Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.

2 Mé poděkování patří doc. JUDr. Filipu Křepelkovi, Ph.D., za odborné vedení této práce, za cenné rady a pomoc při jejím zpracování, dále panu Zdeňku Filipovi z České kanceláře pojistitelů a panu Günteru Albrechtovi z Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs za cenné praktické rady, a mé rodině za trpělivost a podporu. 2

3 Obsah Úvod Institut odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku Odpovědnost za škodu Obecná odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Provozovatel vozidla Zvláštní povaha provozu Střet provozů Vztah 420 a 427 Občanského zákoníku Vzájemný vztah odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění obecně Pojištění dobrovolné vs. povinné Pojištění ţivotní vs. neţivotní Historie právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR Právní úprava do roku Zákonné vs. smluvní pojištění? Právní úprava od roku Současná právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR Prameny Česká kancelář pojistitelů Informační středisko Garanční fond Trendy právní úpravy Propojení pojištění s bodovým systémem Pojištění odpovědnosti řidičů Exkurs do rakouské právní úpravy Právní rámec Rozsah pojistného krytí Pojistné Odškodnění obětí Trendy právní úpravy Vliv komunitárního práva První, druhá a třetí motorová směrnice Čtvrtá motorová směrnice Pátá motorová směrnice Kodifikovaná směrnice Praxe pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vznik pojištění Rozsah náhrady škody Škoda na zdraví a na ţivotě Věcné škody Pojistné

4 3.3.1 Databáze škod povinného ručení Pojistné plnění Limity pojistného plnění Likvidace pojistné události Regresy pojistitele Promlčení práv z pojištění Zánik pojištění Nepojištěné vozidlo Sankce Příspěvek do garančního fondu Sankce za přestupky Škoda způsobená nepojištěným vozidlem Praxe řešení nehod se zahraničním prvkem Dopravní nehoda v ČR Škůdce české vozidlo Škůdce zahraniční vozidlo Dopravní nehoda v zahraničí Škůdce české vozidlo Škůdce zahraniční vozidlo Institut škodního zástupce Zelená karta Systém zelených karet Historie vzniku Institucionální zabezpečení Rada Kanceláří Národní kanceláře Právní rámec Interní pravidla Dvoustranné dohody Vliv Evropské unie Mechanismus fungování Územní rozsah zelené karty Varianty zelené karty Hraniční pojištění Federace národních asociací pojišťoven CEA Závěr Resumé Seznam pouţitých pramenů a literatury Přílohy

5 Úvod Automobilová historie se začíná psát v roce 1886, kdy podal Karl Benz ţádost o zaregistrování novinky Patent Motorwagen - tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem, na základě níţ mu byl udělen říšský patent. 1 V dopravě tak nastala rozhodující chvíle pro techniku. Prvním středoevropským úspěchem se stal automobil značky Tatra Kopřivnice z roku Automobily se začaly rychle rozmáhat především v Praze, postupem času i mezi ostatní obyvatelstvo. 2 První právní regulací v oblasti pojištění provozu na pozemních komunikacích byl zákon o povinném ručení z roku Podle Centra dopravního výzkumu se počet registrovaných automobilů v České republice v roce 2007 pohyboval kolem 4,3 mil. kusů. 4 K dnešnímu dni je u nás registrovaných jiţ 6,9 mil. vozidel, 5 v Evropské unii je to pak 231 mil. osobních aut. 6 S postupným rozvojem automobilismu a techniky vůbec se zvyšuje i riziko, které takový provoz ruku v ruce provází. Majitelé vozidel jsou mobilnější, ale také čelí denně nebezpečnějším situacím, které mohou vyústit dopravní nehodou se způsobením škody na majetku, na zdraví a na ţivotech. Z tohoto důvodu je nutné právně regulovat provoz na pozemních komunikacích, zejména vznik škod, ke kterým v souvislosti s provozem vozidel dochází a jejich eliminaci. Mít vozidlo, být jeho provozovatelem, znamená mít odpovědnost. Cílem právní úpravy je jednak působit preventivně ohledně vzniku škod, jejím předcházením, jednak v případě vzniku škody její náhrada. V současné době se na trhu setkáváme se dvěma odlišně zaměřenými produkty v oblasti škod vzniklých provozem vozidla. Jedním z nich je havarijní pojištění, které je zaloţeno na principu dobrovolnosti a je pouze na vůli majitele vozidla, zda si toto nadstavbové pojištění sjedná. Tento typ chrání samotného majitele pojištěného dopravního prostředku, pokud si škodu způsobí neúmyslně sám, popř. pokud je mu škoda způsobena krádeţí automobilu či ţivelní událostí. Druhým typem je pak pojištění odpovědnosti za 1 Buřík, L. Povinné ručení slaví jubileum, je mu 100 let [online]. [citováno ]. Dostupný z: 2 Buřík, L. Povinné ručení slaví jubileum, je mu 100 let [online]. [citováno ]. Dostupný z: 3 Zákon č. 162/1908 Sb., o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů (automobilů) 4 Centrum dopravního výzkumu. Ročenka dopravy 2007 [online]. [citováno ]. Dostupný z: 5 Bezpojištění.cz. Rizika nepojištěných vozidel [online]. [citováno ]. Dostupný z: 6 ČTK. Počet automobilů v ČR závratně roste [online]. [citováno ]. Dostupný z: 5

6 škodu způsobenou provozem vozidla, pro něţ se u nás vţil název povinné ručení. 7 Tento druh krytí škod je v současné době koncipován jako povinné smluvní pojištění, coţ znamená, ţe vlastník vozidla je povinen pojištění uzavřít, můţe si ovšem zvolit pojistitele dle vlastního výběru, a chrání v prvé řadě poškozené. Říkáme-li, ţe chrání poškozené v prvé řadě, pak ve druhé řadě samozřejmě chrání i škůdce, který vysokou náhradu škody nehradí nárazově sám, ale prostřednictvím pojistitele a je tak chráněn před finančně nepříznivým dopadem vzniku škody. Předmětem této diplomové práce bude z výše uvedených institutů pouze pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to se zaměřením primárně na osobní motorová vozidla, s cílem popsat a zhodnotit stávající právní úpravu v kontextu komunitárního práva, které do problematiky výrazně zasahuje, stručně nastínit jeho vývoj a nejzásadnější změny. Hodnocen bude také vliv mezinárodního práva spočívající především v existenci Systému zelených karet. Úvodní dvě kapitoly této práce by se daly nazvat spíše jako popisné, jejich předmětem je rozbor právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a dále pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla z pohledu historického vývoje, současné právní úpravy a zhodnocení vlivu komunitárního práva. Zbylé dvě kapitoly jsou poněkud praktičtější, zaměřují se na instituty reálného fungování pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a v neposlední řadě na institut zelené karty, která se od minulého roku stala i pro nás jediným potvrzením o uzavření povinného ručení. 7 Toto označení však nelze povaţovat za legislativní zkratku, nemá v právních textech ţádnou oporu 6

7 1. Institut odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel je právní úpravou zakotveno jiţ dlouhou dobu. Poţadavek na právem zakotvený institut odpovědnosti z provozu motorových vozidel plyne ze značného rizika takovéhoto provozu a z jeho výrazných specifik. V popředí stojí silný společenský zájem na ochraně poškozených v důsledku dopravních nehod. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku se odvíjí od občanskoprávní úpravy odpovědnosti za škodu, a proto se v následujících kapitolách pokusím nastínit problematiku odpovědnosti za škodu obecné a zvláštní. Tuto problematiku obecně upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ), a je nutné jej povaţovat za úpravu obecnou k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen ZPOPV ), který problematiku odpovědnosti za škodu blíţe neupravuje. 1.1 Odpovědnost za škodu Občanskoprávní odpovědnost je konstruována v našem právním řádu podle většinového názoru jako právní povinnost sekundární a jako taková vzniká jako nepříznivý důsledek porušení primární právní povinnosti. Jedná se tedy o sankční povinnost. Druhý názor na konstrukci právní odpovědnosti chápe odpovědnost jako latentní součást primární povinnosti a aktivizuje se aţ jejím porušením. Obecně lze vysledovat tyto funkce odpovědnosti: prevenční, satisfakční a represivní. 8 Odpovědnost vzniká v důsledku právem předpokládané právní skutečnosti, která je schopna vyvolat závadný stav. Z druhů odpovědnosti, které zná náš občanský zákoník, nás ve sledovaném případě zajímá odpovědnost za škodu. 9 Konkrétně jde o porušení primární právní povinnosti nezpůsobit jinému škodu. Dle právní teorie by se dalo diskutovat o tom, zda jde o odpovědnost, pokud nedojde k porušení primární povinnosti. Zde se převáţná část shoduje na tom, ţe právní odpovědnost vznikne jiţ na základě konkrétní škodní události, jako je tomu např. 8 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. aj. Občanské právo hmotné vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, a.s., s. 268 an. 9 Dále lze odpovědnost členit na odpovědnost za vady, za prodlení a za bezdůvodné obohacení 7

8 u provozu dopravních prostředků. 10 Tento názor podporuje i právní úprava v občanském zákoníku, kdy v ustanoveních 420a an. OZ nalezneme zvláštní druhy odpovědnosti. 11 Odpovědnost za škodu se můţe projevit v případě porušení smluvního závazku jako smluvní odpovědnost, nebo jako deliktní odpovědnost v případě porušení zákonné povinnosti. Konstrukce odpovědnosti za škodu by měla sledovat společenské zájmy a poskytovat ochranu poškozeným v majetkové i nemajetkové sféře. Kaţdá právní úprava odpovědnosti za škodu vychází zejména z poţadavku na předcházení samotného vzniku neţádoucích stavů, měla by vţdy působit preventivně ve vztahu k porušování právních povinností. Občanský zákoník obsahuje generální klauzuli prevence, obsaţenou v ustanovení 415 OZ, která zní: Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. Tato obecná klauzule je dále prováděna speciálními právními úpravami. V případě odpovědnosti za škodu způsobenou provozem na pozemních komunikacích je nutné zmínit zákon č. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu), který ve svém ustanovení 4 uvádí povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích. Všem účastníkům silničního provozu tak přikazuje chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohroţovali ţivot, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozovali ţivotní prostředí ani neohroţovali ţivot zvířat, přičemţ jsou své chování povinni přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu. Zákon o silničním provozu stanoví další povinnosti účastníku provozu na pozemních komunikacích a jejich ţádoucího chování tak, aby se vzniku škod účinně předcházelo. Občanský zákoník obsahuje dva typy právní odpovědnosti za škodu, které nás v dané věci zajímají. Je to obecná odpovědnost za škodu, upravená v ust. 420 OZ, koncipovaná jako subjektivní odpovědnost, tedy za zavinění. Druhým typem je pak zvláštní druh odpovědnosti za škodu, upravený v ust. 427 OZ, a to odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Tato je koncipována jako odpovědnost objektivní, tedy bez ohledu na zavinění, nebo také odpovědnost za výsledek. 10 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. aj. Občanské právo hmotné vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, a.s., s Viz 420a, 421, 421a, 427 an., 432, 433 an. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 8

9 1.1.1 Obecná odpovědnost za škodu Obecná odpovědnost upravena v ust. 420 OZ je základem pro celé soukromé právo a pouţije se všude tam, kde neexistuje speciální úprava odpovědnosti za škodu. K jejímu vzniku je nutná existence škody, protiprávní jednání, příčinná souvislost mezi jednáním a vznikem škody a zavinění. Nutnost zavinění značí subjektivní povahu odpovědnosti. Odpovědnost vzniká podle tohoto ustanovení pouze na základě protiprávního úkonu, nikoliv i události, coţ souvisí s poţadavkem zavinění. 12 Zavinění je postaveno na principu presumovaného zavinění, coţ znamená, ţe v případě vzniku škody musí všechny náleţitosti vzniku obecné odpovědnosti za škodu prokazovat poškozený. 13 Škůdce naopak prokazuje, ţe škodu nezavinil a je na něm, aby se z odpovědnosti vyvinil. Subjekty obecné odpovědnosti za škodu jsou jak fyzické, tak právnické osoby, předpokladem musí být jejich deliktní způsobilost. V případě motorového vozidla bude povinným subjektem řidič Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků je obsaţena v ust. 427 OZ. Jak jiţ bylo uvedeno výše, je zavedena do českého právního řádu na základě zájmu společnosti na ochraně poškozených bez ohledu na porušení primární právní povinnosti a na zavinění. Tento typ odpovědnosti je konstruován jako objektivní odpovědnost, bez poţadavku na prokazování zavinění. Předpokladem jejího vzniku je právem aprobovaná škodní událost, vznik škody a příčinná souvislost mezi událostí a škodou. Důvodem, proč je odpovědnost z provozu dopravních prostředků formulována jako objektivní, je, ţe tato činnost představuje pro své okolí větší riziko, které můţe vést ke škodám na majetku, zdraví a ţivotech často i při vynaloţení úsilí o jeho odvrácení, spojené s větší nebezpečností a poţadavkem na přísnější pojetí odpovědnosti. Odpovědnost ovšem nemusí být zcela absolutní, je moţné se jí zprostit ze zákonem předpokládaných liberačních důvodů v ust. 428 OZ. Provozovatel se můţe odpovědnosti zprostit, prokáţe-li, ţe škodě nemohl zabránit ani při vynaloţení veškerého úsilí, které po něm lze spravedlivě poţadovat. Musí se přitom jednat o tzv. vnější škodní událost. Důkazní břemeno přitom zůstává na jeho straně. Liberovat se není moţné v případě, ţe škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu tzv. vnitřní škodní 12 Fiala, J.; Kindl, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. aj. Občanské právo hmotné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s

10 událost. Dalším liberačním důvodem podle ust. 441 OZ je pak zavinění poškozeného, kdy škoda nevznikne v důsledku ţádné okolnosti mající původ v provozu dopravního prostředku. Odpovědnost je deliktní, která vzniká zvlášť kvalifikovanou škodnou událostí, nevyţaduje se existence protiprávního úkonu. V provozu dopravního prostředku však často škodní události předchází protiprávní úkon, spočívající zejména v porušení některého ustanovení silničního zákona. 14 Škodní událost je vyvolaná zvláštní povahou provozu dopravního prostředku, která spočívá v různých jevech a vlastnostech provozu dopravních prostředků, které jsou mu vlastní a které vyvolávají jeho určitou nebezpečnost. Mohou jimi být např. technická stránka provozu - rychlost, sloţitost provozního zařízení, nedostatky a vady materiálu apod. 15 Provozem dopravního prostředku je nutné dle praxe rozumět doba chodu motoru vozidla, jízda vozidla i příprava k ní, stejně jako úkony při manipulaci s vozidlem a při jeho údrţbě Provozovatel vozidla Subjektem tohoto typu zvláštní odpovědnosti je provozovatel. Podle komentáře k občanskému zákoníku je provozovatelem osoba, která má právní a faktickou moţnost s dopravním prostředkem disponovat, vykonává na vozidlo dlouhodobý vliv a má moţnost a povinnost jej udrţovat v nezávadném technickém stavu. Zpravidla se jedná o vlastníka (který ovšem nemusí být vţdy totoţný s osobou zapsanou v technickém průkazu vozidla). OZ uvádí dvě skupiny provozovatelů - jednak provozovatel uvedený v odst OZ podnikatel v oblasti dopravy a jednak tzv. jiný provozovatel dle odst. 2 téhoţ paragrafu. V prvním případě se jedná o fyzické a právnické osoby provozující dopravu dopravce, tj. subjekty, u nichţ provoz dopravy spadá do předmětu jejich činnosti. Nezáleţí na tom, o jaký druh dopravního prostředku se jedná (motorový či bezmotorový), ani na tom, zda jde o dopravu individuální či hromadnou K tomu viz rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 7 Co 193/74: Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků se posuzuje podle ustanovení 427 OZ jen tehdy, je-li tato škoda vyvolána zvláštní povahou provozu dopravního prostředku, a nikoli tedy byla-li způsobena porušením právní povinnosti v souvislosti s provozem dopravního prostředku škoda nevyvolaná povahou tohoto provozu. 15 Fiala, J.; Kindl, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, Karfíková, M; Přikryl, P.; Čechová, J. Základy pojišťovacího práva. 1. vydání. Praha: Orac, s.r.o., 2001, s Fiala, J.; Kindl, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009,

11 Ve druhém případě jmenuje OZ jiného provozovatele motorového vozidla, motorového plavidla a provozovatele letadla. Ve většině případů bude takto odpovídat vlastník vozidla. Nemusí to být pravidlem, jelikoţ osoba provozovatele můţe být odlišná od osoby vlastníka. Tak tomu můţe být např. při koupi vozu na leasing, kdy provozovatelem vozidla je podle soudní praxe nájemce vozu na leasing, pokud po dobu trvání leasingu a uţívání dopravního prostředku hradí náklady na jeho provoz a s jeho provozem související. 18 Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou provozem vozidla ve dvou případech stanovených v ust. 430 OZ, a sice pokud je vozidlo v opravě, stane se po tuto dobu provozovatelem vozidla provozovatel opravny, a dále, pokud se vozidla zmocní neoprávněná osoba bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. V obou případech odpovídá přímo osoba, která škodu třetí osobě způsobila. Je tak odstraněna přílišná tvrdost konstrukce objektivní odpovědnosti, která by na provozovatele bez těchto důvodů byla kladena i v případě, kdy by důsledky svým jednáním nijak nemohl ovlivnit Zvláštní povaha provozu Zvláštní povaha provozu, která není legislativně blíţe definována, je předpokladem vzniku škodné události spočívající ve zvýšeném nebezpečném působení na okolí, schopná způsobit závaţnou škodu. Jedná se o působení na okolí či dovnitř způsobem, který je projevem typických vlastností provozu, jehoţ součástí je určitá nebezpečnost vzhledem k rychlosti, síle apod., náročnost na ovládání a technická sloţitost, coţ můţe potenciálně vyvolat nepříznivý škodlivý účinek. 19 O okolnosti mající původ ve zvláštní povaze provozu vozidla jde v případě rychlé jízdy, jízdy v protisměru, defektu pneumatiky, špatného technického stavu vozidla, mikrospánku, zdravotního stavu řidiče apod. Pokud se jedná o okolnosti mající původ v provozu tzv. vnitřní škodní událost, není moţné se odpovědnosti za škodu zbavit, liberovat se. Provozovatel bude vţdy 18 K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu v Brně ze dne , sp.zn. 25 Cdo 2563/2005: V případě tzv. leasingu je třeba při určení provozovatele vozidla posoudit podle obsahu příslušné smlouvy, jaký rozsah práv k vozidlu vlastník převedl na leasingového nájemce. Za provozovatele vozidla nelze leasingového nájemce povaţovat tehdy, jestliţe podle smlouvy byl oprávněn vozidlo za úplatu uţívat obvyklým způsobem, aniţ na něm směl provádět technické úpravy s výjimkou nutných oprav, měl hradit pouze údrţbu a opravy vozidla a nebyl povinen vozidlo pojistit (pouze připojistit při cestě do zahraničí), přičemţ pojištění vozidla včetně zákonného pojištění bylo zahrnuto v půjčovném. 19 Škárová, M.; Vojtek, P. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků [online]. [citováno ]. Dostupný z: 11

12 odpovědný za škodu v důsledku náhlého selhání brzd, vady materiálu i svého náhlého nepříznivého zdravotního stavu. Liberovat se naopak půjde v případě tzv. vnější škodní události, např. ţivelné pohromy, zásahu blesku apod., ovšem pouze za předpokladu, ţe k odvrácení škody vynaloţil veškeré úsilí, které je od něho moţno objektivně poţadovat Střet provozů Střet provozů se řídí ust. 431 OZ. I zde je odpovědnost zaloţena na objektivním principu, je ovšem moţné říci, ţe zavinění by slouţilo jako korektiv. Lze tedy přihlédnout k příčinám spočívajícím v porušení právní povinnosti jednoho z provozovatelů v protiprávním úkonu a zohlednit tak míru účasti na odpovědnosti za škodu. Ustanovení o střetu provozů řeší vypořádání provozovatelů, dojde-li mezi nimi ke střetu a je-li tím způsobena některému provozovateli škoda. V takovém případě odpovídají zúčastněné provozy dle míry účasti na způsobení vzniklé škody. Jedná se zde o širší pojem neţ střet dopravních prostředků - nevyţaduje se přímá sráţka, nýbrţ stačí vyvolání škodní události chybou jiného provozovatele. Např. odtrţení části jedoucího vozidla, které vede k poškození druhého vozidla, újmě na zdraví nebo dokonce k smrti provozovatele v tomto vozidle, pohonné hmoty vytékající z jedoucích vozidel nebo špatná kvalita osvětlení stojících vozidel, do kterých najela vozidla jiná, věc vyhozená z jiného vozidla, náraz protijedoucího vozidla do zastaveného vozidla. 20 Pokud by byla při střetu způsobena škoda třetí osobě, odpovídají provozovatelé společně a nerozdílně, ve znění 438 odst. 1 OZ Vztah 420 a 427 Občanského zákoníku Co se týče vztahu obou shora uvedených druhů odpovědností, nelze vyloučit jejich souběh. Tato situace nastane v případě, kdy provozovatel vozidlo krátkodobě půjčí jiné osobě. Bude se zde lišit osoba řidiče od provozovatele vozidla. Je tedy moţné, aby za škodu, za níţ odpovídá provozovatel vozidla podle ust. 427 OZ, odpovídal pro porušení právní povinnosti za stejnou škodu i řidič vozidla podle ust. 420 OZ 21, s výjimkou případu, kdy řidič bude v zaměstnaneckém poměru k provozovateli (viz. 420 odst. 2 OZ). V takovém případě odpovídají oba škůdci společně a nerozdílně podle ust. 438 OZ. Pokud tedy bude 20 K tomu např. rozsudek NS ČSR ze dne , sp. zn. 2 Cz 10/74, stanovisko NS ČSSR ze dne , sp. zn. Cpjf 93/71 21 Usnesení NS ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 271/

13 poškozený vymáhat náhradu škody po provozovateli, ten má potom právo na regresní úhradu vůči řidiči vozidla. 1.2 Vzájemný vztah odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu Mezi instituty odpovědnosti za škodu a jejím pojištěním nelze v ţádném případě klást rovnítko. Vznikne-li třetí osobě škoda, za kterou je odpovědná podle ust. OZ pojištěná osoba, pak pojišťovna tuto škodu poškozenému sice nahradí, čímţ splní svůj závazek z titulu pojištění odpovědnosti za škodu vůči pojištěnému, nevstupuje ovšem do právního postavení škůdce a není tak poškozenému odpovědná namísto něj. Odpovědnostní vztah mezi škůdcem a poškozeným se v důsledku existence pojistné smlouvy nemění. Poškozený má přímé právo na náhradu škody vůči pojistiteli. Institut pojištění odpovědnosti za škody tedy nenahrazuje institut odpovědnosti za škody, můţeme ale říci, ţe v dané věci posiluje postavení poškozeného, jelikoţ pojištěním škůdce je mu garantovaná včasná náhrada škody ve stanovené výši. Rozdíly mezi odpovědností a pojištěním lze spatřovat především v důvodu jejich vzniku, kdyţ odpovědnost vzniká jako následek porušení právní povinnosti, příp. škodní události, naproti tomu pojištění vzniká na základě smlouvy. Plnění pojistitele má vţdy finanční povahu. Tyto úzce spolu související, avšak samostatné instituty se dále liší i rozsahem závazků, kdyţ rozsah náhrady škody závisí na rozsahu škody způsobené, naproti tomu se rozsah plnění pojistitele řídí pojistnými podmínkami a obsahem pojistné smlouvy Velebová, E. Smluvní a zákonné pojištění. 1. vydání. Praha: Linde, 1993, s

14 2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zvláštní povaha provozu vozidla s sebou nese značné riziko vzniku nemalých škod, jejichţ závaţnost vyţaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Proto je v zájmu celé společnosti, aby byli pojištěni pro případ škody způsobené třetím osobám provozem motorových nekolejových a jejich přípojných vozidel všichni účastníci silničního provozu, 23 a je tedy zákonem upraveno, ţe pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěním povinným, bez něhoţ motorové vozidlo nelze provozovat. Pojištění není ponecháno na vůli provozovatele vozidla a je provozováno v drtivé většině zemí světa včetně České republiky jako povinné smluvní, s ohledem na obrovské materiální škody, nepříznivý význam škod způsobených na zdraví a na ţivotech a na omezené finanční moţnosti těch, kteří jsou za případný vznik těchto škod odpovědní. Pojištění chrání osobu poškozeného, jelikoţ ten není odkázán v případě vzniku škody na finanční situaci škůdce, ale chrání taktéţ škůdce pojištěného, který nemusí škodu hradit bezprostředně sám. 2.1 Pojištění obecně Termín pojištění vyjadřuje přesun rizika na instituci provozující pojištění. Je to ekonomický a společenský nástroj slouţící k finanční eliminaci negativních důsledků právem aprobovaných nahodilých událostí. 24 Pojištění zahrnujeme pod finanční sluţby. Jeho předmětem je poskytování ochrany za úplatu, kdy pojištěný subjekt má nárok vůči pojišťovně na úhradu škody vzniklé třetí osobě, pokud za škodu pojištěný odpovídá. K právní úpravě pojištění, pojišťovnictví a pojišťoven pouze konstatuji, ţe současná právní úprava podléhá taktéţ harmonizaci práva EU a zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 zpracovává poţadavky směrnic v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění v reţimu Solvency II. 25 V oblasti EHP tak funguje jednotný pojistný trh, kdy na základě povolení v jednom členském státě můţe pojišťovna poskytovat své sluţby na území jiného členského státu. Dle různých kritérií lze pojištění členit na dobrovolné a povinné, na ţivotní a neţivotní, dle účelu pojištění na škodové (účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku 23 Čejková, V.; Nečas, S. Pojišťovnictví. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Ducháčková, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vydání. Praha: Ekopress, s.r.o.,2009, s Jedná se o směrnice č. 78/473/EHS, 83/349/EHS, 87/343/EHS, 88/357/EHS, 90/618/EHS, 91/371/EHS, 91/674/EHS, 92/49/EHS, 95/26/ES, 98/78/ES, 2000/26/ES, 2001/17/ES, 2001/13/ES, 2002/47/ES, 2002/83/ES, 2002/87/ES, 2002/92/ES, 2004/66/ES, 2005/1/ES, 2005/68/ES a 2007/44/ES 14

15 pojistné události) a obnosové (účelem je získání dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události), dle délky trvání na krátkodobé (uzavírané na dobu kratší neţ jeden rok) a dlouhodobé (patří mezi ně i pojištění na dobu neurčitou) a dle předmětu pojištění na pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škodu Pojištění dobrovolné vs. povinné Pojištění lze obecně členit na dobrovolné, které je zaloţeno pojistnou smlouvou uzavřenou na základě vůle zájemce o pojištění, a povinné. Povinné pojištění je moţné dále členit na povinné smluvní, jehoţ základem je taktéţ pojistná smlouva, ovšem povinnost jí uzavřít je stanovena právním předpisem a zákonné, kdy pojištění plyne přímo z právního předpisu, který přímo určuje pojistné podmínky. 27 V současné době pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku platí princip povinného smluvního pojištění Pojištění životní vs. neživotní Dalším způsobem členění pojištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), je na pojištění ţivotní a neţivotní. Neţivotní pojištění zahrnuje především pojištění majetku, nemoci, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a jiné uvedené v příloze č. 1 k zák. č. 277/2009 v části B, naproti tomu pojištění ţivotní zahrnuje pojištění zdravotní, pro případ smrti, důchodové a jiné uvedené v části A jmenované přílohy. Kritérium dělení je přitom způsob tvorby technických rezerv. V případě neţivotních pojištění, tzv. rizikových, spočívá riziko v tom, ţe pojistitel nemůţe dopředu určit, zda pojistná událost nastane a tedy, zdali bude pojistné plnění poskytovat. Pojistná rezerva se v tomto případě stanoví dle rozsahu pojištěného rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistné události. 28 Co se týče pojištění ţivotního, neboli rezervotvorného, pak se technická rezerva vytváří na pojistné události vţdy. Je zcela jasné, ţe pojistná událost v budoucnu nastane. Pojištění odpovědnosti za škodu v našem případě spadá do rozsahu neţivotního pojištění. 26 Čejková, V.; Nečas, S. Pojišťovnictví. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Podle pojistné teorie není zákonné pojištění pojištěním v pravém slova smyslu, neboť nesplňuje zcela definici pojištění, zejména se příspěvek neodvíjí od výše rizika, ale výše pojistného je určena pevně. K tomu viz Ducháčková, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009, s Čejková, V.; Nečas, S. Pojišťovnictví. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Zákonné pojištění úvod do problematiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače se

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením 1. Žijí v domnění, že když vozidlo neprovozují, nemusí platit pojištění. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Karolína Růžičková Právní úprava regresních nároků v soukromoprávním pojištění Diplomová práce Olomouc 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více