Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 5 5/ K V Ě T N A V dnešním vydání najdete Jednání Rady obce v dubnu strana 2 Květnoví jubilanti strana 3 Vítání nových občánků strana 3 Vyhlášení voleb strana 3 Divadlo a filmový festival strana 4 Jarmark se vydařil Strana 4 Děti sbíraly plasty a papír strana 4 Škola nanečisto strana 4 Memoriál Cyrila Macha strana 5 Školkáčci slaví Den Země strana 5 Velikonoce ve školce strana 5 Děti zpívají a tančí strana 5 Aktuality z farnosti strana 6 Den matek se blíží strana 7 Zlatá srnčí trofej strana 7 Daň z nemovitosti strana 8 Důchodci bilancují strana 9 Kácení máje strana 10 Děti píší o naší obci strana 11 Fotbalové výsledky strana 12 Vážení spoluobčané, Slovo starosty tématem dnešního úvodního sloupku květnového zpravodaje bych rád navázal na ty informace, na které jsem poukazoval v loňském červnovém vydání. Tehdy jsem považoval za nevhodné sledovat naše náměstí a okolní budovy kamerovým systémem. Uplynulý čas však dal zapravdu těm z Vás, kteří tento systém preventivního sledování požadovali. V současnosti máme střed obce pokryt kamerami, jejichž majitelem je naše obec a správcem osobních údajů zpracovaných v rámci provozování kamerového systému se záznamem je na základě veřejnoprávní smlouvy Městská policie Rožnov pod Radhoštěm. Na budově zdravotního střediska je ještě umístěna další kamera, která pracuje pouze v systému on-line a tudíž u ní nelze zpracovávat osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a sleduje dění prostřednictvím veřejně přístupných webových stránek společnosti hvfree.net. Tímto preventivním opatřením, od kterého si slibujeme podstatné snížení patologických jevů a trestné činnosti v centru obce, bude sledování veřejných prostranství v naší obci s možností zpětného záznamu městskou policií. Další kamerový systém je umístěn na budově naší základní školy ve stejném režimu jako v centru obce, a sleduje dění nejen před školou, ale také prostor víceúčelového a dětského hřiště nad školou. Pokud se tato preventivní ostraha veřejných a částečně i soukromých statků osvědčí, může být využita i v lokalitě hřbitova nad kostelem. V souvislosti s tímto rozhodnutím bylo důležité stanovisko kontrolního výboru obce, že nemalé finanční prostředky vynaložené na rekonstrukci školy, školního hřiště a budovy bývalého skleníku a také celková rekonstrukce hřbitova a v letošním roce zrealizovaná revitalizace náměstí, si zaslouží přiměřenou míru ochrany a zabezpečení proti případnému poškozování a vandalismu na obecním majetku. S přáním všeho dobrého. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 S T R Á N K A 2 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / VÝPIS Z USNESENÍ RADY OBCE Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby zpevněné plochy v šířce cca 50cm a délce cca 20m na obecním pozemku parc. č. 396/19 orná půda v k. ú. Solanec pod Soláněm v souvislosti s plánovanou výstavbou garáže na pozemku žadatelů parc. č. 396/23 uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a Mgr. Miroslavem Dolečkem, bytem Solanec pod Soláněm 702, Hutisko- Solanec a MUDr. Marií Dolečkovou, bytem 5. května 1558, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi, aby smlouvu podepsal. Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Českého svazu chovatelů základní organizace Hutisko-Solanec o povolení výstavy drobného zvířectva ve dnech a a zároveň dle 6 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách povoluje při této příležitosti pořádání věcné tomboly. Rada obce zároveň schválila žádost svazu chovatelů o prominutí poplatku ze vstupného a poplatku z tomboly, jejichž výtěžek bude věnován na podporu chovatelské činnosti v rámci organizace. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu hodnotící komise veřejné zakázky Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 5 COMMODUM, spol. s r. o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 1 KARETA s.r.o., Bruntál, Krnovská 1877/51, PSČ , IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější. Jako třetí v pořadí se umístil uchazeč vedený pod pořadovým číslem 2 COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ Praha 9, IČ , jehož nabídka byla vyhodnocena jako třetí ekonomicky nejvýhodnější. Rada obce Hutisko-Solanec pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, zaslání oznámení o přidělení zakázky neúspěšným uchazečům a podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozpočtová opatření č. 2 na rok 2014 v předloženém znění. Rada obce předkládá opatření k projednání do příštího jednání Zastupitelstva obce. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0276/2014/STR na realizaci projektu Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci Hutisko- Solanec mezi Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín a Obcí Hutisko-Solanec ve výši ,-- Kč a ukládá starostovi obce tuto smlouvu podepsat. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Hutisko- Solanec a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 na dobu neurčitou a dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým pověřuje Obec Hutisko-Solanec plněním některých svých povinností vůči společnosti EKO- KOM a.s. firmu TS Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem M. Alše 833, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi obce, aby tuto smlouvu včetně dodatku č. 1 podepsal. Rada obce Hutisko-Solanec schválila smlouvu o povolení provedení stavby sítí technického vybavení - vodovodní přípojky na obecním pozemku parc. č. 396/26 orná půda v k. ú. Solanec pod Soláněm z důvodu připojení rodinného domu č. p. 656 uzavřenou mezi Obcí Hutisko-Solanec a Mgr. Alenou Kubíčkovou, bytem Rohová 665/2, Havířov - Bludovice a pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se záměrem realizace umístění, provozu, údržby a oprav splaškové kanalizace v rámci stavby: Prodloužení splaškové kanalizace Hutisko-Solanec s dotčenými vlastníky pozemků a předkládá tyto smlouvy k projednání do příštího jednání Zastupitelstva obce. Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí souhrnný protokol o provedené likvidaci inventáře majetku Obce Hutisko-Solanec dle inventarizace za rok 2013, která proběhla při jarním úklidu obce dne Rada obce Hutisko-Solanec schválila výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací v rámci projektu Dokončení revitalizace veřejného pohřebiště v obci Hutisko-Solanec a zároveň vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele. Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hutisko-Solanec za rok 2013, závěrečný účet obce Hutisko-Solanec za rok 2013, závěrečný účet sociálního fondu za rok 2013 a hospodaření obce Hutisko -Solanec za rok 2013 a doporučuje Zastupitelstvu obce Hutisko-Solanec ke schválení účetní závěrku obce Hutisko- Solanec sestavenou k rozvahovému dni Rada obce Hutisko-Solanec projednala zprávy o daňové kontrole podle ustanovení 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů provedené Finančním úřadem pro Zlínský kraj a předkládá tyto zprávy k projednání do příštího jednání Zastupitelstva obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květen 2014 Fiurášek Václav 85 let č.p. 505 Pavlicová Anna 80 let č.p. 490 Volek František 75 let č.p. 434 Dorotík Josef 75 let č.p. 163 Závorka Filip 75 let č.p. 129 Dorotík Jiří 60 let č.p. 708 Dorotík Zbyněk 50 let č.p. 648 Pavlica Jaromír 50 let č.p. 641 Ondruch Jan 50 let č.p. 730 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme Vítání občánků Neděle 6. května 2014 patřila na Hutisku-Solanci novorozeným občánkům obce. Z 9 pozvaných se v obřadní síni sešlo 5 rodin se svými potomky, narozenými v druhé polovině roku děvčátka a 2 chlapečky nejdříve přivítaly děti z Mateřské školky se svým velmi pěkným vystoupením. Poté následoval proslov starosty obce p. Vladimíra Petružely podkreslený zpěvem Anety Růčkové, za doprovodu houslí Kristýny Šedé a varhan Anny Macečkové. Maminky byly obdarovány kytičkou a děti pěkným dárečkem. Vše uzavřelo společné i rodinné fotografování. Mezi přivítanými občánky byli: Klárka Páleníčková, Michal Jakeš, Elenka Krátká, Markétka Skalíková a Šimon Mikeš. Všem dětem přejeme hodně zdraví a štěstí do života a rodičům mnoho radosti ze svých potomků. Poslední rozloučení v dubnu 2014 Koláček František ve věku 79 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast Vzpomínka Dne nás opustil pan František Koláček ve věku nedožitých 80 let, který se po celý svůj plodný život aktivně zajímal o události ve své rodné obci Hutiska-Solance. Jako všímavý a komunikativní člověk se zajímal nejen o současné život a dění, což pravdivě zaznamenával ve svých fotodokumentacích, ale také ho velmi zajímala historie a všechny události ve spojitosti s rodným Valašskem. Právě František Koláček stál už v minulosti za poutavými příspěvky v obecním zpravodaji, které vyvrcholily souborem článků v posledních dvou letech. Jeho devatenáct příspěvků O historii Hutiska-Solance mnozí čtenáři se zvědavostí vlastní rádi četli a mnohdy ještě dále ověřovali, zda tomu bylo opravdu tak. Proto mi dovolte, ještě jednou vytisknou předposlední odstavec z jeho posledního příspěvku. Tímto posledním příspěvkem do seriálu o historii Hutiska- Solance považuji toto putování za ukončené. Původně jsem měl v úmyslu zveřejňovat jednotlivé kapitoly bez autorizace, ale po dohodě s vedením obce jsem s autorizací souhlasil, a věřím, že občas použité nespisovné obraty a výrazy nikoho nepohoršovaly. Tolik František Koláček z Poskle a těším se na svého pokračovatele jak v oblasti záznamu fotografického, či jiného média a popisu současného dění v naší obci. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Hutisko-Solanec Starosta obce Hutisko-Solanec podle 32 odst. 2 zákona číslo 62/2003 Sb., volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů o z n a m u j e : 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne od do hodin a v sobotu dne od 8.00 do hodin 2. Místo konání voleb je obřadní síň Obecního úřadu 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voličům budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Březen opět nejen ve školních lavicích Až naprší a uschne v aprílu Jednou s úsměvem, podruhé zkroušeně, třetí den s nadšením, ve čtvrtek znuděně Děti chodí do školy stejně, jako se chová aprílové počasí. Chvíli slunečno, hned na to bouřky. Aby děti na cestě k učení spíš hřál dobrý pocit a nemusely se třást před kroupami, jsme se snažili i my, školou povinní dospělí. Divadlo v Ostravě Ty nejmenší školáky a školku jsme proto vyslali do ostravského Divadla loutek na adaptaci dnes už legendární pohádky, Šíleně smutná princezna. Ta, která zrušila zásnuby a rozhodla se počkat až na toho pravého rozesmívače. Pohádka s živou hudbou a loutkami, kde si i děti společně zazpívaly - Znám jednu starou zahradu Dílny a velikonoční jarmark Jaro, apríl, Velikonoce. Všichni se těší! My si letos velikonoční atmosféru a jaro užili se vším všudy. Nejen že všude neležely haldy sněhu, takže se jaro dalo nasávat všemi doušky, ale zodpovědně jsme se připravili i ve škole. Jarní osení, tatary, vajíčka, zelené věnce nebo barevné květy prozářily velikonoční jarmark. Akce, na kterou se těší malí i velcí jsme tentokrát uskutečnili 8. dubna. K vidění i prodeji byly jarní dekorace, malovaná vajíčka, přání či zajíčci ze sena. Tím ovšem naše těšení na jaro neskončilo. Kdo chtěl, tomu se otevřely dveře školních dílen ve čtvrtek 10. dubna. Uplést tatar, nabarvit vajíčka voskem, potisknout tričko jste se mohli naučit za pár chvil v našich kreativních dílnách pod vedením skutečných a zkušených tvořivců. A že vznikala dílka vskutku dechberoucí! Velikonoce se minimálně ve škole totiž více než povedly! Preventan CUP Někomu vyjde sluníčko při cestě do kina, někomu na výletě. Páťáci na to šli sportovně a hrdě se vrhli na reprezentaci školy v okrskovém kole Preventan Cupu turnaji ve vybíjené. Soutěžilo celkem 9 smíšených družstev. 14. dubna ve škole 5. května podali naši páťáci statečný výkon, ale na vítězství to nestačilo. Tak už došlo i ně! V úterý 22. dubna si paní učitelka Venclová poprvé pozvala budoucí nové školáčky do opravdivé školní třídy, aby vyzkoušeli své budoucí lavice. Jak se v nich sedí, co všechno je ve třídě ke koukání, na hraní, s čím se počítá, na co se dá psát? Prvňáčci mají víc otázek, než kolik by vás mohlo napadnout. Společně je čeká ještě pět podobných odpolední. Děti tak mají šanci se rozkoukat, přijít na to, co bude potřeba prozkoumat, pozjišťovat a případně otestovat. Okouknou při tom svou paní učitelku, sem tam potkají i ty ostatní, naučí se trefit správnou třídu i šatnu. No a možná leckterý bázlivý předškolák při tom zapomene, že se do školy předtím vlastně vůbec netěšil Takže, hurá do školy nanečisto! Filmový festival Jeden svět Děti ostatních tříd čekal méně veselý kalibr. Všechny třídy od třeťáků po deváťáky si zajely do rožnovského kina Panorama, aby viděly víc opravdovosti, dřiny, nepochopení a skutečných problémů světa (nejen toho třetího). Letošní projekce filmů Jeden svět spojovalo zásadní téma - práce. A to v jakékoliv podobě, takže výjimkou nebyla ani drsná dřina, práce v naprosto nevyhovujících podmínkách, dětskou práci nevyjímaje. Krátké filmy Jednoho světa jsou festivalem dokumentárních filmů o lidských právech. Ty jsou bohužel stále v mnoha koutech světa opakovaně porušovány, a tak jsme viděli spoustu smutných příběhů. Snad nikdo k nim nezůstal lhostejný. Děti dál téma ve škole zpracovávaly a se svými dojmy pracovaly. Asi tím nejdůležitějším pro většinu dětí ovšem zůstal fakt, že i když to moc často neopakujeme, vlastně se nemáme ani trošku špatně PET liga a sběr papíru ke Dni Země Den Země jsme oslavili trochu tradičně výstavkou výtvarných prací na plotě v centru obce - a také zaslouženě: Téměř 49 tisíc odevzdaných PET lahví. To je zásluha všech hutiských školáků i školkáčků. Od října do března děti poctivě přinášely do školy napěchované pytle lahvemi. Nejlepšími sběrači v kategorii sbírajících kolektivů se nakonec překvapivě stali deváťáci. Na záda jim ovšem dýchli prvňáčci a hned po nich i druhá třída. Absolutně nejlepším sběračem byl po zásluze vyhlášen Kuba Janíček z první třídy s 3224 lahvemi. Druhé místo hrdě obsadila Lucka Vičanová s 2363 lahvemi a na třetím místě Vendulka Zapletalová z mateřské školy s 2013 lahvemi. Ovšem každý dobrý skutek zasluhuje odměnu, a tak si děti třídy zaslouženě vyrazily do ekologické vesničky Hostětín (okres Uherské Hradiště). Celodenní výlet s exkurzemi a ekologickou tematikou si všichni parádně užili! Žáky tříd čeká exkurze do areálu Hlučín-Darkovičky- Hrabyně. Cesta bude všem dětem coby odměna za snahu a práci hrazena právě z výtěžku sběrové PET ligy. Papír za papír bylo motto sběrového týdne u příležitosti Dne Země. Třídím, třídíš, třídíme a tak prosím, zvlášť papír, zvlášť plasty. Po celý týden žáci osmáci vybírali, převažovali, dohlíželi a zajišťovali právě sběr starého papíru. Podařilo se nashromáždit bezmála tři a půl tuny starého papíru, a to už není náhoda, ale opravdu cílevědomá pomoc. Za ni patří velký dík všem, kdo se na této akci podíleli. Nejlepšími sběrači starého papíru v jarním sběru ke Dni Země jsou: nejlepším sběračem se stal Lukášek Maléř z mateřské školy s 528 kg, na druhém místě s 337 kg se umístil Martin Skalík ze 4. třídy a nejlepší trojici doplnila Lucka Vičanová ze 7. třídy s 319 kg starého papíru. Staré už bylo přečteno i odevzdáno (zhodnoceno přes sběrnu papíru). Za výtěžek budou nakoupeny nové knihy pro žákovskou knihovnu. Starý za nový.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Pozvánka na květen Sportovně ale budeme pokračovat už začátkem května. Hned totiž na našem hřišti přivítáme nejen místní borce, kteří se utkají v atletických disciplínách, ale i turnaji ve fotbale a vybíjené. Pozvánku na již tradiční Memoriál Cyrila Macha přijali a my se tedy těšíme na hosty a sportovce z Vigantic, Velkých Karlovic, Karolinky a zahraničního Makova. Akce se koná za podpory Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje. Přijďte i vy povzbudit naši reprezentaci. V květnu určitě nezapomene ani na naše maminky, nezapomeňte ani vy! Přejeme všem krásné dny a příjemně strávené sváteční čtvrtky v máji. Iva Kretková Školička informuje Vítání občánků V neděli jsme s hrstkou dětí na Obecním úřadě v Hutisku-Sol. přivítali naše nejmenší občánky. Vystoupení našich předškoláčků příjemně podtrhlo slavnostní atmosféru. Malé pásmo písniček a básní o miminkách se líbilo a sklidilo potlesk a spoustu úsměvů. Děti pak rozdaly kytičky maminkám a slovo si vzal pan starosta. Popřál novorozeňátkům vše nejlepší do života a k tomuto přání se s radostí připojujeme i my. Velikonoce Oslavu Velikonoc jsme v MŠ začali návštěvou Velikonočního jarmarku v hale naší ZŠ. Spousta krásných výrobků žáků ZŠ se líbila jak dospělým, tak i dětem. Věnečky, různé jarní ozdoby, přáníčka, kraslice, košíčky, větvičky, pomlázky, dokonce i sladkosti nadchly naše nejmenší tak, že okamžitě začali kreslit, vystřihovat, lepit, zdobit vajíčka i přáníčka a hrát si na Velikonoce. O těchto svátcích jara jsme si povídali nejen ve školce, ale i v přírodě, kde jsme společně pozorovali příjemné změny a probouzející se jaro. Děti zpívají a tančí Téměř 2 měsíce se naši předškoláčci připravovali na kulturní akci Děti zpívají a tančí. V minulosti tuto tradiční akci už několikrát navštívili a nejinak tomu bylo i letos. Ve čtvrtek hned ráno celá MŠ vyrazila do Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v Rožnově p./ Rad. Maláčci jako podpora v hledišti a předškoláčci jako účinkující. Něžná Mravenčí ukolébavka, doprovázená tančícími dětmi mravenečky, vzala za srdce. Této akce se účastnily mateřské školy z blízkého okolí. Naše děti se opravdu snažily a měly úspěch. Odpoledne si všechno zopakovaly, ale to už za podpory maminek, tatínků a ostatního příbuzenstva. Děkujeme všem, kteří nás pochválili a drželi nám palce. Den Země Mnozí ani nevědí, že každý rok, , má naše planeta Země svátek. Její vývoj trval miliardy let, stále se mění, mění se klima, povrch, příroda a bohužel i lidé. Proto bychom měli naši Zemi chránit a vážit si jí. Děti z naší MŠ tak každoročně činí. Jsou vedeny k ochraně přírody a na oslavu tohoto svátku se vždy připravují. Prostory MŠ vyzdobí milými obrázky, uklízí školní zahradu, čistí lesní studánky, sadí stromy. Maláčci letos připravili krásné obrázky, kterými vyzdobili prostor u autobusových zastávek a vydali se na vycházku do přírody, kde si o naší Zemi povídali Přidali se i předškoláčci. Ti vyrazili do chráněné přírodní oblasti na Poskli. Tam je v nádherném přírodním prostředí čekali myslivci, pan J. Skalík a J. Mikulenka s kamarádem - psem Brokem. Povídání nebralo konce, děti jsou zvídavé, ale mají i spoustu vědomostí, vždyť zvířátka jsou přece jen jejich největšími kamarády. Děti si pak mohly vést Bročka a to se jim moc líbilo. Nechyběla ani pochoutka pro zvířátka a sladký bonbonek pro děti. Děkujeme za krásné dopoledne a těšíme se na červnové setkání s našimi myslivci na Srnčí trofeji. Tak tedy: Všechno nejlepší, naše planeto Země! G. Prášilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Adorační den ve farním kostele bude v úterý 13.května - od 8 do 17 hod. Jste zváni na návštěvu svátostného Krista, který bude vystaven Aktuality z farnosti a církve Pouť ke sv. Josefu bude v neděli 4. května. Mše sv. budou v 7,30 a 8,45 h. Přijďte uctít patrona našeho kostela, který se za nás přimlouvá a dává nám příklad úcty k P. Ježíši a jeho snoubence P. Marii. Jistě je také vzorem pro náš obyčejný každodenní život, zvláště v poctivé práci a v starostech o rodinu. Odpolední program v kostele není stanoven, pro malý zájem lidí v minulých letech. Bude ale jistě vhodné přijít do kostela soukromě, pomodlit se Otče náš, Zdrávas, vyznání víry Věřím v Boha, a tak získat plnomocné odpustky. Na této pouti bude opět hlavním celebrantem otec Angelik Zdeněk Mička. Měsíc květen je zasvěcen úctě Panny Marie. Před mší sv. ve všední den bude bývat májová pobožnost. Letos budeme hlavně prosit za naše rodiny. V neděli v 15 hod.je plánována májová pobožnost u kapličky /u Chudějů./ Přicházejte uctít Matku Boží i tímto způsobem nebo i doma modlitbami a písněmi. Oba svatořečení papežové Jan XXIII. a Jan Pavel II. byli velkými mariánskými ctiteli, rádi lidem mariánskou úctu doporučovali, modlili se každý den celý růženec. Jan Pavel II. měl toto své zasvěcení P. Marii dokonce ve svém znaku a poslání: Totus tuus-celý Tvůj! A stal se svatým v tak krátkém čase. v m o n s t r a n c i k veřejné úctě, a díkům ze jeho stálou skrytou přítomnost a pomoc nám v kostele i mimo mši sv. Je třeba pokrýt ten čas po půl hodinách, napište se proto vzadu v kostele na papír, který čas vám nejlépe vyhovuje. Kdo nemůže přijít přes den, ať přijde aspoň půl hodiny před závěrem.ukončení adorace bude požehnáním a mší sv. Při svých modlitbách máme tento den pamatovat na bohoslovce v semináři v Olomouci. Oni se ten den modlí za naši farnost V neděli 18.května bude 1. sv. přijímání dětí. Začínáme již v 8,30 hod. Doprovázejte těchto našich 9 dětí, které půjdou ke přijímání, a také ostatní naše děti modlitbou a příkladem. I naše farnost vlažní, nechává se velmi ovlivňovat materialistickým a nevěreckým duchem světa. Naše děti a mládež brzy zapomínají na svátost smíření a sv. přijímání, které s takovou slávou ještě nedávno přijali Kéž se upevní víra v našich rodinách i v tyto svátosti, které nám Pán Ježíš daroval před svou smrtí a v den vzkříšení. Slavnost Nanebevstoupení Páně je ve čtvrtek 29.května se mší v 17,15 h. Předtím v pátek po večerní mši svaté je plánován koncert naší schóly a povídání o rodině, v rámci,tzv. Noci kostelů.bude to ještě průběžně upřesněno. Užitečně prožitý měsíc máj přeje otec Josef ŽIT V DIALOGU... Za věřícího považuji toho, kdo žije svůj život jako dialog, a "nevěřící" je pro mne ten, kdo vede život v monologu. Pro život v dialogu je rozhodující umění ztišit se, naslouchat, snažit se rozumět - a také odpovídat, žít odpovědně. "Žít v monologu" znamená poslouchat především sám sebe, snažit se prosadit jen sám sebe, znamená neochotu či neschopnost vnímat druhé a vžívat se do nich; znamená neochotu či neschopnost "číst" vlastní životní příběh a zároveň události ve světě ("znamení doby") jako text plný důležitých (Božích) sdělení K etice dialogu patří vzdát se monopolu na pravdu. Vzdát se monopolu na pravdu neznamená vzdát se pravdy, nýbrž spíše stát se pravdivější; umět se v pokoře ponořit do hloubky pravdy, zakusit, že je hlubší, širší, dynamičtější než naše rybníčky, které jsme dotud za jedinou pravdu uznávali. Česká zbožnost, zraněná dějinami, je plachá. Těžko ji měřit, těžko ji popsat. Je "zprvu trpká sic", jako česká réva ve známém dialogu krále Karla s Buškem z Velhartic; má však svou chuť, jiskru a sílu. Křesťanství patří do politiky - avšak jako kritický protihráč moci, plnící důležitou, ale také nevděčnou a nebezpečnou úlohu proroků: snímat moci auru posvátna, po níž tak ráda sahá, ukazovat - jako Nathan Davidovi -, že i králové jsou jenom lidé a nesměji se chovat jako bohové. úryvky z knihy prof. Tomáše Halíka - ŽÍT V DIALOGU vydalo nakladatelství Lidové noviny v r Příspěvek zaslal Jiří Michut

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC POŘÁDÁ ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ EVITA DO OSTRAVY KDY: VE ČTVRTEK ODJEZD Z PARKOVIŠTĚ V 16 HOD. CENA: 230,- Kč (VSTUPNÉ A PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU) PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO NA OÚ U PANÍ CABÁKOVÉ NEBO V ZŠ U PANÍ GAJOVÉ (ČÁSTKU 230,- KČ PLAŤTE HNED PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ) OBECNÍ KARASOVA KNIHOVNA HUTISKO-SOLANEC INFORMUJE, ŽE DNE 13. KVĚTNA 2014 BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘENA

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / INFORMACE K DANI Z NEMOVITOSTI

9 S T R Á N K A 9 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / INFORMACE Z OBCE Klub důchodců hodnotil rok 2013 na výroční členské schůzi V neděli 2. března 2014 se sešlo 81 důchodců v sále Na Salaši. Činnost klubu důchodců je velmi rozmanitá. Každé pondělí se scházíme v klubovně, kde všechny akce plánujeme. Každý třetí čtvrtek v měsíci chodíme na vycházky. Bylo uskutečněno celkem 9 pěších vycházek při nichž jsme našlapali 120 km. 3x byly tzv. autovycházky, kde jsme ujeli 110 km. Na vycházky chodíme za každého počasí. Kromě vycházek máme akce: Květnové setkání s tancem i tombolou. Smažení vaječiny v Babuličkách, kde se nás v loni sešlo 42 osob. Opékání špekáčků na Čartáku, kde se pravidelně setkáváme s důchodci z Valašské Bystřice. V červnu jezdíme pravidelně do termálních koupališť v Maďarsku. Scházíme se na Svatého Jana, kdy máme sportovní hry na Zákopčí. Uskutečnili jsme 2 zájezdy. V květnu to byl zámek v Chropyni, Kroměřížské muzeum a Podzámeckou zahradu jsme projeli vláčkem. V srpnu jsme navštívili Kružberskou přehradu, Slezskou Hartu, zámek v Bruntále, dále Karlovu Studánku a krásné arboretum v Pasece u Štemberka. V září jsme ve spolupráci se zahrádkáři pořádali akci Dožínky. V prosinci zase máme Adventní odpoledne s programem a dárečky. Hned na to prodáváme na Mikulášském jarmarku, kde prodáváme mimo občerstvení i výrobky žen. Máme také družbu s Klubem důchodců z Valašské Bystřice, s důchodci z Makova, družbu s místní MŠ a spolupracujeme se zahrádkáři. Pořádáme s nimi různé akce, navštěvujeme se. Z Makova u nás byli na Květnovém setkání i na Adventním odpoledni. My jsme zase navštívili Makov třikrát. S důchodci z Valašské Bystřice se nejvíce scházíme při společných vycházkách. Je vidět, že spoustu důchodců má ještě hodně elánu a rádi se scházejí a to je dobře. Chtěla bych poděkovat naší předsedkyni Renatě Všetičkové, která má na naší činnost velkou zásluhu, a také dík patří všem, kteří se ochotně zapojují do všech akcí. Přejeme všem hodně zdraví a dobré pohody ať se i nadále scházíme a spolu ještě spoustu krásných dnů. Zapsala Marie Krátká Český svaz chovatelů v sobotu 3. května a v neděli 4. května pořádá při příležitosti konání pouti tradiční výstavu králíků, holubů a drůbeže ve výstavním areálu v centru obce. Občerstvení při této akci je zajištěno: Guláš, pivo, slivovice, uzené speciality Srdečně Vás zvou pořadatelé Klub zahrádkářů Hutisko-Solanec Zve všechny občany na posezení a občerstvení ve svém pouťovém stánku v prostoru moštárny, který bude otevřený v sobotu od 13 hodin a v neděli od 9:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu. Zahrádkáři

10 ZPRAVODAJ OBCE HUTISKO-SOLANEC STRÁNKA 10 5/2014 ZÁKOPČANSKÉ NOVOTINY Vážení přátelé souboru Zákopčan Začíná nám květen, ten lásky čas. Čas, kdy mládenci stavěli svobodným děvčatům máje. Tradice přežívá s tím, že se májka staví na příznivých místech pro skácení a následující poveselení všech zúčastněných. My jsme máj postavili již po sedmé na hřišti Za kopcem. Tímto Vás všechny srdečně zveme na náš program "Kácení máje" s divadelními scénkami proloženými pěveckým a tanečním vystoupením našeho souboru Zákopčan. Vše se uskuteční v sobotu 24. května. V neděli pak následuje "Den řemesel" doprovázený účinkujícími soubory Malého a Velkého Soláňku, Strunky, Ondřejníčku, Valašenky a Makovníčku ze slovenského Makova. Další víkend kácíme máj se stejným programem i ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Přejme si jen příznivé počasí a dobrou náladu všech. Zákopčan - zákopčanovi. Rozhodli jsme se část výdělku věnovat na vozítko pro postiženého spoluobčana. Mimo těchto hlavních akcí "Kácení máje" jsme opět pozváni na "Sečení lóke" ve Velkém Týnci u Olomouce. Takže musíme mít nejenom dobře naškrobené rukávce, ale i dobře nakuté kosy! Eduard Novák

11 S T R Á N K A 11 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / TÉMA : Líbí se mi bydlet v Hutisku-Solanci Život na Hutisku je podle mě velmi příjemný, obec leží v nádherném údolí, máme zde čistý vzduch a krásnou přírodu. Obec se snaží dělat vše pro to, aby se nám tady líbilo a podle mého názoru se jim to daří. Například teď nedávno v naší ulici se jim podařilo udělat novou kanalizaci a krásnou novou cestu, která ovšem nebyla sama. Nové cesty před nedávnem vznikly také na cestě k výletišti, nad hřbitovem a jinde. Tím taky obec umožnila lepší přístup do naší přírody seniorům, maminkám s kočárky a dětem, které už nikdy nebudou mít tak příšerně rozedřená kolena, jak tomu bylo doposud. Dále máme krásně zrekonstruovanou školu s krásným víceúčelovým hřištěm, sedacími pytlemi pro odpočinek o přestávkách a s příjemným pedagogickým sborem, který někdy dokáže příjemně pobavit, koupaliště s vodou bez řas, obecní úřad a hasičskou stanici s novou fasádou, poštu, hřiště, nyní se také modernizuje Jednota a moc jsem zvědavý na novou náves. Jakub Minarčík Hutisko je krásné, hoví si pěkně v údolíčku ohraničeném Posklou, Káním a Dvořisky, pokračujícím do širokého údolí směrem do Vigantic. Já osobně jsem rád, že tu bydlím a za nic bych to nevyměnil. Máme tu krásnou přírodu i památky. Cizinec by mohl namítnout:,,to my taky., ale jednu památku máme jako světový unikát, a to pomník Ch. G. Masarykové, manželky prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka. Ale ať si říká kdo chce co chce, je tu krásně. Podíváme-li se na Hutisko pozorněji, nalezneme pár maličkostí, bez kterých bychom se nemohli považovat za Valachy. Při tůře po vrších okolo Hutiska narazíme na roubené chaloupky, zvoničky a všudypřítomné kříže. Ale bez jedné věci by si Hutisko mnoho obyvatel nedovedlo představit, ano, je řeč o pramenu života Valachů, o slivovici. Trnka tu stojí skoro u každé chalupy (pro lufťáky: trnka je švestka). Prostě Hutisko-Solanec je krásná obec krásné přírody, svižné valašské hudby, historických památek a každý si zde najde svou zálibu, v létě i v zimě. A závěrem mohu jen říct: Líbí se mi bydlet v Hutisku-Solanci. Hugo Ondryáš Líbí, je to moje rodná vesnice a mám k ní moc dobrý vztah. Navíc teď se všechno modernizuje a opravuje, například hřiště nebo koupaliště. Všechno bylo škaredé a zastaralé, ale teď je to místo, kam chodí i lidé z okolních vesnic nebo měst. Hutisko je velmi krásná obec, máme zde mnoho zajímavých věcí, které nemají třeba ani jinde v Evropě, tím myslím památník Šarloty Masarykové na Zákopčí, a to už je co říct. Máme tu i krásnou přírodu, stačí jen vyjí ven nebo se podívat z okna a vidíte lesy, Hutisko-Solanec. Někomu se nevybaví nic. Jinému jen název nějaké obce.. Ale mně se vybaví místo, kde jsem vyrůstala a postupně mohla sledovat to, jak se modernizuje. Naše obec se nachází v klidném prostředí obklopena lesy. V okolí najdeme mnoho turistických tras, lyžařských areálů a mnoho dalšího, co si jen člověk může usmyslet. Máme krásnou malou náves, kde jsou zasazeny mohutné stromy a mladší děti si tam rády hrají. Hned vedle se nachází dětské hřiště, které ocení hlavně školkáčci, malí školáčci a možná ještě menší děti. Dále je tu výletiště, kde se koná mnoho kulturních i jiných akcí (Dožínky, Pohádkový les..). Pro nás žáky byla důležitá rekonstrukce školy a školního hřiště. A na otázku, jestli se mi tady líbí bydlet, mám jasnou odpověď, a to ANO. Občan Hutiska to nemá daleko do města, ale zároveň ani do přírody. I když obcí vede hlavní cesta, tak tu máme jakýsi klid a soukromí. A proto tu každý tak rád žije. Nemůžu říct, že tu budu žít i v dospělosti. To je ještě daleko.. Ale přinejmenším se tu budu ráda vracet. Jana Pavlicová Co se mi líbí na Hutisku? To ticho, protože na Hutisku není hodně domů a nejezdí tady i nějak hodně aut. Potom tady máme školu, což znamená, že nemusíme ráno vstávat tak brzy a jezdit autobusem někam do města. Na Hutisku se mi také líbí příroda, která je chráněná před stavěním paneláků apod. Nejhezčí to tady je ale v zimě, kdy všechno je zasněžené a krajina je úplně krásná, teda pokud ji nezničí cestáři. Abych řekla pravdu, tak na Hutisku se pořád něco opravuje a to je na tom to nejlepší, protože tu je pořád něco nového a nového. Nad otázkou, proč se mi líbí Hutisko, jsem se zamýšlela hodně dlouho, teď vím, že na Hutisku je toho hodně. Martina Košařová louky. To je podle mě ten nejkrásnější pohled, jaký se vám může naskytnout. Lidé ve městě vidí jen druhým do oken a my tak krásnou přírodu. Hutisko je alespoň podle mě to nejlepší místo pro odpočinek, relaxaci, sport, turistiku na nedaleký Soláň nebo jinde a v neposlední řadě i nějaké to dobré jídlo v nějaké té hutiské restauraci. Vendula Minarčíková

12 S T R Á N K A 12 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / FOTBALOVÉ VÝSLEDKY A mužstvo mužů 1. B třída Zašová - Hutisko-Solanec 0:5 Vokáč R. 4x, Baroš M. Hutisko-Solanec - Hrachovec 3:2 Vokáč R. 3x Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec 0:0 Hutisko-Solanec - Jablůnka 3:0 Mičkal J. 2x, Vokáč R. Val. Příkazy - Hutisko-Solanec 3:0 B mužstvo mužů Okresní přebor Poličná - Hutisko-Solanec 1:0 Hutisko-Solanec - Prostřední Bečva 0:3 Halenkov - Hutisko-Solanec 2:1 Klimek L. Hutisko-Solanec - Podlesí B 4:0 1 Červený P.2x, Baroš O., Adamec M. Okresní přebor dorostu Hutisko-Solanec - Loučka Dolní Bečva 5:0 Fiurášek 2x, Trčka, Boruta, Vančura - Hutisko-Solanec 3:3 Trčka 2x, Červený Okresní přebor starší přípravky Nový Hrozenkov - Hutisko-Solanec 12:1 Chuděj Hutisko-Solanec - Vidče 2:13 Chuděj, Koláček Prostřední Bečva - Hutisko-Solanec 10:2 Chuděj, Koláček TRAFIKA na SALAŠI zahajuje provoz od noviny, časopisy - - tabákové výroby - - dobíjení telefonních kuponů - - TIPSPORT, FORTUNA - Otevřeno od 6:00 do 17:00 hodin INZERCE - INFORMACE Povinné očkování psů proti vzteklině Sobota: 24. května 2014 Stanoviště: 10:30 Dvořiska 11:15 Salaš 11:45 Zákopčí zastávka 13:15 Zákopčí Křenek 13:45 Zákopčí Zůbek 14:15 Pod Soláněm Myacentrum 14:45 Čarták 15:30 Pod Kání Poplatek: 120, Kč Vystavení nového průkazu 5, Kč MUDr. Dana Korbášová Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 6/2014 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Váš šonováček

Váš šonováček ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ...... Číslo 4/2010, vychází do 31.5. 2010 (květen 2010) V. Ročník www.sonov.cz...... SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři zpravodaje. Krásně rozkvetlé jaro je tu a s ním i pár řádků pro Vaši

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 31/10/2012- RO U Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne 1. 10. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více