Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1

2 Vánoční 2010 Zdena Kopáčková Zas přicházejí svátky krásné, kdy moje zjihlé srdce žasne nad Ježíškovým narozením. Já za Santu jej nevyměním, ten cizí je mi, vzdálený a nemá české kořeny. Zas koledy slyším zpívat, na oblohu se chodím dívat, zda jasná hvězda září tam, co půjde se mnou k jesličkám. Najednou všechno zlé se ztrácí, láska a mír se v duši vrací a já lidem, jež ráda mám, poselství Vánoc předávám to světlo, které hřeje mě a zrodilo se v Betlémě. Vánoce plné radosti, pokory, pohody a lásky, v novém roce pevné zdraví, hodně spokojenosti, úspěchů a splněných přání přejí čtenářům zaměstnanci MěÚ Zbýšov a redakce Ozvěny Foto na titulní straně: Vánočně ozdobený strom v parku na Masarykově ulici 2

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, při nedávno proběhlých komunálních volbách jste si zvolili vedení města na další čtyři roky. Do zastupitelstva našeho města přibylo šest jeho nových členů, což je čtyřicetiprocentní obměna. V pondělí 8. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání ZM, kde bylo zvoleno vedení města starosta Vratislav Široký, kandidující za KSČM, uvolněný pro výkon funkce, místostarosta neuvolněný pro výkon funkce MUDr. František Ševčík, SNK pro Zbýšov a tři členové rady města - JUDr. Zdeněk Chmelíček (ČSSD), Mgr. Zdeňka Sovová (KSČM) a Hana Čermáková (KSČM). Uvedené složení RM jsem navrhl poté, co oslovení zastupitelé za ODS pan Daniel Morávek a pan Martin Všetečka, zvolený za SNK Nestraníci pro Zbýšov, odmítli členství v Radě města Zbýšova. Na prvním řádném zasedání ZM dne byly ustaveny dva výbory ZM tříčlenný kontrolní výbor, jehož předsedou byl zvolen Daniel Morávek (ODS), členy jsou Mgr. Martin Leikep (ODS) a MUDr. Veronika Matejová (KSČM) a finanční výbor, který má pět členů. Jeho předsedou je Mgr. Miloslav Liška (SNK pro Zbýšov), členy jsou Ing. Bc. Leoš Horák (VV), pan Martin Všetečka (SNK Nestraníci pro Zbýšov), a občané pan František Nekuža a Ing. Vojtěch Žalud. Věřím, že nyní již odhodí všichni zvolení zastupitelé stranická trička a všichni společně budeme pracovat pro rozvoj města a ve prospěch jeho občanů. Chtěl bych také poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám a dali mi svůj hlas. Budu se snažit je v příštích čtyřech letech nezklamat. Čeká nás totiž velice náročné období rekonstrukce čistírny odpadních vod, vybudování nového sběrného dvora. Na obě uvedené akce obdrželo město dotaci MŽP. Je nutno započít také s vybudováním kanalizace ve čtvrti Anenské. To jsou hlavní a nejbližší úkoly na úseku investic a budou zásadními položkami výdajové části připravovaného rozpočtu města pro rok Kvůli ekonomické situaci našeho státu musíme opět počítat s nižšími příjmy v položce Daně. U všech dotovaných akcí je požadována finanční spoluúčast města, proto je i přes rezervu financí, vytvořenou v minulých létech, na místě trvalé šetření a účelné využívání a vynakládání obecních prostředků. Závěrem mi dovolte, abych popřál Vám všem krásné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, vzájemné tolerance a síly k překonávání překážek a obtíží a to nejen ekonomických. Vratislav Široký starosta města Pozvánka Vedení města zve všechny občany na tradiční přivítání nového roku ohňostrojem a malým občerstvením dne 1. ledna 2011 v 17 hodin v parku před radnicí. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až srpen 2010 a o stavu účtů k informaci starosty o výsledku jednání 9. schůze RM dne informaci o ukončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města informaci tajemnice MěÚ o přípravě voleb do Senátu P ČR a do Zastupitelstva města Zbýšova informaci o termínu dílčího přezkoumání hospodaření města KÚ JmK 1. a uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu pozemku Na Láně parc. č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan informaci starosty o činnosti KTS Ekologie, s. r. o. za 1. pololetí 2010 a o záměrech dalšího rozvoje Ö projednalo a schválilo DRO č. 4/2010 v celkové výši ve výdajové části tis. Kč záměr prodeje pozemku ve vlastnictví města parc. č. 1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží. záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Plán zimní údržby místních komunikací návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu týkající se přípojky NN na Havířské ul. zatíženou nemovitostí je parc. č. 1564/ 10, PK 1369 v k. ú. Zbýšov u Oslavan úhrada činí Kč + DPH Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Zbýšov, čtvrť Sička, kabel NN dotčenou nemovitostí je parc. č Úhrada byla schválena ve výši Kč + DPH 20 % úhradu finančního podílu města na projektu cyklostezky Zbýšov Babice u Rosic Zastávka ve výši Kč Ö rozhodlo o zadání zpracování projektu na realizaci sběrného dvora na Majrově o znepřístupnění prostor posilovny na koupališti do doby provedení oprav o poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč některé z obcí, zasažených povodněmi - výběrem konkrétního příjemce je pověřena rada města Ö zamítlo finanční spoluúčast města na pořízení zařízení na promítání letního kina (pořizovací cena 360 tis. Kč) 4

5 USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí doručenou žádost o přidělení obecního bytu obsah Výroční zprávy o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov Ö rozhodla o přidělení obecního bytu Na Láně 53 do užívání rodiny Pavlíkových, nájemní smlouva na dobu určitou do Ö schválila uzavření nájemní smlouvy s PF ČR na pronájem pozemku parc. č. 1334/1 Na Láně s platností od cenu turistické známky města 30 Kč vč. DPH/kus Ö projednala Zápis z jednání školské rady dne a oprávněné a reálné požadavky bude řešit ve spolupráci s vedením ZŠ, p. o. Zbýšov Ö vybrala z pověření ZM obec postiženou povodněmi, která bude příjemcem daru města ve výši Kč Bílý Kostel nad Nisou v Libereckém kraji (900 obyvatel), která byla zasažena živlem opakovaně Ö přijala poděkování starosty města i tajemnice MěÚ za odpovědný a konstruktivní přístup k rozhodování v záležitostech obce a za odvedenou práci pro veřejnost v končícím volebním období USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o hospodaření města za leden až září 2010 a o stavu účtů k z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je 87,7 %, z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 86,3 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 85,8 % (z 30 mil. Kč dosud 25,729 mil. Kč). Město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,66 Kč. kladné hodnocení činnosti ZM v končícím volebním období a poděkování starosty i tajemnice MěÚ za bezproblémovou a konstruktivní spolupráci 5

6 Ö projednalo a schválilo DRO č. 6/2010 v celkové výši ve výdajové části 1 mil. Kč ( 3113 Základní školy tis. Kč, 3412 Ostatní tělovýchovná činnost tis. Kč, Bezpečnost a veřejný pořádek tis. Kč) 5269 Dar obci Bílý Kostel nad Nisou 50 tis. Kč Ö vzalo na vědomí informaci o výsledku jednání rady města dne informaci starosty o plánovaných úpravách v kině Horník a o pořízení zařízení pojízdného kina DSO Kahan Ö schválilo prodejní cenu pozemku ve vlastnictví města ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/105 a 161 k. ú. Zbýšov u Oslavan, zastavěného garáží o ploše 21 m 2, kupující manž. Veselých, Zbýšov, cena Kč záměr prodeje pozemku parc. č. 1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö projednalo prodej části obecního pozemku parc. č. 678/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 50 m 2 manželům Truksovým, Zbýšov a schválilo prodej i cenu 100 Kč/m 2 výroční zprávu o činnosti ZŠ, p. o. Zbýšov, za školní rok USNESENÍ Z 10. (USTAVUJÍCÍHO) ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů RM veřejně hlasováním Ö zvolilo starostou pana Vratislava Širokého. Zastupitelstvo města Zbýšova v souladu s 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn Ö schválilo zvolení jednoho místostarosty města, neuvolněného pro výkon funkce. Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo místostarostou MUDr. Františka Ševčíka Ö zvolilo členy rady města JUDr. Zdeňka Chmelíčka, Mgr. Zdeňku Sovovou a Hanu Čermákovou 6

7 USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 10. schůze Rady města Zbýšova žádost p. Pavla Cajzla o pronájem obřadní smuteční síně a informaci starosty o nutnosti urgentního řešení stavu vstupní části objektu písemnou informaci o hospodaření města za leden až říjen 2010 a o stavu účtů k Ö doporučila tříčlenné složení finančního i kontrolního výboru z členů ZM předsedy výborů zvolit z členů ZM, kteří již mají zkušenosti s funkcí v ZM přiznání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( 72 zákona o obcích) v plné výši včetně příplatků podle počtu obyvatel dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to v případě souběhu funkcí kumulativně, odměnu členovi ZM, neuvolněnému pro výkon funkce místostarosty, ve výši Kč/měs. k problematice zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM postupovat v souladu s vyhláškou č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena PHM a interní směrnicí MěÚ ZM ke schválení zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu OZV č. 1/2010. Navrhovaná výše 500 Kč/osobu s platností od Ö rozhodla nezřizovat žádnou komisi RM Ö vzala na vědomí doručené žádosti o přidělení obecních bytů a o výměnu bytu Ö schválila navrženou výměnu bytu prodloužení nájemních smluv na užívání bytů v majetku města Ondreji Suchánkovi, ul. J. A. Komenského a K. Súkupové, Na Láně, do Ö schválila záměr pronájmu sálu v Městském kulturním centru Zbýšov, Jiráskova ul. zadání statického posudku na OSS i pro mostní konstrukci na Majrově. 7

8 Ö přijala doporučující stanovisko k žádostem o prodej pozemků, které budou projednávány v zastupitelstvu města Ö schválila Plán zasedání ZM a schůzí RM pro rok 2011 odměnu Mgr. Lubomíru Čechovskému za výkon funkce správce obecních lesů v roce 2010 v navržené výši poskytnutí částky 20 tis. Kč na výdaje spojené s organizací soutěže Zbýšovský kos, která se koná dne v kině Horník zvýšení cen za pronájem pozemků v majetku města - pod garážemi na 500 Kč/rok USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö schvaluje v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, počet členů výborů zastupitelstva a to kontrolního 3, finančního 5 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Miloslava Lišku, do funkce předsedy kontrolního výboru pana Daniela Morávka, za členy finančního výboru Ing. Bc. Leoše Horáka, Martina Všetečku, Františka Nekužu a Ing. Vojtěcha Žaluda, za členy kontrolního výboru MUDr. Veroniku Matejovou a Mgr. Martina Leikepa Ö schvaluje v souladu s ust. 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v maximální výši, kterou umožňuje Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění a to do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce v případě souběhu výkonu několika funkcí dle ust. 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty v navržené výši v souladu s 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady poskytování cestovních náhrad, které náleží členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Zbýšova pro rok 2011 v souladu ss 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Územního plánu města Zbýšova v souvislosti s připravovanými stavbami obchodního centra a cyklostezky Zbýšov Babice u Rosic Zastávka 8

9 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku parc. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku města v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č.1598/40 v k. ú. Zbýšov u Oslavan manželům Kocábovým, bytem Zbýšov, za cenu Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy v souladu s ust. 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod multimediální učebny v hodnotě ,- Kč z majetku Města Zbýšova do majetku ZŠ p. o., k Ö schvaluje a vydává v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, OZV města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Ö vzalo na vědomí informaci starosty o přidělení dotace SFŽP na akci Sběrný dvůr Zbýšov Majrov ve výši 3,800 mil. Kč o registraci žádosti o dotaci na stavbu Kanalizace a vodovod ve čtvrti Anenské Krajským úřadem JmK o špatném stavebním a statickém stavu vstupní části budovy obřadní smuteční síně a atiky objektu, který je předmětem řešení projektanta a statika o novém zájemci o pronájem obřadní smuteční síně panu P. Cajzlovi (bude řešeno až po nutných opravách nemovitosti) informaci pracovnice správy majetku města Ludmily Radilové o akceptování výše prodejní ceny Kč/m 2 pozemku parc. č. v k. ú. Zbýšov u Oslavan, výměra 16 m 2, společností O2 Telefonica Praha informaci pracovnice MKC Martiny Švancarové o průběhu soutěže Zbýšovský kos, která se konala dne v kině Horník písemnou informaci vedoucí FO MěÚ o čerpání rozpočtu města za období leden až říjen a o stavu účtů ke dni město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,50 Kč Zpracovala Ing. Zahradníčková 9

10 Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech a za město Zbýšov Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů 1. kolo , ,28 2. kolo , ,52 Výsledky hlasování č. Kandidát příjmení, jméno, tituly 1 Adam Vojtěch MUDr. *2 Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. Volební strana Navrhující strana Politická příslušnost Počty hlasů % hlasů 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo KSČM KSČM BEZPP 406 X 31,99 X ČSSD ČSSD BEZPP ,58 80,55 Suveren. BEZPP 21 X 1,65 X 4 Bořecký Karel Ing. TOP 09 TOP 09 TOP X 3,54 X 5 Paulík Vladimír VV VV VV 53 X 4,17 X 6 Magálová Daniela SPOZ SPOZ SPOZ 44 X 3,46 X +7 Julínek Tomáš MUDr. MBA 8 Svoboda František Ing. +) postupující kandidát *) zvolený kandidát ODS ODS ODS ,71 19,44 3 Čadeni Ivan Ing. Suveren. KDU- -ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 49 X 3,86 X Městský úřad Zbýšov děkuje voličům za účast ve volbách a členům okrskových volebních komisí za odvedenou práci a obětovaný čas osobního volna. Výsledky jsou k dispozici na webových stránkách 10

11 Výsledek voleb do Zastupitelstva města Zbýšova, konaných ve dnech 15. a složení Zastupitelstva města Zbýšova č. název příjmení, jméno, tituly věk Počet hlasů 1 Občanská demokratická strana Morávek Daniel 34 ODS Občanská demokratická strana Leikep Martin Mgr. 34 ODS Nestraníci pro Zbýšov Všetečka Martin 38 NK Nestraníci pro Zbýšov Chatrný Dalibor 23 NK Věci veřejné (VV) Horák Leoš Ing. Bc. 35 VV SNK pro Zbýšov Ševčík František MUDr. 56 NK SNK pro Zbýšov Liška Miloslav Mgr. 53 NK Česká str. sociálně demokrat. Chmelíček Zdeněk JUDr. 57 ČSSD Křesť. demokr. unie-čs. str. lid. Radilová Ludmila 52 KDU-ČSL Komunistická str. Čech a Moravy Široký Vratislav 60 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Čermáková Hana 56 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Švancarová Martina 33 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Sovová Zdeňka Mgr. 50 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Sékora František 64 KSČM Komunistická str. Čech a Moravy Matejová Veronika MUDr. 34 KSČM 551 Poděkování MO KDU-ČSL děkuje všem voličům, kteří nás v letošních komunálních volbách podpořili svým hlasem. Zároveň mi dovolte, abych Vám a všem občanům co nejsrdečněji popřála příjemné, klidné a radostné svátky vánoční, rovněž mnoho zdraví, spokojenosti mladším úspěchů a pracovních příležitostí, starším spoluobčanům hodně sil a optimismu do nového roku a dalších let. Těm, kteří touží po posile a pokoji také hodně Božího požehnání a útěchy v dalším žití. Nakonec ještě ráda přeji bujarou silvestrovskou veselici všem, kteří ji mají rádi i snad zhodnocení času či jen uplynulého roku, pro něž třeba tento den je. Ať Vás všechny nejen v příštím roce provází láska i úsměv, ať už Váš nebo ostatních a jen ten, který zahřeje a potěší srdce i duši. Ludmila Radilová 11

12 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Zbýšova Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy Okrsek , Okrsek , Okrsek , Zbýšov , Kandidátní listina Hlasy č. název abs. v % Počet kandidátů Přepočtené % platných hlasů 1 Občanská demokratická strana , , Nestraníci pro Zbýšov , , Věci veřejné (VV) , , SNK pro Zbýšov , , Česká str. sociálně demokrat , , Křesť. demokr. unie-čs. str. lid , , Komunistická str. Čech a Moravy , ,39 6 Počet mandátů 12 Ilustrační foto: Čtvrť Sička důl Jindřich, halda a trať Muzea průmyslových železnic s historickými exponáty

13 Objekt obřadní smuteční síně ve Zbýšově bude mít v brzké době nový vzhled. Úprava je vynucena špatným stavem konstrukce vstupní části budovy. Kresba uhlem Igor Nemyka 2001 Vážení spoluobčané, letos se bude konat už jedenáctý ročník charitativní sbírky na pomoc lidem v nouzi a nemoci. V období kolem svátku Tří králů navštíví Vaše domácnosti koledníci, kteří za koledu, malý dárek a vysvětlení, budou do pokladniček, označených symbolem Charity a zapečetěných na Městském úřadě ve Zbýšově, vybírat příspěvky na charitní zařízení. Tříkráloví koledníci z řad dobrovolníků jsou symbolem poselství dobré vůle a pozitivních hodnot. Tato charitativní akce umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Diecézní charitou Brno na pomoci slabým a trpícím a stává se jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitní činnosti. 65 % Vašich darů je určeno na konkrétní charitní zařízení v oblasti, kde se peníze vybraly. V okrese Brno-venkov je to Dům léčby bolesti s hospicem v Rajhradě. Děkujeme Vám za vlídné přijetí koledníků a příspěvek do kasičky dle Vašeho uvážení. Pokud se stane a koledníci Vás nezastihnou doma, můžete letos podpořit sbírku odesláním dárcovské SMS s textem DMS KOLEDA na číslo Děkujeme všem, kdo se do Tříkrálové sbírky aktivně zapojí i všem dárcům za jakýkoliv finanční příspěvek. Anna Zahradníčková 13

14 Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška Města Zbýšova č. 1/2010, kterou se upravuje výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo Města Zbýšova se na svém zasedání dne usnesením č. 5B/11/10 rozhodlo vydat na základě 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Zbýšov touto obecně závaznou vyhláškou upravuje výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který vzniká na území obce (dále jen poplatek). Čl. 2 Sazba poplatku Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu činí ročně pro fyzickou osobu 1) která má v obci trvalý pobyt.. 500,- Kč Poplatek je tvořen a) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč b) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce Počet poplatníků k je Skutečně fakturované náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2009 celkem ,10 Kč. Podíl na jednoho poplatníka je tedy 531 Kč. 14

15 2) která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč Poplatek je tvořen a) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč b) částkou stanovenou ve smyslu ust. 10 b) odst. 3) písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena podle skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce Počet poplatníků k je Skutečně fakturované náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily v roce 2009 celkem ,10 Kč. Podíl na jednoho poplatníka je tedy 531 Kč. Čl. 3 Zrušující ustanovení Touto OZV se nahrazuje čl. 4 Obecně závazné vyhlášky Města Zbýšova č. 13/ 2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a ruší se OZV č. 1/2009. Ostatní ustanovení OZV Města Zbýšova č. 13/2008 zůstávají beze změny. Čl. 4 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna otisk úředního razítka MUDr. František Ševčík, v. r. Vratislav Široký v. r. místostarosta starosta 15

16 Městské kulturní centrum informuje Vánoce jsou svátky klidu Stále víc nechápu, proč tuto frázi rok od roku tak ignorujeme. Spočívá kouzlo Vánoc v přeplněné lednici, přecpaných žaludcích, v trendu ulovit, co nej.. dárek pro své blízké? Najde se někdo, komu udělá radost jen to, že si na něho někdo jenom vzpomene? Budu věřit, že jsou i tací mezi námi. Pokud by Vám bylo někdy úzko, zkuste přijít na některou akci či koncert a rozjasnit duši pěkným kulturním zážitkem. V příštím roce připravujeme spoustu nabídek. 1. ledna v 17 hodin přivítáme Nový rok tradičně velkolepým ohňostrojem u MěÚ. V polovině ledna, přesněji v 15 hodin, kdy začíná období plesů a karnevalů, se mohou děti těšit na Maškarní karneval s Tetinami. Čeká je spousta soutěží, odměn a samozřejmě tombola. Začátkem února si na své přijdou opět děti. 4. února mohou navštívit divadelní představení Šípková Růženka a v neděli dorazí za zbýšovskými dětmi Michal z Kouzelné školky s pořadem Michalova brnkačka. Vstupenky si už můžete zakoupit v kanceláři Městského kulturního centra Zbýšov, stojí 150,- Kč a děti do dvou let bez nároku na sedadlo mají vstup zdarma. Obě představení se odehrají v kině Horník. Pro ty, kteří mají rádi folk, jsme připravili koncert Františka Nedvěda s kapelou. Příjemný večer můžete strávit 11. února od 19 hodin v country salonu Pamir. Vstupenky lze zakoupit opět v kanceláři MKC za 200,- Kč. Tradiční ples města a školy se uskuteční 26. února v Hornickém domě a k tanci i poslechu nám zahraje skupina Fantastic z Polanky. 11. března se můžete těšit na známé baviče Karla Šípa a J. A. Náhlovského, kteří přijedou se svým pořadem Všechnopartička. Cena vstupenky činí 200,- Kč a předprodej byl již zahájen. Jen ve zkratce bych Vás chtěla pozvat do budoucna na Maškarní karneval pro dospělé, zájezd na muzikál Jesus Christ Superstar, oslavy Dne matek a Dne dětí, Screamers v říši divů. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se po celý rok podíleli na spolupráci s MKC a bez jejichž pomoci bych se neobešla. Bylo jich mnoho, všichni to dobře vědí, jmenovitě pouze panu Petru Boučkovi za ozvučení akcí a teenagerům D. Jelínkovi, P. Khulovi a Z. Mattesovi. Ještě jednou děkuji. Veselá mysl vždy byla dokonalým průvodcem zdravého těla. (Sri Chinmoy) Krásné, pohodové svátky klidu a hlavně hodně zdraví nejen v příším roce! Za Městské kulturní centrum Zbýšov Martina Švancarová 16

17 Záběr na exponáty výstavy Hračky našeho mládí (MKC od do ) Zbýšov měl 30. října příležitost přivítat velice známou, oblíbenou a charismatickou osobnost paní Květu Fialovou. Velký sál Hornického domu a přilehlé prostory praskaly při Svatomartinském jarmarku v sobotu 13. listopadu ve švech. Na své si přišli návštěvníci všech věkových skupin. 17

18 ZUŠ Oslavany, pobočka Zbýšov Stanuli jsme na prahu nového kalendářního roku. Pro mnohé z nás je to důvod k bilancování a stanovení nových předsevzetí. Já bych se ráda ohlédla jen za uplynulými měsíci. Vyslovíme-li slovo prosinec, vyvstanou nám všem na mysli jistě nejkrásnější svátky roku. Ale v posledních letech i hrůza a strach z toho, jak vše do Vánoc stihnout doma a v zaměstnání ke spokojenosti nás samých i našich blízkých. ZUŠ přispěla v adventním čase nemalou měrou k tomu, aby se třeba jen pár lidí zastavilo a vychutnalo si blížící Vánoce v podobě uměleckého zážitku. Na nádvoří oslavanského zámku vystoupil pěvecký sbor Cecilia s pásmem pohádkových písniček. Zpěváky i návštěvníky neodradila ani velká zima. K tradicím ZUŠ patří velmi oblíbené a hojně navštěvované adventní koncerty. Představily se na nich flétnové soubory, Oslavanský komorní orchestr, vokální seskupení Siren a nechybělo ani společné vystoupení žáků a učitelů školy. Účinkující potěšili svými výkony na adventních koncertech na Hlíně v kostele sv. Kunhuty, v kostele sv. Martina ve Zbýšově a také v oslavanském kostele sv. Mikuláše. Významnou událostí pro ZUŠ, ale hlavně pro pěvecký sbor Cecilia, bylo nahrávání CD, v pořadí již třetí, které má tentokrát vánoční tematiku. Jednu říjnovou sobotu se sál školy proměnil v nahrávací studio. O to se postaral profesionální zvukař pan Jaroslav Topinka. Sbor Cecilia si dal za úkol nahrát 17 písní. Všichni byli připraveni podat nejlepší výkon a vládla výborná atmosféra. Celkem strávili společně 10 hodin soustředěné práce. CD s názvem O Vánocích zpívám splnilo všechna očekávání a sboru Cecilia patří velká chvála. Tento sbor pod názvem Dětský chrámový sbor založila v roce 2002 pí uč. Jindra Kovandová v oslavanské farnosti. Nejprve doprovázel zpěvem dětské mše v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. Původní počet 10 členů se po dvou letech rozrostl na 25 zpěváků a mladých muzikantů. V roce 2008 přijal sbor nový název CECILIA podle svaté Cecilie, patronky zpěváků a hudebníků. Repertoár sboru tvoří křesťanské rytmické písně, duchovní hudba, spirituály, koledy, avšak nebrání se ani písním jiných žánrů. Sbor Cecilia se za dobu své činnosti zúčastnil velkého množství akcí. Kromě pravidelných dětských mší v kostele sv. Mikuláše jsou to církevní slavnosti a svátky. Zpěváci vystupují na adventních koncertech, Dnech hudby a pouťových koncertech v kapli oslavanského zámku. V rámci Hudebních slavností spoluúčinkovali se skupinou Hradišťan a Javory. Zazpívali si na koncertech Petra Bendeho a Jakuba Smolíka. Mezi pravidelné aktivity sboru patří i vystoupení pro nemocné v hospici v Rajhradě u Brna. Sbor Cecilia přijal pozvání vystupovat v České televizi, televizi NOE a v rádiu PROGLAS. Již tradičně chystá naše škola velké množství akcí - koncerty, výstavy, vernisáže a taneční vystoupení. Žáci se představí v prostorách školy, Hornického domu, kostela, zámku a knihovny v Oslavanech. V roce 2011 bude pokračovat spolupráce s MŠ a ZŠ jak v Oslavanech, tak ve Zbýšově. Budeme i nadále rozvíjet a prohlubovat již navázané přátelství se ZUŠ Pozořice a ZUŠ Ivančice. Pro školní rok 2010/2011 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sou- 18

19 těž ve hře na klavír, kytaru, akordeon, smyčcové nástroje a ve výtvarném oboru. Již v únoru proběhnou školní kola a na ně budou navazovat kola okresní, krajská a celostátní. Několik našich žáků se těchto soutěží zúčastní a již se pilně se svými pedagogy připravují. Nejen jim, ale i ostatním našim žákům a Vám všem v novém roce 2011 přejeme mnoho úspěchů a vše dobré. Lenka Zouharová Nahrávání vánočního CD sboru Cecilia. 19

20 20 Společenská kronika Vítání občánků dne Ten, kdo projížděl v sobotním říjnovém dopoledni po silnici kolem městského úřadu a Zbýšovem, se jistě divil, kam že jdou ty hloučky slavnostně nastrojených lidiček s kočárky. Jejich cílem byla obřadní síň radnice, kde pro ně 9. října připravil městský úřad přivítání s kulturním programem. Je to jedna z našich nejmilejších aktivit, kterou zajišťujeme nad rámec pracovních povinností. Máme velkou radost z každého nového spoluobčánka i z faktu, že tato malá slavnost, která se koná každoročně ve dvou termínech, je hojně navštěvována a kladně přijímána. Kdo přišel tentokrát? Středem naší pozornosti byly děti Marco Antonio Ribeiro de Oliveira Tereza Doležalová Aneta Jelínková David Kubiš Tomáš Indrák Adriana Skokanová Tobiáš Matoušek Nela Hyclová Eliška Procházková Matyáš Hudec Šimon Weiss Irena Němcová Martin Mikulášek Jan Jelínek Natálie Doležalová Adéla Matoušková Eliška Nedvědová Natálie Klobouková Kristýna Tesařová Vojtěch Sedláček Štěpán Polák Tereza Hájková Lukáš Hrubý a jejich rodiče a další příbuzní. Obsazení hlediště se mění, kolektiv aktérů a účinkujících je už po několikáté stabilní a osvědčený: starosta pan Vratislav Široký, matrikářka paní Pavla Beránková, hudební doprovod Jiří Leszczynski a recitátorky a zpěvačky Adéla Janíková, Barbora Leščinská, Karolína Strážnická, Sandra Dvořáková. Jejich pásmo nacvičila paní učitelka Marie Janošíková. Všem zúčastněným děkujeme za příjemné vydařené sváteční dopoledne, kterému přálo i počasí. Za MěÚ Anna Zahradníčková

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 10/09 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 14. 12. 2009 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 14 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18.11.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 27. 2. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 15.12.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 15.12.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov ! Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 15.12.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. Zahájení, určení ověřovatelů

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 4. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 22.04.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Z á p i s. z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově

Z á p i s. z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Z á p i s z 2/10 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a Města Zbýšova, konaného dne 22. 2. 2010 na Městském úřadě ve Zbýšově Přítomni: dle prezenční listiny počet členů 14 schůze b y l a usnášeníschopná

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více