Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/ K V Ě T N A V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků strana 3 Vyhlášení voleb strana 3 Divadlo a filmový festival strana 4 Jarmark se vydařil Strana 4 Děti sbíraly plasty a papír strana 4 Škola nanečisto strana 4 Memoriál Cyrila Macha strana 5 Školkáčci slaví Den Země strana 5 Velikonoce ve školce strana 5 Děti zpívají a tančí strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Den matek se blíží strana 7 Zlatá srnčí trofej strana 7 Daň z nemovitosti strana 8 Důchodci bilancují strana 9 Kácení máje strana 10 Děti píší o naší obci strana 11 Fotbalové výsledky strana 12 Vážení spoluobčané, Slovo starosty tématem dnešního úvodního sloupku květnového zpravodaje bych rád navázal na ty informace, na které jsem poukazoval v loňském červnovém vydání. Tehdy jsem považoval za nevhodné sledovat naše náměstí a okolní budovy kamerovým systémem. Uplynulý čas však dal zapravdu těm z Vás, kteří tento systém preventivního sledování požadovali. V současnosti máme střed obce pokryt kamerami, jejichž majitelem je naše obec a správcem osobních údajů zpracovaných v rámci provozování kamerového systému se záznamem je na základě veřejnoprávní smlouvy Městská policie Rožnov pod Radhoštěm. Na budově zdravotního střediska je ještě umístěna další kamera, která pracuje pouze v systému on-line a tudíž u ní nelze zpracovávat osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a sleduje dění prostřednictvím veřejně přístupných webových stránek společnosti hvfree.net. Tímto preventivním opatřením, od kterého si slibujeme podstatné snížení patologických jevů a trestné činnosti v centru obce, bude sledování veřejných prostranství v naší obci s možností zpětného záznamu městskou policií. Další kamerový systém je umístěn na budově naší základní školy ve stejném režimu jako v centru obce, a sleduje dění nejen před školou, ale také prostor víceúčelového a dětského hřiště nad školou. Pokud se tato preventivní ostraha veřejných a částečně i soukromých statků osvědčí, může být využita i v lokalitě hřbitova nad kostelem. V souvislosti s tímto rozhodnutím bylo důležité stanovisko kontrolního výboru obce, že nemalé finanční prostředky vynaložené na rekonstrukci školy, školního hřiště a budovy bývalého skleníku a také celková rekonstrukce hřbitova a v letošním roce zrealizovaná revitalizace náměstí, si zaslouží přiměřenou míru ochrany a zabezpečení proti případnému poškozování a vandalismu na obecním majetku. S přáním všeho dobrého. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby zpevněné plochy v šířce cca 50cm a délce cca 20m na obecním pozemku parc. č. 396/19 orná půda v k. ú. Solanec pod Soláněm v souvislosti s plánovanou výstavbou garáže na pozemku žadatelů parc. č. 396/23 uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a Mgr. Miroslavem Dolečkem, bytem Solanec pod Soláněm 702, Hutisko- Solanec a MUDr. Marií Dolečkovou, bytem 5. května 1558, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi, aby smlouvu podepsal. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Českého svazu chovatelů základní organizace Hutisko-Solanec o povolení výstavy drobného zvířectva ve dnech a a zároveň dle 6 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách povoluje při této příležitosti pořádání věcné tomboly. Rada obce zároveň schválila žádost svazu chovatelů o prominutí poplatku ze vstupného a poplatku z tomboly, jejichž výtěžek bude věnován na podporu chovatelské činnosti v rámci organizace. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 5 COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 1 KARETA s.r.o., Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ , IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější. Jako třetí v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 2 COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ Praha 9, IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako třetí ekonomicky nejvýhodnější. Rada obce Hutisko-Solanec pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozpočtová opatření č. 2 na rok 2014 v předloženém znění. Rada obce předkládá opatření k projednání do příštího jednání Zastupitelstva obce. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0276/2014/STR na realizaci projektu Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci Hutisko- Solanec mezi Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín a Obcí Hutisko-Solanec ve výši ,-- Kč a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Hutisko- Solanec a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 na dobu neurčitou a dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým pověřuje Obec Hutisko-Solanec plněním některých svých povinností vůči společnosti EKO- KOM a.s. firmu TS Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem M. Alše 833, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi obce, aby tuto smlouvu včetně dodatku č. 1 podepsal. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby sítí technického vybavení - vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 396/26 orná půda v k. ú. Solanec pod Soláněm z důvodu připojení rodinného domu č. p. 656 uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a Mgr. Alenou Kubíčkovou, bytem Rohová 665/2, Havířov - Bludovice a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se záměrem realizace umístění, provozu, údržby a oprav splaškové kanalizace v rámci stavby: Prodloužení splaškové kanalizace Hutisko-Solanec s dotčenými vlastníky pozemků a předkládá tyto smlouvy k projednání do příštího jednání Zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí souhrnný protokol o provedené likvidaci inventáře majetku Obce Hutisko-Solanec dle inventarizace za rok 2013, která proběhla při jarním úklidu obce dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací v rámci projektu Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci Hutisko-Solanec a zároveň vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hutisko-Solanec za rok 2013, závěrečný účet obce Hutisko-Solanec za rok 2013, závěrečný účet sociálního fondu za rok 2013 a hospodaření obce Hutisko -Solanec za rok 2013 a doporučuje Zastupitelstvu obce Hutisko-Solanec ke schválení účetní závěrku obce Hutisko- Solanec sestavenou k rozvahovému dni Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávy o daňové kontrole podle ustanovení 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů provedené Finančním úřadem pro Zlínský kraj a předkládá tyto zprávy k projednání do příštího jednání Zastupitelstva obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květen 2014 Fiurášek Václav 85 let č.p. 505 Pavlicová Anna 80 let č.p. 490 Volek František 75 let č.p. 434 Dorotík Josef 75 let č.p. 163 Závorka Filip 75 let č.p. 129 Dorotík Jiří 60 let č.p. 708 Dorotík Zbyněk 50 let č.p. 648 Pavlica Jaromír 50 let č.p. 641 Ondruch Jan 50 let č.p. 730 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Vítání občánků Neděle 6. května 2014 patřila na Hutisku-Solanci novorozeným občánkům obce. Z 9 pozvaných se v obřadní síni sešlo 5 rodin se svými potomky, narozenými v druhé polovině roku děvčátka a 2 chlapečky nejdříve přivítaly děti z Mateřské školky se svým velmi pěkným vystoupením. Poté následoval proslov starosty obce p. Vladimíra Petružely podkreslený zpěvem Anety Růčkové, za doprovodu houslí Kristýny Šedé a varhan Anny Macečkové. Maminky byly obdarovány kytičkou a děti pěkným dárečkem. Vše uzavřelo společné i rodinné fotografování. Mezi přivítanými občánky byli: Klárka Páleníčková, Michal Jakeš, Elenka Krátká, Markétka Skalíková a Šimon Mikeš. Všem dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do života a rodičům mnoho radosti ze svých potomků. Poslední rozloučení v dubnu 2014 Koláček František ve věku 79 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Vzpomínka Dne nás opustil pan František Koláček ve věku nedožitých 80 let, který se po celý svůj plodný život aktivně zajímal o události ve své rodné obci Hutiska-Solance. Jako všímavý a komunikativní člověk se zajímal nejen o současné život a dění, což pravdivě zaznamenával ve svých fotodokumentacích, ale také ho velmi zajímala historie a všechny události ve spojitosti s rodným Valašskem. Právě František Koláček stál už v minulosti za poutavými příspěvky v obecním zpravodaji, které vyvrcholily souborem článků v posledních dvou letech. Jeho devatenáct příspěvků O historii Hutiska-Solance mnozí čtenáři se zvědavostí vlastní rádi četli a mnohdy ještě dále ověřovali, zda tomu bylo opravdu tak. Proto mi dovolte, ještě jednou vytisknou předposlední odstavec z jeho posledního příspěvku. Tímto posledním příspěvkem do seriálu o historii Hutiska- Solance považuji toto putování za ukončené. Původně jsem měl v úmyslu zveřejňovat jednotlivé kapitoly bez autorizace, ale po dohodě s vedením obce jsem s autorizací souhlasil, a věřím, že občas použité nespisovné obraty a výrazy nikoho nepohoršovaly. Tolik František Koláček z Poskle a těším se na svého pokračovatele jak v oblasti záznamu fotografického, či jiného média a popisu současného dění v naší obci. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Hutisko-Solanec Starosta obce Hutisko-Solanec podle 32 odst. 2 zákona číslo 62/2003 Sb., volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů o z n a m u j e : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne od do hodin a v sobotu dne od 8.00 do hodin 2. Místo konání voleb je obřadní síň Obecního úřadu 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voličům budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Březen opět nejen ve školních lavicích Až naprší a uschne v aprílu Jednou s úsměvem, podruhé zkroušeně, třetí den s nadšením, ve čtvrtek znuděně Děti chodí do školy stejně, jako se chová aprílové počasí. Chvíli slunečno, hned na to bouřky. Aby děti na cestě k učení spíš hřál dobrý pocit a nemusely se třást před kroupami, jsme se snažili i my, školou povinní dospělí. Divadlo v Ostravě Ty nejmenší školáky a školku jsme proto vyslali do ostravského Divadla loutek na adaptaci dnes už legendární pohádky, Šíleně smutná princezna. Ta, která zrušila zásnuby a rozhodla se počkat až na toho pravého rozesmívače. Pohádka s živou hudbou a loutkami, kde si i děti společně zazpívaly - Znám jednu starou zahradu Dílny a velikonoční jarmark Jaro, apríl, Velikonoce. Všichni se těší! My si letos velikonoční atmosféru a jaro užili se vším všudy. Nejen že všude neležely haldy sněhu, takže se jaro dalo nasávat všemi doušky, ale zodpovědně jsme se připravili i ve škole. Jarní osení, tatary, vajíčka, zelené věnce nebo barevné květy prozářily velikonoční jarmark. Akce, na kterou se těší malí i velcí jsme tentokrát uskutečnili 8. dubna. K vidění i prodeji byly jarní dekorace, malovaná vajíčka, přání či zajíčci ze sena. Tím ovšem naše těšení na jaro neskončilo. Kdo chtěl, tomu se otevřely dveře školních dílen ve čtvrtek 10. dubna. Uplést tatar, nabarvit vajíčka voskem, potisknout tričko jste se mohli naučit za pár chvil v našich kreativních dílnách pod vedením skutečných a zkušených tvořivců. A že vznikala dílka vskutku dechberoucí! Velikonoce se minimálně ve škole totiž více než povedly! Preventan CUP Někomu vyjde sluníčko při cestě do kina, někomu na výletě. Páťáci na to šli sportovně a hrdě se vrhli na reprezentaci školy v okrskovém kole Preventan Cupu turnaji ve vybíjené. Soutěžilo celkem 9 smíšených družstev. 14. dubna ve škole 5. května podali naši páťáci statečný výkon, ale na vítězství to nestačilo. Tak už došlo i ně! V úterý 22. dubna si paní učitelka Venclová poprvé pozvala budoucí nové školáčky do opravdivé školní třídy, aby vyzkoušeli své budoucí lavice. Jak se v nich sedí, co všechno je ve třídě ke koukání, na hraní, s čím se počítá, na co se dá psát? Prvňáčci mají víc otázek, než kolik by vás mohlo napadnout. Společně je čeká ještě pět podobných odpolední. Děti tak mají šanci se rozkoukat, přijít na to, co bude potřeba prozkoumat, pozjišťovat a případně otestovat. Okouknou při tom svou paní učitelku, sem tam potkají i ty ostatní, naučí se trefit správnou třídu i šatnu. No a možná leckterý bázlivý předškolák při tom zapomene, že se do školy předtím vlastně vůbec netěšil Takže, hurá do školy nanečisto! Filmový festival Jeden svět Děti ostatních tříd čekal méně veselý kalibr. Všechny třídy od třeťáků po deváťáky si zajely do rožnovského kina Panorama, aby viděly víc opravdovosti, dřiny, nepochopení a skutečných problémů světa (nejen toho třetího). Letošní projekce filmů Jeden svět spojovalo zásadní téma - práce. A to v jakékoliv podobě, takže výjimkou nebyla ani drsná dřina, práce v naprosto nevyhovujících podmínkách, dětskou práci nevyjímaje. Krátké filmy Jednoho světa jsou festivalem dokumentárních filmů o lidských právech. Ty jsou bohužel stále v mnoha koutech světa opakovaně porušovány, a tak jsme viděli spoustu smutných příběhů. Snad nikdo k nim nezůstal lhostejný. Děti dál téma ve škole zpracovávaly a se svými dojmy pracovaly. Asi tím nejdůležitějším pro většinu dětí ovšem zůstal fakt, že i když to moc často neopakujeme, vlastně se nemáme ani trošku špatně PET liga a sběr papíru ke Dni Země Den Země jsme oslavili trochu tradičně výstavkou výtvarných prací na plotě v centru obce - a také zaslouženě: Téměř 49 tisíc odevzdaných PET lahví. To je zásluha všech hutiských školáků i školkáčků. Od října do března děti poctivě přinášely do školy napěchované pytle lahvemi. Nejlepšími sběrači v kategorii sbírajících kolektivů se nakonec překvapivě stali deváťáci. Na záda jim ovšem dýchli prvňáčci a hned po nich i druhá třída. Absolutně nejlepším sběračem byl po zásluze vyhlášen Kuba Janíček z první třídy s 3224 lahvemi. Druhé místo hrdě obsadila Lucka Vičanová s 2363 lahvemi a na třetím místě Vendulka Zapletalová z mateřské školy s 2013 lahvemi. Ovšem každý dobrý skutek zasluhuje odměnu, a tak si děti třídy zaslouženě vyrazily do ekologické vesničky Hostětín (okres Uherské Hradiště). Celodenní výlet s exkurzemi a ekologickou tematikou si všichni parádně užili! Žáky tříd čeká exkurze do areálu Hlučín-Darkovičky- Hrabyně. Cesta bude všem dětem coby odměna za snahu a práci hrazena právě z výtěžku sběrové PET ligy. Papír za papír bylo motto sběrového týdne u příležitosti Dne Země. Třídím, třídíš, třídíme a tak prosím, zvlášť papír, zvlášť plasty. Po celý týden žáci osmáci vybírali, převažovali, dohlíželi a zajišťovali právě sběr starého papíru. Podařilo se nashromáždit bezmála tři a půl tuny starého papíru, a to už není náhoda, ale opravdu cílevědomá pomoc. Za ni patří velký dík všem, kdo se na této akci podíleli. Nejlepšími sběrači starého papíru v jarním sběru ke Dni Země jsou: nejlepším sběračem se stal Lukášek Maléř z mateřské školy s 528 kg, na druhém místě s 337 kg se umístil Martin Skalík ze 4. třídy a nejlepší trojici doplnila Lucka Vičanová ze 7. třídy s 319 kg starého papíru. Staré už bylo přečteno i odevzdáno (zhodnoceno přes sběrnu papíru). Za výtěžek budou nakoupeny nové knihy pro žákovskou knihovnu. Starý za nový.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Pozvánka na květen Sportovně ale budeme pokračovat už začátkem května. Hned totiž na našem hřišti přivítáme nejen místní borce, kteří se utkají v atletických disciplínách, ale i turnaji ve fotbale a vybíjené. Pozvánku na již tradiční Memoriál Cyrila Macha přijali a my se tedy těšíme na hosty a sportovce z Vigantic, Velkých Karlovic, Karolinky a zahraničního Makova. Akce se koná za podpory Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Přijďte i vy povzbudit naši reprezentaci. V květnu určitě nezapomene ani na naše maminky, nezapomeňte ani vy! Přejeme všem krásné dny a příjemně strávené sváteční čtvrtky v máji. Iva Kretková Školička informuje Vítání občánků V neděli jsme s hrstkou dětí na Obecním úřadě v Hutisku-Sol. přivítali naše nejmenší občánky. Vystoupení našich předškoláčků příjemně podtrhlo slavnostní atmosféru. Malé pásmo písniček a básní o miminkách se líbilo a sklidilo potlesk a spoustu úsměvů. Děti pak rozdaly kytičky maminkám a slovo si vzal pan starosta. Popřál novorozeňátkům vše nejlepší do života a k tomuto přání se s radostí připojujeme i my. Velikonoce Oslavu Velikonoc jsme v MŠ začali návštěvou Velikonočního jarmarku v hale naší ZŠ. Spousta krásných výrobků žáků ZŠ se líbila jak dospělým, tak i dětem. Věnečky, různé jarní ozdoby, přáníčka, kraslice, košíčky, větvičky, pomlázky, dokonce i sladkosti nadchly naše nejmenší tak, že okamžitě začali kreslit, vystřihovat, lepit, zdobit vajíčka i přáníčka a hrát si na Velikonoce. O těchto svátcích jara jsme si povídali nejen ve školce, ale i v přírodě, kde jsme společně pozorovali příjemné změny a probouzející se jaro. Děti zpívají a tančí Téměř 2 měsíce se naši předškoláčci připravovali na kulturní akci Děti zpívají a tančí. V minulosti tuto tradiční akci už několikrát navštívili a nejinak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek hned ráno celá MŠ vyrazila do Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v Rožnově p./ Rad. Maláčci jako podpora v hledišti a předškoláčci jako účinkující. Něžná Mravenčí ukolébavka, doprovázená tančícími dětmi mravenečky, vzala za srdce. Této akce se účastnily mateřské školy z blízkého okolí. Naše děti se opravdu snažily a měly úspěch. Odpoledne si všechno zopakovaly, ale to už za podpory maminek, tatínků a ostatního příbuzenstva. Děkujeme všem, kteří nás pochválili a drželi nám palce. Den Země Mnozí ani nevědí, že každý rok, , má naše planeta Země svátek. Její vývoj trval miliardy let, stále se mění, mění se klima, povrch, příroda a bohužel i lidé. Proto bychom měli naši Zemi chránit a vážit si jí. Děti z naší MŠ tak každoročně činí. Jsou vedeny k ochraně přírody a na oslavu tohoto svátku se vždy připravují. Prostory MŠ vyzdobí milými obrázky, uklízí školní zahradu, čistí lesní studánky, sadí stromy. Maláčci letos připravili krásné obrázky, kterými vyzdobili prostor u autobusových zastávek a vydali se na vycházku do přírody, kde si o naší Zemi povídali Přidali se i předškoláčci. Ti vyrazili do chráněné přírodní oblasti na Poskli. Tam je v nádherném přírodním prostředí čekali myslivci, pan J. Skalík a J. Mikulenka s kamarádem - psem Brokem. Povídání nebralo konce, děti jsou zvídavé, ale mají i spoustu vědomostí, vždyť zvířátka jsou přece jen jejich největšími kamarády. Děti si pak mohly vést Bročka a to se jim moc líbilo. Nechyběla ani pochoutka pro zvířátka a sladký bonbonek pro děti. Děkujeme za krásné dopoledne a těšíme se na červnové setkání s našimi myslivci na Srnčí trofeji. Tak tedy: Všechno nejlepší, naše planeto Země! G. Prášilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Adorační den ve farním kostele bude v úterý 13.května - od 8 do 17 hod. Jste zváni na návštěvu svátostného Krista, který bude vystaven Aktuality z farnosti a církve Pouť ke sv. Josefu bude v neděli 4. května. Mše sv. budou v 7,30 a 8,45 h. Přijďte uctít patrona našeho kostela, který se za nás přimlouvá a dává nám příklad úcty k P. Ježíši a jeho snoubence P. Marii. Jistě je také vzorem pro náš obyčejný každodenní život, zvláště v poctivé práci a v starostech o rodinu. Odpolední program v kostele není stanoven, pro malý zájem lidí v minulých letech. Bude ale jistě vhodné přijít do kostela soukromě, pomodlit se Otče náš, Zdrávas, vyznání víry Věřím v Boha, a tak získat plnomocné odpustky. Na této pouti bude opět hlavním celebrantem otec Angelik Zdeněk Mička. Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Před mší sv. ve všední den bude bývat májová pobožnost. Letos budeme hlavně prosit za naše rodiny. V neděli v 15 hod.je plánována májová pobožnost u kapličky /u Chudějů./ Přicházejte uctít Matku Boží i tímto způsobem nebo i doma modlitbami a písněmi. Oba svatořečení papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. byli velkými mariánskými ctiteli, rádi lidem mariánskou úctu doporučovali, modlili se každý den celý růženec. Jan Pavel II. měl toto své zasvěcení P. Marii dokonce ve svém znaku a poslání: Totus tuus-celý Tvůj! A stal se svatým v tak krátkém čase. v m o n s t r a n c i k veřejné úctě, a díkům ze jeho stálou skrytou přítomnost a pomoc nám v kostele i mimo mši sv. Je třeba pokrýt ten čas po půl hodinách, napište se proto vzadu v kostele na papír, který čas vám nejlépe vyhovuje. Kdo nemůže přijít přes den, ať přijde aspoň půl hodiny před závěrem.ukončení adorace bude požehnáním a mší sv. Při svých modlitbách máme tento den pamatovat na bohoslovce v semináři v Olomouci. Oni se ten den modlí za naši farnost V neděli 18.května bude 1. sv. přijímání dětí. Začínáme již v 8,30 hod. Doprovázejte těchto našich 9 dětí, které půjdou ke přijímání, a také ostatní naše děti modlitbou a příkladem. I naše farnost vlažní, nechává se velmi ovlivňovat materialistickým a nevěreckým duchem světa. Naše děti a mládež brzy zapomínají na svátost smíření a sv. přijímání, které s takovou slávou ještě nedávno přijali Kéž se upevní víra v našich rodinách i v tyto svátosti, které nám Pán Ježíš daroval před svou smrtí a v den vzkříšení. Slavnost Nanebevstoupení Páně je ve čtvrtek 29.května se mší v 17,15 h. Předtím v pátek po večerní mši svaté je plánován koncert naší schóly a povídání o rodině, v rámci,tzv. Noci kostelů.bude to ještě průběžně upřesněno. Užitečně prožitý měsíc máj přeje otec Josef ŽIT V DIALOGU... Za věřícího považuji toho, kdo žije svůj život jako dialog, a "nevěřící" je pro mne ten, kdo vede život v monologu. Pro život v dialogu je rozhodující umění ztišit se, naslouchat, snažit se rozumět - a také odpovídat, žít odpovědně. "Žít v monologu" znamená poslouchat především sám sebe, snažit se prosadit jen sám sebe, znamená neochotu či neschopnost vnímat druhé a vžívat se do nich; znamená neochotu či neschopnost "číst" vlastní životní příběh a zároveň události ve světě ("znamení doby") jako text plný důležitých (Božích) sdělení K etice dialogu patří vzdát se monopolu na pravdu. Vzdát se monopolu na pravdu neznamená vzdát se pravdy, nýbrž spíše stát se pravdivější; umět se v pokoře ponořit do hloubky pravdy, zakusit, že je hlubší, širší, dynamičtější než naše rybníčky, které jsme dotud za jedinou pravdu uznávali. Česká zbožnost, zraněná dějinami, je plachá. Těžko ji měřit, těžko ji popsat. Je "zprvu trpká sic", jako česká réva ve známém dialogu krále Karla s Buškem z Velhartic; má však svou chuť, jiskru a sílu. Křesťanství patří do politiky - avšak jako kritický protihráč moci, plnící důležitou, ale také nevděčnou a nebezpečnou úlohu proroků: snímat moci auru posvátna, po níž tak ráda sahá, ukazovat - jako Nathan Davidovi -, že i králové jsou jenom lidé a nesměji se chovat jako bohové. úryvky z knihy prof. Tomáše Halíka - ŽÍT V DIALOGU vydalo nakladatelství Lidové noviny v r Příspěvek zaslal Jiří Michut

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ EVITA DO OSTRAVY KDY: VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 230,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ GAJOVÉ (ČÁSTKU 230,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ) OBECNÍ KARASOVA KNIHOVNA HUTISKO-SOLANEC INFORMUJE, ŽE DNE 13. KVĚTNA 2014 BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘENA

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTI

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / INFORMACE Z OBCE Klub důchodců hodnotil rok 2013 na výroční členské schůzi V neděli 2. března 2014 se sešlo 81 důchodců v sále Na Salaši. Činnost klubu důchodců je velmi rozmanitá. Každé pondělí se scházíme v klubovně, kde všechny akce plánujeme. Každý třetí čtvrtek v měsíci chodíme na vycházky. Bylo uskutečněno celkem 9 pěších vycházek při nichž jsme našlapali 120 km. 3x byly tzv. autovycházky, kde jsme ujeli 110 km. Na vycházky chodíme za každého počasí. Kromě vycházek máme akce: Květnové setkání s tancem i tombolou. Smažení vaječiny v Babuličkách, kde se nás v loni sešlo 42 osob. Opékání špekáčků na Čartáku, kde se pravidelně setkáváme s důchodci z Valašské Bystřice. V červnu jezdíme pravidelně do termálních koupališť v Maďarsku. Scházíme se na Svatého Jana, kdy máme sportovní hry na Zákopčí. Uskutečnili jsme 2 zájezdy. V květnu to byl zámek v Chropyni, Kroměřížské muzeum a Podzámeckou zahradu jsme projeli vláčkem. V srpnu jsme navštívili Kružberskou přehradu, Slezskou Hartu, zámek v Bruntále, dále Karlovu Studánku a krásné arboretum v Pasece u Štemberka. V září jsme ve spolupráci se zahrádkáři pořádali akci Dožínky. V prosinci zase máme Adventní odpoledne s programem a dárečky. Hned na to prodáváme na Mikulášském jarmarku, kde prodáváme mimo občerstvení i výrobky žen. Máme také družbu s Klubem důchodců z Valašské Bystřice, s důchodci z Makova, družbu s místní MŠ a spolupracujeme se zahrádkáři. Pořádáme s nimi různé akce, navštěvujeme se. Z Makova u nás byli na Květnovém setkání i na Adventním odpoledni. My jsme zase navštívili Makov třikrát. S důchodci z Valašské Bystřice se nejvíce scházíme při společných vycházkách. Je vidět, že spoustu důchodců má ještě hodně elánu a rádi se scházejí a to je dobře. Chtěla bych poděkovat naší předsedkyni Renatě Všetičkové, která má na naší činnost velkou zásluhu, a také dík patří všem, kteří se ochotně zapojují do všech akcí. Přejeme všem hodně zdraví a dobré pohody ať se i nadále scházíme a spolu ještě spoustu krásných dnů. Zapsala Marie Krátká Český svaz chovatelů v sobotu 3. května a v neděli 4. května pořádá při příležitosti konání pouti tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže ve výstavním areálu v centru obce. Občerstvení při této akci je zajištěno: Guláš, pivo, slivovice, uzené speciality Srdečně Vás zvou pořadatelé Klub zahrádkářů Hutisko-Solanec Zve všechny občany na posezení a občerstvení ve svém pouťovém stánku v prostoru moštárny, který bude otevřený v sobotu od 13 hodin a v neděli od 9:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Zahrádkáři

10 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 10 5/2014 ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY Vážení přátelé souboru Zákopčan Začíná nám květen, ten lásky čas. Čas, kdy mládenci stavěli svobodným děvčatům máje. Tradice přežívá s tím, že se májka staví na příznivých místech pro skácení a následující poveselení všech zúčastněných. My jsme máj postavili již po sedmé na hřišti Za kopcem. Tímto Vás všechny srdečně zveme na náš program "Kácení máje" s divadelními scénkami proloženými pěveckým a tanečním vystoupením našeho souboru Zákopčan. Vše se uskuteční v sobotu 24. května. V neděli pak následuje "Den řemesel" doprovázený účinkujícími soubory Malého a Velkého Soláňku, Strunky, Ondřejníčku, Valašenky a Makovníčku ze slovenského Makova. Další víkend kácíme máj se stejným programem i ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Přejme si jen příznivé počasí a dobrou náladu všech. Zákopčan - zákopčanovi. Rozhodli jsme se část výdělku věnovat na vozítko pro postiženého spoluobčana. Mimo těchto hlavních akcí "Kácení máje" jsme opět pozváni na "Sečení lóke" ve Velkém Týnci u Olomouce. Takže musíme mít nejenom dobře naškrobené rukávce, ale i dobře nakuté kosy! Eduard Novák

11 S T R Á N K A 11 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / TÉMA : Líbí se mi bydlet v Hutisku-Solanci Život na Hutisku je podle mě velmi příjemný, obec leží v nádherném údolí, máme zde čistý vzduch a krásnou přírodu. Obec se snaží dělat vše pro to, aby se nám tady líbilo a podle mého názoru se jim to daří. Například teď nedávno v naší ulici se jim podařilo udělat novou kanalizaci a krásnou novou cestu, která ovšem nebyla sama. Nové cesty před nedávnem vznikly také na cestě k výletišti, nad hřbitovem a jinde. Tím taky obec umožnila lepší přístup do naší přírody seniorům, maminkám s kočárky a dětem, které už nikdy nebudou mít tak příšerně rozedřená kolena, jak tomu bylo doposud. Dále máme krásně zrekonstruovanou školu s krásným víceúčelovým hřištěm, sedacími pytlemi pro odpočinek o přestávkách a s příjemným pedagogickým sborem, který někdy dokáže příjemně pobavit, koupaliště s vodou bez řas, obecní úřad a hasičskou stanici s novou fasádou, poštu, hřiště, nyní se také modernizuje Jednota a moc jsem zvědavý na novou náves. Jakub Minarčík Hutisko je krásné, hoví si pěkně v údolíčku ohraničeném Posklou, Káním a Dvořisky, pokračujícím do širokého údolí směrem do Vigantic. Já osobně jsem rád, že tu bydlím a za nic bych to nevyměnil. Máme tu krásnou přírodu i památky. Cizinec by mohl namítnout:,,to my taky., ale jednu památku máme jako světový unikát, a to pomník Ch. G. Masarykové, manželky prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka. Ale ať si říká kdo chce co chce, je tu krásně. Podíváme-li se na Hutisko pozorněji, nalezneme pár maličkostí, bez kterých bychom se nemohli považovat za Valachy. Při tůře po vrších okolo Hutiska narazíme na roubené chaloupky, zvoničky a všudypřítomné kříže. Ale bez jedné věci by si Hutisko mnoho obyvatel nedovedlo představit, ano, je řeč o pramenu života Valachů, o slivovici. Trnka tu stojí skoro u každé chalupy (pro lufťáky: trnka je švestka). Prostě Hutisko-Solanec je krásná obec krásné přírody, svižné valašské hudby, historických památek a každý si zde najde svou zálibu, v létě i v zimě. A závěrem mohu jen říct: Líbí se mi bydlet v Hutisku-Solanci. Hugo Ondryáš Líbí, je to moje rodná vesnice a mám k ní moc dobrý vztah. Navíc teď se všechno modernizuje a opravuje, například hřiště nebo koupaliště. Všechno bylo škaredé a zastaralé, ale teď je to místo, kam chodí i lidé z okolních vesnic nebo měst. Hutisko je velmi krásná obec, máme zde mnoho zajímavých věcí, které nemají třeba ani jinde v Evropě, tím myslím památník Šarloty Masarykové na Zákopčí, a to už je co říct. Máme tu i krásnou přírodu, stačí jen vyjí ven nebo se podívat z okna a vidíte lesy, Hutisko-Solanec. Někomu se nevybaví nic. Jinému jen název nějaké obce.. Ale mně se vybaví místo, kde jsem vyrůstala a postupně mohla sledovat to, jak se modernizuje. Naše obec se nachází v klidném prostředí obklopena lesy. V okolí najdeme mnoho turistických tras, lyžařských areálů a mnoho dalšího, co si jen člověk může usmyslet. Máme krásnou malou náves, kde jsou zasazeny mohutné stromy a mladší děti si tam rády hrají. Hned vedle se nachází dětské hřiště, které ocení hlavně školkáčci, malí školáčci a možná ještě menší děti. Dále je tu výletiště, kde se koná mnoho kulturních i jiných akcí (Dožínky, Pohádkový les..). Pro nás žáky byla důležitá rekonstrukce školy a školního hřiště. A na otázku, jestli se mi tady líbí bydlet, mám jasnou odpověď, a to ANO. Občan Hutiska to nemá daleko do města, ale zároveň ani do přírody. I když obcí vede hlavní cesta, tak tu máme jakýsi klid a soukromí. A proto tu každý tak rád žije. Nemůžu říct, že tu budu žít i v dospělosti. To je ještě daleko.. Ale přinejmenším se tu budu ráda vracet. Jana Pavlicová Co se mi líbí na Hutisku? To ticho, protože na Hutisku není hodně domů a nejezdí tady i nějak hodně aut. Potom tady máme školu, což znamená, že nemusíme ráno vstávat tak brzy a jezdit autobusem někam do města. Na Hutisku se mi také líbí příroda, která je chráněná před stavěním paneláků apod. Nejhezčí to tady je ale v zimě, kdy všechno je zasněžené a krajina je úplně krásná, teda pokud ji nezničí cestáři. Abych řekla pravdu, tak na Hutisku se pořád něco opravuje a to je na tom to nejlepší, protože tu je pořád něco nového a nového. Nad otázkou, proč se mi líbí Hutisko, jsem se zamýšlela hodně dlouho, teď vím, že na Hutisku je toho hodně. Martina Košařová louky. To je podle mě ten nejkrásnější pohled, jaký se vám může naskytnout. Lidé ve městě vidí jen druhým do oken a my tak krásnou přírodu. Hutisko je alespoň podle mě to nejlepší místo pro odpočinek, relaxaci, sport, turistiku na nedaleký Soláň nebo jinde a v neposlední řadě i nějaké to dobré jídlo v nějaké té hutiské restauraci. Vendula Minarčíková

12 S T R Á N K A 12 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A mužstvo mužů 1. B třída Zašová - Hutisko-Solanec 0:5 Vokáč R. 4x, Baroš M. Hutisko-Solanec - Hrachovec 3:2 Vokáč R. 3x Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec 0:0 Hutisko-Solanec - Jablůnka 3:0 Mičkal J. 2x, Vokáč R. Val. Příkazy - Hutisko-Solanec 3:0 B mužstvo mužů Okresní přebor Poličná - Hutisko-Solanec 1:0 Hutisko-Solanec - Prostřední Bečva 0:3 Halenkov - Hutisko-Solanec 2:1 Klimek L. Hutisko-Solanec - Podlesí B 4:0 1 Červený P.2x, Baroš O., Adamec M. Okresní přebor dorostu Hutisko-Solanec - Loučka Dolní Bečva 5:0 Fiurášek 2x, Trčka, Boruta, Vančura - Hutisko-Solanec 3:3 Trčka 2x, Červený Okresní přebor starší přípravky Nový Hrozenkov - Hutisko-Solanec 12:1 Chuděj Hutisko-Solanec - Vidče 2:13 Chuděj, Koláček Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec 10:2 Chuděj, Koláček TRAFIKA na SALAŠI zahajuje provoz od noviny, časopisy - - tabákové výroby - - dobíjení telefonních kuponů - - TIPSPORT, FORTUNA - Otevřeno od 6:00 do 17:00 hodin INZERCE - INFORMACE Povinné očkování psů proti vzteklině Sobota: 24. května 2014 Stanoviště: 10:30 Dvořiska 11:15 Salaš 11:45 Zákopčí zastávka 13:15 Zákopčí Křenek 13:45 Zákopčí Zůbek 14:15 Pod Soláněm Myacentrum 14:45 Čarták 15:30 Pod Kání Poplatek: 120, Kč Vystavení nového průkazu 5, Kč MUDr. Dana Korbášová Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 6/2014 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov 3/2014 10 Kč Čtvrtletník Občan 3/2014 vydává 1. 10. 2014 Obec Prusy-Boškůvky, IČO: 00292222, Povoleno ev.č. VY/01/94. OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov www.prusy-boskuvky.eu, prusy.boskuvky@iol.cz Příjem

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 1/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, mayské výpočty konce světa se naštěstí nepotvrdily, tak mi dovolte prostřednictvím tohoto úvodníku popřát vám všem šťastný nový rok 2013. Určitě

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více