Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.

2 Mé poděkování patří doc. JUDr. Filipu Křepelkovi, Ph.D., za odborné vedení této práce, za cenné rady a pomoc při jejím zpracování, dále panu Zdeňku Filipovi z České kanceláře pojistitelů a panu Günteru Albrechtovi z Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs za cenné praktické rady, a mé rodině za trpělivost a podporu. 2

3 Obsah Úvod Institut odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku Odpovědnost za škodu Obecná odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Provozovatel vozidla Zvláštní povaha provozu Střet provozů Vztah 420 a 427 Občanského zákoníku Vzájemný vztah odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění obecně Pojištění dobrovolné vs. povinné Pojištění ţivotní vs. neţivotní Historie právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR Právní úprava do roku Zákonné vs. smluvní pojištění? Právní úprava od roku Současná právní úprava pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR Prameny Česká kancelář pojistitelů Informační středisko Garanční fond Trendy právní úpravy Propojení pojištění s bodovým systémem Pojištění odpovědnosti řidičů Exkurs do rakouské právní úpravy Právní rámec Rozsah pojistného krytí Pojistné Odškodnění obětí Trendy právní úpravy Vliv komunitárního práva První, druhá a třetí motorová směrnice Čtvrtá motorová směrnice Pátá motorová směrnice Kodifikovaná směrnice Praxe pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vznik pojištění Rozsah náhrady škody Škoda na zdraví a na ţivotě Věcné škody Pojistné

4 3.3.1 Databáze škod povinného ručení Pojistné plnění Limity pojistného plnění Likvidace pojistné události Regresy pojistitele Promlčení práv z pojištění Zánik pojištění Nepojištěné vozidlo Sankce Příspěvek do garančního fondu Sankce za přestupky Škoda způsobená nepojištěným vozidlem Praxe řešení nehod se zahraničním prvkem Dopravní nehoda v ČR Škůdce české vozidlo Škůdce zahraniční vozidlo Dopravní nehoda v zahraničí Škůdce české vozidlo Škůdce zahraniční vozidlo Institut škodního zástupce Zelená karta Systém zelených karet Historie vzniku Institucionální zabezpečení Rada Kanceláří Národní kanceláře Právní rámec Interní pravidla Dvoustranné dohody Vliv Evropské unie Mechanismus fungování Územní rozsah zelené karty Varianty zelené karty Hraniční pojištění Federace národních asociací pojišťoven CEA Závěr Resumé Seznam pouţitých pramenů a literatury Přílohy

5 Úvod Automobilová historie se začíná psát v roce 1886, kdy podal Karl Benz ţádost o zaregistrování novinky Patent Motorwagen - tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem, na základě níţ mu byl udělen říšský patent. 1 V dopravě tak nastala rozhodující chvíle pro techniku. Prvním středoevropským úspěchem se stal automobil značky Tatra Kopřivnice z roku Automobily se začaly rychle rozmáhat především v Praze, postupem času i mezi ostatní obyvatelstvo. 2 První právní regulací v oblasti pojištění provozu na pozemních komunikacích byl zákon o povinném ručení z roku Podle Centra dopravního výzkumu se počet registrovaných automobilů v České republice v roce 2007 pohyboval kolem 4,3 mil. kusů. 4 K dnešnímu dni je u nás registrovaných jiţ 6,9 mil. vozidel, 5 v Evropské unii je to pak 231 mil. osobních aut. 6 S postupným rozvojem automobilismu a techniky vůbec se zvyšuje i riziko, které takový provoz ruku v ruce provází. Majitelé vozidel jsou mobilnější, ale také čelí denně nebezpečnějším situacím, které mohou vyústit dopravní nehodou se způsobením škody na majetku, na zdraví a na ţivotech. Z tohoto důvodu je nutné právně regulovat provoz na pozemních komunikacích, zejména vznik škod, ke kterým v souvislosti s provozem vozidel dochází a jejich eliminaci. Mít vozidlo, být jeho provozovatelem, znamená mít odpovědnost. Cílem právní úpravy je jednak působit preventivně ohledně vzniku škod, jejím předcházením, jednak v případě vzniku škody její náhrada. V současné době se na trhu setkáváme se dvěma odlišně zaměřenými produkty v oblasti škod vzniklých provozem vozidla. Jedním z nich je havarijní pojištění, které je zaloţeno na principu dobrovolnosti a je pouze na vůli majitele vozidla, zda si toto nadstavbové pojištění sjedná. Tento typ chrání samotného majitele pojištěného dopravního prostředku, pokud si škodu způsobí neúmyslně sám, popř. pokud je mu škoda způsobena krádeţí automobilu či ţivelní událostí. Druhým typem je pak pojištění odpovědnosti za 1 Buřík, L. Povinné ručení slaví jubileum, je mu 100 let [online]. [citováno ]. Dostupný z: 2 Buřík, L. Povinné ručení slaví jubileum, je mu 100 let [online]. [citováno ]. Dostupný z: 3 Zákon č. 162/1908 Sb., o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů (automobilů) 4 Centrum dopravního výzkumu. Ročenka dopravy 2007 [online]. [citováno ]. Dostupný z: 5 Bezpojištění.cz. Rizika nepojištěných vozidel [online]. [citováno ]. Dostupný z: 6 ČTK. Počet automobilů v ČR závratně roste [online]. [citováno ]. Dostupný z: 5

6 škodu způsobenou provozem vozidla, pro něţ se u nás vţil název povinné ručení. 7 Tento druh krytí škod je v současné době koncipován jako povinné smluvní pojištění, coţ znamená, ţe vlastník vozidla je povinen pojištění uzavřít, můţe si ovšem zvolit pojistitele dle vlastního výběru, a chrání v prvé řadě poškozené. Říkáme-li, ţe chrání poškozené v prvé řadě, pak ve druhé řadě samozřejmě chrání i škůdce, který vysokou náhradu škody nehradí nárazově sám, ale prostřednictvím pojistitele a je tak chráněn před finančně nepříznivým dopadem vzniku škody. Předmětem této diplomové práce bude z výše uvedených institutů pouze pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to se zaměřením primárně na osobní motorová vozidla, s cílem popsat a zhodnotit stávající právní úpravu v kontextu komunitárního práva, které do problematiky výrazně zasahuje, stručně nastínit jeho vývoj a nejzásadnější změny. Hodnocen bude také vliv mezinárodního práva spočívající především v existenci Systému zelených karet. Úvodní dvě kapitoly této práce by se daly nazvat spíše jako popisné, jejich předmětem je rozbor právní úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a dále pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla z pohledu historického vývoje, současné právní úpravy a zhodnocení vlivu komunitárního práva. Zbylé dvě kapitoly jsou poněkud praktičtější, zaměřují se na instituty reálného fungování pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a v neposlední řadě na institut zelené karty, která se od minulého roku stala i pro nás jediným potvrzením o uzavření povinného ručení. 7 Toto označení však nelze povaţovat za legislativní zkratku, nemá v právních textech ţádnou oporu 6

7 1. Institut odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel je právní úpravou zakotveno jiţ dlouhou dobu. Poţadavek na právem zakotvený institut odpovědnosti z provozu motorových vozidel plyne ze značného rizika takovéhoto provozu a z jeho výrazných specifik. V popředí stojí silný společenský zájem na ochraně poškozených v důsledku dopravních nehod. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku se odvíjí od občanskoprávní úpravy odpovědnosti za škodu, a proto se v následujících kapitolách pokusím nastínit problematiku odpovědnosti za škodu obecné a zvláštní. Tuto problematiku obecně upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ), a je nutné jej povaţovat za úpravu obecnou k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen ZPOPV ), který problematiku odpovědnosti za škodu blíţe neupravuje. 1.1 Odpovědnost za škodu Občanskoprávní odpovědnost je konstruována v našem právním řádu podle většinového názoru jako právní povinnost sekundární a jako taková vzniká jako nepříznivý důsledek porušení primární právní povinnosti. Jedná se tedy o sankční povinnost. Druhý názor na konstrukci právní odpovědnosti chápe odpovědnost jako latentní součást primární povinnosti a aktivizuje se aţ jejím porušením. Obecně lze vysledovat tyto funkce odpovědnosti: prevenční, satisfakční a represivní. 8 Odpovědnost vzniká v důsledku právem předpokládané právní skutečnosti, která je schopna vyvolat závadný stav. Z druhů odpovědnosti, které zná náš občanský zákoník, nás ve sledovaném případě zajímá odpovědnost za škodu. 9 Konkrétně jde o porušení primární právní povinnosti nezpůsobit jinému škodu. Dle právní teorie by se dalo diskutovat o tom, zda jde o odpovědnost, pokud nedojde k porušení primární povinnosti. Zde se převáţná část shoduje na tom, ţe právní odpovědnost vznikne jiţ na základě konkrétní škodní události, jako je tomu např. 8 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. aj. Občanské právo hmotné vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, a.s., s. 268 an. 9 Dále lze odpovědnost členit na odpovědnost za vady, za prodlení a za bezdůvodné obohacení 7

8 u provozu dopravních prostředků. 10 Tento názor podporuje i právní úprava v občanském zákoníku, kdy v ustanoveních 420a an. OZ nalezneme zvláštní druhy odpovědnosti. 11 Odpovědnost za škodu se můţe projevit v případě porušení smluvního závazku jako smluvní odpovědnost, nebo jako deliktní odpovědnost v případě porušení zákonné povinnosti. Konstrukce odpovědnosti za škodu by měla sledovat společenské zájmy a poskytovat ochranu poškozeným v majetkové i nemajetkové sféře. Kaţdá právní úprava odpovědnosti za škodu vychází zejména z poţadavku na předcházení samotného vzniku neţádoucích stavů, měla by vţdy působit preventivně ve vztahu k porušování právních povinností. Občanský zákoník obsahuje generální klauzuli prevence, obsaţenou v ustanovení 415 OZ, která zní: Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. Tato obecná klauzule je dále prováděna speciálními právními úpravami. V případě odpovědnosti za škodu způsobenou provozem na pozemních komunikacích je nutné zmínit zákon č. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu), který ve svém ustanovení 4 uvádí povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích. Všem účastníkům silničního provozu tak přikazuje chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohroţovali ţivot, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozovali ţivotní prostředí ani neohroţovali ţivot zvířat, přičemţ jsou své chování povinni přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu. Zákon o silničním provozu stanoví další povinnosti účastníku provozu na pozemních komunikacích a jejich ţádoucího chování tak, aby se vzniku škod účinně předcházelo. Občanský zákoník obsahuje dva typy právní odpovědnosti za škodu, které nás v dané věci zajímají. Je to obecná odpovědnost za škodu, upravená v ust. 420 OZ, koncipovaná jako subjektivní odpovědnost, tedy za zavinění. Druhým typem je pak zvláštní druh odpovědnosti za škodu, upravený v ust. 427 OZ, a to odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Tato je koncipována jako odpovědnost objektivní, tedy bez ohledu na zavinění, nebo také odpovědnost za výsledek. 10 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. aj. Občanské právo hmotné vydání. Praha: Nakladatelství ASPI, a.s., s Viz 420a, 421, 421a, 427 an., 432, 433 an. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů 8

9 1.1.1 Obecná odpovědnost za škodu Obecná odpovědnost upravena v ust. 420 OZ je základem pro celé soukromé právo a pouţije se všude tam, kde neexistuje speciální úprava odpovědnosti za škodu. K jejímu vzniku je nutná existence škody, protiprávní jednání, příčinná souvislost mezi jednáním a vznikem škody a zavinění. Nutnost zavinění značí subjektivní povahu odpovědnosti. Odpovědnost vzniká podle tohoto ustanovení pouze na základě protiprávního úkonu, nikoliv i události, coţ souvisí s poţadavkem zavinění. 12 Zavinění je postaveno na principu presumovaného zavinění, coţ znamená, ţe v případě vzniku škody musí všechny náleţitosti vzniku obecné odpovědnosti za škodu prokazovat poškozený. 13 Škůdce naopak prokazuje, ţe škodu nezavinil a je na něm, aby se z odpovědnosti vyvinil. Subjekty obecné odpovědnosti za škodu jsou jak fyzické, tak právnické osoby, předpokladem musí být jejich deliktní způsobilost. V případě motorového vozidla bude povinným subjektem řidič Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků je obsaţena v ust. 427 OZ. Jak jiţ bylo uvedeno výše, je zavedena do českého právního řádu na základě zájmu společnosti na ochraně poškozených bez ohledu na porušení primární právní povinnosti a na zavinění. Tento typ odpovědnosti je konstruován jako objektivní odpovědnost, bez poţadavku na prokazování zavinění. Předpokladem jejího vzniku je právem aprobovaná škodní událost, vznik škody a příčinná souvislost mezi událostí a škodou. Důvodem, proč je odpovědnost z provozu dopravních prostředků formulována jako objektivní, je, ţe tato činnost představuje pro své okolí větší riziko, které můţe vést ke škodám na majetku, zdraví a ţivotech často i při vynaloţení úsilí o jeho odvrácení, spojené s větší nebezpečností a poţadavkem na přísnější pojetí odpovědnosti. Odpovědnost ovšem nemusí být zcela absolutní, je moţné se jí zprostit ze zákonem předpokládaných liberačních důvodů v ust. 428 OZ. Provozovatel se můţe odpovědnosti zprostit, prokáţe-li, ţe škodě nemohl zabránit ani při vynaloţení veškerého úsilí, které po něm lze spravedlivě poţadovat. Musí se přitom jednat o tzv. vnější škodní událost. Důkazní břemeno přitom zůstává na jeho straně. Liberovat se není moţné v případě, ţe škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu tzv. vnitřní škodní 12 Fiala, J.; Kindl, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. aj. Občanské právo hmotné vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s

10 událost. Dalším liberačním důvodem podle ust. 441 OZ je pak zavinění poškozeného, kdy škoda nevznikne v důsledku ţádné okolnosti mající původ v provozu dopravního prostředku. Odpovědnost je deliktní, která vzniká zvlášť kvalifikovanou škodnou událostí, nevyţaduje se existence protiprávního úkonu. V provozu dopravního prostředku však často škodní události předchází protiprávní úkon, spočívající zejména v porušení některého ustanovení silničního zákona. 14 Škodní událost je vyvolaná zvláštní povahou provozu dopravního prostředku, která spočívá v různých jevech a vlastnostech provozu dopravních prostředků, které jsou mu vlastní a které vyvolávají jeho určitou nebezpečnost. Mohou jimi být např. technická stránka provozu - rychlost, sloţitost provozního zařízení, nedostatky a vady materiálu apod. 15 Provozem dopravního prostředku je nutné dle praxe rozumět doba chodu motoru vozidla, jízda vozidla i příprava k ní, stejně jako úkony při manipulaci s vozidlem a při jeho údrţbě Provozovatel vozidla Subjektem tohoto typu zvláštní odpovědnosti je provozovatel. Podle komentáře k občanskému zákoníku je provozovatelem osoba, která má právní a faktickou moţnost s dopravním prostředkem disponovat, vykonává na vozidlo dlouhodobý vliv a má moţnost a povinnost jej udrţovat v nezávadném technickém stavu. Zpravidla se jedná o vlastníka (který ovšem nemusí být vţdy totoţný s osobou zapsanou v technickém průkazu vozidla). OZ uvádí dvě skupiny provozovatelů - jednak provozovatel uvedený v odst OZ podnikatel v oblasti dopravy a jednak tzv. jiný provozovatel dle odst. 2 téhoţ paragrafu. V prvním případě se jedná o fyzické a právnické osoby provozující dopravu dopravce, tj. subjekty, u nichţ provoz dopravy spadá do předmětu jejich činnosti. Nezáleţí na tom, o jaký druh dopravního prostředku se jedná (motorový či bezmotorový), ani na tom, zda jde o dopravu individuální či hromadnou K tomu viz rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne , sp. zn. 7 Co 193/74: Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků se posuzuje podle ustanovení 427 OZ jen tehdy, je-li tato škoda vyvolána zvláštní povahou provozu dopravního prostředku, a nikoli tedy byla-li způsobena porušením právní povinnosti v souvislosti s provozem dopravního prostředku škoda nevyvolaná povahou tohoto provozu. 15 Fiala, J.; Kindl, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, Karfíková, M; Přikryl, P.; Čechová, J. Základy pojišťovacího práva. 1. vydání. Praha: Orac, s.r.o., 2001, s Fiala, J.; Kindl, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009,

11 Ve druhém případě jmenuje OZ jiného provozovatele motorového vozidla, motorového plavidla a provozovatele letadla. Ve většině případů bude takto odpovídat vlastník vozidla. Nemusí to být pravidlem, jelikoţ osoba provozovatele můţe být odlišná od osoby vlastníka. Tak tomu můţe být např. při koupi vozu na leasing, kdy provozovatelem vozidla je podle soudní praxe nájemce vozu na leasing, pokud po dobu trvání leasingu a uţívání dopravního prostředku hradí náklady na jeho provoz a s jeho provozem související. 18 Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou provozem vozidla ve dvou případech stanovených v ust. 430 OZ, a sice pokud je vozidlo v opravě, stane se po tuto dobu provozovatelem vozidla provozovatel opravny, a dále, pokud se vozidla zmocní neoprávněná osoba bez vědomí nebo proti vůli provozovatele. V obou případech odpovídá přímo osoba, která škodu třetí osobě způsobila. Je tak odstraněna přílišná tvrdost konstrukce objektivní odpovědnosti, která by na provozovatele bez těchto důvodů byla kladena i v případě, kdy by důsledky svým jednáním nijak nemohl ovlivnit Zvláštní povaha provozu Zvláštní povaha provozu, která není legislativně blíţe definována, je předpokladem vzniku škodné události spočívající ve zvýšeném nebezpečném působení na okolí, schopná způsobit závaţnou škodu. Jedná se o působení na okolí či dovnitř způsobem, který je projevem typických vlastností provozu, jehoţ součástí je určitá nebezpečnost vzhledem k rychlosti, síle apod., náročnost na ovládání a technická sloţitost, coţ můţe potenciálně vyvolat nepříznivý škodlivý účinek. 19 O okolnosti mající původ ve zvláštní povaze provozu vozidla jde v případě rychlé jízdy, jízdy v protisměru, defektu pneumatiky, špatného technického stavu vozidla, mikrospánku, zdravotního stavu řidiče apod. Pokud se jedná o okolnosti mající původ v provozu tzv. vnitřní škodní událost, není moţné se odpovědnosti za škodu zbavit, liberovat se. Provozovatel bude vţdy 18 K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu v Brně ze dne , sp.zn. 25 Cdo 2563/2005: V případě tzv. leasingu je třeba při určení provozovatele vozidla posoudit podle obsahu příslušné smlouvy, jaký rozsah práv k vozidlu vlastník převedl na leasingového nájemce. Za provozovatele vozidla nelze leasingového nájemce povaţovat tehdy, jestliţe podle smlouvy byl oprávněn vozidlo za úplatu uţívat obvyklým způsobem, aniţ na něm směl provádět technické úpravy s výjimkou nutných oprav, měl hradit pouze údrţbu a opravy vozidla a nebyl povinen vozidlo pojistit (pouze připojistit při cestě do zahraničí), přičemţ pojištění vozidla včetně zákonného pojištění bylo zahrnuto v půjčovném. 19 Škárová, M.; Vojtek, P. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků [online]. [citováno ]. Dostupný z: 11

12 odpovědný za škodu v důsledku náhlého selhání brzd, vady materiálu i svého náhlého nepříznivého zdravotního stavu. Liberovat se naopak půjde v případě tzv. vnější škodní události, např. ţivelné pohromy, zásahu blesku apod., ovšem pouze za předpokladu, ţe k odvrácení škody vynaloţil veškeré úsilí, které je od něho moţno objektivně poţadovat Střet provozů Střet provozů se řídí ust. 431 OZ. I zde je odpovědnost zaloţena na objektivním principu, je ovšem moţné říci, ţe zavinění by slouţilo jako korektiv. Lze tedy přihlédnout k příčinám spočívajícím v porušení právní povinnosti jednoho z provozovatelů v protiprávním úkonu a zohlednit tak míru účasti na odpovědnosti za škodu. Ustanovení o střetu provozů řeší vypořádání provozovatelů, dojde-li mezi nimi ke střetu a je-li tím způsobena některému provozovateli škoda. V takovém případě odpovídají zúčastněné provozy dle míry účasti na způsobení vzniklé škody. Jedná se zde o širší pojem neţ střet dopravních prostředků - nevyţaduje se přímá sráţka, nýbrţ stačí vyvolání škodní události chybou jiného provozovatele. Např. odtrţení části jedoucího vozidla, které vede k poškození druhého vozidla, újmě na zdraví nebo dokonce k smrti provozovatele v tomto vozidle, pohonné hmoty vytékající z jedoucích vozidel nebo špatná kvalita osvětlení stojících vozidel, do kterých najela vozidla jiná, věc vyhozená z jiného vozidla, náraz protijedoucího vozidla do zastaveného vozidla. 20 Pokud by byla při střetu způsobena škoda třetí osobě, odpovídají provozovatelé společně a nerozdílně, ve znění 438 odst. 1 OZ Vztah 420 a 427 Občanského zákoníku Co se týče vztahu obou shora uvedených druhů odpovědností, nelze vyloučit jejich souběh. Tato situace nastane v případě, kdy provozovatel vozidlo krátkodobě půjčí jiné osobě. Bude se zde lišit osoba řidiče od provozovatele vozidla. Je tedy moţné, aby za škodu, za níţ odpovídá provozovatel vozidla podle ust. 427 OZ, odpovídal pro porušení právní povinnosti za stejnou škodu i řidič vozidla podle ust. 420 OZ 21, s výjimkou případu, kdy řidič bude v zaměstnaneckém poměru k provozovateli (viz. 420 odst. 2 OZ). V takovém případě odpovídají oba škůdci společně a nerozdílně podle ust. 438 OZ. Pokud tedy bude 20 K tomu např. rozsudek NS ČSR ze dne , sp. zn. 2 Cz 10/74, stanovisko NS ČSSR ze dne , sp. zn. Cpjf 93/71 21 Usnesení NS ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 271/

13 poškozený vymáhat náhradu škody po provozovateli, ten má potom právo na regresní úhradu vůči řidiči vozidla. 1.2 Vzájemný vztah odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu Mezi instituty odpovědnosti za škodu a jejím pojištěním nelze v ţádném případě klást rovnítko. Vznikne-li třetí osobě škoda, za kterou je odpovědná podle ust. OZ pojištěná osoba, pak pojišťovna tuto škodu poškozenému sice nahradí, čímţ splní svůj závazek z titulu pojištění odpovědnosti za škodu vůči pojištěnému, nevstupuje ovšem do právního postavení škůdce a není tak poškozenému odpovědná namísto něj. Odpovědnostní vztah mezi škůdcem a poškozeným se v důsledku existence pojistné smlouvy nemění. Poškozený má přímé právo na náhradu škody vůči pojistiteli. Institut pojištění odpovědnosti za škody tedy nenahrazuje institut odpovědnosti za škody, můţeme ale říci, ţe v dané věci posiluje postavení poškozeného, jelikoţ pojištěním škůdce je mu garantovaná včasná náhrada škody ve stanovené výši. Rozdíly mezi odpovědností a pojištěním lze spatřovat především v důvodu jejich vzniku, kdyţ odpovědnost vzniká jako následek porušení právní povinnosti, příp. škodní události, naproti tomu pojištění vzniká na základě smlouvy. Plnění pojistitele má vţdy finanční povahu. Tyto úzce spolu související, avšak samostatné instituty se dále liší i rozsahem závazků, kdyţ rozsah náhrady škody závisí na rozsahu škody způsobené, naproti tomu se rozsah plnění pojistitele řídí pojistnými podmínkami a obsahem pojistné smlouvy Velebová, E. Smluvní a zákonné pojištění. 1. vydání. Praha: Linde, 1993, s

14 2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zvláštní povaha provozu vozidla s sebou nese značné riziko vzniku nemalých škod, jejichţ závaţnost vyţaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Proto je v zájmu celé společnosti, aby byli pojištěni pro případ škody způsobené třetím osobám provozem motorových nekolejových a jejich přípojných vozidel všichni účastníci silničního provozu, 23 a je tedy zákonem upraveno, ţe pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěním povinným, bez něhoţ motorové vozidlo nelze provozovat. Pojištění není ponecháno na vůli provozovatele vozidla a je provozováno v drtivé většině zemí světa včetně České republiky jako povinné smluvní, s ohledem na obrovské materiální škody, nepříznivý význam škod způsobených na zdraví a na ţivotech a na omezené finanční moţnosti těch, kteří jsou za případný vznik těchto škod odpovědní. Pojištění chrání osobu poškozeného, jelikoţ ten není odkázán v případě vzniku škody na finanční situaci škůdce, ale chrání taktéţ škůdce pojištěného, který nemusí škodu hradit bezprostředně sám. 2.1 Pojištění obecně Termín pojištění vyjadřuje přesun rizika na instituci provozující pojištění. Je to ekonomický a společenský nástroj slouţící k finanční eliminaci negativních důsledků právem aprobovaných nahodilých událostí. 24 Pojištění zahrnujeme pod finanční sluţby. Jeho předmětem je poskytování ochrany za úplatu, kdy pojištěný subjekt má nárok vůči pojišťovně na úhradu škody vzniklé třetí osobě, pokud za škodu pojištěný odpovídá. K právní úpravě pojištění, pojišťovnictví a pojišťoven pouze konstatuji, ţe současná právní úprava podléhá taktéţ harmonizaci práva EU a zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 zpracovává poţadavky směrnic v oblasti ţivotního i neţivotního pojištění v reţimu Solvency II. 25 V oblasti EHP tak funguje jednotný pojistný trh, kdy na základě povolení v jednom členském státě můţe pojišťovna poskytovat své sluţby na území jiného členského státu. Dle různých kritérií lze pojištění členit na dobrovolné a povinné, na ţivotní a neţivotní, dle účelu pojištění na škodové (účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku 23 Čejková, V.; Nečas, S. Pojišťovnictví. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Ducháčková, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vydání. Praha: Ekopress, s.r.o.,2009, s Jedná se o směrnice č. 78/473/EHS, 83/349/EHS, 87/343/EHS, 88/357/EHS, 90/618/EHS, 91/371/EHS, 91/674/EHS, 92/49/EHS, 95/26/ES, 98/78/ES, 2000/26/ES, 2001/17/ES, 2001/13/ES, 2002/47/ES, 2002/83/ES, 2002/87/ES, 2002/92/ES, 2004/66/ES, 2005/1/ES, 2005/68/ES a 2007/44/ES 14

15 pojistné události) a obnosové (účelem je získání dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události), dle délky trvání na krátkodobé (uzavírané na dobu kratší neţ jeden rok) a dlouhodobé (patří mezi ně i pojištění na dobu neurčitou) a dle předmětu pojištění na pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škodu Pojištění dobrovolné vs. povinné Pojištění lze obecně členit na dobrovolné, které je zaloţeno pojistnou smlouvou uzavřenou na základě vůle zájemce o pojištění, a povinné. Povinné pojištění je moţné dále členit na povinné smluvní, jehoţ základem je taktéţ pojistná smlouva, ovšem povinnost jí uzavřít je stanovena právním předpisem a zákonné, kdy pojištění plyne přímo z právního předpisu, který přímo určuje pojistné podmínky. 27 V současné době pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku platí princip povinného smluvního pojištění Pojištění životní vs. neživotní Dalším způsobem členění pojištění dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), je na pojištění ţivotní a neţivotní. Neţivotní pojištění zahrnuje především pojištění majetku, nemoci, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a jiné uvedené v příloze č. 1 k zák. č. 277/2009 v části B, naproti tomu pojištění ţivotní zahrnuje pojištění zdravotní, pro případ smrti, důchodové a jiné uvedené v části A jmenované přílohy. Kritérium dělení je přitom způsob tvorby technických rezerv. V případě neţivotních pojištění, tzv. rizikových, spočívá riziko v tom, ţe pojistitel nemůţe dopředu určit, zda pojistná událost nastane a tedy, zdali bude pojistné plnění poskytovat. Pojistná rezerva se v tomto případě stanoví dle rozsahu pojištěného rizika a pravděpodobnosti vzniku pojistné události. 28 Co se týče pojištění ţivotního, neboli rezervotvorného, pak se technická rezerva vytváří na pojistné události vţdy. Je zcela jasné, ţe pojistná událost v budoucnu nastane. Pojištění odpovědnosti za škodu v našem případě spadá do rozsahu neţivotního pojištění. 26 Čejková, V.; Nečas, S. Pojišťovnictví. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Podle pojistné teorie není zákonné pojištění pojištěním v pravém slova smyslu, neboť nesplňuje zcela definici pojištění, zejména se příspěvek neodvíjí od výše rizika, ale výše pojistného je určena pevně. K tomu viz Ducháčková, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009, s Čejková, V.; Nečas, S. Pojišťovnictví. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ Povinná pojištění Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5 ust. 2779 2781 NOZ Zákonná úprava povinných pojištění I. Jestliže zvláštní zákon stanoví fyzické či právnické osobě povinnost uzavřít

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 269/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A SITUACE V EU Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Markéta Novanská Studijní obor: Finance,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění)

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III 27.3.2015 doc.judr. Soňa Skulová, Ph.D. Odpovědnost za škodu

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČK pro ţivnosti VELKOOBCHOD SKLDOVÁNÍ ZBOŢÍ MNIPULCE S NÁKLDEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE VI. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

205/1999 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

OBECNÉ OTÁZKY POJIŠŤOVACÍHO PRÁVA + POJISTNÝ TRH. JUDr. Roman Vybíral, Ph.D

OBECNÉ OTÁZKY POJIŠŤOVACÍHO PRÁVA + POJISTNÝ TRH. JUDr. Roman Vybíral, Ph.D OBECNÉ OTÁZKY POJIŠŤOVACÍHO PRÁVA + POJISTNÝ TRH JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 27. 2. 2017 Pojišťovací právo -obecně 2 1) Vymezení = soubor právních norem upravujících činnosti v oblasti pojišťovnictví 2)

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV.

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV. Důvodová zpráva IV. I. Obecná část A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

ZÁKON Č. 168/1999 SB.

ZÁKON Č. 168/1999 SB. ZÁKON Č. 168/1999 SB. ze dne 13. července 1999 O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA) Změna:

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:  DŮVODOVÁ ZPRÁVA DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST Česká kancelář pojistitelů ( ČKP ) na základě zákona spravuje garanční fond, z kterého poskytuje zejména plnění poškozeným na náhradu škody, způsobenou jim provozem vozidla

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Zákonné pojištění úvod do problematiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače se

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona o akciové společnosti České dráhy,

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Tomáš Neugebauer Listopad 2015 Tomáš Neugebauer Listopad 2015 V druhé polovině roku 2015 došlo k mnohým zásadním změnám v požadavcích na zajištění BOZP, a to především v oblastech: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP

Povinné ručení Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP. RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP. Tisková konference ČAP a ČKP Povinné ručení 2016 Tisková konference ČAP a ČKP Mgr. Jan Matoušek výkonný ředitel ČKP a ČAP RNDr. Petr Jedlička, Ph.D. pojistný matematik ČKP 2. listopadu 2016 Obsah Poškození při dopravních nehodách

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o.

Důvodová zpráva. Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o. Důvodová zpráva Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání ke schválení Dohodu o narovnání s firmou STAMONTA s.r.o. Dne 27. 10. 2016 v 9,30 hodin došlo v prostoru vjezdu na hlavní hřbitov v Jablonci

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Tažení proti neplatičům POV. Rok čtvrtý. Tisková konference, 23. dubna 2013

Tažení proti neplatičům POV. Rok čtvrtý. Tisková konference, 23. dubna 2013 Tažení proti neplatičům POV Rok čtvrtý Tisková konference, 23. dubna 2013 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Ing. Petra Zlatohlávková zástupkyně výkonného

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více