Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)"

Transkript

1 Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich řadu - Petr Vopěnka, Petr Piťha, Ivan Pilip, Jiří Gruša, Jan Sokol, Eduard Zeman - uzavírá Petra Buzková. Setkáním s ní, ať na půdě ministerstva, nebo přímo na univerzitě, patří tyto řádky. První z nich si uchovává v paměti zvláště odborný asistent Katedry společenských věd Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. Ve čtvrtek 13. listopadu 2003 se ještě jako magistr a posluchač posledního ročníku doktorského studia oboru Historie se zaměřením na české a čsl. dějiny na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě dostal do její společnosti spolu s dalšími čtyřmi laureáty Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělované za mimořádné studijní výsledky. Jsem si vědom, že poděkování za tak příjemný zážitek patří mým školitelům, prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc., a doc. PhDr. Mečislavu Borákovi, CSc., kteří mě k tomuto ocenění dovedli, netajil tehdy Friedl své dojmy. Spolupráce s partnery v regionu byla hlavním předmětem zájmu ministryně Buzkové při její návštěvě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1. prosince Problematice vysokého školství se věnuji, práce pro ně mě baví a myslím, že je potřebná, uvedla na úvod setkání s představiteli univerzity Buzková. V diskusi pak ocenila skutečnost, že vysoké procento studentů karvinské fakulty tvoří mladí lidé z Moravskoslezského kraje. Milé vzpomínky na ministryni Buzkovou má i posluchač třetího ročníku doktorského studia oboru Teoretická fyzika a astrofyzika Mgr. Gabriel Török, který se stal 21. listopadu 2005 podobně jako jeho předchůdce Friedl nositelem Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Měl jsem trochu trému a bál se přílišné chvály, přiznal Török, doprovázený svým školitelem prof. RNDr. Zdeňkem Stuchlíkem, CSc. Poslední zmínka je motivována návštěvou ministryně Buzkové v Opavě letošního 19. dubna. Po diskusi s vedením univerzity a jejích součástí si prohlédla objekt na Bezručově náměstí 14. Paní ministryně při té příležitosti přislíbila prostředky na fi nanční pokrytí projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby budovy. Vážíme si také toho, že nám ministerstvo její zásluhou pomůže odstartovat nově akreditovaný studijní obor Všeobecná sestra ve studijním programu Ošetřovatelství, řekl rektor Jirásek. Myslím, že k rozvoji naší univerzity tak paní ministryně velmi významně přispěla, dodal. (re) Při přípitku s laureátem Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za rok 2003, historikem Jiřím Friedlem Foto archiv Při udělování Ceny ministryně školství mládeže a tělovýchovy České republiky za rok 2005 fyzikovi Gabrielu Törökovi Foto ian

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Inaugurace děkana a proděkanů v Karviné Inaugurací uvedl oficiálně do funkce děkana Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné doc. RSDr. Vojtěcha Malátka, CSc., rektor Slezské univerzity (SU) v Opavě prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Malátka, který stál v čele karvinské součásti SU už v posledních třech letech, zvolil Akademický senát OPF na další funkční období 8. března. Slavnostní inaugurační akt proběhl v malém sále OPF ve středu 3. května. Společně s děkanem byli do funkce uvedeni jeho proděkani. Oblast vědy a výzkumu povede v následujících čtyřech letech doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D., proděkanem pro studijní a sociální záležitosti je PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., oblast zahraničních styků bude místo PaedDr. Jiřího Mezuláníka, CSc., řídit Mgr. Irena Orszuliková, Ph.D., a proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy byl od 1. června nově jmenován Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. V dosud více než patnáctileté historii OPF je doc. Malátek v pořadí čtvrtým děkanem. V letech vedl karvinskou součást zprvu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1991 Slezské univerzity, doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. (Historicky prvními proděkany byli PhDr. Jan Steiner, CSc. pro studijní záležitosti, RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. pro vědu a výzkum a Ing. Milan Smejkal pro rozvoj a výstavbu. První dva jmenovaní se tehdy připravovali na habilitační řízení. Na postu prvího předsedy Akademického senátu pracoval PaedDr. Jiří Helešic.) Šustkovým nástupcem se v roce 1994 stal doc. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., jehož po uplynutí dvou funkčních období vystřídal v roce 2000 doc. Ing. Tibor Paulík, CSc. (později prof.). Doc. Malátek byl do funkce děkana poprvé uveden na slavnostní inauguraci v malém sále OPF 14. května (woj, ian)

3 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 3 Matematici Engliš a Müller novými profesory Mezi 91 novými profesory, jimž v pondělí 5. května v historickém Karolinu předal prezident České republiky Václav Klaus jmenovací dekrety, jsou i dva vysoce mezinárodně uznávaní vědci, jejichž profesní růst je spjat se Slezskou univerzitou (SU). Jak Miroslav Engliš, tak Vladimír Müller absolvovali totiž habilitační a poté profesorské řízení právě na jejím Matematickém ústavu (MÚ). První z nich navíc od listopadu 2005 zastává funkci jeho ředitele. Za dobu své šestileté existence jako samostatné univerzitní součásti proběhl na MÚ proces jmenovacího řízení potřetí. Dvaačtyřicetiletý Engliš a šestapadesátiletý Müller tím navázali na Štefana Schwabika z Matematického ústavu Akademie věd ČR, který byl pro obor Matematika Matematická analýza jmenován s účinností od 1. listopadu Profesorskou přednášku na téma Obecný integrál a jeho rozšiřování přednesl před Vědeckou radou MÚ 10. dubna Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., je v současné době členem Vědecké rady MÚ i Vědecké rady SU. Rovněž doc. RNDr. Engliš, DrSc., a doc. RNDr. Müller, DrSc., byli s účinností od 2. května 2006 jmenováni profesory pro obor Matematika - Matematická analýza. Jejich profesorské řízení na MÚ bylo zahájeno 4. ledna Jmenovací komise pracovala v obou případech ve složení: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ SU), předseda, a prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně), prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav Akademie věd ČR v Praze), prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze) a prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze), členové. V obou případech bylo komisí jmenování doporučeno jednomyslně. Profesorskou přednášku před Vědeckou radou MÚ přednesli oba kandidáti 30. května Engliš (na snímku dole) se v ní věnoval tématu Prostory holomorfních funkcí v různých souvislostech, Müller ji nazval Regulární operátorové funkce. Návrhy na jmenování profesorem pak 27. září 2005 schválila na svém zasedání Vědecká rada SU. Slavnostnímu aktu jmenování Miroslava Engliše a Vladimíra Müllera profesorem byl v Karolinu přítomen rovněž rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (ian)

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Mezinárodní sympozium letos v Karviné Ve dnech dubna se na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity uskutečnilo v pořadí již čtvrté mezinárodní sympozium International business Administration, které OPF pravidelně pořádá s tureckým partnerem SU, Çanakkale Onsekiz Mart University. Za tureckou stranu je jejím přímým organizátorem Faculty of Economics and Administrative Science, Biga. Na sympozium přijelo 53 účastníků z Turecka, dále hosté z Japonska, Bulharska, Německa, Finska, Nizozemí, Polska a Slovenska. Vlastní jednání bylo tradičně zahájeno projevy rektorů prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., a prof. Dr. Ramazana Aydina, po nich vystoupili oba děkani pořádajících fakult, a to prof. Dr. Ali Akdemir a doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Poté následovaly přednášky dalších hostů. Vystoupili prof. Dr. Erol Eren z Beykend University, Turecko, dále prof. Dr. Hans-Günter Käseborm (Universität Dortmund, SRN) a konečně assoc. prof. Dr. Dirk Rochtus (Flemish ministry of Foreign Affairs). Odpolední jednání probíhalo v sekcích zabývajících se rozvojem podnikatelského prostředí (garant doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.), sociálními a ekonomickými dimenzemi pružného trhu práce (garant doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc.), faktory růstu malého a středního podnikání (garant doc. Ing. Václav Lednický, CSc.), rozvojem mezinárodních hospodářských vztahů (garant doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.) a ekonomickou a manažerskou dimenzí nevládních neziskových organizací (garant Ing. Petra Kuzmová). Sekce střídavě moderovali mladí pedagogové OPF a partnerské fakulty z Bigy, kteří tak mohli vyzkoušet své jazykové schopnosti i svou pohotovost před mezinárodním publikem. Výstupem z jednání sympozia je tradiční recenzovaný sborník obsahující příspěvky v angličtině. Na jeho závěr bylo přijato usnesení, ve kterém se praví: Diskutované problémy ve své mnohotvárnosti ukázaly na problémy, ale i zajímavé příklady v diskutovaných oblastech v zemích všech účastníků a je proto vhodné jim nadále věnovat zvýšenou pozornost. Zvlášť je nutno vyzdvihnout problémy trhu práce, kterému doporučujeme věnovat některé z příštích samostatných sympozií, aby mohly být problémy trhu práce diskutovány ze všech naznačených hledisek. V oblasti malých a středních podniků je třeba zdůraznit, že jsou základním pilířem řešení zaměstnanosti, ale na druhé straně se do podmínek pro jejich existenci stále více promlouvají procesy globalizace s tím, že jedině intenzivní zavádění inovací může pomoci řešit jejich postavení. To se neobejde se bez potřebné infrastruktury a podpory. Mezinárodní ekonomické vztahy jsou v éře globalizace základním faktorem, který na jedné straně ovlivňuje dění v národní ekonomice a na druhé straně nabízí i řešení jejích problémů v širším zapojením do světové ekonomiky. To ovšem vyžaduje vytvářet podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti domácích podniků. K těmto podmínkám patří, mimo jin, právě pružný trh práce. Role nevládních organizací v rámci národní ekonomiky i světové ekonomiky je rostoucí. Měly by pomáhat řešit problémy, které vytváří překotné přizpůsobování národní ekonomiky tlakům ve světové ekonomiky, a to zejména v sociální oblasti. V diskusi byly rovněž nastoleny otázky veřejné správy v partnerských zemích. Doporučujeme proto soustředit pozornost dalších setkání na problém propojování národních veřejných správ s eurosprávou. Příspěvky účastníků konference reflektovaly též výsledky projektů Evropské komise, konkrétně Equal - Tvá budoucnost a PLUUS. Kromě dvou dní, věnovaných jednání, byl pro zahraniční zájemce uspořádán zájezd za zajímavostmi kraje. Tentokrát turečtí hosté navštívili zámek v Hradci nad Moravicí, kde se uskutečnil i závěrečný oběd a rozloučení vedení OPF s hosty. Závěrem lze konstatovat, že konference proběhla úspěšně a ke spokojenosti zúčastněných, za což je třeba poděkovat všem pracovníkům, kteří se v zákulisí starali o zdárný průběh sympozia. Během sympozia byly prohloubeny tradiční vztahy a navázány nové kontakty, vyslechli jsme si zajímavé názory na problémy, jimž se rovněž věnujeme. Konference přispěla jistě také k řešení otázky, zda a za jakých podmínek můžeme očekávat vstup Turecka do Evropské unie. Již dnes se ale můžeme těšit na další pokračování sympozia, a to v roce 2008, tentokrát v tureckém Çanakkale. Pavel Nezval

5 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 5 Návštěva z Ho Chi Minh University of Pedagogy V pátek 28. dubna se na Slezské univerzitě (SU) v Opavě uskutečnilo již druhé oficiální setkání s představiteli Vietnamské socialistické republiky, tentokrát se zástupci Ho Chi Minh University of Pedagogy, která sídlí v Ho Chi Minh City. Členy delegační skupiny tvořili také reprezentant Svazu Vietnamců v ČR Phan Dao, který zajišťoval tlumočení celého setkání, a zástupci Svazu česko- -slovenských Vietnamců. Ho Chi Minh University of Pedagogy představila na této schůzce prorektorovi SU doc. PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr., a vedoucí krnovského Vzdělávacího centra Ing. Monice Sedláčkové zaměření, rozsah a konkrétní studijní obory své vysoké školy. Zároveň se představitelé této zahraniční vysoké školy velmi zajímali o jednotlivé součásti SU a jejich nabídku studijních oborů, včetně forem, rozsahu a návaznosti studia v těchto oborech. Slyšeli již o vysoké úrovni studia matematických oborů, fyziky a agilní pedagogické i prezentační činnosti Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Konečným výstupem tohoto jednání bylo podepsání deklarace o porozumění a smlouvy o spolupráci mezi oběma vysokými školami na dobu pěti Dohodu o spolupráci se Státní kulturní institucí Centrální městskou veřejnou knihovnou Nikolaje Alexejeviče Někrasova v Moskvě podepsal v polovině března za Slezskou univerzitu (SU) v Opavě její rektor prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Hlavním cílem této dohody je vytvoření Ruské knihovny na SU. Oba partneři ho chtějí naplnit vypracováním koncepce vzájemné spolupráce, která by zahrnovala výměnu knih a dalších publikací, setkávání představitelů vědecké a tvůrčí inteligence, organizaci litrerárně-ilustračních výstav a systematickou výměnu dokumentace a informací. Nedlouho po uzavření dohody získala SU prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR zprávu o doručení daru Centrální městské veřejné knihovny A. N. Někrasova v Moskvě v podobě 500 prvních titulů pro fondy budoucí Ruské knihovny na naše území. Knihy byly posléze převezeny do Opavy a předány ke katalogizaci Ústřední knihovně Filozofi cko- -přírodovědecké fakulty SU. Vedení SU dále na návrh rektora prof. Jiráska rozhodlo o tom, že v podzimním období budou knihy představeny výstavou, která doprovodí připravovanou přednášku generálního konzula Ruské federace v Brně Viktora Ivanoviče Sibileva. Ten SU již jednou navštívil a v Zrcadlovém sále budovy opavské fakulty na Masarykově let s možností jejího automatického prodloužení na další roky v případě souhlasu obou stran. Jménem rektora prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., podepsal za SU oba dokumenty prorektor doc. Žáček, za vietnamského partnera je signoval doc. dr. Bui Manh Nhi, rektor Ho Chi Minh University of Pedagogy. Navázání kontaktů SU s Ho Chi Minh University of Pedagogy lze považovat za další výsledek návštěvy, kterou v Opavě 10. listopadu loňského roku vykonal velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v ČR Bui Khac But. V jejím programu byl i jeho výklad v univerzitní aule na téma sociálně-ekonomického rozvoje Vietnamu. Při té příležitosti věnoval diplomat SU několik výtisků publikace Vietnam Petry Müllerové, kterou v edici Stručná historie států v roce 2004 vydalo nakladatelství Libri. Část její obálky s použitím vietnamského dřevořezu reprodukujeme. Již 15. března 2006 přijal rektor prof. Z. Jirásek na akademické půdě SU delegaci představitelů Svazu Vietnamců v ČR. I s tímto partnerem byla za přítomnosti zástupce ambasády Vietnamské socialistické republiky podepsána deklarace a smlouva o spolupráci. (MS, ian) Univerzita usiluje o zřízení Ruské knihovny Generální konzul Sibilev (vlevo) v rozhovoru s historikem prof. Dušanem Uhlířem Foto ian ulici přednesl 8. dubna 2004 před studenty i pedagogy přednášku O vnitropolitickém dění a některých aspektech zahraniční politiky Ruska. Myšlenka zřídit na SU Ruskou knihovnu vychází z dlouhodobé rozvojové koncepce, která je realizována od počátečních let existence mladé vzdělávací instituce. V roce 1993 získala SU Rakouskou knihovnu, od roku 1997 funguje na Filozofi cko-přírodovědecké fakultě Německá knihovna. V nedávné minulosti byly učiněny také kroky ke zřízení Polské knihovny, když v závěru roku 2003 poskytlo velvyslanectví Polské republiky v Praze SU dar v hodnotě jednoho tisíce USD. Za tyto prostřdedky byla přímo v Polsku nakoupena stovka odborných publikací. Fond polské odborné literatury dále v loňském roce obohatily publikace Slezské univerzity v Katovicích, získané reciproční výměnou v rámci uspořádaných prezentačních dní obou partnerských škol. (ian)

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Ženeva zůstane Mekkou světové vědy V polovině dubna nebyl CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) v Ženevě pro prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., cílem pracovní cesty ani zdaleka poprvé, nicméně tentokrát šlo o pobyt opravdu zcela výjimečný. Děkan Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě a vedoucí zdejší skupiny relativistických astrofyziků RAG (Relativistic Astrophysics Group) byl spolu s dalšími předními osobnostmi naší vědy a představiteli vybraných univerzit a fakult do Ženevy pozván vedením CERN, aby se seznámil se současným stavem příprav na spuštění nového urychlovače. Jedno z největších center světové vědy se zásadně modernizuje. Návštěvu pro představitele Akademie věd a institucí zabývajících se teoretickou fyzikou zaměřenou na elementární částice zorganizoval Nejprve jeden už ne úplně nový. Ve druhém kole přijímacího řízení loni na podzim byl poprvé nabídnut bakalářský obor Dějiny kultury patřící do studijního programu Historické vědy. Jeho koncepce se liší od oboru Kulturní historie, který nabízejí některé jiné vysoké školy. Není totiž orientován na kulturní antropologii, ale na přípravu operativních pracovníků pro profesionální všeobecnou kulturněvzdělávací působnost. Je určen absolventům středních škol, kteří mají předpoklady nastudovat značný rozsah učební látky spojený se zaměřením na široký přehled o vývoji kultury a schopností jeho aplikace v praxi. Vedle hlavní přípravy v teorii kultury a dějinách kulturněvzdělávacích oborů umožňuje studium také získání znalostí pro případnou manažerskou činnost v kulturních zařízeních. Prvořadě jsou ovšem posluchači vedeni k tomu, aby na profesionální úrovni a s dostatečným rozhledem dokázali zvládnout realizaci projektů a programových operací, které v současnosti práce v kulturních institucí nezbytně vyžaduje. Do studijního programu Historické vědy patří také - tentokrát už zcela nový - bakalářský obor Historie památková péče. Jeho posluchači získají znalosti z historie v rozsahu přednáškových cyklů z obecných a českých dějin od pravěku po soudobé dějiny, které jsou doplněny výběrovými přednáškami na speciální témata a aktuální metodické problémy s pomocnými vědami historickými a s archivnictvím. Podrobně se seznámí s heuristikou a metodikou historické práce. Dále získají znalosti z teorie památkové péče, dějin památkové péče v českých zemích a současné památkové praxe, organizace státní památkové péče v ČR a platné legislativy včetně vývoje právních nástrojů ochrany památek v minulosti. Obsahem výuky jsou i dějiny umění a historický vývoj konstrukcí staveb a jejich vyhodnocování. Budou seznámeni s otázkami uměleckohistorické prof. Niederle, ohlíží se Stuchlík. Zúčastnil se jí předseda AV ČR prof. Pačes, dva její místopředsedové, dále rektoři Univerzity Karlovy (UK) a Českého vysokého učení technického (ČVUT), děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a proděkan Matematicko-fyzikální fakulty UK pro fyziku. Demonstrace aktuálního stavu rekonstrukce urychlovače byla velmi zajímavá, potvrzuje Stuchlík a považuje ji za záruku, že CERN zůstane největším centrem světového jaderného výzkumu. Nový urychlovač bude větší a výkonnější než ten, kterým se zatím pyšní FERMILAB na americkém kontinentě, říká děkan FPF. Zařízení bude podle něj schopno ještě na vyšší kvalitativní úrovni sledovat problematiku fungování mikrosvěta v oblasti sjednocení slabých jaderných a elektromagnetických interakcí. Zajímala mě především dvě detekční místa, kde budou experimenty prováděny a vyhodnocovány, přiznává Stuchlík. Jejich testování se zaměří na dva základní problémy. Prvním je detekce Higgsových částic, které hrají klíčovou roli v teorii sjednocení a jsou posledním chybějícím článkem v experimentálním ověření teorie elektroslabých interakcí. Druhý detektor pak bude simulovat procesy, jež se ve vesmíru odehrávaly v době sekundy po Velkém třesku, bude tedy využit k výzkumu chování tzv. kvarkového-gluonového plazmatu. Potřeba podrobných měření je vysoce naléhavá, protože oproti původním předpokladům, že se kvark- -gluonové plazma chová jako plyn, poslední výzkumy ve FERMILABU ukazují na jeho chování jako dokonalé kapaliny, objasňuje. Na přípravě unikátního zařízení mají podíl také naši odborníci z Akademie věd, ČVUT a MFF UK, stejně jako některé české fi rmy. Pokud jde o podíl Ústavu fyziky naší fakulty, vidím ho v teoretické rovině, uvažuje Stuchlík. Špičkových poznatků získaných v Ženevě při zpracovávání teoretických modelů samozřejmě využíváme. Ty slouží i jako určitá zpětná vazba. Takové propojení tu jistě existuje jak v případě modelů velmi raného vesmíru, tak při popisu vnitřní struktury neutronových a kvarkových hvězd, jejich ochlazování a oscilací. Oběma typy využití poznatků z CERN se naše výzkumná skupina zabývá, uzavírá pohled na svou zatím poslední návštěvu CERN děkan FPF. Ivan Augustin Nové obory Filozoficko-přírodovědecké fakulty muzeologie, ikonografi e a dalších disciplín, zejména sociologie, ochrany životního prostředí, dějin hudby a muzeologie, souvisejících s komplexním postižením předmětu zájmu památkáře v praxi.významnou sloižku studia tvoří dějiny umění se zaměřením na evropský kontext od antiky po současnost se zvláštním důrazem na vývoj dějin umění v českých zemích a ve střední Evropě. Bakalářský obor Středoevropská studia přísluší ke studijnímu programu Mezinárodní teritoriální studia. Jeho garantem je Ústav veřejné správy a regionální politiky. Obor poskytne soubor vědomostí o moderních dějinách, o politických, správních i právních systémech a o různých aspektech i aktuálních problémech ekonomického, sociálního, národnostního a kulturního vývoje střední Evropy od sklonku 18. století po současnost. Předmětem studia jsou jak jednotlivé země Visegrádské skupiny spolu s Německem a Rakouskem, tak celé teritorium střední a zčásti též východní Evropy včetně sledování úlohy a vlivu Ruska v tomto prostoru. Obor je koncipován interdisciplinárně a komparatisticky. Získané teoretické vědomosti i praktické znalosti umožní absolventům působit v širokém spektru orgánů a odrganizací od státní správy po soukromé podniky nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu politologického, historického či správního zaměření. Obsah studia je koncipován do tří modulů. Prvním jsou předměty společenskovědního základu, druhý představují předměty specializované na problematiku novodobého historického vývoje, třetí pak jazyková příprava zahrnující výuku angličtiny a jednoho volitelného jazyka (němčina, polština, ruština). Konečně Ústav pedagogických a psychologických věd rozšiřuje svou nabídku o kombinovanou formu bakalářského studia oboru Sociální patologie a prevence ve studijním programu Specializace v pedagogice. (re)

7 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 7 Vystoupení Jindřicha Štreita v Bruselu Pod záštitou Vladimíra Špidly, evropského komisaře pro zaměstnánost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, se od 30. května v prostorách foyeru Piazza-Palace Berlaymont v Bruselu koná výstava fotografi í nazvaná Jan Reich / Bohemia a Jindřich Štreit / Moravia. S podporou Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii ji uspořádalo občanské sdružení ANO pro Evropu. Zahájení se vedle V. Špidly zúčastnili také José Manuel Durão Barroso, současný portugalský předseda Evropské komise, a Václav Havel, někdejší prezident ČR (foto vlevo nahoře). Tyto osobnosti uspořádaly nejprve v dějišti výstavy tiskovou konferenci, V. Špidla a V. Havel pak také přímo na vernisáži promluvili. Mezi účastníky slavnostního setkání byl rovněž Mgr. Jiří Siostrzonek, zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografi e (ITF) Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Původní myšlenka občanského sdružení ANO pro Evropu prezentovat Čechy, Moravu a Slezsko se sice zúžila, ale i tak lze výstavu považovat za mimořádnou. Především z toho důvodu, že v prostorách, v nichž je nyní návštěvníkům až do konce června k dispozici, se fotografi e jako plnohodnotná součást výtvarného umění objevuje vůbec poprvé, osvětlil Siostrzonek podněty, které k realizaci výstavy vedly. Pro naše univerzitní pracoviště je navíc velmi významné, že byl zvolen právě fotografi cký dokument. To se podle vyjádření v Bruselu přítomné předsedkyně občanského sdružení ANO pro Evropu PhDr. Moniky MacDonagh Pajerové stalo zcela záměrně. Aby bylo všem, kdo zde působí, připomenuto, že v Čechách i na Moravě stále ještě existuje každodenní reálný svět, dokumentovaný na snímcích Jana Reicha, zachycujícího postupně mizející českou krajinu, třeba tu barokní, jak o ní vypovídají jeho fotografi e z Kuksu, a Jindřicha Štreita, známého obdivovatele nevyčerpatelného tématu člověka v krajině, přiblížil atmosféru výstavy Siostrzonek. Oba z autorů jsou v Piazza- -Palace Berlaymont zastoupeni zhruba pěti desítkami fotografi í, k jejichž prohlídce byli organizátory výstavy pozváni členové široké české komunity působící v Bruselu. V žádném případě nešlo občanskému sdružení ANO pro Evropu pouze o oslovení diplomatů, evropských komisařů či europoslanců. Naopak, už na vernisáži jsme se setkali s našimi podnikateli, umělci a lidmi dalších profesí, uvedl Siostrzonek. Nechyběl ani štáb České televize, který o letošním šedesátníkovi doc. Mgr. Jindřichu Štreitovi, vystavujícím své dílo od 3. června až do 23. července také na hradě Sovinec, natáčí hodinový medailon. K jubileu uznávaného tvůrce přispělo významným edičním činem nakladatelství KANT, když za podpory Ministerstva kultury ČR, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci a Galerie Zdeněk Sklenář vydalo obsáhlou reprezentativní monografi i Jindřich Štreit, fotografi e Její koncepci a výběr fotografi í připravil další z pedagogů ITF Tomáš Pospěch, obálka a grafi cká úprava (repro dole) je dílem jeho kolegy z ITF Otakara Karlase. Ivan Augustin

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Matematický ústav má v USA renomé Paul D. Humke v dubnu 2006 na Matematickém ústavu v Opavě (nahoře) a v červnu 2003 na konferenci v Hradci nad Moravicí (dole) Foto ian Ve druhé polovině června 2003 navštívil prof. Paul D. Humke ze St. Olaf College, Northfield, Minnesota, U.S.A., náš region vůbec poprvé. Tehdy jako jeden ze dvou prezidentů 27. letního sympozia z reálné analýzy, které Matematický ústav (MÚ) Slezské univerzity uspořádal v Hradci nad Moravicí. Nebyla to však jeho první návštěva naší země. Už v roce 1991 absolvoval toto sympozium na Slovensku (Smolenice), má řadu přátel v Praze a s prof. RNDr. Jaroslavem Smítalem, DrSc., se zná opravdu dlouhá léta. Teď oba matematiky přivedl k další spolupráci nový impuls společně řešený tříletý projekt National Science Foundation nazvaný Real Analysis Mathematics Opportunities for U. S. Undergraduates in Poland and the Czech Republic. Ten ho v dubnu přivedl k desetidennímu pobytu přímo na MÚ, když už v listopadu 2005 navštívil prof. Smítal St. Olaf College. Naše pracovní setkání v blízkém Hradci nad Moravicí se před třemi lety vydařilo, i když jsem ho ke své lítosti musel z rodinných důvodů opustit dřív. O to víc mě lákalo přijet sem znovu, uvedl prof. Humke, ale hned doplnil, že hlavní motivací jeho návštěvy v Opavě bylo poznání podmínek, v nichž funguje zdejší matematické univerzitní pracoviště. Fyzicky jsem tu sice kromě prof. Smítala dosud nikoho neznal, zato jsem podle jmen dobře věděl o těch, kdo publikují v matematických časopisech, třeba v Real Analysis Exchange, Journal of the London Mathematical Society nebo v Proceedings of the American Mathematical Society, složil poklonu hostitelům, z nichž zvláště prof. Smítal je v amerických odborných kruzích vysoce respektován. Proto také v citovaném projektu figuruje jako spoluřešitel. Ačkoliv řešení projektu nemá pro ústav přímý fi nanční přínos, jde o prestižní záležitost. Již jen skutečnost, že jsme byli spolu s univerzitou v Lodži k takové spolupráci vyzváni, je pro nás mimořádně významná, doplňuje prof. Smítal. Podobných projektů je v USA 50 až 60, a pokud jde o obory, nejsou realizovány pouze v matematice, té ostatně patří pouze tři, ale rovněž v jiných přírodních vědách, medicíně či v oblasti inženýrství, vysvětluje dále Humke. Ten náš patří mezi nimi k menším. Chceme si jeho prostřednictvím spolupráci s Opavou a Lodží v praxi vyzkoušet a věříme, že prostředky, které se do ní vloží, budou maximálně efektivně využity, dodává americký profesor. Projekt je zaměřen na podporu vědeckých aktivit studentů. Letos a v letech 2007 a 2008 pokaždé přijedou do Opavy a do Lodže tři studenti ze St. Olaf College, aby si v ČR a Polsku mohli ze svého pohledu zmapovat situaci ve směru k vědecké práci a výzkumu v zahraničí. Partnerské instituce si řešitel projektu vybral právě s ohledem na podobné pracovní podmínky a příležitosti, které pro zámořské studenty reálné analýzy vytvářejí. Váš ústav z těchto hledisek splňuje naše představy. Je tu silná pracovní skupina, doslova work-team, složený jak ze starších kolegů s potřebnými znalostmi, zkušenostmi a dosaženými odbornými výsledky, tak mladých doktorandů a posluchačů v pregraduální formě studia. Pochopitelně za podstatné pokládáme, že se zabývají stejnou odbornou problematikou, objasňuje Humke volbu Opavy. K tomu navíc přidává jednu čerstvě ověřenou zkušenost. Poznal jsem i město a ověřil si, že tu matematikové mají všechny podmínky pro svůj osobnostní rozvoj. Proto věříme v úspěšnost započatého experimentu. Prvotní záruku už pro nás sice představuje autorita prof. Smítala, ale obecně očekáváme, že celá trojice partnerů spoluprací při řešení projektu získá a dále posílí svou odbornou prestiž, potvrzuje závěrem Humke. Ivan Augustin

9 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 9 Zdeněk Stuchlík vystavuje v Oxfordu Zadní strana barevné obálky tohoto vydání univerzitních novin přináší 16 snímků děkana Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., jimiž se kromě jiných představuje od 16. května až do konce června v Tanner Room, Linacre College, University of Oxford. Výstava více než tří desítek fotografi í formátů od 70 x 100 až po 90 x 140 se koná pod záštitou velvyslanectví ČR ve Velké Británii. Z pozice rady-vyslance na ní promluvila Kateřina Fialková (vlevo nahoře), přítomen byl i principál Linacre College University of Oxford prof. Paul Slack a samozřejmě kurátorka výstavy dr. Sonia Scott-Fleming (s prof. Stuchlíkem vpravo nahoře), která první výběr fotografi í provedla už vloni v říjnu při své pracovní návštěvě Opavy. Pro představitelku naší ambasády bylo překvapením, že Slezská univerzita je schopna se hned ve dvou plánech prezentovat na takové úrovni, jakou Oxford představuje. Přiznala, že šlo o vůbec první příležitost, kdy se vedoucí pracovníci velvyslanectví stali ofi ciálními hosty na akademické půdě University of Oxford, řekl po návratu domů autor instalace výstavy Vojtěch Bartek, tajemník Institutu tvůrčí fotografi e (ITF) FPF. Tím druhým plánem myslel několik Stuchlíkových přednášek věnovaných jeho hlavnímu profesnímu zájmu, tedy astrofyzice (dole pohled na část univerzitního areálu v Oxfordu s budovami fyzikálních pracovišť a laboratoří). První z nich se na téma Hrbolaté rychlostní profi ly akrečních disků kolem extrémně rychlých černých děr uskutečnila hned den po vernisáži. Zdeněk Stuchlík - Imaginary Love Story Theme, Rio, 2003, fotografi e zveřejněná na pozvánce k vernisáži výstavy v Tanner Room, Linacre College Její účastníci okamžitě vstupovali do mého výkladu, aby z něj co nejvíce pochopili. Bylo mi ctí, že přednášku navštívila také prof. Joselyn Bell Burnell, objevitelka pulsarů, žijící legenda astrofyziky, jíž před časem toliko nedopatřením unikla Nobelova cena, potvrdil Stuchlík vyvolaný zájem v řadách posluchačů, k nimž patřili též někteří účastníci opavských workshopů RAGtime, např. prof. John Miller či doktorandi Will Newton a Paul Taylor. Stranou pozornost nezůstal ani nedávný objev Mgr. Gabriela Töröka, dodal děkan. Rovněž představené Stuchlíkovy fotografi e vyvolaly živou diskusi. Hned po mé přednášce Oxford mytické město následovalo hodinové kolokvium, přiznal Stuchlík. Ukázalo se, že Angličané povětšinou znají fotografi i pouze z novin. Vidět ji ve velkých formátech hned ve třech místnostech, navíc v Tanner Room poprvé, byl pro ně objev. Pohled na Oxford, jak ho oni sami nevidí, je zaujal, přiblížil Bartek obsah kolokvia. FPF ke Stuchlíkově prestižní výstavě vydala samostatný katalog. Text Mythical City Oxford expressions do něj napsal pedagog ITF Mgr. Václav Podestát, o jeho překlad se zasloužil proděkan Mgr. Karel Kučera, grafi cky ho upravila posluchačka ITF Barbora Kuklíková. Nejvýznamnější hosté si pak z vernisáže odnesli také originály Stuchlíkových děl, pochopitelně komornějších formátů. V Oxfordu jsem byl popáté a už při prvním pobytu v roce 1977 jsem fotografoval. Nicméně současnou výstavu vytvářejí výhradně snímky z posledních návštěv v letech 2004 a 2005, netajil dlouholetou inspiraci místem děkan. Ivan Augustin

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více