Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina"

Transkript

1 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra,

2 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace eská republika rozd lení kompetencí cyklistika v R vnímána jako integrální sou ást dopravy dopravní obsluha území (resort dopravy) cykloturistika (resort místního rozvoje) kompeten ale spadá cykloturistika pod Ministerstvo dopravy Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (cyklokoordinátor rozvoje cyklistické dopravy v R)

3 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Obsah ásti eská republika Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy R pro léta (p ipravovaný dokument s pracovním názvem Cyklostrategie 2012 ) Zna ení pro cyklisty Cyklisté vítáni Projekt esko jede

4 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Cyklostrategie 2012 priority 1. Zajišt ní financování cyklistické infrastruktury 1.1. Výstavba a údržba cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty 1.2. Výstavba infrastruktury pro cykloturistiku 1.3. Zajišt ní financování cyklistické a cykloturistické infrastruktury 1.4. Podpora specifických forem výstavby cyklistické infrastruktury 2. Zvyšování bezpe nosti cyklistické dopravy 2.1. Zvyšování bezpe nosti zranitelných ú astník silni ního provozu 2.2. Realizace legislativních opat ení s ohledem na bezpe nost a plynulost cyklistické dopravy 3. Metodická podpora rozvoje cyklistické dopravy ve m stech 3.1. Zvyšování pov domí o nástrojích ovliv ující podporu cyklistické dopravy 3.2. Zefektivn ní propagace cyklistické dopravy jako sou ásti životního stylu 3.3. Snižování negativních vliv dopravy ve m stech prost ednictvím aktivní podpory cyklistické dopravy 4. Realizace národního produktu esko jede 4.1. Zajišt ní metodického a koordina ního vedení produktu esko jede 4.2. Výstavba a provoz portálu Marketingová podpora produktu esko jede 4.4. Podpora p ezna ení a údržby sít dálkových cyklotras R a tras EuroVelo 4.5. Podpora služeb a rozvoj lidských zdroj v oblasti cykloturistiky 5. Podpora výzkumu s tématikou cyklistiky 5.1. Podporovat realizaci aplikovaných výzkumných projekt s cyklistickou tématikou 5.2. Pr zkumy v oblasti cykloturistiky

5 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Zna ení pro cyklisty - stávající provádí K T (s podporou státu a kraj )

6 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Zna ení návrhy na zm ny úsp šné íklady z praxe

7 Cyklisté vítáni Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Národní certifikace služeb v cestovním ruchu ubytovací, stravovací a informa ní služby provádí Nadace partnerství od r

8 Projekt esko jede Vyso ina Tourism, ísp vková organizace

9 Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období Cykloakce v kraji Publikace Internetové stránky

10 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období Cykloturistika zmín na okrajov v opat ení A.2 a priorit B viz dále Pot eba samostatné a podrobné strategie rozvoje cyklistické dopravy Potenciál cykloturistiky: 2600 km cyklistických komunikací 1 z 8 Greenways v R vede p es Vyso inu (Praha Víde ) dálková trasa (Mlyná ská cyklotrasa z Nového M sta na Morav ) cyklotrasa podél eky (Jihlava T ebí Raabs)

11 Priorita A: Vytvo it dostate né a kvalitní kapacity pro využití atraktivit kraje budováním, modernizací a údržbou základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Opat ení A.1: Opat ení A.2: Opat ení A.3: Opat ení A.4: Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a gastronomických za ízení Výstavba a modernizace sportovn -rekrea ních za ízení Výstavba, rozší ení a zkvalitn ní infrastruktury pro kongresovou turistiku Vytvá ení kvalitního prost edí pro kulturní a poznávací cestovní ruch Priorita B: Posilovat stávající turistickou nabídku a její rozší ení sm rovat k zážitkové turistice a vyvážení sezónních a mimosezónních aktivit Opat ení B1: Opat ení B2: Tvorba specifických regionálních produkt cestovního ruchu Vytvá ení podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu Priorita C: Profesionalizovat ízení cestovního ruchu v kraji prost ednictvím subjektu zajiš ujícího marketing, koordinaci, osv tovou innost a zast ešení regionálního informa ního systému Opat ení C1: Opat ení C2: Zkvalitn ní informací pro p ípravu a realizaci produktov zam ených nabídek Propagace turistické nabídky na regionální, národní i mezinárodní úrovni Priorita D: Podporovat rozvoj místních, regionálních i mezinárodních partnerství a sítí v cestovním ruchu. Motivovat zam stnance i zam stnavatele pro r st cestovního ruchu Opat ení D 1: Opat ení D.2: Funk ní a efektivní partnerství jako princip rozvoje regionální turistické nabídky Zkvalit ování služeb v za ízeních cestovního ruchu

12 Cykloakce v kraji (vlastní akce) Vyso ina Tourism, ísp vková organizace ížem krážem Vyso inou na kole v r prob hl již 5. ro ník vícedenní putování na kole rozd leno na etapy s doprovodným programem sout že edstavení krás a zajímavostí Vyso iny motivace turist ke trávení dovolené v regionu k dispozici doprovodné vozidlo

13 ížem krážem Vyso inou na kole

14 ížem krážem Vyso inou na kole

15 ížem krážem Vyso inou na kole

16 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Cykloakce v kraji (podpora jiných projekt ) materiální, nefinan ní podpora Na kole d tem Vyso inou s Josefem Zimov ákem 24 MTB v Jihlav

17 Charitativní cyklojízda Vyso inou na kole s Josefem Zimov ákem

18 MTB v Jihlav

19 Publikace Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Tipy na výlety Vyso inou na kole 34 tip na cyklovýlety mapy, profily náro nosti, zajímavosti v okolí distribuce na veletrzích, výstavách a prezentacích publikace pro partnery v sou asné dob p ipravujeme Pr vodce pro cyklisty s mapou

20 Internetové stránky Vyso ina Tourism, ísp vková organizace turistický portál Vyso iny plánova tras pro cyklisty tipy na výlety pro cyklisty stránky v nované cyklistice na Vyso in aktuáln informace o akcích K ížem krážem Vyso inou na kole

21 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Cíl pro roky 2012 a 2013 Po ízení Strategie rozvoje cykloturistiky v Kraji Vyso ina pro období spolu se Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vyso ina pro období z rozpo tu kraje uvoln no 1,5 mil. K ( EUR)

22 Vyso ina Tourism, ísp vková organizace kuji za pozornost a pozvání na Vaši konferenci! Tomáš ihák Vyso ina Tourism, p ísp vková organizace žní 26, Jihlava tel.:

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno Tel.: +420 548 423 711 E-mail: cdv@cdv.cz www.cdv.cz

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více