Podíl na celkovém rozpočtu (v %)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podíl na celkovém rozpočtu (v %)"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská Praha 1 IČ: ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č... (dále jen Rozhodnutí ) Datum: DD. MM. RRRR č. j.:.. Preambule Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen Řídicí orgán ), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne. v rámci Výzvy., oblasti podpory.., prioritní osy., v souladu s ustanovením 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen rozpočtová pravidla ), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace takto: ČÁST I OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE 1. Označení příjemce dotace V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Výzkum, vývoj, vzdělávání se poskytuje dotace příjemci: Název: Sídlo: Statutární orgán: IČO: Bankovní účet: Výše dotace (poskytovaná částka dotace) 1.1. Výše dotace Dotace se poskytuje v celkové maximální výši Kč (slovy..). Finanční rámec projektu Částka (v Kč) Celkové způsobilé náklady [...] - Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje - Podíl na celkovém rozpočtu (v %) 1

2 Finanční rámec projektu Částka (v Kč) Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje 100 % Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy připadající na způsobilé výdaje Dotace z toho z Evropského regionálního rozvojového fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu ( 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel); z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu ( 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel); z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování ( 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel). Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace1 neinvestiční prostředky - investiční prostředky - Podíl na celkovém rozpočtu (v %) 1.2. Příjemce je povinen respektovat stanovený podíl (v %) zapojení vlastních zdrojů do financování způsobilých výdajů projektu dle výše uvedené tabulky. Vyjádření závazku vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační Dotace je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty z příjmů projektu připadajících na způsobilé výdaje, ani z jiných zdrojů příjemce Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty podílů vyjádřené v procentech. Vyjádření v Kč je jako rozhodující a maximálně možné stanoveno pouze pro zdroj Evropský sociální fond, pro další zdroj se jedná o vyjádření pouze orientační Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Výše dotace bude v souladu s pravidly OP VVV a právními předpisy ČR a EU snížena o ty příjmy, které projekt vytvoří v průběhu své realizace, které převýší částku příjmů uvedenou v odst. 1.1 tohoto článku Rozhodnutí a které přesáhnou objem vlastního financování projektu uvedený v odst. 1.1 tohoto článku Rozhodnutí. Příjmy, které nepřesáhnou částku, kterou do financování projektu vkládá příjemce podpory, nesnižují dotaci. 1 Rozdělení není nezbytnou součástí právního aktu u projektů, které jsou plně financovány v některém z režimů zjednodušeného vykazování výdajů. 2

3 1.6. Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných příjemcem, musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování způsobilých výdajů a dotace uvedené v odst. 1.1 tohoto článku Režim financování projektu:2 ex ante/ex post. 2. Účel dotace V rámci realizace projektu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Prioritní osa: je účelem dotace:.. 3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě: datum zahájení realizace projektu: DD. MM. RRRR datum ukončení realizace projektu nejpozději do: DD. MM. RRRR ČÁST II POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE 1. Užití dotace dle Rozhodnutí Příjemce dotace je povinen využívat dotaci v souladu s tímto Rozhodnutím a v souladu se žádostí o poskytnutí dotace, která byla podkladem pro vydání rozhodnutí. 2. Splnění účelu a realizace projektu Příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v části I., bodě 2 tohoto Rozhodnutí. Účel, na který byla dotace poskytnuta, nelze změnit. 3. Udržitelnost projektu Bude doplněno v případě, že je relevantní (Obecné nařízení čl. 71) 2 Zvolte variantu. 3

4 4. Plnění rozpočtu projektu a časového harmonogramu 4.1. Příjemce dotace je oprávněn použít dotaci pouze na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu projektu, který je přílohou č. 2 tohoto Rozhodnutí Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu dodržet datum ukončení realizace projektu Příjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu s harmonogramem jednotlivých aktivit projektu, který tvoří přílohu č. 3 Rozhodnutí. Příjemce dotace je oprávněn provést změnu harmonogramu, pokud změna nebude mít vliv na splnění účelu projektu definovaného v části I., bodu 2 Rozhodnutí. 5. Způsobilé výdaje 5.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce obecná část, Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, které jsou k dispozici na Příjemce je oprávněn v žádosti o platbu vykazovat pouze způsobilé výdaje, které vznikly v období od doplnit datum do data ukončení realizace projektu, ledaže půjde o výdaje, které jsou uvedeny v kapitole 8 Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část a mohou být hrazeny až po datu ukončení realizace projektu. Za způsobilé nemohou být rovněž uznány výdaje na zálohy, pokud nejsou doloženy zároveň konečnou fakturou od příslušného dodavatele. Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze způsobilých výdajů Pokud Řídicí orgán zjistí, že předložená zpráva o realizaci či žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je příjemce povinen zprávu o realizaci či žádost o platbu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný projekt Způsobilým výdajem může být jen takový náklad projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu. 6. Plnění indikátorů projektu (monitorování projektu) 6.1. Příjemce dotace je povinen naplnit indikátory, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto Rozhodnutí Příjemce dotace je povinen předávat Řídicímu orgánu údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a to zejména prostřednictvím předkládání monitorovacích zpráv Příjemce dotace je povinen předkládat Řídicímu orgánu monitorovací zprávy. Příjemce dotace je povinen předkládat tyto zprávy v podobě uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce obecná část a v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část, které jsou k dispozici na 1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Délka monitorovacího období činí doplnit. Lhůta 4

5 pro předložení monitorovací zprávy bude vždy doplnit kalendářních dní od ukončení monitorovacího období Řídicí orgán může v případě, kdy identifikuje zásadní nedostatky nebo hrozby zabraňující plynulé realizaci aktivit projektu, požádat příjemce o předložení Informace o pokroku (viz Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část). Příjemce ji předkládá ve lhůtě, kterou určí Řídicí orgán, přičemž nesmí být kratší než 20 pracovních dnů. 7. Vedení účetnictví 7.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést v účetnictví své aktivity s jednoznačnou vazbou na projekt Příjemce je dále povinen předat ke každé zprávě o realizaci účetní záznamy a další doklady vztahující se ke způsobilým výdajům projektu definovaných v části II., bodu 5.2 převedené do digitální podoby Příjemce je povinen účtovat o majetku a výdajích souvisejících s projektem (např. na zvláštních analytických účtech, se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů projektu, na samostatné hospodářské středisko či zakázku, popř. jiným vhodným způsobem), aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt. Pokud příjemce dotace vede daňovou evidenci, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na projekt. Cílem této povinnosti je zajistit, aby příjemce dotace byl schopen na vyžádání předložit kontrolním a auditním orgánům úplný přehled způsobilých výdajů (účetních operací nebo záznamů v daňové evidenci). 8. Zakázky Při zadávání zakázek v rámci realizace projektu je příjemce povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s pravidly stanovenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce obecná část, která jsou k dispozici na 9. Plnění politik Evropské unie Při realizaci projektu je příjemce dotace povinen dodržovat plnění politik EU, tj. zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí. 10. Kontrola Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, Řídicí orgán, orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší 5

6 kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Příjemce dotace je mimo jiné povinen poskytnout kontrolním orgánům potřebné informace a doklady související s realizací projektu, umožnit jim vstup do svých objektů a na své pozemky nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti. Příjemce dotace je dále povinen zajistit (např. úpravou této povinnosti ve smlouvě s dodavatelem), aby jeho dodavatelé poskytli kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu. Příjemce je též povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem a informovat o splnění těchto nápravných opatření ve stanovené lhůtě kontrolní orgán, který toto nápravné opatření uložil. Další povinnosti příjemce v souvislosti s výkonem kontroly definují zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a příjemce je povinen se těmito ustanoveními řídit. Příjemce je povinen informovat poskytovatele v nejbližší zprávě o realizaci projektu o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů, dále o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění. 11. Publicita Příjemce dotace je povinen provádět propagaci projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce obecná část, které jsou k dispozici na 1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. 12. Poskytování údajů o realizaci projektu Příjemce dotace je povinen poskytnout písemně Řídicímu orgánu na jeho žádost jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem, resp. Řídicím orgánem. 13. Oznamovací povinnost Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli a Řídicímu orgánu veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění projektu. Tím není dotčeno ustanovení bodu Toto oznámení nezbavuje příjemce povinnosti plnit podmínky dle tohoto Rozhodnutí Jakoukoli změnu projektu, která je podle Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část pro příjemce nepodstatnou změnou, je Příjemce povinen písemně oznámit Řídicímu orgánu v nejbližší monitorovací zprávě doplnit typ. 14. Zákaz čerpání jiných podpor Příjemce dotace nesmí na výdaje projektu hrazené z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. 6

7 15. Vypořádání projektu Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu s 54 odst. 7 rozpočtových pravidel a vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 16. Uchovávání dokumentů Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy ČR. 17. Odečtení příjmů Příjemce dotace je povinen nejpozději v okamžiku podání závěrečné žádosti o platbu odečíst v souladu s požadavky doplnit dokument od celkových způsobilých výdajů příjmy projektu, které příjemce dotace získal v průběhu realizace projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při vydání Rozhodnutí nebo byly zohledněny v nižší částce viz bod 1.5 Rozhodnutí. Bude ještě předmětem jednání s MF. 18. Péče o majetek Příjemce dotace je povinen po dobu realizace projektu zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob včetně zástavního práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu definovaného v doplnit dokument. 19. Práva duševního vlastnictví Příjemce dotace je povinen Řídicímu orgánu poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví, včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky této dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než příjemce dotace, je příjemce dotace povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro Řídicí orgán neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. 20. Veřejná podpora Bude doplněno dle relevance. 21. Evaluace Příjemce/partner projektu je povinen poskytovat součinnost při realizaci evaluačních aktivit v rámci OP VVV, a to po celou dobu realizace projektu, po dobu jeho udržitelnosti a kdykoliv to bude v souvislosti s řešením projektu nutné. 22. Doručování Příjemce je povinen používat k doručování veškerých písemností informační systém MS Příjemce je rovněž povinen seznámit se se všemi zprávami, které mu budou od 7

8 poskytovatele prostřednictvím tohoto systému doručeny. Tím nejsou dotčena pravidla pro doručování uvedená v ustanovení 19 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 23. Respektování výzev poskytovatele k zajištění nápravy Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo či povinnost, a písemnému vyzvání poskytovatele k nápravě, je příjemce povinen učinit nápravu v poskytovatelem stanovené lhůtě (lhůta musí být přizpůsobena době nezbytně nutné na zajištění nápravy). ČÁST III PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Žádost o platbu Příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předkládat Řídicímu orgánu řádně vyplněné žádosti o platbu podložené příslušnými doklady dle Pravidel pro žadatele a příjemce obecná část, a Pravidel pro žadatele a příjemce specifická část, které jsou k dispozici na 2. Převod prostředků dotace Poskytovatel bude dotaci specifikovanou v článku I této smlouvy příjemci poskytovat doplnit formu v závislosti na postupu realizace projektu. Dotace bude poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet uvedený v části specifikace příjemce dotace. Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele. ČÁST IV SANKCE 1. Pozastavení proplácení prostředků dotace Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dle části II., bodu 10 Rozhodnutí zjistí, že příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení č. 1303/2013, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. 2. Neproplácení dotace na základě 14e rozpočtových pravidel Poskytovatel nevyplatí část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel stanovených tímto Rozhodnutím. Pokud poskytovatel odhalí porušení podmínek, je oprávněn provést krácení dle 14e rozpočtových pravidel, a to maximálně do výše, která 8

9 je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Při stanovení výše sankce přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace. 3. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení podmínek 3.1. V případě porušení podmínek uvedených v části II., bodě 2 bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace V případě, že dojde k porušení některé z povinností stanovených v části II., bodě 6.3, 6.4, 7.3, 10, 12, 13.1, 15, 16, 19 bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši.. z celkové částky dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka vydaná na realizaci projektu. Odvod ve výši bude vyměřen v případě porušení povinnosti stanovené v části II., bodu 14, kdy již došlo k vyplacení jakékoli částky dotace vážící se k porušené povinnosti, pokud není možné vyčíslit částku výdaje v rámci projektu, ke kterému se váže dokument. V případě porušení části II., bodu 15, kdy jsou identifikovány neoprávněně použité výdaje ve výši porušení rozpočtové kázně, bude uložena sankce. Procentní rozmezí pro určení výše odvodu za porušení bude dále násobeno koeficientem podle závažnosti porušení (tzn. násobena koeficientem je spodní a horní hranice procentního rozmezí). - Za velmi závažná porušení násobená koeficientem 1 jsou považována porušení bodu 6.3 (termín pro předložení monitorovací zprávy doplnit typ), 6.4, 10 a 12 při prodlení 21 kalendářních dní a více, - za středně závažná násobená koeficientem 0,5 porušení bodů 6.4, 10, 12, a 6.3 (termín pro předložení monitorovací zprávy) při prodlení 14 až 20 kalendářních dní, - za méně závažná porušení násobená koeficientem 0,25 porušení bodu 10, 6.3(termín pro předložení monitorovací zprávy), 6.4 a 12 při prodlení 7 až 13 kalendářních dní. - Při druhém a jakémkoli dalším porušení stejné povinnosti stanovené v části II., bodě 6.3, 6.4, 10, 7.3, , 15, 16, 19 se vynásobí spodní a horní hranice procentního rozmezí koeficientem V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené v části II., bodě 8 (zadávání zakázek), jež je zároveň považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v příloze tohoto rozhodnutí V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude splněna hodnota indikátorů výstupů uvedených v příloze č. 4 Rozhodnutí, bude dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z celkové částky dotace, přičemž odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena. 9

10 Míra splnění hodnoty indikátorů výstupů vzhledem k údajům uvedeným v příloze č. 4 Procentní rozmezí odvodu z celkové částky dotace méně než 85 % až 70 % 13 % až 17 % méně než 70 % až 55 % 18 % až 22 % méně než 55 % až 40 % 28 % až 32 % méně než 40 % 48 % až 52 % Pro zjištění míry splnění hodnoty monitorovacích indikátorů výstupů se pro účely této dotace sečtou hodnoty splnění jednotlivých indikátorů výstupů uvedených v příloze č. 4 Rozhodnutí a vydělí se počtem těchto indikátorů. Překročení hodnoty jednotlivých indikátorů bude započítáno maximálně ve výši 120 % původně plánované hodnoty V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude splněna hodnota indikátorů výsledků uvedených v příloze č. 4 Rozhodnutí, bude dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z celkové částky dotace, přičemž odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena. Míra splnění hodnoty indikátorů výsledků vzhledem k údajům uvedeným v příloze č. 4 méně než 75 % až 50% Procentní rozmezí odvodu z celkové částky dotace bude stanoveno méně než 50 % bude stanoveno Pro zjištění míry splnění hodnoty indikátorů výsledků se pro účely této dotace sečtou hodnoty splnění jednotlivých indikátorů výsledků uvedených v příloze č. 4 Rozhodnutí a vydělí se počtem těchto indikátorů. Překročení hodnoty jednotlivých indikátorů bude započítáno maximálně ve výši 120 % původně plánované hodnoty Porušení povinností neuvedených v části IV., bodech 3.1 až 3.6 a 4 Rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně podle 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel a povede podle 44a odst. 4 písm. b) k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši porušení rozpočtové kázně V případě, že dojde k porušení některé z povinností stanovených Rozhodnutím a výdaje vztahující se k tomuto porušení nebyly příjemci dosud z dotace ani částečně proplaceny, nelze z dotace tyto výdaje příjemci proplatit. Předchozí věta se netýká porušení povinností při zadávání zakázek a porušení povinností, jež není podle části IV., bodu 4 považováno za porušení rozpočtové kázně. 10

11 4. Porušení či nedodržení povinností, jež není neoprávněným použitím dotace podle udst. 3 písm. e) tj. není porušením rozpočtové kázně 4.1. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II., bodě 4.3, druhém pododstavci 5.2, 13.2, bodě 21, bodě 22 nebo části III., bodě 1, nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel. V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené v části II., bodě 6.3 (termínu pro předložení monitorovací zprávy), 6.4, 10 a 12 a prodlení bude kratší než 7 kalendářních dnů, nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel V případě, že bude splněna hodnota indikátorů výstupů uvedených v příloze č. 4 Rozhodnutí z 85 % nebo více, nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel V případě, že bude splněna hodnota indikátorů výsledků uvedených v příloze č. 4 Rozhodnutí ze 75 % nebo více, nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel Jakékoliv pochybení či nedostatek v oblasti publicity, které není viditelné/rozpoznatelné pouhým okem není považováno za porušení rozpočtové kázně V případě nedostatku v oblasti publicity viditelným/rozpoznatelným pouhým okem, avšak odstraněným na základě výzvy poskytovatele k nápravě, není považováno za porušení rozpočtové kázně Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z nepovinných nástrojů, a pro dané pochybení náprava možná není (např. není možná z technických důvodů, neměla by smysl, případně by byla ekonomicky nevýhodná3), bude příjemci udělena výtka č. 1 a o porušení rozpočtové kázně se nejedná. Pokud se stejný nedostatek na nějakém jiném nástroji/nosiči opakuje při další kontrole, je příjemci udělena výtka č. 2 a o porušení rozpočtové kázně se nejedná (postup udělování výtek viz.). 5. Sankce v případě nedodržení pravidel publicity u příjemců OP VVV Maximální výše všech sankcí týkajících se pochybení v oblasti publicity na jeden projekt je Kč, aby nedocházelo k neúměrně vysokým sankcím za pochybení, která nemají přímý vliv na cíle projektu. 4.1 Pravidla pro uplatňování sankcí u povinných nástrojů Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z povinných nástrojů a nesjednal nápravu, k níž byl poskytovatelem vyzván, bude přistoupeno k sankci za pochybení dle tabulky č Všechny důvody, pro které náprava není možná, musí být příjemcem řádně písemně zdůvodněny ve stanovené lhůtě. Obecně platí, že oprava je ekonomicky nevýhodná, pakliže náklady za odstranění pochybení převyšují výši sankce. Ostatní případy jsou na posouzení kontrolního subjektu. 11

12 Tabulka č. 2 - Sankce u povinných nástrojů Nástroj publicity Pochybení Výše sankce % z celkové částky dotace Nástroj chybí zcela 1,2 % Na nástroji chybí nebo je chybně: Povinné nástroje - Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů/ textů) - Název, hlavní cíl operace a výše finanční podpory od EU - Předepsaný rozměr nástroje 0,8 % Je uvedeno nadbytečné logo 0,1 % 4.2 Pravidla pro uplatňování sankcí u nepovinných nástrojů/volitelné publicity Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z nepovinných nástrojů, a příjemce nesjednal nápravu, k níž byl poskytovatelem vyzván, bude příjemci uložena sankce ve výši dle tabulky č. 3. Pokud náprava možná není (např. není možná z technických důvodů, neměla by smysl, případně by byla ekonomicky nevýhodná 4 ) a příjemci je již udělena výtka č. 3 za třetí pochybení ve stejné kategorii (A nebo B) na jakémkoli nepovinném nástroji 5 (postup udělování výtek viz.), bude příjemci udělena sankci ve výši dle tabulky č. 3. Stejná sankce bude udělena v případech, kdy se vyskytne čtvrté a další pochybení ve stejné kategorii (A nebo B). Tabulka č. 3 Sankce u nepovinných nástrojů / volitelné publicity Výše sankce Nástroj publicity Kategorie Pochybení Úroveň pochybení % z celkové částky dotace 4 Všechny důvody, pro které náprava není možná, musí být příjemcem řádně písemně zdůvodněny ve stanovené lhůtě. Obecně platí, že oprava je ekonomicky nevýhodná, pakliže náklady za odstranění pochybení převyšují výši sankce. Ostatní případy jsou na posouzení kontrolního subjektu. 5 Jednu výtku lze udělit za více nepovinných nástrojů dohromady. Nástrojům, které již byly jednou započítány, nelze následně udělit žádnou další výtku. 12

13 A Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů/ textů) chybí zcela 0,6 % Nepovinné nástroje/ volitelná publicita B - Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů/ textů) - je uveden chybně 0,4 % - informace na internetové stránce, pokud taková existuje 6 - chybí zcela/je uveden chybně 6. Sankce v případě nerespektování výzvy poskytovatele k zajištění nápravy Nezajištění nápravy ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem ve smyslu části II., bodu 23 představuje porušení podmínek poskytnutí podpory a příjemci bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně (nerespektování výzvy poskytovatele) ve výši V případě nerespektování výzvy k nápravě u pochybení, které již bylo identifikováno či představuje porušení rozpočtové kázně, bude výše sankce za nerespektování výzvy poskytovatele udělena ve výši právě identifikovaného porušení rozpočtové kázně. V ostatních případech platí ustanovení předešlé věty. Takto bude sankcionováno každé nezajištění, tj. každá nesplněná výzva k nápravě představuje jedno porušení podmínek poskytnutí dotace. Tzn., k udělení sankce za nerespektování výzvy poskytovatele bude docházet několikrát, až do zajištění nápravy. ČÁST V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce obecná část. 2. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem dotace. 3. Rozhodnutí se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž příjemce dotace obdrží jedno a poskytovatel dvě vyhotovení. 6 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, 2.2 Povinnosti příjemců, odst

14 4. Příjemce dotace je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními příloh uvedených v části V., odst. 5 Rozhodnutí, nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak. 5. Nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak, je příjemce dotace povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními částí dokumentů, na které Rozhodnutí odkazuje, resp. všech dokumentů, na něž rozhodnutí odkazuje jako na celek. Dokumenty podle předchozí věty jsou pro příjemce dotace závazné ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu nebo v den porušení příslušného ustanovení Rozhodnutí. V případě zadávání zakázek jsou pro příjemce dotace závazná Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část ve verzi platné v den zahájení zadávání zakázky. O vydání nové verze dokumentů informuje Řídicí orgán příjemce doplnit formu Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy: Doplnit přílohy příklad výčtu Příloha č. 1 Klíčové aktivity Příloha č. 2 Rozpočet projektu Příloha č. 3 Harmonogram projektu Příloha č. 4 Přehled indikátorů Příloha č. 5 Sankce za porušení povinností při zadávání veřejných zakázek Příloha č. 6 Matice sankcí 6. Poskytovatel dotace může opravit zjevné administrativní a početní chyby v Rozhodnutí, pokud takovéto změny nemají žádný vliv na práva a povinnosti příjemce. Příjemce je v takovém případě o opravě pouze informován. ČÁST VI POUČENÍ 1. Na vydání tohoto Rozhodnutí se na základě ustanovení 14 odst. 5 rozpočtových pravidel nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. 2. Proti tomuto Rozhodnutí se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek. 3. Za podmínek stanovených v ustanovení 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení. 4. Veškeré změny Rozhodnutí je možné provádět pouze na základě žádosti příjemce dotace. V Praze dne 14

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Číslo vydání/aktualizace: 9/0

Číslo vydání/aktualizace: 9/0 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - - Evidenční číslo projektu:

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Číslo smlouvy: 135/03/15/2

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Číslo smlouvy: 135/03/15/2 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Poskytovatelem dotace: Město Kroměříž Číslo smlouvy: 135/03/15/2 Velké

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013

Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Smlouva č. [BUDE DOPLNĚNO]/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Číslo smlouvy: SML/2015/0213/SOC

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE. Číslo smlouvy: SML/2015/0213/SOC VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KROMĚŘÍŽE uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Poskytovatelem dotace: Město Kroměříž Číslo smlouvy: SML/2015/0213/SOC

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičn dotace z rozpočtu města Kroměříž

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičn dotace z rozpočtu města Kroměříž Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičn dotace z rozpočtu města Kroměříž (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace:

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

OPPS ČR-PR 2007-2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

OPPS ČR-PR 2007-2013 Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 č. CZ.3.22/3.3.02/11. (dále jen Smlouva

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 9/2

Číslo vydání/ aktualizace: 9/2 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích, programu ROZVOJ Číslo projektu

Více

Smlouva o poskytnutí účelové investiční/neinvestiční 1 dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo:

Smlouva o poskytnutí účelové investiční/neinvestiční 1 dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: Smlouva o poskytnutí účelové investiční/neinvestiční 1 dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015:

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015: Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 17. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 17493/14/7000-51000 Pokyn č. GFŘ D 17 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Smlouva o dílo č. uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů Příloha č.3 Registrační číslo Projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0015 Název Projektu: PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů Datum zahájení realizace dílčí srpen 2013 Datum ukončení realizace dílčí červen 2014

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

Marketing vzor Podmínek

Marketing vzor Podmínek Marketing vzor Podmínek PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 6. Služby pro rozvoj podniků, opatření 6.2 Podpora marketingových služeb, programu MARKETING Číslo projektu Částka dotace Název

Více

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy EVIDENČNÍ ČÍSLO xxxx 2015 SVŠ poř. č. rok zkr. odb. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy podle zákona

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblasti podpory 5.3 Infrastruktura pro podnikání, programu NEMOVITOSTI Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH

METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH METODICKÝ POKYN RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH Způsob a podmínky přidělování dotací ze státního rozpočtu

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") Smluvní strany

Dohoda. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Dohoda) Smluvní strany Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen "Dohoda") I. Smluvní strany Název: Sídlo: Identifikační číslo: Regionální odbor SZIF: (dále jen "RO SZIF") Adresa: RO SZIF Brno Oprávněný

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín. č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu Města Nový Jičín č. smlouvy poskytovatele: V2016 xxx/ošks V souladu s podmínkami směrnice Města Nový Jičín č.../2015 Poskytování dotací a návratných

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více