Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1

2 Vánoční 2010 Zdena Kopáčková Zas přicházejí svátky krásné, kdy moje zjihlé srdce žasne nad Ježíškovým narozením. Já za Santu jej nevyměním, ten cizí je mi, vzdálený a nemá české kořeny. Zas koledy slyším zpívat, na oblohu se chodím dívat, zda jasná hvězda září tam, co půjde se mnou k jesličkám. Najednou všechno zlé se ztrácí, láska a mír se v duši vrací a já lidem, jež ráda mám, poselství Vánoc předávám to světlo, které hřeje mě a zrodilo se v Betlémě. Vánoce plné radosti, pokory, pohody a lásky, v novém roce pevné zdraví, hodně spokojenosti, úspěchů a splněných přání přejí čtenářům zaměstnanci MěÚ Zbýšov a redakce Ozvěny Foto na titulní straně: Vánočně ozdobený strom v parku na Masarykově ulici 2

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, při nedávno proběhlých komunálních volbách jste si zvolili vedení města na další čtyři roky. Do zastupitelstva našeho města přibylo šest jeho nových členů, což je čtyřicetiprocentní obměna. V pondělí 8. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání ZM, kde bylo zvoleno vedení města starosta Vratislav Široký, kandidující za KSČM, uvolněný pro výkon funkce, místostarosta neuvolněný pro výkon funkce MUDr. František Ševčík, SNK pro Zbýšov a tři členové rady města - JUDr. Zdeněk Chmelíček (ČSSD), Mgr. Zdeňka Sovová (KSČM) a Hana Čermáková (KSČM). Uvedené složení RM jsem navrhl poté, co oslovení zastupitelé za ODS pan Daniel Morávek a pan Martin Všetečka, zvolený za SNK Nestraníci pro Zbýšov, odmítli členství v Radě města Zbýšova. Na prvním řádném zasedání ZM dne byly ustaveny dva výbory ZM tříčlenný kontrolní výbor, jehož předsedou byl zvolen Daniel Morávek (ODS), členy jsou Mgr. Martin Leikep (ODS) a MUDr. Veronika Matejová (KSČM) a finanční výbor, který má pět členů. Jeho předsedou je Mgr. Miloslav Liška (SNK pro Zbýšov), členy jsou Ing. Bc. Leoš Horák (VV), pan Martin Všetečka (SNK Nestraníci pro Zbýšov), a občané pan František Nekuža a Ing. Vojtěch Žalud. Věřím, že nyní již odhodí všichni zvolení zastupitelé stranická trička a všichni společně budeme pracovat pro rozvoj města a ve prospěch jeho občanů. Chtěl bych také poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám a dali mi svůj hlas. Budu se snažit je v příštích čtyřech letech nezklamat. Čeká nás totiž velice náročné období rekonstrukce čistírny odpadních vod, vybudování nového sběrného dvora. Na obě uvedené akce obdrželo město dotaci MŽP. Je nutno započít také s vybudováním kanalizace ve čtvrti Anenské. To jsou hlavní a nejbližší úkoly na úseku investic a budou zásadními položkami výdajové části připravovaného rozpočtu města pro rok Kvůli ekonomické situaci našeho státu musíme opět počítat s nižšími příjmy v položce Daně. U všech dotovaných akcí je požadována finanční spoluúčast města, proto je i přes rezervu financí, vytvořenou v minulých létech, na místě trvalé šetření a účelné využívání a vynakládání obecních prostředků. Závěrem mi dovolte, abych popřál Vám všem krásné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, vzájemné tolerance a síly k překonávání překážek a obtíží a to nejen ekonomických. Vratislav Široký starosta města Pozvánka Vedení města zve všechny občany na tradiční přivítání nového roku ohňostrojem a malým občerstvením dne 1. ledna 2011 v 17 hodin v parku před radnicí. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až srpen 2010 a o stavu účtů k informaci starosty o výsledku jednání 9. schůze RM dne informaci o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města informaci tajemnice MěÚ o přípravě voleb do Senátu P ČR a do Zastupitelstva města Zbýšova informaci o termínu dílčího přezkoumání hospodaření města KÚ JmK 1. a uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu pozemku Na Láně parc. č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan informaci starosty o činnosti KTS Ekologie, s. r. o. za 1. pololetí 2010 a o záměrech dalšího rozvoje Ö projednalo a schválilo DRO č. 4/2010 v celkové výši ve výdajové části tis. Kč záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží. záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Plán zimní údržby místních komunikací návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu týkající se přípojky NN na Havířské ul. zatíženou nemovitostí je parc. č. 1564/ 10, PK 1369 v k. ú. Zbýšov u Oslavan úhrada činí Kč + DPH Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Zbýšov, čtvrť Sička, kabel NN dotčenou nemovitostí je parc. č Úhrada byla schválena ve výši Kč + DPH 20 % úhradu finančního podílu města na projektu cyklostezky Zbýšov Babice u Rosic Zastávka ve výši Kč Ö rozhodlo o zadání zpracování projektu na realizaci sběrného dvora na Majrově o znepřístupnění prostor posilovny na koupališti do doby provedení oprav o poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč některé z obcí, zasažených povodněmi - výběrem konkrétního příjemce je pověřena rada města Ö zamítlo finanční spoluúčast města na pořízení zařízení na promítání letního kina (pořizovací cena 360 tis. Kč) 4

5 USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí doručenou žádost o přidělení obecního bytu obsah Výroční zprávy o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov Ö rozhodla o přidělení obecního bytu Na Láně 53 do užívání rodiny Pavlíkových, nájemní smlouva na dobu určitou do Ö schválila uzavření nájemní smlouvy s PF ČR na pronájem pozemku parc. č. 1334/1 Na Láně s platností od cenu turistické známky města 30 Kč vč. DPH/kus Ö projednala Zápis z jednání školské rady dne a oprávněné a reálné požadavky bude řešit ve spolupráci s vedením ZŠ, p. o. Zbýšov Ö vybrala z pověření ZM obec postiženou povodněmi, která bude příjemcem daru města ve výši Kč Bílý Kostel nad Nisou v Libereckém kraji (900 obyvatel), která byla zasažena živlem opakovaně Ö přijala poděkování starosty města i tajemnice MěÚ za odpovědný a konstruktivní přístup k rozhodování v záležitostech obce a za odvedenou práci pro veřejnost v končícím volebním období USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až září 2010 a o stavu účtů k z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je 87,7 %, z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 86,3 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 85,8 % (z 30 mil. Kč dosud 25,729 mil. Kč). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,66 Kč. kladné hodnocení činnosti ZM v končícím volebním období a poděkování starosty i tajemnice MěÚ za bezproblémovou a konstruktivní spolupráci 5

6 Ö projednalo a schválilo DRO č. 6/2010 v celkové výši ve výdajové části 1 mil. Kč ( 3113 Základní školy tis. Kč, 3412 Ostatní tělovýchovná činnost tis. Kč, Bezpečnost a veřejný pořádek tis. Kč) 5269 Dar obci Bílý Kostel nad Nisou 50 tis. Kč Ö vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o plánovaných úpravách v kině Horník a o pořízení zařízení pojízdného kina DSO Kahan Ö schválilo prodejní cenu pozemku ve vlastnictví města ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží o ploše 21 m 2, kupující manž. Veselých, Zbýšov, cena Kč záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö projednalo prodej části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 50 m 2 manželům Truksovým, Zbýšov a schválilo prodej i cenu 100 Kč/m 2 výroční zprávu o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov, za školní rok USNESENÍ Z 10. (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů RM veřejně hlasováním Ö zvolilo starostou pana Vratislava Širokého. Zastupitelstvo města Zbýšova v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn Ö schválilo zvolení jednoho místostarosty města, neuvolněného pro výkon funkce. Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo místostarostou MUDr. Františka Ševčíka Ö zvolilo členy rady města JUDr. Zdeňka Chmelíčka, Mgr. Zdeňku Sovovou a Hanu Čermákovou 6

7 USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 10. schůze Rady města Zbýšova žádost p. Pavla Cajzla o pronájem obřadní smuteční síně a informaci starosty o nutnosti urgentního řešení stavu vstupní části objektu písemnou informaci o hospodaření města za leden až říjen 2010 a o stavu účtů k Ö doporučila tříčlenné složení finančního i kontrolního výboru z členů ZM předsedy výborů zvolit z členů ZM, kteří již mají zkušenosti s funkcí v ZM přiznání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( 72 zákona o obcích) v plné výši včetně příplatků podle počtu obyvatel dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to v případě souběhu funkcí kumulativně, odměnu členovi ZM, neuvolněnému pro výkon funkce místostarosty, ve výši Kč/měs. k problematice zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM postupovat v souladu s vyhláškou č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena PHM a interní směrnicí MěÚ ZM ke schválení zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu OZV č. 1/2010. Navrhovaná výše 500 Kč/osobu s platností od Ö rozhodla nezřizovat žádnou komisi RM Ö vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů a o výměnu bytu Ö schválila navrženou výměnu bytu prodloužení nájemních smluv na užívání bytů v majetku města Ondreji Suchánkovi, ul. J. A. Komenského a K. Súkupové, Na Láně, do Ö schválila záměr pronájmu sálu v Městském kulturním centru Zbýšov, Jiráskova ul. zadání statického posudku na OSS i pro mostní konstrukci na Majrově. 7

8 Ö přijala doporučující stanovisko k žádostem o prodej pozemků, které budou projednávány v zastupitelstvu města Ö schválila Plán zasedání ZM a schůzí RM pro rok 2011 odměnu Mgr. Lubomíru Čechovskému za výkon funkce správce obecních lesů v roce 2010 v navržené výši poskytnutí částky 20 tis. Kč na výdaje spojené s organizací soutěže Zbýšovský kos, která se koná dne v kině Horník zvýšení cen za pronájem pozemků v majetku města - pod garážemi na 500 Kč/rok USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů výborů zastupitelstva a to kontrolního 3, finančního 5 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Miloslava Lišku, do funkce předsedy kontrolního výboru pana Daniela Morávka, za členy finančního výboru Ing. Bc. Leoše Horáka, Martina Všetečku, Františka Nekužu a Ing. Vojtěcha Žaluda, za členy kontrolního výboru MUDr. Veroniku Matejovou a Mgr. Martina Leikepa Ö schvaluje v souladu s ust. 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v maximální výši, kterou umožňuje Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce v případě souběhu výkonu několika funkcí dle ust. 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty v navržené výši v souladu s 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady poskytování cestovních náhrad, které náleží členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2011 v souladu ss 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Územního plánu města Zbýšova v souvislosti s připravovanými stavbami obchodního centra a cyklostezky Zbýšov Babice u Rosic Zastávka 8

9 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku parc. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku města v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č.1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan manželům Kocábovým, bytem Zbýšov, za cenu Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy v souladu s ust. 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod multimediální učebny v hodnotě ,- Kč z majetku Města Zbýšova do majetku ZŠ p. o., k Ö schvaluje a vydává v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, OZV města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Ö vzalo na vědomí informaci starosty o přidělení dotace SFŽP na akci Sběrný dvůr Zbýšov Majrov ve výši 3,800 mil. Kč o registraci žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a vodovod ve čtvrti Anenské Krajským úřadem JmK o špatném stavebním a statickém stavu vstupní části budovy obřadní smuteční síně a atiky objektu, který je předmětem řešení projektanta a statika o novém zájemci o pronájem obřadní smuteční síně panu P. Cajzlovi (bude řešeno až po nutných opravách nemovitosti) informaci pracovnice správy majetku města Ludmily Radilové o akceptování výše prodejní ceny Kč/m 2 pozemku parc. č. v k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra 16 m 2, společností O2 Telefonica Praha informaci pracovnice MKC Martiny Švancarové o průběhu soutěže Zbýšovský kos, která se konala dne v kině Horník písemnou informaci vedoucí FO MěÚ o čerpání rozpočtu města za období leden až říjen a o stavu účtů ke dni město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,50 Kč Zpracovala Ing. Zahradníčková 9

10 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech a za město Zbýšov Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů 1. kolo , ,28 2. kolo , ,52 Výsledky hlasování č. Kandidát příjmení, jméno, tituly 1 Adam Vojtěch MUDr. *2 Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. Volební strana Navrhující strana Politická příslušnost Počty hlasů % hlasů 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo KSČM KSČM BEZPP 406 X 31,99 X ČSSD ČSSD BEZPP ,58 80,55 Suveren. BEZPP 21 X 1,65 X 4 Bořecký Karel Ing. TOP 09 TOP 09 TOP X 3,54 X 5 Paulík Vladimír VV VV VV 53 X 4,17 X 6 Magálová Daniela SPOZ SPOZ SPOZ 44 X 3,46 X +7 Julínek Tomáš MUDr. MBA 8 Svoboda František Ing. +) postupující kandidát *) zvolený kandidát ODS ODS ODS ,71 19,44 3 Čadeni Ivan Ing. Suveren. KDU- -ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 49 X 3,86 X Městský úřad Zbýšov děkuje voličům za účast ve volbách a členům okrskových volebních komisí za odvedenou práci a obětovaný čas osobního volna. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách 10

11 Výsledek voleb do Zastupitelstva města Zbýšova, konaných ve dnech 15. a složení Zastupitelstva města Zbýšova č. název příjmení, jméno, tituly věk Počet hlasů 1 Občanská demokratická strana Morávek Daniel 34 ODS Občanská demokratická strana Leikep Martin Mgr. 34 ODS Nestraníci pro Zbýšov Všetečka Martin 38 NK Nestraníci pro Zbýšov Chatrný Dalibor 23 NK Věci veřejné (VV) Horák Leoš Ing. Bc. 35 VV SNK pro Zbýšov Ševčík František MUDr. 56 NK SNK pro Zbýšov Liška Miloslav Mgr. 53 NK Česká str. sociálně demokrat. Chmelíček Zdeněk JUDr. 57 ČSSD Křesť. demokr. unie-čs. str. lid. Radilová Ludmila 52 KDU-ČSL Komunistická str. Čech a Moravy Široký Vratislav 60 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Čermáková Hana 56 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Švancarová Martina 33 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Sovová Zdeňka Mgr. 50 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Sékora František 64 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Matejová Veronika MUDr. 34 KSČM 551 Poděkování MO KDU-ČSL děkuje všem voličům, kteří nás v letošních komunálních volbách podpořili svým hlasem. Zároveň mi dovolte, abych Vám a všem občanům co nejsrdečněji popřála příjemné, klidné a radostné svátky vánoční, rovněž mnoho zdraví, spokojenosti mladším úspěchů a pracovních příležitostí, starším spoluobčanům hodně sil a optimismu do nového roku a dalších let. Těm, kteří touží po posile a pokoji také hodně Božího požehnání a útěchy v dalším žití. Nakonec ještě ráda přeji bujarou silvestrovskou veselici všem, kteří ji mají rádi i snad zhodnocení času či jen uplynulého roku, pro něž třeba tento den je. Ať Vás všechny nejen v příštím roce provází láska i úsměv, ať už Váš nebo ostatních a jen ten, který zahřeje a potěší srdce i duši. Ludmila Radilová 11

12 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Zbýšova Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy Okrsek , Okrsek , Okrsek , Zbýšov , Kandidátní listina Hlasy č. název abs. v % Počet kandidátů Přepočtené % platných hlasů 1 Občanská demokratická strana , , Nestraníci pro Zbýšov , , Věci veřejné (VV) , , SNK pro Zbýšov , , Česká str. sociálně demokrat , , Křesť. demokr. unie-čs. str. lid , , Komunistická str. Čech a Moravy , ,39 6 Počet mandátů 12 Ilustrační foto: Čtvrť Sička důl Jindřich, halda a trať Muzea průmyslových železnic s historickými exponáty

13 Objekt obřadní smuteční síně ve Zbýšově bude mít v brzké době nový vzhled. Úprava je vynucena špatným stavem konstrukce vstupní části budovy. Kresba uhlem Igor Nemyka 2001 Vážení spoluobčané, letos se bude konat už jedenáctý ročník charitativní sbírky na pomoc lidem v nouzi a nemoci. V období kolem svátku Tří králů navštíví Vaše domácnosti koledníci, kteří za koledu, malý dárek a vysvětlení, budou do pokladniček, označených symbolem Charity a zapečetěných na Městském úřadě ve Zbýšově, vybírat příspěvky na charitní zařízení. Tříkráloví koledníci z řad dobrovolníků jsou symbolem poselství dobré vůle a pozitivních hodnot. Tato charitativní akce umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Diecézní charitou Brno na pomoci slabým a trpícím a stává se jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitní činnosti. 65 % Vašich darů je určeno na konkrétní charitní zařízení v oblasti, kde se peníze vybraly. V okrese Brno-venkov je to Dům léčby bolesti s hospicem v Rajhradě. Děkujeme Vám za vlídné přijetí koledníků a příspěvek do kasičky dle Vašeho uvážení. Pokud se stane a koledníci Vás nezastihnou doma, můžete letos podpořit sbírku odesláním dárcovské SMS s textem DMS KOLEDA na číslo Děkujeme všem, kdo se do Tříkrálové sbírky aktivně zapojí i všem dárcům za jakýkoliv finanční příspěvek. Anna Zahradníčková 13

14 Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo Města Zbýšova se na svém zasedání dne usnesením č. 5B/11/10 rozhodlo vydat na základě 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Zbýšov touto obecně závaznou vyhláškou upravuje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který vzniká na území obce (dále jen poplatek). Čl. 2 Sazba poplatku Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu činí ročně pro fyzickou osobu 1) která má v obci trvalý pobyt.. 500,- Kč Poplatek je tvořen a) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč b) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce Počet poplatníků k je Skutečně fakturované náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2009 celkem ,10 Kč. Podíl na jednoho poplatníka je tedy 531 Kč. 14

15 2) která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč Poplatek je tvořen a) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč b) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce Počet poplatníků k je Skutečně fakturované náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2009 celkem ,10 Kč. Podíl na jednoho poplatníka je tedy 531 Kč. Čl. 3 Zrušující ustanovení Touto OZV se nahrazuje čl. 4 Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 13/ 2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a ruší se OZV č. 1/2009. Ostatní ustanovení OZV Města Zbýšova č. 13/2008 zůstávají beze změny. Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna otisk úředního razítka MUDr. František Ševčík, v. r. Vratislav Široký v. r. místostarosta starosta 15

16 Městské kulturní centrum informuje Vánoce jsou svátky klidu Stále víc nechápu, proč tuto frázi rok od roku tak ignorujeme. Spočívá kouzlo Vánoc v přeplněné lednici, přecpaných žaludcích, v trendu ulovit, co nej.. dárek pro své blízké? Najde se někdo, komu udělá radost jen to, že si na něho někdo jenom vzpomene? Budu věřit, že jsou i tací mezi námi. Pokud by Vám bylo někdy úzko, zkuste přijít na některou akci či koncert a rozjasnit duši pěkným kulturním zážitkem. V příštím roce připravujeme spoustu nabídek. 1. ledna v 17 hodin přivítáme Nový rok tradičně velkolepým ohňostrojem u MěÚ. V polovině ledna, přesněji v 15 hodin, kdy začíná období plesů a karnevalů, se mohou děti těšit na Maškarní karneval s Tetinami. Čeká je spousta soutěží, odměn a samozřejmě tombola. Začátkem února si na své přijdou opět děti. 4. února mohou navštívit divadelní představení Šípková Růženka a v neděli dorazí za zbýšovskými dětmi Michal z Kouzelné školky s pořadem Michalova brnkačka. Vstupenky si už můžete zakoupit v kanceláři Městského kulturního centra Zbýšov, stojí 150,- Kč a děti do dvou let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma. Obě představení se odehrají v kině Horník. Pro ty, kteří mají rádi folk, jsme připravili koncert Františka Nedvěda s kapelou. Příjemný večer můžete strávit 11. února od 19 hodin v country salonu Pamir. Vstupenky lze zakoupit opět v kanceláři MKC za 200,- Kč. Tradiční ples města a školy se uskuteční 26. února v Hornickém domě a k tanci i poslechu nám zahraje skupina Fantastic z Polanky. 11. března se můžete těšit na známé baviče Karla Šípa a J. A. Náhlovského, kteří přijedou se svým pořadem Všechnopartička. Cena vstupenky činí 200,- Kč a předprodej byl již zahájen. Jen ve zkratce bych Vás chtěla pozvat do budoucna na Maškarní karneval pro dospělé, zájezd na muzikál Jesus Christ Superstar, oslavy Dne matek a Dne dětí, Screamers v říši divů. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se po celý rok podíleli na spolupráci s MKC a bez jejichž pomoci bych se neobešla. Bylo jich mnoho, všichni to dobře vědí, jmenovitě pouze panu Petru Boučkovi za ozvučení akcí a teenagerům D. Jelínkovi, P. Khulovi a Z. Mattesovi. Ještě jednou děkuji. Veselá mysl vždy byla dokonalým průvodcem zdravého těla. (Sri Chinmoy) Krásné, pohodové svátky klidu a hlavně hodně zdraví nejen v příším roce! Za Městské kulturní centrum Zbýšov Martina Švancarová 16

17 Záběr na exponáty výstavy Hračky našeho mládí (MKC od do ) Zbýšov měl 30. října příležitost přivítat velice známou, oblíbenou a charismatickou osobnost paní Květu Fialovou. Velký sál Hornického domu a přilehlé prostory praskaly při Svatomartinském jarmarku v sobotu 13. listopadu ve švech. Na své si přišli návštěvníci všech věkových skupin. 17

18 ZUŠ Oslavany, pobočka Zbýšov Stanuli jsme na prahu nového kalendářního roku. Pro mnohé z nás je to důvod k bilancování a stanovení nových předsevzetí. Já bych se ráda ohlédla jen za uplynulými měsíci. Vyslovíme-li slovo prosinec, vyvstanou nám všem na mysli jistě nejkrásnější svátky roku. Ale v posledních letech i hrůza a strach z toho, jak vše do Vánoc stihnout doma a v zaměstnání ke spokojenosti nás samých i našich blízkých. ZUŠ přispěla v adventním čase nemalou měrou k tomu, aby se třeba jen pár lidí zastavilo a vychutnalo si blížící Vánoce v podobě uměleckého zážitku. Na nádvoří oslavanského zámku vystoupil pěvecký sbor Cecilia s pásmem pohádkových písniček. Zpěváky i návštěvníky neodradila ani velká zima. K tradicím ZUŠ patří velmi oblíbené a hojně navštěvované adventní koncerty. Představily se na nich flétnové soubory, Oslavanský komorní orchestr, vokální seskupení Siren a nechybělo ani společné vystoupení žáků a učitelů školy. Účinkující potěšili svými výkony na adventních koncertech na Hlíně v kostele sv. Kunhuty, v kostele sv. Martina ve Zbýšově a také v oslavanském kostele sv. Mikuláše. Významnou událostí pro ZUŠ, ale hlavně pro pěvecký sbor Cecilia, bylo nahrávání CD, v pořadí již třetí, které má tentokrát vánoční tematiku. Jednu říjnovou sobotu se sál školy proměnil v nahrávací studio. O to se postaral profesionální zvukař pan Jaroslav Topinka. Sbor Cecilia si dal za úkol nahrát 17 písní. Všichni byli připraveni podat nejlepší výkon a vládla výborná atmosféra. Celkem strávili společně 10 hodin soustředěné práce. CD s názvem O Vánocích zpívám splnilo všechna očekávání a sboru Cecilia patří velká chvála. Tento sbor pod názvem Dětský chrámový sbor založila v roce 2002 pí uč. Jindra Kovandová v oslavanské farnosti. Nejprve doprovázel zpěvem dětské mše v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. Původní počet 10 členů se po dvou letech rozrostl na 25 zpěváků a mladých muzikantů. V roce 2008 přijal sbor nový název CECILIA podle svaté Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků. Repertoár sboru tvoří křesťanské rytmické písně, duchovní hudba, spirituály, koledy, avšak nebrání se ani písním jiných žánrů. Sbor Cecilia se za dobu své činnosti zúčastnil velkého množství akcí. Kromě pravidelných dětských mší v kostele sv. Mikuláše jsou to církevní slavnosti a svátky. Zpěváci vystupují na adventních koncertech, Dnech hudby a pouťových koncertech v kapli oslavanského zámku. V rámci Hudebních slavností spoluúčinkovali se skupinou Hradišťan a Javory. Zazpívali si na koncertech Petra Bendeho a Jakuba Smolíka. Mezi pravidelné aktivity sboru patří i vystoupení pro nemocné v hospici v Rajhradě u Brna. Sbor Cecilia přijal pozvání vystupovat v České televizi, televizi NOE a v rádiu PROGLAS. Již tradičně chystá naše škola velké množství akcí - koncerty, výstavy, vernisáže a taneční vystoupení. Žáci se představí v prostorách školy, Hornického domu, kostela, zámku a knihovny v Oslavanech. V roce 2011 bude pokračovat spolupráce s MŠ a ZŠ jak v Oslavanech, tak ve Zbýšově. Budeme i nadále rozvíjet a prohlubovat již navázané přátelství se ZUŠ Pozořice a ZUŠ Ivančice. Pro školní rok 2010/2011 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sou- 18

19 těž ve hře na klavír, kytaru, akordeon, smyčcové nástroje a ve výtvarném oboru. Již v únoru proběhnou školní kola a na ně budou navazovat kola okresní, krajská a celostátní. Několik našich žáků se těchto soutěží zúčastní a již se pilně se svými pedagogy připravují. Nejen jim, ale i ostatním našim žákům a Vám všem v novém roce 2011 přejeme mnoho úspěchů a vše dobré. Lenka Zouharová Nahrávání vánočního CD sboru Cecilia. 19

20 20 Společenská kronika Vítání občánků dne Ten, kdo projížděl v sobotním říjnovém dopoledni po silnici kolem městského úřadu a Zbýšovem, se jistě divil, kam že jdou ty hloučky slavnostně nastrojených lidiček s kočárky. Jejich cílem byla obřadní síň radnice, kde pro ně 9. října připravil městský úřad přivítání s kulturním programem. Je to jedna z našich nejmilejších aktivit, kterou zajišťujeme nad rámec pracovních povinností. Máme velkou radost z každého nového spoluobčánka i z faktu, že tato malá slavnost, která se koná každoročně ve dvou termínech, je hojně navštěvována a kladně přijímána. Kdo přišel tentokrát? Středem naší pozornosti byly děti Marco Antonio Ribeiro de Oliveira Tereza Doležalová Aneta Jelínková David Kubiš Tomáš Indrák Adriana Skokanová Tobiáš Matoušek Nela Hyclová Eliška Procházková Matyáš Hudec Šimon Weiss Irena Němcová Martin Mikulášek Jan Jelínek Natálie Doležalová Adéla Matoušková Eliška Nedvědová Natálie Klobouková Kristýna Tesařová Vojtěch Sedláček Štěpán Polák Tereza Hájková Lukáš Hrubý a jejich rodiče a další příbuzní. Obsazení hlediště se mění, kolektiv aktérů a účinkujících je už po několikáté stabilní a osvědčený: starosta pan Vratislav Široký, matrikářka paní Pavla Beránková, hudební doprovod Jiří Leszczynski a recitátorky a zpěvačky Adéla Janíková, Barbora Leščinská, Karolína Strážnická, Sandra Dvořáková. Jejich pásmo nacvičila paní učitelka Marie Janošíková. Všem zúčastněným děkujeme za příjemné vydařené sváteční dopoledne, kterému přálo i počasí. Za MěÚ Anna Zahradníčková

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.12.2015 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, která se konala v pátek, dne 20. února 2004, v místnosti OV Suchdol. Usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 7. schůze ZO. Usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva

Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice. Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Valtrovice Zastupitelstvo obce Valtrovice Zápis číslo 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Valtrovice,konaného dne 5. listopadu 2014, od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18. 7. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves pod Pleší č. 1/2009 ze dne o používání hlučných strojů a nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves pod Pleší č. 1/2009 ze dne o používání hlučných strojů a nočním klidu Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves pod Pleší č. 1/2009 ze dne 25. 6. 2009 o používání hlučných strojů a nočním klidu Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší na svém zasedání dne 25. 6. 2009 schválilo

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více