IIIIIIliliiII II. České republiky. Řízení letového provozu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IIIIIIliliiII II. České republiky. Řízení letového provozu"

Transkript

1 Řízení letového provozu IIIIIIliliiII II České republiky Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením 34 odst. I zákona Č Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen..zvz ) Název veřejné zakázky: Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč, 1. opce Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč Ičo zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Obecná internetová adresa zadavatele: Kontaktní osoba: Bc. Tereza Bernatová Telefon: Profil zadavatele: f034c285e4c Obsah: 1. Informace o druhu veřejné zakázky 2. Název veřejné zakázky 3. Informace o předmětu veřejné zakázky 4. Zadávací dokumentace 5. Místo a termín prvního jednání 6. Jazyk jednání 7. Termín posledního možného jednání 8. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami 9. Místo pro podání nabídek 10. Požadavky na způsob zpracování nabídky 11. Zadávací lhůta 12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Stránka I z 3

2 1. Informace o druhu veřejné zakázky Předmětná zakázka je zakázkou na služby podle ustanovení 10 ZVZ. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 26 odst. 5 ZVZ postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy kjednání vjednacím řízení bez uveřejnění. 2. Název veřejné zakázky Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč 3. Informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem plněni veřejné zakázky je provádění úklidových prací v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč. Jedná se o rozšíření služeb poskytovaných dodavatelem, který byl v roce 2014 vybrán v otevřeném řízení. Zadavatel si v původním otevřeném řízení vyhradil z důvodu plánovaného rozšíření poskytovaných služeb v souladu s 99 ZVZ opční právo na poskytnutí dalších služeb v celkovém objemu ,-Kč bez DPH/4 roky. Bližší specifikace viz, příloha č. I k Zadávací dokumentaci Dodatek č. I ke smlouvě č PS1090 Provádění úklidových prací v objektech RLP ČR, sp. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód CPV: , Název: Úklidové služby, Úklid kanceláří 4. Místo a termín prvního jednání První jednáni proběhne v objektu IATCC, Navigační 787, , Jeneč v týdnu od 3. do Jazyk jednání Jednáni proběhne v českém jazyce. 6. Termín posledního možného jednání Zadavatel stanovuje termín posledního možného jednáni na den Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami Lhůta pro podání nabídek v souladu s 34 odst. 2 písm. g) ZVZ bude dohodnuta v rámci jednání. Termín otevírání obálek bude stanoven v rámci jednání. 8. Místo pro podání nabídek Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo poštou na následující adresu: Rízení letového provozu ČR, sp. Navigační 787, Jeneč k rukám Terezy Bernatové. 9. Požadavky na způsob zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat veškeré náležitosti požadované jak v této Výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, tak v Zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. I této Výzvě k jednání vjednacím řízení bez uveřejnění. 10. Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje ve smyslu svou nabídkou vázán. 43 ZVZ zadávací lhůtu do Po tuto lhůtu je uchazeč Stránka 2 z 3

3 - eské Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy. 11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace: 12.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie, a to: - písm. a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, - písm. b) předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Přílohy Příloha č. 1 přílohy č. I k Výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění Zadávací dokumentace včetně VJenči dne C /L Řízení letového OVOZU republiky LETOVÉHO PROVOZU ČR, SP. etr Fajtl LNS - - Reditel divize planovani lozvoje lezovycn navigacnich sluzeb Stránka3z3

4 Příloha Č. I Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce Provádění úklidových prací ve školicĺm středisku VU Jeneč Zadávací dokumentace včetně přílohy Č. I

5 IlIO I I IIII lilii lilii lilii IIIlII 0110 IIII ovzj 12/2015 Řízení letového provozu České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Jednací řízení bez uveřejnění Název veřejné zakázky: Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč, 1. opce Zadavatel veřejné zakázky: Řízení letového provozu České republiky, státnĺ podnik (ŘLP ČR, sp.) Navigační Jeneč IČO: DIČ: CZ V Jenči dne C ífg?\petr Fajtl. Reditel divize plárt6íání a rozvoje letových navigačních služeb Stránka 1 z 5

6 Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč 1. Informace o zadavateli 1.1 Základnĺ údaje Název : Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (RLP CR, s.p.) Sídlo : Navigační 787, Jeneč IČO : DIČ : CZ Zapsán v obchodním rejstřĺku vedeném MěS v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: httj://sluzbye-zakazkycz/profilzadavatele/detailzadavateleaspx?i DZ=73eObefb-9f53-448c-b748-1 f034c285e4c 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je Ing. Jan Klas, generální ředitel. Osoba oprávněná k činění právních úkonů v rámci zadávacího řízení je Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánováni a rozvoje LNS. Osoba oprávněná k podpisu smlouvy je Ing. Roman Náhončík, ředitel divize regionálních služeb a logistiky. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou: technických - Jaroslav Zemek, zemekkans.cz organizačních Bc. Tereza Bernatová, bernatovaans.cz 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací v objektu Školicí středisko VU Jeneč. Bližší specifikace viz, příloha č. I k ZD Dodatek č /2014/PS/090/D1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód CPV: , Název: Úklidové služby, Úklid kanceláří 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v této Zadávací dokumentaci a její příloze vymezují závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Úklidové práce ve školicím středisku VÚ Jeneč budou prováděny na dobu neurčitou ato od Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je objekt VÚ Jeneč, Navigační 787, Jeneč Stránka 2 z 5

7 Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 ZVZ, v nabídce prokázat splnění kvalifikace požadované ve výzvě kjednání a k prokázání kvalifikace. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a vyčíslena transparentním způsobem v položkovém rozpočtu následujícím způsobem: Poř. Popis iii Cena I Před pokl. Četnost Před pokl. Cena Cena Cisl položky MJ objem prací /12 objem prací celkem! celkem o prací měsíců / 12 měsíců 12 / 48 měsíců měsíců Školicí stř. VU Jeneč 1. Mytí vnitřních m2 x 95,00 2,00 190,00 x x oken a žaluzií 2. Čištění m2 x 270,00 2,00 540,00 x x koberců extrakční metodou Celková_nabídková_cena_za_12_měsíců_(v_Kč_bez_DPH) I x Celková nabídková cena za 48 měsíců (v Kč bez DPH) Celková nabídková cena za 48 měsíců (v Kč s DPH) x x Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení nabídkové ceny. 6. Platební podmínky 6.1 Zadavatel nepřipouští platbu předem. Platby budou uskutečněny na základě vystavených faktur daňových dokladů. Platební podmínky jsou specifikovány v Dodatku č. I /PS/090/D1, který tvoří přílohu č. I této Zadávací dokumentace. Veškeré další podmínky budou předmětem jednání. 7. Obchodní podmínky 7.1 Obchodní podmínky jsou specifikovány v Dodatku č. I - 165/2014/PS/090/D1, který tvoří přílohu č. I této Zadávací dokumentace. 7.2 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 8. Technické podmínky Technické podmínky ve smyslu 45 ZVZ s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanovuje, předmět veřejné zakázky je definován v Zadávací dokumentaci a její příloze č. 1. Stránka 3 z 5

8 Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč 9. Nabídka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení podle 71 odst. 5 ZVZ. Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem pro příjem nabídky v elektronické podobě. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 zákona. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (včetně příloh) a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Součástí nabídky musí rovněž podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ být: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 9.3 Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, tj. do Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč, č.m (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo zaslat poštou na následující adresu: Řízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, Jeneč, k rukám Terezy Bernatové. 9.5 Nabídka musí být po obsahové stránce předložena v následující struktuře: o o o krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou včetně identifikačních a kontaktních údajů o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, úplná adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČO, DIČ, telefon, fax, ), nabídková cena bez DPH, cena s DPH doklady prokazující splnění kvalifikace nabídková cena dle bodu č. 5.1 zadávací dokumentace o seznamy či čestná prohlášení podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ o o vyplněný Dodatek č. I - 165/2014/PSIO9O/D1 a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče případné další relevantní dokumenty dle uvážení uchazeče 10. Jiné požadavky V souladu s 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávněn dohodnout i jiné podmínky veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve Výzvě kjednání vjednacím řízení bez uveřejnění či v Zadávací dokumentaci. Stránka 4 z 5

9 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč Vzhledem k tornu, že je veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotící kritéria. Přílohy Příloha č. I Zadávací dokumentace Dodatek č. I I41PS10901D1 Stránka 5 z 5

10 Příloha č. I k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Provádění úklidových prací ve školicím středisku VÚ Jeneč Dodatek Č. I ke smlouvě č PS10901D1 včetně přílohy Č. I

11 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, sp. : PS10901D1 Dodatek č.1 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: 726o/Z0J5jRLPCR lilii IIII III IIIIIi OVf72 Q/2O Řízení letového provozu České republiky Dodatek č. I ke Smlouvě o prováděnĺ úklidových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. (dále jen dodatek ) Smluvní strany: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč zastoupený: Ing. Romanem Náhončíkem, ředitelem Divize regionálních služeb a logistiky kjednání ve věcech technických, včetně převzetí díla, oprávněný: Jaroslav Zemek; Helena Beňová IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu swiftcode: CEKOCZPP zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. A., vložka (dále jen objednatel ) a AB Facility Services s.r.o. se sídlem: XXXX zastoupený: XXXX kjednání ve věcech technických oprávněný: XXXX IČO: DIČ: CZ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u XXXX bankovní spojení: XXXX číslo účtu: XXXX (dále Jen poskytovatel ) Objednatel a poskytovatel dále společně rovněž jako smluvní strany. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňuje Smlouva o provádění úklidových prací v objektech RLP ČR, s.p. ze dne , evidenční číslo RLP ČR, sp.: 165/2014/PS/090 (dále též smlouva ) takto:

12 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, sp. : PS10901D1 Dodatek č.1 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: Článek I. Předmět Dodatku 1. Článek 2 smlouvy (Předmět smlouvy) se nově doplňuje o odstavec 2.2, na jehož základě se předmět plnění rozšiřuje, s využitím opčního práva objednatele, o poskytnutí dalších služeb, které spočívají v provádění úklidových prací v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč. Doplněný odstavec 2.2 smlouvy Zflĺ následovně: Článek 2 Předmět smlouvy 2.2. Kromě činností specifikovaných v odstavci 2.1 této smlouvy se poskytovatel zavazuje provádět pro objednatele rovněž úklidové práce a související služby v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč, a to na dobu neurčitou. Přehled úklidových prací v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč s uvedením jednotkových cen je obsažen v Příloze č. 2 smlouvy. 2. Článek 3 smlouvy (Cena a platební podmínky) se nově doplňuje o odstavec 3.9, který upravuje cenu za úklidové práce a související služby v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč. Doplněný odstavec 3.9 smlouvy zni následovně: Článek 3 Cena a platební podmínky 3.9. Ceny za měrné jednotky (MJ) u jednotlivých prací v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč jsou uvedeny v Příloze č.2 této smlouvy a jsou sjednány smluvními stranami jako ceny platné po celé období trvání smluvního vztahu. Ceny za úklidové práce (MJ) v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč jsou včetně dopravy do místa plnění. Cena je stanovena dohodou dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Struktura ceny je uvedena v Příloze č. 2 smlouvy, přičemž smluvní strany se dohodly, že objem prací provedených v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč nepřesáhne po dobu čtyř let částku ,- Kč bez DPH. Podkladem pro fakturování prací bude skutečné provedení prací poskytovatelem v dohodnutém čase a kvalitě a odsouhlasené objednatelem. Ustanovení odstavců 3.3 až 3.7 této smlouvy týkající se platebních podmínek a ustanovení odstavce 3.8 této smlouvy týkající se urgentních zásahů platí obdobně i pro úklidové práce a související služby v objektu Školicí středisko VU Jeneč. Článek II. Závěrečná ustanovení 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dne Tento dodatek je uzavřen na dobu neurčitou Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy Přílohu tohoto dodatku tvoří přehled úklidových prací prováděných ve Školicím středisku VÚ Jeneč, který současně nahrazuje stávající Přílohu č. 2 smlouvy. Příloha: Přehled úklidových prací prováděných ve Školicím středisku VÚ Jeneč V dne V dne Objednatel: Poskytovatel: Ing. Roman Náhončík, Ř DRSL Řízení letového provozu ČR, státní podnik

13 Příloha č. 1 Dodatku č. 165/2014/PS/090/D1 Provádění úklidových prací ve školicím středisku VÚ Jeneč Poř. Popis iij Cena I Před pokl. Četnost Předpokl. Cena Cena Císl položky MJ objem prací 112 objem prací celkem! celkem o pracĺ měsíců 12 měsĺců 12 I 48 měsíců měsíců Školicí stř. VU Jeneč 1. Mytí vnitřních m2 x 95,00 2,00 190,00 x x oken a žaluzií 2. Čištění m2 x 270,00 2,00 540,00 x x koberců extrakční metodou Celková_nabídková_cena_za_12_měsíců_(v_Kč_bez_DPH) I x Celková nabídková cena za 48 měsíců (v Kč bez DPH) Celková nabídková cena za 48 měsíců (v Kč s DPH) x x

14 I III II lilii tlulli III IIII I fl Řízení letového provozu ovzj69 15/20 15 České republiky - členové komise pro otevĺrání obálek H H Váš dopis Zn.! dne: Naše Zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: V Jenči dne: 0VZ16915/2015 T. Bernatová Jmenovánĺ komise pro otevíráni obálek k veřeiné zakázce Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč V souladu s 71 odst. I zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jmenuji s účinností ode dne podpisu komisi pro otevírání obálky na realizaci zakázky Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč v tomto složení: Člen komise [ ZOÚ Náhradník [ zoú Bc. Tereza Bernatová DPLR/SPVZIOVZ Ing. Jiří Landa DPLR/SPVZ/OVZ Bc.Lenka Klejšmídová DPERFIN/SFIN/CO Ing. Ivona Schindlerová DPERFIN/SFIN/CO lng.jaroslav Zemek DPLR/SCL/TPS David Rehberger DPLR/SCL/TPS Výše uvedení členové a jejich náhradníci jsou tímto zmocněni i kjednáním souvisejícím s touto veřejnou zakázkou. Na základě ové výzvy administrátora veřejné zakázky z DPLR/SPVZ/OVZ, může být pro jednání přizván zejména zástupce DPLR/SPVZIOPV, příp. náměstek DPLR/SPVZ a zástupce DPLRISRPI/OINV. Členové i náhradníci komise pro otevírání obálek, stejně tak, jako další administrátorem přizvaní zástupci zadavatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. řěditel Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb Řizeni letového provozu české republiky, státni podnik (ALP ČR, s. p.) Nsvigačni Jeneč zaps. v obchodnim rejstřiku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bank, spojeni: ČSOB Praha 5, č.ú Ičo: Dič: CZ Držitel certf ikátů ISO 9001,

15 JL I I IIII lilii lilii IIII II IIII 0vZJ Řízení letového provozu České republiky Zadavatel: Rízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , ICO: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Provádění úklidových prací ve Školicím středisku Vii Jeneč dle výzvy k jednání ze dne PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLKY S NABÍDKOU ZE DNE dle 73 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Přítomní členové/náhradníci komise pro otevírání obálky I Jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1. Bc. Tereza Bernatová 2. Jaroslav Zemek 3. Ing. Ivona Schindlerová Otevírání obálky proběhlo dne v sícue zadavatele. Komise otevřela obálku s nabídkou společnosti AB Facility Services, s.r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10 ICO: , DIC: CZ , která byla zadavateli doručena cine v 8:30 hod. a konstatovala že: 1) Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku. 2) Nabídka je podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 3) Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 4) Nabídková cena za Provádění úklidových prací ve Skolicím středisku VIJ Jeneč činí Kč bez DPH. Závět: Jednání komise bude pokračovat posouzením splnění kvalifikačních předpokladů. VJenči dne Podpisy všech přítomných čjnů/náhradníků komise pro otevírání obálek Jméno a příjmení člena komise Podpis člena komise Bc. Tereza Bernatová Jaroslav Zemek Ing. Ivona Schindlerová Č

16 Řízení letového provozu IIUII II České republiky ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 80 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon) 1. Evidenční číslo veřejné zakázky: 3413/058/15 2. Název veřejné zakázky: Provádění úklidových prací ve Školicím středisku VÚ Jeneč 3. Identifikační údaje o zadavateli Obchodní firma! název! jméno, příjmení zadavatele Sídlo! místo podnikáníibydliště zadavatele Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Řízení letového provozu České republiky, státní podnik Navigační 787, Jeneč Mgr. Petr Fajtl 4. Seznam posuzovaných nabídek Poř. č. Obch. firma nebo název Ičo DIČ Datum Čas podání uchazeče podání nabídky nabídky 1. AB Facility Services s.r.o CZ :30 hod. 5. Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny Číslo nabídky - Ze FirmalDůvod pro vyřazení nabídky zadávacího řĺzeni nebyly vyřazeny žádné nabídky. 6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění V souladu s 79 odst. 6 neprovedla komise hodnocení nabídek, nebot by hodnotila nabídku jediného uchazeče. členové komise se jednohlasně shodli na tom, že nabídka společnosti AB Facility Services s.r.o., zcela splnila veškeré zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a proto bude zadavateli doporučeno rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. 7. Konečné pořadí nabídek -Strana1 z2-

17 b Pořadí Obchodní fimial název! jméno, příjmení dodavatele! zájemce 1. AB Facility Services s.r.o. 8. Složení komise a podpisy členů komise jméno a příjmení člena/náhradníka vlastnoruční podpis člena komise komise 1. Bc. Tereza Bernatová 2. Jaroslav Zemek 3. Ing. Ivona Schindlerová 9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadav teli Zpráva byla předána zadavateli dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Mgr. Petr Fajtl Podpis oprávněné osoby zadavatele Razítko zadavatele Řízení letového provozu České republiky ŘÍZENÍ LETOVĚNO PROVOZU ČR, SP. DIVIZE PLANOVANÍA ROZVOJE LNS NAVIGAČNÍ 787, JENEČ -Strana 2z2-

18 evidenční Číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p /PS/0901D1 Dodatek č.1 evidenční Číslo smlouvy poskytovatele: 76O/2O15/RLPCR IIII IIlIll fw c ) OVZ172O/2O1 Li v L )U!. Řízení letového provozu Q České republiky O «p ; Dodatek Č. I ke Smlouvě o provádění úklidových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. (dále Jen dodatek ) Smluvní strany: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč zastoupený: Ing. Romanem Náhončíkem, ředitelem Divize regionálních služeb a logistiky kjednání ve věcech technických, včetně převzetí díla, oprávněný: Jaroslav Zemek; Helena Beňová IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 1, číslo účtu swiftcode: CEKOCZPP zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. A., vložka (dále jen objednatel ) a AB FacIIity Services s.r.o. se sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10 zastoupený: Ing. Janou Jirmanovou, JUDr. Petrou Misterkovou jednateli společnosti kjednání ve věcech technických oprávněný: Jiří Koc, IČO: DIČ: CZ zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: (dále jen poskytovatel ) Objednatel a poskytovatel dále společně rovněž jako smluvní strany. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňuje Smlouva o prováděni úklidových prací v objektech ŘLP ČR, s.p. ze dne , evidenční Číslo ŘLP ČR, sp.: 165/20141PS/090 (dále též smlouva ) takto:

19 - evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, sp.: P8/0901D1 Dodatek 6.1 evidenční čislo smlouvy poskytovatele: Článek I. Předmět Dodatku 1. Článek 2 smlouvy (Předmět smlouvy) se nově doplňuje o odstavec 2.2, na jehož základě se předmět plnění rozšiřuje, s využitím opčního práva objednatele, o poskytnuti dalších služeb, které spočívají v provádění úklidových prací v objektu Školicí středisko VU Jeneč. Doplněný odstavec 2.2 smlouvy zní následovně: Článek 2 Předmět smlouvy 2.2. Kromě Činností specifikovaných v odstavci 2.1 této smlouvy se poskytovatel zavazuje provádět pro objednatele rovněž úklidové práce a související služby v objektu Školicí středisko VU Jeneč, a to na dobu neurčitou. Přehled úklidových prací v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč s uvedením jednotkových cen je obsažen v Příloze Č. 2 smlouvy. 2. Článek 3 smlouvy (Cena a platební podmínky) se nově doplňuje o odstavec 3.9, který upravuje cenu za úklidové práce a související služby v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč. Doplněný odstavec 3.9 smlouvy zní následovně: Článek 3 Cena a platební podmínky 3.9. Ceny za měrné jednotky (MJ) u jednotlivých prací v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč jsou uvedeny v Příloze č.2 této smlouvy a jsou sjednány smluvními stranami jako ceny platné po celé období trvání smluvního vztahu. Ceny za úklidové práce (MJ) v objektu Školicí středisko VU Jeneč jsou včetně dopravy do místa plnění. Cena je stanovena dohodou dle jednotkových cen uvedených v Příloze Č. 2 této smlouvy. Struktura ceny je uvedena v Příloze Č. 2 smlouvy, přičemž smluvní strany se dohodly, že objem prací provedených v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč nepřesáhne po dobu Čtyř let Částku ,- Kč bez DPH. Podkladem pro fakturování prací bude skutečné provedeni prací poskytovatelem v dohodnutém Čase a kvalitě a odsouhlasené objednatelem. Ustanovení odstavců 3.3 až 3.7 této smlouvy týkající se platebních podmínek a ustanovení odstavce 3.8 této smlouvy týkající se urgentních zásahů platí obdobně i pro úklidové práce a související služby v objektu Školicí středisko VÚ Jeneč. Článek II. Závěrečná ustanovení 2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dne Tento dodatek je uzavřen na dobu neurčitou Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvni strana obdrží dva (2) stejnopisy Přílohu tohoto dodatku tvoří přehled úklidových prací prováděných ve Školicím středisku VÚ Jeneč, který současně nahrazuje stávající Přílohu Č. 2 smlouvy. Příloha: Přehled úklidových prací prováděných ve Školicím středisku VÚ Jeneč V Jenči dne C V Praze dne Objednatel: Poskytovtei:.._ 4U Ing. Roman áhončí Ř DRSL lg. Jana Jirm,ť ová 1 Řízení letového provozu ČR, státní podnik i1jdr. Petra Misterková WciIii eflfices e.ro jjj46 ia ič aa uč cmo93o3 Ť

20 Í. Přfloha Č. 2 Sm!ouvy o poskytování úkiidových prací Č PS1090 Přehled úklidových prací prováděných v objektech ŘLP ČR. sp. - OPCE předpokl. četnost předpokl. cena I popis položky MJ cena objem celkem cena prací celkem objem prací MJ měsíců 148 prad měsíců 112 měsíců I12 měsíců Skolící stř. VÜ Jeneč - OPCE 9 lmytí vnitř.oken a žaluzií rn2 1 95,00 2, ,001 Ičistění koberců extrakční metodou ř 270,00 2,OOj 540,00 I Celková nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH) I Celková nabídková cena za 48 měsíců (v Kč bez DPH) ,00 Celková nabídková cena za 48 měsíců (V Kč s DPH) ,00

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Poptávkové řízení 01/10. Splátkový prodej městského nízkopodlažního minibusu Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o.

Poptávkové řízení 01/10. Splátkový prodej městského nízkopodlažního minibusu Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o. Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. 293 01 Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 52772 dne 18.6.1997 Poptávkové

Více