J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y"

Transkript

1 J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y

2

3 J a n a V a c k o v á R e a l i t y b e z r e a l i t y

4 Z á k a z n í c i r e a l i t n í k a n c e l á ř e, o l e j n a p a p í ř e, c m,

5 B y l j e d e n d o m e č e k, v t o m d o m e č k u s t o l e č e k, u s t o l e č k u ž i d l i č k a... z n á t e j i s t ě t u d ě t s k o u ř í k a n k u, k t e r á m ů ž e v y s k o č i t z p a m ě t i, k d y ž s e p o d í v á t e n a d o m e č k y, k r á s n é b a r e v n é l i t o g r a f i e a k r e s b y J a n y V a c k o v é. A u t o r k a p o c h á z í z P l z n ě, z d e s e n a r o d i l a, v y s t u d o v a l a, s t á l e z d e ž i j e a p r a c u j e. P o v r c h n í m u p o z o r o v a t e l i j e j í c h p r a c í b y s e m o h l o z d á t, ž e z a b y d l e n á d e k o r a t i v n o s t j á s a v ý c h b a r e v a t v a r ů p ř e - h l u š u j e z a m ý š l e n á s d ě l e n í. P o z o r n ý v n í m a t e l v š a k p o z n á, ž e o p a k j e p r a v d o u, ž e J a n a V a c k o v á p ř i n á š í s v á p o s e l s t v í o č l o v ě k u a ž i v o t ě s v é b y t n o u f o r m o u, k n í ž s e p o s t u p n ě d o p r a c o v a l a, i k d y ž i n k l i n a c e k ž i v é b a r e v n o s t i a d e k o r a t i v n o s t i j í b y l a o d p o č á t k u b l í z k á. Z c e l é d o s a v a d n í t v o r b y j e v š a k t a k é z ř e t e l n é, ž e j í b y l o o d s u d i č e k j e š t ě m n o h é d o v í n k u d á n o. V ě n o v a l y J a n ě V a c k o v é p o z o r u h o d n ý s m y s l p r o h u m o r, p ř i d a l y t a k é n á r a m n o u z d v o ř i l o s t l a s k a v é h o s r d c e, o b d a r o v a l y j i p o z o r o v a c í m t a l e n t e m, p ř i d a l y d o k o š í k u v e l k o u p r a c o v i t o s t a v ů b e c n e o p o m e n u l y s v o j i š t ě d r o s t z a v r š i t v ý t v a r n ý m n a d á n í m a l á s k o u. To u j e n a p l n ě n a p o o k r a j, a l e n e d o v o l í, a b y j e n t a k p ř e t é k a l a a m a r n ě s i b u b l a l a. V í, ž e b y p a k m n o h é m o h l o l e h c e v y š u m ě t, r o z p u s t i t s e v z á - p l a v ě v š e d n o s t i, š e d i ž i v o t a. M á r á d a s v é b l í z k é. R o d i č e, k t e ř í ž i j í u ž j e n v e v z p o m í n c e, o t c e, m a l í ř e, o d n ě h o ž z í s k á v a l a e l e m e n t á r n í v z t a h k v ý t v a r n é m u u m ě n í a k t e r ý t a k é s i l n ě o v l i v n i l j e j í c e l o ž i v o t n í o r i e n - t a c i. M a t k u, u n í ž v í d á v a l a ú z k o s t l i v é h o s p o d a ř e n í s č a s e m, o n ě m ž S e n e k a p ě k n ě ř í k á, ž e j e c o s i j a k o ř e k a u d á l o s t í a d r a v ý p r o u d s t á l e p ř i n á š e j í c í n ě c o n o v é h o. J a n a V a c k o v á m á s a m o z ř e j m ě h l u b o k ý v z t a h k e s v é v l a s t n í r o d i n ě, j e j í ž č l e n y m á r á d a l á s k o u p l n o u p o r o z u m ě n í p r o j e j i c h j e d i n e č n o u o s o b n o s t. A p r á v ě o s o b i t o s t j e p ř í z n a č n á p r o j e j í v l a s t n í t v o r b u. N e t í h n e k h l e d á n í v z o r ů u j i n ý c h, a l e s o u s t a v n ě r o z v í j í s v o j i v l a s t n í j e d i n e č n o s t, n e b o ť v í, ž e j e j í z t r á t a p ř i n á š í z t r á t u t v ů r č í s a m o s t a t n o s t i, v l a s t n ě t v ů r č í s v o b o d y, n u t n é p r o c e l é š i r o k é s p e k t r u m v l a s t n í u m ě l e c k é p r á c e. J a n a V a c k o v á t a k é s v e l k o u l á s k o u a p o r o z u m ě n í m p ř i s t u p u j e k ž i - v é i n e ž i v é p ř í r o d ě. K d o p o b ý v a l v j e j í b l í z k o s t i, p o z n a l, j a k o u n e d í l - n o u s o u č á s t í j e j í h o ž i v o t a j s o u r o s t l i n y, k v ě t i n y, c e l á z a h r a d a p r a c - n ě v y d o b y t á z p ř í k r é h o s v a h u. A t a k é k a m e n y a k a m í n k y, u l i t y, p t á c i a m o t ý l i, d r o b n í č t v e r n o ž c i. J e v n í z v l á š t n ě z a k ó d o v á n a ú c t a k ž i v o - t u, o b d i v u h o d n á, v s o u č a s n é m s v ě t ě p o s t r á d a n á, u n í z c e l a p ř i r o z e n á, b e z j a k é k o l i v p ó z y č i m n o h o s l o v n é h o p r o g r a m u. J e v J a n ě V a c k o v é z k r á t k a t a v e l k á e l e m e n t á r n í l á s k a, k t e r á l i d s t v o b e z r o z d í l ů v ě k ů p r o v á z e l a, a p r o t o t a k é m o h l o b ý t z a c h o v á n o. J a n a V a c k o v á p a t ř í d o r o d u p ř í r o d n í c h f i l o z o f ů, k t e ř í s d ě l u j í o b e c n é p r a v d y j e d n o d u š e, a b y b y l y s r o z u m i t e l n é v ž d y, b e z o h l e d u n a t o, v j a k é m d í l k u l i d m i s t a n o - v e n é č a s o v é p ř í m k y v z n i k l y. Ž i v o t n í m u p o s t o j i J a n y V a c k o v é, a s n a d n e j e n j e j í m u, j s o u b l í z k á s l o v a a n t i c k é h o m y s l i t e l e S e n e k y : Č í m v ě t š í s l o u p o ř a d í z ř í d í, č í m v ý š e v y ž e n o u v ě ž e, č í m š í ř e r o z t á h n o u d ě d i n y, č í m h l o u b ě j i v y k o p a j í j e s k y n ě, č í m m o h u t n ě j š í s l o u p y p o d p o ř í j í d e l n y,

6 Ú s p ě š n á r e a l i t n í a g e n t k a P. K., o l e j n a p a p í ř e, c m,

7 t í m v í c e b u d e t o h o, c o l i d e m z a k r y j e o b l o h u. V l i t o g r a f i í c h, k r e s b á c h, i l u s t r a c í c h a v l a s t n ě v c e l é d o s a v a d - n í t v o r b ě h l e d í J a n a V a c k o v á n a o t e v ř e n o u o b l o h u, t é m ě ř v ž d y j e š - t ě o z d o b e n o u s l u n í č k e m n e b o m ě s í c e m. K l e n e s e p o k o j n ě n a d j e j í m i r e a l i t a m i a r e a l i t n í k a n c e l á ř e b y j i s t ě r á d y n a b í z e l y j e j í d o m y p l n é l a s k a v ý c h a d o b r ý c h v z t a h ů, l i d í i l i d i č e k. Š l y b y u r č i t ě n a d r a č k u. A p a k j s o u v d í l e c h J a n y V a c k o v é d ě t i a a u t o r k a n e z a p ř e, ž e j e u č i - t e l k o u v ý t v a r n é k u l t u r y n a r ů z n ý c h t y p e c h š k o l, a ž e d ě t s k é d u š i, i t é j i ž p o n ě k u d p o v y t á h l é z k u k l y d ě t s t v í, n á r a m n ě r o z u m í. S v o j i f a n t a z i i s p o j u j e s i m a g i n a c í d ě t í, d o v e d e s e v c í t i t d o n i t r a k a ž d é h o j e d n o t l i v - c e a p r á v ě e m p a t i e s e t a k s t á v á v e l k o u p ř e d n o s t í v e v š e c h v z t a z í c h, v c e l é p e d a g o g i c k é p r á c i i v ý t v a r n é t v o r b ě. V y t v o ř i l a p o č e t n o u ř a d u i l u s t r a c í, a t o j a k k v l a s t n í m a u t o r s k ý m k n i h á m, t a k k j i n ý m d í l ů m n e - j e n d ě t s k ý c h a u t o r ů. P o z o r u h o d n é j s o u j e j í i l u s t r a c e k n o v ý m u č e b - n i c í m, k d y i t o l i k o b á v a n á m a t e m a t i k a s e ž á č k ů m s t á v á p ř e d m ě t e m z á b a v n ý m. P o d o b n ý c h a r a k t e r m a j í j e j í u č e b n i c e č i p r a c o v n í s e š i t y p r o p ř í r o d o p i s, o b č a n s k o u n a u k u, j a z y k o v o u v ý c h o v u. P r o t o ž e J a n a V a c k o v á n á l e ž í k u m ě l c ů m s y s t e m a t i c k ý m a š i r o - c e v z d ě l a n ý m, m ů ž e s ú s p ě c h e m ř e š i t d a l š í n á r o č n é v ý t v a r n é ú k o l y, k n i m ž p a t ř í t ř e b a n á v r h y d i v a d e l n í c h p r o g r a m ů p r o p l z e ň s k é D i v a d l o J. K. T y l a. V p o s l e d n í m o b d o b í s e o d v á ž i l a v s t o u p i t i d o k ř e h k é h o s k l e - n ě n é h o s v ě t a. Z d e s e z a b ý v á ú k o l y z a t a v o v a n é h o i j i n a k u p r a v o v a n é h o s k l a o d v á ž n ě a v e l k o r y s e. O p ě t s e t a d y p r o j e v u j e j e j í v y h r a n ě n ý s m y s l p r o ř á d a r y z í v ý t v a r n o s t, k t e r á v í t ě z í i v p r o n i n e z v y k l ý c h ú k o l e c h. J a n a V a c k o v á s e o p r a v d u n e z ř í k á ž á d n ý c h ú l o h. P ř i j í m á j e s p o k o r o u a k a ž d á, i t a s e b e m e n š í, j e p r o n i p ř í l e ž i t o s t í k n o v é m u h l e d á n í, a ť j i ž j s o u t o t ř e b a n o v o r o č e n k y, n a v š t í v e n k y, e x l i b r i s, p a m ě t n í n e b o p ř í l e - ž i t o s t n é l i s t y. H l a v n í u ž í v a n o u g r a f i c k o u t e c h n i k o u j e k l a s i c k á l i t o g r a - f i e, t e d y p r á c e n a v á p e n c o v é m b l o k u, j e h o ž s a m o t n á ú p r a v a p r o t i s k j e s l o ž i t á a f y z i c k y n á r o č n á. N e s p o k o j í s e v ě t š i n o u s l i s t y j e d n o b a r e v - n ý m i, z á k l a d e m j e j í g r a f i c k é p r á c e j e b a r e v n á l i t o g r a f i e v ž d y p r o v e - d e n á v d o k o n a l ý c h s o u t i s c í c h. J a n a V a c k o v á j e t o t i ž p ř e d e v š í m v e l m i n á r o č n á s a m a k s o b ě a v ů b e c b y j i n e t ě š i l a l e d a b y l o s t. Ta j i m r z í n a o s t a t n í c h, v c e l o s p o l e č e n s k é m ž i v o t ě. S v ý m i d o s a v a d n í m i s n a h a m i s e J a n a V a c k o v á ř a d í k p o z o r u h o d - n ý m u m ě l c ů m, z e j m é n a g r a f i k ů m s o u č a s n é v ý t v a r n é s c é n y. D o k o n a l e z n á ř e m e s l o, k t e r é j e o s t a t n ě z á k l a d e m k a ž d é k v a l i t n í p r á c e, m á d a r h u m o r n é h o n a d h l e d u s r o v n a t e l n é h o t ř e b a s A d o l f e m B o r n e m, v y t v o ř i l a s i s v ů j n e z a m ě n i t e l n ý r u k o p i s, o p l ý v á s p r á v n o u d á v k o u c h u t i k v ý t v a r - n é m u t v o ř e n í a t a k é m o c d o b ř e v í, ž e s k u t e č n á r a d o s t v ž i v o t ě i v p r á - c i j e n á r a m n ě v á ž n á v ě c. PhDr. Jana Potužáková

8 R o z h o v o r, o l e j n a p a p í ř e, c m,

9 D ů m n a v e n k o v ě, o l e j n a p a p í ř e, c m,

10 J a n u V a c k o v o u z n á m a s i d e s e t l e t, z n á m j i v š a k p ř e d e v š í m j a k o a u t o r k u g r a f i k. A j s e m v ž d y m i l e p ř e k v a p e n a n o v o u k o l e k c í. M á z a s e b o u p ř e s p a d e s á t s a m o s t a t n ý c h n e b o s p o l e č n ý c h v ý s t a v g r a f i k a o b r a z ů, u č í v ý - t v a r n é o b o r y a i l u s t r u j e. V y t v o ř i l a i l u s t r a c e k m n o h a u č e b n i c í m, p ř e k v a - p i l o m ě, ž e h l a v n ě k m a t e m a t i c e. J á o s o b n ě j s e m s e z a m i l o v a l a d o j e j í p o s l e d n í k n í ž k y M o j e m a l á Z O O, v e k t e r é d o p r o v o d i l a o b r á z k y z v í ř a t b á s n i č k y J a k u b a Z i n d u l k y. M á m r á d a j e j í h u m o r v o b r a z e c h, j e j í u ž i t í b a r e v ; p o t e c h n i c k é s t r á n c e p e r f e k t n í g r a f i k y m a j í s v o u d u š i, s v o u n á - l a d u, s v o u p o e z i i O l i d e c h v y p o v í d á p r o s t ř e d í, v e k t e r é m ž i j í, a k d y ž j s e m p r v n ě v i d ě l a d ů m a z a h r a d u, k t e r é n e s o u a u t o r č i n r u k o p i s, b y l o m i j a s n é, ž e j e t o m ů j č l o v ě k. P ř e s t o j s e m j i p o ž á d a l a, a b y m i z a d o m á c í ú k o l n a p s a l a p á r v ě c í, k t e r é m á a n e m á r á d a R o d i n a j e n a p r v n í m m í s - t ě a i v j e j í c h o b - r á z c í c h p o z n á - v á m j e j í č l e n y, a l e i d e t a i l y, k t e - r é j i o b k l o p u j í K r o m ě b l í z k o s - t i k e k v ě t i n á m a z v í ř a t ů m, p ř á - t e l ů m, p r á c i n a z a h r a d ě a t o u l á - n í m n e p ř e k v a p i l s k l o n k p r e c i z - n o s t i u v ý t v a r - n í k ů v ě t š i n o u n e v í d a n ý. J a n a j e p e r f e k c i o n a - l i s t k a a p ř i t o m d u š e r o m a n t i c - k á, z e z v í ř a t m á d o k o n c e r á d a i h m y z. J e o b k l o - p e n a s p o u s t o u k v ě t i n, s r o d i n o u ž i j í v d o m á c n o s - t i i z v í ř á t k a a n a d r u h é s t r a n ě j i r o z č i l u j í d r o b k y n a p o d l a z e. Ta k p o z o r, n e d r o b - t e P ř í t e l k y n ě, o l e j n a p a p í ř e, c m, Irena Michaláková - z úvodního slova k vernisáži, Městské muzeum Františkovy Lázně, 6. června 2003

11 O s l a v a v e č t y ř i c e t i, o l e j n a p a p í ř e, c m,

12 V i n a ř s k ý d ů m, l i t o g r a f i e, c m,

13 N e k a ž d ý d o v e d e h l e d ě t n a b ř í m ě ž i v o t a s h u m o r e m t a k, j a k o J a n a V a c k o v á, p ř e t a v i t s l o v n í v y j á d ř e n í v h u m o r n o u k r e s b u s n e o č e k á v a - n ý m a k c e n t e m. Z á r o v e ň v š a k u k á z a t s v ě t v l í b e z n ý c h b a r v á c h č i h l u - b i n n ý c h p r o p l e t e n c í c h k r e s b y P o k u d b y s t e c h t ě l i v y t v o ř i t j e d n u j e d i - n o u l i t o g r a f i i j a k o J a n a V a c k o v á, m u s e l i b y s t e s i z a j e t d o r a k o u s k é h o S o l e n h o f e n u p r o k u s t a m n í h o v á p e n c e, k á m e n v e l m i j e m n ě a p e č l i v ě v y b r o u s i t, n a m a l o v a t v k r á t k é m č a s o v é m ú s e k u n ě k o l i k a d n í ( ř e k n ě - m e a s i p a d e s á t i h o d i n ) v á š m o t i v, s k a m e n e m v b a t o h u s e v y p r a v i t d o t i s k a ř s k é d í l n y, t a m k á m e n z a l e p t a t ( d o m a t o n e d ě l e j t e, m a n i p u l a c e s k y s e l i n o u j e n e b e z p e č n á ), p a k k r e s b u l e h c e o č a r o v a t, a b y s e l í b i l a, v l o ž i t d o l i s u a t i s k n o u t z á v i d ě t p ř i t o m l i d e m v e f i t c e n t r e c h, n e b o ť t i s e t o l i k n e n a d ř o u j a k o c h u d á c i g r a f i c i p ř i o t á č e n í k l i k o u. Š i k o v n ý m s o u t i s k e m b a r e v z í s k á t e k r á s n o u p o d í v a n o u p r o o s t a t n í l i d i a p o n ě k o l i k a d n e c h o p u s t i t a t e l i é r, a b y s t e n a č e r p a l i n o v é n á m ě t y z a j e h o d v e ř m i V z p o m í n á m n a t ý d e n n í h e k t i s m u s, k t e r ý m i b y l d o - p ř á n k d y s i d á v n o p o b o k u J a n y n a š k o l e v p ř í r o d ě, k d y ž j s m e o b ě z a - č í n a l y p e d a g o g i c k o u d r á h u. B u d u s t r u č n á. J a n a v y l u x o v a l a d e - s e t p o s t e l í, a b y c h s i m o h l a n ě k a m l e h n o u t, v y z d o b i l a k r e s b a m i č t y ř i p a t r a t r h a n o v - s k é h o z á m k u, v y l é č i l a n e t o p ý r a s p o r a n ě n o u h l a v o u, k t e r é h o k r m i - l a p i n z e t o u a k t e r ý m i n o c c o n o c n a l í t á v a l d o o b l i č e j e, n a u č i l a ž á k a H o r v á t h a d ě l i t š e s t i, n a p s a l a s e m i - n á r n í p r á c i z g r a f i c - k é h o d e s i g n u a p í s - m a, p o s b í r a l a j a b l k a u c e s t v o k r u h u n ě k o - l i k a k i l o m e t r ů, o d v o - z i l a j e d o m o š t á r n y, z a u t r ž e n é p e n í z e z a j a b l k a n a k o u p i l a p a - d e s á t i d ě t e m p o l á r - k o v é d o r t y, a b y m ě l a o n a r a d o s t z j e j i c h r a d o s t i Jana Hasmanová - z úvodního slova k vernisáži, Ostrov nad Ohří, Stará radnice, prosinec 2004 P i v n í d ů m, l i t o g r a f i e, c m,

14 J a n a V a c k o v á p r o n á s p ř i p r a - v i l a v ý s t a v u, k t e r o u n e n á h o - d o u n a z v a l a V á ž n ě i n e v á ž n ě. J a n a j a k o v ý t v a r n i c e i j a k o č l o v ě k m á t o t i ž s i l n o u v n i t ř - n í p o t ř e b u o d l e h č i t v á ž n ý r e á l n ý s v ě t k o l e m n á s, k t e r ý j e m n o h d y t é m ě ř n e r o z l u š - t i t e l n ý V ý t v a r n á h r a J a n y V a c k o v é, p ř e s t o ž e j e z á b a v - n á, p ř e d p o k l á d á j i s t á p r a v i d l a a n e o b e j d e s e b e z k á z n ě, s o u - s t ř e d ě n í, t r p ě l i v o s t i, d ů v t i p u a s a m o z ř e j m ě b e z r i s k o v á n í - m n o h á z p r a v i d e l j s o u d á n a i v ý t v a r n o u t e c h n i k o u. V p ř í - p a d ě n ě k o l i k a n á s o b n é h o b a - r e v n é h o t i s k u z l i t o g r a f i c k é h o k a m e n e s e J a n a s t á v á v á š - n i v ý m a č t r p ě l i v ý m h r á č e m, a l c h y m i s t o u i k o u z e l n í k e m, k t e r ý s n a d s á z k o u a h u m o - r e m z o b r a z u j e r ů z n é s i t u a c e z k a ž d o d e n n í h o ž i v o t a. M n o h é K a p v e r d s k ý d ů m, z n i c h p r o ž i l a a u t o r k a s k o n - l i t o g r a f i e, c m, k r é t n í m i l i d m i a p r o s t ř e d n i c - t v í m s y m b o l ů a v ý t v a r n é h o v y j á d ř e n í s l o v n í c h h ř í č e k j e z a k ó d o v a l a d o o b r a z u. J e j i c h r o z l u š t ě n í n e n í ú p l n ě s n a d n é a v y ž a d u j e n a š i p o - z o r n o s t a č a s, s m y s l p r o d e t a i l i d ě t s k o u f a n t a z i i ( o s t a t n ě j a k o t é m ě ř k a ž d á h r a ), t e p r v e p a k m ů ž e m e b ý t o d m ě n ě n i s k r y t ý m i p o i n t a m i : z a - h r a d a V y k ř i č e n é h o d o m u, v n ě m ž j s o u k r o m ě j i n é h o k m á n í z l e v n ě n é h l á s n é t r o u b y, j e o b e h n á n a p l o t e m z v y k ř i č n í k ů, P i v n í m d o m e m s e n e s e j a k o m o t t o e g é s z é g e d r e n a z d r a v í, v r ů z n ý c h s v ě t o v ý c h j a - z y c í c h, k d y ž ž í z e ň j e v e l k á j a k o t r á m p o d s t ř e c h o u. C h o d n í k p ř e d L é - k a ř s k ý m d o m e m, v n ě m ž n a j d e t e i g a l e r i i s v ý s t a v o u z u b ů, j e d l á ž - d ě n ý ž l u č n í k o v ý m i a l e d v i n o v ý m i k a m e n y, c h a l o u p k a n a k u ř í n o ž c e j e z d r a v o t n í p o j i š ť o v n a ( j a k p ř í z n a č n é ) a n a n e b i s v í t í m í s t o s l u n c e o s v í c e n ý l i d s k ý m o z e k. V i n a ř s k ý d ů m s h o d u j í c í m i h o s t y u v n i t ř, p l - n ý m i s k l e p y d o b r é h o v í n a a n e u v ě ř i t e l n o u s b í r k o u v ý v r t e k b i z a r n í c h t v a r ů, S l u n e č n í d ů m s r o z e s m á t ý m i l i d m i, b o h e m s l u n c e R a a m a t k o u N u t i H u d e b n í d ů m s v a r h a n y p o d s t ř e c h o u, k t e r ý z n í v š e m i z v u k y h o u s l í, b u b n ů, t r u m p e t, k y t a r i h a r m o n i k, s d o p r o v o d e m p t a č í h o z p ě - v u i k o č i č í h o m ň o u k á n í V š e c h n y t y t o d o m y j s o u p r o J a n u V a c k o v o u s y m b o l e m p o s p o l i t o s t i, o b r a n o u v ů č i v e l k é m u, n e b e z p e č n é m u s v ě t u J s o u m a l ý m, v l a s t n í m s v ě t e m d o m e m, k t e r ý m á v š a k p r ů h l e d n é z d i a d o v o l í n a h l í ž e t d o v n i t ř j e n d o b r ý m p o c e s t n ý m Marcela Štýbrová - z úvodního slova k vernisáži, Galerie Azyl Plzeň, únor 2005

15 H u d e b n í d ů m, l i t o g r a f i e, c m,

16 L é k a ř s k ý d ů m, l i t o g r a f i e, c m,

17 D u h o v ý d ů m, l i t o g r a f i e, c m,

18 N e v y ř č e n á s l o v a, a k v a r e r a t u ž k a, c m,

19 N a v ý s l u n í, a k v a r e l a t u ž k a, c m,

20 H l e d á n í v l a s t n í c e s t y, p e r o k r e s b a, c m,

21 V z t a h y, p e r o k r e s b a a t u ž k a, c m,

22 S m u t e k I., p e r o k r e s b a, c m,

23 V ý p l n ě k u c h y ň s k ý c h d v í ř e k, z a t a v e n é a p í s k o v a n é t a b u l o v é s k l o, c m,

24 Jana Vacková Jana Vacková se narodila v Plzni. Její výtvarný názor byl již od dětství ovlivněn otcem, který byl profesionálním výtvarným umělcem, malířem. Studovala na gymnáziu a po maturitě Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk-výtvarná výchova. Žije a tvoří v Plzni, je členkou UVU plzeňské oblasti a pracuje v její výtvarné radě. Již více než 20 let působí jako pedagog na Základní umělecké škole (samostatném výtvarném oboru) v Plzni, Jagellonské ulici. Zabývá se užitou i volnou grafikou, obzvláště litografií, malbou a ilustrací. V současné době spolupracuje se sklářskou dílnou Vitrex s.r.o., pro kterou vytváří výtvarné návrhy interiérového skla. KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 Plzeň Masné krámy 1991, 1992, 1993 Zwiesel SRN 1992 Praha Karolinum, Berlín 1993 Praha Inter Kontakt Grafik 1994 zámek Hořovice, Havlíčkův Brod 1995 Rakovník, Kadaň, Inter Kontakt Grafik Praha, 1996 Jičín, Prachatice, Bienále kresby Plzeň, Ostrava 1997 Muzeum hlavního města Prahy 1998 Grafika roku Mánes, Liberec, Ostrava 1998 Bienále kresby Plzeň 2000 Masné krámy Plzeň 2001 Doubravečtí výtvarníci - Plzeň 2002 Vánoční výstava Plzeň 2003 Masné krámy Plzeň, Radnice - užité umění 2004 SVK a Radnice Plzeň, galerie Jiřího Trnky (Novoročenky, Výtvarníci dětem, Partitura jako výtvarná inspirace, Vánoční výstava) pivovar Plzeň, galerie V. Brožíka Třemošná 2005 Pragointerier Praha Plzeň Masné Krámy - Běh času 2006 Břeclav - Vinspirace SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 1987 Plzeň Centrum 1990 Nepomuk, Plzeň Luna, Aš /s N. Staňkovou a J. Špinkou/ 1991 Divadlo J.K.Tyla 1992 plzeňské Dílo, Jáchymov, Benátky nad Jizerou, Aš /s D. Česákovou/ 1993 Ostrov nad Ohří, Jáchymov, Plzeň - Galerie Jiřího Trnky /s M. Hynkovou/, Mariánská Týnice /s D. Česákovou a I. Haberovou/ 1994 Praha - Muzeum policie ČR /s D. Česákovou a N. Potůčkovou/ 1995 Plzeň, Praha 1996 Horažďovice 1997 Nepomuk 1998 kavárna Esprit Plzeň, Galerie V patře Plzeň 1999 Blovice, Vejprty, Rovensko 2003 Lasselsberger Plzeň 2003 Františkovy Lázně 2004 Praha - Galerie U zubu, City Casino Plzeň, Ostrov n/ohří 2005 Plzeň - galerie Azyl 2006 výstavní síň V. Brožíka Třemošná /s M. Němejcovou a K. Horákovou/ Blovice Zámek /s D.Česákovou a M. Němejcovou/ Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň 13 ILUSTRACE Divadelní programy pro divadlo J. K.Tyla v Plzni 1984 J.Kejha: Sólo pro jedničku 1986 J.Málková: Útěk k sobě 1991 J.Vacková - Jeden den s kouzelným dědečkem 1992 J.Vacková - Tři prasátka 1993 Pracovní sešit k přírodovědě pro IV. roč. ZŠ 1994 Matematika pro III. roč. ZŠ, učebnice a pracovní sešity (J. Coufalová akol.) 1995 Matematika pro IV. roč. ZŠ, učebnice a pracovní sešity 1996 Matematika pro I. roč. ZŠ, pracovní učebnice 1997 Matematika pro V. roč. ZŠ, učebnice a pracovní sešity 1998 Přírodověda V. roč. ZŠ 1999 Jakub Zindulka - Moje malá ZOO 2000 Kalendář plzeňský - kol. autorů 2001 Kalendář plzeňský - Jana Horáková 2002 Občanská nauka 6, pro ZŠ a víceletá gymnázia Raduga - pracovní sešit 1 (ruština) 2004 Občanská nauka 7, pro ZŠ a víceletá gymnázia Raduga - pracovní sešit 2 (ruština) 2006 Vymalovánky HAAS k o n t a k t : a t e l i e r. v a c k o v s e z n a m. c z w w w. a t e l i e r - v a c k o v a. w z. c z

25 Summary: The contemporary author Jana Vacková born and still living in Plzeň is the member of the West Bohemian Union of Artists. She has been working as a teacher at the basic art school in Plzeň for more than 20 years. Her great talent was developed during her childhood especially by her father-known painter and university professor Josef Šteffel who had been educated in the fine art by famous Czech painters Cyril Bouda and Martin Salcman. Jana Vacková improved her ability to feel the composition, lines and colours and the sense of details during her university studies. She makes the most of the gained skills especially in full-coloured litography, in painting and illustration. The ability to express children s world, the ability to perceive the rich world of animals, plants and social events have brought her the possibility to illustrate several textbooks for school children from 7 to 16 years with the large portion of clever humour. Nowadays she collaborates with the glass workshop VITREX s.r.o. as a designer. Zusammenfassung: Die zeitgenössische Pilsner Künstlerin Jana Vacková, Mitglied der Union bildender Künstler in der Region Pilsen, wirkt seit mehr als 20 Jahren an der Kunstschule in Pilsen als Lehrerin für bildende Künste. Ihre künstlerische Begabung wurde schon in der Kindheit von ihrem Vater, dem Maler und Hochschulprofessor Josef Šteffel, einem Schüler von Cyril Bouda und Martin Salcman beeinflusst. Das Gefühl für Kompositionen mit ausdrucksstarken Linien und Farben, den Sinn für Details und spielerischen Dekorativismus entwickelte sie während ihres Studiums der bildenden Künste an der pädagogischen Fakultät in Pilsen. Dies kommt zur Geltung in ihrer Gebrauchsgrafik und freien Grafik (besonders farbige Lithografien), in Malerei und Illustrationen. Die Fähigkeit, sich in Gedanken von Kindern hineinzuversetzen, sich in Spiele einzubinden und gleichzeitig ohne jede Banalität die Tierwelt, die Welt der Pflanzen und die Ereignisse des täglichen Lebens als Begebenheiten zu reflektieren, führten sie zur Illustration von Kinder- und Lehrbüchern, z.b. einer Reihe von Mathematikbüchern für die Grund- und Hauptschule, Umwelterziehung (4. und 5. Schuljahr), Sozialkunde für Grundschule und Gymnasium (6. und 7. Schuljahr) und das Buch von J.Z. Moje malá ZOO ( Mein kleiner Zoo ). Gegenwärtig arbeitet die Autorin mit der Glaswerkstätte VITREX s.r.o. zusammen, für die sie Gestaltungsvorschläge für Einricht u n g s g e g e n s t ä n d e aus Glas entwirft. P o s e i d o n, t e m p e r a, c m,

26 k o n c e p c e v ý s t a v y P h D r. J a n a P o t u ž á k o v á M g r. M a r c e l a Š t ý b r o v á M g r. J a n a V a c k o v á g r a f i c k á ú p r a v a k a t a l o g u M g r. M a r t i n a H o r á k o v á a n g l i c k é r e s u m é M U D r. Z d e ň k a H a j š m a n o v á n ě m e c k é r e s u m é D a n i e l a S k a l l a f o t o F - F o t o, P l z e ň D T P a t i s k T i s k á r n a B í l ý s l o n, s. r. o., P l z e ň n á k l a d v ý t i s k ů I S B N : V y d a l a Z á p a d o č e s k á g a l e r i e v P l z n i v e s p o l u p r á c i s U n i í v ý t v a r n ý c h u m ě l c ů P l z e ň s k é o b l a s t i u p ř í l e ž i t o s t i v ý s t a v y J a n a V a c k o v á - R e a l i t y b e z r e a l i t y V ý s t a v n í s í ň 1 3, l i s t o p a d l e d e n

27

28

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

Mgr. Jana Audesová-Houšková

Mgr. Jana Audesová-Houšková Mgr. Jana Audesová-Houšková (1966) Působení na gymnáziu: od r. 1980 do r. 1984 (studentka) 1999/2000, 2004, 2006 dosud (učitelka VV) Třídní profesor: Marta Milovská Pokračování studia: Pedagogická fakulta

Více

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II

Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Současné české umění Generační paralely II Czech Contemporary Art Parallel Lines II Galerie MIRO vyslovuje poděkování the MIRO Gallery extends its thanks to Galerie Michael Haas, Berlín soukromí sběratelé

Více

Vltavot nské v tvarné dvorky

Vltavot nské v tvarné dvorky Vltavot nské v tvarné dvorky 2 0 0 5 (xi. roãník M ù S T S K Á G A L E R I E A R T C L U B ãervenec srpen -1- Seznam vystavujících v Městské galerii ART CLUB v Týně nad Vltavou od roku 1995 2005 Blanka

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ HOŘICE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ HOŘICE THE SCHOOL OF STONECUTTING AND SCULPTURE IN HOŘICE GEWERBLICHE STEINMETZ- UND BILDHAUER-MITTELSCHULE HOŘICE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ED ARTISTICO

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Orlické hory a Podorlicko 20: 381 401 (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-72-0 KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě

1952 1953 výtvarníkem vývojového střediska při Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě René Roubíček sochař, sklář, výtvarný pedagog Narozen 23. ledna 1922 v Praze Studia: 1940 1944 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (ateliér monumentální malby a skla, prof. Jaroslav Holeček) 1949 1950 Vysoká

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML.

Obsah. Obsah. Slovo ředitele. Kalendárium. Co rok dal. Výsledky nejlepších. Témata maturitních písemných prací. Tvorba na GML. Obsah Obsah Slovo ředitele 2 Kalendárium 3 Co rok dal 14 Výsledky nejlepších 28 Témata maturitních písemných prací 34 Tvorba na GML 35 Napsali o nás 52 Studenti píší noviny 54 Fotograf GML 56 Pedagogický

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Sympozium Krajina Ústeckého kraje

Sympozium Krajina Ústeckého kraje 2008 2007 2006 Sympozium Krajina Ústeckého kraje vydává SDRUŽENÍ GALERIE XXL ISBN 978-80-254-3076-7 2006 2007 2008 str. 3-13 Ak. mal. Milan Perič, Ak. mal. Miroslav Pesh, Jan Maria Mach, MgA. Jaroslav

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2013

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2013 Domov Ráček o.p.s. 269 1 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 2711571 Výroční zpráva 213 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 213 byla zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Pionýrská 4, 779 00 OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/11 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Charakteristika a profil absolventa...

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

The Rediscovery of the Jews

The Rediscovery of the Jews Marlis Sewering-Wollanek The Rediscovery of the Jews Czech History Books since 1989 The history of the Jews in the Bohemian lands was hardly mentioned in Czechoslovakia under Communist rule. Since 1989,

Více

67. bulletin Moravské galerie v Brně

67. bulletin Moravské galerie v Brně 67. bulletin Moravské galerie v Brně 2011 67. bulletin Moravské galerie v Brně 2011 67. bulletin Moravské galerie v Brně / 2011 Vydává Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG za finanční podpory

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture).

March 6th April 19th, 2008 Emil Filla Gallery Ústí nad Labem, Velká Hradební 19 (3rd floor of City House of Culture). Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Art and Design University of Jan Evangelista Purkyně Ústí nad Labem Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem / Emil

Více

galerie Goller, Selb [2009]

galerie Goller, Selb [2009] galerie Goller, Selb [2009] Hans-Joachim Goller, Kulturdezernent a. D., Galerist, Selb, 10. 05. 2009 Václav Fiala, Klatovy, ČR Ausstellung in der Galerie Goller Selb Anrede Vor nahezu drei Jahren zeigten

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

Partneři ročníku 2006/2007

Partneři ročníku 2006/2007 2006 2007 Partneři ročníku 2006/2007 Hlavní partneři: Partneři: Bohemia Sekt, a.s. Moravské vinařské závody, Bzenec s.r.o. M-Bricol, s.r.o. Ribbon, s.r.o. Vinné sklepy Valtice, a.s. Znovín Znojmo, a.s.

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více