Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)"

Transkript

1 Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich řadu - Petr Vopěnka, Petr Piťha, Ivan Pilip, Jiří Gruša, Jan Sokol, Eduard Zeman - uzavírá Petra Buzková. Setkáním s ní, ať na půdě ministerstva, nebo přímo na univerzitě, patří tyto řádky. První z nich si uchovává v paměti zvláště odborný asistent Katedry společenských věd Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. Ve čtvrtek 13. listopadu 2003 se ještě jako magistr a posluchač posledního ročníku doktorského studia oboru Historie se zaměřením na české a čsl. dějiny na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě dostal do její společnosti spolu s dalšími čtyřmi laureáty Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělované za mimořádné studijní výsledky. Jsem si vědom, že poděkování za tak příjemný zážitek patří mým školitelům, prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc., a doc. PhDr. Mečislavu Borákovi, CSc., kteří mě k tomuto ocenění dovedli, netajil tehdy Friedl své dojmy. Spolupráce s partnery v regionu byla hlavním předmětem zájmu ministryně Buzkové při její návštěvě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1. prosince Problematice vysokého školství se věnuji, práce pro ně mě baví a myslím, že je potřebná, uvedla na úvod setkání s představiteli univerzity Buzková. V diskusi pak ocenila skutečnost, že vysoké procento studentů karvinské fakulty tvoří mladí lidé z Moravskoslezského kraje. Milé vzpomínky na ministryni Buzkovou má i posluchač třetího ročníku doktorského studia oboru Teoretická fyzika a astrofyzika Mgr. Gabriel Török, který se stal 21. listopadu 2005 podobně jako jeho předchůdce Friedl nositelem Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Měl jsem trochu trému a bál se přílišné chvály, přiznal Török, doprovázený svým školitelem prof. RNDr. Zdeňkem Stuchlíkem, CSc. Poslední zmínka je motivována návštěvou ministryně Buzkové v Opavě letošního 19. dubna. Po diskusi s vedením univerzity a jejích součástí si prohlédla objekt na Bezručově náměstí 14. Paní ministryně při té příležitosti přislíbila prostředky na fi nanční pokrytí projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby budovy. Vážíme si také toho, že nám ministerstvo její zásluhou pomůže odstartovat nově akreditovaný studijní obor Všeobecná sestra ve studijním programu Ošetřovatelství, řekl rektor Jirásek. Myslím, že k rozvoji naší univerzity tak paní ministryně velmi významně přispěla, dodal. (re) Při přípitku s laureátem Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za rok 2003, historikem Jiřím Friedlem Foto archiv Při udělování Ceny ministryně školství mládeže a tělovýchovy České republiky za rok 2005 fyzikovi Gabrielu Törökovi Foto ian

2 strana 2 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Inaugurace děkana a proděkanů v Karviné Inaugurací uvedl oficiálně do funkce děkana Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné doc. RSDr. Vojtěcha Malátka, CSc., rektor Slezské univerzity (SU) v Opavě prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Malátka, který stál v čele karvinské součásti SU už v posledních třech letech, zvolil Akademický senát OPF na další funkční období 8. března. Slavnostní inaugurační akt proběhl v malém sále OPF ve středu 3. května. Společně s děkanem byli do funkce uvedeni jeho proděkani. Oblast vědy a výzkumu povede v následujících čtyřech letech doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D., proděkanem pro studijní a sociální záležitosti je PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., oblast zahraničních styků bude místo PaedDr. Jiřího Mezuláníka, CSc., řídit Mgr. Irena Orszuliková, Ph.D., a proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy byl od 1. června nově jmenován Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. V dosud více než patnáctileté historii OPF je doc. Malátek v pořadí čtvrtým děkanem. V letech vedl karvinskou součást zprvu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1991 Slezské univerzity, doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. (Historicky prvními proděkany byli PhDr. Jan Steiner, CSc. pro studijní záležitosti, RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. pro vědu a výzkum a Ing. Milan Smejkal pro rozvoj a výstavbu. První dva jmenovaní se tehdy připravovali na habilitační řízení. Na postu prvího předsedy Akademického senátu pracoval PaedDr. Jiří Helešic.) Šustkovým nástupcem se v roce 1994 stal doc. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., jehož po uplynutí dvou funkčních období vystřídal v roce 2000 doc. Ing. Tibor Paulík, CSc. (později prof.). Doc. Malátek byl do funkce děkana poprvé uveden na slavnostní inauguraci v malém sále OPF 14. května (woj, ian)

3 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 3 Matematici Engliš a Müller novými profesory Mezi 91 novými profesory, jimž v pondělí 5. května v historickém Karolinu předal prezident České republiky Václav Klaus jmenovací dekrety, jsou i dva vysoce mezinárodně uznávaní vědci, jejichž profesní růst je spjat se Slezskou univerzitou (SU). Jak Miroslav Engliš, tak Vladimír Müller absolvovali totiž habilitační a poté profesorské řízení právě na jejím Matematickém ústavu (MÚ). První z nich navíc od listopadu 2005 zastává funkci jeho ředitele. Za dobu své šestileté existence jako samostatné univerzitní součásti proběhl na MÚ proces jmenovacího řízení potřetí. Dvaačtyřicetiletý Engliš a šestapadesátiletý Müller tím navázali na Štefana Schwabika z Matematického ústavu Akademie věd ČR, který byl pro obor Matematika Matematická analýza jmenován s účinností od 1. listopadu Profesorskou přednášku na téma Obecný integrál a jeho rozšiřování přednesl před Vědeckou radou MÚ 10. dubna Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., je v současné době členem Vědecké rady MÚ i Vědecké rady SU. Rovněž doc. RNDr. Engliš, DrSc., a doc. RNDr. Müller, DrSc., byli s účinností od 2. května 2006 jmenováni profesory pro obor Matematika - Matematická analýza. Jejich profesorské řízení na MÚ bylo zahájeno 4. ledna Jmenovací komise pracovala v obou případech ve složení: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (MÚ SU), předseda, a prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně), prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav Akademie věd ČR v Praze), prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze) a prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze), členové. V obou případech bylo komisí jmenování doporučeno jednomyslně. Profesorskou přednášku před Vědeckou radou MÚ přednesli oba kandidáti 30. května Engliš (na snímku dole) se v ní věnoval tématu Prostory holomorfních funkcí v různých souvislostech, Müller ji nazval Regulární operátorové funkce. Návrhy na jmenování profesorem pak 27. září 2005 schválila na svém zasedání Vědecká rada SU. Slavnostnímu aktu jmenování Miroslava Engliše a Vladimíra Müllera profesorem byl v Karolinu přítomen rovněž rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (ian)

4 strana 4 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Mezinárodní sympozium letos v Karviné Ve dnech dubna se na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity uskutečnilo v pořadí již čtvrté mezinárodní sympozium International business Administration, které OPF pravidelně pořádá s tureckým partnerem SU, Çanakkale Onsekiz Mart University. Za tureckou stranu je jejím přímým organizátorem Faculty of Economics and Administrative Science, Biga. Na sympozium přijelo 53 účastníků z Turecka, dále hosté z Japonska, Bulharska, Německa, Finska, Nizozemí, Polska a Slovenska. Vlastní jednání bylo tradičně zahájeno projevy rektorů prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., a prof. Dr. Ramazana Aydina, po nich vystoupili oba děkani pořádajících fakult, a to prof. Dr. Ali Akdemir a doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Poté následovaly přednášky dalších hostů. Vystoupili prof. Dr. Erol Eren z Beykend University, Turecko, dále prof. Dr. Hans-Günter Käseborm (Universität Dortmund, SRN) a konečně assoc. prof. Dr. Dirk Rochtus (Flemish ministry of Foreign Affairs). Odpolední jednání probíhalo v sekcích zabývajících se rozvojem podnikatelského prostředí (garant doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.), sociálními a ekonomickými dimenzemi pružného trhu práce (garant doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc.), faktory růstu malého a středního podnikání (garant doc. Ing. Václav Lednický, CSc.), rozvojem mezinárodních hospodářských vztahů (garant doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.) a ekonomickou a manažerskou dimenzí nevládních neziskových organizací (garant Ing. Petra Kuzmová). Sekce střídavě moderovali mladí pedagogové OPF a partnerské fakulty z Bigy, kteří tak mohli vyzkoušet své jazykové schopnosti i svou pohotovost před mezinárodním publikem. Výstupem z jednání sympozia je tradiční recenzovaný sborník obsahující příspěvky v angličtině. Na jeho závěr bylo přijato usnesení, ve kterém se praví: Diskutované problémy ve své mnohotvárnosti ukázaly na problémy, ale i zajímavé příklady v diskutovaných oblastech v zemích všech účastníků a je proto vhodné jim nadále věnovat zvýšenou pozornost. Zvlášť je nutno vyzdvihnout problémy trhu práce, kterému doporučujeme věnovat některé z příštích samostatných sympozií, aby mohly být problémy trhu práce diskutovány ze všech naznačených hledisek. V oblasti malých a středních podniků je třeba zdůraznit, že jsou základním pilířem řešení zaměstnanosti, ale na druhé straně se do podmínek pro jejich existenci stále více promlouvají procesy globalizace s tím, že jedině intenzivní zavádění inovací může pomoci řešit jejich postavení. To se neobejde se bez potřebné infrastruktury a podpory. Mezinárodní ekonomické vztahy jsou v éře globalizace základním faktorem, který na jedné straně ovlivňuje dění v národní ekonomice a na druhé straně nabízí i řešení jejích problémů v širším zapojením do světové ekonomiky. To ovšem vyžaduje vytvářet podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti domácích podniků. K těmto podmínkám patří, mimo jin, právě pružný trh práce. Role nevládních organizací v rámci národní ekonomiky i světové ekonomiky je rostoucí. Měly by pomáhat řešit problémy, které vytváří překotné přizpůsobování národní ekonomiky tlakům ve světové ekonomiky, a to zejména v sociální oblasti. V diskusi byly rovněž nastoleny otázky veřejné správy v partnerských zemích. Doporučujeme proto soustředit pozornost dalších setkání na problém propojování národních veřejných správ s eurosprávou. Příspěvky účastníků konference reflektovaly též výsledky projektů Evropské komise, konkrétně Equal - Tvá budoucnost a PLUUS. Kromě dvou dní, věnovaných jednání, byl pro zahraniční zájemce uspořádán zájezd za zajímavostmi kraje. Tentokrát turečtí hosté navštívili zámek v Hradci nad Moravicí, kde se uskutečnil i závěrečný oběd a rozloučení vedení OPF s hosty. Závěrem lze konstatovat, že konference proběhla úspěšně a ke spokojenosti zúčastněných, za což je třeba poděkovat všem pracovníkům, kteří se v zákulisí starali o zdárný průběh sympozia. Během sympozia byly prohloubeny tradiční vztahy a navázány nové kontakty, vyslechli jsme si zajímavé názory na problémy, jimž se rovněž věnujeme. Konference přispěla jistě také k řešení otázky, zda a za jakých podmínek můžeme očekávat vstup Turecka do Evropské unie. Již dnes se ale můžeme těšit na další pokračování sympozia, a to v roce 2008, tentokrát v tureckém Çanakkale. Pavel Nezval

5 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 5 Návštěva z Ho Chi Minh University of Pedagogy V pátek 28. dubna se na Slezské univerzitě (SU) v Opavě uskutečnilo již druhé oficiální setkání s představiteli Vietnamské socialistické republiky, tentokrát se zástupci Ho Chi Minh University of Pedagogy, která sídlí v Ho Chi Minh City. Členy delegační skupiny tvořili také reprezentant Svazu Vietnamců v ČR Phan Dao, který zajišťoval tlumočení celého setkání, a zástupci Svazu česko- -slovenských Vietnamců. Ho Chi Minh University of Pedagogy představila na této schůzce prorektorovi SU doc. PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr., a vedoucí krnovského Vzdělávacího centra Ing. Monice Sedláčkové zaměření, rozsah a konkrétní studijní obory své vysoké školy. Zároveň se představitelé této zahraniční vysoké školy velmi zajímali o jednotlivé součásti SU a jejich nabídku studijních oborů, včetně forem, rozsahu a návaznosti studia v těchto oborech. Slyšeli již o vysoké úrovni studia matematických oborů, fyziky a agilní pedagogické i prezentační činnosti Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Konečným výstupem tohoto jednání bylo podepsání deklarace o porozumění a smlouvy o spolupráci mezi oběma vysokými školami na dobu pěti Dohodu o spolupráci se Státní kulturní institucí Centrální městskou veřejnou knihovnou Nikolaje Alexejeviče Někrasova v Moskvě podepsal v polovině března za Slezskou univerzitu (SU) v Opavě její rektor prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Hlavním cílem této dohody je vytvoření Ruské knihovny na SU. Oba partneři ho chtějí naplnit vypracováním koncepce vzájemné spolupráce, která by zahrnovala výměnu knih a dalších publikací, setkávání představitelů vědecké a tvůrčí inteligence, organizaci litrerárně-ilustračních výstav a systematickou výměnu dokumentace a informací. Nedlouho po uzavření dohody získala SU prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR zprávu o doručení daru Centrální městské veřejné knihovny A. N. Někrasova v Moskvě v podobě 500 prvních titulů pro fondy budoucí Ruské knihovny na naše území. Knihy byly posléze převezeny do Opavy a předány ke katalogizaci Ústřední knihovně Filozofi cko- -přírodovědecké fakulty SU. Vedení SU dále na návrh rektora prof. Jiráska rozhodlo o tom, že v podzimním období budou knihy představeny výstavou, která doprovodí připravovanou přednášku generálního konzula Ruské federace v Brně Viktora Ivanoviče Sibileva. Ten SU již jednou navštívil a v Zrcadlovém sále budovy opavské fakulty na Masarykově let s možností jejího automatického prodloužení na další roky v případě souhlasu obou stran. Jménem rektora prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., podepsal za SU oba dokumenty prorektor doc. Žáček, za vietnamského partnera je signoval doc. dr. Bui Manh Nhi, rektor Ho Chi Minh University of Pedagogy. Navázání kontaktů SU s Ho Chi Minh University of Pedagogy lze považovat za další výsledek návštěvy, kterou v Opavě 10. listopadu loňského roku vykonal velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v ČR Bui Khac But. V jejím programu byl i jeho výklad v univerzitní aule na téma sociálně-ekonomického rozvoje Vietnamu. Při té příležitosti věnoval diplomat SU několik výtisků publikace Vietnam Petry Müllerové, kterou v edici Stručná historie států v roce 2004 vydalo nakladatelství Libri. Část její obálky s použitím vietnamského dřevořezu reprodukujeme. Již 15. března 2006 přijal rektor prof. Z. Jirásek na akademické půdě SU delegaci představitelů Svazu Vietnamců v ČR. I s tímto partnerem byla za přítomnosti zástupce ambasády Vietnamské socialistické republiky podepsána deklarace a smlouva o spolupráci. (MS, ian) Univerzita usiluje o zřízení Ruské knihovny Generální konzul Sibilev (vlevo) v rozhovoru s historikem prof. Dušanem Uhlířem Foto ian ulici přednesl 8. dubna 2004 před studenty i pedagogy přednášku O vnitropolitickém dění a některých aspektech zahraniční politiky Ruska. Myšlenka zřídit na SU Ruskou knihovnu vychází z dlouhodobé rozvojové koncepce, která je realizována od počátečních let existence mladé vzdělávací instituce. V roce 1993 získala SU Rakouskou knihovnu, od roku 1997 funguje na Filozofi cko-přírodovědecké fakultě Německá knihovna. V nedávné minulosti byly učiněny také kroky ke zřízení Polské knihovny, když v závěru roku 2003 poskytlo velvyslanectví Polské republiky v Praze SU dar v hodnotě jednoho tisíce USD. Za tyto prostřdedky byla přímo v Polsku nakoupena stovka odborných publikací. Fond polské odborné literatury dále v loňském roce obohatily publikace Slezské univerzity v Katovicích, získané reciproční výměnou v rámci uspořádaných prezentačních dní obou partnerských škol. (ian)

6 strana 6 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Ženeva zůstane Mekkou světové vědy V polovině dubna nebyl CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) v Ženevě pro prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., cílem pracovní cesty ani zdaleka poprvé, nicméně tentokrát šlo o pobyt opravdu zcela výjimečný. Děkan Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě a vedoucí zdejší skupiny relativistických astrofyziků RAG (Relativistic Astrophysics Group) byl spolu s dalšími předními osobnostmi naší vědy a představiteli vybraných univerzit a fakult do Ženevy pozván vedením CERN, aby se seznámil se současným stavem příprav na spuštění nového urychlovače. Jedno z největších center světové vědy se zásadně modernizuje. Návštěvu pro představitele Akademie věd a institucí zabývajících se teoretickou fyzikou zaměřenou na elementární částice zorganizoval Nejprve jeden už ne úplně nový. Ve druhém kole přijímacího řízení loni na podzim byl poprvé nabídnut bakalářský obor Dějiny kultury patřící do studijního programu Historické vědy. Jeho koncepce se liší od oboru Kulturní historie, který nabízejí některé jiné vysoké školy. Není totiž orientován na kulturní antropologii, ale na přípravu operativních pracovníků pro profesionální všeobecnou kulturněvzdělávací působnost. Je určen absolventům středních škol, kteří mají předpoklady nastudovat značný rozsah učební látky spojený se zaměřením na široký přehled o vývoji kultury a schopností jeho aplikace v praxi. Vedle hlavní přípravy v teorii kultury a dějinách kulturněvzdělávacích oborů umožňuje studium také získání znalostí pro případnou manažerskou činnost v kulturních zařízeních. Prvořadě jsou ovšem posluchači vedeni k tomu, aby na profesionální úrovni a s dostatečným rozhledem dokázali zvládnout realizaci projektů a programových operací, které v současnosti práce v kulturních institucí nezbytně vyžaduje. Do studijního programu Historické vědy patří také - tentokrát už zcela nový - bakalářský obor Historie památková péče. Jeho posluchači získají znalosti z historie v rozsahu přednáškových cyklů z obecných a českých dějin od pravěku po soudobé dějiny, které jsou doplněny výběrovými přednáškami na speciální témata a aktuální metodické problémy s pomocnými vědami historickými a s archivnictvím. Podrobně se seznámí s heuristikou a metodikou historické práce. Dále získají znalosti z teorie památkové péče, dějin památkové péče v českých zemích a současné památkové praxe, organizace státní památkové péče v ČR a platné legislativy včetně vývoje právních nástrojů ochrany památek v minulosti. Obsahem výuky jsou i dějiny umění a historický vývoj konstrukcí staveb a jejich vyhodnocování. Budou seznámeni s otázkami uměleckohistorické prof. Niederle, ohlíží se Stuchlík. Zúčastnil se jí předseda AV ČR prof. Pačes, dva její místopředsedové, dále rektoři Univerzity Karlovy (UK) a Českého vysokého učení technického (ČVUT), děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a proděkan Matematicko-fyzikální fakulty UK pro fyziku. Demonstrace aktuálního stavu rekonstrukce urychlovače byla velmi zajímavá, potvrzuje Stuchlík a považuje ji za záruku, že CERN zůstane největším centrem světového jaderného výzkumu. Nový urychlovač bude větší a výkonnější než ten, kterým se zatím pyšní FERMILAB na americkém kontinentě, říká děkan FPF. Zařízení bude podle něj schopno ještě na vyšší kvalitativní úrovni sledovat problematiku fungování mikrosvěta v oblasti sjednocení slabých jaderných a elektromagnetických interakcí. Zajímala mě především dvě detekční místa, kde budou experimenty prováděny a vyhodnocovány, přiznává Stuchlík. Jejich testování se zaměří na dva základní problémy. Prvním je detekce Higgsových částic, které hrají klíčovou roli v teorii sjednocení a jsou posledním chybějícím článkem v experimentálním ověření teorie elektroslabých interakcí. Druhý detektor pak bude simulovat procesy, jež se ve vesmíru odehrávaly v době sekundy po Velkém třesku, bude tedy využit k výzkumu chování tzv. kvarkového-gluonového plazmatu. Potřeba podrobných měření je vysoce naléhavá, protože oproti původním předpokladům, že se kvark- -gluonové plazma chová jako plyn, poslední výzkumy ve FERMILABU ukazují na jeho chování jako dokonalé kapaliny, objasňuje. Na přípravě unikátního zařízení mají podíl také naši odborníci z Akademie věd, ČVUT a MFF UK, stejně jako některé české fi rmy. Pokud jde o podíl Ústavu fyziky naší fakulty, vidím ho v teoretické rovině, uvažuje Stuchlík. Špičkových poznatků získaných v Ženevě při zpracovávání teoretických modelů samozřejmě využíváme. Ty slouží i jako určitá zpětná vazba. Takové propojení tu jistě existuje jak v případě modelů velmi raného vesmíru, tak při popisu vnitřní struktury neutronových a kvarkových hvězd, jejich ochlazování a oscilací. Oběma typy využití poznatků z CERN se naše výzkumná skupina zabývá, uzavírá pohled na svou zatím poslední návštěvu CERN děkan FPF. Ivan Augustin Nové obory Filozoficko-přírodovědecké fakulty muzeologie, ikonografi e a dalších disciplín, zejména sociologie, ochrany životního prostředí, dějin hudby a muzeologie, souvisejících s komplexním postižením předmětu zájmu památkáře v praxi.významnou sloižku studia tvoří dějiny umění se zaměřením na evropský kontext od antiky po současnost se zvláštním důrazem na vývoj dějin umění v českých zemích a ve střední Evropě. Bakalářský obor Středoevropská studia přísluší ke studijnímu programu Mezinárodní teritoriální studia. Jeho garantem je Ústav veřejné správy a regionální politiky. Obor poskytne soubor vědomostí o moderních dějinách, o politických, správních i právních systémech a o různých aspektech i aktuálních problémech ekonomického, sociálního, národnostního a kulturního vývoje střední Evropy od sklonku 18. století po současnost. Předmětem studia jsou jak jednotlivé země Visegrádské skupiny spolu s Německem a Rakouskem, tak celé teritorium střední a zčásti též východní Evropy včetně sledování úlohy a vlivu Ruska v tomto prostoru. Obor je koncipován interdisciplinárně a komparatisticky. Získané teoretické vědomosti i praktické znalosti umožní absolventům působit v širokém spektru orgánů a odrganizací od státní správy po soukromé podniky nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu politologického, historického či správního zaměření. Obsah studia je koncipován do tří modulů. Prvním jsou předměty společenskovědního základu, druhý představují předměty specializované na problematiku novodobého historického vývoje, třetí pak jazyková příprava zahrnující výuku angličtiny a jednoho volitelného jazyka (němčina, polština, ruština). Konečně Ústav pedagogických a psychologických věd rozšiřuje svou nabídku o kombinovanou formu bakalářského studia oboru Sociální patologie a prevence ve studijním programu Specializace v pedagogice. (re)

7 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 7 Vystoupení Jindřicha Štreita v Bruselu Pod záštitou Vladimíra Špidly, evropského komisaře pro zaměstnánost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, se od 30. května v prostorách foyeru Piazza-Palace Berlaymont v Bruselu koná výstava fotografi í nazvaná Jan Reich / Bohemia a Jindřich Štreit / Moravia. S podporou Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii ji uspořádalo občanské sdružení ANO pro Evropu. Zahájení se vedle V. Špidly zúčastnili také José Manuel Durão Barroso, současný portugalský předseda Evropské komise, a Václav Havel, někdejší prezident ČR (foto vlevo nahoře). Tyto osobnosti uspořádaly nejprve v dějišti výstavy tiskovou konferenci, V. Špidla a V. Havel pak také přímo na vernisáži promluvili. Mezi účastníky slavnostního setkání byl rovněž Mgr. Jiří Siostrzonek, zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografi e (ITF) Filozofi cko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Původní myšlenka občanského sdružení ANO pro Evropu prezentovat Čechy, Moravu a Slezsko se sice zúžila, ale i tak lze výstavu považovat za mimořádnou. Především z toho důvodu, že v prostorách, v nichž je nyní návštěvníkům až do konce června k dispozici, se fotografi e jako plnohodnotná součást výtvarného umění objevuje vůbec poprvé, osvětlil Siostrzonek podněty, které k realizaci výstavy vedly. Pro naše univerzitní pracoviště je navíc velmi významné, že byl zvolen právě fotografi cký dokument. To se podle vyjádření v Bruselu přítomné předsedkyně občanského sdružení ANO pro Evropu PhDr. Moniky MacDonagh Pajerové stalo zcela záměrně. Aby bylo všem, kdo zde působí, připomenuto, že v Čechách i na Moravě stále ještě existuje každodenní reálný svět, dokumentovaný na snímcích Jana Reicha, zachycujícího postupně mizející českou krajinu, třeba tu barokní, jak o ní vypovídají jeho fotografi e z Kuksu, a Jindřicha Štreita, známého obdivovatele nevyčerpatelného tématu člověka v krajině, přiblížil atmosféru výstavy Siostrzonek. Oba z autorů jsou v Piazza- -Palace Berlaymont zastoupeni zhruba pěti desítkami fotografi í, k jejichž prohlídce byli organizátory výstavy pozváni členové široké české komunity působící v Bruselu. V žádném případě nešlo občanskému sdružení ANO pro Evropu pouze o oslovení diplomatů, evropských komisařů či europoslanců. Naopak, už na vernisáži jsme se setkali s našimi podnikateli, umělci a lidmi dalších profesí, uvedl Siostrzonek. Nechyběl ani štáb České televize, který o letošním šedesátníkovi doc. Mgr. Jindřichu Štreitovi, vystavujícím své dílo od 3. června až do 23. července také na hradě Sovinec, natáčí hodinový medailon. K jubileu uznávaného tvůrce přispělo významným edičním činem nakladatelství KANT, když za podpory Ministerstva kultury ČR, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci a Galerie Zdeněk Sklenář vydalo obsáhlou reprezentativní monografi i Jindřich Štreit, fotografi e Její koncepci a výběr fotografi í připravil další z pedagogů ITF Tomáš Pospěch, obálka a grafi cká úprava (repro dole) je dílem jeho kolegy z ITF Otakara Karlase. Ivan Augustin

8 strana 8 Noviny Slezské univerzity červen 2006 Matematický ústav má v USA renomé Paul D. Humke v dubnu 2006 na Matematickém ústavu v Opavě (nahoře) a v červnu 2003 na konferenci v Hradci nad Moravicí (dole) Foto ian Ve druhé polovině června 2003 navštívil prof. Paul D. Humke ze St. Olaf College, Northfield, Minnesota, U.S.A., náš region vůbec poprvé. Tehdy jako jeden ze dvou prezidentů 27. letního sympozia z reálné analýzy, které Matematický ústav (MÚ) Slezské univerzity uspořádal v Hradci nad Moravicí. Nebyla to však jeho první návštěva naší země. Už v roce 1991 absolvoval toto sympozium na Slovensku (Smolenice), má řadu přátel v Praze a s prof. RNDr. Jaroslavem Smítalem, DrSc., se zná opravdu dlouhá léta. Teď oba matematiky přivedl k další spolupráci nový impuls společně řešený tříletý projekt National Science Foundation nazvaný Real Analysis Mathematics Opportunities for U. S. Undergraduates in Poland and the Czech Republic. Ten ho v dubnu přivedl k desetidennímu pobytu přímo na MÚ, když už v listopadu 2005 navštívil prof. Smítal St. Olaf College. Naše pracovní setkání v blízkém Hradci nad Moravicí se před třemi lety vydařilo, i když jsem ho ke své lítosti musel z rodinných důvodů opustit dřív. O to víc mě lákalo přijet sem znovu, uvedl prof. Humke, ale hned doplnil, že hlavní motivací jeho návštěvy v Opavě bylo poznání podmínek, v nichž funguje zdejší matematické univerzitní pracoviště. Fyzicky jsem tu sice kromě prof. Smítala dosud nikoho neznal, zato jsem podle jmen dobře věděl o těch, kdo publikují v matematických časopisech, třeba v Real Analysis Exchange, Journal of the London Mathematical Society nebo v Proceedings of the American Mathematical Society, složil poklonu hostitelům, z nichž zvláště prof. Smítal je v amerických odborných kruzích vysoce respektován. Proto také v citovaném projektu figuruje jako spoluřešitel. Ačkoliv řešení projektu nemá pro ústav přímý fi nanční přínos, jde o prestižní záležitost. Již jen skutečnost, že jsme byli spolu s univerzitou v Lodži k takové spolupráci vyzváni, je pro nás mimořádně významná, doplňuje prof. Smítal. Podobných projektů je v USA 50 až 60, a pokud jde o obory, nejsou realizovány pouze v matematice, té ostatně patří pouze tři, ale rovněž v jiných přírodních vědách, medicíně či v oblasti inženýrství, vysvětluje dále Humke. Ten náš patří mezi nimi k menším. Chceme si jeho prostřednictvím spolupráci s Opavou a Lodží v praxi vyzkoušet a věříme, že prostředky, které se do ní vloží, budou maximálně efektivně využity, dodává americký profesor. Projekt je zaměřen na podporu vědeckých aktivit studentů. Letos a v letech 2007 a 2008 pokaždé přijedou do Opavy a do Lodže tři studenti ze St. Olaf College, aby si v ČR a Polsku mohli ze svého pohledu zmapovat situaci ve směru k vědecké práci a výzkumu v zahraničí. Partnerské instituce si řešitel projektu vybral právě s ohledem na podobné pracovní podmínky a příležitosti, které pro zámořské studenty reálné analýzy vytvářejí. Váš ústav z těchto hledisek splňuje naše představy. Je tu silná pracovní skupina, doslova work-team, složený jak ze starších kolegů s potřebnými znalostmi, zkušenostmi a dosaženými odbornými výsledky, tak mladých doktorandů a posluchačů v pregraduální formě studia. Pochopitelně za podstatné pokládáme, že se zabývají stejnou odbornou problematikou, objasňuje Humke volbu Opavy. K tomu navíc přidává jednu čerstvě ověřenou zkušenost. Poznal jsem i město a ověřil si, že tu matematikové mají všechny podmínky pro svůj osobnostní rozvoj. Proto věříme v úspěšnost započatého experimentu. Prvotní záruku už pro nás sice představuje autorita prof. Smítala, ale obecně očekáváme, že celá trojice partnerů spoluprací při řešení projektu získá a dále posílí svou odbornou prestiž, potvrzuje závěrem Humke. Ivan Augustin

9 červen 2006 Noviny Slezské univerzity strana 9 Zdeněk Stuchlík vystavuje v Oxfordu Zadní strana barevné obálky tohoto vydání univerzitních novin přináší 16 snímků děkana Filozofi cko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., jimiž se kromě jiných představuje od 16. května až do konce června v Tanner Room, Linacre College, University of Oxford. Výstava více než tří desítek fotografi í formátů od 70 x 100 až po 90 x 140 se koná pod záštitou velvyslanectví ČR ve Velké Británii. Z pozice rady-vyslance na ní promluvila Kateřina Fialková (vlevo nahoře), přítomen byl i principál Linacre College University of Oxford prof. Paul Slack a samozřejmě kurátorka výstavy dr. Sonia Scott-Fleming (s prof. Stuchlíkem vpravo nahoře), která první výběr fotografi í provedla už vloni v říjnu při své pracovní návštěvě Opavy. Pro představitelku naší ambasády bylo překvapením, že Slezská univerzita je schopna se hned ve dvou plánech prezentovat na takové úrovni, jakou Oxford představuje. Přiznala, že šlo o vůbec první příležitost, kdy se vedoucí pracovníci velvyslanectví stali ofi ciálními hosty na akademické půdě University of Oxford, řekl po návratu domů autor instalace výstavy Vojtěch Bartek, tajemník Institutu tvůrčí fotografi e (ITF) FPF. Tím druhým plánem myslel několik Stuchlíkových přednášek věnovaných jeho hlavnímu profesnímu zájmu, tedy astrofyzice (dole pohled na část univerzitního areálu v Oxfordu s budovami fyzikálních pracovišť a laboratoří). První z nich se na téma Hrbolaté rychlostní profi ly akrečních disků kolem extrémně rychlých černých děr uskutečnila hned den po vernisáži. Zdeněk Stuchlík - Imaginary Love Story Theme, Rio, 2003, fotografi e zveřejněná na pozvánce k vernisáži výstavy v Tanner Room, Linacre College Její účastníci okamžitě vstupovali do mého výkladu, aby z něj co nejvíce pochopili. Bylo mi ctí, že přednášku navštívila také prof. Joselyn Bell Burnell, objevitelka pulsarů, žijící legenda astrofyziky, jíž před časem toliko nedopatřením unikla Nobelova cena, potvrdil Stuchlík vyvolaný zájem v řadách posluchačů, k nimž patřili též někteří účastníci opavských workshopů RAGtime, např. prof. John Miller či doktorandi Will Newton a Paul Taylor. Stranou pozornost nezůstal ani nedávný objev Mgr. Gabriela Töröka, dodal děkan. Rovněž představené Stuchlíkovy fotografi e vyvolaly živou diskusi. Hned po mé přednášce Oxford mytické město následovalo hodinové kolokvium, přiznal Stuchlík. Ukázalo se, že Angličané povětšinou znají fotografi i pouze z novin. Vidět ji ve velkých formátech hned ve třech místnostech, navíc v Tanner Room poprvé, byl pro ně objev. Pohled na Oxford, jak ho oni sami nevidí, je zaujal, přiblížil Bartek obsah kolokvia. FPF ke Stuchlíkově prestižní výstavě vydala samostatný katalog. Text Mythical City Oxford expressions do něj napsal pedagog ITF Mgr. Václav Podestát, o jeho překlad se zasloužil proděkan Mgr. Karel Kučera, grafi cky ho upravila posluchačka ITF Barbora Kuklíková. Nejvýznamnější hosté si pak z vernisáže odnesli také originály Stuchlíkových děl, pochopitelně komornějších formátů. V Oxfordu jsem byl popáté a už při prvním pobytu v roce 1977 jsem fotografoval. Nicméně současnou výstavu vytvářejí výhradně snímky z posledních návštěv v letech 2004 a 2005, netajil dlouholetou inspiraci místem děkan. Ivan Augustin

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8.

Dodatek č. 1. Termín podání přihlášky, úhrady administrativního poplatku a doložení Certifikátů NSZ 2012, se prodlužuje do: 31.8. Dodatek č. 1 Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce, 2014/2015 Podmínky pro přijetí Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/11/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice k veřejně vyhlášenému 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Inženýrská informatika Organizační Fakulta

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012

Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Zpráva o přijímacím řízení na MFF v roce 2012 Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Přijímací řízení na MFF v r. 2012 probíhalo podle následujících pravidel.

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem

III. Poplatek za přijímací řízení elektronické přihlášky činí 530,- Kč převodem V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017. A. Studijní obor: Učitelství praktického vvučování a odborného výcviku Kód programu: B 7507 r------- Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/08/2014 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní programy

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_009 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 10. 10. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/03/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

1. Bakalářské studijní programy

1. Bakalářské studijní programy PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FMMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE ŘEDITELE ÚSI č. 9/2008 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ÚSTAVU SOUDNÍHO INŢENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Akademický senát VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Kód: Druh: SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 10) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo: RR 06/17-VSLG PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK Vypracoval

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/16 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2016/2017 Organizační

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2301-Strojní inženýrství, bakalář. studij. programu B2341-Strojírenství, obor Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském

Více

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů

Transformační a rozvojové programy MŠMT. Závěrečná zpráva projektu. 3/ Program podpory mezinárodní mobility studentů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojové programy MŠMT Závěrečná zpráva projektu Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory

stanovuji I. Studijní programy a studijní obory V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK

Fakulta stavební VUT v Brně SMĚRNICE DĚKANA Č. 03/2010 PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební VUT v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH OBORŮ NA FAKULTĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITY J. E V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 EDUKAČNÍ CENTRUM PÍSEK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 EDUKAČNÍ CENTRUM PÍSEK PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 EDUKAČNÍ CENTRUM PÍSEK OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 6 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika Organizační

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více