie na obálke: Hore: Božská Matka Šrí Matadži Nirmala Dévi èíha na svoje obete. Dole: Kultový oltárik so Šrí Matadži Nirmala Dévi na bratislavskom ezoterickom festivale (Ilustraèné snímky: B. RAKOVSKÝ).

3 Obsah Editorial 2 Zostaòme verní Kristovi Biblické slovo Report (ïalej str. 8, 16, 17) 3 Nedajme sa obra o vieru Rozhovor s Mons. rantiškom Tondrom 6 Reiki lieèivá energia, alebo mágia? 9 Kauza Lafayette R. Hubbard 13 New Age dáždnik nad neopohanstvom 17 Vek Vodnára 18 Satanizmus v Po¾sku a v Európe Medzinárodné sympózium 20 Satanizmus revolta voèi Bohu 24 Obete èiernej mágie? Rozhovor s exorcistom P. Eliasom Vellom 26 Centrá S 27 Rozporuplné názory v èase neskorého stredoveku (1) Mí¾niky dvoch tisícroèí 28 Rozmer 2000 o èom sme písali Knižnica Rozmeru Vstupom do nového tisícroèia èasopis Rozmer zaèína ukrajova zo štvrtého roka svojej existencie. Štyri roky, to síce nie je ve¾a, ale aj tak mám niekedy pocit, že život nás unáša ako dravý rieèny prúd a my ani nemáme èas chví¾u postá a obzrie sa spä. Nedávno som sa zúèastnil na medzinárodnom sympóziu v Po¾sku, ktoré bolo venované ve¾mi pálèivej téme súèasnosti satanizmu. Tomuto fenoménu, ktorý sa so znaènou razanciou šíri medzi mládežou na všetkých kontinentoch a žia¾, aj na Slovensku, sme sa doposia¾ na stránkach Rozmeru nevenovali, preto sme mu v tomto èísle vymedzili väèší priestor. Myslíme si, že oprávnene. Takisto nás teší, že spolupráca s po¾skými centrami, redakciami a odborníkmi orientujúcimi sa na problematiku deštrukèných kultov, siekt a nových náboženských hnutí prináša prvé plody a podpísala sa aj na zostavovaní èísla, ktoré máte pred sebou. Na medzinárodných podujatiach podobných tým, aké sa konalo v marci t. r. v Po¾sku, sa stretávajú odborníci z viacerých krajín, èo dáva prís¾ub, že sa zrodí dnes priam nevyhnutný komunikaèný most prechádzajúci jednotlivými európskymi štátmi. Nevyhnutný, najmä ak si uvedomíme, že viaceré sekty, kulty, ale už aj jednotlivé idey sa šíria väèšinou nadnárodne, celosvetovo, za èím možno h¾ada nielen masovokomunikaèné vymoženosti televíziu, rozhlas èi internet, ale aj takmer vojensky dôslednú organizáciu a finanèný kapitál, devízy moderných siekt. Takejto invázii možno èeli iba vzájomnou informovanos- ou, nezištnou pomocou a výmenou každodenne získavaných skúseností. Situácia však vôbec nie je jednoduchá. V Po¾sku, Taliansku, vo rancúzsku, v Nemecku, Rusku, Èesku, v Rakúsku, Slovensko nevynímajúc, sekty všade zanechávajú za sebou nevyèíslite¾né škody páchané na psychickom i fyzickom zdraví èloveka. Spoloènos a cirkvi vo všetkých demokratických krajinách Európy môžu v podstate iba jedno investova do osvety a budova sie odborných preventívno-informaèných centier, ktoré by verejnos nielen vèas a objektívne informovali, ale napomáhali by aj riešenie mnohých ¾udských problémov. A to, že je ich už aj na Slovensku neúrekom, asi netreba nikomu dokazova. Preto verím, a všetci sa o to všemožne usilujeme, aby aj u nás vzniklo aspoò jedno celoslovenské odborné centrum, pre ktoré sa vytvoria náležité pracovné podmienky a priestor. Hoci financií nie je nikde nadostaè, verím, že na tento úèel sa nájdu. Po mojich mnohých skúsenostiach som neochvejne presvedèený, že takto použité investície nebudú vynaložené zbytoène BORIS RAKOVSKÝ šéfredaktor

4 Zostaòme verní Kristovi Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávos, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. (Mt 24, 11 13) Pán Ježiš si na zaèiatku svojho verejného úèinkovania vyvolil dvanás apoštolov, ktorí mohli by s ním pri všetkom, èo uèil, mohli by svedkami jeho svätého života, zázrakov a proroctiev. Bolo to ve¾mi dôležité, lebo po jeho odchode mali ohlasova evanjelium do celého vtedy známeho sveta. Práve na to ich v tejto trojroènej škole pripravoval. Keï raz sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu uèeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a èo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Pán Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Mesiáš. A mnohých zvedú. A pretože sa rozmnoží neprávos, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený (pozri Mt 24, 3 5 a 12 13). Apoštolovia zrejme tieto Ježišove slová nechápali. Preto trpezlivo vysvet¾oval ïalej. A èo Pán Ježiš hovoril apoštolom, hovorí aj nám. Sme však chápavejší? A mohli by sme by, zvláš vo svetle jeho slov a mnohých javov, ktoré sa dejú pred našimi oèami, keï vidíme, ako sa do našej spoloènosti infiltrujú cudzie kultúry a mnohí z nás im podliehajú. Žia¾, napriek všetkému, sme èasto ve¾mi nechápaví. A taktiež iba preto, že nemáme otvorené oèi a vnímavé srdce. Hrnie sa k nám mnoho falošných prorokov, ktorí zneužívajú slobodu na svoje sebecké ciele; množstvo siekt, ktoré by chceli znièi dedièstvo otcov a kres anské korene v našej krajine. My však namiesto toho, aby sme sa tomu vzopreli a stáli pevne, lebo vieme, KOMU sme uverili, dávame sa mias. Niektorí z nás sa nechajú oklama a zrádzajú. Tak sa rozvracia jednota, prekrúca sa a zrieïuje evanjelium. Vytráca sa spomedzi nás láska a vzájomná úcta, stráca sa vnútorný pokoj a rados. A to práve teraz, keï by sme ich najväèšmi potrebovali. Zamyslime sa. Zostaòme verní Kristovi, ktorý o sebe povedal Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mòa. Ak ste ma poznali, budete pozna aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho (Jn 14, 6 7). Zostaòme verní jeho Cirkvi. Nezraïme svoj krst. Veï iba ten, kto vytrvá do konca, bude spasený. Mons. JÁN SOKOL arcibiskup-metropolita BIBLICKÉ SLOVO REPORT Pápež o šírení siekt Pápež Ján Pavol II. vyjadril svoje starosti nad šírením siekt v Taliansku a odsúdil vykoris ovanie vnútorných pocitov scestnými formami náboženského cítenia. Pri audiencii pre rodièov, ktorých deti sa stali obe ami siekt, varoval ešte pred Vianocami pred skupinami, ktoré ponúkajú iluzórne a zavádzajúce modely na uspokojenie náboženského h¾adania. Ich prí ažlivos musí by veriacim podnetom na prehlbovanie ich presvedèenia o viere. V Taliansku patrí do siekt až ¾udí. Najmä satanistické kulty mali v ostatných rokoch ve¾ké prírastky. KIPA/TK KBS Pápež žiada boj proti sektám Pápež Ján Pavol II. vyzval biskupov Južnej Ameriky, aby novými metódami zaèali rázny boj proti èoraz väèšmi sa šíriacim sektám v Južnej Amerike. V príhovore na záver konferencie Pápežskej komisie pre Južnú Ameriku CAL vo Vatikáne Ján Pavol II. povedal, že sekty sú ve¾mi závažnou prekážkou evanjelizácie. O tejto téme sa ve¾a hovorí a èasto sa rozoberá, potrebné je však rozhodné konanie. Doterajšie pastoraèné metódy treba znovu kriticky prehodnoti pripomenul pápež. Potom vyzval duchovných pastierov v Južnej Amerike, aby využili potenciál, ktorý spoèíva v oèistenej ¾udovej zbožnosti. Tam, kde sa angažujú kòazi, reho¾níci a laici, sekty nemajú úspech zdôraznil pápež. KP/TK KBS Starosti s náboženstvami typu urob si sám Za náboženstvá typu urob si sám oznaèil vedúci Centra pre sociálnu etiku diecézy Aachen v Nemecku Thomas Becker ezoterické a pseudonáboženské sekty a svetonázorové skupiny, ktoré v Nemecku (a nielen tam) v ahujú do svojich osídel èoraz viac ¾udí. Becker to povedal v Aachene na konferencii odborníkov na sekty z nemecky hovoriacich krajín. Pod¾a jeho názoru sa ¾udia už nepýtajú na obsah, ktorý Cirkev má, ale do pa¾by kritiky sa dostala ako inštitúcia. Okrem toho deti a mladiství už nevyrastajú vo viere a už sa morálne neformujú. Skôr tu platí princíp: Èo je pekné? Harald Baer z podobného centra v Hamme hovoril o nebezpeèenstve nevidite¾ného náboženstva. Myslia sa tým skupiny, ktoré svoj svetonázor poskladali z èastí rôznych svetových náboženstiev. Táto zmes ezoterických, kres anských a pravicovo-radikálnych alebo kultových svetonázorových koncepcií naberá stále bizarnejšie formy. Poukázal na to, že Katolícka a Evanjelická cirkev a. v. majú sie poradných organizácií, kde sa poskytujú informácie, rady a pomoc. Tieto centrá však prídu do styku s postihnutými ¾uïmi až vtedy, keï už prešli zlými skúsenos ami v sektách. KP/TK KBS Proroctvá Nostradama sú plagiátom Známe proroctvá francúzskeho astrológa a lekára Nostradama ( ) sú pod¾a správ belgických novín plagiátom. Ako sa hovorí v novej štúdii belgického filológa Rudyho Cambiera, proroctvá tohto uèenca sa opierajú o spisy cisterciátskeho mnícha zo 14. storoèia Yvesa de Lessines z opátstva Cambron- Casteau v dnešnom Belgicku, ktorý zložil rozsiahlu báseò plnú záhad, aby ukázal cestu k pokladu Rádu rytierov templárov a súèasne ju ukryl pred verejnos- ou. Nepoznajúc pravý význam použil Nostradamus o dve storoèia neskôr tento text na svoje proroctvá. Zlatom a striebrom naplnené sudy pokladu templárov ešte dnes spoèívajú pod stredovekým pivovarom v belgickom Wodecqu tvrdí Cambier. KIPA/TK KBS

5 Nedajme sa obra obrat o vieru obrat ý Cirkev je, zdá sa, po 40-roènom boji s totalitným ateistickým režimom zaskoèená vznikom a rýchlym šírením novodobých náboženských a alternatívnych zoskupení. Oèakávali ste pred desiatimi rokmi takýto nárast? V èom je pod¾a Vás jeho príèina? Na Slovensku sa síce väèšina obyvate¾ov hlási ku kres anstvu, mnohí možno pravidelne navštevujú nede¾né bohoslužby, ale život, ako sa zdá, ukazuje, že mnohí z nich si nedostatoène uvedomujú korene a pravdy svojej viery. Buï sa pod¾a nej vôbec nevedia orientova, alebo sú k mnohým otázkam až nadmieru liberálni. O tých pasívnych a nie je ich málo, ktorí sa k aktuálnemu dianiu nesnažia zauja žiadny postoj, radšej pomlèím. Poèet zoskupení, ktorým môžeme prisúdi nelichotivý prívlastok sekta èi kult, stúpa. Navyše mnohé z nich nevystupujú ako náboženské spoloènosti, ale prezentujú sa ako alternatívne metódy ponúkajúce najrozliènejšie schopnosti, úspech èi zdravie. Keï sa teda teologicky vzdelaný a sèítaný èlovek v tomto èoraz chaotickejšom duchovnom labyrinte chce vyzna, musí k tomuto fenoménu pristupova so všetkou vážnos ou. Nemôžeme podceòova vplyv medzinárodne ve¾mi dobre organizovaných siekt a kultov, ktorých stúpenci bravúrne ovládajú techniky komunikácie s verejnos ou, ako aj nebezpeèné metódy psychickej manipulácie oberajúcej èloveka o jeho slobodnú vô¾u, dôstojnos a identitu. V tejto súvislosti nás zaujímal názor predstavite¾a majoritnej Katolíckej cirkvi na Slovensku prof. ThDr. Mons. rantiška Tondru, predsedu Konferencie biskupov Slovenska na to, ako by mala Cirkev na prahu nového milénia reagova na výzvu, ktorú sekty vysielajú k dnešnému èloveku i k samotnej Cirkvi a ako by mala èeli nebezpeèenstvám, pochádzajúcim z týchto nezriedka autokratívnych spoloèenstiev. (V budúcom èísle prinesieme podobný rozhovor aj s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku doc. ThDr. Júliusom ilom.) Pamätám sa na jeden rozhovor v televízii, keï sa istého spisovate¾a v novembri 1989 dakto spýtal: Ktorá literatúra sa bude pod¾a Vás teraz najväèšmi èíta? On odpovedal: Náboženská a pornografická. Ako dôvod uviedol, že práve tie boli za totality najprísnejšie cenzurované, ba úplne zakázané. Èas ukázal, že mal pravdu. Problém vidím v tom, že slovenský èitate¾ nebol pripravený ani na jeden z týchto druhov literatúry. V tom bol naozaj zaskoèený. Tí, ktorí sú chtiví po pornografii, siahajú aj po tej najhrubšej bez akéhoko¾vek citu rozlišovania alebo zmyslu pre zodpovednos, lebo okrem toho, že sexuálna stránka èloveka je nieèo s ním intímne späté, ako manželia urážajú svojich partnerov, keï sa pornografiou orientujú na iné, neznáme, na obrázku bezduché a možno už aj neživé osoby. Èasto pritom ani nepostrehnú, že sa stali obe ou biznisu, hoci si namýš¾ajú, že sú slobodní

6 Nieèo podobné sa udialo aj s náboženskou literatúrou. Zaèalo sa vydáva ve¾ké množstvo kníh a èasopisov, v ¾uïoch však nebolo vypestované kritické rozlišovanie. Vydávanie samizdatov za totality vyžadovalo ve¾ké obety a riziká, ktorých boli schopní iba ¾udia hlboko oddaní Cirkvi. Avšak veriaca verejnos vo všeobecnosti nebola pripravená na rozlišovanie duchov, nebola teda ani schopná posúdi, èo je správne a èo nie. Vpád siekt sme oèakávali, ale ich miera sa nedala predvída, lebo sme nepoznali hlavne finanèné zázemie umožòujúce produkova množstvo tlaèovín, ktoré rozširujú buï zdarma, alebo ve¾mi lacno. Na druhej strane naše vydavate¾stvá zápasia s finanèným problémom pri vydávaní alebo rozširovaní náboženskej literatúry. Šírenie siekt napomáha aj hlad ve¾kej èasti mládeže po duchovne. Pritom najohrozenejšia je mládež z rodín, ktoré za totality svoju vieru nepraktizovali a len málo sa kontaktovali s Cirkvou. Pod¾a mòa je práve táto mládež najmenej pripravená na rozlišovanie. Preto siaha po všetkom, èo sa jej ponúka. Poznáme mladých, ktorí prichádzajú k viere z výslovne ateistických rodín. Ak nenájdu vhodné kontakty, napoja sa na sekty. A ako vieme aj z pastoraènej praxe, ažko je potom vymani sa z ich vplyvu, lebo sú psychicky spracúvaní a v niektorých prípadoch sa im kladú aj fyzické prekážky. ý Za necelých dvanás rokov demokracie na Slovensku je evidentné, že aj u nás pôsobenie mnohých deštrukèných náboženských a ezoterických skupín výrazne polarizuje celkovú duchovnú klímu. Navyše rastie poèet tých, ktorí sú presvedèení, že Boha môžu nájs svojím spôsobom a že sa pritom zaobídu bez Cirkvi. S týmito názormi ako biskup pravdepodobne nebudete súhlasi, no napriek tomu, èo by ste im odporúèali? Máte pravdu. Ja by som to však ešte doplnil. Polarizácia znamená rozdelenie na dve strany, na dva póly. U nás však panuje roztrieštenos. Na výber sa neponúka iba medzi dvoma možnos ami, koexistuje tu množstvo èasto protichodných filozofických èi náboženských smerov. To priam znemožòuje výber, lebo výber znamená vo¾bu. Zodpovednej vo¾be však musí predchádza poznanie. Inak to nie je vo¾ba, ale konanie iba pod¾a vlastného vkusu èi nálady. Tu však ide o ve¾mi vážnu vec, rozhoduje sa o veènosti. Boh je iba jeden èo napokon tvrdí väèšina filozofov, ale nie je iba akousi vesmírnou silou, ako si to mnohí z nich myslia, je to Boh osobný, bytos nekoneène múdra. Ako som už spomenul, èlovek prirodzene túži po Bohu, po nieèom duchovnom, má to v sebe dané. My veriaci hovoríme, že mu to dal Stvorite¾ do vena, aby sa napriek všetkým neprajným pozemským vplyvom pri troške dobrej vôle nestratil. V èloveku sa táto danos ozýva, èo ateista musí v sebe ustaviène potláèa a dokazova si, že Boha niet, ináè by sa mu musel podda. Tí úprimnejší to aj v istej chvíli svojho života urobia. Ježiš v evanjeliu povedal: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mòa. Ak ste ma poznali, budete pozna aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. ( ) Kto videl mòa, videl aj Otca (Jn 14, 6 9). Táto cesta cez Ježiša k Otcovi je záväzná. Nie je to ponechané na ¾ubovô¾u. Tí, èo ponúkajú inú cestu, èinia tak svojvo¾ne. Nikto nikoho nepoveril zaklada nové náboženstvo alebo novú cirkev. Okrem toho, v ezoterických kultoch alebo sektách vychádzajúcich z východných náboženstiev sa má èlovek dopracova k Bohu sám, vlastnými silami. Nikdy si nie je istý, preto ide až do krajnosti vyèerpania psychických síl. Neraz to konèí v zrútení sa osobnosti. Predohrou toho je nereálny poh¾ad na život, svet, na povinnosti a pod. Odtieòov je ve¾mi mnoho. K Bohu nemožno prís bez pokory. Bohorovní ho nikdy nenájdu. Preto odporúèam všetkým, v ktorých tlie èo i len iskierka túžby po Bohu, aby sa obrátili na evanjelium, ktorého vernos stráži Cirkev už dvetisíc rokov. ý Stále aktuálnejšie je blížiace sa sèítanie ¾udu. Aj pod¾a rôznych štatistických údajov sa dá predpoklada, že oproti minulosti zaznamenajú nárast práve mnohé alternatívne minoritné náboženské spoloènosti, hoci bez konkrétneho urèenia. Nesie pod¾a Vás Cirkev na tom svoj podiel, alebo to pripisujete zmene duchovných paradigiem týchto èias? V predošlých vetách som už na to èiastoène odpovedal. Príèinou nárastu stúpencov rôznych siekt a kultov je nedostatoèné poznanie, ako aj nezodpovedné a povrchné videnie. Neviem celkom predvída, ako dopadne sèítanie obyvate¾ov Slovenska, no isto viem, že tu budú všetci postavení pred vážnu zodpovednos svedomia. V evanjeliu Ježiš hovorí: Každého, kto mòa vyzná pred ¾uïmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ¾uïmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach (Mt 10, 32 33). Myslím si, že ¾udia, ktorí sú postavení pred vážnu vec, zamyslia sa a konajú zodpovednejšie ako pri povrchnej veci. ý Aj vïaka vplyvným médiám, akými sú dnes televízia, rozhlas èi populárny internet, preniká i medzi veriacich množstvo názorov a životných postojov, ktoré priamo èi nepriamo protireèia uèeniu Cirkvi. Názory veriacich sa mnohokrát líšia, èi ide o vyuèovanie jogy na školách, o prístup k mnohým až okato prezentujúcim sa alternatívnym lieèite¾ským metódam, alebo o postoje k interrupcii, eutanázii a pod. Nemáte pocit, že tých zhruba pätnás minút vyhradených na nede¾nú kázeò je spravidla málo na to, aby Cirkev mnohé veci a postoje veriacim objasnila, prípadne zaujala k nim podrobnejšie stanovisko? Ako by pod¾a Vás mala Cirkev reagova na podnety, ktoré prináša súèasný život? Médiá sú dnes ve¾mocou v oblasti formovania èloveka, najmä mladého. Najsugestívnejšie pôsobí obraz, najmä živý, aký je na filmovom plátne alebo na obrazovke. Cirkev na tieto médiá však nemá ve¾ký dosah, lebo sú drahé. Vo všeobecnosti demokratické a liberálne spoloènosti vôbec nie sú také keby im naozaj išlo o slobodný výber, umožnili by prezentáciu aj iných názorov, a to v takej miere, aká im v danej spoloènosti prináleží. Len potom by sa mohol èlovek slobodne a vedome rozhodnú. Pravda je, že tomuto negatívnemu tlaku, ktorý spomínate, sú vystavení aj veriaci. Neèudo, že mnohí zlyhávajú. Demagógia a ideologizácia sú ve¾mi premyslené spôsoby na ovládanie ¾udskej psychiky. Veci sa pritom predstavujú ako nevinné, povedzme joga na školách, èi dokonca užitoèné, napríklad rôzne lieèite¾ské metódy, v ktorých sa ani odborník dobre nevyzná, kde je ešte nejaký vedecký podklad a kde ide o podvod alebo o priamu zámernos spochybni

7 u veriaceho èloveka jeho doterajší hodnotový systém. Potom mu už možno predloži aj interrupciu a eutanáziu. Avšak nie je pravda, že by Cirkev na negatívne veci nereagovala. Píšeme o nich, upozoròujeme na ne, vyrábajú sa rôzne tematické videokazety a pod. Ve¾kú rolu tu môže a má zohra rodina a práve rodièia by mali by svojim dorastajúcim de om oporou. Kázeò poèas svätej omše nie je síce dlhá, ale má ve¾ký význam. Nie je len dielom èloveka, kòaza, ale predovšetkým Krista. Isté je, že aj v rámci pastoraènej starostlivosti sa zamýš¾ame, ako mnohým nebezpeèenstvám predís. Tu hodno spomenú èinnos mnohých laických združení, ktoré vzdelávaním, športom, turistikou a inými aktivitami vnášajú do mladých ¾udí ducha správneho rozlišovania a zdravý poh¾ad na život a na svet, ktorý ich obklopuje. ý Siekt však napriek tomu ustaviène pribúda, ba niektoré sú aj na verejnosti ve¾mi aktívne. Netreba sa preto èudova, že aj v našej spoloènosti majú stále markantnejší, i keï èasto skrytý vplyv. V televízii sa napríklad s urèitou pravidelnos- ou objavujú rôzne dokumentárne filmy o existencii U O èi o iných tajomných záhadách a silách, vo filmoch a rozprávkach sa to hemží démonickými èi tajuplnými bytos ami (napr. dnes taký populárny detský seriál Pokémon) a verejnos je niè netušiac takto postupne spracúvaná. Neuvažovali ste o tom, že by kres anské cirkvi mohli väèšmi spolupracova a výraznejšie podporova aspoò jedno špecifické médium napríklad práve èasopis Rozmer (prosím, nechápte to ako propagandu), aby jeho náklad a tým, samozrejme, aj reálny vplyv, bol vo verejnosti cite¾ný? Som za taký èasopis. Viacerí kvalitní odborníci, a to nielen katolíci, ale aj ¾udia z iných cirkví, by mali prostredníctvom neho v tejto aktuálnej a pálèivej oblasti spolupracova. Ale mali by aj poèúva a reagova na názory a potreby iných, aby sa takýto èasopis dotýkal i konkrétnych problémov denného života. V tejto súvislosti sa mi páèi napríklad to, že v Rozmere pravidelne uverejòujete svedectvá ¾udí, ktorí zažili osobnú skúsenos so sektou a našli odvahu sa s òou podeli s ostatnými. Takéto životné príbehy sú ve¾mi pouèné, najmä ak ide o deti a mládež. Preto by do èasopisu mali svojimi poznatkami a radami prispieva okrem teológov a religionistov aj pedagógovia a psychológovia. Èasopis treba jednoznaène podpori. Aj my si uvedomujeme, že jeho súèasný náklad nie je primeraný jeho kvalite a dôležitosti jeho poslania. V rámci našich biskupstiev ho budeme odporúèa farským úradom, teológom, katechétom i ostatným veriacim. ý enomén siekt netrápi iba nás, pálèivým problémom je aj v okolitých, najmä postkomunistických krajinách. Napríklad v porovnaní s Po¾skom, kde pôsobí nieko¾ko desiatok odborných poradenských centier poskytujúcich ¾uïom komplexné poradenstvo, na Slovensku je situácia stále nevyhovujúca. Systematicky sa tejto problematike venujú možno jedna dve inštitúcie a aj tie nemôžu v adekvátnom rozsahu reagova na zvýšený dopyt tých, ktorých život poznaèili sekty. Na mieste je teda požiadavka, aby sa vytvorilo aspoò jedno odborné preventívno-poradenské centrum, ktoré by slúžilo širokej verejnosti a aktívne by spolupracovalo s jednotlivými cirkvami. Zdá sa aj pre Vás táto požiadavka naliehavá? Vedela a mohla by ju Cirkev, ktorej ste predstavite¾om, aktívne podpori? Myslím si, že tu by mohli dobre poslúži pastoraèné centrá, ktoré vznikajú pri ve¾kom zoskupení študentov. Budova nové centrá by bolo nákladné a ak by boli iba jednostranne špecifické, asi by nesplnili svoj cie¾. Tu sa vyžaduje komplexný prístup k mladému èlovekovi, jeho celková formácia. Avšak jedno solídne výskumné centrum zaoberajúce sa problematikou siekt a kultov, ktoré by bolo akýmsi koordinátorom a iniciátorom aktivít s pôsobnos ou pre celé Slovensko, by sa žiadalo. Mohlo by sa sformova okolo vášho èasopisu Rozmer. (Jeho vydavate¾om je Ekumenická spoloènos pre štúdium siekt pri Ekumenickej rade cirkví v SR pozn. red.) Zrejme to však nemožno konštituova, ale ho postupne vybudova. Skutoènos je taká, že sa tu stretávame s novým fenoménom, s ktorým ešte ve¾ké skúsenosti nemáme. Preto je zriadenie a vybudovanie takéhoto centra predmetom, ktorým sa treba vážne a reálne zaobera. ý Predpokladajme, že takéto odborné centrum by skutoène vzniklo. Ako by ste si predstavovali konkrétnu spoluprácu s ním? Ktoré jeho aktivity by pod¾a Vás boli pre vašu cirkev najnaliehavejšie? Je ve¾a vecí, ktoré by sa v tomto smere dali realizova. Konkrétne by som mohol uvies napríklad školenia pre katechétov, tematické konferencie na teologických fakultách a v spolupráci s nimi by sa mohli postupne vydáva i rôzne uèebné èi pastoraèné pomôcky. Spoloène s viacerými kres anskými cirkvami by sa raz za èas mohol kona ekumenický teologický kongres na túto tému. Predovšetkým sa ale dnes ve¾ká rezerva prejavuje v systematickej osvetovej práci. Tu by sa mohli nielen pre veriacich, ale i pre širokú verejnos pravidelne organizova prednášky, videoprojekcie, besedy a pod. Kontakt s médiami je tiež ve¾mi dôležitý a zatia¾, žia¾, nedocenený. Znovu však zdôrazòujem, že aj taký aktuálny problém, akým je fenomén siekt, nie je osamotený. Súvisí s celkovým postojom, výchovou a vedením mladého èloveka. Vo¾akde som èítal, že dnes sa mladý èlovek podobá kupcovi na trhu. Každý na neho volá, aby kupoval práve jeho tovar, lebo je najlepší. Tak je to aj so sektami. Ponúkajú sa, vábia, s¾ubujú perfektnos, ¾ahké a jediné riešenia všetkých problémov, úspech v štúdiu i v živote. Ako sa to konèí, už som povedal. Niektoré sekty sú navyše ve¾mi agresívne. Vyžadujú absolútnu poslušnos pyramídovému vedeniu, ktorého vrchol a jeho skutoèné praktiky a zámery obyèajný èlen èasto ani nepozná. ý Dovo¾te mi ešte jednu obligátnu otázku: Èo by ste na záver nášho rozhovoru chceli odkáza našim èitate¾om? Ve¾mi by som prosil najmä mladých ¾udí, aby rozvážne skúmali a kontrolovali svoju orientáciu. Kristus volá k sebe všetkých, ktorí h¾adajú. Èasopis Rozmer odporúèam tým, èo sa chcú hlbšie oboznámi s aktuálnou problematikou deštrukèných kultov a siekt, ale osobitne tým, ktorí sa v tomto zložitom období chcú správne zorientova èi nájs pomoc, ako rieši problémy spojené so zradným vplyvom siekt. Za rozhovor ïakuje: BORIS RAKOVSKÝ

8 Záujem o ezoteriku a alternatívne lieèite¾ské metódy vzrastá. Jednou z tých, ktoré sa na verejnosti najväèšmi presadzujú, je i metóda s exotickým názvom reiki. Pochádza z Ïalekého východu Japonska. Ponúka trojstupòový kurz, s¾ubujúci dosiahnutie zasvätenia a schopnosti používa tzv. zázraènú uzdravujúcu vesmírnu energiu Ki. Nikto z jej stúpencov však energiu Ki nevedel bližšie definova ; nie je známy jej pôvod, neexistuje ani vedecká analýza. Preto sú oprávnené obavy, èi reiki nie je iba ïalšou z mnohých okultných praktík, sprostredkujúcich èloveku falošný a doèasný zážitok uzdravenia, ale èo je ešte horšie i kontakt s neznámymi duchovnými silami. Záujem o reiki v médiách prednedávnom rozvírila prvá vážnejšia kauza so súdnou dohrou. Spor spoèíval v tom, že považskobystrický dekan Ladislav Herman ako správny katolícky duchovný pastier reagoval na inzerát Dr. Anny Krajnej z Považskej Bystrice, ktorá verejnosti (a teda i veriacim) ponúkala prvý kurz reiki za Sk. V priestoroch svojej farnosti pán dekan vyvesil oznam, na ktorom okrem iného stálo: Reiki je nový druh hnutia New Age. Je to naoko lieèite¾ský spôsob, ktorým sa èlovek dostáva pod moc démona akýmsi zasvätením: na prvom stupni prikladaním rúk sa vzývajú démoni a nastáva zdanlivé ozdravenie. Pacient cíti ú¾avu, príjemný pocit, presne tak ako pri užívaní drogy. Pri druhom stupni zasvätenia sa pacient rôznymi magickými znakmi chráni pred vplyvom duchov, výslovne aj pred vplyvom Ježiša Krista. Na tre om stupni sa pacient dáva pod moc reiki nastáva psychická depresia. Kres an by sa nemal da ovláda touto pochybnou metódou, ktorá navyše vedie k zlému. Musíme si uvedomi, že lekárom našej duše je iba Kristus. Boh je ten, ktorý uzdravuje a dáva silu prekona každú chorobu. Nedajme sa zvies na tieto pochybné cesty, aby sme nemuseli znáša desivé skúsenosti, ktoré mali niektorí ¾udia zasvätení do reiki a ve¾mi ažko sa ich zbavovali. Nechceme polemizova s výrokmi pána dekana, hoci si myslíme, že sú napriek ich pravdivosti zjednodušené. Preto radi na túto tému uverejòujeme príspevok popredného po¾ského odborníka doc. Dr. hab. Andrzeja Zwoliñského. Reiki lieèivá energia, Znovuobjavenie tajomstva reiki Vyznávaèi a ¾udia praktizujúci reiki tvrdia, že táto energia už kedysi na Zemi bola. Používal ju vraj Budha, Ježiš Kristus aj ich žiaci. Jej znovuobjavite¾om v druhej polovici 19. storoèia bol údajne kres anský mních bez bližšie urèeného vyznania Dr. Mikao Usui, ktorý prednášal na Došišskej univerzite v japonskom meste Kjóto. Mikao Usui sa úporne snažil nájs odpoveï na otázky akým spôsobom vykonával Ježiš a jeho uèeníci zázraky a v èom spoèíva tajomstvo neobmedzenej schopnosti Ježiša a lieèivej sily Budhu. Odpoveï v evanjeliu nenašiel, hoci sa nauèil èíta po grécky i hebrejsky, aby si príslušné texty mohol preštudova v origináli. Po siedmich rokoch h¾adania nakoniec v jednom z japonských budhistických kláštorov našiel knihy napísané starobylým jazykom. Z nich jedna obsahovala znaky, slová a symboly podobné tým, ktoré kedysi používal Budha. Kniha napísaná neznámym Budhovým žiakom obsahovala pasáže s podrobným opisom metód lieèenia. Boli tam znaky, formuly a dokonca opisy pozície rúk. Dr. Usui sa stal nosite¾om cenných vedomostí, ktoré mu však samy osebe ešte nepriniesli nijaké lieèite¾ské schopnosti. H¾adal teda ïalej. Tentoraz ale vo svojom vnútri. Podstúpil dlhotrvajúci pôst a meditácie i napriek výstrahám budhistického opáta, že takáto cesta je ve¾mi ažká a môže dokonca znamena ohrozenie života. Na Kurijame, jednej zo svätých hôr ležiacej neïaleko Kjóto, si položil dvadsa jeden kameòov. Postiac sa a meditujúc zotrval pod holým nebom dvadsa jeden mágia alebo? dní, potom prešiel iniciáciou. Spozoroval svetelný lúè z neba, ktorý ho zasiahol svojou silou. Nato sa k nemu po druhý raz vzniesli svetelné znaky, ktoré videl v tajných knihách. Keï tranz ustúpil a on schádzal z hory, zakopol a zlomil si necht. Vo ve¾kej bolesti sa chytil za zranený palec. Boles zrazu ustúpila a krvácanie prestalo. Takto si uvedomil, že získal lieèivú moc. Zväz majstrov reiki Dr. Usui vyuèil ve¾a žiakov. Ku koncu života jedného z nich, Dr. Èudžira Hajašiho, uznal za svojho nástupcu a ve¾majstra reiki. Nový majster založil v Tokiu kliniku zameranú na lieèenie a výuèbu reiki. Roku 1935 prijali na kliniku aj nevylieèite¾ne chorú mladú ženu z Havajských ostrovov Hawadžo Takataovú. Údajne vïaka metóde reiki sa zbavila nádoru, ktorý by inak musel by operovaný a úplne sa vylieèila. Po svojom uzdravení sa stala nadšenou stúpenkyòou reiki. Po nieko¾kých rokoch uèenia a praktizovania ju menovali za majsterku prirodzeného spôsobu lieèenia reiki Dr. Usuia. Umierajúci Dr. Hajaši ju oznaèil za svoju nástupkyòu. Stala sa lieèite¾kou a hlásate¾kou reiki. Za 45 rokov vyuèila 22 majstrov. Po jej smrti roku 1980 sa ve¾majsterkou reiki stala jej vnuèka Phyllis Lei urumotová. Tri roky po smrti Hawadžo Takataovej sa pri jej hrobe na Havaji konal prvý zjazd majstrov. Založili Zväz majstrov reiki, ktorý v súèasnosti eviduje

9 300 lieèite¾ov. Len v Nemecku pracuje asi 60 majstrov. Poslanie zväzu charakterizujú slová: My majstri sme archou zmluvy reiki. Všetkých majstrov považujeme za navzájom si rovných v jednote reiki a Phyllis Lei urumotovú uznávame ako ve¾majsterku s priamym duchovným rodokmeòom vychádzajúcim od Mikaa Usuiho, Èudžira Hajašiho a Hawadžo Takataovej. Cie¾om našej archy zmluvy je podporovanie nás, uèite¾ov prirodzeného spôsobu lieèenia pod¾a Usuiho. ilozofia neosobnej energie Na 10. celosvetovom zjazde majstrov reiki roku 1993 v Kanade bol vypracovaný a prijatý Etický kódex, ktorý je pre majstrov reiki záväzný. Okrem iného sa v òom možno doèíta : Cením si moje kontakty so silou väèšou než je moja vlastná a uznávam, že uzdravenie je nieèo, èo môžem poskytnú sám sebe. Z tejto sily sa môžem uèi, ale nemôžem òou ovláda. Ako tvrdí o reiki jeden z jej po¾ských majstrov Jan Paterko, nie je to náboženstvo. Zároveò však zdôrazòuje: V mnohých kultúrach sa energia, ktorú poznáme ako reiki, oznaèovala rôznymi menami: v Indii prána, medzi havajskými kòazmi manu, v kres- anstve Svetlo, Duch Svätý a v Egypte Ka (J. Paterko: Uzdrawiaj¹ca energia reiki, s. 12). V tomto zmysle Duch Svätý èi Boh nie je osoba, ale iba energia, ktorej sa môžu priradi rozlièné pomenovania v zhode s Božím zjavením. Hawadžo Takataová o tom píše: Verím, že existuje jedna najvyššia bytos nekoneèné Absolútno, ¾udským okom nepozorovate¾ná dynamická sila, ktorá riadi svet. Je to vibrujúca sila a všetky ostatné sily pri nej strácajú význam. Jednoducho je to Absolútno. Táto sila je bezodná, neohranièená svojím pôsobením, oživujúca celý vesmír. Pre èloveka je nepochopite¾ná. Okrem toho každá bytos je òou deò èo deò požehnaná v skutoènosti i vo sne. Ve¾kí uèitelia a majstri ju volajú rozliène: Ve¾ký duch, Sila oživujúca celý vesmír, Životná energia, Absolútno, Éterická vlna, Kozmická vlna a pod. Éterická vlna preto, lebo utišuje boles a ponára do hlbokého svetla, kozmická zas preto, lebo žiari vibráciami vznešených pocitov, ktoré premieòa na celkovú harmóniu. ( ) Ja som TÝM, ty si TÝM, všetko je TÝM. Pojem a prax Na vysvetlenie významu slova reiki sa jej stúpenci všeobecne prikláòajú k tejto etymológii: rei znamená dážï (niekedy sa prekladá aj ako k¾úè ); a ki znamená životnú silu alebo univerzálnu kozmickú energiu. Preto pojem reiki niekedy vysvet- ¾ujú ako lásku obsiahnutú v dotyku rúk, ktorá svojou silou privoláva zlatý dážï univerzálnej kozmickej energie nasmerovanej do tela pacienta. Poèas dlhého utišujúceho zákroku lieèite¾ reiki napåòa celé pacientovo telo energiou. Východiskom na zákrok je správna pozícia rúk. Reiki vás usmerní uis uje svojich žiakov majster Jan. Ak položíte na niekoho ruky, energia sa automaticky nasmeruje k zdroju choroby, nezastaví sa iba pri jej príznakoch. Ve¾mi dôležitými pozíciami je kladenie rúk na uši a chodidlá, na ktorých sa nachádzajú receptory všetkých ¾udských orgánov. Dôležitými miestami sú aj detská ž¾aza brzlík (imunitný systém), solar plexus a energetické centrá hara, odkia¾ sa energia šíri ïalej. Jeden z ve¾kých lieèite¾ov reiki, Bodo, vo svojej knihe píše: Nejde o boj s chorobou, ale o to, ako nájs jej zmysel a príèinu vzniku. Potrebné je, aby sme sa pozreli sami do seba a zistili, èo nám chýba k úplnosti. ( ) Možno, že si už niekedy v živote zažil skvelú skúsenos bytia, v ktorom sme spojení so všetkými aspektmi vesmíru. V tomto stave sú akéko¾vek hranice medzi našou osobnos ou a existenciou, ktorá nás obklopuje, odstránené. Tieto slová sú podobné úvodným slovám k jogovej meditácii, ktorá stiera hranice medzi jednotlivcom a okolitým svetom Každý seminár reiki majster zakonèuje meditáciou. Príkladom môže by meditácia majstra Jana: Ty, èo chceš by zdravý, ty, èo chceš by silný, ty, èo chceš dosiahnu ïalej, oddaj sa teraz uzdravujúcej sile týchto zázraèných slov v meditácii, ktorá je tu pre teba. Dýchaj. Zapoèúvaj sa do svojho pravidelného a uvo¾neného dychu. Sústreï sa iba naò. Poèuješ jeho tón, jeho vibrovanie. Teš sa z neho S každým nádychom vstupuje do tvojho tela mohutný prúd nekoneènej Ki Každé nadýchnutie ti nadvihuje krídla na pleciach. Otvor sa. Vzlietni! ( ) Dovo¾ mu odstráni všetky zápaly, podráždené miesta, horúèku. Dovo¾ mu uvo¾ni a, odovzda ti mier, sen, pravdu. Ty si pravda. Si ticho. Obzri si oèami svoju zelenú planétu Energia, ktorá sa dá zneuži Energiu reiki možno odovzdáva aj zvieratám, rastlinám a prostrediu, ktoré nás obklopuje. Súèasní majstri reiki opakujú, že reiki treba dôverova a pamäta na to, že nemôže nikomu ublíži ani ho zrani. Je to tvorivá energia a koná iba dobro (J. Paterko, s. 48). Túto metódu však možno zneuži. Napríklad v Etickom kódexe pre majstrov sa okrem iného odporúèa: Nezneužijem svoje postavenie majstra reiki na nadväzovanie sexuálnych kontaktov z radov svojich žiakov alebo ¾udí potrebujúcich pomoc. Žiakom èi ¾uïom, ktorí potrebovali pomoc, poskytnem dostatok èasu na to, aby boli schopní sa úplne vymani spod môjho vplyvu a až potom budem môc s nimi nadviaza intímny kontakt (bod è. 2). Èlovek, ktorý prešiel iniciáciou II. stupòa, získal schopnos mentálneho ovplyvòovania. Jan Paterko vo svojej knihe (s ) vystríha pred vykonávaním takých zmien v èloveku, ktoré sú proti jeho vôli. Znamená to teda, že v umení reiki existuje možnos vplyvu na sféru psychiky èloveka bez jeho súhlasu! Lieèite¾om reiki (seba samého alebo iných ¾udí) sa môže sta každý, no spája sa to so záväzkom podstúpi množstvo úkonov v rámci zdokona¾ovania vlastnej osobnosti a sebavzdelávania. Pod¾a majstrov reiki každý èlovek prichádza na tento svet so schopnos ami lieèi. Stráca ich však po ceste kvôli neprirodzenému prostrediu,

10 REPORT Dalajláma proti misiám Proti misijnej èinnosti medzi príslušníkmi iného náboženstva sa postavil tibetský duchovný vodca dalajláma. V interview na prelome tisícroèí vyjadril vodca tibetských budhistov v Ženeve svoje oèakávanie, že v 21. storoèí nenastanú žiadne ve¾ké zmeny v náboženskej príslušnosti ¾udstva. Kres ania zostanú kres anmi, budhisti budhistami. Nepokúšajme sa navzájom obraca! vyhlásil dalajláma. Vodca budhistov ïalej kritizoval èinnos kres anských misionárov v Mongolsku, Tibete a Indii, kde sa mnohí ¾udia obracajú na kres- anstvo. To je istý druh vojny proti národom a kultúram vyhlasuje dalajláma. Súèasne zdôraznil zhodu budhistického uèenia s kres anskou náukou v mnohých bodoch. Povedal, že postavu sv. rantiška z Assisi alebo Matku Teréziu z Kalkaty vidí ako vzory aj pre budhistov. Ïalej sa dalajláma výslovne postavil proti budhizmu ako módnemu javu. Ten, kto pochádza z kres anskej kultúry, má sa drža hodnôt svojej tradície. Len ten, kto je po dlhom a hlbokom uvažovaní presvedèený, že ho budhizmus privedie ïalej ako kres anstvo, sa môže sta budhistom! tvrdí duchovný vodca Tibetu. KIPA/TK KBS v ktorom žije, podlieha jeho nepriaznivým vplyvom a zabúda na záväzok duchovného rastu. Aby èlovek znovu získal stratenú schopnos samolieèby a lieèby iných, musí získa zodpovedajúce vedomosti a prejs nieko¾kými stupòami zasvätenia, tzv. iniciáciami. Iniciáciu môže vykonáva výluène majster reiki. Po iniciácii založenej na urèitom spôsobe oèis ovania budúceho lieèite¾a možno zaèa lieèi. Majster poèas iniciácie jednoducho odhalí energetický kód. Kedysi sa tento kód odha¾oval výluène mníchom po mnohoroènej práci na sebe, na svojej etike dnes sa tento balíèek predáva za zodpovedajúcu cenu Alexander Brooks, expert z univerzitného mesta Berkeley v Kalifornii tvrdí: Nie je ažké zisti, že psychická manipulácia skrytá v takej èi onakej metóde lieèenia sa ¾ahko môže zmeni na duchovnú pascu. Vz ah lekár pacient sa zakladá na tom, že na urèitej úrovni sa medzi nimi utvorí dôverné puto, pacient sa odovzdá lieèite¾ovi. Ak sa teda kres an pasívne odovzdá do rúk nejakému lieèite¾ovi, ktorý poèíta s duchovnou silou (èi už jeho vlastnou, alebo inou, pre ktorú slúži iba ako kanál), ¾ahko sa môže sta, že sa dostane do stavu duševného zmätku èi väzby. Pravdepodobne žiadne z východných okultných metód lieèenia nie sú samy osebe neutrálne, dokonca ani v prípadoch, keï sa dištancujú od všetkých filozofických prúdov a myšlienok; ich metafyzické hranice, z ktorých vychádzajú, nimi prenikajú a ohranièujú ich do takého stupòa, že elementy ich praktík sú ve¾mi úzko späté so systémom základov ich viery (Alexander Brooks: Holistic Health, SCP Journal, s. 16). Novodobá mágia Náboženstvo je založené na oddaní sa Bohu, nie na ovládaní jeho moci. Spojené je s vierou. Dr. Usui si vybral cestu získania vedomostí a dokonca vstup do kompetencií Pána Boha, ktorá nie je vydláždená životnou pokorou a bezhraniènou láskou k Bohu a tým, èo On môže vykona svojím zjednotením a otvorením èloveka Božím tajomstvám. Dr. Usui chcel získa vedomosti a silu sám pre seba prostredníctvom jej vymáhania od Pána Boha. Získanie vedomostí psychickej povahy a vládnutie nad nimi však tvorí podstatu mágie a tá je protikladom náboženstva. Úsilie nadobudnú bezprávnu vládu nad Bohom, túžba vlastni vládu dovo¾ujúcu dominova a riadi tým, èo je nadprirodzené, je jedným zo základných kameòov mágie (porov. Ez 13, 18 19) a antitézou skutoèného vz ahu medzi stvorením a jeho Stvorite¾om. Ježiš poèas uzdravovania nepoužíval nijaké znaky. Uzdravoval pomocou slova. To Slovo však malo moc odvráti všetky sily zla (pozri 1 Jn 1, 1 10). Takisto i jeho žiaci vykonávali uzdravenia a oslobodenia v mene Ježiša. Sila spojená s reiki obsahuje znaky, avšak ako zistil Dr. Usui, poznanie znakov ešte neznamená ma lieèite¾skú schopnos. Až v tranze po meditácii k nemu prišla neznáma sila, vzbudzujúca strach a hrôzu a vsunula mu do podvedomia tajomné znaky, ktoré zobrazované rukou nad chorým vraj majú zväzujúcu silu k chorobám. Ukazuje sa nám tu však nápadná spojitos s tajomnými znakmi používanými v mágii. Sväté písmo nás varuje pred slepou vierou v èoko¾vek. Apoštol Ján píše: Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, èi sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov (1 Jn 4, 1). Apoštol Pavol, prihovárajúc sa Korin anom, dôrazne upozoròuje na to, že nemožno ma niè spoloèné s démonmi: Nechcem, aby ste mali spoloèenstvo s démonmi. Nemôžete pi z kalicha Pánovho i z kalicha démonov, a nemôžete ma podiel na stole Pánovom i na stole démonov. Alebo máme roztrpèova Pána? Sme azda silnejší ako On? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje (1 Kor 10, 20 23). V Efeze zaèali obrátení veštci páli svoje knihy, vedomí si toho, že nemôžu slúži obom Kristovi i démonickým silám (porov. Sk 19, 19). A èo my? Pouèíme sa z toho, alebo budeme i naïalej nekriticky prijíma všetko zlato, èo sa blyští? ANDRZEJ ZWOLIÑSKI Preložil:. HOCHEL Doc. Dr. hab. Andrzej Zwoliñski (*1957) vedúci Teologickej sekcie Katedry sociálnej náuky na Teologickej pápežskej akadémii (PAT) v Krakove. Je riadite¾om Vedeckého vydavate¾stva PAT. Jeden z popredných po¾ských odborníkov na problematiku deštruktívnych kultov, siekt a nových náboženských hnutí, autor mnohých odborných publikácií a èlánkov

11 Kauza Lafayette Ronald Hubbard Písa, aby èlovek zarobil jednu penny za slovo je smiešne. Najlepším spôsobom, ak chcete skutoène zarobi milióny, je založi si vlastné náboženstvo hovorieval a výnosným podnikom Scientologickej cirkvi svoj výrok i úspešne zrealizoval Lafayette Ronald Hubbard. Jeho nasledovníci však tento médiami najcitovanejší výrok, ako aj každú kritiku zosnulého Hubbarda, odmietajú. Citát pripisujú Georgovi Orwellovi a tvrdia, že nijaký autor ani filozof moderných èias takou mierou neprispel k polepšeniu jedinca a spoloènosti ako práve Hubbard. Poh¾ady na L. Rona Hubbarda (scientológovia jeho meno skracujú na Ron èi LRH) i na jeho deti Dianetiku a Scientológiu možno v zásade rozdeli do dvoch antagonistických prúdov. Zo strany scientológov ide o absolútne nekritický kult osobnosti L. R. Hubbarda a jeho diela. Nezávislí vedci a bádatelia väèšinou však Hubbarda èastujú výrazmi ako fantasta, šarlatán alebo podvodník, a jeho metódy hodnotia ako pseudovedecké, neetické a škodlivé. Strety zástancov oboch vyhranených názorov pravidelne vyús ujú do súdnych sporov, obèas i do medzinárodných škandálov. Scientológovia s nevô¾ou prijali zverejnenie tajného listu, v ktorom Hubbard inštruoval svojich najbližších podriadených: Nepriate¾a (lovnú zver) možno pripravi o majetok, alebo ho každý scientológ akýmko¾vek spôsobom môže poškodi bez toho, aby bol disciplinárne potrestaný. Scientológ môže nepriate¾a podvies, zažalova na súde, oklama alebo znièi. Romantická mlados génia Syn námorného dôstojníka Harryho Rossa Hubbarda a uèite¾ky Ledory Mayovej, rodenej Waterburyovej, Lafayette Ronald, sa narodil 13. marca 1911 v meste Tilden v Nebraske (USA). Táto prvá informácia o Hubbardovi je zároveò poslednou, na ktorej sa bez výhrad zhodnú scientológovia i nezávislí autori. Ïalšie peripetie jeho príbehu sú v oficiálnej scientologickej verzii zahalené mýtickou hmlou. Kritici toto životopisné rozprávanie považujú za najpodarenejšie Hubbardovo fantazijné dielo. V scientologickej publikácii What is Scientology? sa píše, že keï mal chlapec tri a pol roka, pres ahovala sa rodina do Montany na starootcovský ranè. Malý ryšavý Ron sa èoskoro nauèil jazdi na divých koòoch, ktoré sám krotil, priatelil sa s kovbojmi a niè si nerobil z nebezpeèenstva divokého Západu. Zoznámil sa so šamanom indiánskeho kmeòa Èernonožcov Starým Tomom, ktorý ho zasvätil do tajomných kmeòových tradícií a slávnostne z neho urobil pokrvného brata. Zároveò Ron pod vedením matky už od útleho veku uspokojoval svoju nenásytnú zvedavos èítaním Shakespeara, gréckych filozofov a ïalších klasikov. V dvanástich rokoch objavil dielo Sigmunda reuda. Idylu Ronovho detstva v scientologickom podaní narúša len zistenie Kaja Moosa, dánskeho odborníka na nové náboženské hnutia, ktorý konštatuje, že v Montane sa nenašiel nijaký dokument potvrdzujúci existenciu ranèa vo vlastníctve Hubbardových prarodièov. Pod¾a oficiálnych záznamov Ronova rodina bývala v tamojšej metropole Helena. Poèas stredoškolských rokov Hubbard údajne úspešne študoval v Montane, Seattli a vo Washingtone a bol vzorným skautom, ale predovšetkým konal bádate¾ské výpravy. Spriatelil sa so starým mágom, posledným z tradície Kublajchánovho dvora, a poznal staroèínsku múdros. Žil medzi budhistickými lámami, nomádmi v Mongolsku, domorodcami v južnom Pacifiku a Tatármi. Moos však poznamenáva, že okrem Hubbardovho rozprávania žiadne iné zdroje tieto jeho expedície nepotvrdzujú. V rozpore s Ronovou predpokladanou genialitou potom Moos charakterizuje Woodwardovu školu vo Washingtone, ktorú Hubbard absolvoval, ako ústav YMCA pre problémových, pomaly sa uèiacich študentov. Scestovaný Hubbard, odborník na etnografiu, sa rozhodol na Univerzite G. Washingtona študova technické obory, matematiku a jeden z prvých kurzov jadrovej a molekulárnej fyziky. Široké vedomosti sústredil do vedeckých výskumov, ktorými dúfal skutoène vyrieši problémy èloveka. Keï však u profesorov nenašiel pochopenie, usúdil, že mu formálne štúdium už nemá èo ponúknu, a z univerzity odišiel. Pod¾a iných, tiež scientologických prameòov, Hubbard tvrdil, že školu úspešne dokonèil. Celkom odlišne hodnotia Hubbardove štúdiá v rokoch kritickí životopisci: dvakrát nezložil skúšku z matematiky a v kurze jadrovej fyziky prepadol. Pod¾a oficiálnej správy z univerzity bol dokonca v druhom roèníku vylúèený. Pochybný doktorát z filozofie získal až v roku 1953 na Sequoia University, kde sa vyuèuje korešpondenènými kurzami bez prednášok a skúšok. Otec, hrdina a diabol Po odchode z univerzity si Hubbard zarábal písaním sci-fi, romantických príbehov, kovbojok a detektívok. Pod mnohými pseudonymami (Winchester Remington Colt, Legionár 148, Kurt von Rachen atï.) chrlil vraj každých štrnás dní novú novelu. U nás (v ÈR pozn. red.) vyšla poviedka Des, neskôr aj knihy Plán invázie, Èierna genéza a Medzi nepriate¾mi. Pod¾a scientologických údajov Hubbard zverejnil

12 dovedna 530 titulov, ktorých náklad presiahol 83 miliónov výtlaèkov. Pod¾a nezávislých životopiscov bol Hubbard v rokoch prvýkrát ženatý. Luise N. Grubbová, prezývaná Polly, mu porodila syna a dcéru. O skrachovanom manželstve s Polly, ako aj o ïalších Hubbardových ženách a de och scientológovia decentne mlèia, s pompou zato vykres¾ujú Ronovo vojnové hrdinstvo v americkom námorníctve v rokoch , za ktoré bol vraj ocenený mnohými vysokými vyznamenaniami. Službu v U. S. Navy potvrdzujú hoci v ove¾a triezvejšej verzii aj nezávislé zdroje. Ku koncu vojny strávil Hubbard nieko¾ko mesiacov v nemocnici, oficiálne dokumenty spomínajú lieèbu vredov a pobyt na psychiatrickej klinike, scientológovia hovoria o ažkom zranení z bitky a èiastoènom oslepení a ochrnutí, z ktorých sa vylieèil silou vlastnej mysle. Podobne potom pomohol i ïalším pacientom. Arthur Lyons, autor štúdie o uctievaní diabla Satan a chce uvádza, že Hubbard bol aktívnym èlenom Ordo Templi Orientalis, medzinárodnej satanistickej lóže založenej Aleisterom Crowleyom. Na Hubbardovej posadnutosti satanizmom sa zhodujú i Moos a Lafayette Ronald junior, zvaný Nibs, prvorodený syn Rona a Polly, ktorý sa s otcom názorovo rozišiel v pä desiatych rokoch. V neskoršom interview Nibs vyhlásil: Èierna mágia je jadrom scientológie. Môj otec neuctieval Satana, on si myslel, že Satanom je. Scientológovia Hubbardove kontakty s Crowleyom síce Scientologické centrum v Los Angeles neprezentujú, ale napodiv ani nepopierajú. Pod¾a ich verzie bol Ron k satanistom vyslaný ako tajný agent BI. Crowley mal totiž údajne prístup k informáciám o nukleárnom výskume a Hubbard mal zabráni ich predaju do vtedajšieho ZSSR. V auguste 1946, ešte pred rozvodom s Polly, sa Hubbard oženil so Sárou Elisabeth Northrupovou a mal s òou dcéru. Po piatich rokoch bolo manželstvo rozvedené, Sára Rona obviòovala z extrémnej fyzickej a psychickej krutosti. Moos cituje nieko¾ko správ BI, pod¾a ktorých bol Hubbard mániodepresívny psychotik postihnutý paranojou. V marci 1952 sa Hubbard oženil po tretíkrát. Zväzok s Mary Sue Whippovou vydržal až do sedemdesiatych rokov a vzišli z neho dve dcéry a dvaja synovia. Napriek zjavným ažkostiam s rodinným spolužitím a promiskuitou Hubbard neváhal zverejni náuènú príruèku Ako zachráni tvoje manželstvo. Dianetický zázrak Mohutná erupcia, pažerák sopky chrlí oheò a lávu: emotívna fantázia na obálke knihy Dianetika moderná veda o duševnom zdraví naznaèuje, akú revolúciu v psychológii a medicíne L. Ron Hubbard asi zamýš¾al. Lenže tak ako obal i obsah práce sa ukázal ako prázdna fantázia. Psychológ Jiøí Rùžièka v recenzii Dianetiky uvádza: (Hubbard) evidentne prevzal a preformuloval reudov,topografický a,štrukturálny model a neuviedol k nemu jediný odkaz. To isté urobil s kybernetikou, darvinizmom, s teóriou ¾udskej pamäti. Pod¾a Rùžièku je dianetika spotvorenou psychoterapiou, (Hubbard) ukázal, kam vedie polovzdelanos, pseudoveda, ako vyzerá zlá a svojvo¾ná diagnostika a manipulácia s klientmi a pacientmi ( ) Dianetika sa neuchytila preto, lebo v nej o nijakú lieèbu nejde. Hubbardovo ambiciózne dielo, ktorého názov tvorí zloženina gréckych slov dia (skrze) a nús (rozum), vyšlo v roku 1950 a spoèiatku skutoène bolo bestsellerom. Dodnes sa vraj predalo vyše 17 miliónov výtlaèkov; existuje však podozrenie, že Hubbardove knihy hromadne vykupujú scientológovia. V ÈR sa tento trhák èoskoro po vydaní roku 1997 stal ležiakom a ponúka sa vo výpredajoch zlacnených kníh. (Podobne je to aj na Slovensku pozn. red.) Èoskoro však dianetika narazila na odpor medikov, psychológov a psychiatrov a stiahli ju z predaja. Odvtedy sa datuje konkurenèný boj a extrémna nevraživos Hubbarda voèi týmto odborom. Zákaz lieèi dianetikou bez úradného lekárskeho oprávnenia a zložitá finanèná situácia priviedli zneuznaného Hubbarda k rozhodnutiu zahali svoju technológiu do náboženského odevu. V rokoch prevzali dianetici niektoré vonkajšie znaky cirkví (obrady, rituálne obleèenie), do znaku si dali upravený kríž a stali sa scientológmi (z latinského scio veda a gréckeho logos poznanie, t. j. veda o poznaní). Pod¾a Nibsonovho svedectva dianetika i scientológia sa vždy prezentovali a prezentujú ako založené èisto na vede: Otec a ja sme vytvorili náboženskú fasádu len kvôli daniam a právnej ochrane pred obvinením z podvodu. Bývalý èlen Scientologickej cirkvi Gerald Armstrong dokonca uvádza, že vo vrcholových štruktúrach hierarchie scientológiu prezentujú ako protiklad náboženstva, ktoré sa považuje za úpadok ¾udstva, za duševné bláznovstvo. Pod¾a vyznávaèov scientológie je dianetika všeliekom. Za každým problémom väzia engramy, negatívne skúsenosti (i z minulých životov) zasunuté v podvedomí (reaktívnej mysli), ktoré nepriaznivo, nezávisle od nášho rozhodovania, ovplyvòujú náš život. Špeciálnou metódou auditingom (nápadne sa podobá hypnóze, èo, pravda, scientológovia rozhorèene odmietajú) možno engramy a celé podvedomie postupne presunú do vedomia (analytickej mysle), kde už všetko úplne ovládame. Takto si zvýšime IQ, alebo sa vyklírujeme

13 (clear èistý). Scientológia dovádza dianetický stav clear (vyèistenec) ešte k väèšej dokonalosti. Na Moste k totálnej slobode sa Clear postupne stáva operujúcim thetanom OT (slovo thetan Hubbard vytvoril z gréckeho písmena théta, ktoré vyjadrovalo myšlienku, ducha). Na priekopníckej ceste po stupòoch OT Hubbard s nasadením života prešiel tzv. stenou z ohòa a odhalil, že božských duchov thetanov pred 75 miliónmi rokov uväznil na Zemi galaktický krutovládca Xenu. Vïaka mesiášovi Hubbardovi sa teda thetani v ¾udských telách oslobodzujú. OT je schopný kontrolova hmotu, energiu, priestor a èas ( ), je schopný by príèinou v živote. Avšak proces auditingu na dosiahnutie stavu clear v Èeskej republike stojí absolventa asi 150 tisíc korún, v Nemecku však údajne 70 tisíc mariek, Most k vyšším stupòom OT, predávaný len v USA, stojí až 300 tisíc dolárov. Diktátor Einstein, reud, Ježiš, Budha, Platón, Konfucius a ïalší velikáni s ú¾ubou a uznanlivým úsmevom pozorujú žiariaci znak scientológie ilustrácia z propagaènej publikácie názorne ukazuje, kto je najväèším géniom ¾udstva Prakticky celé pä desiate roky strávil Hubbard na svetovom bádate¾skom turné a prednášal o dianetike. Svoju metódu vybrusoval desiatkami náuèných príruèiek. Ako návnadu na stretnutie s dianetikou vytvoril Hubbard Oxfordskú analýzu kapacity (u nás Oxfordský test osobnosti). So slávnou univerzitou nemá test niè spoloèné, použité meno má len vzbudi zdanie serióznosti. Scientológovia však tvrdia, že pri práci na teste sa Hubbard práve zdržiaval v Oxforde. V roku 1954 Hubbard založil prvú Scientologickú cirkev v Los Angeles. Mimo USA sa mu najväèšmi darilo vo Ve¾kej Británii, hlavné centrum si zriadil v starom sídle Saint Hill Manor, potom mu však ako nežiaducej osobe zakázali vstup do krajiny. V druhej polovici šes desiatych rokov teda zakúpil tri škunery, nalodil sa na Apollo a presunul svoj velite¾ský stan do medzinárodných vôd. Svojich najvernejších poèas nieko¾kých mesiacov vyškolil na zdatných námorníkov a vytvoril z nich Sea Org (Morskú organizáciu), najvyššiu mocenskú štruktúru Scientologickej cirkvi. Sám si prisvojil velite¾ský titul commodore. Èlenovia Sea Org sa obliekajú do námorníckych uniforiem pod¾a vzoru U. S. Navy a podpisujú služobný kontrakt na jednu miliardu rokov. Hubbard mal na palube Apolla verné služobníctvo Organizáciu komodorových Hra pri príležitosti Hubbardových narodenín má napomôc expanzii jeho diela poslíèkov, ktorú tvorili deti popredných scientológov, predovšetkým pekné, mladé dievèatá vo veku osem až pätnás rokov. Poslíèkovia nesmeli ži s rodièmi, boli Hubbardovi stále k dispozícii, starali sa o jeho pohodlie, hygienu a spojenie so svetom. Atmosféru okolo Hubbarda a jeho Sea Org vykres¾uje bývalý scientológ Jerry Whitfield: Ich prístup bol ve¾mi povýšenecký, extrémne arogantný, domnievali sa, že sú jediní ¾udia, ktorí poznajú jedinú najvyššiu pravdu. Jeho manželka Hana, exèlenka Sea Org, ho dopåòa: Potom, èo Hubbard prešiel stenou ohòa na stupeò OT3, bol považovaný za Boha v biblickom zmysle slova, vševediaceho, všadeprítomného. Rovnaký stav môže dosiahnu každý pokroèilý OT. V roku 1975 Apollo zakotvilo na loride pri meste Clearwater, odkia¾ Hubbard ïalej ovládal svojimi etickými inštitúciami svoju cirkev (za uplynulých 20 rokov expandovala do 52 štátov). Podstatou etiky bola honba za vysokými štatistikami usilovná práca pre cirkev, pod¾a Hubbardovej známej inštrukcie zarábaj èo najviac peòazí. V liste datovanom AD (skratka neznamená Anno Domini roku Pána, ale After Dianetics po dianetike) Hubbard napísal: Scientológovi sa prepáèi aj vražda, keï má vysoké štatistiky, ale nemôže ani kýchnu bez toho, aby nedostal úder, keï ich má nízke. Disciplinárne a etické prehrešky trestal Hubbard Núteným programom rehabilitácie. Trest si previnilci odpykávali otroèinou na flotile alebo na scientologických pozemkoch. Gulag v kalifornskej púšti opisuje bývalý vysoko postavený scientológ Vaughn Young: Dvanás hodín sme museli tvrdo pracova, pä hodín študova Hubbardove diela, sedem hodín sme spali. Nosili sme èierny trestanecký odev. S nikým mimo tábora sme sa nesmeli rozpráva. Normálna chôdza bola zakázaná, museli sme vždy beža poklusom. Platili nám pä dolárov týždenne. Držali ma tam dvanás mesiacov. Nad železnou disciplínou bdela prepracovaná štruktúra tzv. etických komisárov a tajná scientologická polícia GO (Guardian Office). Svetu skrytý totalitný systém si však veriaci budujú aj sami. Pri preèis ovaní auditingom o sebe pacient vyzradí všetky tajné poklesky a zlé skutky a audítor (terapeut) ich ne¾útostne archivuje. V prípade problémov možno potom minulé hriechy použi na vydieranie! Na verejnosti sa Hubbard naposledy objavil v roku 1980, neskôr sa kvôli tlaku úradov a polície radšej skrýval. Spojenia

14 so svetom mu sprostredkúvali bývalí poslíèkovia manželia Broekerovci. L. Ron Hubbard zomrel (pod¾a scientológov opustil telo ) na svojom ranèi San Louis Obispo v Kalifornii, jeho pozostatky boli spálené a popol bol rozsypaný do mora. Dávid Miscavige, bývalý Hubbardov poslíèek, teraz vodca scientológov, vysvet¾uje, že prešiel k výskumu na ïalších stupòoch OT, kde nie je telo nièím iným než prekážkou. Útok cez Hollywood Umelci majú obrovskú rolu pri vytvorení reality len zriedka, preto ich musíme získa. Hubbard odštartoval v pä desiatych rokoch Projekt Celebrity, chcel využi popularitu M. Dietrichovej, W. Disneyho, G. Garbo èi E. Hemingwaya, ale neuspel. O to väèšiu rados mu na sklonku jeho pozemskej kariéry urobila nová herecká generácia. Scientológmi sa stali John Travolta a Kelly Prestonová, Tom Cruise a Nicole Kidmanová, Priscilla Presleyová a jej dcéra Lisa Maria, Anne Archerová, Shirley MacLaineová, hudobník Chick Corea a ïalší. Pre stars bolo v Hollywoode zriadené centrum, kde sa dianetická kúra poskytuje v luxusnom prostredí. Ako odplata sa od nich vyžaduje nielen finanèná podpora, ale aj propagácia na verejnosti. Travolta sa musel zúèastni na tlaèovej konferencii organizovanej na protest proti rozsudku, ktorý bol pre scientológov nepriaznivý. Cruise priviedol pri preberaní Oscara na pódium jedného zo šéfov scientológie. ilm enomén, v ktorom Travolta hrá zázraène osvieteného génia, sa považuje za skrytú reklamu na stavy clear a OT. Predlohou zatia¾ posledného Travoltovho filmu Battlefield Earth (Bojisko Zem) je rovnomenná sci-fi samotného Hubbarda z roku Rolou v tomto filme sa mu vraj splnil celoživotný sen. (V týchto dòoch film získal hollywoodsku Zlatú malinu (antioscara), cenu za najhorší film roka 2000.) Chápadlá LRH Každý scientológ si môže zakúpi výpravné publikácie o L. R. Hubbardovi, jednotlivé diely Série Ron: Spisovate¾, ilozof, Audítor, Kapitán, Umelec, ilmový tvorca, Pedagóg, Priate¾ èloveka (Humanista), Hudobník, Dobrodruh objavite¾, Básnik, otograf, Letec, Vedec, Manažér, Záhradnícky expert. Medzi oslavnými titulmi však nikdy nenájdeme ten najpodstatnejší: Ron Chobotnica. Hubbardov rukopis sa zrete¾ne prejavuje na charaktere Scientologickej cirkvi, ako ju opísal vyššie zmienený V. Young: Nikdy nám (Scientologickej cirkvi) nešlo o povznášanie ¾udí a záchranu ich duší. Chceli sme usmeròova vládu, získa kontrolu nad oznamovacími prostriedkami, nad bankami. Mali sme rovnaké ciele ako politické hnutia ( ) Hromadenie peòazí je síce prvoradou úlohou, ale skutoèným cie¾om je získanie moci. Presne pod¾a Hubbardovej výzvy: Toto je naša planéta. Prevezmi ju! Základ ekonomickej moci scientológie tvorí hospodárska Lobby WISE (Svetový inštitút scientologických podnikov) a ABLE (Asociácia za lepší život a vzdelanie). Tieto centrá koordinujú podnikanie širokého spektra firiem. Taktikou je dosadi vlastných ¾udí na vplyvné pozície. Iné firmy predávajú Hubbardove administratívne technické programy, ktoré majú zefektívni podnikanie (firmy Bernhard Schmitt a Business Success. irma Business Success pôsobí aktívne aj na Slovensku pozn. red.). Tieto technológie väèšinou dovedú zamestnancov zákazníckej firmy až k auditingu. Auditing pod¾a propagaèných materiálov scientológov oto: archív Americký týždenník Time na konci osemdesiatych rokov dokumentoval, že priznania získané v auditingu slúžili scientológom pri burzových špekuláciách a na preniknutie do Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu èi Vývoznej a dovoznej banky USA. Scientologická cirkev potom na základe získaných informácií špekulovala s menou štátov, ktoré dostali pôžièky. K podnikom získavajúcim nových klientov pre dianetické centrá patria aj Hubbardove bohumilé organizácie: Narconon (pomoc narkomanom), Criminon (pre delikventov) a rehabilitaèný saunovací program Purif. Oficiálne na ochranu zneužívaných pacientov založil Hubbard Obèiansku komisiu pre ¾udské práva, v skutoènosti však ide o boj proti psychiatrom a psychológom. Scientologická cirkev tu získava svedectvá proti konkurencii a problémy zneužitých potom hojí dianetikou. Hubbardovu organizáciu už mnohokrát vyšetrovali. Najväèšiu publicitu získala operácia Snow White (Snehulienka), naštartovanej GO na èele so šéfkou Mary Sue Hubbardovou v roku Snehulienka sa mala infiltrova do vládnych úradov a Interpolu a odcudzi materiály, ktoré boli pre Scientologickú cirkev nepriaznivé. O tri roky neskôr všetko prasklo, cirkvi zhabali kompromitujúce i ukradnuté dokumenty a devä vysokých funkcionárov GO bolo odsúdených do väzenia. Mary Sue dostala pä rokov a pokutu desa tisíc dolárov. V reakcii na zatknutie sa Hubbard od manželky úplne dištancoval, organizácie GO zrušil a nahradil Úradom špeciálnych aktivít OSA. Praktiky však zostali rovnaké za infiltráciu OSA do radov torontskej polície a krádeže dokumentov bola Scientologická cirkev odsúdená v roku Jesse Prince, ktorý mnoho rokov pôsobil vo významných funkciách tejto cirkvi, potvrdzuje, že scientológia sa systematicky usiluje o ovplyvòovanie sudcov, ktorí proti nej vedú procesy. Prostredníctvom OSA zhromažïuje súkromné údaje o sudcoch, ich príbuzných a priate¾och a vydiera ich. Kompromitujúce údaje si v prípade potreby Scientologická cirkev èasto vymýš¾a. Najtvrdšiu politiku proti hubbardovcom vedie Nemecko. V niektorých spolkových krajinách zaviedlo previerky, aby sa scientológovia nedostali do štátnej správy. Tamojší Spolkový úrad na ochranu ústavy dospel k záveru, že táto organizácia sa usiluje o nastolenie nového spoloèenského poriadku, ktorý je protidemokratický, a tým ohrozuje bezpeènos SRN. Napriek všetkej kritike Scientologická cirkev nestojí na konci storoèia zle, pôsobí vo vyše 130 krajinách sveta. Odhad poètu veriacich sa pohybuje od stoviek tisíc až k ôsmim miliónom (v ÈR nieko¾ko stoviek) a jej roèný zisk je minimálne 300 miliónov dolárov MARTIN KOØÍNEK (Z èasopisu RE LEX è. 41/2000) Preložila: A. MRÁKOVÁ Repro z knihy L. R. Hubbard: Ein Portrait

15 New Age dáždnik nad neopohanstvom Dožili sme sa neuverite¾ne zaujímavých èias. Pokúšajú sa spoji materiálne s duchovným a rozumové s transcendentálnym. Humanistickí myslitelia predpovedajú fundamentálnu transformáciu celého ¾udského rodu. Hovorí sa o revolúcii vedomia, o pohybe ¾udského potenciálu, o celkovej zmene paradigmy. Vzniknutá situácia nás provokuje k otázkam: Je to iba napätie z nástupu nového tisícroèia a strach z nieèoho nového, èo spôsobuje obrátenie celkom neveriacich ¾udí k viere, duchovnosti a náboženstvu, k javom, ktoré si náš materialistický poh¾ad na svet nedokáže vysvetli, alebo je to naozaj príprava na radikálne zmeny vo vedomí èloveka? Vzdáme sa tradièného prístupu k materiálnej èi duchovnej realite? Aj takéto otázky, na ktoré sa pokúšame nájs odpovede, nepochybne svedèia o tom, že v dnešnej kultúre nastal obrat k duchovnosti, k transcendencii, opierajúci sa však èasto o znovu oživené kulty a pohanské náboženstvá, ktoré svojou nezvyèajnos ou chcú prinúti súèasného èloveka k duchovnému úsiliu. Súèasné spôsoby h¾adania Absolútna sú èasto spojené s cestou vedúcou labyrintom skrytých vedomostí a s orientálnymi doktrínami prispôsobenými potrebám západného sveta. Ve¾a publikácií zdôrazòuje výraznú krízu západnej civilizácie a vyzýva k duchovnému rozvoju ¾udstva v novej spoloènosti, v ktorej bude èlovek v harmónii so svetom a božstvom rás k dokonalosti. Vízia dosiahnutia raja na zemi nie je cudzia žiadnemu z ¾udských želaní a snáh. Dejiny náboženstva, duchovnosti; celá naša civilizácia je dôkazom túžob èloveka po raste k ideálnej ¾udskosti, avšak dnes môžeme by svedkami chorobného naháòania sa za dokonalos ou, rozširovania našej inteligencie, vnímania, zmyslových a duchovných zážitkov. Zodpovednos za tento svetonázorový zmätok nesie bezpochyby jeden z charakteristických úkazov uplynulého tisícroèia, ktorý s ve¾kou nádejou oèakával príchod nového milénia a ktorý mnohí nazývajú NEW AGE (Nový vek). Už názov poukazuje na nový prístup k realite, k problémom, s ktorými zápasí celé ¾udstvo i jednotlivec. Všetko, èo je nové, èasto kontroverzné, èo vystupuje proti zaužívanému poriadku sveta i tradièným náboženstvám, sa môže zaradi do hnutia New Age. Avšak okrem svojskej módy v štýle New Age a ve¾kého záujmu o tento fenomén zo strany sociológov, teológov a psychológov je ve¾mi ažké nájs nejakú spoloènú definíciu. Najlepšie to možno pochopi, ak vezmeme do úvahy postupný rozvoj a evolúciu tohto hnutia, rozmanité názory odborníkov, ich emocionálny prístup a prijatý svetonázor. Dva prúdy komerèný a odborný Keï neexistuje možnos jednoznaèného opisu akéhoko¾vek hnutia èi javu, treba oznaèi nieko¾ko jeho základných významov, alebo sa koncentrova na javy, ktoré sú preò charakteristické. K tomu nám môže dopomôc rozlíšenie rôznych aspektov tohto prúdu, zvláš tých, èo sú výluène nasmerované na masový odber s komerèným charakterom a tvoria špecifický, mohli by sme poveda akýsi folklór New Age (tzv. magický èi komerèný Vodnár), ako aj odborných obsahov na vysokej intelektuálnej úrovni od neho znaène vzdialených (tzv. odborný Vodnár). V odbornom prúde New Age sa racionálne zložky èloveka nahrádzajú intuíciou, pocitmi a mystikou. Vyzdvihujú sa psychické procesy, ktoré dovo¾ujú odkry netušené ¾udské možnosti. Dosiahnutie cie¾a sa nemusí vždy odvoláva na pragmatizmus èi racionalizmus, lebo pre New Age existuje ve¾ké množstvo iných spôsobov, napríklad mágia, okultizmus, východná meditácia. V širokom spektre hnutia New Age, èi už v jeho komerènom alebo odbornom prúde, sa èasto prezentujú idey, ktoré nie sú samy osebe negatívne, ale sú v rozpore s európskou tradíciou. Ide najmä o vylúèenie atomizmu, antropocentrizmu a personalizmu. Namiesto toho sa ponúka vnímanie reality ako celku holisticky, èo výrazne neguje individualizmus. Magický Vodnár Populárna verzia ideológie New Age sa charakterizuje iracionalizmom a magickookultnou orientáciou. Pre tento smer je príznaèné v rámci trhových potrieb predáva urèité produkty: zázraèné kryštály, talizmany a meditaèné techniky v tých najjednoduchších verziách. V nijakom prípade za tým nemožno h¾ada seriózne politické èi ekologické predsavzatia. Je to aspekt New Age s jednoznaène pejoratívnym nádychom, ktorý je zameraný výluène na komerèný zisk. Takýto prístup zastávajú aj aktivisti a spisovatelia zaoberajúci sa zmenami v kultúre. Dokonca sám. Capra, jeden z popredných ideológov éry Vodnára, hodnotí tento smer Nového vedomia negatívne, vidiac v òom ¾udí a organizácie so sklonmi k využívaniu a podvodom, s chorobným erotizmom a nadmerným záujmom o materiálnu sféru. (. Capra, Punkt zwrotny: nauka, spo³eczeñstwo, nowa kultura, s. 567). Tento fakt spôsobuje, že èas aktivistov, odborníkov a ideológov, považovaných donedávna za vedúcich predstavite¾ov New Age, sa zaèína dištancova od všeobecne prijatých názorov svojho prúdu. Najlepšie to možno pochopi vtedy, ak zoberieme do úvahy pripisovanie ideológie New Age ve¾mi primitívnym formám masovej kultúry, èo, samozrejme, odrádza verejnú mienku. Hnutie New Age podlieha vidite¾ným pravidlám komercializácie, èo možno pozorova na pribúdaní elementov spojených skôr s urèitým kultúrnym folklórom než so skutoènými ideami: V súèasnosti si na názov New Age, kedysi prijatý väèšinou s urèitým entuziazmom,

16 dávame lepší pozor, pretože v bežnej reèi sa zaèal spája skôr s lovcami senzácií ( ), ktorí sa väèšmi zaujímajú o hrabanie sa v okultizme a o zakladanie kapitalistických firiem pre naivných, ako o dosiahnutie duševnej premeny (J. Drane, Co New Age ma do powiedzenia Koœcio³owi, s. 18). Vodnár odborný Smerovanie hnutia New Age výluène ku komercializácii, alebo vnímanie v òom iba zvulgarizované tradície Orientu je zjednodušením jeho skutoèného rozmeru, viažuceho sa k urèitým pre kultúru alternatívnym hnutiam. Pre komerèný aspekt hnutia je charakteristické sugerovanie jednoduchých odpovedí na odveké otázky, vytváranie závislosti od drog a duchovných majstrov. Z odborného h¾adiska hnutia New Age však cie¾om takýchto firiem nie je len predaj akéhoko¾vek produktu, ale aj iniciácia celkovej kultúrnej transformácie s ïalekosiahlymi dôsledkami. Táto premena so sebou nesie i vznik nového svetonázoru komplexne ovplyvòujúceho èinnos èloveka. Východiskovým bodom tejto aktivity je starostlivos o èloveka, o prirodzené prostredie a globálny pokus riešenia problémov, vynárajúcich sa pred ¾udstvom. Objavuje sa tiež celková kritika európskej civilizácie. Zavrhuje sa newtonovsko-karteziánsky svetonázor, biblický patriarchalizmus, hospodárstvo závislé od nerastných zdrojov a spoloèenský konzumizmus. Hnutie New Age sa zakladá na subjektívnom vplyve krízy celej civilizácie, ktorá už v súèasnosti údajne vyèerpala všetky svoje tvorivé možnosti. Kladie si za úlohu doplni jednostranne chápanú orientáciu Západu o odvrhnuté a represiované elementy. Chce znovuobjavi èloveka s jeho bohatým vnútrom, kladúc rovnako dôraz i na jeho materiálnu stránku. V oblasti vedeckého prúdu New Age existuje ve¾mi mnoho prvkov a ich negatívna èinnos je v niektorých prípadoch diskutabilná, i keï vezmeme do úvahy kres anskú náuku. Možno medzi nimi odlíši : vytvárajúce sa skupiny ¾udí kladúce si za cie¾ pomôc sami sebe v riešení ažkých životných situácií a zároveò prehåbi si záujem o vlastné zdravie, o možnosti sebarealizácie, psychoterapie (homeopatia, akupunktúra, východné masáže) èi o metódy modernej psychológie. Záujmy tohto druhu sú spojené s fascináciou mysticizmom a pestovaním nejakej tajnej tradície Východu èi Západu (sufizmus, teozofia). Vyskytujú sa i hnutia s rastúcim ekologickým vedomím prejavujúce sa nárastom citlivosti na degradáciu životného prostredia až po militantné akcie radikálnych anarchistických organizácií. Pri kritike niektorých javov je však potrebná urèitá opatrnos, aby sme ich nekritizovali iba preto, lebo vystupujú pod hlavièkou New Age. Takéto široké významové rozpätie termínu New Age je príèinou mnohých kontroverzií, týkajúcich sa charakteristiky a svetonázoru jeho úèastníkov. Neraz sa samotný názov používa nielen z potreby pomenova urèité èinnosti, ale aj preto, aby sa mohli ohodnoti. V urèitých prípadoch môže ma samotné pomenovanie schopnos doda publikáciám èi umeleckým dielam obsahovú èi komerènú hodnotu. V tomto konkrétnom prípade sú do hnutia New Age zaèlenené aj významné osobnosti z nedávnej èi dávnej histórie. Môžeme medzi nimi nájs filozofov, vedcov èi dokonca i pravoverných katolíkov. Takýto postoj môžeme nájs v poèetných lexikónoch a encyklopédiách zviazaných s New Age. Na druhej strane zasa vznikajú situácie, keï sa tento termín použije s cie¾om zdiskreditova urèitý jav a zníži jeho hodnotu. Vtedy sa stáva negatívnym ideologickým termínom a neslúži na opísanie èohoko¾vek, ale sa cielene použije na boj proti nepohodlným myšlienkam èi názorom alebo na ich negatívne hodnotenie. V tomto prípade sa vo ve¾kej miere používajú praktiky založené na sugescii, že hnutiu New Age stoja za chrbtom tajné radikálne organizácie a idealistické heslá stúpencov hnutia New Age sa stávajú iba zásterkou aktivít ohrozujúcich ¾udskos. Takéto presvedèenie však znemožòuje akýko¾vek dialóg so stúpencami iných svetonázorov. Tak sa môže aj kritika ekológie èi vegetariánstva javi škodlivá iba preto, že sa objavuje pod hlavièkou fenoménu New Age. Genéza New Age Všetko vyššie spomenuté svedèí o tom, že New Age je komplikovaný fenomén, ktorý nemá centrálne riadenie, jednotnú ideológiu, presne urèené ciele ani konkrétne formy èinnosti, ba ani žiadne deklaratívne formy èlenstva. Preto možno ¾ahšie vyjadri, èím New Age nie je, než poda jeho definíciu. Namiesto syntetického skúmania jeho definovania sa ve¾akrát stretneme s vymenúvaním mnohých praktík, javov nie vždy obsahujúcich esenciu tohto hnutia. ažkosti pri definovaní sú tiež spôsobené mechanizmom vznikania New Age, ktoré povstalo na križovatke rôznych spoloèenských a kultúrnych smerov, tvoriacich zmes trendov, nie vždy do seba zapadajúcich. Ve¾kou pomocou v úsilí porozumie New Age sú otázky na hlavné pramene jeho inšpirácie. Jednou z možných ciest sa stáva pokus charakterizova kultúrno-spoloèenské javy predchádzajúce jeho vzniku. Treba sa lepšie pozrie aj na prúdy v našej civilizácii, rôzne idey, na ktoré sa odvolávajú ideológovia New Age, idey, ktoré vždy nepochádzajú z takých prameòov, o akých snili sympatizanti New Age. Predpokladá sa, že hnutie New Age svojimi koreòmi siaha až do starovekej histórie, èerpá z elementov gnózy, židovskej kabaly a experimentuje s mysticizmom. Tieto spomínané elementy obohatené o súèasné vedecké teórie boli prenesené do súèasného sveta, èím utvorili svojho druhu jedineènú zmes èasto ve¾mi odlišných svetonázorov. New Age a gnóza Medzi sympatizantmi New Age vládne presvedèenie o ve¾mi blízkom vz ahu medzi nimi praktizovanými ideami a starovekou gnózou. Možno otvorene poveda, že hnutie New Age je súèasnou formou gnosticizmu s charakteristickou pre neho najhoršou formou samospasenia. Väèšina koncepcií, z ktorých hnutie èerpá, zdôrazòuje potrebu nadprirodzených vedomostí, zaruèujúcich duchovný rast. V tomto prípade možno nájs fascináciu gnózou, ktorá sa neviaže na nijaký konkrétny náboženský prúd, ale túži èloveku iba priblíži to, èo je blízke všetkým svetonázorovým systémom. Gnóza je ahistorickým poznaním týkajúcim sa tajomstiev sveta, jeho stvorenia a v òom žijúceho èloveka. V dávnych èasoch bola urèená kòazom, kniežatám a všetkým, èo mali rozhodujúci vplyv na formovanie spoloènosti. Svoje idey opierala o platónsky dualizmus, filozofický smer, ktorý vníma okolitú realitu ako zdeformovaný obraz dokonalého sveta ideí. Pod¾a gnózy je èlovek tvorom uväzneným vo svojej materiálnej schránke a ku skutoènému obrazu ideálneho sveta je schopný priblíži sa iba pomocou intelektuálneho úsilia. Takéto poznanie je urèené iba malej skupine, zatia¾ èo nové svetonázorové hnutia, medzi nimi aj New Age, chcú toto poznanie odhali celému ¾udstvu, a tým ho dovies k dokonalosti

17 Gnóza èloveka privádza k dualistickému videniu a hodnoteniu sveta. Výrazne odlišuje duchovný rozmer od telesného a veèný od doèasného. Celé vidite¾né stvorenie je pod¾a gnózy zlé, pretože je podmienené pozemským èasom, ktorý pre gnostikov nemá nijaký význam, lebo sa mení iba na netrpezlivé ponáh¾anie. Gnostická duchovnos dištancuje èloveka od telesnosti, èím zabraòuje etickému zaobchádzaniu s vecami tohto sveta a v òom žijúcich ¾udí. Sympatizanti gnózy majú zámer využi niekedy i bezcitne èas, ktorý im zostal, ba èasto i ¾udí v òom žijúcich na realizáciu svojich duchovných cie¾ov odtrhnutých od tvorivého budovania sociálnej spravodlivosti a ešte väèšmi odtrhnutých od lásky. Hoci ideológia New Age sa výrazne odlišuje od takéhoto chápania sveta a èloveka, je potrebné si všimnú, že existujú sekty a kulty, ktoré takúto ideológiu prijímajú. Ako príklad možno spomenú Misiu Èajtánju, raealiánov, scientológov, Rodinu lásky a mnohé iné skupiny. Gnóza v dnešných èasoch tvorí súèas všetkých moderných doktrín, hnutí a kultov založených na tom, že èlovek je schopný vlastnými silami sa dopracova k nadprirodzeným vedomostiam, avšak dôležité je poveda, že gnostické idey nie celkom korešpondujú s ideami hnutia New Age, hoci sú výraznou inšpiráciou svetonázorových hnutí tohto prúdu. Ich prítomnos možno nájs už v naznaèenom dualizme dobra a zla v gnosticizme, ezoterizme a teozofii. Gnosticizmus tvorí historický základ gnózy. Týmto pojmom sa oznaèujú náboženské a svetonázorové hnutia, ktoré vznikli v 2. storoèí n. l. Tie odha¾ovali skutoèné poznanie, ktoré malo rozuzli odveký problém tohto sveta existenciálny problém dobra a zla. Pokúšali sa ukáza cie¾ a zmysel života èloveka, ktorý sa náhodou ocitol v materiálnom svete, nútený ži a bojova s nepriate¾skými silami. Gnosticizmus, hoci vystupoval v rámci kres anského náboženstva, nikdy nevytvoril takú herézu, ktorá by bola výluène s ním spätá. aktom však je, že znaèná èas predstavite¾ov gnostických hnutí bola vo svojich zaèiatkoch spätá s cirkvou a sama postava Ježiša sa stala jednou z najdôležitejších súèastí ich uèenia. V dnešnom široko chápanom aspekte New Age tvorí ranokres anský prúd gnosticizmu urèitú fázu takzvaného ezoterického kres anstva, odvodeného od sv. Jána a sv. Pavla. Tento prúd vystupuje proti takzvaným rímskym kres anským náboženským ideám, ktoré mali by ovládnuté snahami o pozemskú vládu cirkvi. Prvé spoloèenstvá gnostikov pripomínali kres anské hnutia: hlásali spoloèné morálne zásady a preberali kres anské náboženské obrady. Vzh¾adom na zjavnú racionálnos sa stal tento prúd atraktívny pre mnohých Ježišových stúpencov a tým predstavoval ve¾ké nebezpeèenstvo pre nové náboženstvo. V urèitých aspektoch gnóza môže pripomína i hnutie New Age. Vlastnos ami týchto dvoch ideológií je roztrieštenos, mnohoznaènos, návrat k špiritizmu. Gnostici, podobne ako stúpenci New Age, sú prezentovaní ako otvorení, tolerantní ¾udia doceòujúci ženský element vnímania reality. Gnostické idey sú však nezluèite¾né s ideami New Age. Pokus o kombináciu oboch svetonázorov je nemožný, lebo jasne odpovedá na otázky týkajúce sa existencie obidvoch prúdov. Vymedzenia ktoréhoko¾vek z nich, odpovede na otázky ich identity, ideový obsah, genézu a význam pre dnešnú západnú mentalitu sú výzvou pre mnohých odborníkov. Existujú však zásadné rozpory medzi gnostickou víziou božstva, èloveka a sveta a medzi ideami hlásanými New Age. Skúmanie možnosti porovna tieto dva svetonázory nám môže pomôc porozumie, èím hnutie New Age naozaj je a spozna mechanizmus vzniku jeho svetonázoru, ktorý spoèíva v preberaní a uložení ideí tak, aby zapadali do relativistického, už prijatého svetonáh¾adu. a) Idea sveta K zaujímavým záverom sa možno dopracova pokusmi porovnáva koncepcie okolitého sveta a jeho podstaty. V ideológii New Age má táto koncepcia takmer svätý, preduchovnený, tvorivý charakter, naèrtnutý koncepciou monizmu, východnými náboženstvami a závermi súèasnej vedy. Prezentuje sa na rozlièných stupòoch: fyzikálnom, zmyslovom a duchovnom, ktoré sa navzájom prelínajú a vïaka èloveku, patriacemu do zmyslového sveta, sa v òom zjednocujú. Svet vo svojej podstate je ve¾mi podobný, dalo by sa poveda až zhodný s božskou substanciou Absolútnom. To znamená, že podstata, ktorá nás obklopuje, je k nám priaznivá, vedomá si svojej existencie a neustále sa rozvíjajúca. Na porovnanie gnostická kozmológia je najvzdialenejšia chápaniu okolitého sveta ako nieèoho nám nakloneného, plného dôvery. Gnóza stavia výrazne do protikladu svet ducha a svet matérie. Výrazný je i dualizmus dobra a zla, svetla a temnoty; prijíma sa existencia Najvyššieho Boha, totožného s Bohom Nového zákona, a Demiurga, Stvorite¾a sveta, totožného s Bohom Starého zákona. Materiálny svet je vo svojej podstate zlý. ¼udská duša je božským elementom uväzneným v matérii a vyslobodi sa môže iba prostredníctvom poznania, dostupného len neve¾kému množstvu ¾udí. Gnostické dosiahnutie nesmrte¾nosti sa viaže na ví azstvo èloveka nad matériou, chápanou ako nieèo zlé a cudzie. Na druhej strane v New Age nie je matéria nièím odpudzujúcim, práve naopak, vïaka nej sa môže èlovek presvedèi o jednote s božským princípom. b) Idea èloveka Podobne je to aj so vz ahom z h¾adiska ¾udskej telesnosti a sexuality. New Age vidí v telesnosti a sexuálnej sfére èloveka etapy, vïaka ktorým si èlovek uvedomuje svoju skutoènú podstatu a tvorivú životnú energiu. Stretávame sa s tvrdením, že vyjadrenie lásky pomocou sexu je jedným z najdôležitejších zážitkov potvrdenia existencie Boha: Sex je prejavom životnej hnacej sily sveta. Sexualita je prejavom životodarnej sily, ktorá je podstatou všetkého (M. ox: Pierworodne b³ogos³awieñstwo, s. 14). K týmto ideám New Age sa používajú naneš astie násilne zjednodušené príklady kres anských svätých, ktorých náboženské osvietenie sa opisuje ako sexuálne vzrušenie (fuj!). Uvádzajú sa príklady sv. Terézie, sv. Jána z Kríža, sv. rantiška, pre ktorých bola sexualita vyjadrením nesplnených náboženských skúseností (por. J. White: Œwiat Ery Wodnika, s. 197). Tvrdenia tohto typu, ak by mali by prijaté, búrajú kres anskú koncepciu sexuality, zároveò sú však v protiklade s koncepciami gnózy, ktorú New Age èasto považuje za svojho predchodcu. V gnosticizme máme doèinenie s radikálnym nepriate¾ským postojom k telu, s nedôverou k sexuálnej láske a z nej plynúcich pôžitkov. Láska sa tu chápe ako forma zotroèenia èloveka svetom. Všetky

18 REPORT Sladké pokušenie z Hare Krišna Dievèatá, ktoré v týchto dòoch Banskobystrièanom ponúkajú dve sladké gu- ¾ôèky obalené v kokosovej múèke, sú èlenkami sekty Hare Krišna. Dobrovo¾né príspevky získané z predaja neslúžia na charitatívne úèely, ako to pri podomovej ponuke tvrdia, ale na èinnos sekty. ¼udia by si preto mali ve¾mi dobre rozmyslie, èi si od nich sladkos kúpia, èím v podstate podporia pôsobenie tejto sekty na Slovensku povedala zakladate¾ka obèianskeho združenia Integra centra prevencie v oblasti siekt z Banskej Bystrice Mgr. Ivana Škodová. S predajom gu¾ôèok zaèali dievèatá asi pred mesiacom. Vedela som o nich, ale nepodarilo sa mi ich stretnú. Nakoniec zablúdili aj do nášho centra a až vtedy som zistila, o èo ide informovala I. Škodová. Mladé ženy sa jej na vyzvanie preukázali dokladom obèianskeho združenia ISKCON, èo je medzinárodné oznaèenie sekty Hare Krišna. Denník SME/TASR Taliban zaviedol trest smrti pre konvertitov Vládnuce afgánske hnutie Taliban zaèiatkom tohto roka zaviedlo trest smrti pre obyvate¾ov, ktorí prestúpia z islamu na inú náboženskú vieru. Najvyšší vodca Talibanu mulla Muhammad Umar v talibanskom rozhlase Šaría okrem iného povedal, že popravené budú aj osoby, ktoré nie sú moslimami a snažia sa privies vyznávaèov islamu ku konverzii. Umar obvinil stúpencov iných náboženstiev, zvláš kres anov a židov, že sa pokúšajú obráti moslimov na svoju vieru. Nepriatelia islamu sa usilujú znièi èisté náboženstvo všade na svete, vyhlásil Umar a dodal, že aj kníhkupci, ktorí predávajú tlaèoviny kritizujúce islam a materiály o iných náboženstvách, budú potrestaní pä roèným odòatím slobody. Dingir/ÈTK veci z tohto sveta, po ktorých èlovek túži, ho (jeho dušu) odvádzajú od skutoèného cie¾a. Pripútanie sa k akejko¾vek pozemskej veci a aženie z toho plynúcich pôžitkov v koneènom dôsledku vedie k uznaniu seba samého za obyvate¾a tohto sveta, z ktorého neexistuje únik. Ako vidie, idey sveta a èloveka sa v prípade gnózy a hnutia New Age od seba výrazne odlišujú. Aby sme boli schopní definitívne poukáza na nedostatok akýchko¾vek konvergencií medzi týmito dvoma svetonázormi, môžeme si priblíži koncepciu Boha a spasenia. c) Idea Boha Keï sledujeme idey, ktoré šíri hnutie New Age, môžeme v nich objavi pokusy o opísanie Božej bytosti: Všadeprítomný, Vševediaci, tvoriaci prapríèinu sveta, On je energiou pomáhajúcou rieši ¾udské problémy, je univerzálnym prameòom, z ktorého môže èerpa každý; bytos, ktorá zjavným spôsobom preniká každým aspektom ¾udského života, Prvotná tvorivá energia všetky tieto opisy možno nájs v análoch New Age. Ak by aj v tomto hnutí existovala koncepcia onej Najvyššej bytosti, ažko v nej nájdeme Boha transcendentného, cudzieho prírode i èloveku. Na porovnanie, gnostické chápanie Boha, ktorý je celému materiálnemu stvoreniu neznámy, je celkom odlišné a v chápaní New Age celkom nepochopené. Gnostické systémy sa takisto rozchádzajú s ideológiou New Age v koncepcii spasenia èloveka. Hnutie New Age pripúš a možnos autosoteriológie (samospasenia), ktorá sa zakladá na dosiahnutí nesmrte¾nosti pomocou vlastnej aktivity. V gnosticizme je to práve naopak. V rámci gnostických ideí sa zdôrazòuje vnútorná intervencia, ktorá by oživila driemajúcu duchovnú podstatu èloveka a ukázala jej cestu k duchovnej slobode. V rámci gnostických doktrín a presvedèení je teda chybné hovori o možnosti spasenia výluène za pomoci vlastného úsilia. Záver Porovnávajúc obidva svetonázory New Age a gnózu stretávame sa predovšetkým s diametrálnymi, prakticky nezluèite¾nými rozdielmi. Gnóza je svojimi ideami blízka prúdom obsahujúcim antimateriálne, antikozmické náh¾ady, výrazne vystupuje proti telesnosti, podstate, prírode, teda tým ideám, ktoré sú v myslení New Age postavené na piedestál a kde je dôležitá dokonalos a božskos. V tejto súvislosti sa objavujú otázky: Na akom stupni sme schopní hovori o New Age ako o neognóze? V èom sa navzájom podobajú? Èi za jediný spoloèný bod môžeme považova gnosis, alebo sú to tajomné vedomosti prinášajúce spásu, ktoré tieto dva svetonázory spájajú? Nech nás takéto otázky provokujú k dôkladnejšiemu skúmaniu nových svetonázorov a k odha¾ovaniu ve¾kého bohatstva našej tradiènej nábožnosti, ale nech nás nezvádzajú pekne znejúce heslá a postuláty priaznivcov tohto nového náboženstva. Všetko to, o èom snívajú stúpenci New Age, je predsa aj v kres anstve: rados zo života, ve¾ké mystické zážitky, neustály kontakt s Bohom, ktorý je Osobou a nie iba bližšie opísanou pozitívnou energiou. Zdá sa, že jediným spôsobom, ako porozumie hnutiu New Age, je dôkladné štúdium jednotlivých svetonázorových ideí vystupujúcich v rámci tohto hnutia. aktom zostáva, že disponuje ve¾mi peknými a uchu dobre znejúcimi ideami. Odvolávanie sa na ¾udskú slobodu, na boj proti nespravodlivosti, na obavu o duchovný rast, rados zo života, to všetko sú heslá, ku ktorým sa nemožno správa ¾ahostajne. Bližšie skúmanie týchto ideí nás však núti postavi otáznik za tradície, na ktoré sa odvolávajú. Preto možno poveda, že gnostické korene New Age si azda tak ako orientalizmus pomáhajú výsledkami súèasnej vedy psychológie, astrofyziky, biochémie a utvárajú iba uchu príjemne znejúce tézy bez objektívnej hodnoty. PIOTR JANSZEK Preložil:. HOCHEL Piotr Janszek (nar. 1971) absolvent Katolíckej univerzity v Lubline (1999). Magisterskú prácu písal práve na tému Svetonázor New Age a kres anská koncepcia Boha, èloveka a sveta. V súèasnosti študuje odborné štúdium z teológie na Univerzite Kardinála S. Wyszyñského vo Varšave konèiace sa jednoroèným doktorandským kurzom. V máji t. r. sa stane absolventom Apologetického seminára organizovaného Centrom výskumu nových náboženstiev Rafael v Krakove. Je autorom viacerých odborných príspevkov publikovaných v èasopise Sekty i fakty

19 Vek Vodnára S príchodom nového milénia od stúpencov New Age èasto poèúvame, že sa konèí éra Rýb a nastupuje vek Vodnára, èo so sebou údajne prinesie aj nimi oèakávané prevratné duchovné zmeny a zánik kres- anstva. Na to, ako sa astronómia pozerá na tento fenomén, sme sa spýtali RNDr. Pavla Kalinaya, CSc., vedeckého pracovníka yzikálneho ústavu SAV. Struène povedané vek Vodnára je okrídlený názov pre obdobie, poèas ktorého sa jarný bod bude nachádza v súhvezdí Vodnára. Predpokladám však, že èitate¾, ktorý sa hlbšie nezaoberá astronómiou, privíta obšírnejšie vysvetlenie. Zem vykonáva v priestore dva základné pohyby: rotuje okolo svojej osi a obieha okolo Slnka. Pre pozorovate¾a na Zemi tieto pohyby na oblohe definujú dve najdôležitejšie kružnice: rovník a ekliptiku. Rovník urèuje zemská rotácia jeho rovina je kolmá na zemskú (rotaènú) os. Rovník na oblohe si možno predstavi ako priemet pozemského rovníka na oblohu. Hviezda, ktorá sa nachádza na nebeskom rovníku, svieti kolmo na rovník. Vïaka tejto polohe má z h¾adiska pozorovania významnú vlastnos : poèas jedného dòa ju možno 12 hodín sledova z ¾ubovo¾ného miesta na Zemi. Druhý pohyb Zeme jej obeh okolo Slnka urèuje tzv. ekliptiku. Je to vlastne priemet dráhy Zeme pri poh¾ade zo stredu Slnka. Pozorovate¾ovi na Zemi sa ekliptika javí ako dráha (stredu) Slnka po oblohe voèi hviezdnemu pozadiu v priebehu roka. Zemská os je voèi dráhe Zeme sklonená o známych 23,5, a teda aj ekliptika je o tento uhol sklonená voèi rovníku. Pretína ho v dvoch význaèných bodoch: v jarnom a jesennom bode. Slnko sa v dôsledku pohybu Zeme okolo neho zo dòa na deò posúva po ekliptike. Pri prekroèení rovníka z južnej èasti ekliptiky na severnú nastáva jarná rovnodennos, preto tento prieseèník nazývame jarným bodom, v druhom prieseèníku sa Slnko nachádza v okamihu jesennej rovnodennosti. Jarný bod sa stal akýmsi Greenwichom na nebeskej sfére, urèuje na nej nultý poludník. Ekliptika prechádza cez dvanás tzv. zvieratníkových súhvezdí; ¾udia ich názvy dnes poznajú zväèša ako znamenia horoskopov. V èase vzniku horoskopov, v staroveku, sa Slnko poèas vlády toho-ktorého znamenia premietalo do súhvezdia s rovnakým názvom; napríklad v èase jarnej rovnodennosti (21. marca) sa Slnko (a teda aj jarný bod) nachádzalo v súhvezdí Barana. Poloha zemskej osi v priestore však nie je stála. Vplyvom najmä nehomogénneho gravitaèného po¾a Slnka a tiež gravitaèných polí ostatných telies slneènej sústavy na sploštenú zemegu¾u zemská os vykonáva precesný pohyb okolo kolmice na ekliptiku podobne ako detská hraèka våèik, ak by sme ju postavili na rovinu ekliptiky ako na nejaký obrovský stôl s periódou rokov (platónsky rok). Tým sa stáèa voèi ekliptike aj rovina zemského rovníka, a teda sa po nej posúva aj ich prieseèník, jarný bod. Poèas jedného platónskeho roka jarný bod obíde celú ekliptiku, takže v každom z dvanástich zvieratníkových súhvezdí sa nachádza priemerne rokov. Tento èas však pre jednotlivé súhvezdia závisí od ich ve¾kosti a tvaru. Ak vezmeme do úvahy hranice súhvezdí tak, ako ich stanovila Medzinárodná astronomická únia v roku 1925, potom jarný bod vstúpil do súhvezdia Barana okolo roku 1820 pred Kr., do súhvezdia Rýb prešiel okolo roku 45 pred Kr. a do súhvezdia Vodnára prejde až okolo roku 2600; súhvezdie Rýb je pomerne roz¾ahlé. Prívrženci veku Vodnára by mali astronomicky prísne vzaté ešte 600 rokov poèka. Astrológovia však neberú do úvahy ve¾kosti súhvezdí, ktorých názvy prevzali ako znamenia horoskopu; ekliptiku rozdelili na 12 rovnakých èastí a každému znameniu prisúdili rovnaké obdobie vlády jeden mesiac. Podobne rozmýš¾ajú aj stúpenci veku Vodnára; bez oh¾adu na rozmery súhvezdia Rýb mu priznávajú len 2144, alebo dokonca len 2000 rokov vlády nad ¾udstvom a vstup do veku Vodnára stanovili na prelom milénia. Na záver chcem zdôrazni, že ani toto odôvodnenie názvu veku Vodnára ešte neznamená, že je pre nás takéto delenie vekov dôležité, alebo že sa na prelome veku Rýb a Vodnára udeje nieèo významné. Mená súhvezdí (Baran, Ryby, Vodnár a i.) fyzikálne vlastnosti priestoru v sektoroch oblohy, ktoré oznaèujú (prípadne objekty nachádzajúce sa v nich) nijako necharakterizujú. Mená pre obrazce utvorené náhodným zoskupením hviezd vymysleli ¾udia, takže ani údaj, v blízkosti ktorého zoskupenia sa práve nachádza jarný bod, nemá na ¾udstvo žiaden vplyv. PAVOL KALINAY..... Rozmer 1/ REPORT Kres anstvo je najpoèetnejším náboženstvom Kres anstvo je s 1,9 miliardy veriacich najväèším náboženským spoloèenstvom na svete. Ako vyplýva z nového vydania World Christian Encyclopedia (Svetová kres anská encyklopédia), ktorú vydáva Ofxord Press v New Yorku, kres ania tvoria asi 31 % svetovej populácie. Pred 100 rokmi bol ich podiel 32,2 %. Druhým najpoèetnejším náboženstvom na svete je islam, ktorý má 1,1 miliardy prívržencov. Moslimovia predstavujú 19,6 % svetového obyvate¾stva. Pred 100 rokmi to bolo 12,3 %. V rovnakom èasovom období sa zvýšil poèet neveriacich asi z troch miliónov na 768 miliónov a tvoria 12,7 % svetovej populácie. Na svete žije okrem toho 811 miliónov hinduistov, 360 miliónov budhistov, 23 miliónov sikhov a 14 miliónov židov. KP/TK KBS O sektárskych odchýlkach v Cirkvi Predseda Konferencie biskupov rancúzska kardinál Louis-Marie Billé sa 19. marca stretol so zástupcami Združenia obetí sektárskych odchýlok v cirkvi. Ako vyhlásila Lyonská arcidiecéza, kardinál Billé viedol tento rozhovor ako arcibiskup Lyonu a mal súkromný charakter. Predstavitelia Katolíckej cirkvi vo rancúzsku v dokumente uverejnenom v januári 2001 po prvý raz pripustili, že by v jej radoch mohli existova sektárske odchýlky a súèasne pred týmito prúdmi varovali. Zdôraznili, že poèetné ustanovenia cirkevného práva dovo¾ujú proti takýmto odchýlkam zasahova. Ïalej sa v dokumente píše: To, èi je nejaká cirkevná skupina sektárska, možno posúdi pod¾a viacerých kritérií. Patria k nim odpovede na to, ako sa v takejto skupine vykonáva a kontroluje moc, ako obiehajú informácie, ako sa spravuje majetok a aké sú vz ahy v rámci skupiny a k ¾uïom mimo nej. KIPA/TK KBS

20 Satanizmus v Po¾sku a v Európe V mesteèku Ruda Œl¹ska neïaleko Katovíc sa 3. marca 2001 konalo medzinárodné sympózium na tému Satanizmus v Po¾sku a v Európe súèasný stav a profylaxia. Toto ojedinelé podujatie zorganizoval Mestský úrad Rudy Œl¹skej a redakcia èasopisu Sekty i fakty. Výstražným podnetom na uskutoènenie tohto sympózia bola tragédia, ktorá sa v tomto meste odohrala pred dvoma rokmi rituálna vražda študentov Kamila a Kariny. Ich vrahov, žiakov tamojších škôl, ktorí už s predstihom pripravovali satanskú èiernu omšu, však ve¾mi rýchlo chytili a presne o rok ich Okresný súd v Katovicach odsúdil jedného na doživotie a druhého na 25 rokov odòatia slobody. V júli minulého roku Apelaèný súd tento výrok potvrdil a 6. marca t. r. Najvyšší súd odmietol žiados o nové preskúmanie obhajoby klienta odsúdeného na doživotie. Medzinárodné sympózium sa zaèalo slávnostnou sv. omšou v miestnom Kostole sv. Pavla a pokraèovalo programom v neïalekom miestnom kultúrnom stredisku. Otvoril ho primátor mesta Ing. Andrzej Stania spolu so šéfredaktorom èasopisu Sekty i fakty Mgr. Grzegorzom elsom. Prvým prednášajúcim bol Mgr. els, ktorý poukázal na satanizmus v kontexte fascinácie zlom, prièom sa odvolával na uèenie Katolíckej cirkvi o diablovi. V referáte sa zaoberal aj problémom posadnutosti èi vplyvu metalovej hudby a poukázal na cesty vedúce k satanizmu, nadväzujúc na tragické udalosti spred dvoch rokov. Neupadám do katastrofizmu, ale nemožno si nevšimnú, že polovica hardrockovej hudby je dedikáciou venovaná je knieža u temnoty, satanovi povedala prof. Cecilia Gatto Trocchiová, ktorá prednáša antropológiu kultúry na univerzite v Chieti (Taliansko), kde vedie ústav zaoberajúci sa skúmaním okultistických javov. Satanizmus to je mýtus, dôsledok, plod útoku na autentické hodnoty dodala pani profesorka. Ïalej uviedla, že satanistické skupiny v Taliansku sa formujú v okruhu osôb, ktoré, ako samy tvrdia, majú špeciálne misijné duchovné poslanie a èasto aj zjavenia. Všetky takéto smery pramenia v mysli, ktorá nijaké morálne normy neprijíma, ba v niektorých prípadoch vedie k poníženiu ¾udí, ale aj k samovraždám, eutanáziám a interrupciám. V Taliansku dokonca pôsobia špecializované firmy, ktoré dodávajú pomôcky na èiernu omšu paródiu Eucharistie. Ako prof. Trocchiová viackrát zdôraznila, boj proti satanizmu nie je ¾ahký a talianska vláda, žia¾, nerobí nijaké konkrétne kroky, ktoré by viedli k zamedzeniu šírenia tohto negatívneho javu. Typický satanizmus neexistuje podotkol evanjelický kòaz Ingolf Christiansen, špecialista na sekty v Nemecku a v Európe, autor publikácií o satanizme. Pod¾a jeho názoru je v súèasnosti toto hnutie kompiláciou synkreticky rôznorodých poh¾adov. Na prvom mieste nie je satan, ale sebazbožštenie èloveka, ktorý je mierou všetkých vecí. Presvedèenie o tom sa realizuje aj prostredníctvom rituálnych sexuálnych orgií. Satanizmus so svojím systémom viery, nazerania na svet a rituálom pomáha ¾uïom vyplavi zo seba ukryté zlo a pre slabších jednotlivcov môže by príležitos ou oceni svoje ja. Realizovanie presily v rámci spoloèenstva sekty je zapríèinené aj strachom a psychopatologickým správaním. I. Christiansen ïalej charakterizoval rituálne zákony, ktoré po celom svete šíria ideológiu satanizmu. Sú ve¾mi nebezpeèné, lebo tí, èo sa do nich zapletú, len ažko sa vedia vymani z ich vplyvu. Ako dôkaz uviedol príbeh Ramony, ktorá s pomocou priate¾ov dokázala opusti jednu zo satanistických siekt, no ostatní èlenovia dievèa trápili výhražnými listami, že jej priate¾om sa môže nieèo sta, ak sa k nim nevráti. Ramona tento psychický teror nevydržala I. Christiansen na sympóziu predstavil aj smer racionálneho satanizmu opierajúci sa o symboly a rituály. Jeho typickým predstavite¾om je Szándor LaVey, ktorý v Kalifornii založil Cirkev Satanovu. Okrem nej

21 ešte existuje smer, ktorý by sme mohli nazva tradicionalistickým satanizmom, avšak najnebezpeènejšou skupinou v Nemecku je TBO. Prednášajúci ïalej charakterizoval luciferanizmus a špecifikoval šes kategórií satanizmu: 1. tzv. kyslý satanizmus (narkotické tranzy, zneužívanie žien); 2. psychologický (malé skupiny, mrzaèenie); 3. súkromný (¾udia sa obracajú na satana neuznávajúc štruktúry, radšej o òom hovoria na súkromných stretnutiach); 4. kriminalistický pseudosatanizmus; 5. mládežnícky satanizmus, ktorý sa prejavuje tak, že mladí sa usilujú o izolovaný postoj k dospelým, h¾adajú svoju identitu v ich svete, kde niet miesta pre atraktívnos a originálnos ; neorganizované skupiny satanistov sa sporadicky stretávajú na málo známych miestach; prejavujú sa vandalstvom na cintorínoch a pri kostoloch, sprejerskými akciami grafitistov, nièením a inými prejavmi rebelantstva voèi dospelým; a 6. blackmetalová hudba jedna z foriem kultového satanizmu, ktorá zohráva èoraz väèšiu úlohu. Jej zaèiatok spadá do roku 1988, keï hudobná skupina Venom vydala svoju druhú LP platòu. Venom udáva trend black metalu. Satanistické prvky z 80. rokov boli v súèasnosti umocnené témami konca vekov a potom sa zmenili na smer trash metalu charakteristického medzi inými i perverznos ou. Na zaèiatku 90. rokov sa objavuje death metal. Hrdlový hlas, basové gitary, obsah hovoriaci o smrti alebo o všetkých druhoch nekrofílie. Tento smer existuje aj v Po¾sku a má ve¾a prívržencov. Prezentuje ho napríklad hudobná skupina Maiem, ktorá spája black metal s fašizmom, ïalej skupina Kat z Katovíc, Akona a ve¾a ïalších domácich hudobných skupín s medzinárodným dosahom. V programe sympózia vystúpil aj Dariusz Pietrek zo Sliezskeho Centra informácií o sektách a náboženských skupinách. (Okrem informácií o deštruktívnych sektách centrum poskytuje pomoc rodièom detí závislých od sekty.) D. Pietrek predniesol správu o situácii v regióne za roky , kde zaznamenali až 120 intervencií v súvislosti so satanizmom a 30 v spojitosti s rôznymi okultistickými skupinami. ¼udia žiadali o pomoc, lebo na nich vyvíjali psychický nátlak. V hornosliezskom regióne sa satanizmus prejavuje vyèíòaním poulièných skupín, ktoré prechádzajú do podsvetia. V Sosnovci dokonca zaznamenali prejavy familiárneho (rodinného) satanizmu otec je šéf, dcéra èlenka a matka sa psychicky lieèi. Na ich stretnutia pravidelne chodí desa až dvadsa ¾udí. Polícia nezasahuje, lebo nikto nenahlásil žiadne priestupky. D. Pietrek sa zmienil aj o alarmujúcej skúsenosti z miestnych škôl. Na jeho otázku mladým, èo robia vo vo¾nom èase, mnohí odpovedali: ideme na pivo, do bunkrov a pod. Agitaèných metód, prostredníctvom ktorých sa satanizmus rozširuje medzi mládežou, je viacero rockové koncerty, škola a ulica, známi, ale aj internet, rôzne diskusné skupiny, dokonca i klub RPG (strategické poèítaèové hry). Pre mládež sú lákavé rozmanité ponuky na stretnutia, existujú špecializované pohostinstvá, v ktorých sa pravidelne schádzajú rôzne extrémistické skupiny atï. Mgr. Boris Rakovský z Bratislavy, tajomník Ekumenickej spoloènosti pre štúdium siekt a šéfredaktor èasopisu Rozmer, zdôraznil, že satanizmus je nesúrodý, ažko uchopite¾ný fenomén; nie je to ani cirkev, ani sekta, ani náboženstvo. Napriek tomu v tomto širokom prúde možno rozlíši jeho tri základné smery: 1. tzv. tvrdý satanizmus (praktizujú sa krvavé zvieracie, dokonca i ¾udské obete); 2. tzv. mäkký satanizmus (vyznávaèi parodujú kres anské náboženstvo, sú síce proti násiliu, ale vyjadrujú svoj odpor voèi akýmko¾vek tradièným hodnotám a spoloèenským normám, satanizmus chápu ako revoltu); 3. neurèitý prúd magického, èarodejníckeho ezoterizmu. B. Rakovský pokraèoval opisom situácie na Slovensku. Zameral sa najmä na dve zoskupenia: skupinu formujúcu sa okolo 20-roèného Abena, ktorá sa pravidelne raz za mesiac schádza na stretnutiach zvaných Kladivo na èarodejnice, a o sekte Deti satanove, operujúcej na východe Slovenska. Ïalej B. Rakovský vo svojom referáte (uverejòujeme ho na str. 20 až 23 pod názvom Satanizmus revolta voèi Bohu; pozn. red.) poukázal na niektoré prípady známe z posledných rokov, z ktorých vyniká samovražda mladého muža Róberta Miklovièa z Križovian nad Dudváhom, ktorý sa v záhrade rodièovského domu upálil spolu so satanistickou a okultistickou literatúrou. Na záver B. Rakovský naèrtol možnosti prevencie a zmienil sa aj o formách individuálneho prístupu k ¾uïom hlásiacim sa k satanizmu èasto len z nudy, nepochopenia, alebo preto, aby demonštrovali svoju silu èi odpor voèi svetu, ktorý ich, ako tvrdia, sklamal na celej èiare, ale aj k tým, ktorí už potrebujú pomoc kvalifikovaného exorcistu. Mariusz Gajewski z Krakova, riadite¾ Centra výskumu nových náboženstiev Rafael, rozoberal negatívny vplyv satanizmu prostredníctvom poèítaèových hier. Mnohé z nich propagujú okultizmus, satanizmus a pod. a môžu vies až k tragédii. Amerièania zistili, že die a venuje v priemere viac èasu sledovaniu televízie èi monitora svojho PC, než vzdelávaniu. Ako príklad zvrátenej morálky M. Gajewski spomenul hru Armagedon, kde sa hráè premieta do osoby šoféra: za zrazenie staršieho èloveka a spôsobenie nehody dostáva odmenu Pre mladého nevyzretého jedinca sú vzrušujúce i RPG (Role Playing Game) hry, v ktorých má priemerný èlovek možnos premeni sa na koho chce super èloveka, draka, ciborga, èarodeja má tu neobmedzené možnosti. Takéto hry však majú ve¾mi negatívny vplyv na psychiku detí a mládeže. Mladí potom neraz nedokážu rozlíši svet hry od normálneho života. Napríklad v americkom Los Angeles zastrelil 15-roèný chlapec svojho o rok mladšieho brata, lebo poèas hry ho zakryl ochranným pláš om a potom skúšal, èi to naozaj funguje. Strelil na brata a V ïalšom príklade M. Gajewského išlo o hru Elvíra s prvkami satanizmu, v ktorej možno zabi nenarodeného Boha hovoriac: Som, ktorý Som. Èlovek je tu nad Bohom, môže ho zabi. Alebo známa hra Doom, obsahujúca satanistické a masonské symboly, bola zvolená za hru roka Má 33 úrovní, posledná sa volá Obraz hriechu. Cestou treba vytrháva srdcia, roztrháva hrdlá atï. ¼udia, ktorí vytvárajú takéto hry, priznávajú, že sú èlenmi rôznorodých siekt, zdôraznil M. Gajewski a konštatoval, že poèítaèové hry boli príèinou aj mnohých samovrážd. Na záver sympózia primátor A. Stania pripomenul, že život nemá rád prázdnotu. Mladí sú povinní zobra si príklad zo svätých, ktorých ve¾kou cnos ou bola odvaha a postavenie sa protivenstvám. Okrem viacerých prominentných hostí, predstavite- ¾ov radnice a mestského zastupite¾stva boli na sympóziu prítomní aj odborníci zastupujúci viaceré po¾ské informaèno-preventívne centrá z rôznych miest Po¾ska, novinári, reportéri a študenti. Zaujímavos ou je, že Po¾ská pošta, jeden z hlavných sponzorov podujatia, vydala pri príležitosti sympózia poh¾adnice s príležitostnou peèiatkou a tlaèou. ADAM NOWAK a GRZEGORZ ELS Preložil: R. KOSTKA oto: B. ELSOVÁ

22 Bohu r e v o l t a Satanizmus voèi Satanizmus je živelný fenomén, ktorý sa v 20. storoèí vynára z podzemia stredovekých tajných hermetických spoloèenstiev a v rámci urèitej pseudokultúry sa stáva verejným artiklom a kultovým idolom pre poèetnú mládež na celom svete. Šíri sa s ve¾kou razanciou zväèša ako revolta a odpor voèi všetkým tradièným hodnotám a konvenciám, no najmä voèi kres anstvu a kres anskému Bohu. V podstate ide o nepôvodný pseudonáboženský systém, ktorý nie je schopný samostatnej existencie a žije iba na základe toho, že preberá jednotlivé prvky kres anstva, paroduje ich a prezentuje v prevrátenej podobe. Tak sa napríklad v satanizme stretávame s kres- anskými modlitbami odriekavanými odzadu, s kres anským krížom obráteným naopak èi s etickými normami proklamovanými práve v prevrátených hodnotách (napr. satanské devätoro). Možno teda konštatova, že satanizmus je nesúrodé hnutie ¾udí, ktorí sa z rôznych príèin hlásia k revolte a k jej všeobecne zrozumite¾nému symbolu satanovi odporcovi Boha. Avšak poh¾ad na satana je u jednotlivých satanistických skupín diametrálny. Niektorí ho chápu ako skutoènú duchovnú bytos ; iní iba ako symbol spomínanej revolty symbol (reálny èi metaforický) vzbury za oslobodenie èloveka z pút morálky a zväzujúcich spoloèenských noriem; ïalší ako prírodný živel pôsobiaci v èloveku, èi ako imaginárnu magickú silu. Ak hovoríme o odpore, treba pripomenú, že je mnoho možností, proti èomu vzdorova. Z toho dôvodu existuje aj celý rad navzájom nezávislých satanistických skupín i jednotlivcov od prostých exibicionistov až k masovým vrahom. Už z toho, èo som uviedol, je zrejmé, že satanizmus je ažko uchopite¾ný fenomén. Je ako amébovitý útvar, ktorému chýbajú presné kontúry. Nie je organizáciou ani cirkvou, ba ani sektou, a to napriek oficiálnej existencii Cirkvi Satanovej. Satanizmus je skôr široké hnutie, ktorého jednotlivé skupiny vznikajú a zanikajú bez organizaèných väzieb na predchádzajúce skupiny. Nemá jednotnú štruktúru, spoloènú autoritu, záväzné dogmy èi doktríny a nevyznáva ani rovnakú filozofiu. Vnútorne je rozporný, hlboko diferencovaný a ideologicky nesúrodý. V podstate je nemožné stanovi hranicu medzi tým, èo satanizmus je a èo ním už nie je. Avšak tak, ako to tvrdí aj známy èeský psychoterapeut MUDr. Prokop Remeš, je napriek tomu vždy spojený s urèitou psychopatologizáciou osobností a jedincov, od najdiskrétnejších osobnostných akcentácií až po úplne manifestaèné deviácie sexuálneho rázu. V dodržiavaní zásad, ktorých je v satanizme pomerne mnoho, medzi satanistami panuje takisto nejednotnos. Hoci sú také, ktoré sa všeobecne dodržiavajú, mnohé sa dodržiava nemusia, dokonca sa môžu i porušova. Každý satanista si upravuje satanizmus sám pre seba, preto ani jeho stúpenci èasto spolu neudržiavajú nijaké organizované širšie vz ahy. Priatelia sa iba s tými, s ktorými si rozumejú a na svoje èierne omše pozývajú iba dobrých známych. Zásadou, ktorej sa ako jedinej držia všetci a od ktorej sa odvíja celý rad ïalších pravidiel, je tzv. Crowleyov thelemický zákon: Rob, èo chceš, to nech je tvoj celý zákon. Táto navonok oslobodzujúca zásada vychádza z jedného zo základných satanistických pravidiel, ktoré znie: Všetko, èo je príjemné tak pre teba, ako aj pre tvojho partnera, je správne, a preto to môžeš robi bez výèitiek svedomia. Napriek všetkým konštatovaniam možno poveda, že v rámci tohto širokospektrálneho hnutia koexistujú v satanizme tri základné hlavné prúdy: 1. tzv. tvrdý satanizmus charakterizovaný konaním krvavých rituálov (zvieracích alebo aj ¾udských). Nie je známe, že by sa na Slovensku takýto prúd vyskytoval; 2. tzv. mäkký satanizmus predstavovaný oficiálnymi satanistickými cirkvami. Sem patrí najmä kalifornská Cirkev Satanova a jej menšie organizácie. Tieto cirkvi reprezentujú sumár väèšiny súèasných satanistických organizácií. Zakazujú rituálne obete ¾udí a zvierat a odrádzajú svojich èlenov od úèasti na akejko¾vek ilegálnej èinnosti. Protestujú však proti kres anskej morálke a morálke ostatných duchovných náboženstiev, ktorú považujú za pokryteckú, slabošskú a škodlivú. Vyhlasujú narcistickú vieru v èloveka, ktorý nie je spútaný nijakými obmedzeniami, žije vo¾ne a všetko má dovolené. Tento smer stavia proti solidarite egoizmus, proti odpusteniu odplatu, proti súcitu boj. Satan sa tu nechápe ako reálne existujúca duchovná bytos, ale ako symbol moci, pravdy, osvietenia, vo¾nosti, pokroku a radosti. Za uznávanú hlavu tohto prúdu satanizmu a súèasne za najväèšieho satanistu 20. storoèia sa považuje èierny pápež Anton Szandor LaVey. Vïaka nemu sa Cirkev Satanova stala najrozšírenejšou satanistickou organizáciou na svete. Má asi milión èlenov v Amerike a mnohé poboèky po celom svete tzv. grottoes ; a 3. ve¾mi neurèitý prúd tzv. èarodejníckeho a magického ezoterizmu

23 Pod¾a vnímania a prístupu ¾udí vyznávaèov satana, sa satanizmus môže praktizova ako: 1. ideový kult satana a skutoèný, aj keï ve¾mi zvrátený a paradoxný druh náboženstva; 2. druh èiernej mágie; 3. druh ideologizovaného kultu, ktorý je predovšetkým prostriedkom na skupinové sexuálne orgie. Pod¾a slov MUDr. P. Remeša možno kres anstvo vymedzi troma základnými dimenziami dimenziou náboženskou, morálno-etickou a civilizaèno-kultúrnou. A práve v opozícii voèi týmto rozmerom dejinného fenoménu kres anstva sa vyvinuli tri základné formy satanistického antináboženstva. Satanizmus ako: 1. náboženstvo vzdoroboha; 2. kres anská antimorálka; 3. nová antikultúra. Posledná z menovaných foriem má na Slovensku najpoèetnejšie zastúpenie. Zahrnuje ¾udí a skupiny, ktoré vnímajú súèasnú západnú civilizáciu ako kres anskú; odmietaním tejto civilizácie nachádzajú svoju antikres anskú identitu práve v satanizme. Dr. Remeš k tomu poznamenáva: Sú to ¾udia, ktorí azda ani neveria v reálnu existenciu satana, ba ani v reálnu existenciu Boha, ale práve kres anstvo (ktoré viac èi menej nenávidia pozn. autora) si spájajú so zlom a násilím, prièom sami ho odmietajú. O historickom Ježišovi vôbec niè nevedia a zmätenými predstavami o kres anstve majú azda najbližšie k stredovekým luciferiánom. Èasto sú to ¾udia úprimne túžiaci po dobre a láske (aj keï pomerne svojsky chápanej pozn. autora), obèas však podliehajú komerènej manipulácii najrôznejšieho druhu. Situácia na Slovensku Na Slovensku pôsobia satanistické skupiny ve¾mi neorganizovane a živelne. Možno si to uvedomujú aj sami satanisti, ktorí na svojej internetovej stránke vyzývajú, aby sa skupiny zaèali organizova založením novej sekty Vyvolených. (Hoci je táto výzva publikovaná na internetovej stránke èeského pôvodu, je pod¾a overených údajov adresovaná aj satanistom na Slovensku, ktorí majú navyše svoju oficiálnu internetovú stránku nápadne zhodnú práve s òou. Naša sekta Vyvolených vznikla o hod. oznamuje záhadná výzva na uvedenej webovskej stránke a jej autor pokraèuje: Preèo táto sekta vlastne vznikla? Je mi jasné, že každý satanista je originálny a má vlastné názory na satanizmus, ktorými sa riadi. Je mi však jasné aj to, že na tomto svete je potrebná jednota, bez jednoty nie je sila a kto je slabý, skôr èi neskôr zahynie. Naša sekta vznikla preto, aby nás zjednotila; jednotou totiž získame silu, môžeme spolu komunikova, schádza sa, navzájom si pomáha a neskôr môžeme spolu aj nieèo vykona. Pokia¾ by ste sa chceli sta èlenmi našej sekty Vyvolených, preèítajte si, prosím, uvedené podmienky. Ak súhlasíte so všetkými podmienkami a preèítali ste si Satanskú bibliu, vyplòte a odošlite dotazník. Všetky údaje musia by pravdivé! Na tieto informácie bude vystavený certifikát èlena sekty Vyvolených, ktorý dostanete poštou to¾ko znenie internetovej výzvy. Odhaduje sa, že na Slovensku je len nieko¾ko stoviek satanistov. Pochopite¾ne ide o ve¾mi hrubý odhad, lebo ako som už viackrát uviedol satanisti nie sú organizovaní, nepodliehajú spoloènému vedeniu a nevyznávajú jednotnú ideológiu. Môže to by tak výhoda ako i nevýhoda. Výhoda je možno v tom, že satanisti okrem svojho radikalizmu a vzdoru nemajú pevnejšie korene, ktoré by ich viazali (doktríny, vodcu, prísne vymedzený životný štýl a pod.), teda nevytvára sa u nich taký stupeò závislosti a uniformity, ktorý je typický pre klasické sekty s prísne stanovenou hierarchiou a doktrínami. Avšak na druhej strane sú z toho istého dôvodu ako celok ažko identifikovate¾ní a právne postihnute¾ní. Pod¾a slov pracovníkov odboru násilnej kriminality Prezídia Policajného zboru SR sa zatia¾ na Slovensku, na rozdiel od Èeskej republiky èi Po¾ska, nevyskytol v preukázate¾nej súvislosti so satanizmom závažný trestný èin násilného charakteru. A keby sa taký èin v budúcnosti predsa len stal, na zodpovednos by brali iba jednotlivca, ktorý by sa ho dopustil. Súvislos takéhoto èinu s akouko¾vek náboženskou èi pseudonáboženskou motiváciou je totiž ažko preukázate¾ná. Jednou z výnimiek je fašizmus, ktorého šírenie a propagovanie je trestné. Èierne stopy Názorným príkladom urèitej právnej bezmocnosti je udalos, ktorá sa minulý rok odohrala v obci Križovany nad Dudváhom neïaleko Trnavy. V záhrade rodièovského domu sa v sude spolu so satanistickou a okultistickou literatúrou upálil mladý muž Róbert Mikloviè. Tragédiu videla i jeho matka, ktorá však už nemohla niè robi. Pod¾a hovorkyne Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Trnave nebol upálený mladík registrovaným èlenom satanistickej cirkvi a ani inej sekty. Stíhanie voèi neznámemu páchate¾ovi bolo pre nedostatok dôkazov zastavené Mladík s prezývkou Aben, ktorý je prevádzkovate¾om slovenskej internetovej stránky o satanizme, ale aj organizátorom celoslovenských satanistických stretnutí, sa vyjadril, že o R. Miklovièovi nemá nijaké informácie: Pod¾a mena ho nepoznám, keby som videl jeho tvár, možno by som si spomenul. Je možné, že navštívil niektoré z našich stretnutí povedal Aben reportérom denníka Nový Èas, ktorí sa s ním stretli v mesteèku na Záhorí a dodal: Myslím si však, že nešlo o skutoèného satanistu. Viera v satanizmus je vlastne viera v život. My nikoho nenútime, aby si ubližoval, èi podrezával hrdlá maèkám. To rozhodne nie je náš štýl. Napriek tomuto vyhláseniu je zrejmý deštrukèný vplyv satanistickej ideológie na konanie najmä mladých, psychicky nestálych ¾udí, alebo tých, èo stratili zmysel života a prežívajú životnú krízu. Všeobecne je však ve¾mi ob ažné pri podobných tragédiách ako v Križovanoch nad Dudváhom urèi konkrétneho vinníka. Okrem tejto samovraždy, u ktorej sa však iba predpokladá súvislos so satanizmom, na Slovensku nie sú známe podobné prípady. Nevyskytla sa ani rituálna vražda. Avšak sem-tam sa v tlaèi objavia znepokojivé informácie o brutálne zabitých zvieratách, ktoré boli použité ako rituálna obe pri satanských rituáloch, o zdevastovaných kres anských sochách a iných zneuctených náboženských pamiatkach èi cintorínoch, o popísaných školských a iných verejných budovách, kde boli nama¾ované satanské symboly a nápisy, alebo o iných prejavoch brutality a vandalizmu. V tejto súvislosti je známy prípad, keï neznámi vandali zdemolovali oltár barokovej Kaplnky Panny Márie v Bojniciach. Diablov rukopis zanechali na vzácnych relikviách, ktoré sú na zozname kultúrnych pamiatok SR. Na pozlátených miestach sa objavili nama¾ované pä cípe hviezdy a èierne trojèíslie 666. Inde zasa hanlivé znaky s fašistickým motívom a èíslom 88, èo je symbol HH Heil Hitler. Pod¾a istého zdroja našla polícia v byte jedného bossa podsvetia nemenovaného okresného mesta rôzne satanistické symboly a kultové predmety. Vyzerá to, akoby satanizmus takýmto osobám zvyšoval ich

24 sebavedomie, alebo okolo nich vytváral závoj nieèoho tajuplného až magického, èo môže zvyšova kredit ich èinnosti a im samým pridáva autoritu a silu. V jednej škole sa vyskytol prípad žiaèok, ktoré od urèitého èasu zaèali pestova kult krvi. Nosili pri sebe krvavé vreckovky, zámerne sa rezali na ruke a pod. Pedagógovia to takisto dávajú do súvisu s možným negatívnym vplyvom satanistických myšlienok. Aj keï v porovnaní s okolitými krajinami, napríklad s Po¾skom, je situácia u nás ešte stále relatívne pokojná, všeobecne sa predpokladá, že so zvyšovaním politického, ekonomického a s tým súvisiaceho sociálneho napätia, ako aj s postupným presakovaním negatívnych pseudoduchovných prúdov a myšlienok zo západnej Európy a USA, bude aj na Slovensku stále viac takých mladých ¾udí, pre ktorých bude východiskom radikalizmus a revolta. Možno sa vybijú v metalovej hudbe, možno aj oni budú obleèení v èiernych bundách s kovovými cvokmi a pod nimi budú ma trièká s pentagramom èi inými satanistickými symbolmi zavesenými na krku. Alebo budú iba bezmyšlienkovite vyjadrova svoj vzdor voèi všetkému a všetkým. Kladivo na èarodejnice Pokia¾ viem, na Slovensku satanisti nevydávajú èasopis ani iné periodiká, preto bezprostredných informácií o ich èinnosti je ve¾mi málo. Jediným zdrojom je internetová stránka 21-roèného, exhibicionalizmu nakloneného mladíka Abena, ktorá zaèína slovami: Vitajte na slovenskom webe virtuálnom Chráme Satana na slovenskom internete. Táto stránka je oficiálnou poboèkou Cirkvi Satanovej na Slovensku. Skutoèná Cirkev Satanova bola založená 30. apríla 1966 Antonom Szandorom LaVeyom v San ranciscu. (...) Práve ste vstúpili do domu neresti chrámu Satanovho, ktorý nech sa stane aj vašou svätyòou, kde nájdete, èo h¾adáte. Sem môžu vstúpi iba ¾udia s otvorenou a úprimnou mys¾ou. Nekriète, tu vám nikto nepomôže, vyhráva silnejší! Lebo slabí len škodia tejto zemi a iným Okolo Abena sa zoskupuje urèitá skupina podobne mladých vrstovníkov. Tí sa pravidelne stretávajú na známom bratislavskom námestí každú prvú sobotu v mesiaci, odkia¾ sa presunú do hostinca neïaleko železniènej stanice. Tieto stretnutia sú jediné verejne známe a vo¾né stretnutia satanistov na Slovensku a nazývajú sa Kladivo na èarodejnice. Konajú sa od apríla Ako povedal organizátor týchto stretnutí Aben, úèelom takýchto stretnutí je najmä dohodnú sa na najbližších termínoch a v priebehu konania tradièných satanských sabatov, sviatkov èi rituálov spozna nových ¾udí blízkych nášmu presvedèeniu, vies filozofické a okultistické debaty, až po bujarú pijatiku s poriadnou muzikou a možno i nejakou magickejšou vložkou teda každému pod¾a jeho chuti. Okrem týchto stretnutí sa Abenova skupina schádza na stretnutiach, na ktorých sa konajú tradièné satanistické rituály, sabaty alebo sa slávia rôzne satanistické sviatky. Èierna omša Satanská èierna omša je rituál, ktorým sa vzdáva pocta satanovi. Svoj historický pôvod má najmä v sexuálno-magických rituáloch niektorých siekt a satanistických kultoch. Satan je nimi uctievaný ako vládca tohto sveta a jeho symbolom je vzbura proti konvencii. Existujú viaceré druhy èiernych omší aj také, ktoré popri adorácii satana zahrnujú potupovanie jeho protivníka Ježiša Krista. Satanisti na týchto omšiach posilòujú predovšetkým svoje ego, lebo veria, že sú súèas ou satana. A pokia¾ vzývajú satana, vzývajú tým predovšetkým sami seba, vïaka èomu si dodávajú mentálnu silu, ktorá zais uje podporu ich skutkov. Na lepšiu predstavu o tomto fenoméne v jeho konkrétnych prejavoch uvádzam ukážku jedného z oslavných rituálov inšpirovaných Satanskou bibliou, ktorý konala Abenova skupina 5. mája 2000 v lese, približne 2 km od železniènej stanice v Malackách na mieste zvanom Kamene. Jeho zámer a priebeh je opísaný na spomenutej internetovej stránke takto: Oslavný rituál sa koná na poèes zoradenia všetkých planét v našej slneènej sústave do jednej línie, èo sa deje približne raz za 600 rokov. Jeho úèelom je oslava života a Zeme. Oltárom je žena (pravdepodobne nahá pozn. autora) ležiaca hlavou na juh a nohami na sever. Symbolizuje matku Zem Gé. Nad òou je zavesený pentagram. V¾avo je èierna svieca, vpravo biela. Pomocníci kòaza sedia po jednom pri každej svieci. Oltár je v strede pentagramu narysovanom na zemi. Na òom, pokia¾ možno medzi nohami ženy, je sústredený kalich. Meè je položený na nohách. Víno má pomocník pri èiernej svieci, zvon pomocník pri bielej. V každom cípe stojí úèastník s hlavou zahalenou do èierneho a s èiernou sviecou v ruke. Všetkým na krku visia pentagramy. Ostatní úèastníci tvoria kruh pentagramu ¾ub. Èierne obleèenie, žiadne svieèky. Kòaz symbolizuje vládcu Zeme Beliala. Stojí pri nohách oltára, prièom mu pomocník podáva zvon. Vyzváòaním zvonu na štyri svetové strany proti smeru chodu hodinových ruèièiek oèis uje ovzdušie. Kòaz odovzdáva zvon pomocníkovi a berie meè. Ukazuje ním na bafomet a èíta vzývanie satana:»in nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi! V mene satana, vládcu Zeme, krá¾a sveta, rozkazujem silám temnôt: vložte svoju pekelnú moc do mojich rúk! Roztvorte dokorán brány pekiel a vyjdite z priepasti, aby ste ma pozdravili ako brata (sestru) a priate¾a! Doprajte nám pôžitky, o ktoré žiadam! Vzal som meno tvoje za èas samého seba! Žijem ako vo¾né zviera, teším sa z radostí tela! Prajem poctivým a preklínam skazené! Pri všetkých bohoch pekiel, rozkazujem, aby sa všetko, o èom som hovoril, tiež stalo! Sabat

25 Príïte a ozvite sa na svoje mená! Prejavte tak moje túžby!«kòaz vkladá meè žene na oltári do vystretých rúk a tá ho drží vodorovne nad svojou hlavou. Pomocník podá kòazovi pergamen s pekelnými menami a úèastníci v pentagrame (nie v kruhu) ich po òom opakujú. Kòazovi podajú kalich s vínom, ten z výšky požehná kvapkou ženské lono, pobozká ho a hovorí:»a (svoje meno) i ta Siatris i ta Belial! Vniglag!«Kòaz podá kalich pomocníkovi pri èiernej svieci, ten obíde všetkých úèastníkov v pentagrame a každý si odpije. Pomocník odíde na svoje miesto. Kòaz vezme žene meè a otáèa sa s ním proti smeru chodu hodinových ruèièiek a ukazujúc na svetové strany vyvoláva jednotlivé kniežatá pekiel: Satana z juhu, Lucifera z východu, Beliala zo severu a Leviathana zo západu. Žiada o požehnanie všetkých úèastníkov rituálu (ukazuje pritom na bafomet). Žene zloží meè na prsia, prièom ho ona chytí oboma rukami. Kòaz zvolá:»semham forash!«a»sláva satanovi!«ostatní (v pentagrame aj v kruhu) to hlasno zopakujú. Pomocník podá kòazovi pergamen, z ktorého on èíta ôsmy Enochiánsky k¾úè vz ahujúci sa na poèiatok satanského veku. Nakoniec zvon ohlási zneèistenie vzduchu. Kòaz hovorí:»dokonané je!«deti satanove Boh je màtvy, satan žije! tvrdí brat Alexej Ve¾ký mág a jeho sekretárka, blondínka Marína súhlasne prikyvuje hlavou a tvrdým cudzím prízvukom ho dopåòa: Náboženstvá tohto sveta zlyhali. Biblické normy mravnosti upadajú a všade okolo nás kvitne šokujúci mravný úpadok Deti satanove sú ïalšou zo satanistických skupín pôsobiacich na Slovensku. Èlenovia tejto košickej sekty sa nenazývajú menami, sú jednoducho sestry a bratia. Jedným z písaných zákonov sekty je mlèanie. Porušujú ho iba v prípade súhlasu Ve¾kého mága. Brat Alexej sa novinárovi denníka Nový deò pos ažoval na košickú konkurenciu: V Trebišove a v Michalovciach je to iné než v Košiciach. V tomto meste je ve¾a tajných spoloèenstiev. Naša sekta má však budúcnos Tieto slová údajne nepriamo potvrdil aj známy slovenský astrológ MUDr. Eugen Jonáš, ktorý okrem iného predpovedal sekte Deti satanove rýchle rozširovanie Pôvabná sekretárka brata Alexeja propaguje vo¾ný sex, ale aj obrodenie okultizmu. Èierna omša pod¾a brata Alexeja diablova hodina sa zaèína tlmeným dunením bubnov. Hlas z pozadia pozdraví prítomných: Semham forash, sláva diablovi. Mystická hudba, omamná vôòa tymiánu a postavy zahalené v kutniach. Mihotavé svetlo sviec dopåòa polnoènú scénu. Žreci sa skláòajú nad oltárom. Na kožušine leží nahá Diana. Z temnôt sa vynorí satan. Na tvári má masku. Poèu prísne tajné zaklínadlá Satanskej biblie: Abbadona, Asmodée, Apolón, Moloch Pod¾a denníka Nový deò hlavnými predstavite¾mi sekty Deti satanove sú údajne èlenovia zakázanej ukrajinskej apokalyptickej sekty Univerzálne biele bratstvo Nikolaj Cvigun alias Jurij Krivonogoj (na Slovensku známy ako brat Alexej) a osoba známa ako Mária Devi Christos, obèianskym menom Mária Mamotová z Donecka. Prvé informácie o ich aktivitách na Slovensku sa v médiách objavili už v roku Pani Marína, ako sama vraví, prežila klinickú smr. Po svojom návrate na tento svet zaèala tvrdi, že sa stretla s Bohom, ktorý jej urèil ve¾ké poslanie. Prvé seansy sa zaèali s bratom Alexejom na Ukrajine. Svojich sfanatizovaných prívržencov pripravovali na koniec sveta, ktorý stanovili na obdobie rokov Po rokoch sa obaja objavili v Trebišove a v súèasnosti pôsobia pod¾a všetkého v Košiciach. Záver Nie sú to, samozrejme, iba tieto dve spomenuté satanistické skupiny, ktoré na Slovensku postupne zapa¾ujú vatry Luciferovho uèenia. Preto aj v našej krajine treba s týmto fenoménom ráta a vážne sa ním zaobera. Da však uspokojivú odpoveï na otázku, ako zamedzi šírenie satanistickej nákazy, nebude jednoduché. Dúfa, že zlo, ktoré je motivaèným a magnetizujúcim prvkom satanizmu v jeho rôznorodej podobe (vojny, hospodárska kríza, rozklad rodiny, korupcia, drogy, všeobecný úpadok hodnôt a iné formy nenávisti a nespravodlivosti) samo od seba vymizne, je nezmysel. Takisto nemožno zabráni šíreniu pseudokultúrnych nosièov satanistických myšlienok a ideálov medzi mládežou v rámci metalovej hudby èi rôznych komerèných poèítaèových hier preplnených najrozmanitejšími démonickými bytos ami a výjavmi. Ani štát zatia¾ nemá ve¾a možností, ale ani konkrétnych podnetov, aby ráznejšie zakroèil. Nepomáha moralizovanie a odsudzovanie zo strany ¾udí, obzvláš kres anov, ku ktorým sú satanisti laxní. Podobne škodí aj mediálne kriminalizovanie a bulvárne škandalizovanie. Èo a najmä kto sa stane ozajstným svetlom pre týchto èasto sklamaných a životom znechutených ¾udí? Jediným východiskom je zrejme trpezlivá prevencia a pozitívna orientácia, ktorá nedáva priestor nude a negácii, h¾adanie priamej cesty k nim, získanie ich dôvery a trpezlivé naèúvanie dôvodom ich vzbury a rezignácie. Potom možno zistíme, že mladí ¾udia, ktorí sa pridali k satanistom, to urobili z úplne prozaických ¾udských príèin. Ak im niekto vráti zmysel života, obnoví dôveru v dobro, ak zacítia závan nepokryteckej lásky a úprimného záujmu, možno sa odvrátia od zla a jeho symbolov a prežijú skutoèné obrátenie. V satanizme zohráva spoloèenstvo ve¾ký význam; dospievajúcemu èloveku dodáva pocit spolupatriènosti a sebavedomia. Keï nastane obrat v jeho živote, treba mu vèas ponúknu také spoloèenstvo, ktoré ho prijme a bude akceptova a podporova. Naš astie, nie je ve¾a tých, èo sa zasvätili mocnostiam zla èi priamo satanovi. Z kres anského h¾adiska bude taký èlovek potrebova najmä duchovnú pomoc oslobodenia sa od zla a od Zlého, ktorá môže siaha od pokánia a zmierenia v Cirkvi až k prosebnej modlitbe za oslobodenie od zla èi k exorcizmu tvrdí riadite¾ Pastoraèného strediska Pražského arcibiskupstva P. Aleš Opatrný a dodáva: exorcizmus však nemôže nahradi ani obrátenie, ani resocializáciu, ba ani sprievodnú pastoraènú starostlivos. Môže by iba jedným z lieèebných prostriedkov, skôr výnimoèným ako èastým. V tejto súvislosti treba doda, že na Slovensku v súèasnosti ešte niet takých poradenských a resocializaèných odborných centier, ktoré by sa venovali ¾uïom poznaèeným satanizmom èi deštruktívnymi kultmi a sektami, èo je alarmujúce. Existujúce centrá èi jednotlivci vykonávajú túto èinnos vo ve¾mi obmedzených podmienkach. Hoci neverím, že by v nastupujúcom miléniu satanizmus, sekty èi iné deštrukèné formy z nášho života celkom vymizli, dúfam, že spoloène urobíme všetko pre to, aby sa v èo najmenšej miere rozširovali. BORIS RAKOVSKÝ Ilustrácie: archív

26 mágie? èiernej Obete Rozhovor s pátrom Eliasom Vellom O MConv ý Dòa 24. februára 2000 sa podpálil a následne na následky inhalácie horiacich splodín, popálenín tretieho stupòa a šoku zahynul 22-roèný Róbert Mikloviè, ktorého pre psychickú labilitu predèasne prepustili zo základnej vojenskej služby. V dedine bol známy ako èudák bez kamarátov, zato so záujmom o èiernu mágiu a satanizmus. Ešte i v deò tragédie mu prišla poštou zásielka okultnej literatúry (Lexikón hermetizmu, Démon a Èierny drak). Je súvislos satanizmu s upálením reálna? Satanizmus má v súèasnosti ve¾a skupín, a to nielen v Európe, ale aj v Ázii a v Afrike myslím si, že na celom svete. Ich organizovanos môže by rozlièná, ale je isté, že satanizmus a èierna mágia jestvujú. Keï hovorím o satanizme, myslím tým dve veci: 1. individuálny (osobný) satanizmus èlovek nie je èlenom skupiny, ale praktizuje ho sám pre seba, napríklad vtedy, keï pred skúškou študent požiada diabla, aby mu pomohol, prípadne keï zapáli svieèku a prosí satana o pomoc pred jeho obrazom; 2. satanizmus iného druhu ¾udia sa vzájomne stretávajú, napríklad týždenne pri splne Mesiaca alebo v piatok, v deò umuèenia Ježiša Krista, èi v nede¾u, ktorá je Pánovým dòom. Na stretnutí sa prostredníctvom rituálov klaòajú diablovi. ý Nie sú tieto rituály len èudnými prázdnymi gestami psychicky narušených ¾udí? Osoby ako uvedený mladík sú èasto považované za psychicky choré. Možno by potrebovali individuálnu psychiatrickú lieèbu. Èo je èierna mágia? Èierna mágia úzko súvisí so satanizmom, ak èlovek nad niekým vyslovuje kliatbu, alebo mu chce poèarova a koná to na príhovor diabla. Vo svete má èierna mágia v závislosti od rozlièných kultúr rôzne pomenovania vúdú, makumba a iné. Používa sa pri èiernej omši, ktorá je hlavným rituálom satanistov, alebo ako nástroj èarodejníkov, keï ich ¾udia žiadajú, aby nad niekým vyslovili kliatbu. Osoby, ktoré sú v kontakte so satanizmom alebo s èiernou mágiou, môžu by posadnuté zlým duchom. Konkrétne prejavy, ako v prípade uvedeného mladíka, sú vidite¾né. Vyskytujú sa v živote ¾udí zapojených do satanizmu alebo èiernej mágie, alebo ak sú ich obe ami. Zapojení priamo v satanizme alebo èiernej mágii môžete by vtedy, keï sa budete zúèastòova na èiernych omšiach alebo sami vykonáva èiernu mágiu, prípadne sa jednoducho stanete obe ou èiernej mágie, prekliatia alebo satanizmu. ý Predstavu, že za takýmto èinom by mohol by satan ako reálna duchovná bytos súèasná spoloènos èasto oznaèuje za predsudky tzv. temného stredoveku, ktorý upa¾oval bosorky. Ako na to h¾adíte z pozície exorcistu? Keï vidíme tieto javy, èasto sme zmätení, lebo nevieme, èo si máme myslie. Nie sme si istí, èi sú to duchovné javy, alebo ide o psychiatrický problém. Príèina tejto ažkosti je jednoduchá. Symptómy duchovných alebo psychiatrických porúch sú rovnaké. Za normálnych okolností sú to príznaky, ktoré sa prejavujú u hysterických alebo schizofrenických osôb. Napríklad, ak vidím dievèa, ktoré sa plazí po zemi ako had, z úst mu vychádza pena, krièí a preklína, nemôžem hneï dospie k záveru, že táto osoba je posadnutá, lebo každý jej prejav môže ma psychiatrické pozadie. Ako rozlíši, èi ide o psychiatrický prípad, alebo o èloveka, ktorý má duchovný problém? Ak by sme sa zahåbili do histórie postihnutého a videli by sme, že mal èosi so satanizmom a satanistickými rituálmi, je tu konkrétnejšia možnos, že jeho problém je skôr duchovný ako psychiatrický. To mi dáva urèitú konkrétnejšiu pravdepodobnos, ale nikdy nie istotu. Preto sa za normálnych okolností týmto ¾uïom venujú psychiatri. Každý múdry exorcista sa snaží nachádza pomoc u psychiatra skôr, ako dospeje k záveru, že ide o posadnutého èloveka. Žia¾, mnohí psychiatri nepripúš ajú možnos, že by u niektorých osôb mohlo ís o duchovné problémy. Ak nejaký prípad nedokážu vysvetli z psychiatrického h¾adiska, povedia si, že psychiatria ešte nedospela tak ïaleko, aby ho dokázala objasni. Povedia, že je to veda, ktorú treba rozvíja a mnohé otázky, ktoré dnes nedokážeme spo¾ahlivo zodpoveda, budú zodpovedané neskôr. ý Títo lekári teda odkazujú nevylieèených pacientov na budúcnos. Avšak práve takíto pacienti, sklamaní medicínou, sa utiekajú k ezoterike a mágom. Èo im vy môžete ponúknu?

27 Je tu nieko¾ko momentov, ktoré vás donútia zamyslie sa. Napríklad, ak nejakému èloveku predpíšete lieky alebo mu poskytnete urèitú terapiu, za normálnych okolností to funguje. Aj v spomínaných prípadoch by terapia mala fungova, lenže to tak nie je. Lieky by mali vyvola v pacientovi urèitú zmenu, no nevyvolajú ju, dokonca sa niekedy jeho stav zhorší. A nemyslím si, že lieèenie takéhoto prípadu je otázkou rozvoja psychiatrie. Ide tu o fakt, že za normálnych okolností terapia funguje, ale v tomto prípade to tak nie je. Keï sa nad takýmto èlovekom modlíme, on sa úèinkom modlitby mení. problém? Aké boli sprievodné znaky, ktoré prekraèovali rámec prirodzeného sveta? Ako exorcista by som mohol spomenú hneï nieko¾ko prípadov. Už som povedal, že vždy pristupujem k èloveku ve¾mi opatrne. Ak mi sám povie, že je posadnutý, to ešte neznamená, že okamžite konštatujem to isté. Prirodzene, mal som nieko¾ko prípadov, keï bolo potrebné použi moc, ktorú mi dal biskup na vykonávanie tejto služby. Môžem poveda, že v mnohých, ak nie vo všetkých prípadoch to èloveku pomohlo, bol oslobodený a uzdravený. Ako som povedal javy, o ktorých hovoríme, sú normálne. Lepšie povedané sú to javy, ktoré dokáže vysvetli aj psychiatria. Keï sa toto dievèa dostalo do tranzu a nadviazali sme dialóg s duchom, zaèalo odha¾ova skutoènosti, ktoré nikto netušil. Boli to ve¾ké tajomstvá, osobné tajomstvá jej matky alebo otca, alebo iných osôb. Keï ¾udia okolo dievèiny zaèuli veci, ktoré v nej diabol hovoril a ktoré takto zo seba von, uzdravilo sa zo všetkých psychiatrických a duševných porúch. Teraz je úplne normálne a zdravé. Na základe prežitej skúsenosti, hoci je akoko¾vek nepochopite¾ná, môžeme teda dospie k záveru, že tu ide o nieèo duchovné. Napokon, týmto ¾uïom možno pomôc iba modlitbou. Za rozhovor ïakuje: GABRIEL MARTINICKÝ Preložila: A. ŠUPLATOVÁ Modlitba umožòuje rozlíši, že nejde o psychiatrický, ale o duchovný problém. Exorcisti so psychiatrami spolupracujú, lebo chápu, že na èloveka sa treba pozera komplexne vníma jeho telo, dušu i ducha. Myslím si, že v týchto prípadoch by zasa psychiatri mali spolupracova s exorcistom. Bolo by nesprávne, keby psychiatri uplatòovali iba jednu zložku psychiatrické h¾adisko. Je to iba jedna dimenzia a èlovek ako celok ich má viac. ý Môžete uvies prípad, keï nešlo o psychiatrický Spomínam si na jednu 16-roènú dievèinu, u ktorej sa vyskytli urèité poruchy, keï bola študentkou. Rodièia ju vzali k psychiatrovi a ten ju poslal k psychológovi. Množstvo silných liekov, ktoré jej mali pomôc, neúèinkovalo. Ani psychiater si nedokázal vysvetli, preèo lieky, inokedy úèinné u dospelých, na òu vôbec nepôsobia. Až keï sme sa za òu zaèali modli, bolo možné ju oslobodi. ý Nedá sa uzdravenie modlitbou považova za úèinok nejakej nešpecifickej psychoterapie? odha¾oval, potvrdilo sa, že dievèa bolo skutoène posadnuté. Môžu sa vyskytnú aj iné okolnosti, ktoré potvrdia existenciu zlého ducha v konkrétnom èlovekovi. Sprievodným javom bolo, že dievèa na konci exorcizmu vyp¾ulo z úst polovicu žiletky. Nikto nechápal, ako mohlo vyp¾u žiletku omotanú vlasmi. Pravdepodobne to bol predmet, ktorý niekto použil pri èiernej omši, ktorej sa stalo obe ou. Doteraz mám túto žiletku. Zaujímavé je, že dievèa sa predtým èasto s ažovalo na žalúdoèné bolesti. Rodièia ho poslali do nemocnice, ale ani röntgenom ani ultrazvukom sa prítomnos predmetu nepreukázala. Ani sama dievèina nevedela, že má v sebe nejaký predmet. Doteraz neviem, ako sa do nej žiletka dostala, ako mohla s týmto predmetom v žalúdku ži, ani ako ho mohla bez zranenia vyvráti. Sú to javy, ktoré èlovek nedokáže vysvetli. Nemyslím si, žeby sa to vôbec dalo psychiatricky pravdivo objasni. Keï dievèa na konci exorcizmu dostalo žiletku P. ThLic. Elias Vella O MConv narodil sa v St. Paul s Bay na Malte. Je èlenom Rehole menších bratov konventuálov minoritov. V roku 1965 ukonèil štúdium teológie na Lateránskej univerzite v Ríme. Nieko¾ko rokov pôsobil ako prednášate¾ dogmatickej teológie na INSERM (Institutum Nationale Studiorum Ecclesiasticorum Religiosorum Melitensium). Napísal mnoho publikácií z oblasti pastorálnych aktivít, rodiny a pod. V rokoch bol provinciálom rehole na Malte a farárom v St. Paul s Bay. Je vedúcim maltským exorcistom a žiadaným exercitátorom doma i v zahranièí. Usporadúva semináre o službe oslobodzovania v rôznych krajinách sveta. Na Slovensku prednášal prvýkrát na pôde RKCMB UK v roku 1996 (na fotografiách foto: autor). Opä už po šiesty raz bude vies na Slovensku seminár o vnútornom uzdravení v dòoch Záujemcovia sa môžu prihlási u PhDr. Eleny erancovej, t. è.: 07/ alebo

28 S C ENTRÁ Malopo¾ské centrum informácií o sektách a kultoch Centrum tvorí integrálnu štruktúru poboèky Malopo¾ského katolíckeho združenia Civitas Christiana v Krakove. Vzniklo v roku 1997 z iniciatívy Mariusza Gajewského, ktorý navrhol koncepciu strediska a zároveò bol jeho organizátorom. Súèasnou riadite¾kou je Joanna ucziñska. Centrum spolupracuje s viacerými odborníkmi: s P. Dr. Piotrom Jordanom Œliwiñskim O MCap, P. Dr. Mateuszom Hincom O MCap, doc. Dr. hab. Andrzejom Zwoliñskim, P. Dr. Aleksandrom Posackim SJ, P. Dr. hab. Janom Mazurom, P. Dr. hab. Zdzis³awom Kijasom O MConv z Pápežskej teologickej akadémie (PAT), Dr. Romanom Pindlom (PAT), Dr. Stanis³awom Ha³asom (PAT) a s P. MgrLic. Witom Pasierbkom SJ z Krakovského inštitútu a i. Projekty centra financuje Poboèka Malopo¾ského združenia. V rokoch niektoré jeho èinnosti financoval Mestský úrad sociálnej pomoci v Krakove a Ústav zdravia Úradu mesta Krakov. Centrum vyvíja informaènú, vzdelávaciu a vydavate¾skú aktivitu. Informaèné oddelenie poskytuje záujemcom údaje o sektách; vzdelávanie sa zameriava hlavne na stretnutia, verejné prednášky a školenia organizované centrom v spolupráci so školami a farskými úradmi. Najnovšou iniciatívou je spolupráca s Krakovským okresným úradom, v rámci ktorej sa dohodlo poskytovanie školení o sektách a ich nebezpeèenstvách pre študentov stredných škôl v krakovskom okrese. Na školeniach sa môžu zúèastòova aj pedagógovia. Program pokraèuje aj v tomto školskom roku. V predošlých rokoch centrum zorganizovalo prednášky venované viacerým sektám (Svedkovia Jehovovi, hnutie Hare Krišna, Munova sekta) a prednášky týkajúce sa hnutia New Age, ekonomických siekt, okultizmu èi Silvovej metódy. V rámci organizovaných stretnutí sa v aule Po¾skej akadémie vied uskutoènilo v novembri 1999 sympózium Sekty mýtus èi realita s úèas ou odborníkov na problematiku siekt a predstavite¾ov po¾ských informaèných centier a zahranièných hostí o rok neskôr sympózium Nádeje a obavy konca tisícroèia. Centrum sa zaoberá aj vydávaním informaèných tlaèovín zameraných na problematiku siekt. Materiály sa distribuujú nielen do krakovských stredných škôl, ale aj medzi širšiu verejnos. Centrum doteraz vydalo: letáky Pozor sekty!, New Age, Okultizmus, Transcendentná meditácia; brožúry Vojna o dušu, Morálne normy a sloboda svedomia a vyznania; publikáciu ABC o sektách; a vydáva bulletin Cestami siekt a kultov, ako aj edíciu Knižnica Cestami siekt a kultov. (Z bulletinu CESTAMI SIEKT A KULTOV è. 4/2000 preložil:. HOCHEL) Kontaktná adresa: Malopo¾ské centrum informácií o sektách a kultoch Ul. Garbarska 9, Krakov, Po¾sko Èasopis Sekty i fakty Prednedávnom naša redakcia nadviazala dúfame, že plodnú spoluprácu s po¾ským èasopisom Sekty i fakty, ktorý sa, rovnako ako náš Rozmer, venuje problematike siekt a nových náboženských hnutí. Èasopisy zaèali vychádza približne v tom istom èase, preto sú akýmisi duchovnými vrstovníkmi. Obe periodiká vychádzajú štvr roène a zhodné je aj ich poslanie by vo svojej krajine v týchto, pre duchovnú orientáciu takých zložitých èasoch svetielkami prinášajúcimi nielen poznanie a orientáciu, ale i nádej. Potom, èo v èasopise Sekty i fakty uverejnili èlánok informujúci o našom periodiku, robíme tak s rados ou i my a našim èitate¾om prinášame profil tohto zaujímavého po¾ského èasopisu, ktorý nám poslal jeho šéfredaktor Mgr. Grzegorz els. Keï v roku 1997 prestal vychádza èasopis Effatha, vznikla potreba ïalšej kontinuity naèatých tém. (Treba spomenú, že centrum Effathy bolo v Po¾sku prvou organizáciou, ktorá združovala duchovenstvo i laikov zaujímajúcich sa o problematiku siekt, najmä Svedkov Jehovových.) Bola to jedna z príèin, preèo sme pristúpili k ne- ¾ahkej úlohe vydáva podobne orientované periodikum. Vrhli sme sa do práce a v októbri 1998 sme založili vydavate¾ský spolok Razem, ktorého hlavným poslaním bolo vydávanie nového èasopisu. Tak sa na prelome rokov 1998 a 1999 objavilo prvé èíslo informaèno-preventívneho štvr roèníka Sekty i fakty. Rozhodujúcim impulzom na tento krok bol nedostatok informácií týkajúcich sa deštrukènej èinnosti a neèestných praktík siekt pôsobiacich na našom území. Ak sa dovtedy niekto týmto otázkam venoval, išlo väèšinou o èlánky vo forme senzaèných správ a prístup k citlivej téme náboženstva v tomto prípade nemohol by objektívny. S prihliadnutím na to, že každý má právo na vo¾ný a slobodný výber svojho vyznania, cie¾, ktorý sme si vytýèili pri redigovaní nášho èasopisu, napriek oèakávaniam nebol honbou na èarodejnice, ale úsilím o širokú a objektívnu informovanos. Okrem tematických èlánkov a rozhovorov majú na stránkach štvr roèníka nenahradite¾né miesto i reflexie a rady psychologièky J. Szymikovej. Vedie korešpondenciu a má priame kontakty s èitate¾mi, ktorí potrebujú pomoc psychológa. Od zaèiatku sme chceli, aby èasopis plnil úlohu tribúny pre všetky organizácie v našom štáte zaoberajúce sa problematikou siekt. Na jeho stránkach publikujeme okrem tradièných prí

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b.

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE PODNIKANIE A PRIEMYSEL Regulačná politika Oznámenie technických predpisov Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. Európska komisia, B-1049 Brusel

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii

10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii 10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii 1. Kúp si čo chce a kde chceš 2. Ak to nefunguje, vráť to späť 3. Vysoké štandardy bezpečnosti pre potraviny a iné spotrebiteľské tovary 4. Poznaj to,

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová Financované Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia Opatrenie:. Premena tradičnej škol na modernú Gmnázium Jozefa Gregora Tajovského Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia V tomto tete sa budeme zaoberat najskôr grafickým znázornením riešenia sústav

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Import Excel Univerzál

Import Excel Univerzál Import Excel Univerzál PRÍKLAD Ako jednoducho postupova pri importe akéhoko vek súboru z MS Excel do programu CENKROS plus, ktorý má podobu rozpo tu (napr. rozpo et vytvorený v inom programe)? RIEŠENIE

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Nacionalizmus Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Čo je nacionalizmus? Podstata Vznik Delenie Predstavitelia Konflikty Obsah: Čo je nacionalizmus? natio = národ (lat.) prehnané vlastenectvo;

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Povinnosti študenta pri odovzdávaní záverečne práce do AIS: Študenti vkladajú záverečné práce do AIS sami a vypĺňajú aj Doplňujúce informácie ZP, vypĺňajú návrh

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Cieľ: 1500 dotazníkov Koordinátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Termíny: apríl 2011 (odovzdanie dotazníkov) október 2011 (interpretácia výsledkov)

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Přijímací řízení 2015 očima uchazeček

Přijímací řízení 2015 očima uchazeček Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Přijímací řízení 2015 očima uchazeček Letos se na obor Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě hlásilo 2 062 zájemců.

Více

Vyhodnotenie dotazníka pre úèastníkov školení:

Vyhodnotenie dotazníka pre úèastníkov školení: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoloènos /Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: 1 Reforma systému

Více

Po zadaní a potvrdení nového hesla a po oprave mailovej adresy systém odošle na uvedenú mailovú adresu mail s prístupovým kódom a heslom.

Po zadaní a potvrdení nového hesla a po oprave mailovej adresy systém odošle na uvedenú mailovú adresu mail s prístupovým kódom a heslom. UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL PRE PORTÁL ČSOB LEASING, A.S. 1. PRVÉ PRIHLÁSENIE Od spoločnosti ČSOB Leasing ste dostali informáciu o užívateľskom mene a hesle. Po kliku na možnosť Prihlásiť a zadaní užívateľského

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Detská izba. Monika Štanclová Detská izba

Detská izba.  Monika Štanclová Detská izba www.facebook.com/fengshuizdravebyvanie Detská Izba Má vaše dieťa problémy so spánkom, s uč ením alebo v kolektíve? Chcete podpori ť jeho záujmy alebo nadanie, ktoré Vaše dieťa má? Vedeli ste, že slabá

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

kvalita budúcnos FOREVER LIVING PRODUCTS

kvalita budúcnos FOREVER LIVING PRODUCTS kvalita životný štýl príležitos budúcnos vo¾ba zdravie FOREVER LIVING PRODUCTS Kto sme? Kto sme? Najväèší svetový výrobca a distribútor aloe vera produktov pre zdravie a krásu Najväèší svetový výrobca

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar

Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Prevody z pointfree tvaru na pointwise tvar Tomáš Szaniszlo 2010-03-24 (v.2) 1 Príklad (.(,)). (.). (,) Prevedenie z pointfree do pointwise tvaru výrazu (.(,)). (.). (,). (.(,)). (.). (,) Teraz je funkcia

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Evidencia a ohlasovanie odpadov

Evidencia a ohlasovanie odpadov Vzdelávanie, informácie, konzultácie Návod na použitie 1 . Návod na použitie 2. vydanie, január 2017 Autori: Ing. Elena Bodíková, PhD. Ing. Alexander Jančárik Autor fotografie: Vydal: Ing. Alexander Jančárik

Více

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Dátum zverejnenia: 1. 6. 2015 Verzia dokumentu: 3 Dátum aktualizácie: 22. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre vedúcich orgánov verejnej moci (štatutárnych

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Fyzika a as. Vladimír Balek. december u ím ierne diery a ve ký tresk na bratislavskom matfyze

Fyzika a as. Vladimír Balek. december u ím ierne diery a ve ký tresk na bratislavskom matfyze u ím ierne diery a ve ký tresk na bratislavskom matfyze december 2015 téma fyziky: POHYB koná sa v ase, preto fyzika musí ma POJEM asu (o ase) téma fyziky: POHYB koná sa v ase, preto fyzika musí ma POJEM

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

NEZATVÁRAJME OČI PRED ZODPOVEDNOSŤOU!

NEZATVÁRAJME OČI PRED ZODPOVEDNOSŤOU! VÝSLEDKY PRIESKUMU PROJEKTU NA VEKU ZÁLEŽÍ Projekt na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým NEZATVÁRAJME OČI PRED ZODPOVEDNOSŤOU! November 2011 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIESKUME Projekt: Typ

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Trestný čin prijímania úplatku

Trestný čin prijímania úplatku Trestné činy korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon Trestný čin prijímania úplatku 328 (1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť

Více

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mgr. Petra Oláhová, Ambulancia PLPD XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS 11.-13. október

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok.

Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok. Základná škola Ulica pionierov 1, 048 01 Rož ava Vnútorná smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pe iatok. Rož ava 1.9.2010 PaedDr. Erika Mihalovi ová riadite ka školy l. 1

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF www.informatizacia.sk Zhotoviteľ Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vypracované pre potreby Ministerstva financií SR. Ministerstvo financií Slovenskej

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia: Obsah: Rozdelenie škôl Zariadenia dodané v rámci projektu Typy zapojenia zariadení Služby poskytovane na ASA Školská sieť EDU Rozdelenie škôl Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: 1. 2. školy ktoré

Více

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj

Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Pri použití akejkoľvek časti tejto prezentácie uvádzajte zdroj Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Martin SocioFórum, workshop 24. júna 2008, Košice (IVVL)

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Verzia: 3.11.2014 Strana 1 z 10 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ako sa prihlásiť do Mobility Tool+?... 3 3. Projekt... 4 3.1. Ako zobraziť detaily projektu?... 4 3.2.

Více

Porovnanie dizajnu časopisu

Porovnanie dizajnu časopisu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie Katedra umeleckej komunikácie Porovnanie dizajnu časopisu (semestrálna práca) Meno: Martin Valdner Vyučujúci: Mgr. Dušan Blahút

Více

Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody

Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody Ako funguje stav účtu - prehľad o platbách na zdravotné odvody Vo svojej Elektronickej pobočke odteraz vidíte nielen svoj stav účtu od roku 2009, ale máte aj možnosť preddavky 1 na poistné alebo dlh zaplatiť

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom.

Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Úloha 1 (Lapitková, 2012, s. 18) Zisti, ktoré farby sa zobrazia na bielom povrchu, ak svetlo prechádza hranolom. Pomôcky: trojboký hranol z priehľadného skla, biely povrch (hárok papiera) Postup: a) Nasmeruj

Více