Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK /

2 Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při střední škole, jejíž činnost vykonává Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, dne 13. října 2014.

3 Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...6 a) Název, sídlo, zřizovatel školy a další údaje, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup...6 b) Charakteristika školy...7 c) Údaje o školské radě PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...9 a) Obory vzdělání školy...9 b) Charakteristika oborů vzdělání...10 c) Stav žáků a vývoj počtu žáků RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ...17 a) Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2013/ b) Výsledky vzdělávání žáků denního studia ve školním roce 2013/ c) Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2013/ d) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/ e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/ ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...24 a) Výchovné poradenství...24 b) Prevence rizikového chování žáků...25 c) Činnost školního psychologa...27 d) Klima školy očima žáků...29 e) Činnost žákovské samosprávy ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI...36 a) Organizace soutěží, účast a umístění žáků v soutěžích...36 b) Lyžařské a sportovně turistické kurzy

4 c) Mimoškolní vzdělávací a kulturní akce...43 d) Volnočasové aktivity domova mládeže...45 e) Prezentace školy na veřejnosti...47 f) Aktivity školy v rámci EVVO ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ...59 a) Profesní kvalifikace...59 b) Projekt TIME...59 c) Projekt UNIV d) Odborné kurzy...63 e) Další vzdělávání ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR PŘÍLOHY...71 PŘÍLOHA č. 1: Seznam pracovišť odborného výcviku a praxe ve školním roce 2013/ PŘÍLOHA č. 2: Seznam použitých zkratek...72 PŘÍLOHA č. 3: Tiskové zprávy a reference

5 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a předkládá se školské radě ke schválení do 15. října, následně se zasílá zřizovateli a zveřejňuje na přístupném místě ve škole. (dále jen škola ) je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Škola se svou tradicí, dosahující v hodnoceném školním roce 117 let, vzdělává žáky se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem v denní formě vzdělávání (včetně nástavbového studia). V daném školním roce probíhalo taktéž vzdělávání v dálkové formě, a to v oboru vzdělání Kuchař-číšník. Ve školním roce 2013/2014 škola dále vzdělávala žáky v denní formě vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v oborech Hotelnictví, Gastronomie, Cukrář a Kuchař-číšník. Významná změna vzdělávání v oboru Hotelnictví se týkala zavedení dvou nových školních vzdělávacích programů Hotelnictví a lázeňství a Management v cestovním ruchu. Dle statistických výkazů ke dni měla škola 562 žáků. Škola je členem Asociace hotelových škol, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, České barmanské asociace a Asociace číšníků ČR; spolupracovala se sdružením podnikatelů UNIHOST, Národním ústavem pro vzdělávání a úřady práce. S managementem školy aktivně spolupracovala školská rada a žákovská samospráva; ve své činnosti třetím rokem pokračovalo Sdružení přátel školy. Tradičně velmi dobrá spolupráce se rozvíjela s městem Frenštát pod Radhoštěm; významně podporoval školu její zřizovatel Moravskoslezský kraj, a to především v oblasti investiční a reprodukce majetku, evaluačních nástrojů, zajištění funkce školního psychologa apod. Škola je autorizovanou osobou pro organizování zkoušek k získávání profesních kvalifikací v cukrářských oborech a oborech gastronomických a hotelových, nabízí programy dalšího vzdělávání a akreditované vzdělávací programy. Škola má zkušenosti nabyté více než desetiletou realizací projektů v rámci programů Leonardo da Vinci a Tandem, škola byla zapojena v projektu UNIV 3. 4

6 Významná událost ve školním roce 2013/2014 Otevření Gastrocentra Dne 9. dubna 2014 bylo v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm slavnostně otevřeno nové gastrocentrum vybudované z prostředků evropských fondů a Moravskoslezského kraje v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny gastrocentra operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko Celý komplex gastrocentra zahrnuje novou recepci, učebnu přípravy a výroby pokrmů, učebnu stolničení a dále odbornou učebnu výpočetní techniky pro výuku učební praxe. Otevření Gastrocentra se zúčastnila Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje, která zmínila pětiletý náročný proces budování gastrocenter v Moravskoslezském kraji, který je již ukončen a jeho produkty budou přispívat k odbornému růstu žáků - budoucích pracovníků v gastronomii a cestovním ruchu. Výstupy projektu zkvalitní výuku gastrooborů, zatraktivní tyto obory a přispějí k přiblížení teorie praxi. Současně byl rozšířen potenciál školy pro realizaci programů dalšího vzdělávání. 5

7 2. Základní údaje o škole a) Název, sídlo, zřizovatel školy a další údaje, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Právní forma: Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava příspěvková organizace IZO: IČ: www: ID datové schránky: bc5jrez Součásti školy: domov mládeže školní jídelna Vedení školy: RNDr. Ivo Herman Mgr. Bohuslava Krupicová Mgr. Anna Blažková Mgr. Andrea Tobolová Ing. Martina Synková Bc. Jana Tataláková ředitel školy (statutární orgán organizace) zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování (zástupce statutárního orgánu organizace) zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování zástupkyně ředitele pro praktické vyučování zástupkyně ředitele pro ekonomiku vedoucí vychovatelka 6

8 b) Charakteristika školy Hlavním předmětem činnosti školy je vzdělávání žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem zaměřených na oblast gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Žáci mají možnost využívat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně, k dispozici je školní bufet. Závodní stravování využívají zaměstnanci školy. Škola nabízí žákům během studia různé odborné kurzy, jež jsou certifikovány příslušnými profesními asociacemi, a také účast na výměnných pobytech a stážích v zahraničí. Dalšími významnými aktivitami školy byly realizace profesních kvalifikací a programů dalšího vzdělávání, poskytování stravování žákům a zaměstnancům základní školy a cizím organizacím a ubytování cizích osob v rámci doplňkové činnosti. Žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci školy mohou využívat poradenské a diagnostické služby školního poradenského pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Škola má ve správě areál ve Frenštátě pod Radhoštěm sloužící vzdělávání žáků a poskytování školských služeb. Praktické vyučování žáků se realizuje v síti smluvních pracovišť Moravskoslezského a Zlínského kraje. Areál ve Frenštátě p. R. zahrnuje prostory teoretického vyučování, pracovišť praktického vyučování včetně gastrocentra, školní kuchyně a jídelny, domova mládeže a tělovýchovného areálu včetně venkovních sportovišť. Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány významné investiční projekty již v úvodu výroční zprávy zmíněné Gastrocentrum, 2. etapa akce Rekonstrukce elektroinstalace a dále projekt rekonstrukce vestibulu hlavní budovy školy a modernizace šaten žáků v suterénu školy. Pokračovaly aktivity v rámci udržitelnosti projektů TIME a projektu Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I. 7

9 c) Údaje o školské radě Při střední škole pracovala šestičlenná školská rada posledním rokem svého tříletého funkčního období. Na svých zasedáních se seznámila s Plánem činnosti školy na školní rok 2013/2014 a s novými školními vzdělávacími programy oboru Hotelnictví, schválila Výroční zprávu za školní rok 2012/2013, školní řád a pravidla hodnocení vzdělávání žáků. Dále projednala Zprávu o hospodaření organizace za rok 2013 a vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace. Složení školské rady: Zřizovatelem byli jmenováni: Eduard Kopl Mgr. Pavel Mička Pedagogickými pracovníky byli zvoleni: Ing. Marie Rešlová Ing. Lukáš Machálka Zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky byli zvoleni: Matouš Rusek Jaroslav Vaněk Předsedu školské rady vykonával pan Eduard Kopl a místopředsedkyní byla zvolena Ing. Marie Rešlová. 8

10 3. Přehled oborů vzdělání a) Obory vzdělání školy Přehled oborů vzdělání - denní forma Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP Hotelnictví a lázeňství Střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Hotelnictví Management cestovního ruchu Hotelnictví a cestovní ruch (dobíhající ŠVP) L/01 Gastronomie Gastronomie Kuchař-číšník Střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař-číšník Kuchař Číšník H/01 Cukrář Cukrář Střední vzdělání s maturitní zkouškou nástavbové studium L/51 Gastronomie Management v gastronomii Přehled oborů vzdělání dálková forma Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP Střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař-číšník Kuchař-číšník 9

11 b) Charakteristika oborů vzdělání Obor vzdělání: M/01 Hotelnictví Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Cílem oboru je příprava odborných pracovníků k vykonávání odborné činnosti provozní, obchodně podnikatelské nebo řídící v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu. Obor zahrnuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví, o službách a managementu cestovního ruchu. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Obor poskytuje znalosti a dovednosti týkající se výživy, potravin, přípravy pokrmů a nápojů, odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních. Umožňuje získání poznatků o provozu hotelů a dalších ubytovacích zařízení a také získání základních praktických dovedností z oblasti hotelových služeb. Absolvent je schopen uplatnit se v široké oblasti hotelového průmyslu a dalších služeb cestovního ruchu. Ovládá gastronomická pravidla, vykonává zásady a pravidla obsluhy a organizuje ubytovací, stravovací, informační služby, wellness a lázeňské služby. Stěžejní oblastí uplatnění jsou především činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. S účinností od si žáci volí, zda se chtějí vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Management cestovního ruchu nebo Hotelnictví a lázeňství. Podle zvoleného vzdělávacího programu jsou ve 3. a 4. ročníku zaměřené odborné předměty Wellness a lázeňství, Management cestovního ruchu a Hotelový provoz. Odbornou praxi absolvují žáci podle příslušného vzdělávacího programu. Obor vzdělání: L/01 Gastronomie Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast společného stravování k vykonávání odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. 10

12 Obor poskytuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví a orientaci v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Seznamuje také s právními aspekty obchodně podnikatelských vztahů. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Poskytuje teoretické poznatky a praktické dovedností pro výrobu a servis pokrmů a nápojů. Vede k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů teoreticky i prakticky. V oblasti odbytu a obsluhy vede k osvojení techniky jednoduché a složité obsluhy hostů a organizaci práce a řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Absolvent je schopen uplatnit se v pohostinství tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchař nebo číšník specialista. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Obor vzdělání: H/01 Cukrář Tříleté střední vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání cukrář-cukrářka. Žáci připravují a zpracovávají potřebné suroviny, vyrábí standardní sortiment cukrářských výrobků, hodnotí jejich kvalitu, při zjištění běžných nedostatků upraví technologický postup výroby. Vykonávají činnosti spojené s nabídkou a odbytem cukrářských výrobků. Součástí oboru je také vzdělávání v jednom cizím jazyku a práce s počítačem. Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Po složení závěrečné zkoušky může absolvent pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Obor vzdělání: H/01 Kuchař-číšník Tříleté střední vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání. 11

13 Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař (kuchařka) nebo číšník (servírka). Obor vede k získání základních poznatků a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku. Seznamuje s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů, s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným inventářem, se sestavováním jídelních a nápojových lístků. Součástí vzdělávání v oboru je také orientace v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a základní komunikace ve dvou cizích jazycích. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. S účinností od si žáci volí, zda se chtějí vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Kuchař, Číšník nebo Kuchař číšník. Podle zvoleného vzdělávacího programu se liší ve 2. a 3. ročníku obsah odborných předmětů Stolničení a Technologie a ve 3. ročníku jsou žáci v odborném výcviku zařazování již jen ve výrobním nebo odbytovém středisku. Po složení závěrečné zkoušky může absolvent pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Obor vzdělání: H/01 Kuchař-číšník Tříleté střední vzdělání s výučním listem dálková forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař (kuchařka) nebo číšník (servírka). Vzdělávání se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu hodin konzultací za rok. Do učebního plánu jsou zařazeny stejné vyučovací předměty jako pro denní formu s výjimkou tělesné výchovy. Praktické vyučování je zařazeno s ohledem na předchozí vzdělání uchazečů a získanou kvalifikaci nebo praxi tak, aby byly splněny požadavky RVP na kompetence absolventa. Činnost je zaměřena na získávání profesní zdatnosti a zručnosti především ve výrobních a odbytových střediscích. 12

14 Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Obor vzdělání: L/51 Gastronomie Dvouleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem v oboru Kuchař číšník a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Management v gastronomii, který byl zpracován v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast společného stravování k vykonávání odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. Obor poskytuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví a orientaci v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Seznamuje také s právními aspekty obchodně podnikatelských vztahů. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Absolvent je schopen uplatnit se v pohostinství tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. c) Stav žáků a vývoj počtu žáků Škola Počet žáků Počet tříd Počet žáků/třída 2011/ , / , / ,42 13

15 Domov mládeže Celková Počet kapacita ubytovaných 2011/ / / Rekapitulace změn v počtech žáků k : Přijetí ke vzdělávání a přestupy z jiné školy Ukončení vzdělávání nebo přestup do jiné školy Přerušení vzdělávání Změna oboru v rámci školy 22 žáků 54 žáků 12 žáků 20 žáků K 30. září 2013 navštěvovalo školu 562 žáků. V důsledku negativního demografického vývoje v populaci letých žáků došlo k meziročnímu poklesu o 69 žáků denní formy vzdělávání; naopak celkový počet žáků školy zahrnoval 31 žáků dálkové formy vzdělávání (viz graf). V příštích dvou letech dojde ještě k poklesu počtu tříd denního vzdělávání (předpoklad dvou tříd ve školním roce 2014/2015 a jedné třídy ve školním roce 2015/2016) a následně bude již počet tříd školy stabilizován. počet žáků Počty žáků v letech roky Počet ubytovaných žáků na domově mládeže byl v meziročním srovnání totožný, pokles počtu žáků školy se tudíž na počtu ubytovaných žáků neprojevil. 14

16 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Činnosti organizace k zajišťovalo v přepočteném stavu celkem 74,226 zaměstnanců, z toho 53,976 pedagogických pracovníků a 20,25 ostatních zaměstnanců. Ve školním roce 2013/2014 byl počet pedagogických pracovníků snížen o čtyři, a to z důvodu poklesu počtu žáků. Kvalifikovanosti pedagogických pracovníků je ve škole dlouhodobě věnována zvýšená pozornost. Kvalifikaci nesplňoval pouze jeden učitel všeobecně vzdělávacích předmětů. Uvedený pedagogický pracovník však zahájil magisterské studium. Třetím rokem ve škole působí školní psycholog. Požadované vzdělání splňují metodik ICT a koordinátor školních vzdělávacích programů. Na období duben říjen 2014 byla nově zřízena pracovní pozice Správce sportovního areálu v rozsahu 0,5 úvazku, a to z důvodu zajištění údržby a využití zmodernizovaného venkovního sportovního areálu. S účinností od bude snížen počet zástupců ředitele pro teoretické vyučování ze dvou na jednoho. Ředitel školy byl jmenován na vedoucí pracovní místo Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 46/3485 ze dne na dobu určitou do

17 5. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2013/2014 konala škola v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě přijímací zkoušku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška byla organizačně zajištěna Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem Nový Jičín, příspěvkovou organizací (dále jen KVIC ). Testovou dokumentaci, zpracování a vyhodnocení testů zajišťovala společnost Matt a Hurry. Přijímací zkoušky se skládaly z testu z českého jazyka a matematiky. Přijímací řízení: hodnocení výsledků ze základní školy a přijímacích zkoušek probíhalo podle Kód a název oboru kritérií, která byla pevně stanovena a s dostatečným předstihem zveřejněna na školních webových stránkách. Přihlášeno 2. a další 1. kolo kola 1. kolo 2. a další kola Přijato Počet odevzdaných zápisových lístků M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie L/51 Gastronomie H/01 Kuchař číšník (denní forma) H/01 Kuchař číšník (dálková forma) H/01 Cukrář Obory vzdělání s výučním listem Do těchto oborů byli přijati všichni uchazeči, kteří odevzdali v řádném termínu přihlášku a zápisový lístek. Přijímací zkoušky se nekonaly. Gastronomie nástavbové studium Uchazeči o toto studium byli přijímání na základě studijních výsledků z předcházejícího vzdělávání oborů vzdělání s výučním listem a výsledků z přijímacích zkoušek test obecných studijních předpokladů. Obory vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a Gastronomie Uchazeči o toto vzdělávání byli přijímání podle předchozích výsledků ze základní školy a výsledků z přijímacích zkoušek. 16

18 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání a) Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 k Pololetí Počet žáků celkem Počet žáků studujících s vyznamenáním Počet neprospívajících žáků Počet žáků neklasifikovaných Průměrný počet zameškaných hodin na žáka omluvených neomluvených ,22 4, ,43 4,43 V tomto školním roce prospělo s vyznamenáním 15 žáků, prospělo 449 žáků, 40 žáků neprospělo. Z toho 36 žáků požádalo o opakování ročníku. Z tělesné výchovy bylo na základě vyjádření lékaře uvolněno za celý školní rok 24 žáků. b) Výsledky vzdělávání žáků denního studia ve školním roce 2013/2014 k Pololetí Počet žáků celkem Počet žáků studujících s vyznamenáním Počet neprospívajících žáků Počet žáků neklasifikovaných Průměrný počet zameškaných hodin na žáka omluvených neomluvených ,50 4, ,26 4,76 17

19 Porovnání průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí Obory vzdělání s maturitní zkouškou Jednotlivé předměty Počet klasifikovaných 1. pololetí 2. pololetí Průměr Počet klasifikovaných Průměr Chování 252 1, ,004 Český jazyk a literatura 22 4, ,059 Český jazyk 229 3, ,263 Německý jazyk 184 2, ,944 Anglický jazyk 251 3, ,884 Ruský jazyk 67 2, ,758 Občanská nauka 201 2, ,423 Základy společenských věd 59 2, ,948 Dějepis 48 3, ,063 Matematika 251 3, Ekonomika a marketing 22 3, ,588 Cvičení z matematiky 21 3, ,857 Literatura a kultura 229 3, ,237 Tělesná výchova 245 1, ,131 Ekonomika 168 2, ,988 Informační a komunikační technologie 207 1, ,374 Potraviny a výživa 86 2, ,880 Výživa 69 2, ,375 Cestovní ruch 86 2, ,500 Technologie 86 2, ,795 Stolničení 86 2, ,048 Ekonomika a účetnictví 61 3, ,068 Hotelnictví 115 2, ,593 Hotelový provoz 22 3, ,765 Management výroby a odbytu 21 3, ,647 Společenskovědní nauka 50 3, ,089 Technika obsluhy a služeb 57 2, ,351 Technologie přípravy pokrmů 57 2, ,491 Účetnictví 108 2, ,079 Učební praxe 21 2, ,765 Zeměpis cestovního ruchu 57 3, ,018 Základy přírodních věd 140 2, ,971 Písemná komunikace 50 2, ,469 Praxe 86 1, ,369 Odborný výcvik 86 1, ,000 Celkový průměrný prospěch --- 2, ,658 18

20 V prvním pololetí bylo uděleno pět druhých stupňů a jeden třetí stupeň z chování a ve druhém pololetí byl udělen jeden druhý stupeň z chování. S vyznamenáním prospěli v prvním pololetí 4 žáci a ve druhém pololetí 9 žáků. Obory vzdělání s výučním listem Jednotlivé předměty Počet klasifikovaných 1. pololetí 2. pololetí Průměr Počet klasifikovaných Průměr Chování 248 1, ,120 Český jazyk a literatura 245 3, ,138 Německý jazyk 92 2, ,630 Anglický jazyk 246 2, ,875 Ruský jazyk 84 3, ,987 Občanská nauka 242 3, ,797 Biologie a ekologie 74 2, ,942 Matematika 246 3, ,267 Tělesná výchova 227 1, ,306 Suroviny 67 3, ,949 Odborné kreslení 46 1, ,805 Ekonomika 244 3, ,297 Informační a komunikační technologie 244 1, ,861 Potraviny a výživa 177 3, ,287 Technologie 244 3, ,257 Stolničení 177 3, ,146 Základy přírodních věd 168 3, ,031 Písemná komunikace 50 3, ,652 Odborný výcvik 239 2, ,122 Celkový průměrný prospěch --- 2, ,759 V prvním pololetí bylo uděleno 10 druhých a 6 třetích stupňů z chování a ve druhém pololetí bylo uděleno 18 druhých a 5 třetích stupňů z chování. S vyznamenáním prospěli v prvním pololetí 4 žáci a ve druhém pololetí 2 žáci. 19

21 c) Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2013/2014 Třetí ročníky oborů vzdělání s výučním listem navštěvovalo 90 žáků. Závěrečné zkoušky v řádném nebo náhradním termínu celkem konalo 84 žáků. 2 žáci požádali o opakování třetího ročníku. Řádný termín závěrečných zkoušek Počet žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Písemná část Praktická část Ústní část Průměrný prospěch z jednotlivých části závěrečné zkoušky Písemná část 3,23 Praktická část 2,16 Ústní část 2,83 Opravný a náhradní termín závěrečných zkoušek Počet žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli nebo nekonali (nedostavili se) Písemná část Praktická část Ústní část Průměrný prospěch z jednotlivých části závěrečné zkoušky Písemná část 3,11 Praktická část 2,86 Ústní část 3,60 Celkový průměrný prospěch z jednotlivých části závěrečné zkoušky Písemná část 3,17 Praktická část 2,51 Ústní část 3,21 20

22 d) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Úspěšně Počet Prům. vykonalo prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ Hotelnictví ,02 Gastronomie ,75 Nástavba ,75 AJ Hotelnictví ,39 Gastronomie ,00 Nástavba ,00 M Hotelnictví x x 3,75 Gastronomie x x 5,00 Nástavba x x 4,50 NJ Hotelnictví ,75 Nástavba ,00 Ekonom. Hotelnictví x x 41 2,57 předměty Gastronomie x x 18 3,45 Společná Profilová Odborné předměty Nástavba 10 4 x x 4 2,50 Hotelnictví x x 42 2,69 Gastronomie x x 20 2,55 Nástavba 10 4 x x 4 2,25 Hotelnictví x x 45 1,40 Praktická zkouška Gastronomie x x 24 1,63 Obhajoba maturitní Nástavba 10 4 x x 4 1,75 práce 21

23 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Obor Úspěšně Počet Prům. vykonalo prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ Hotelnictví ,00 Gastronomie ,00 Nástavba ,00 AJ Hotelnictví ,00 Gastronomie ,33 Nástavba ,50 M Hotelnictví x x 4,00 Gastronomie x x 4,33 Nástavba x x 3,00 NJ Hotelnictví ,00 Nástavba ,00 Ekonom. Hotelnictví 2 2 x x 1 3,00 předměty Gastronomie 7 6 x x 5 4,17 Společná Profilová Odborné předměty Nástavba 2 1 x x 1 4,00 Hotelnictví 1 1 x x 1 3,00 Gastronomie 5 4 x x 4 3,25 Nástavba 2 1 x x 1 4,00 Hotelnictví 0 0 x x 0 0,00 Praktická zkouška Gastronomie 0 0 x x 0 0,00 Obhajoba maturitní Nástavba 2 1 x x 1 4,00 práce Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Obor Hotelnictví Gastronomie Nástavba Jarní termín Podzimní termín Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch řádný , ,00 opravný , ,88 řádný , ,47 opravný , ,10 řádný , ,00 opravný , ,25 Ve školním roce 2013/2014 byla škola zařazena mezi spádové školy k zajištění opravných a náhradních maturitních zkoušek pro podzimní období. Škola zajišťovala písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části maturitní zkoušky pro tyto školy: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Frýdlant n. O., Gymnázium, Frýdlant n. O., příspěvková organizace, Hotelová škola, Frenštát p. R., příspěvková organizace. 22

24 e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 65 gastronomie, hotelnictví a turismus úspěšnost percentil percentil H1 G1 Jazyk český 59,3% 13 57,00 13,00 Matematika 44,7% 23 70,00 39,00 Jazyk anglický 66,8% 27 70,00 35,00 Jazyk německý Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 65 gastronomie, hotelnictví a turismus Čistá úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota H3A H3B G3 Jazyk český 43% Matematika 1% ,7 12,4 20 Jazyk anglický 36% ,8 17,1 21,8 Jazyk německý 13% ,5 0 22,7 Poznámka: H1, H3A, H3B třídy oboru vzdělání Hotelnictví G1, G3 třídy oboru vzdělání Gastronomie 23

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více