Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm"

Transkript

1 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK /

2 Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při střední škole, jejíž činnost vykonává Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, dne 13. října 2014.

3 Obsah 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...6 a) Název, sídlo, zřizovatel školy a další údaje, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup...6 b) Charakteristika školy...7 c) Údaje o školské radě PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...9 a) Obory vzdělání školy...9 b) Charakteristika oborů vzdělání...10 c) Stav žáků a vývoj počtu žáků RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ...17 a) Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2013/ b) Výsledky vzdělávání žáků denního studia ve školním roce 2013/ c) Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2013/ d) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/ e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/ ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...24 a) Výchovné poradenství...24 b) Prevence rizikového chování žáků...25 c) Činnost školního psychologa...27 d) Klima školy očima žáků...29 e) Činnost žákovské samosprávy ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI...36 a) Organizace soutěží, účast a umístění žáků v soutěžích...36 b) Lyžařské a sportovně turistické kurzy

4 c) Mimoškolní vzdělávací a kulturní akce...43 d) Volnočasové aktivity domova mládeže...45 e) Prezentace školy na veřejnosti...47 f) Aktivity školy v rámci EVVO ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ...59 a) Profesní kvalifikace...59 b) Projekt TIME...59 c) Projekt UNIV d) Odborné kurzy...63 e) Další vzdělávání ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁVĚR PŘÍLOHY...71 PŘÍLOHA č. 1: Seznam pracovišť odborného výcviku a praxe ve školním roce 2013/ PŘÍLOHA č. 2: Seznam použitých zkratek...72 PŘÍLOHA č. 3: Tiskové zprávy a reference

5 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a předkládá se školské radě ke schválení do 15. října, následně se zasílá zřizovateli a zveřejňuje na přístupném místě ve škole. (dále jen škola ) je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Škola se svou tradicí, dosahující v hodnoceném školním roce 117 let, vzdělává žáky se zaměřením na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem v denní formě vzdělávání (včetně nástavbového studia). V daném školním roce probíhalo taktéž vzdělávání v dálkové formě, a to v oboru vzdělání Kuchař-číšník. Ve školním roce 2013/2014 škola dále vzdělávala žáky v denní formě vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v oborech Hotelnictví, Gastronomie, Cukrář a Kuchař-číšník. Významná změna vzdělávání v oboru Hotelnictví se týkala zavedení dvou nových školních vzdělávacích programů Hotelnictví a lázeňství a Management v cestovním ruchu. Dle statistických výkazů ke dni měla škola 562 žáků. Škola je členem Asociace hotelových škol, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, České barmanské asociace a Asociace číšníků ČR; spolupracovala se sdružením podnikatelů UNIHOST, Národním ústavem pro vzdělávání a úřady práce. S managementem školy aktivně spolupracovala školská rada a žákovská samospráva; ve své činnosti třetím rokem pokračovalo Sdružení přátel školy. Tradičně velmi dobrá spolupráce se rozvíjela s městem Frenštát pod Radhoštěm; významně podporoval školu její zřizovatel Moravskoslezský kraj, a to především v oblasti investiční a reprodukce majetku, evaluačních nástrojů, zajištění funkce školního psychologa apod. Škola je autorizovanou osobou pro organizování zkoušek k získávání profesních kvalifikací v cukrářských oborech a oborech gastronomických a hotelových, nabízí programy dalšího vzdělávání a akreditované vzdělávací programy. Škola má zkušenosti nabyté více než desetiletou realizací projektů v rámci programů Leonardo da Vinci a Tandem, škola byla zapojena v projektu UNIV 3. 4

6 Významná událost ve školním roce 2013/2014 Otevření Gastrocentra Dne 9. dubna 2014 bylo v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm slavnostně otevřeno nové gastrocentrum vybudované z prostředků evropských fondů a Moravskoslezského kraje v rámci projektu Multifunkční velkoprostorové odborné učebny gastrocentra operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko Celý komplex gastrocentra zahrnuje novou recepci, učebnu přípravy a výroby pokrmů, učebnu stolničení a dále odbornou učebnu výpočetní techniky pro výuku učební praxe. Otevření Gastrocentra se zúčastnila Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje, která zmínila pětiletý náročný proces budování gastrocenter v Moravskoslezském kraji, který je již ukončen a jeho produkty budou přispívat k odbornému růstu žáků - budoucích pracovníků v gastronomii a cestovním ruchu. Výstupy projektu zkvalitní výuku gastrooborů, zatraktivní tyto obory a přispějí k přiblížení teorie praxi. Současně byl rozšířen potenciál školy pro realizaci programů dalšího vzdělávání. 5

7 2. Základní údaje o škole a) Název, sídlo, zřizovatel školy a další údaje, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Právní forma: Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava příspěvková organizace IZO: IČ: www: ID datové schránky: bc5jrez Součásti školy: domov mládeže školní jídelna Vedení školy: RNDr. Ivo Herman Mgr. Bohuslava Krupicová Mgr. Anna Blažková Mgr. Andrea Tobolová Ing. Martina Synková Bc. Jana Tataláková ředitel školy (statutární orgán organizace) zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování (zástupce statutárního orgánu organizace) zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování zástupkyně ředitele pro praktické vyučování zástupkyně ředitele pro ekonomiku vedoucí vychovatelka 6

8 b) Charakteristika školy Hlavním předmětem činnosti školy je vzdělávání žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem zaměřených na oblast gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Žáci mají možnost využívat ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně, k dispozici je školní bufet. Závodní stravování využívají zaměstnanci školy. Škola nabízí žákům během studia různé odborné kurzy, jež jsou certifikovány příslušnými profesními asociacemi, a také účast na výměnných pobytech a stážích v zahraničí. Dalšími významnými aktivitami školy byly realizace profesních kvalifikací a programů dalšího vzdělávání, poskytování stravování žákům a zaměstnancům základní školy a cizím organizacím a ubytování cizích osob v rámci doplňkové činnosti. Žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci školy mohou využívat poradenské a diagnostické služby školního poradenského pracoviště, jehož součástí je školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Škola má ve správě areál ve Frenštátě pod Radhoštěm sloužící vzdělávání žáků a poskytování školských služeb. Praktické vyučování žáků se realizuje v síti smluvních pracovišť Moravskoslezského a Zlínského kraje. Areál ve Frenštátě p. R. zahrnuje prostory teoretického vyučování, pracovišť praktického vyučování včetně gastrocentra, školní kuchyně a jídelny, domova mládeže a tělovýchovného areálu včetně venkovních sportovišť. Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány významné investiční projekty již v úvodu výroční zprávy zmíněné Gastrocentrum, 2. etapa akce Rekonstrukce elektroinstalace a dále projekt rekonstrukce vestibulu hlavní budovy školy a modernizace šaten žáků v suterénu školy. Pokračovaly aktivity v rámci udržitelnosti projektů TIME a projektu Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I. 7

9 c) Údaje o školské radě Při střední škole pracovala šestičlenná školská rada posledním rokem svého tříletého funkčního období. Na svých zasedáních se seznámila s Plánem činnosti školy na školní rok 2013/2014 a s novými školními vzdělávacími programy oboru Hotelnictví, schválila Výroční zprávu za školní rok 2012/2013, školní řád a pravidla hodnocení vzdělávání žáků. Dále projednala Zprávu o hospodaření organizace za rok 2013 a vzala na vědomí výsledek hospodaření organizace. Složení školské rady: Zřizovatelem byli jmenováni: Eduard Kopl Mgr. Pavel Mička Pedagogickými pracovníky byli zvoleni: Ing. Marie Rešlová Ing. Lukáš Machálka Zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky byli zvoleni: Matouš Rusek Jaroslav Vaněk Předsedu školské rady vykonával pan Eduard Kopl a místopředsedkyní byla zvolena Ing. Marie Rešlová. 8

10 3. Přehled oborů vzdělání a) Obory vzdělání školy Přehled oborů vzdělání - denní forma Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP Hotelnictví a lázeňství Střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Hotelnictví Management cestovního ruchu Hotelnictví a cestovní ruch (dobíhající ŠVP) L/01 Gastronomie Gastronomie Kuchař-číšník Střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař-číšník Kuchař Číšník H/01 Cukrář Cukrář Střední vzdělání s maturitní zkouškou nástavbové studium L/51 Gastronomie Management v gastronomii Přehled oborů vzdělání dálková forma Stupeň vzdělání Kód oboru Název oboru Název ŠVP Střední vzdělání s výučním listem H/01 Kuchař-číšník Kuchař-číšník 9

11 b) Charakteristika oborů vzdělání Obor vzdělání: M/01 Hotelnictví Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Cílem oboru je příprava odborných pracovníků k vykonávání odborné činnosti provozní, obchodně podnikatelské nebo řídící v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu. Obor zahrnuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví, o službách a managementu cestovního ruchu. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Obor poskytuje znalosti a dovednosti týkající se výživy, potravin, přípravy pokrmů a nápojů, odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních. Umožňuje získání poznatků o provozu hotelů a dalších ubytovacích zařízení a také získání základních praktických dovedností z oblasti hotelových služeb. Absolvent je schopen uplatnit se v široké oblasti hotelového průmyslu a dalších služeb cestovního ruchu. Ovládá gastronomická pravidla, vykonává zásady a pravidla obsluhy a organizuje ubytovací, stravovací, informační služby, wellness a lázeňské služby. Stěžejní oblastí uplatnění jsou především činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. S účinností od si žáci volí, zda se chtějí vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Management cestovního ruchu nebo Hotelnictví a lázeňství. Podle zvoleného vzdělávacího programu jsou ve 3. a 4. ročníku zaměřené odborné předměty Wellness a lázeňství, Management cestovního ruchu a Hotelový provoz. Odbornou praxi absolvují žáci podle příslušného vzdělávacího programu. Obor vzdělání: L/01 Gastronomie Čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast společného stravování k vykonávání odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. 10

12 Obor poskytuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví a orientaci v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Seznamuje také s právními aspekty obchodně podnikatelských vztahů. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Poskytuje teoretické poznatky a praktické dovedností pro výrobu a servis pokrmů a nápojů. Vede k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů teoreticky i prakticky. V oblasti odbytu a obsluhy vede k osvojení techniky jednoduché a složité obsluhy hostů a organizaci práce a řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Absolvent je schopen uplatnit se v pohostinství tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchař nebo číšník specialista. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Obor vzdělání: H/01 Cukrář Tříleté střední vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání cukrář-cukrářka. Žáci připravují a zpracovávají potřebné suroviny, vyrábí standardní sortiment cukrářských výrobků, hodnotí jejich kvalitu, při zjištění běžných nedostatků upraví technologický postup výroby. Vykonávají činnosti spojené s nabídkou a odbytem cukrářských výrobků. Součástí oboru je také vzdělávání v jednom cizím jazyku a práce s počítačem. Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Po složení závěrečné zkoušky může absolvent pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Obor vzdělání: H/01 Kuchař-číšník Tříleté střední vzdělání s výučním listem denní forma vzdělávání. 11

13 Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař (kuchařka) nebo číšník (servírka). Obor vede k získání základních poznatků a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku. Seznamuje s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů, s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným inventářem, se sestavováním jídelních a nápojových lístků. Součástí vzdělávání v oboru je také orientace v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a základní komunikace ve dvou cizích jazycích. Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. S účinností od si žáci volí, zda se chtějí vzdělávat podle školního vzdělávacího programu Kuchař, Číšník nebo Kuchař číšník. Podle zvoleného vzdělávacího programu se liší ve 2. a 3. ročníku obsah odborných předmětů Stolničení a Technologie a ve 3. ročníku jsou žáci v odborném výcviku zařazování již jen ve výrobním nebo odbytovém středisku. Po složení závěrečné zkoušky může absolvent pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Obor vzdělání: H/01 Kuchař-číšník Tříleté střední vzdělání s výučním listem dálková forma vzdělávání. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast gastronomických služeb. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností nutných k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař (kuchařka) nebo číšník (servírka). Vzdělávání se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu hodin konzultací za rok. Do učebního plánu jsou zařazeny stejné vyučovací předměty jako pro denní formu s výjimkou tělesné výchovy. Praktické vyučování je zařazeno s ohledem na předchozí vzdělání uchazečů a získanou kvalifikaci nebo praxi tak, aby byly splněny požadavky RVP na kompetence absolventa. Činnost je zaměřena na získávání profesní zdatnosti a zručnosti především ve výrobních a odbytových střediscích. 12

14 Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Obor vzdělání: L/51 Gastronomie Dvouleté střední vzdělání s maturitní zkouškou denní forma vzdělávání. Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem v oboru Kuchař číšník a představuje jednu z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích programech, na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci. Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Management v gastronomii, který byl zpracován v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu. Obor připravuje odborné pracovníky pro oblast společného stravování k vykonávání odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. Obor poskytuje základní znalosti z ekonomiky a účetnictví a orientaci v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Seznamuje také s právními aspekty obchodně podnikatelských vztahů. Součástí oboru je také vzdělávání ve dvou cizích jazycích, které poskytuje základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích. Absolvent je schopen uplatnit se v pohostinství tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. c) Stav žáků a vývoj počtu žáků Škola Počet žáků Počet tříd Počet žáků/třída 2011/ , / , / ,42 13

15 Domov mládeže Celková Počet kapacita ubytovaných 2011/ / / Rekapitulace změn v počtech žáků k : Přijetí ke vzdělávání a přestupy z jiné školy Ukončení vzdělávání nebo přestup do jiné školy Přerušení vzdělávání Změna oboru v rámci školy 22 žáků 54 žáků 12 žáků 20 žáků K 30. září 2013 navštěvovalo školu 562 žáků. V důsledku negativního demografického vývoje v populaci letých žáků došlo k meziročnímu poklesu o 69 žáků denní formy vzdělávání; naopak celkový počet žáků školy zahrnoval 31 žáků dálkové formy vzdělávání (viz graf). V příštích dvou letech dojde ještě k poklesu počtu tříd denního vzdělávání (předpoklad dvou tříd ve školním roce 2014/2015 a jedné třídy ve školním roce 2015/2016) a následně bude již počet tříd školy stabilizován. počet žáků Počty žáků v letech roky Počet ubytovaných žáků na domově mládeže byl v meziročním srovnání totožný, pokles počtu žáků školy se tudíž na počtu ubytovaných žáků neprojevil. 14

16 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Činnosti organizace k zajišťovalo v přepočteném stavu celkem 74,226 zaměstnanců, z toho 53,976 pedagogických pracovníků a 20,25 ostatních zaměstnanců. Ve školním roce 2013/2014 byl počet pedagogických pracovníků snížen o čtyři, a to z důvodu poklesu počtu žáků. Kvalifikovanosti pedagogických pracovníků je ve škole dlouhodobě věnována zvýšená pozornost. Kvalifikaci nesplňoval pouze jeden učitel všeobecně vzdělávacích předmětů. Uvedený pedagogický pracovník však zahájil magisterské studium. Třetím rokem ve škole působí školní psycholog. Požadované vzdělání splňují metodik ICT a koordinátor školních vzdělávacích programů. Na období duben říjen 2014 byla nově zřízena pracovní pozice Správce sportovního areálu v rozsahu 0,5 úvazku, a to z důvodu zajištění údržby a využití zmodernizovaného venkovního sportovního areálu. S účinností od bude snížen počet zástupců ředitele pro teoretické vyučování ze dvou na jednoho. Ředitel školy byl jmenován na vedoucí pracovní místo Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 46/3485 ze dne na dobu určitou do

17 5. Údaje o přijímacím řízení Ve školním roce 2013/2014 konala škola v rámci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v denní formě přijímací zkoušku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška byla organizačně zajištěna Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem Nový Jičín, příspěvkovou organizací (dále jen KVIC ). Testovou dokumentaci, zpracování a vyhodnocení testů zajišťovala společnost Matt a Hurry. Přijímací zkoušky se skládaly z testu z českého jazyka a matematiky. Přijímací řízení: hodnocení výsledků ze základní školy a přijímacích zkoušek probíhalo podle Kód a název oboru kritérií, která byla pevně stanovena a s dostatečným předstihem zveřejněna na školních webových stránkách. Přihlášeno 2. a další 1. kolo kola 1. kolo 2. a další kola Přijato Počet odevzdaných zápisových lístků M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie L/51 Gastronomie H/01 Kuchař číšník (denní forma) H/01 Kuchař číšník (dálková forma) H/01 Cukrář Obory vzdělání s výučním listem Do těchto oborů byli přijati všichni uchazeči, kteří odevzdali v řádném termínu přihlášku a zápisový lístek. Přijímací zkoušky se nekonaly. Gastronomie nástavbové studium Uchazeči o toto studium byli přijímání na základě studijních výsledků z předcházejícího vzdělávání oborů vzdělání s výučním listem a výsledků z přijímacích zkoušek test obecných studijních předpokladů. Obory vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a Gastronomie Uchazeči o toto vzdělávání byli přijímání podle předchozích výsledků ze základní školy a výsledků z přijímacích zkoušek. 16

18 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání a) Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2013/2014 k Pololetí Počet žáků celkem Počet žáků studujících s vyznamenáním Počet neprospívajících žáků Počet žáků neklasifikovaných Průměrný počet zameškaných hodin na žáka omluvených neomluvených ,22 4, ,43 4,43 V tomto školním roce prospělo s vyznamenáním 15 žáků, prospělo 449 žáků, 40 žáků neprospělo. Z toho 36 žáků požádalo o opakování ročníku. Z tělesné výchovy bylo na základě vyjádření lékaře uvolněno za celý školní rok 24 žáků. b) Výsledky vzdělávání žáků denního studia ve školním roce 2013/2014 k Pololetí Počet žáků celkem Počet žáků studujících s vyznamenáním Počet neprospívajících žáků Počet žáků neklasifikovaných Průměrný počet zameškaných hodin na žáka omluvených neomluvených ,50 4, ,26 4,76 17

19 Porovnání průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí Obory vzdělání s maturitní zkouškou Jednotlivé předměty Počet klasifikovaných 1. pololetí 2. pololetí Průměr Počet klasifikovaných Průměr Chování 252 1, ,004 Český jazyk a literatura 22 4, ,059 Český jazyk 229 3, ,263 Německý jazyk 184 2, ,944 Anglický jazyk 251 3, ,884 Ruský jazyk 67 2, ,758 Občanská nauka 201 2, ,423 Základy společenských věd 59 2, ,948 Dějepis 48 3, ,063 Matematika 251 3, Ekonomika a marketing 22 3, ,588 Cvičení z matematiky 21 3, ,857 Literatura a kultura 229 3, ,237 Tělesná výchova 245 1, ,131 Ekonomika 168 2, ,988 Informační a komunikační technologie 207 1, ,374 Potraviny a výživa 86 2, ,880 Výživa 69 2, ,375 Cestovní ruch 86 2, ,500 Technologie 86 2, ,795 Stolničení 86 2, ,048 Ekonomika a účetnictví 61 3, ,068 Hotelnictví 115 2, ,593 Hotelový provoz 22 3, ,765 Management výroby a odbytu 21 3, ,647 Společenskovědní nauka 50 3, ,089 Technika obsluhy a služeb 57 2, ,351 Technologie přípravy pokrmů 57 2, ,491 Účetnictví 108 2, ,079 Učební praxe 21 2, ,765 Zeměpis cestovního ruchu 57 3, ,018 Základy přírodních věd 140 2, ,971 Písemná komunikace 50 2, ,469 Praxe 86 1, ,369 Odborný výcvik 86 1, ,000 Celkový průměrný prospěch --- 2, ,658 18

20 V prvním pololetí bylo uděleno pět druhých stupňů a jeden třetí stupeň z chování a ve druhém pololetí byl udělen jeden druhý stupeň z chování. S vyznamenáním prospěli v prvním pololetí 4 žáci a ve druhém pololetí 9 žáků. Obory vzdělání s výučním listem Jednotlivé předměty Počet klasifikovaných 1. pololetí 2. pololetí Průměr Počet klasifikovaných Průměr Chování 248 1, ,120 Český jazyk a literatura 245 3, ,138 Německý jazyk 92 2, ,630 Anglický jazyk 246 2, ,875 Ruský jazyk 84 3, ,987 Občanská nauka 242 3, ,797 Biologie a ekologie 74 2, ,942 Matematika 246 3, ,267 Tělesná výchova 227 1, ,306 Suroviny 67 3, ,949 Odborné kreslení 46 1, ,805 Ekonomika 244 3, ,297 Informační a komunikační technologie 244 1, ,861 Potraviny a výživa 177 3, ,287 Technologie 244 3, ,257 Stolničení 177 3, ,146 Základy přírodních věd 168 3, ,031 Písemná komunikace 50 3, ,652 Odborný výcvik 239 2, ,122 Celkový průměrný prospěch --- 2, ,759 V prvním pololetí bylo uděleno 10 druhých a 6 třetích stupňů z chování a ve druhém pololetí bylo uděleno 18 druhých a 5 třetích stupňů z chování. S vyznamenáním prospěli v prvním pololetí 4 žáci a ve druhém pololetí 2 žáci. 19

21 c) Výsledky závěrečných zkoušek za školní rok 2013/2014 Třetí ročníky oborů vzdělání s výučním listem navštěvovalo 90 žáků. Závěrečné zkoušky v řádném nebo náhradním termínu celkem konalo 84 žáků. 2 žáci požádali o opakování třetího ročníku. Řádný termín závěrečných zkoušek Počet žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Písemná část Praktická část Ústní část Průměrný prospěch z jednotlivých části závěrečné zkoušky Písemná část 3,23 Praktická část 2,16 Ústní část 2,83 Opravný a náhradní termín závěrečných zkoušek Počet žáků celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli nebo nekonali (nedostavili se) Písemná část Praktická část Ústní část Průměrný prospěch z jednotlivých části závěrečné zkoušky Písemná část 3,11 Praktická část 2,86 Ústní část 3,60 Celkový průměrný prospěch z jednotlivých části závěrečné zkoušky Písemná část 3,17 Praktická část 2,51 Ústní část 3,21 20

22 d) Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014 Přehled výsledků MZ v termínu jarním Část Předmět Obor Úspěšně Počet Prům. vykonalo prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ Hotelnictví ,02 Gastronomie ,75 Nástavba ,75 AJ Hotelnictví ,39 Gastronomie ,00 Nástavba ,00 M Hotelnictví x x 3,75 Gastronomie x x 5,00 Nástavba x x 4,50 NJ Hotelnictví ,75 Nástavba ,00 Ekonom. Hotelnictví x x 41 2,57 předměty Gastronomie x x 18 3,45 Společná Profilová Odborné předměty Nástavba 10 4 x x 4 2,50 Hotelnictví x x 42 2,69 Gastronomie x x 20 2,55 Nástavba 10 4 x x 4 2,25 Hotelnictví x x 45 1,40 Praktická zkouška Gastronomie x x 24 1,63 Obhajoba maturitní Nástavba 10 4 x x 4 1,75 práce 21

23 Přehled výsledků MZ v termínu podzimním Část Předmět Obor Úspěšně Počet Prům. vykonalo prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ Hotelnictví ,00 Gastronomie ,00 Nástavba ,00 AJ Hotelnictví ,00 Gastronomie ,33 Nástavba ,50 M Hotelnictví x x 4,00 Gastronomie x x 4,33 Nástavba x x 3,00 NJ Hotelnictví ,00 Nástavba ,00 Ekonom. Hotelnictví 2 2 x x 1 3,00 předměty Gastronomie 7 6 x x 5 4,17 Společná Profilová Odborné předměty Nástavba 2 1 x x 1 4,00 Hotelnictví 1 1 x x 1 3,00 Gastronomie 5 4 x x 4 3,25 Nástavba 2 1 x x 1 4,00 Hotelnictví 0 0 x x 0 0,00 Praktická zkouška Gastronomie 0 0 x x 0 0,00 Obhajoba maturitní Nástavba 2 1 x x 1 4,00 práce Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Obor Hotelnictví Gastronomie Nástavba Jarní termín Podzimní termín Termín prospěl prům. prospěl prům. prospěl neprospěl prospěl neprospěl s vyzn. prospěch s vyzn. prospěch řádný , ,00 opravný , ,88 řádný , ,47 opravný , ,10 řádný , ,00 opravný , ,25 Ve školním roce 2013/2014 byla škola zařazena mezi spádové školy k zajištění opravných a náhradních maturitních zkoušek pro podzimní období. Škola zajišťovala písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části maturitní zkoušky pro tyto školy: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Frýdlant n. O., Gymnázium, Frýdlant n. O., příspěvková organizace, Hotelová škola, Frenštát p. R., příspěvková organizace. 22

24 e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 65 gastronomie, hotelnictví a turismus úspěšnost percentil percentil H1 G1 Jazyk český 59,3% 13 57,00 13,00 Matematika 44,7% 23 70,00 39,00 Jazyk anglický 66,8% 27 70,00 35,00 Jazyk německý Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání 65 gastronomie, hotelnictví a turismus Čistá úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota H3A H3B G3 Jazyk český 43% Matematika 1% ,7 12,4 20 Jazyk anglický 36% ,8 17,1 21,8 Jazyk německý 13% ,5 0 22,7 Poznámka: H1, H3A, H3B třídy oboru vzdělání Hotelnictví G1, G3 třídy oboru vzdělání Gastronomie 23

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více