Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1

2 Vánoční 2010 Zdena Kopáčková Zas přicházejí svátky krásné, kdy moje zjihlé srdce žasne nad Ježíškovým narozením. Já za Santu jej nevyměním, ten cizí je mi, vzdálený a nemá české kořeny. Zas koledy slyším zpívat, na oblohu se chodím dívat, zda jasná hvězda září tam, co půjde se mnou k jesličkám. Najednou všechno zlé se ztrácí, láska a mír se v duši vrací a já lidem, jež ráda mám, poselství Vánoc předávám to světlo, které hřeje mě a zrodilo se v Betlémě. Vánoce plné radosti, pokory, pohody a lásky, v novém roce pevné zdraví, hodně spokojenosti, úspěchů a splněných přání přejí čtenářům zaměstnanci MěÚ Zbýšov a redakce Ozvěny Foto na titulní straně: Vánočně ozdobený strom v parku na Masarykově ulici 2

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, při nedávno proběhlých komunálních volbách jste si zvolili vedení města na další čtyři roky. Do zastupitelstva našeho města přibylo šest jeho nových členů, což je čtyřicetiprocentní obměna. V pondělí 8. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání ZM, kde bylo zvoleno vedení města starosta Vratislav Široký, kandidující za KSČM, uvolněný pro výkon funkce, místostarosta neuvolněný pro výkon funkce MUDr. František Ševčík, SNK pro Zbýšov a tři členové rady města - JUDr. Zdeněk Chmelíček (ČSSD), Mgr. Zdeňka Sovová (KSČM) a Hana Čermáková (KSČM). Uvedené složení RM jsem navrhl poté, co oslovení zastupitelé za ODS pan Daniel Morávek a pan Martin Všetečka, zvolený za SNK Nestraníci pro Zbýšov, odmítli členství v Radě města Zbýšova. Na prvním řádném zasedání ZM dne byly ustaveny dva výbory ZM tříčlenný kontrolní výbor, jehož předsedou byl zvolen Daniel Morávek (ODS), členy jsou Mgr. Martin Leikep (ODS) a MUDr. Veronika Matejová (KSČM) a finanční výbor, který má pět členů. Jeho předsedou je Mgr. Miloslav Liška (SNK pro Zbýšov), členy jsou Ing. Bc. Leoš Horák (VV), pan Martin Všetečka (SNK Nestraníci pro Zbýšov), a občané pan František Nekuža a Ing. Vojtěch Žalud. Věřím, že nyní již odhodí všichni zvolení zastupitelé stranická trička a všichni společně budeme pracovat pro rozvoj města a ve prospěch jeho občanů. Chtěl bych také poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám a dali mi svůj hlas. Budu se snažit je v příštích čtyřech letech nezklamat. Čeká nás totiž velice náročné období rekonstrukce čistírny odpadních vod, vybudování nového sběrného dvora. Na obě uvedené akce obdrželo město dotaci MŽP. Je nutno započít také s vybudováním kanalizace ve čtvrti Anenské. To jsou hlavní a nejbližší úkoly na úseku investic a budou zásadními položkami výdajové části připravovaného rozpočtu města pro rok Kvůli ekonomické situaci našeho státu musíme opět počítat s nižšími příjmy v položce Daně. U všech dotovaných akcí je požadována finanční spoluúčast města, proto je i přes rezervu financí, vytvořenou v minulých létech, na místě trvalé šetření a účelné využívání a vynakládání obecních prostředků. Závěrem mi dovolte, abych popřál Vám všem krásné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, vzájemné tolerance a síly k překonávání překážek a obtíží a to nejen ekonomických. Vratislav Široký starosta města Pozvánka Vedení města zve všechny občany na tradiční přivítání nového roku ohňostrojem a malým občerstvením dne 1. ledna 2011 v 17 hodin v parku před radnicí. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až srpen 2010 a o stavu účtů k informaci starosty o výsledku jednání 9. schůze RM dne informaci o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města informaci tajemnice MěÚ o přípravě voleb do Senátu P ČR a do Zastupitelstva města Zbýšova informaci o termínu dílčího přezkoumání hospodaření města KÚ JmK 1. a uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu pozemku Na Láně parc. č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan informaci starosty o činnosti KTS Ekologie, s. r. o. za 1. pololetí 2010 a o záměrech dalšího rozvoje Ö projednalo a schválilo DRO č. 4/2010 v celkové výši ve výdajové části tis. Kč záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží. záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Plán zimní údržby místních komunikací návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu týkající se přípojky NN na Havířské ul. zatíženou nemovitostí je parc. č. 1564/ 10, PK 1369 v k. ú. Zbýšov u Oslavan úhrada činí Kč + DPH Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Zbýšov, čtvrť Sička, kabel NN dotčenou nemovitostí je parc. č Úhrada byla schválena ve výši Kč + DPH 20 % úhradu finančního podílu města na projektu cyklostezky Zbýšov Babice u Rosic Zastávka ve výši Kč Ö rozhodlo o zadání zpracování projektu na realizaci sběrného dvora na Majrově o znepřístupnění prostor posilovny na koupališti do doby provedení oprav o poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč některé z obcí, zasažených povodněmi - výběrem konkrétního příjemce je pověřena rada města Ö zamítlo finanční spoluúčast města na pořízení zařízení na promítání letního kina (pořizovací cena 360 tis. Kč) 4

5 USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí doručenou žádost o přidělení obecního bytu obsah Výroční zprávy o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov Ö rozhodla o přidělení obecního bytu Na Láně 53 do užívání rodiny Pavlíkových, nájemní smlouva na dobu určitou do Ö schválila uzavření nájemní smlouvy s PF ČR na pronájem pozemku parc. č. 1334/1 Na Láně s platností od cenu turistické známky města 30 Kč vč. DPH/kus Ö projednala Zápis z jednání školské rady dne a oprávněné a reálné požadavky bude řešit ve spolupráci s vedením ZŠ, p. o. Zbýšov Ö vybrala z pověření ZM obec postiženou povodněmi, která bude příjemcem daru města ve výši Kč Bílý Kostel nad Nisou v Libereckém kraji (900 obyvatel), která byla zasažena živlem opakovaně Ö přijala poděkování starosty města i tajemnice MěÚ za odpovědný a konstruktivní přístup k rozhodování v záležitostech obce a za odvedenou práci pro veřejnost v končícím volebním období USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až září 2010 a o stavu účtů k z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je 87,7 %, z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 86,3 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 85,8 % (z 30 mil. Kč dosud 25,729 mil. Kč). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,66 Kč. kladné hodnocení činnosti ZM v končícím volebním období a poděkování starosty i tajemnice MěÚ za bezproblémovou a konstruktivní spolupráci 5

6 Ö projednalo a schválilo DRO č. 6/2010 v celkové výši ve výdajové části 1 mil. Kč ( 3113 Základní školy tis. Kč, 3412 Ostatní tělovýchovná činnost tis. Kč, Bezpečnost a veřejný pořádek tis. Kč) 5269 Dar obci Bílý Kostel nad Nisou 50 tis. Kč Ö vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o plánovaných úpravách v kině Horník a o pořízení zařízení pojízdného kina DSO Kahan Ö schválilo prodejní cenu pozemku ve vlastnictví města ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží o ploše 21 m 2, kupující manž. Veselých, Zbýšov, cena Kč záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö projednalo prodej části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 50 m 2 manželům Truksovým, Zbýšov a schválilo prodej i cenu 100 Kč/m 2 výroční zprávu o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov, za školní rok USNESENÍ Z 10. (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů RM veřejně hlasováním Ö zvolilo starostou pana Vratislava Širokého. Zastupitelstvo města Zbýšova v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn Ö schválilo zvolení jednoho místostarosty města, neuvolněného pro výkon funkce. Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo místostarostou MUDr. Františka Ševčíka Ö zvolilo členy rady města JUDr. Zdeňka Chmelíčka, Mgr. Zdeňku Sovovou a Hanu Čermákovou 6

7 USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 10. schůze Rady města Zbýšova žádost p. Pavla Cajzla o pronájem obřadní smuteční síně a informaci starosty o nutnosti urgentního řešení stavu vstupní části objektu písemnou informaci o hospodaření města za leden až říjen 2010 a o stavu účtů k Ö doporučila tříčlenné složení finančního i kontrolního výboru z členů ZM předsedy výborů zvolit z členů ZM, kteří již mají zkušenosti s funkcí v ZM přiznání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( 72 zákona o obcích) v plné výši včetně příplatků podle počtu obyvatel dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to v případě souběhu funkcí kumulativně, odměnu členovi ZM, neuvolněnému pro výkon funkce místostarosty, ve výši Kč/měs. k problematice zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM postupovat v souladu s vyhláškou č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena PHM a interní směrnicí MěÚ ZM ke schválení zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu OZV č. 1/2010. Navrhovaná výše 500 Kč/osobu s platností od Ö rozhodla nezřizovat žádnou komisi RM Ö vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů a o výměnu bytu Ö schválila navrženou výměnu bytu prodloužení nájemních smluv na užívání bytů v majetku města Ondreji Suchánkovi, ul. J. A. Komenského a K. Súkupové, Na Láně, do Ö schválila záměr pronájmu sálu v Městském kulturním centru Zbýšov, Jiráskova ul. zadání statického posudku na OSS i pro mostní konstrukci na Majrově. 7

8 Ö přijala doporučující stanovisko k žádostem o prodej pozemků, které budou projednávány v zastupitelstvu města Ö schválila Plán zasedání ZM a schůzí RM pro rok 2011 odměnu Mgr. Lubomíru Čechovskému za výkon funkce správce obecních lesů v roce 2010 v navržené výši poskytnutí částky 20 tis. Kč na výdaje spojené s organizací soutěže Zbýšovský kos, která se koná dne v kině Horník zvýšení cen za pronájem pozemků v majetku města - pod garážemi na 500 Kč/rok USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů výborů zastupitelstva a to kontrolního 3, finančního 5 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Miloslava Lišku, do funkce předsedy kontrolního výboru pana Daniela Morávka, za členy finančního výboru Ing. Bc. Leoše Horáka, Martina Všetečku, Františka Nekužu a Ing. Vojtěcha Žaluda, za členy kontrolního výboru MUDr. Veroniku Matejovou a Mgr. Martina Leikepa Ö schvaluje v souladu s ust. 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v maximální výši, kterou umožňuje Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce v případě souběhu výkonu několika funkcí dle ust. 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty v navržené výši v souladu s 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady poskytování cestovních náhrad, které náleží členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2011 v souladu ss 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Územního plánu města Zbýšova v souvislosti s připravovanými stavbami obchodního centra a cyklostezky Zbýšov Babice u Rosic Zastávka 8

9 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku parc. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku města v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č.1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan manželům Kocábovým, bytem Zbýšov, za cenu Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy v souladu s ust. 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod multimediální učebny v hodnotě ,- Kč z majetku Města Zbýšova do majetku ZŠ p. o., k Ö schvaluje a vydává v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, OZV města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Ö vzalo na vědomí informaci starosty o přidělení dotace SFŽP na akci Sběrný dvůr Zbýšov Majrov ve výši 3,800 mil. Kč o registraci žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a vodovod ve čtvrti Anenské Krajským úřadem JmK o špatném stavebním a statickém stavu vstupní části budovy obřadní smuteční síně a atiky objektu, který je předmětem řešení projektanta a statika o novém zájemci o pronájem obřadní smuteční síně panu P. Cajzlovi (bude řešeno až po nutných opravách nemovitosti) informaci pracovnice správy majetku města Ludmily Radilové o akceptování výše prodejní ceny Kč/m 2 pozemku parc. č. v k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra 16 m 2, společností O2 Telefonica Praha informaci pracovnice MKC Martiny Švancarové o průběhu soutěže Zbýšovský kos, která se konala dne v kině Horník písemnou informaci vedoucí FO MěÚ o čerpání rozpočtu města za období leden až říjen a o stavu účtů ke dni město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,50 Kč Zpracovala Ing. Zahradníčková 9

10 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech a za město Zbýšov Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů 1. kolo , ,28 2. kolo , ,52 Výsledky hlasování č. Kandidát příjmení, jméno, tituly 1 Adam Vojtěch MUDr. *2 Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. Volební strana Navrhující strana Politická příslušnost Počty hlasů % hlasů 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo KSČM KSČM BEZPP 406 X 31,99 X ČSSD ČSSD BEZPP ,58 80,55 Suveren. BEZPP 21 X 1,65 X 4 Bořecký Karel Ing. TOP 09 TOP 09 TOP X 3,54 X 5 Paulík Vladimír VV VV VV 53 X 4,17 X 6 Magálová Daniela SPOZ SPOZ SPOZ 44 X 3,46 X +7 Julínek Tomáš MUDr. MBA 8 Svoboda František Ing. +) postupující kandidát *) zvolený kandidát ODS ODS ODS ,71 19,44 3 Čadeni Ivan Ing. Suveren. KDU- -ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 49 X 3,86 X Městský úřad Zbýšov děkuje voličům za účast ve volbách a členům okrskových volebních komisí za odvedenou práci a obětovaný čas osobního volna. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách 10

11 Výsledek voleb do Zastupitelstva města Zbýšova, konaných ve dnech 15. a složení Zastupitelstva města Zbýšova č. název příjmení, jméno, tituly věk Počet hlasů 1 Občanská demokratická strana Morávek Daniel 34 ODS Občanská demokratická strana Leikep Martin Mgr. 34 ODS Nestraníci pro Zbýšov Všetečka Martin 38 NK Nestraníci pro Zbýšov Chatrný Dalibor 23 NK Věci veřejné (VV) Horák Leoš Ing. Bc. 35 VV SNK pro Zbýšov Ševčík František MUDr. 56 NK SNK pro Zbýšov Liška Miloslav Mgr. 53 NK Česká str. sociálně demokrat. Chmelíček Zdeněk JUDr. 57 ČSSD Křesť. demokr. unie-čs. str. lid. Radilová Ludmila 52 KDU-ČSL Komunistická str. Čech a Moravy Široký Vratislav 60 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Čermáková Hana 56 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Švancarová Martina 33 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Sovová Zdeňka Mgr. 50 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Sékora František 64 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Matejová Veronika MUDr. 34 KSČM 551 Poděkování MO KDU-ČSL děkuje všem voličům, kteří nás v letošních komunálních volbách podpořili svým hlasem. Zároveň mi dovolte, abych Vám a všem občanům co nejsrdečněji popřála příjemné, klidné a radostné svátky vánoční, rovněž mnoho zdraví, spokojenosti mladším úspěchů a pracovních příležitostí, starším spoluobčanům hodně sil a optimismu do nového roku a dalších let. Těm, kteří touží po posile a pokoji také hodně Božího požehnání a útěchy v dalším žití. Nakonec ještě ráda přeji bujarou silvestrovskou veselici všem, kteří ji mají rádi i snad zhodnocení času či jen uplynulého roku, pro něž třeba tento den je. Ať Vás všechny nejen v příštím roce provází láska i úsměv, ať už Váš nebo ostatních a jen ten, který zahřeje a potěší srdce i duši. Ludmila Radilová 11

12 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Zbýšova Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy Okrsek , Okrsek , Okrsek , Zbýšov , Kandidátní listina Hlasy č. název abs. v % Počet kandidátů Přepočtené % platných hlasů 1 Občanská demokratická strana , , Nestraníci pro Zbýšov , , Věci veřejné (VV) , , SNK pro Zbýšov , , Česká str. sociálně demokrat , , Křesť. demokr. unie-čs. str. lid , , Komunistická str. Čech a Moravy , ,39 6 Počet mandátů 12 Ilustrační foto: Čtvrť Sička důl Jindřich, halda a trať Muzea průmyslových železnic s historickými exponáty

13 Objekt obřadní smuteční síně ve Zbýšově bude mít v brzké době nový vzhled. Úprava je vynucena špatným stavem konstrukce vstupní části budovy. Kresba uhlem Igor Nemyka 2001 Vážení spoluobčané, letos se bude konat už jedenáctý ročník charitativní sbírky na pomoc lidem v nouzi a nemoci. V období kolem svátku Tří králů navštíví Vaše domácnosti koledníci, kteří za koledu, malý dárek a vysvětlení, budou do pokladniček, označených symbolem Charity a zapečetěných na Městském úřadě ve Zbýšově, vybírat příspěvky na charitní zařízení. Tříkráloví koledníci z řad dobrovolníků jsou symbolem poselství dobré vůle a pozitivních hodnot. Tato charitativní akce umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Diecézní charitou Brno na pomoci slabým a trpícím a stává se jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitní činnosti. 65 % Vašich darů je určeno na konkrétní charitní zařízení v oblasti, kde se peníze vybraly. V okrese Brno-venkov je to Dům léčby bolesti s hospicem v Rajhradě. Děkujeme Vám za vlídné přijetí koledníků a příspěvek do kasičky dle Vašeho uvážení. Pokud se stane a koledníci Vás nezastihnou doma, můžete letos podpořit sbírku odesláním dárcovské SMS s textem DMS KOLEDA na číslo Děkujeme všem, kdo se do Tříkrálové sbírky aktivně zapojí i všem dárcům za jakýkoliv finanční příspěvek. Anna Zahradníčková 13

14 Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo Města Zbýšova se na svém zasedání dne usnesením č. 5B/11/10 rozhodlo vydat na základě 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Zbýšov touto obecně závaznou vyhláškou upravuje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který vzniká na území obce (dále jen poplatek). Čl. 2 Sazba poplatku Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu činí ročně pro fyzickou osobu 1) která má v obci trvalý pobyt.. 500,- Kč Poplatek je tvořen a) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč b) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce Počet poplatníků k je Skutečně fakturované náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2009 celkem ,10 Kč. Podíl na jednoho poplatníka je tedy 531 Kč. 14

15 2) která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč Poplatek je tvořen a) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč b) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce Počet poplatníků k je Skutečně fakturované náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2009 celkem ,10 Kč. Podíl na jednoho poplatníka je tedy 531 Kč. Čl. 3 Zrušující ustanovení Touto OZV se nahrazuje čl. 4 Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 13/ 2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a ruší se OZV č. 1/2009. Ostatní ustanovení OZV Města Zbýšova č. 13/2008 zůstávají beze změny. Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna otisk úředního razítka MUDr. František Ševčík, v. r. Vratislav Široký v. r. místostarosta starosta 15

16 Městské kulturní centrum informuje Vánoce jsou svátky klidu Stále víc nechápu, proč tuto frázi rok od roku tak ignorujeme. Spočívá kouzlo Vánoc v přeplněné lednici, přecpaných žaludcích, v trendu ulovit, co nej.. dárek pro své blízké? Najde se někdo, komu udělá radost jen to, že si na něho někdo jenom vzpomene? Budu věřit, že jsou i tací mezi námi. Pokud by Vám bylo někdy úzko, zkuste přijít na některou akci či koncert a rozjasnit duši pěkným kulturním zážitkem. V příštím roce připravujeme spoustu nabídek. 1. ledna v 17 hodin přivítáme Nový rok tradičně velkolepým ohňostrojem u MěÚ. V polovině ledna, přesněji v 15 hodin, kdy začíná období plesů a karnevalů, se mohou děti těšit na Maškarní karneval s Tetinami. Čeká je spousta soutěží, odměn a samozřejmě tombola. Začátkem února si na své přijdou opět děti. 4. února mohou navštívit divadelní představení Šípková Růženka a v neděli dorazí za zbýšovskými dětmi Michal z Kouzelné školky s pořadem Michalova brnkačka. Vstupenky si už můžete zakoupit v kanceláři Městského kulturního centra Zbýšov, stojí 150,- Kč a děti do dvou let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma. Obě představení se odehrají v kině Horník. Pro ty, kteří mají rádi folk, jsme připravili koncert Františka Nedvěda s kapelou. Příjemný večer můžete strávit 11. února od 19 hodin v country salonu Pamir. Vstupenky lze zakoupit opět v kanceláři MKC za 200,- Kč. Tradiční ples města a školy se uskuteční 26. února v Hornickém domě a k tanci i poslechu nám zahraje skupina Fantastic z Polanky. 11. března se můžete těšit na známé baviče Karla Šípa a J. A. Náhlovského, kteří přijedou se svým pořadem Všechnopartička. Cena vstupenky činí 200,- Kč a předprodej byl již zahájen. Jen ve zkratce bych Vás chtěla pozvat do budoucna na Maškarní karneval pro dospělé, zájezd na muzikál Jesus Christ Superstar, oslavy Dne matek a Dne dětí, Screamers v říši divů. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se po celý rok podíleli na spolupráci s MKC a bez jejichž pomoci bych se neobešla. Bylo jich mnoho, všichni to dobře vědí, jmenovitě pouze panu Petru Boučkovi za ozvučení akcí a teenagerům D. Jelínkovi, P. Khulovi a Z. Mattesovi. Ještě jednou děkuji. Veselá mysl vždy byla dokonalým průvodcem zdravého těla. (Sri Chinmoy) Krásné, pohodové svátky klidu a hlavně hodně zdraví nejen v příším roce! Za Městské kulturní centrum Zbýšov Martina Švancarová 16

17 Záběr na exponáty výstavy Hračky našeho mládí (MKC od do ) Zbýšov měl 30. října příležitost přivítat velice známou, oblíbenou a charismatickou osobnost paní Květu Fialovou. Velký sál Hornického domu a přilehlé prostory praskaly při Svatomartinském jarmarku v sobotu 13. listopadu ve švech. Na své si přišli návštěvníci všech věkových skupin. 17

18 ZUŠ Oslavany, pobočka Zbýšov Stanuli jsme na prahu nového kalendářního roku. Pro mnohé z nás je to důvod k bilancování a stanovení nových předsevzetí. Já bych se ráda ohlédla jen za uplynulými měsíci. Vyslovíme-li slovo prosinec, vyvstanou nám všem na mysli jistě nejkrásnější svátky roku. Ale v posledních letech i hrůza a strach z toho, jak vše do Vánoc stihnout doma a v zaměstnání ke spokojenosti nás samých i našich blízkých. ZUŠ přispěla v adventním čase nemalou měrou k tomu, aby se třeba jen pár lidí zastavilo a vychutnalo si blížící Vánoce v podobě uměleckého zážitku. Na nádvoří oslavanského zámku vystoupil pěvecký sbor Cecilia s pásmem pohádkových písniček. Zpěváky i návštěvníky neodradila ani velká zima. K tradicím ZUŠ patří velmi oblíbené a hojně navštěvované adventní koncerty. Představily se na nich flétnové soubory, Oslavanský komorní orchestr, vokální seskupení Siren a nechybělo ani společné vystoupení žáků a učitelů školy. Účinkující potěšili svými výkony na adventních koncertech na Hlíně v kostele sv. Kunhuty, v kostele sv. Martina ve Zbýšově a také v oslavanském kostele sv. Mikuláše. Významnou událostí pro ZUŠ, ale hlavně pro pěvecký sbor Cecilia, bylo nahrávání CD, v pořadí již třetí, které má tentokrát vánoční tematiku. Jednu říjnovou sobotu se sál školy proměnil v nahrávací studio. O to se postaral profesionální zvukař pan Jaroslav Topinka. Sbor Cecilia si dal za úkol nahrát 17 písní. Všichni byli připraveni podat nejlepší výkon a vládla výborná atmosféra. Celkem strávili společně 10 hodin soustředěné práce. CD s názvem O Vánocích zpívám splnilo všechna očekávání a sboru Cecilia patří velká chvála. Tento sbor pod názvem Dětský chrámový sbor založila v roce 2002 pí uč. Jindra Kovandová v oslavanské farnosti. Nejprve doprovázel zpěvem dětské mše v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. Původní počet 10 členů se po dvou letech rozrostl na 25 zpěváků a mladých muzikantů. V roce 2008 přijal sbor nový název CECILIA podle svaté Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků. Repertoár sboru tvoří křesťanské rytmické písně, duchovní hudba, spirituály, koledy, avšak nebrání se ani písním jiných žánrů. Sbor Cecilia se za dobu své činnosti zúčastnil velkého množství akcí. Kromě pravidelných dětských mší v kostele sv. Mikuláše jsou to církevní slavnosti a svátky. Zpěváci vystupují na adventních koncertech, Dnech hudby a pouťových koncertech v kapli oslavanského zámku. V rámci Hudebních slavností spoluúčinkovali se skupinou Hradišťan a Javory. Zazpívali si na koncertech Petra Bendeho a Jakuba Smolíka. Mezi pravidelné aktivity sboru patří i vystoupení pro nemocné v hospici v Rajhradě u Brna. Sbor Cecilia přijal pozvání vystupovat v České televizi, televizi NOE a v rádiu PROGLAS. Již tradičně chystá naše škola velké množství akcí - koncerty, výstavy, vernisáže a taneční vystoupení. Žáci se představí v prostorách školy, Hornického domu, kostela, zámku a knihovny v Oslavanech. V roce 2011 bude pokračovat spolupráce s MŠ a ZŠ jak v Oslavanech, tak ve Zbýšově. Budeme i nadále rozvíjet a prohlubovat již navázané přátelství se ZUŠ Pozořice a ZUŠ Ivančice. Pro školní rok 2010/2011 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sou- 18

19 těž ve hře na klavír, kytaru, akordeon, smyčcové nástroje a ve výtvarném oboru. Již v únoru proběhnou školní kola a na ně budou navazovat kola okresní, krajská a celostátní. Několik našich žáků se těchto soutěží zúčastní a již se pilně se svými pedagogy připravují. Nejen jim, ale i ostatním našim žákům a Vám všem v novém roce 2011 přejeme mnoho úspěchů a vše dobré. Lenka Zouharová Nahrávání vánočního CD sboru Cecilia. 19

20 20 Společenská kronika Vítání občánků dne Ten, kdo projížděl v sobotním říjnovém dopoledni po silnici kolem městského úřadu a Zbýšovem, se jistě divil, kam že jdou ty hloučky slavnostně nastrojených lidiček s kočárky. Jejich cílem byla obřadní síň radnice, kde pro ně 9. října připravil městský úřad přivítání s kulturním programem. Je to jedna z našich nejmilejších aktivit, kterou zajišťujeme nad rámec pracovních povinností. Máme velkou radost z každého nového spoluobčánka i z faktu, že tato malá slavnost, která se koná každoročně ve dvou termínech, je hojně navštěvována a kladně přijímána. Kdo přišel tentokrát? Středem naší pozornosti byly děti Marco Antonio Ribeiro de Oliveira Tereza Doležalová Aneta Jelínková David Kubiš Tomáš Indrák Adriana Skokanová Tobiáš Matoušek Nela Hyclová Eliška Procházková Matyáš Hudec Šimon Weiss Irena Němcová Martin Mikulášek Jan Jelínek Natálie Doležalová Adéla Matoušková Eliška Nedvědová Natálie Klobouková Kristýna Tesařová Vojtěch Sedláček Štěpán Polák Tereza Hájková Lukáš Hrubý a jejich rodiče a další příbuzní. Obsazení hlediště se mění, kolektiv aktérů a účinkujících je už po několikáté stabilní a osvědčený: starosta pan Vratislav Široký, matrikářka paní Pavla Beránková, hudební doprovod Jiří Leszczynski a recitátorky a zpěvačky Adéla Janíková, Barbora Leščinská, Karolína Strážnická, Sandra Dvořáková. Jejich pásmo nacvičila paní učitelka Marie Janošíková. Všem zúčastněným děkujeme za příjemné vydařené sváteční dopoledne, kterému přálo i počasí. Za MěÚ Anna Zahradníčková

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 1/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, mayské výpočty konce světa se naštěstí nepotvrdily, tak mi dovolte prostřednictvím tohoto úvodníku popřát vám všem šťastný nový rok 2013. Určitě

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně

Z obsahu: Rozšíření služeb Czech POINT. Proč koupit hrad Ralsko. únor 2008. Penálové prázdniny v bytech města Mimoně 249 únor 2008 Proč koupit hrad Ralsko Oblast Podralska nabízí velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Nachází se zde množství přírodně atraktivních území. Jedná se převážně o romantickou krajinu

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ?

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU fotografie k článku na straně 11

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více