ABB-Welcome Rozhraní kamery VER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABB-Welcome Rozhraní kamery VER:"

Transkript

1 Pos: 2 /DinA4 - Anl eitun gen Online /Inh alt/knx/doo rentry / AP-xxx/Tit elblat t AP-xxx - 1 9\mod_ _ === E nde der Liste für Tex tma rke C over === VER: Rozhraní kamery

2 Pos: 4 /Busc h-jaeger (N eust rukt ur)/modul-st ruktur/onli ne-d okument ation /Inhaltsverzeichnis ( --> Für alle Dokumente <-- )/Inhaltsverzeic 19\mod === E nde der Liste für Tex tma rke TOC == = 1 Bezpečnost Účel použití Ochrana životního prostředí Zařízení ABB Provoz Ovládací prvky Provozní režimy Režim=1, pracuje jako nezávislá venkovní stanice Režim=2, práce spojená svenkovní stanicí Režim=3, práce spojená se systémovým telefonem Režim=4, programovací režim Režim programování S a bez trvalého napájení Videosignál z DVR 3. strany Video signál uložit na DVR 3. strany Technické údaje Přehledová tabulka Schéma zapojení zařízení Montáž/Instalace Požadavky na elektrikáře Obecné pokyny pro instalaci Montáž Povrchová montáž Zapuštěná montáž Instalace DIN

3 Pos: 7 /Busc h-ja ege r (N eust rukt ur)/mo dul-st ruktu r/onli ne-d oku ment ation /Sicher heit (--> Für alle Dok umente <- -)/Wa rn hinweise /Sicher heit \mod_ Pos: 9 /DinA4 - Anl eitungen Online /Inhalt/KNX/DoorEntry /83220-AP- xxx/besti mmungsgemaesser Gebrauch AP-xxx- 20\mod_ _ Pos: 11 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/umw elt ( --> Für all e Doku me nte <-- )/Hinweis e/hinw eis - U mwelt - Hinweis Elektroge 1 8\mo d_ _ Pos: 13 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/M odul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/umw elt ( --> Für all e Doku me nte <-- )/Hinweis e/hinw eis - U mwelt - ABB Elektro ger 19\mo d_ _15.d 1 Pos: 6 /Busc h-jaeger (N eust rukt ur)/modul-st ruktur/onli ne-d okument ation /Überschri ften (- -> Für alle D okument e < --)/1. Ebene/S - T 18\mod 1 1 Bezpečnost Varování Elektrické napětí! Při přímém nebo nepřímém kontaktu s díly pod napětím dochází k nebezpečnému průchodu proudu tělem. Následkem může být elektrický šok, popáleniny nebo smrt. Před montáží a demontáží odpojte síťové napětí! Práce na síti s napětím V nechte provádět odborným personálem! Pos: 8 /Busc h-jaeger (N eust rukt ur)/modul-st ruktur/onli ne-d okument ation /Überschri ften (- -> Für alle D okument e < --)/1. Ebene/A - F /Bestimmungsgemäßer 18\mod 1 2 Účel použití Rozhraní kamery integruje běžnou analogovou kameru do dveřního vstupního systému a lze k němu připojit až 4 analogové kamery. Každá externí kamera je napájena samostatně. Pos: 10 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/übe rsch rifte n ( --> Fü r alle Doku men te < -- )/1. E bene /U - Z/U 18\ mod _ _1 5.d Ochrana životního prostředí Zvažte ochranu životního prostředí! Použitá elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Zařízení obsahuje cenné suroviny, které lze recyklovat. Proto zařízení zlikvidujte v příslušném sběrném dvoře. Pos: 12 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/ueb ersc hrift en/2./abb Gera 19 \mo d_ Zařízení ABB Veškeré obalové materiály a zařízení ABB nesou označení a zkušební pečeť pro správnou likvidaci. Obalový materiál, elektrická zařízení a jejich součásti vždy likvidujte prostřednictvím autorizovaných sběrných dvorů a firem zabývajících se likvidací. 3

4 Produkty ABB jsou v souladu s právními předpisy, zejména se zákony týkající se elektronických a elektrických zařízení, a s vyhláškou REACH. (Směrnice EU 2002/96/ES WEEE a 2002/95/ES RoHS) (Vyhláška EU REACH a prováděcí zákon (ES) č. 1907/2006) 4

5 Pos: 20 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/ueb ersc hrift en/3./bedie nele men 20\mod _ _1 5.do Pos: 21 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/in halt/knx/do orent ry/ AP-xxx/Be dienel eme nte \mo d_ _15.d 1 Pos: 22 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/steu ermod ule - Onlin e-dok ume ntati on ( --> Für alle Dok ume nte <- -)/ S eiten umb ruch 9\mod_ _0. 1 Pos: 18 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/ueb ersc hrift en/1./bedie nun 18\mod_ Provoz Pos: 19 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/ueb ersc hrift en/2./normale r Bet 18 \mo d_ Ovládací prvky Obr. 1: Přehled ovládacích tlačítek Č. Funkce 1 Vstup sběrnice 2 Výstup sběrnice 3 Výstup CVBS 4 Zapnutí napájení kamer Podrobnosti naleznete v kapitole 4.4 S a bez trvalého napájení 5 Pracovní režim Pro rozhraní kamery jsou dostupné 4 režimy. Podrobnosti naleznete v kapitole 4.3 Provozní režim 6 Nastavení adresy přidružených zařízení 7 Nastavení adresy rozhraní kamery 8 LED signalizační kontrolka provozního stavu -Zelená: připraveno k provozu -Oranžová: v režimu nastavení -Červená: porucha 9 DIP přepínání pro zapnutí/vypnutí videokanálu 10 Tlačítko Program pro vstup do režimu programování. 11 vstup 4 video (podpora signálního vstupu CVBS) 5

6 Pos: 71 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/ueb ersc hrift en/3./abschl usswide rsta 19\mod _ _1 5.do Pos: 74 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/in halt/knx/do orent ry/bedie nun g/maste r/slave Sc halte r setz en \mod_ _ Pos: 26 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/ueb ersc hrift en/2./bedie nakti 2 0\mod_ Provozní režimy Pos: 72 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/in halt/knx/do orent ry/bedie nun g/abschl usswide rsta nd s etzen \mod _ _1 5.do Režim=1, pracuje jako nezávislá venkovní stanice Obr. 2: Režim=1, pracuje jako nezávislá venkovní stanice Otáčný přepínač Hodnota Poznámka Režim 1 Rozhraní kamery funguje jako nezávislé rozhraní kamery Adr. neplatné ID 2 ID začíná postupně od 1 do 9 a nemělo by být shodné s adresou rozhraní kamery či rozhraní jiné kamery DIP 1~4 přepínač Přepněte na ON, když je kamera připojena. Kapacita Rozhraní každé kamery podporuje 4 analogové kamery Rozhraní max. 9 kamer (režim=1) v jednom systému Provoz Stiskněte pro zobrazení jednotlivých kamer pouze během monitorování. 6

7 Pos: 74 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/in halt/knx/do orent ry/bedie nun g/maste r/slave Sc halte r setz en \mod_ _ Režim=2, práce spojená svenkovní stanicí Obr. 3: Režim=2, práce spojená s rozhraním kamery Otáčný přepínač Hodnota Poznámka Režim 2 Práce rozhraní kamery spojená srozhraním kamery Adr. 1 Adresa přidruženého rozhraní kamery, od 1 do 9 ID 1 ID lze nastavit od 1 do 9 a mělo by být jedinečné. DIP přepínač 1~4 Přepněte na ON, když je kamera připojena. Kapacita Rozhraní každé kamery podporuje 4 analogové kamery Ke každému rozhraní kamery lze přidružit celkem 15 kamer (včetně 2 kamer zabudovaných v rozhraní kamery) Provoz Stiskněte pro zobrazení jednotlivých kamer pouze během monitorování. 7

8 Pos: 75 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/steu ermod ule - Onlin e-dok ume ntati on ( --> Für alle Dok ume nte <- -)/ S eiten umb ruch 9\mod_ _ Režim=3, práce spojená se systémovým telefonem Obr. 4: Režim=3, práce spojená se systémovým telefonem Otáčný přepínač Hodnota Poznámka Režim 3 Práce rozhraní kamery spojená se systémovým telefonem Adr. 1 Adresa systémového telefonu, od 1 do 9 ID 1 ID lze nastavit od 1 do 9 a mělo by být jedinečné. DIP 1~4 přepínač Přepněte na ON, když je kamera připojena. Kapacita Rozhraní každé kamery podporuje 4 analogové kamery Ke každému systémovému telefonu lze přidružit celkem 15 kamer Provoz Stisknutím tlačítka "Enable" (Povolit) může systémový telefon během komunikace odeslat obraz vnitřní stanici. 8

9 4.2.4 Režim=4, programovací režim Obr. 5: Režim=4, programovací režim Otáčný přepínač Hodnota Poznámka Režim 4 Práce rozhraní kamery v režimu programování Adr. neplatné Režim rozhraní kamery, adresu rozhraní kamery a adresu ID neplatné přidruženého zařízení lze softwarem naprogramovat. V režimu=4, kromě rozhraní kamery a systémového telefonu, lze rozhraní kamery také přidružit k video vnitřní stanici. Je-li rozhraní kamery přidruženo k video vnitřní stanici, ID by mělo začínat postupně od 1 do 9. Podrobnosti naleznete v kapitole 4.3 Režim programování DIP 1~4 přepínač Přepněte na ON, když je kamera připojena. Kapacita Rozhraní každé kamery podporuje 4 analogové kamery. Každou kameru lze přidružit k jinému zařízení (např. venkovní stanice, systémový telefon, video venkovní stanice) zvlášť. Ke každé video vnitřní stanici lze přidružit celkem 36 kamer. Každou kameru lze přidružit k 250 vnitřním stanicím. 9

10 4.3 Režim programování start R1 R2 R3 1.Pro vstup do režimu programování dlouze stiskněte tlačítko Prog po dobu 3s 2.Pomocí DIP přepínače V1/V2/V3/V4 zvolte kamery, které chcete nastavit 3.Přidělte adresu rozhraní kamery pomocí R3 4.Nastavte pracovní režim pomocí R1 Režim=1, Rozhraní kamery funguje jako nezávislá Venkovní stanice. Režim=2, Rozhraní kamery funguje přidruženě s Venkovní stanicí. Režim=3, Rozhraní kamery funguje přidruženě se Systémovým telefonem. Režim=4, Rozhraní kamery funguje přidruženě s Vnitřní stanicí. 5. Pro uložení stávajícího nastavení krátce stiskněte tlačítko "Prog" 6 Nastavte adresu přidruženého zařízení pomocí těchto tří otočných přepínačů (R1&R2&R3) Adresa=R1*100+R2*10+R3 7. Pro uložení stávajícího nastavení krátce stiskněte tlačítko "Prog" pokrač. v programov ání Y 8.Pro ukončení režimu programování dlouze stiskněte tlačítko Prog po dobu 3s N Konec 10

11 4.4 S a bez trvalého napájení + 12V V - kamery s trvalého napájení kamery bez trvalého napájení 11

12 4.5 Videosignál z DVR 3. strany DVR Obr. 6: Video signál z DVR 3. strany Poznámka: 1) Výstupem DVR může být jeden ze vstupů pro rozhraní kamery (režim=1,2,3,4 ) 2) Rozhraní každé kamery podporuje 4 DVR signály 12

13 4.6 Video signál uložit na DVR 3. strany DVR Obr. 7: Video signál pro uložení na DVR 3. strany Poznámka: 1) Rozhraní kamery navíc odesílá video video vnitřní stanici. Video může také poslat na DVR/TV prostřednictvím výstupního portu CVBS. 2) Rozhraní každé kamery podporuje 1 CVBS výstup 3) Po připojení CVBS výstupu k DRV/TV existují 2 scénáře, kdy rozhraní kamery pošle video na DVR. Pokud je rozhraní kamery v režimu=2, video venkovní stanice volá video vnitřní stanici; Pokud je rozhraní kamery v režimu=3, systémový telefon stiskne tlačítko "Enable" (Povolit), 4) Rozhraní kamery neposílá video na DVR/TV během monitorování video vnitřní stanice. 13

14 Pos: 75 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/steu ermod ule - Onlin e-dok ume ntati on ( --> Für alle Dok ume nte <- -)/ S eiten umb ruch 9\mod_ _0. 1 Pos: 76 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/ueb ersc hrift en/1./technisc he D 18 \mo d_ Pos: 78 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/steu ermod ule - Onlin e-dok ume ntati on ( --> Für alle Dok ume nte <- -)/ S eiten umb ruch 9\mod_ _ Technické údaje Pos: 77 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/in halt/knx/do orent ry/ AP-xxx/ Tech nische Date n AP-x 1 8\mod_ Přehledová tabulka Označení Hodnota Vodičové svorky s jedním drátem 2 x 0.28 mm 2-2 x 0.75 mm 2 Vodičové svorky s tenkým drátem 2 x 0.28 mm 2-2 x 0.75 mm 2 Napětí sběrnice V DC Ochrana IP 30 Provozní teplota Vstup videa 1 Vp-p, PAL/NTSC Výstup videa 1 Ω, PAL/NTSC Rozhraní kamery na kameru Rozměry Koaxiální kabel, max. 100 m další kabely, m 5.2 Schéma zapojení zařízení 77 mm x 61 mm x 25 mm 14

15 Pos: 80 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/siche rheit (- -> Fü r alle D oku ment e < --) /Warnhinweis e/siche rheit - Nie ders pan nun gs- und 230 V-Leit ung 18\ mod _ _1 5.d 1 Pos: 79 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/übe rsch rifte n ( --> Fü r alle Doku men te < -- )/1. E bene /M - O/Mont age / Ins tallatio 18\mod _ _1 5.do Montáž/Instalace Varování Elektrické napětí! Při přímém nebo nepřímém kontaktu s díly pod napětím dochází k nebezpečnému průchodu proudu tělem. Následkem může být elektrický šok, popáleniny nebo smrt. Před montáží a demontáží odpojte síťové napětí! Práce na síti s napětím V nechte provádět odborným personálem! Pos: 81 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/siche rheit (- -> Fü r alle D oku ment e < --) /Warnhinweis e/siche rheit - Fachk enn 18 \mo d_ _ Požadavky na elektrikáře Varování Elektrické napětí! Instalaci zařízení provádějte, pouze pokud máte potřebné elektrotechnické znalosti a zkušenosti. Nesprávná instalace ohrožuje váš život a život uživatele elektrického systému. Nesprávná instalace může způsobit vážné škody na majetku, např. vlivem požáru. Minimální nezbytné odborné znalosti a požadavky na instalaci jsou následující: Řiďte se "pěti bezpečnostními pravidly" (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Odpojte od napájení; 2. Zajistěte zařízení proti opětovnému zapnutí; 3. Ujistěte se, že je zařízení bez napětí; 4. Proveďte uzemnění; 5. Živé části opatřete kryty nebo zábranami. Používejte vhodný ochranný oděv. Používejte pouze vhodné nástroje a měřicí zařízení. Zkontrolujte typ napájecí sítě (TN systém, IT systém, TT systém) pro zajištění následujících podmínek napájení (klasické uzemnění, 15

16 Pos: 82 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/in halt/knx/do orent ry/monta ge/mont age hinweis e - Allg emei 1 9\mod_ ochranné uzemnění, potřebná dodatečná opatření atd.). 6.2 Obecné pokyny pro instalaci Přes připojenou sběrnici odpojte všechny větve elektroinstalace (např. vnitřní stanice, venkovní stanice, systémové zařízení). Ovladač systému neinstalujte přímo vedle zvonkového transformátoru a jiných napájecích zdrojů (aby nedocházelo k rušení). Neinstalujte kabely sběrnice systému spolu s kabely V. Pro připojení vodičů otvíračů dveří a vodičů sběrnice systému nepoužívejte běžné kabely. Vyhněte se mostům mezi různými typy kabelů. Pro sběrnici systému ve čtyřjádrovém či vícejádrovém kabelu používejte pouze dva vodiče. Při smyčkování nikdy neinstalujte vstupní a výstupní sběrnici do stejného kabelu. Interní a externí směrnici nikdy neinstalujte do stejného kabelu. 16

17 Pos: /DinA4 - Anleit ung en O nline/i nhal t/knx/doore ntry/ AP-xxx /Mo nta ge - Mo dule/ Mon tag e - Mon tage dos e \ mod _ _1 5.doc 1 1 Pos: 83 /B usch-j aeg er (Neus truk tur )/Modul -Strukt ur/o nline -Doku me ntatio n/steu ermod ule - Onlin e-dok ume ntati on ( --> Für alle Dok ume nte <- -)/ S eiten umb ruch 9\mod_ _ Montáž Povrchová montáž Zapuštěná montáž Instalace DIN 17

18 Pos: 95 /Di na4 - A nleitu ngen Onlin e/in halt/knx/do orent ry/proj ektierung -Merkbl att/projektie rpos: 9 7 /Busc h-ja ege r (N eust ruktu r)/mo dul-struktu r/onli ne-d oku ment ation /Rückseit en (--> Für alle Dok umente <- -)/R ückseit e - Bus ch-j aeg er - Allgem 20\mod _ _1 5.d 1 Upozornění === E nde der Liste für Tex tma rke Ba ckcove r === Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny, stejně jako změny v obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení. Podrobné specifikace odsouhlasené v době objednávky platí pro všechny objednávky. ABB nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo neúplnosti v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si veškerá práva k tomuto dokumentu a na témata a ilustrace v něm obsažené. Dokument a jeho obsah či jeho výňatky nesmí být třetími stranami reprodukovány, přenášeny nebo znovu použity bez předchozího písemného souhlasu ABB.

Welcome Modul spínací, vestavný. Objednací číslo: Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga

Welcome Modul spínací, vestavný. Objednací číslo: Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga Pos: 2 /DinA4 - Anl eitun gen Online /Inh alt/knx /Doo rentry /832 20-AP- xxx/tit elblat t - 832 20-AP -xxx - ABB @ 19\m od_ 132 3249 806 476 _15. docx @ 11 108 4 @ @ 1 === E nde der Liste für Textma rke

Více

ABB-Welcome Midi Videotelefon domovní 7" s hands-free ovládáním

ABB-Welcome Midi Videotelefon domovní 7 s hands-free ovládáním Pos: 2 /DinA4 - Anl eitun gen Online /Inh alt/knx/doo rentry /832 20-AP-xxx/Tit elblat t - 832 20-AP-xxx - ABB @ 1 9\mod_132 3249 806 476 _15. docx @ 11 108 4 @ @ 1 Pos: 2 /DinA4 - Anl eitun gen Online

Více

Welcome Midi Tlačítková tabla audio, video a příslušenství

Welcome Midi Tlačítková tabla audio, video a příslušenství Pos: 2 /DinA4 - Anl eitun gen Online/Inh alt/knx /Doo rentry /832 20-AP- xxx/tit elblatt - 832 20-AP-xxx - ABB @ 19\m od_132 3249 806 476 _15. docx @ 11 108 4 @ @ 1 === E nde der Liste für Textma rke Cover

Více

Welcome Midi Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici. Objednací číslo: 8300-0-8107. Návod na instalaci. ABB s.r.o.

Welcome Midi Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici. Objednací číslo: 8300-0-8107. Návod na instalaci. ABB s.r.o. Pos:Pos: 2 /DinA4 - Anl eitungen Onli ne/inhalt/kn X/D oor Entry/83220-AP- xxx/titel blatt - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover ===

Více

M2303 guard unit user manual. please select the language. English. Français. Italiano. Polski. Español. Português. eština. Sloven ina. Suomi.

M2303 guard unit user manual. please select the language. English. Français. Italiano. Polski. Español. Português. eština. Sloven ina. Suomi. M2303 guard unit user manual please select the language English Français Italiano Polski Español Português eština Sloven ina Suomi Norsk Svenska Dansk Pos: 2 /DinA4 - Anl eitun gen Online /Inh alt/knx/doo

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Zdroj napájecí, přídavný, řadový. Objednací číslo: Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Zdroj napájecí, přídavný, řadový. Objednací číslo: Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Zdroj napájecí, přídavný, řadový Objednací číslo: 8300-0-0126 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

M25102xx-x outdoor station user manual. please select the language. English. Français. Italiano. Polski. Español. Português. eština. Sloven ina.

M25102xx-x outdoor station user manual. please select the language. English. Français. Italiano. Polski. Español. Português. eština. Sloven ina. M25102xx-x outdoor station user manual please select the language English Français Italiano Polski Español Português eština Sloven ina Suomi Norsk Svenska Dansk Pos: 2 /DinA4 - Anl eitun gen Online /Inh

Více

Welcome Midi Domovní telefon se sluchátkem. Objednací číslo: 8300-0-8080. Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga

Welcome Midi Domovní telefon se sluchátkem. Objednací číslo: 8300-0-8080. Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga Pos : 2 /Di na4 - Anleitung en Online/Inhalt/KN X/D oorentr y/83220- AP- xxx/titelbl att - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover ===

Více

Welcome Midi Univerzální řídící mini jednotka. Objednací číslo: Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga

Welcome Midi Univerzální řídící mini jednotka. Objednací číslo: Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga Pos: 2 /Di na4 - Anleitung en Online/Inhalt/KN X/D oorentr y/83220- AP- xxx/titelbl att - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover ===

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Welcome Midi Gateway systémová, řadová. Objednací číslo: Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga

Welcome Midi Gateway systémová, řadová. Objednací číslo: Návod na instalaci. ABB s.r.o., Elektro-Praga Pos: 2 /Di na4 - Anleitung en Online/Inhalt/KN X/D oorentr y/83220- AP- xxx/titelbl att - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover ===

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

F-DV600C. Digitální videorekordér

F-DV600C. Digitální videorekordér F-DV600C Digitální videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree videotelefon (pro digitální systém VX2200 Videx video BUS6) Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci Tlačítka a ovládání S1 - Servisní tlačítko Po stisknutí se propojí

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Domovní telefon, hands-free. Objednací číslo: Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Domovní telefon, hands-free. Objednací číslo: Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Domovní telefon, hands-free Objednací číslo: 8300-0-0218 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí... 3

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

PA- D2-DCU. Instalační návod ----------------------------------------------------------------------------------------------

PA- D2-DCU. Instalační návod ---------------------------------------------------------------------------------------------- PA- D2-DCU Instalační návod ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

VIZIT-M456C PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT-M456C je barevný monitor určený k použití s vchodovými stanicemi VIZIT s kamerou.

VIZIT-M456C PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT-M456C je barevný monitor určený k použití s vchodovými stanicemi VIZIT s kamerou. PROZNÍ INSTRUKCE je barevný monitor určený k použití s vchodovými stanicemi VIZIT s kamerou. 8 4 5 6 7 9 0. Mikrotelefon. LED kontrolka. Ovládací tlačítka - Hlasitost / výběr vyzváněcího tónu - Jas - Saturace

Více

v.link Video adaptér MI1233

v.link Video adaptér MI1233 v.link Video adaptér MI1233 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi se systémem MMI3G Basic/High, MMI3G+ Basic/High nebo VW RNS850 Se -pinovým

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu

*Správné připojení je nezbytné k bezvadné funkci zapojení průchodu 2 2 310 321 01 LUNA LUNA 109 109 0 100, 109 0 200 110 0 100, 110 0 200 Návod na montáž a obsluhu Soumrakový spínač Test 2 2000 LUNA 109 I:2-35 II : 35-200 III : 200-1000 min max IV:1-5klx V: 5-50klx min

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY

NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY NÁVOD K POUŽITÍ SBV 716 LW2 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY Obsah strana 1. Funkce 2 2. Informace o provedení venkovní kamery 2 3. Informace o provedení vnitřního monitoru 3 4. Instalace vnitřního

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Video adaptér MI1253

Video adaptér MI1253 Video adaptér MI1253 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Land Rover a Jaguar vybavených navigačním systémem s dotykovým displejem verze 1 a 1.1

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL PEV/01. norem. přípravky. . Pokud BPT.

MONTÁŽNÍ MANUÁL PEV/01. norem. přípravky. . Pokud BPT. MONTÁŽNÍ MANUÁL PEV/01 hlasitý videotelefon PERLAA Všeobecné podmínky. Před započetím instalace čtěte pozorně následujícíí instrukce a postupujte podle pokynů p výrobce... Po otevření balení zkontroluje

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T, DJ 2T Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T, DJ 2T Stránka 1 DJ 1T v2, DJ2T v2 Návod na použití Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T, DJ 2T Stránka 1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a jejich funkce 1 Montáž 1.1 Připojení kabelů JP/LK: Přepínač typu ovládaní zámku, interním napájením/ ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Více

Tablo tlačítkové video

Tablo tlačítkové video ABB s.r.o., Elektro-Praga Tablo tlačítkové video Objednací čísla: 8300-0-0101 / 8300-0-0102 / 8300-0-0103 8300-0-0104 / 8300-0-0105 8300-0-0091 / 8300-0-0092 / 8300-0-0093 8300-0-0094 / 8300-0-0095 Návod

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Obsah 1 Mechanické časti a jejich funkce... 3 2 Montáž... 3 2.1 Připojení kabelů... 3 2.2 Montáž jednotky... 4 2.3 Montáž jmenovky... 5 2.4 Základní zapojení...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200

Domovní dorozumívací systémy. Art.6072. Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Domovní dorozumívací systémy Art.6072 Videotelefon pro digitální BUS6 systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz

Více

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K

VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K VID-9314-1 Art.5456SL Digitální handsfree videotelefon pro soupravy CVK4K/CVK8K S 1 S 2 Servisní tlačítko Po stisknutí tohoto tlačítka se propojí svorka 12 se svorkou 18. Servisní tlačítko Po stisknutí

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E MCS-05 Kabel k pro AUDI RNS-E umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru Multimediální rozhraní

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných DPM-D235 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných DPM-535 Monitor CAT5 systému videovrátných Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor, mikrofon tlačítko

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Návod na použití. VM40 v2

Návod na použití. VM40 v2 Návod na použití VM40 v2 Obsah Části a funkce... 3 Zapojení svorkovnice... 3 Uchycení jednotky... 4 Příslušenství... 4 Postup instalace... 4 Hlavní menu... 4 Základní ovládání jednotky... 5 Přijetí hovoru

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

PC-D241-1/2. pro 2-vodičový systém D2 PC-D241-1 PC-D Uživatelský manuál.

PC-D241-1/2. pro 2-vodičový systém D2 PC-D241-1 PC-D Uživatelský manuál. PC-D241-1/2 pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál PC-D241-1 PC-D241-2 www.domovni-videotelefony.cz Obsah 1.Mechanické části a jejich funkce... 1 2.Připojení... 1 3.Technická specifikace... 2 4.Montáž...

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

SensoTrans DMS A 20220

SensoTrans DMS A 20220 Převodník SensoTrans DMS A 20220 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz Internet: www.profess.cz 1. Základní

Více

PM -D274TMD PM -D275TMD

PM -D274TMD PM -D275TMD PM -D274TMD PM -D275TMD Monitory pro 2-drátový systém videovrátných Uživatelský manuál Obsah: 1. Čás a funkce... 3 2. Montáž monitoru.5 3. Hlavní Menu 5 4. Základní ovládání.6 5. Interkom.7 6. Základní

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti 1 VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE VA/200 NAPÁJEČ VA/200 obsahuje stejnosměrný napáječ a kartu pro řízení funkcí systému. Jednotka stejnosměrně napájí: Videotelefon, vstupní panel a příslušenství (17,5 VDC stab.),

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 30-LED Dimmer http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Zapojení kabelu DMX512... 3 Propojení DMX512 modulů... 5 Nastavení DMX adresy.....

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

PC-D247. pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D247. pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál. www.domovni-videotelefony.cz PC-D247 pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský manuál www.domovni-videotelefony.cz Úvod Dveřní stanice je osazena barevnou CCD kamerou s úhlem objektivu 105. Noční vidění umožňují vysoce svítivé bílé LED.

Více

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O

TXM1.8P. Měřící modul TX-I/O 8176P01 s 8 176 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ V P L. Videotelefon s barevnou kamerou

NÁVOD K POUŽITÍ V P L. Videotelefon s barevnou kamerou NÁVOD K POUŽITÍ V P - 7 1 6 L Videotelefon s barevnou kamerou OBSAH str. 1.Funkce 2 2. Informace o provedení venkovní kamery 2 3. Informace o provedení vnitřního monitoru 2 4. Instalace vnitřního monitoru

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka VT-D-39 Instalační manuál Vnitřní videojednotka VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 2 Obsah 1. Systém domácího videovrátného...2 2. Obsah dodávky...2 3. Technický popis výrobku...3 4. Instalace...4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného...5 6. Obsluha...6 7. Poruchy a jejich

Více

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix.

Tlačítkové moduly pro DUO systém. Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Tlačítkové moduly pro DUO systém CD2132MA, CD2134MA Tlačítkové moduly pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix. Technická specifikace: Napájecí napětí z audio/video

Více

4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX)

4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX) 4 VODIČOVÝ KIT VIDEO (2 VODIČE + KOAX) MINIMÁLNÍ PRŮŘEZY VODIČŮ PRO 4 VODIČOVÝ KIT (2 VODIČE + KOAX) Svorky monitoru do 10 m do 30 m do 50 m do 100 m 11-12 1,5 mm 2 - - - 1-2 Art. 63CV / 0,5 mm 2 0,75

Více

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Kabel k pro VW RNS510 umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ INSTRUKCE. VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. SPECIFIKACE PROVOZNÍ PODMÍNKY PROZNÍ INSTRUKCE VIZIT-M430C VIZIT- M430C je barevný monitor určený pro použití s domovními videotelefony VIZIT řady 300 a 400. FUNKCE lbarevný 2,5 TFT LCD lprovoz s kamerou vchodové stanice a další kamerou

Více

Odolný reproduktor Riderr

Odolný reproduktor Riderr Odolný reproduktor Riderr 1. Kryt reproduktoru 2. MODE 3. Hlasitost (+) / další skladba 4. Hlasitost (-) / předchozí skladba 5. Silikonové pouzdro 6. Slot pro micro SD kartu 7. Nabíjecí port 8. 5V/1A výstup

Více