Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012"

Transkript

1 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba je dána spotřebou pro každý vchod zvlášť dle samostatného elektroměru. úklid výtahových šachet telefonní poplatky hovorné hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *) čtvrtletní servis opravy čtvrtletní servis servis hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *) opravy *) přízemí nehradí nic, I. patro hradí 50% vypočtených nákladů podle počtu přihlášených osob v bytové jednotce, II. patro a výše hradí 100% vypočtených nákladů podle počtu přihlášených osob v bytové jednotce STA opravy elektrická energie v rámci spotřeby elektrické energie v jednací místnosti Komunální odpad svoz a likvidace odpadu hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce. Náklady na jednu osobu jsou vypočteny jako podíl celkových ročních nákladů za svoz a likvidaci odpadů, dělených počtem všech nahlášených osob ve všech domech během sledovaného období. Náklady na jednu osobu jsou ve všech vchodech stejné. označení stanovišť kontejnerů El. en. v garážích spotřeba elektrické energie hrazeno ve službách. Částka na jednu garáž se rozdělí na vlastníky garáží v poměru spotřeb odečtených z podružných elektroměrů v rámci jednoho vchodu.

2 stálý plat za fakturační elektroměr Poznámka: Náklady na jednu osobu pro vchod Jilmová 4 jsou vypočteny jako rozdíl mezi náklady dle fakturačního elektroměru pro tento vchod snížený o spotřebu podružného elektroměru pro osvětlení parkoviště. částka se rozdělí rovným dílem mezi vlastníky garáží, kteří jsou na fakturační elektroměr napojeni. Správa domů celkové roční náklady hrazeno ve službách. Vyúčtováno vlastníkům jednotek dle předepsaných záloh s přihlédnutím na inflační index Bankovní účty všechny poplatky i úroky fond oprav Pojištění domů pojistné i náhrady škod fond oprav Komunikační služby internetové připojení umístění webových stránek SVJ Revize náklady na revize zařízení umístěných ve společných částech domů Opravy náklady spojené s opravou a údržbou společných částí domů Výměna/cejchování celkové roční náklady vodoměrů

3 Výměna/odečet celkové roční náklady měřidel tepla Mzdové náklady celkové roční náklady Deratizace celkové roční náklady Odborná literatura celkové roční náklady Pronájem zasedacího celkové roční náklady sálu pro konání členských schůzí Rozpočítání nákladů celkové roční náklady spotřeby tepla a vody Společné prostory spotřeba vody (úklidové místnosti, zalévání předzahrádek a spotřeba na WC) spotřeba tepla (kočárkárny, sklepy, sušárna, teplo pro ohřev TUV, sklad, jednací místnost) spotřeba el. en. pro osvětlení přístupové (samostatný podružný elektroměr napojený na garáže J4) cesty na parkoviště spotřeba el. en. v jednací místnosti (stanoveno výpočtem ze spotřeby domu J6) úklid chodeb, schodišť a chodníku hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce. Náklady na jednu osobu jsou vypočteny jako podíl celkových ročních nákladů za úklid všech

4 domů a chodníku, dělené počtem všech nahlášených osob ve všech domech během sledovaného období. Náklady na jednu osobu vychází pro všechny vchody stejné. Osvětlení schodišť, sklepů a garáží hrazeno ve službách. Samostatný fakturační elektroměr. Celková fakturovaná cena je rozdělena na náklady za osvětlení schodišť a sklepů a na náklady za garáže. To vše pro jednotlivé vchody zvlášť. Fiktivní cena za 1 kwh je vypočtena jako podíl celkových fakturovaných nákladů fakturačního elektroměru dělených celkovou spotřebou naměřenou tímto elektroměrem. (V takto stanovené fiktivní ceně je tak zahrnut i fixní poplatek za přípojné místo). Náklady na jednotlivé garáže jsou vypočteny jako součin fiktivní jednotkové ceny a odběru odečteného z podružných elektroměrů pro garáže. Celkové náklady za společné prostory jsou vypočteny jako rozdíl mezi celkovou fakturovanou cenou za fakturační elektroměr a součtem všech vypočtených nákladů za podružné elektroměry garáží. Náklady za společné prostory pro jednu osobu jsou vypočteny jako podíl celkových nákladů za společné prostory dělené počtem osob hlášených v daném vchodu Náklady na bytovou jednotku jsou vypočteny jako součin nákladů za společné prostory pro jednu osobu a počtem osob hlášených v bytové jednotce během zúčtovacího období. Poznámky: Náklady na jednu osobu pro vchod Jilmová 6 jsou vypočteny jako průměr nákladů na jednu osobu z vchodů Jilmová 4,8 a 10. Rozdíl mezi takto vyúčtovanými náklady a skutečnými náklady dle fakturačního elektroměru pro vchod Jilmová 6 je hrazen z fondu oprav jako spotřeba elektrické energie v jednací místnosti (viz spotřeba el. energie v jednací místnosti).

5 Jsou-li v některém vchodu osazeny kromě podružných elektroměrů na garáže osazeny ještě další podružné elektroměry, platí pro ně pravidla pro rozúčtování jako pro podružné elektroměry garáží. Spotřeba vody celoroční nákl. fakturačního vodoměru spotřeba teplé a studené vody je rozpočtena na základě údajů zjištěných poměrovými vodoměry, které jsou instalovány v bytových i nebytových jednotkách a společných prostorách. Roční odečty vodoměrů provádí pracovník odborné firmy za přítomnosti člena výboru SVJ Náklady za vodné a stočné u jednotlivých poměrových vodoměrů se vypočtou jako součin proteklého množství vody tímto vodoměrem a fiktivní ceny za 1 m 3 vody. Fiktivní cena za 1 m 3 vody se stanoví jako podíl, kde v čitateli jsou uvedeny náklady za vodné a stočné na hlavním fakturačním vodoměru a ve jmenovateli je uveden součet naměřených spotřeb u všech instalovaných poměrových vodoměrů v domech a to na teplé i studené vodě. Jestliže uživatel bytu neumožní odečet vodoměru nebo záměrně ovlivní jeho funkci či poruší kontrolní plombu, bude jeho náklad vypočten z měrné spotřeby dané zákonem (56 m 3 /rok/jednu osobu), vynásobené počtem přihlášených osob v bytové či nebytové jednotce. Kromě toho mu bude účtována pokuta za znemožnění odečtu nebo neoprávněnou manipulaci s vodoměrem, ve výši dvojnásobku takto vypočtené roční spotřeby za bytovou jednotku. Finanční prostředky za tuto pokutu se stávají příjmem fondu oprav. Má-li uživatel bytové jednotky pochybnosti o správné funkci podružného vodoměru, může požádat výbor SVJ o jeho přezkoušení i mimo stanovený termín. Zjistí-li se kontrolním měřením, že vodoměr je v pořádku, náklady spojené s jeho ověřením hradí uživatel. V opačném případě jsou náklady hrazeny z fondu oprav. Spotřeba tepla celoroční náklady za teplo Základní rozdělení nákladů za teplo mezi TUV a ÚT se rozděluje v poměru 40% na ohřev TUV a 60% na ústřední vytápění.

6 Rozdělení nákladů na ohřev TUV se rozděluje v poměru 30% na základní složku a 70% na spotřební složku, přičemž základní složka je rozpočítaná dle podlahové plochy bytu a spotřební složka je rozpočítaná podle údajů zjištěných z podružných vodoměrů. Jestliže uživatel jednotky přes opakované prokazatelné upozornění neumožní odečet vodoměrů, nebo je ovlivní, činí jeho spotřební složka v daném zúčtovacím období dle 5 odst. 3 Vyhlášky č. 372/2001 trojnásobek spotřební složky nákladů průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m 2 podlahové plochy jednotky. Rozdělení nákladů na ÚT je rozděleno v poměru 40% na základní složku a 60% na spotřební složku, přičemž základní složka je rozpočítána podle započitatelné podlahové plochy bytu a spotřební složka je rozdělena mezi konečné spotřebitele úměrně podle výše náměrů měřičů tepelné energie s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Roční odečty měřidel tepla provádí pracovník odborné firmy za přítomnosti člena výboru SVJ Jestliže uživatel jednotky neumožní odečet poměrových měřidel instalovaných na tělesech ÚT nebo jestli znemožní správnou funkci měřidla, činí v daném zúčtovacím období jeho spotřební složka podle 4 odst. 7 Vyhlášky č. 372/2001 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky odpovídající velikosti bytové jednotky. Náklady na ohřev TUV a ÚT ve společných částech domu jsou hrazeny z fondu oprav. Náklady spojené s odečty poměrových měřidel a výpočtem nákladů na jednotlivé bytové jednotky jsou hrazeny z fondu oprav. Vyúčtování přeplatků služeb roční přeplatky z vyúčtování služeb, které nepřesahují částku 100,-Kč, nebudou vypláceny a budou převedeny do následujícího zúčtovacího období. Přeplatky vyšší jak 100,-Kč budou poukázány bezhotovostním převodem na číslo účtu, které výboru předem sdělí vlastník jednotky. Vyplácení přeplatků v hotovosti se neprovádí.

7 Tato pravidla byla schválena členskou schůzí SVJ dne Ing. Jan Bada v.r. předseda výboru SVJ Jilmová

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Vážení vlastníci, správa objektu Vám tímto předkládá ke schválení sestavený finanční plán pro rok 2015. části: 1- rozúčtovací a vyúčtovací klíč 2 -položky

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y pro odvádění odpadních vod kanalizací Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen Svazek) vydává tyto

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

Bytové družstvo občanů Máj

Bytové družstvo občanů Máj Bytové družstvo občanů Máj Vnitrodružstevní směrnice č. 01/14 Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (1) Tyto směrnice upravují Čl. 1 Předmět úpravy a) pravidla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Normativní instrukce č. 10/2013

Normativní instrukce č. 10/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 10/2013 Postup v řízení o doplatek na bydlení podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA

Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Vodohospodářské středisko PRŮVODCE ZÁKAZNÍKA Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice tel.: 383 322 020, fax: 383 324 587; e-mail: info@tsst.cz;

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací... se sídlem... IĆ... OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odvádění odpadních vod kanalizací Název provozovatele... (dále jen...) vydává pro odvádění odpadních

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více