POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek"

Transkript

1 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, Zadavatel Název: Městská část Praha 2 Sídlo: Praha 2, nám. Míru 20/600, PSČ IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: zastoupená pí Janou Černochovou, starostkou Kontaktní osoby Přílohy Lhůta pro podání nabídek do PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Úřadu městské části Praha 2 tel mobil Mgr. Jan Drnovský, vedoucí odboru informatiky Úřadu městské části Praha 2 tel mobil Č. 1 Zadávací dokumentace Č. 2 - Manuál jednotného stylu MČ Praha , 17:00 hod. 2. MÍSTO A PLNĚNÍ ZAKÁZKY Plnění zakázky bude sídlo zadavatele v Praze 2, nám. Míru 20/ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Je součástí výzvy viz kap. 4, předmět poptávky. 4. PŘEDMĚT A CHRAKTERISTIKA ZAKÁZKY 1. Předmětem zakázky malého rozsahu (dále jen zakázka ) je zpracování grafického návrhu webových stránek zadavatele (internetové stránky a extranetové stránky) a asistence při migraci obsahových informací stávajícího provedení webu do nově vytvořeného návrhu struktury. 2. Finanční limit zakázky je stanoven do 250 tis. Kč bez DPH, t.z. že případná nabídka uchazeče, jejíž nabídková cena překročí 250 tis. Kč bez DPH, bude klasifikována jako irelevantní, nesplňující zadání zadavatele a bude vyřazena z poptávkového řízení. 3. Přesná specifikace obsahu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci (specifikace zakázky), která je přílohou č. 1 této výzvy. Soubor Strana 1 (z 6)

2 5. PODMÍNKY REALIZACE Dodávka grafického návrhu webových stránek se uskuteční do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo. 6. SMLUVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Návrh smlouvy na realizaci zakázky bude předložen uchazečem jako součást jeho nabídky. 2. Vybraný dodavatel vyfakturuje cenu zakázky po vypracování návrhu webových stránek a akceptaci tohoto návrhu zadavatelem. Akceptační protokol bude mít písemnou formu. Splatnost faktur bude 14 dní od vystavení faktury. 7. TERMÍN PLNĚNÍ 1. Zahájení plnění ze strany uchazeče proběhne ihned po podpisu smlouvy. Doporučený termín splnění zpracování grafického návrhu je do 20 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však do , pokud nebude smluvně dohodnuto jinak. 2. Termín splnění díla včetně vytvoření nových layoutů stránek a jejich naplnění daty (migrace) se předpokládá k POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Uchazeč doloží profesní kvalifikační předpoklady dle ust. 54 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění předložením prosté kopie nebo výpisem pořízeným na Internetu doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 6 měsíců (dostačující tedy je např. výpis z obchodního rejstříku, pokud má v něm uchazeč zapsán odpovídající živnostenská oprávnění). 9. DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO HODNOCENÍ NABÍDKY 1. Doložení technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. formou uvedením realizace obdobných zakázek nebo významných zakázek realizovaných uchazečem alespoň v posledních 3 letech s uvedením objednatele, kontaktu na objednatele, místa a doby plnění. Způsob prokázání je uvedením kontaktu s možností ověření u objednatele (kontakt na konkrétní osobu, , telefon, adresu webových stránek). 2. Součástí nabídky uchazeče je následující prohlášení a závazek uchazeče: Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 2 (dále též MČ Praha 2 ) je na základě 2 odst.1 a ustanovení 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti MČ Praha 2. Uchazeč uděluje MČ Praha 2 souhlas, aby veškeré informace obsažené ve smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost. Prohlášení musí být uvedeno v nabídce uchazeče nebo v návrhu smlouvy, která je součástí nabídky. 3. Součástí nabídky uchazeče je následující prohlášení a závazek uchazeče: Uchazeč bere na vědomí, že MČ Praha 2 po vytvoření nové podoby webových stránek v duchu grafického návrhu uchazeče je oprávněna nadále upravovat, vyvíjet a modifikovat vzhled a strukturu webových stránek podle vlastního uvážení a potřeby. Prohlášení musí být uvedeno v nabídce uchazeče nebo v návrhu smlouvy, která je součástí nabídky. V duchu tohoto prohlášení se předpokládá uzavření licenční smlouvy s uchazečem. 4. Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy v rozsahu předmětu zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat návrh smlouvy předložené uchazečem. 10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce a též v elektronické podobě. Elektronická nabídka bude předložena ve formátu Word nebo formátu PDF. 2. Předložená nabídka musí obsahovat všechny údaje uvedené dále v této podkapitole v přesném pořadí tak, jak jsou jednotlivé body uvedeny. 1) Úplný název uchazeče, sídlo, právní forma (právnické osoby), IČ, DIČ, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, příp. jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem Soubor Strana 2 (z 6)

3 uchazeče, obor podnikání uchazeče, doručovací adresa, jméno kontaktní osoby odpovědné za zpracování nabídky, telefonní spojení, faxové spojení, adresa elektronické pošty, URL domovské stránky WWW. 2) Požadavky na kvalifikaci dle čl. 8 této výzvy. 3) Další předpoklady dle čl. 9 této výzvy v pořadí uvedeném v čl. 9. 4) Jednoduchý návrh struktury titulní stránky a nejbližších podstránek, grafická ukázka této stránky (úvodní stranu; podstránku s naznačením rozbaleného menu a seznamem článků, stránku s formulářem). 5) Nabídková cena zakázky dle zadání čl. 11 výzvy. 6) Profil uchazeče. 7) Další doplňující informace, které považuje uchazeč za vhodné sdělit zadavateli a které se váží k předmětu zakázky (různé). 11. NABÍDKOVÁ CENA Nabídková cena je cena za dodávku grafického návrhu webových stránek zadavatele a asistenci při migraci stávaného obsahu internetových a extranetových stránek zadavatele. Uchazeč uvede tuto nabídkovou cenu do nabídky bez DPH, vypočte DPH a pak uvede celkovou cenu včetně DPH. 12. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem pro hodnocení zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek: 1. nejnižší nabídková cena bez DPH, váha 60%; 2. hodnocení grafického návrhu, váha 40%. 13. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o zakázku podat svou nabídku. Lhůta pro podání nabídek trvá do do 17:00 hodin. Pokud uchazeč bude zasílat nabídku poštou, odešle ji v dostatečném předstihu tak, aby byla doručena v předepsaném termínu. Nabídka odeslaná po skončení uvedené a předepsané lhůty bude zadavatelem považována za irelevantní a zadavatel uvědomí uchazeče o vrácení nabídky. 14. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Písemné nabídky je možné podat na podatelnu Úřadu městské části Praha 2, odbor kanceláře starostky, PSČ: , Praha 2, nám. Míru 20 v úředních hodinách podatelny: Pondělí 8: :30 hodin Úterý 7:30 16:00 hodin Středa 8:00 17:30 hodin Čtvrtek 7:30 16:00 hodin Pátek 7:30 13:30 hodin Písemné nabídky uchazeči musejí podat nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném názvem zakázky NEOTVÍRAT ZAKÁZKA č. 03/2009/OKSVV Obálka písemné nabídky či obal musí být uzavřeny a opatřeny razítkem případně podpisem uchazeče a vhodným způsobem zajištěny proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace. Zadavatel požaduje, aby uchazeč opatřil obálky razítkem nebo podpisem uchazeče přes veškeré přelepy obálky. 15. PROHLÍDKA MÍSTA REALIZACE Současnou podobu webových stránek úřadu si uchazeč prohlédne na Internetu. Pro prohlídku Extranet si může uchazeč dohodnout konzultaci a zpřístupnění vzhledu v budově úřadu. Soubor Strana 3 (z 6)

4 16. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky bez udání důvodu. V tomto případě o zrušení uvědomí uchazeče, který podal řádnou elektronickou nabídku ve stanovené lhůtě. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny zájemce jen před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Bude-li již v této době doručena nabídka, zadavatel současně s požadavkem na změnu a doplnění vrátí nabídku uchazeči, aby mohl provést změny a doplnění. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče doplňující informace a požádat o upřesnění předloženého řešení. 5. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy. 6. Uchazeč nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a zpracováním grafických návrhu v rámci soutěže. Praha dne PhDr. Jitka Slavíková vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Soubor Strana 4 (z 6)

5 Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POPTÁVKY I. Úvodní informace Popis současného stavu Zadavatel provozuje současný vzhled internetových stránek od roku Jako redakční systém je použit program PUBLIX. V tomto programovém prostředí byl vytvořen i návrh Extranet, který je v produktivním provozu od roku Současná podoba webových stránek představuje již konzervativní a dlouhodobě stejný vzhled. Informace se postupně doplňují a dochází k přeplnění stávající podoby stránek a postupné degradaci designu stránek. Smyslem inovace webových stránek je mimo jiné volné navázání na změnu layoutu Novin Prahy 2 a oživení a zpřehlednění publikovaných informací na webu zadavatele. Odkaz: II. Upřesnění předmětu nového grafického návrhu Požadavky na cílové řešení 1. Uchazeč by měl stručně zhodnotit stávající provedení stránek a upozornit na již nevhodné volby ukládání informací včetně trendového hodnocení. 2. Vytvořením nové podoby a struktury (layoutu) webových stránek se očekává zjednodušení stávaného řešení, zejména: přehledné návrhy struktur obrazovek rychlý přístup k informacím, prostorová orientace klienta výstižnost obsahu (doporučení) cílená segmentace informací. 3. Rozdělení stránek na minimálně dvě hlavní části: stránky ÚMČ Praha 2 s důrazem na prezentaci vlastního úřadu a problematiku styku s občany, kteří si potřebují vyřídit určité věci stránky MČ Praha 2 s důrazem na politickou prezentaci MČ a života v Praze 2, zajímavosti, kulturní, sportovní a turistické informace, volnočasové a zájmové aktivity, atd. toto základní rozdělení by mělo přispět k odlehčení současné podoby stránek a přispět k zvýšení srozumitelnosti a k cílenější orientaci a vyhledávání webové stránky Extranet budou sice mít novou podobu, ale jejich obsah bude vhodně přemigrován do nové struktury. Nemělo by dojít ke ztrátě informací, očekávají se i doporučení na provedení a obsahovou stránku Extranet. 4. Cílový grafický návrh by měl obsahovat: struktury jednotlivých typů obrazovek návrh obsahového rozložení nové podoby stránek, uspořádání informací navrhnout podle důležitosti návrh migrace informací ze stávající struktury do nově navržených struktur grafický návrh provedení s důrazem na prostorovou a barevnou vyváženost, výstižnost obsahu (doporučení), inovace a dobré nápady, jasné ovládání, přehledná navigace, funkčnost, výrazné pro zrakové vnímání, návštěvník stránek nesmí tápat, pevný layout atraktivní a vyvážený design s nádechem image uchazeče definice typu, barvy a velikosti písma a fontů na stránkách,. 5. Vzorem pro návrhy lze doporučit současnou podobu webových stránek MHMP prezentace MHMP prezentace HMP to ovšem neznamená, že zadavatel poptává přesně tuto grafickou podobu. 6. Uchazeč v rámci předmětu zakázky zajistí asistenci a dohled nad migrací informací mezi stávajícím provedením webových stránek a navrženým řešením (součinnost a dozor). 7. Vlastní migraci informací a definici objektů v novém návrhu zajistí stávající správce webových stránek. 8. Uchazeč zajistí soulad s Manuálem jednotného stylu MČ Praha 2 a pravidly pro tvorbu přístupného webu. Soubor Strana 5 (z 6)

6 9. Finální grafické návrhy budou zpracovány v nekomprimovaném formátu (např. TIFF, BMP, apod.). Uchazeč bere na vědomí, že v novém návrhu musí být zachovány integrační vazby na kooperující systémy a aplikace a že nebude v této fázi změny designu webových stránek přikročeno ke změně programového řešení a redakčního systému. III. Technická specifikace Programové řešení Programové řešení nepředstavuje změnu v redakčním systému. Redakční systém: Autor a výrobce: Správce aplikace: Zpracování: Kapacita přístupu: Operační systém: Databáze: PUBLIX Formou houstingu na MHMP v jejich datovém centru 10 Mbit/s Windows 2003 Server STD SQL Server Migrace Migrace a definice objektů Migrace obsahu informací IV. Předání grafického a obsahového návrhu Grafický návrh Obsahový návrh Uchazeč předá veškeré grafické návrhy vysoutěžené zakázky v písemné a elektronické podobě, uchazeč může i sám vytvořit vzory formou návrhů testovacích webových stránek přístupné přes internet. Nepožadujeme zpracování návrhu layoutu (v HTML) a definici CSS stylu. Uchazeč předá u finální zakázky návrh struktury obsahových informací a zdůvodnění takového návrhu a doporučení. V. Asistence a dohled nad migrací informací Příprava migrace Obsahový návrh Smyslem zakázky je na straně uchazeče nejenom vytvořit grafický návrh a doporučit strukturování informací a obsahu v novém provedení, ale rovněž převzít dohled a určitou zodpovědnost za realizaci migrace informací. Předpokládá se asistence při přípravě jednotlivých layoutů. Uchazeč po vygenerování a přípravě layoutů a struktur zajistí dohled nad postupnou migrací a naplnění cílového provedení internetových a extranetových stránek zadavatele a zúčastní se i závěrečné kontroly v součinnosti se zadavatelem. Soubor Strana 6 (z 6)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více