Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV."

Transkript

1 Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní byty v nájemním vztahu a pro byty vlastníků - členy i nečleny družstva, jejichž majetek spravuje OSBD Děčín. - směrnice je platná pro účetní období od do Znění směrnice vyplývá : z vyhl. MF č. 85/1997 Sb., ze dne o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. z vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na teplo a TUV z vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.477/2006 Sb. o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst. 1. Úvodní ustanovení Tato směrnice stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii (dále jen teplo) na vytápění, nákladů na poskytování teplé užitkové vody (dále jen TUV) a nákladů na dodávku studené vody (dále jen SV) v bytech a nebytových prostorách. Směrnice vychází z ustanovení vyhlášky č.372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla rozúčtování nákladů na teplo a nákladů na poskytování TUV mezi konečné spotřebitele a vyhlášky č.428/2001 Sb. Ministerstva lesního a vodního hospodářství o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. Vytápěním je ústřední vytápění pomocí otopné soustavy ovlivňující zúčtovací jednotku, kterou prochází, napojené na společný zdroj tepelné energie. Podlahová plocha je podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků. Započitatelná podlahová plocha - podlahová plocha - mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce. Podlahová plocha nebytových prostorů pro účely poskytování TUV je podlahová plocha upravená podle výsledku dle bodu Poskytováním TUV je dodávka centrálně připravované TUV konečným spotřebitelům. Zúčtovací jednotkou je objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na teplo, nákladů na poskytování TUV a náklady na dodávku SV. Zúčtovací období je období, za které se provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů na teplo, nákladů na poskytování TUV a nákladů na dodávku SV. Zúčtovací období je nejvýše období od 1.1. do daného roku. Konečným spotřebitelem (dále jen spotřebitelem) se rozumí uživatel (nájemce, vlastník apod.) bytu nebo nebytového prostoru v zúčtovací jednotce, kterému je dodáváno teplo, TUV a SV k vlastní spotřebě. Osoba je pro potřeby této směrnice osoba žijící v bytě nebo nebytovém prostoru. Rozúčtování nákladů je rozdělení nákladů na teplo, nákladů na poskytování TUV a nákladů na dodávku SV za zúčtovací období a zúčtovací jednotku mezi spotřebitele, které bude provedeno

2 dle této směrnice. Náměr je hodnota vykázané spotřeby jako rozdíl zjištěný na základě odečtu naměřených hodnot na konci daného zúčtovacího období a na konci předchozího zúčtovacího období Vyúčtování je písemný doklad, na základě kterého se provede vyrovnání přeplatků a nedoplatků plynoucích z rozúčtování nákladů za zúčtovací období, včetně případných změn provedených na základě oprávněných reklamací. Zavinění spotřebitele je stav, který způsobí neměřené zúčtovací období tak, že : - spotřebitel neumožní montáž měřidla, - spotřebitel neumožní odečet a kontrolu měřidla a ani nepředal odečet, - spotřebitel jakýmkoliv způsobem ovlivní měření, - bude zjištěno poškození plomb nebo měřidla, - měřidlo nesplňuje metrologické předpisy. Všechny stavy, které způsobí neměřené zúčtovací období v daném bytu nebo nebytovém prostoru jsou považovány za zaviněné spotřebitelem. Nezavinění spotřebitele je stav, který způsobí neměřené zúčtovací období tak, že : - bude zjištěna porucha měřidla bez zavinění spotřebitele. Specifikace služeb a jejich vyúčtování Čl. 1 DODÁVKA TEPELNÉ ENERGIE PRO DOMÁCNOSTI - TEPLO PRO OTOP I. Dodávka TE ze zdrojů dodavatele - měřená na vstupu do domu Náklady dodavatele od do vyúčtované na základě měření na stupu do domu, budou účtovány uživatelům ve věcně usměrňovaných cenách sjednaných s dodavateli tepla. Na jednotlivé uživatele se tyto náklady rozúčtují: a. podle poměru podlahových ploch bytů v zúčtovací jednotce (středisku) b. u domů s měřením spotřeby tepla poměrovými měřidly na radiátorech, budou náklady rozděleny na základní a spotřební složku. Základní složka je 50 % z nákladů a bude vyúčtovaná podle podlahové plochy bytů a spotřební složka je 50 % z nákladů a bude vyúčtována podle hodnot uvedených na měřidle. c. dodávka tepelné energie fakturovaná jednou částkou, jak na teplo pro otop, tak teplo pro přípravu teplé vody, se rozdělí podle 6 odst. 1 vyhlášky 372/2001 Sb. Takto vypočtená hodnota tepelné energie určené pro přípravu teplé vody se oddělí od celkových nákladů na dodávku tepelné energie dodané příslušnému domu, tím bude získán náklad TE pro otop. Náklad na TE pro přípravu TUV bude rozpočítán dle Čl. 2, odst. I. S vodným a stočným jako celkové náklady na TUV. II. Dodávka TE (tepelná energie) z domovních kotelen - neměřená Náklady na teplo budou účtovány uživatelům podle skutečných nákladů na výrobu tepla v domě. Spotřeba tepla pro vytápění a pro ohřev TUV se stanoví podle 6 odst. 1 vyhl, 372/2001 Sb. Takto vypočtené náklady na TE pro otop se rozdělí mezi uživatel podle poměru podlahových plochy bytů, případně u domů s měřením spotřeby tepla poměrovými měřidly na radiátorech, budou náklady rozděleny na základní a spotřební složku. Základní složka je 50 % z nákladů a bude vyúčtovaná podle podlahové plochy bytů a spotřební složka je 50 % z nákladů a bude vyúčtována podle hodnot uvedených na měřidle.

3 Tento způsob vyúčtování se týká následujících středisek s domovními kotelnami: Poř.č. Stř. č. Adresa Libouchec - Ke koupališti Libouchec - Na sídlišti Chlumec - Metodějova Chlumec - Cyrilská Chlumec - Svatoplukova Chlumec - Svatoplukova Markvartice Markvartice Malšovice Malšovice Markvartice , rozúčtování se provede samostatně pro každý vchod a výpočet nákladů na TE pro otop a TUV dle výše uvedeného způsobu. Náklady na TE pro otop a TUV pro byt č. 004 (vchod 387) p. Havlíček a byt č.003 (vchod 388) p.moc Petr neúčtovávat, oba byty mají vlastní vytápění s vlastní dodávkou TUV Děčín - Riegrova , Plynová domovní kotelna Tisá - 411, 412, rozúčtování se provede pro každý dům samostatně a jsou vyúčtovávány pouze náklady na TE pro otop, domy nemají společnou příprava TUV Česká Kamenice Děčínská 191, Česká Kamenice, 5. Května Toto středisko přešlo od na dodávku tepla a TUV z vlastní plynové kotelny, s tím že za 1-2/2009 bylo teplo a tuv fakturováno původním dodavatelem (Swiss centrum) Česká Kamenice, 5. Května Toto středisko přešlo od na dodávku tepla a TUV z vlastní plynové kotelny, s tím že za 1-2/2009 bylo teplo a tuv fakturováno původním dodavatelem (Swiss centrum) Česká Kamenice, 5. Května Toto středisko přešlo od na dodávku tepla a TUV z vlastní plynové kotelny, s tím že za 1-2/2009 bylo teplo a tuv fakturováno původním dodavatelem (Swiss centrum) Česká Kamenice, 5. Května Toto středisko přešlo od na dodávku tepla a TUV z vlastní plynové kotelny, s tím že za 1-2/2009 bylo teplo a tuv fakturováno původním dodavatelem (Swiss centrum). Po oddělení nákladů na TE pro otop budou zbývající náklady na TE pro přípravu TUV, rozpočítány na konečné spotřebitele podle článku 2, odst. II. této směrnice. Upřesnění a výklad pojmů 2. Teplo 2.1. Náklady na vytápění, které byly vynaloženy v zúčtovací jednotce za zúčtovací období, zahrnují náklady na teplo na vytápění v cenách podle cenových předpisů Náklady na teplo v zúčtovací jednotce se za zúčtovací období rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 50% a zbytek nákladů tvoří spotřební složku Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepla nebo indikátorů vytápění s použitím výpočtové metody, která umožní rozdělit spotřební složku nákladů podle dosahované průměrné vnitřní teploty jednotlivých místností s otopným tělesem bytu či nebytového prostoru v zúčtovací jednotce. Průměrná vnitřní teplota jednotlivých místností s otopnými tělesy (tzv. tepelná pohoda) je při výpočtu vyjádřena teplotním výkonem otopného tělesa v dané místnosti (projekt stanovuje teplotu místnosti dle užívání) a nadměrný výkon z důvodu enormního ochlazování místnosti (např. přízemní, nárožní atd.) je korigován koeficientem pro polohu místnosti. Koeficienty pro polohu místností jsou uvedeny v čl Dalším nutným koeficientem při vyúčtování spotřební složky tepla je koeficient přestupu tepla

4 mezi daným otopným tělesem a poměrovým indikátorem (zúčtovací jednotka může být osazena současně různými druhy těles) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, bude provedena úprava výpočtové metody uvedené v čl V zúčtovací jednotce, ve které u spotřebitelů nejsou instalovány měřiče tepla nebo indikátory vytápění, bude spotřební složka rozdělena mezi spotřebitele obdobným způsobem jako složka základní Odečty měřičů tepla nebo indikátorů vytápění u spotřebitelů budou provedeny nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období Neumožní-li spotřebitel instalaci měřičů tepla nebo indikátorů vytápění, nebo neumožní jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřební složka nákladů průměrnou hodnotu spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v dané zúčtovací jednotce, zjištěné v místnostech s měřením či indikací v bytech nebo nebytových prostorách Neumožní-li spotřebitel z důvodů vlastního zavinění instalaci měřičů tepla nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6 násobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v dané zúčtovací jednotce, zjištěné v místnostech s měřením či indikací v bytech nebo nebytových prostorách Úhrady spotřebitelů stanovené podle čl jsou součástí úhrady spotřební složky nákladů na teplo na vytápění v zúčtovací jednotce, které se rozúčtovávají mezi spotřebitele v daném zúčtovacím období Při obnovení odečtu měřiče tepla nebo indikátoru vytápění se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu měřiče nebo indikátoru spotřeba odpovídající průměrné hodnotě spotřební složky nákladů za neměřené zúčtovací období připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky bez případného zvýšení uvedeného v čl U těch indikátorů vytápění (odpařovací indikátory), u kterých nelze zpětný odečet zjistit, se při obnovení odečtu pro odečítané zúčtovací období použije průměrná hodnota spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období V případě, že se neuskuteční meziodečet (při změně spotřebitele bytu nebo nebytového prostoru), rozdělí se spotřební složka před a po termínu změny spotřebitele podle energetické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období uvedené v čl U odpařovacích indikátorů se vždy rozdělí spotřební složka před a po termínu změny spotřebitele podle energetické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období uvedené v čl Základní složka rozdělí v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny spotřebitele Nastane-li stav, kdy je v bytě nebo nebytovém prostoru z jakýchkoliv důvodů na otopném tělese indikátorem měřena jen část zúčtovacího období, bude proveden dopočet neměřené části období dle průměrné denní spotřeby připadající na kalendářní den dle klimatické náročnosti uvedené v čl v měřené části zúčtovacího období. Měřená část zúčtovacího období nesmí být kratší než 4 měsíce. V případě, že je kratší než 4 měsíce bude spotřebitel brán jako neměřený v celém zúčtovacím období dle bodu Nebude-li na některém otopném tělese v daném bytě nebo nebytovém prostoru osazen indikátor, anebo bude zjištěno při odečtu, že indikátor ve sledovaném období neměří, stanoví se pro daný indikátor spotřební složka ve výši průměru spotřeby obdobných místností v bytech nebo nebytových prostorech dané zúčtovací jednotky Nebude-li na některém otopném tělese v daném bytě nebo nebytovém prostoru osazen indikátor, anebo bude zjištěno při odečtu, že indikátor ve sledovaném období neměří dle bodu

5 2.14. z důvodů zaviněných spotřebitelem bytu nebo nebytového prostoru, stanoví se pro daný indikátor spotřební složka 1,6násobkem průměrné hodnoty spotřeb obdobných místností v bytech nebo nebytových prostorech dané zúčtovací jednotky Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává se základní složka nákladů podle čl Koeficienty Místností bytů a nebytových prostorů, v nichž není umístěno otopné těleso a které jsou začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí: koeficient Jednou stěnou 0,1 Dvěma stěnami 0,2 Třemi stěnami 0,35 Čtyřmi stěnami 0,5 Pěti a více stěnami 0,75-1,0 a) Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Má-li místnost velké rozdíly v délkách stěn nebo sousedící místnosti nejsou podél celých délek stěn, zvolí se koeficient úměrný hodnotám z tabulky. Za sousedící vytápěné místnosti se nepovažují chodby a schodiště společných částí objektu, i když je v nich umístěno otopné těleso. b) Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepla (vertikální rozvody přívodní i zpětné, horizontální rozvody přívodní i zpětné, přípojky k otopným tělesům delší jak 0,5 m), zvýší se koeficienty stanovené dle počtu stěn o hodnotu navýšení stanovenou podle vzorce 5S n = ---- [ - ], A kde je n - navýšení [ - ] S - povrch potrubí [m2] A - započitatelná podlahová plocha místnosti [m2], přičemž výsledný koeficient včetně navýšení nemůže být větší než 1,0 (k + n <= 1). c) V zúčtovací jednotce, ve které mají byty srovnatelný počet místností, velikost, uspořádání a podíl nevytápěných prostor, je možné pro rozúčtování základní složky nákladů na vytápění uplatnit jejich podlahovou plochu Koeficienty vlivu polohy místnosti : poloha v objektu podlaží počet ochlazovaných stěn koeficient vlivu polohy K r střední střední 1 1,00 střední přízemní 2 0,85 střední podstřešní 2 0,70

6 poloha v objektu podlaží počet ochlazovaných stěn koeficient vlivu polohy K r nárožní střední 2 0,75 nárožní přízemní 3 0,65 nárožní podstřešní 3 0,50 Koeficienty vlivu světové strany : Pro stavby, u nichž výpočet tepelných ztrát byl proveden podle ČSN /1976 lze použít pro severní stranu K s =0,95 až 1,0. Ostatní světové strany mají K s =1,0. Pro stavby, u nichž byl výpočet tepelných ztrát proveden podle předcházející ČSN, lze použít hodnoty podle tabulky : Světová strana J JV, JZ, Z SV, SZ, V S K s 1,05 1 0,95 0,9 Na základě dohody v domě lze stanovit individuální koeficienty pro dané zúčtovací jednotky Dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti : měsíc % měsíc % měsíc % leden 19 květen 2 září 1 únor 16 červen 0 říjen 8 březen 14 červenec 0 listopad 14 duben 9 srpen 0 prosinec Plochy pro teplo u Střediska 147 a 208 : Během roku 2004 byl Oblastním bytovým družstvem Děčín odkoupen od obce Krásná Lípa objekt Nemocniční Plochy pro Teplo a TUV jsou u tohoto objektu dle podkladů, převzatých od města Krásná Lípa jiné, než je uvedeno v projektové dokumentaci. Vzhledem k faktu, že se jedná o identický objekt jako je Nemocniční 1073 v Krásné Lípě, který je již řadu let v majetku družstva, budou pro objekt Nemocniční 1072 použity stejné plochy pro Teplo a TUV, jaku u objektu Nemocniční 1073 dokud touto směrnicí nebude stanoveno jinak. 3. Teplá užitková voda 3.1.Náklady na poskytování TUV, které byly vynaloženy v zúčtovací jednotce za zúčtovací období, zahrnují náklady na teplo spotřebované na přípravu TUV a náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu TUV v cenách podle cenových předpisů. 3.2.Náklady na teplo spotřebované na ohřev užitkové vody se rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů. 3.3.Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. 3.4.Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u spotřebitelů. K této složce se připočte podíl nákladů spotřeby podle vodoměrů ve společných

7 prostorech. 3.5.Odečty instalovaných vodoměrů u spotřebitelů se provádí nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období. 3.6.V zúčtovací jednotce, ve které u spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, se spotřební složka rozdělí podle průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr TUV se zohlední přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení. 3.7.Nastane-li stav, kdy je byt nebo nebytový prostor v daném zúčtovacím období neměřený z důvodů nezaviněných spotřebitelem, stanoví se spotřební složka dopočtem dle průměrné denní spotřeby připadající na osobu v daném bytě nebo nebytovém prostoru v předchozím zúčtovacím období, které nebylo kratší než 4 měsíce. V případě, že bylo kratší než 4 měsíce stanoví se spotřební složka dle bodu Neumožní-li spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo neumožní jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřební složka nákladů průměrnou hodnotu spotřební složky nákladů připadající : a) na osobu v zúčtovací jednotce, nebo (dohoda) b) na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. (vyhláška) 3.9.Neumožní-li spotřebitel z důvodů vlastního zavinění instalaci vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty dle čl Úhrady spotřebitelů stanovené podle čl.3.8. jsou součástí úhrady spotřební složky nákladů na poskytování TUV v zúčtovací jednotce, které se rozúčtovávají mezi spotřebitele v daném zúčtovacím období Při obnovení odečtu na instalovaném vodoměru se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu vodoměru průměrná spotřeba stanovená ze spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1 m2 podlahové plochy za neměřené zúčtovací období bez případného zvýšení uvedeného v Náklady na spotřebovanou vodu použitou k poskytování TUV se rozdělí mezi spotřebitele poměrně podle náměrů instalovaných vodoměrů u spotřebitelů. Ustanovení čl. 3.6 až platí obdobně Nastane-li stav, kdy je v bytě nebo nebytovém prostoru v daném zúčtovacím období z jakýchkoliv důvodů měřena jen část zúčtovacího období, bude proveden dopočet neměřené části období dle průměrné denní spotřeby připadající na osobu v měřené části zúčtovacího období. V případě, že je měřená část zúčtovacího období kratší než 4 měsíce stanoví se spotřební složka dle bodu V případě, že se neuskuteční meziodečet při změně spotřebitele bytu nebo nebytového prostoru, bude rozdělena spotřební složka nákladů na teplo na poskytování TUV včetně nákladů na spotřebovanou vodu podle průměrného počtu osob a počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového spotřebitele. Základní složku nákladů na teplo na poskytování TUV se rozdělí podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového spotřebitele Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu TUV se rozúčtovává základní složka nákladů podle čl Koeficienty pro výpočet podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení základní složky nákladů na TUV se stanovují odborným posouzením podle rozsahu odběru a způsobu užití TUV. Čl. 2

8 DODÁVKA TEPELNÉ ENERGIE PRO DOMÁCNOSTI - TUV, TEPLO K PŘÍPRAVĚ TUV A DODÁVKA STUDENÉ VODY K PŘÍPRAVĚ TUV I. Dodávka ze zdrojů dodavatele - TUV Platí pro sídliště Děčín, Březiny a Benešov n.pl. a stř. 207 Děčín Kyjevská 1. Dodávka teplé užitkové vody obsahující částku za TE + SV k přípravě TUV Spotřebu tepla k přípravě TUV rozděluje dodavatel podle námi provedených odečtů bytových vodoměrů na jednotlivé domy a tyto náklady pak rozdělíme na : základní složku ve výši 30% z TE spotřební složku ve výši 70% z TE základní složka se rozúčtuje podle poměru podlahových ploch bytů, spotřební složka se rozúčtuje mezi konečné spotřebitele v poměru součtů náměrů bytových vodoměrů na teplou vodu. SV bude vyúčtovaná podle bytových vodoměrů v cenách účtovaných dodavatelem. II. Teplo k přípravě teplé užitkové vody Dodávka tepla a vlastní příprava TUV Platí pro sídliště Jílové, Chlumec a dále stř. 106 a 147 v Kr. Lípě, stř. 135, 192,193, 194 a 205 v Č. Kamenici, stř. 206 Děčín, stř.113 a 114 v Libouchci V případě, že nebude Teplo rozděleno dodavatelem, rozdělí OSBD Teplo následovně : a. teplo pro vytápění (60 % z celkových nákladů) b. teplo pro TUV (40 % z celkových nákladů) Teplo pro ohřev TUV se rozdělí na: základní složku ve výši 30 % TE spotřební složku ve výši 70 % TE základní složka se rozúčtuje podle poměru podlahových ploch bytů spotřební složka se rozúčtuje podle poměru součtů náměrů bytových vodoměrů na teplou vodu. III.Dodávka tepla k přípravě TUV - elektrickou energií Týká se pouze těchto středisek : 131 Česká Kamenice - Děčínská všechny byty 195 Česká Kamenice - 5.května všechny byty 127 Skorotice, K chatám pouze 2 byty (garsoniery) Náklady na el.energii - rozdělí OSBD na : základní složku ve výši 30% TE - rozúčtování poměru podlahových ploch bytů - spotřební složku ve výši 70% TE - rozúčtování podle poměru bytových vodoměrů teplé vody a pokud není měření, tak podle osoboměsíců. Studená voda k přípravě TUV I, Dodávka ze zdrojů dodavatele (současně s TE) Na základě provedených odečtů bytových vodoměrů na TUV oznámíme dodavateli spotřebu za celý dům a ten vyhotoví fakturu nákladů na studenou vodu k TUV. Tato částka bude vyúčtovaná spolu s náklady na ohřev podle náměrů bytových vodoměrů TUV. II, Dodávka TUV z domovní kotelny nebo výměníku v domě Z faktury dodavatel za vodné a stočné bude odečtena částka odpovídající náměrům bytových vodoměrů na TUV. Tato částka bude vyúčtovaná spolu s náklady na ohřev podle poměru náměrů bytových vodoměrů na TUV. III, Dodávka z domovního společného bojleru - příprava TUV elektřinou Z faktury dodavatel za vodné a stočné bude odečtena částka odpovídající náměrům bytových vodoměrů na TUV. Tato částka bude vyúčtována s elektrickou energií pro ohřev TUV podle poměru náměrů bytových vodoměrů na TUV. Sankční postih spotřebitelů při neumožnění odečtu TUV k datu příslušného roku

9 Sankční postih bude uplatněn u všech uživatelů, kteří pro svou nepřítomnost v bytě, či pro nesouhlas s provedením odečtu a nebo v případech zjištěného a prokázaného úmyslného ovlivňování výsledků měření ve svůj prospěch k datu příslušného roku. Tento postih bude v tom že se spotřební složka stanoví podle nejvyšší zjištěné hodnoty ve středisku a tato se ještě zvýší o 50 %. DODÁVKA STUDENÉ VODY 1. Náklady na vodné a stočné se na byty rozúčtují podle náměrů bytových měřidel studené vody. Tato měřidla (vodoměry) jsou pouze poměrová, nikoli fakturační. U domů kde bytové vodoměry nejsou, se provede rozúčtování podle ročních směrných čísel na patřičný počet osob. 2. U domů s vlastní výrobou teplé užitkové vody (TUV) bude odečten součet náměrů bytových vodoměrů na TUV a převeden do nákladů na TUV. Zůstatek vodného a stočného bude vyúčtován na byty jako studená voda podle bytových vodoměrů na SV. 3. Studená voda 3.1. Náklady na dodávku SV zahrnují účtované platby, které byly vynaloženy v dané zúčtovací jednotce za dané zúčtovací období v cenách podle platných cenových předpisů Náklady se rozdělí mezi spotřebitele poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u spotřebitelů. K této složce se připočte podíl nákladů spotřeby podle vodoměrů ve společných prostorech Odečty instalovaných vodoměrů u spotřebitelů se provádí nejméně jednou ročně, vždy však ke konci zúčtovacího období V zúčtovací jednotce, ve které u spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, dojde k rozdělení podle podle tzv. Ročních směrných čísel ( uvedeny níže ) a počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období Nastane-li stav, kdy je byt nebo nebytový prostor v daném zúčtovacím období neměřený z důvodů nezaviněných spotřebitelem, stanoví se spotřeba dopočtem dle průměrné denní spotřeby připadající na osobu v daném bytě nebo nebytovém prostoru v předchozím zúčtovacím období, které nebylo kratší než 4 měsíce. V případě, že bylo kratší než 4 měsíce stanoví se spotřební složka dle bodu Neumožní-li spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo neumožní jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřeba: a) průměrnou hodnotu spotřeby připadající na osobu v zúčtovací jednotce, nebo (dohoda) b) součin průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období a ročního směrného čísla uvedeného v čl (čerpáno z přílohy č.12 vyhlášky 428/2001 Sb.) Neumožní-li spotřebitel z důvodů vlastního zavinění instalaci vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto spotřebitele spotřeba nákladů trojnásobek průměrné hodnoty dle čl. 3.6.a) Nastane-li stav, kdy je v bytě nebo nebytovém prostoru v daném zúčtovacím období z jakýchkoliv důvodů měřena jen část zúčtovacího období, bude proveden dopočet neměřené části období dle průměrné denní spotřeby připadající na osobu v měřené části zúčtovacího období. V případě, že je měřená část zúčtovacího období kratší než 4 měsíce stanoví se spotřební složka dle bodu V případě, že se neuskuteční meziodečet (při změně spotřebitele bytu nebo nebytového

10 prostoru), provede se rozdělení spotřeby podle průměrné denní spotřeby připadající na osobu v daném bytě nebo nebytovém prostoru Vybraná roční směrná čísla spotřeby vody : byty - na jednoho obyvatele (spotřebitele) bytu roční směrné číslo v domech pouze s výtoky 16 m 3 v domech pouze s výtoky a společnými WC (pavlačový typ) 25 m 3 je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového koutu) je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou TUV 31 m 3 41 m 3 46 m 3 56 m 3 ELEKTŘINA SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU (Vyhláška MF ČR č. 85/1997 Sb. 4, odst. 5, písm. d) Roční náklady se rozdělí na uživatele v poměru podlahových ploch bytů, ve středisku. Je-li ve středisku více domů, nebo vchodů, rozdělí se náklady po dohodě všech nájemníků na každý dům, nebo vchod samostatně. Slouží-li elektřina k přípravě teplé vody v domě, vyčlení se náklad této části (noční proud má vlastní měření) do nákladů na teplou vodu a rozúčtuje se stejně, jako tepelná energie k přípravě TUV. PROVOZ VÝTAHŮ (Vyhláška MF ČR č. 85/1997 Sb. 4, odst. 5, písm. d) Roční náklady se rozdělí na uživatele v poměru podlahových ploch bytů, bez bytů v I. a II. Nadzemním podlaží. NÁKLADY NA ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ (Vyhláška FM ČR č. 85/1997 Sb., 4, odst. 5, písm. b) náklady na čištění komínů a revizní činnost spojenou s provozem komínů se rozdělí v poměru podle počtu využívaných vyústění do komína, s výjimkou bytů s elektrickým vytápěním. náklady na čištění komínů pro kotle ÚT se zahrnují do nákladů na výrobu tepelné energie a vyúčtovávají se dle bodu 1 a 2. NÁKLADY NA STA ( společná televizní anténa ) (Vyhláška MF ČR č. 85/1997 Sb. 4, odst. 5, písm. d)

11 Pro středisko 197 a 198 budou náklady pro společnou televizní anténu ( dále jen STA ) v kwh odečteny od nákladů pro elektřinu společných prostor a následně rozděleny na jednotlivé bytové jednotky a to podle poměru jednotlivých účastnických zásuvek. U středisek, kde se je STA umístěna na jednom z domů a je společná i s jinými objekty, bude výše uvedené rozdělení totožné. Pro středisko 200 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 200, 168, 203 ) Pro středisko 173 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 173, 174, 172, 171, 170 ) Pro středisko 106 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 106, 208, 147 ) Pro středisko 162 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 162, 161, 164 ) Pro středisko 193 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 193, 194, 192, 135 ) Pro středisko 197 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 197, 198 ) Pro středisko 146 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 146, 143, 165, 163 ) Pro středisko 153 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 153, 154, 133 ) Pro středisko 191 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 191, 190, 166, 167 ) Pro středisko 117 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 117, 118, 116, 202 ) Pro středisko 140 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 140, 134, 145, 142, 155 ) Pro středisko 178 bude od spotřeby elektřiny odečtena spotřeba centrální stanice pro příjem DVB-S a ( středisko 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 2 x SVJD )

12 V Děčíně dne Ing Martin Šenfeld v.r. OSBD Děčín

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 372/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002 372 VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Zásady. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody a na poskytnutí pitné vody ve Společenství Zd.

Zásady. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody a na poskytnutí pitné vody ve Společenství Zd. Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané ve veřejném rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeným Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

269/2015 Sb. VYHLÁKA

269/2015 Sb. VYHLÁKA 269/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují

Více

Název : Vyúčtování nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu (atelieru, garáže, garážového stání) v bytových domech (dále jen služby)

Název : Vyúčtování nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu (atelieru, garáže, garážového stání) v bytových domech (dále jen služby) Průkopník, stavební bytové družstvo, Brno, Foltýnova 1 V N I T R O D R U Ž S T E V N Í I N S T R U K C E č. 10/16 Název : Vyúčtování nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu (atelieru, garáže, garážového

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP Směrnice S 107/09 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁPĚNÍ, NA POSKYTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto

Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2009 schválila tyto ZÁSADY rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města

Více

Nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů vlastněných nebo ve spoluvlastnictví SBD NH

Nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů vlastněných nebo ve spoluvlastnictví SBD NH Směrnice S - 215 Nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů vlastněných nebo ve spoluvlastnictví SBD NH Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dům, resp. budova Domem nebo budovou je

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Vysvětlivky k sestavě "Vyúčtování (A4)"

Vysvětlivky k sestavě Vyúčtování (A4) Vysvětlivky k sestavě "Vyúčtování (A4)" Tabulka "Výsledek vyúčtování" Přehled výsledku vyúčtování všech služeb uživatele. Služba Název vyúčtované služby. Náklad Kč Náklad v Kč, připadající na uživatele

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Směrnice o úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů v domě spravovaném společenstvím vlastníků. Článek 1 předmět úpravy

Směrnice o úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů v domě spravovaném společenstvím vlastníků. Článek 1 předmět úpravy Společenství vlastníků Štefánikova 1146,1147,1148,1149 Bohumín Štefánikova 1149 Nový Bohumín IČO: 03242595 Směrnice o úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů v domě spravovaném společenstvím vlastníků

Více

Směrnice EP a Rady související se zákonem o HE I

Směrnice EP a Rady související se zákonem o HE I Novela zákona č. 406/2000 Sb. Měření spotřeby tepla Směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Měření spotřeby tepla Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření

Více

1. Účel dodatku. Účelem navrhované změny je nahrazení zrušených právních pojmů, pravidel a podmínek :

1. Účel dodatku. Účelem navrhované změny je nahrazení zrušených právních pojmů, pravidel a podmínek : Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 -

Více

Bytové družstvo Juraje Jánošíka, Jánošíkova Hradec Králové. Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování č.

Bytové družstvo Juraje Jánošíka, Jánošíkova Hradec Králové. Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování č. Bytové družstvo Juraje Jánošíka, Jánošíkova 644 500 03 Hradec Králové Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování č. 6/2019 Tato směrnice je vyhotovena v souladu s ustanoveními stanov

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.2.2018 1.2.2018 2 Dne:

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012

Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Příloha č. 1 k usnesení shromáždění Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205 ze dne 12.04.2012 Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves se sídlem Praha, Uhříněves, Sušilova 1507, PSČ

Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves se sídlem Praha, Uhříněves, Sušilova 1507, PSČ SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ pro členy SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU SUŠILOVA 1507, PRAHA-UHŘÍNĚVES (IČ: 72547171) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice

Více

Rozvoj, stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, Opava

Rozvoj, stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, Opava Rozvoj, stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 epodatelna@rozvojsbd.cz www.rozvojsbd.cz Obsah: ZPRAVODAJ 1. Vyúčtování služeb

Více

Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek

Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek Pravidla pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových jednotek Služby Teplo pro vytápění 1. Rozúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 269/2015. 2. Dodávka tepla z centrálního

Více

1 Úvodní ustanovení. 2 Vymezení pojmů

1 Úvodní ustanovení. 2 Vymezení pojmů Číslo: Název: 67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním Ze dne: 19.2.2013 Znění od: 1.1.2016 Částka: 31/2013 Sb. Znění do: Neomezeno Platnost

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a TV. Jarmila Trčková ista Česká republika s.r.o.

Pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a TV. Jarmila Trčková ista Česká republika s.r.o. Pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a TV Jarmila Trčková ista Česká republika s.r.o. Celosvětová účast a úspěch již více než 100 let měříme, zobrazujeme, spravujeme a rozúčtováváme spotřebu energií

Více

S V J D O M Ů Ź EL I V E CK Á 2811 P R A H A 1 0

S V J D O M Ů Ź EL I V E CK Á 2811 P R A H A 1 0 S V J D O M Ů 2807-2811 Ź EL I V E CK Á 2811 P R A H A 1 0 Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, teplé a studené vody a pravidla pro rozúčtování nákladů na služby a správu domu a pozemku Úvod SVJ

Více

Rozvoj, stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, Opava

Rozvoj, stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, Opava Rozvoj, stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 epodatelna@rozvojsbd.cz www.rozvojsbd.cz Obsah: ZPRAVODAJ 1. Úvodní slovo předsedy

Více

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV)

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) NOVELIZACE SMĚRNICE PŘEDSTAVENSTVA SBD CHEB K ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA, TUV a SV platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) Novelizace

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 17.1.2016 do částky 2/2016 Sb. a 1/2016 Sb.m.s. - RA816 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 METODICKÝ POKYN K ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 METODICKÝ POKYN K ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U Krčské vodárny 1134/63, 140 00 Praha 4 METODICKÝ POKYN K ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY ( nákladů na teplo, teplou a studenou vodu a ostatních provozních nákladů ) Zpracoval:

Více

Pravidla pro poskytování plnění a stanovení záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku, postup při jejich rozúčtování, vyúčtování a placení.

Pravidla pro poskytování plnění a stanovení záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku, postup při jejich rozúčtování, vyúčtování a placení. Pravidla pro poskytování plnění a stanovení záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku, postup při jejich rozúčtování, vyúčtování a placení. Společenství vlastníků jednotek bytového domu bydlení

Více

A. Úvodní ustanovení

A. Úvodní ustanovení ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Žďár nad Sázavou Směrnice č. 43/1996 Zajištění vyúčtování spotřeby teplé a studené vody a dodávek tepla pro vytápění Na základě přijetí zákona č.458/2000 Sb.(Zákon

Více

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování - Pravidla rozúčtování nákladů vzniklých při užívání jednotek v domě, správě domu a pozemku - Pravidla pro stanovení

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 I. Zásady pro stanovení příspěvku vlastníka a záloh na ceny služeb

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 I. Zásady pro stanovení příspěvku vlastníka a záloh na ceny služeb ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 I. Zásady pro stanovení příspěvku vlastníka a záloh na ceny služeb Preambule Zásady pro stanovení příspěvku vlastníka a záloh

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5. Stavební bytové družstvo Rožnov Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.2012 Rožnov pod Radhoštěm 24. 7. 2012 Stavební bytové družstvo

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, Opava

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, Opava Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování služeb

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín statutární město Zlín náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín č. 15/PR/2016 Garant Zpracoval

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice EP a Rady související se zákonem o HE I

Směrnice EP a Rady související se zákonem o HE I Novela zákona č. 406/2000 Sb. Měření spotřeby tepla Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Měření spotřeby tepla Směrnice EP a Rady související se zákonem o HE I Směrnice č. 2006/32/ES o

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech svěřených m. č.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech svěřených m. č. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech svěřených m. č. Praha 10 Preambule Rada městské části Praha 10 se usnesla podle 94 odst. 3 zákona

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Změna: 104/2015 Sb. Parlament

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, Vyhláška 194/2007 Sb. Nehřející radiátorové těleso není vždy ukazatelem zda funguje nebo nefunguje vytápění. Rozhodující je teplota v místnosti. Pravidla pro

Více

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY V DOMECH VE VLASTNICTVÍ, I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

V y h l á š k a č. 5/94

V y h l á š k a č. 5/94 V y h l á š k a č. 5/94 o dodávce a odběru studené a teplé užitkové vody a jejich rozúčtování Městské zastupitelstvo v Třinci se usneslo dne 26.10. 1994 v souladu s 36, odst. 1, písm. f), zákona ČNR č.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Společenství vlastníků. NÁVRH ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU(Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

Společenství vlastníků. NÁVRH ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU(Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Společenství vlastníků. NÁVRH ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU(Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Vlastník jednotky je povinen platit stanovené zálohy spojené

Více

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO,

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A TEPELNÉ ENERGIE Tato směrnicí vychází

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

104/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona č. 67/2013 Sb.

104/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona č. 67/2013 Sb. 104/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě

Více

ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOHY NA NÁJEMNÉ ZA UŽÍVÁNÍ BYTŮ, MÍSTNOSTÍ NESLOUŽÍCÍCH K BYDLENÍ A POZEMKŮ, NA SLUŽBY S NIMI SPOJENÉ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOHY NA NÁJEMNÉ ZA UŽÍVÁNÍ BYTŮ, MÍSTNOSTÍ NESLOUŽÍCÍCH K BYDLENÍ A POZEMKŮ, NA SLUŽBY S NIMI SPOJENÉ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOHY NA NÁJEMNÉ

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

Společenství vlastníků... Návrh ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU (Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

Společenství vlastníků... Návrh ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU (Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Společenství vlastníků... Návrh ZÁSADY PRO STANOVENÍ ZÁLOH SPOJENÝCH SE SPRÁVOU BUDOVY A POZEMKU (Ů) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ A PRO JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Vlastník jednotky je povinen platit stanovené zálohy

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Čl. 1. Předmět úpravy

Čl. 1. Předmět úpravy Směrnice Okresního stavebního bytového družstva o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Čl. 1 Předmět úpravy 1. Tyto směrnice upravují

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Změna: 104/2015 Sb. Parlament

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 15. 12. 2017 k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

Více

garáží, jedno stání na parkovišti, jedna zahrada z mnoha na pozemku apod. Celek - se pro potřeby této směrnice vymezuje jako samostatný bytový dům.

garáží, jedno stání na parkovišti, jedna zahrada z mnoha na pozemku apod. Celek - se pro potřeby této směrnice vymezuje jako samostatný bytový dům. Vnitrodružstevní směrnice upravující rozúčtování nákladů za družstvem poskytované služby spojené s užíváním objektu ve vlastnictví a správě Okresního stavebního bytového družstva Část I Úvodní ustanovení

Více

Požární vybavení domů

Požární vybavení domů Obsah: Požární vybavení domů Vyhláška č. 245/1995 Sb. Vyhláška č. 85/1998 Sb. Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu Vlivy měření studené vody Nové poukázky typu A-V Informace

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.f/810/09

SMLOUVA O DÍLO. č.f/810/09 SMLOUVA O DÍLO č.f/810/09 uzavřená ve smyslu ustanovení 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákon č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů specifikující vztahy mezi níže uvedenými subjekty při realizaci

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu Starobylá 1006, 1007, 1008, Praha 11 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ kterými se stanoví způsob a režim příspěvků správu domu a služeb spojených s užíváním jednotek a jejich vyúčtování

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1),

Čl. 1 Předmět úpravy. a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebytových prostorech (dále jen byt ) 1), Směrnice č. 38/2013 Stavebního bytového družstva Šumperk o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1)

Více

VYHLÁŠKA č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015

VYHLÁŠKA č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 Účinnost od 1.1.2016 VYHLÁŠKA č. 405/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015 o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie Ministerstvo průmyslu

Více

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 12. 12.

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 12. 12. Stavební bytové družstvo Rožnov Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 12. 12. 2013 Rožnov pod Radhoštěm 12. 12. 2013 2 Sme rnice c. 3/2011

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

ÚSKALÍ ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ A NÁKLADŮ NA SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY PRO DŮM.

ÚSKALÍ ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ A NÁKLADŮ NA SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY PRO DŮM. ÚSKALÍ ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ A NÁKLADŮ NA SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY PRO DŮM. Ing. Josef Haumer Vedoucí oddělení rozúčtování pro ČR, ENBRA, a.s. Základní teze: Elektřina, světlo, voda, plyn

Více