Obraz severu ech, zprostředkovaný i vnímaný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obraz severu ech, zprostředkovaný i vnímaný"

Transkript

1 Obraz severu ech, zprostředkovaný i vnímaný Zdeněk Ku era, Silvie R. Ku erová, Michal Semian, Pavel Raška, Miroslav Šifta, Kateřina Novotná, Jan Hátle, Pavel Chromý Univerzita Karlova v Praze, P írodovědecká fakulta Univerzita J. E. Purkyně University v Ústí nad Labem, P írodovědecká fakulta GA R. P404/12/1112

2 Obraz vyjád ení, p edstavení výběr, generalizace, zprost edkování p edstava, image různé formy (vizuální, písemné sdělení, ústní) Josef Reiner Zdroj: Foto: S. R. Ku erová

3 Obraz záměrný reprezentace ovlivnitelný výběrem znázorňovaného

4 Image vnit ní vnější shodný rozdílný měnící se v ase různá možnost ovlivnitelnosti: prost edky možnosti, schopnosti důvod (cíl)

5 Vnímání (percepce) prostoru, území, míst Vnější faktory: informace množství, kvalita (rodina, p átelé, škola, média, vlastní zkušenost) zkušenost (první setkání s informací, opakování, žitý prostor) kontext další ponděty (ú el, ro ní a denní doba) Vnitřní faktory: motivace momentální dispozice, nálada, zdravotní stav

6 Symbolika Zamyslete se a pokuste se jedním nebo několika slovy vyjád it, co je nejcharakteristi tějším symbolem vašeho kraje. Co se vám vybaví, když se ekne Ústecký kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj

7 Šetření obrazu severních ech grantový projekt GA R. P404/12/1112 Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních ech území 3 krajů v sou asném vymezení: Karlovarský, Ústecký, Liberecký proměna identity severních ech Cíl prezentace: obraz zprost edkovaný základoškolskými u ebnicemi zeměpisu a vlastivědy obraz prezentovaný na pohlednicích dotazníkové šet ení

8 U ebnice vlastivědy a regionálního zeměpisu významně ovlivňují vnímání geografického prostoru a formování identity regionu u ebnice jako sociokulturní artefakty, u ebnice neslouží pouze pro p edávání poznatků, ale stejně ú inně i postojů a hodnot, idejí a ideologie obsah a způsob prezentace regionu mají dalekosáhlé důsledky pro jeho postavení v různých sférách nejintenzivnější formování p edstav o geografickém prostoru probíhá během základního vzdělávání (Matoušek 1999) Co jste se ve škole u ili o Karlovarsku / Ústecku / Liberecku?

9 Metodika výzkumu u ebnic P íklad Ústeckého kraje Řnalýza textových i nonverbálních prvků u iva o území dnešního Ústeckého kraje: obsah textu a volené výrazy, klí ová slova, co a jak znázorňují fotografie, mapy, grafy aj. Širší výběr u ebnic vytvo en pomocí online katalogu Národní knihovny R (246 titulů) vlastivěda = 3. nebo 4. t ída ZŠ (8 10 let) regionální zeměpis eska = 8. nebo 9. t ída ZŠ (13 15 let) Užší výběr 1+1 u ebnice, které reprezentují klí ová období eských dějin: 1) První eskoslovenská republika ( ) 2) komunistická diktatura ( ) 3) politická a spole enská transformace (90. léta 20. století) 4) sou asnost po kurikulární reformě (21. století)

10 První s. republika ( ) Charakteristika regionu: Těžba, průmysl (chemický, textilní), ovocná ství a chmela ství Labe jako dopravní tepna město Ústí nad Labem jako p ístav pro podkuršnohorskou uhelnou oblast Image: Pomocí volby výrazů: Od Lovosic se údolí labské úží a nabývá krásy ( ) Oblaka dýmu nad údolím ohlašují Ústí n. L. (Nikolau 1926, s. 57) viz obrázek esko-německý konflikt: bojiště eského živlu s německým (Nikolau a kol. 1924, s. 84)

11 Období komunistické diktatury ( ) Charakteristika regionu: Průmysl, energetika, doprava, produk ní zemědělství Image: Řdorace těžby, průmyslu a energetiky: většina grafiky věnována výhradně jim klí ová slova témě výhradně spojená s nimi (Chemické závody eskoslovensko-sovětského p átelství) popis technologických detailů těžby a výroby neúměrné věku žáků tabulky s daty o objemu těžby tenden ní názvy kapitol: Jih kraje Severovýchod kraje ale! Hnědouhelná pánev (p estože obsahuje údaje i o Krušných horách) řudování, dynami nost: Hloubka dolů roste, Po železni ních tratích odjíždějí neustále vlaky naložené uhlím, Během dvaceti let stavbaři postavili celý nový Most, moderní město (Skalický a kol. 1988, s. 54)

12 Transformace (90. léta 20. století) Charakteristika regionu: Průmyslový region, těžba, energetika, jih zemědělství Image a prost edky: P ehnaný důraz na špatný stav životního prost edí, katastrofálnost: Krajina zcela převrácená naruby, jakoby přenesená z jiné planety. Vodní toky změněné ve stoky, lesy zcela zadušené jedovatými zplodinami etných komínů. Dusí se však nejen lesy, ale i lidé. Katastrofální stav životního prostředí zvyšuje po et onemocnění a zkracuje život. (Hole ek a kol. 1993, s. 82) Nové trendy a odborné pojmy z životního prost edí (smog, rekultivace, odsi ování) Tenden ní názvy kapitol ztotožňující severní echy (v etně Krušných hor) s ekologickými zátěžemi: Pánevní oblast (Hole ek a kol. 1993)

13 21. století Charakteristika regionu: Energetická základna eska, průmysl, ale strukturálně postižený region (nezaměstnanost, nízká kvalifikace obyvatel), ale i úspěšné podniky (porcelán), lázeňství (Teplice), chmela ství P íhrani ní poloha p eshrani ní spolupráce s Německem, EU ochrana p írody a krajiny, zimní sporty v horách Image a prost edky: Rozpor, jak k Ústecku p istupovat: inercie minulého stavu nové problémy p írodní krásy snaha potla it negativní prvky identity a posilovat klady prost ednictvím fotografií: lomy a průmyslové objekty sice zobrazeny, ale zdálky, nez etelně

14 Zdroj: echurová, Ježková, řorecký (2009) Mostecko povrchová těžba hnědého uhlí Zdroj: Chalupa, Horník, Demek (2009)

15 U ivové mapy metoda hodnocení kvantity a kvality prostorových dat Hude ek (2004): specifický druh tematické mapy, která znázorňuje pouze ty topografické pojmy, které jsou užité ve sledovaném u ebním textu (nap. u ebnici) velikost a barva mapové zna ky vyjad uje důležitost, kterou tvůrci u ebního textu pojmu p i adili Postup: 1) vypsat všechny topografické pojmy ze sledovaného u ebního textu a rozdělit je do kategorií podle jejich pozice (v textu, v nadpise, v tabulce ) 2) definovat váhy kategorií pozice 3) vypo ítat hodnotu pro každý topografický pojem 4) hodnoty kartograficky vyjád it (v prost edí GIS)

16

17

18

19

20

21 Místopisné pojmy v u ebnicích 18 u ebnic: 18 Teplice 17 Labe, Ústí nad Labem 16 Karlovy Vary, Oh e 15 Jizerské hory, Krušné hory 14 Jablonec n. Nisou, Jáchymov, Litomě ice, Mariánské lázně 13 eské st edoho í 12 Krkonoše, Louny 11 eská Lípa, Liberec, Plou nice, Terezín 10 Doupovské hory, Lužické hory, Nový řor

22 Ústí nad Labem jedno město, různý pohled různý ú el

23 Pohlednice utvá ení a reprezentace obrazu regionu prost ednictvím propaga ních materiálů na p íkladu pohlednic obsahová analýza souboru pohlednic z oblasti sz. ech, zakoupené v síti infocenter (p evážně městská infocentra, cca 90) Metodika sběru dat v infocentru: má i nemá pohlednice, nabízí i jiný materiál kromě pohlednic, p evažuje nabídka jiných materiálů výrazně nad nabídkou pohlednic? po et nabízených pohlednic, po et zakoupených pohlednic zakoupeny pouze dělené pohlednice (= více polí)

24 Analýza pohlednic Kupujete pohlednice? Jaké nej astěji? Co má být na ideální pohlednici? 1172 pohlednic sledují pouze pole obsahující fotografii odpovídající stavu v době vydání typy polí podle obsahu (dále podtypy): A) kulturní prvek (nap. kostel/klášter, dům, rozhledna) B) p írodní prvek (nap. fauna, flóra, vodopád) C) prostor (intravilán, krajina, ostatní) D) ostatní (nap. průvod, kresba, reprodukce)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Dotazníkové šetření Cílem vyšet it, jak je obraz severozápadních ech vnímán z vnějšku obyvateli celého státu dotazníkové šet ení na úrovni eska realizátor: Centrum pro výzkum ve ejného mínění, Sociologický ústav ŘV R, v.v.i. ( ) standardizovaný dotazník, obyvatelstvo 15+ let, kvótní výběr (po et obyvatel v krajích, pohlaví, věk, velikostní struktura sídel) 1047 respondentů: 30 Karlovarský kraj (2,9 %) 35 Liberecký kraj (4,2 %) 87 Ústecký kraj (7,9%)

37 Image kvality života Ve kterém kraji eské republiky se podle Vašeho názoru žije nejlépe? Kde jsou nejlepší podmínky pro spokojený život?

38 Myslíte si, že XXX kraj je? p itažlivý odpudivý; rozmanitý jednotvárný; moderní tradi ní; prosperující zaostávající; mluví se o něm není o něm slyšet Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Vnitřní image krajů SZ Čech hodnocení respondentů z krajů: KV, ÚST, LB (N = 152) neví neví neví přitažllivý odpudivý přitažllivý odpudivý přitažllivý odpudivý rozmanitý jednotvárný rozmanitý jednotvárný rozmanitý jednotvárný moderní tradiční moderní tradiční moderní tradiční prosperující zaostávající prosperující zaostávající prosperující zaostávající mluví se o něm není o něm slyšet mluví se o něm není o něm slyšet mluví se o něm není o něm slyšet Podíl (v %) Podíl (v %) Vnější image krajů SZ Čech hodnocení respondentů z ostatních krajů (N = 895) neví neví Podíl (v %) neví přitažllivý odpudivý přitažllivý odpudivý přitažllivý odpudivý rozmanitý jednotvárný rozmanitý jednotvárný rozmanitý jednotvárný moderní tradiční moderní tradiční moderní tradiční prosperující zaostávající prosperující zaostávající prosperující zaostávající mluví se o něm není o něm slyšet mluví se o něm není o něm slyšet mluví se o něm není o něm slyšet Podíl (v %) Podíl (v %) Podíl (v %) Zdroj: Výsledky šetření projektu Formování územních identit v intenzivně přeměněných krajinách SZ Čech, Chromý a kol. (CVVM, prosinec 2012).

39 Symboly Karlovarského kraje 1. Lázně, lázeňská města (583 respondentů, 56 %) 2. Rusové (14 %) 3. Filmový festival (4 %) 4. Becherovka (4 %) 5. Prameny (v ídlo, termální vody) (3 %) 6. Karlovy Vary (3 %) 7. Porcelán a sklo (2 %) 8. Minerální voda, minerálka (2 %) 9. Oplatky (2 %) 10. Rekreace, turistika (1 %) 11. Kriminalita (mafie, korupce, prostituce) (1 %) Jiná odpověď (6 %), neví (3 %)

40 Symboly Ústeckého kraje 1. Romové (185 respondentů, 17 %) 2. Průmyslová oblast, továrny, chemický průmysl (15 %) 3. Těžba uhlí, doly a lomy (15 %) 4. Nezaměstnanost a chudoba (11 %) 5. Zne ištěné ovzduší a životní prost edí (8 %) 6. P íroda ( eskosaské Švýcarsko, Prav ická brána, íp, Krušné hory) (5 %) 7. Kriminalita (mafie, rva ky, korupce, tunelá i, prostituce) (3 %) 8. Labe a Polabí (3 %) Jiná odpověď (12 %), neví (9 %)

41 Symboly Libereckého kraje 1. Televizní vysíla a rozhledna Ještěd (227 respondentů, 22 %) 2. Hory a p íroda (Krkonoše, Jizerské hory, eský Ráj) (18 %) 3. Lyžování, zimní sporty (16 %) 4. řižuterie (korále), sklo, sklárny (4 %) 5. Zoo (4 %) 6. Nezaměstnanost a chudoba (3 %) 7. Aquapark (Babylon) (2 %) 8. Textil, text. průmysl (2 %) 9. Turistika (2 %) 10. Romové (2 %) 11. Liberec (1 %) Jiná odpověď (12 %), neví (11 %)

42 Závěr Kdo/co má nejsilnější vliv na utvá ení image krajů severozápadních ech?

43 Děkujeme Vám za pozornost

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Zavedení nárokovosti předškolního vzdělávání pro všechny děti. (Studie proveditelnosti)

Zavedení nárokovosti předškolního vzdělávání pro všechny děti. (Studie proveditelnosti) Zavedení nárokovosti předškolního vzdělávání pro všechny děti (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015 2 Analýza byla zpracována

Více

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán integrace sociálně vyloučených osob lokality Jáchymov Jáchymov, leden Mgr. Jan Musil, Jan Němeček Štefan Gabčo OBSAH: Základní vize strategického

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Lokální rozvoj na Šumavě

Lokální rozvoj na Šumavě Lokální rozvoj na Šumavě Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let RNDr. Radim Perlín Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Vydala Správa NP

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více