Požární vybavení domů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární vybavení domů"

Transkript

1 Obsah: Požární vybavení domů Vyhláška č. 245/1995 Sb. Vyhláška č. 85/1998 Sb. Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu Vlivy měření studené vody Nové poukázky typu A-V Informace k měření tepla Požární vybavení domů V některých domech našeho družstva, zejména ve věžácích, kde je požární nebezpečí největší, se opakují ztráty a poškození požárního vybavení, které slouží v případě požáru k provedení rychlého požárního zásahu. Předmětem poškození a ztrát jsou požární hadice, proudnice a ostatní vybavení požárních hydrantů. V bezpečí nejsou ani hasící přístroje, umístěné v suterénu obytných domů. Požární vybavení musí podle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. a vyhlášky MV č. 21/96 Sb. v případě požáru umožnit rychlý a bezpečný požární zásah, musí být přístupné. Požární vybavení musí být neustále obnovováno, na nové nákupy jsou vynakládány značné náklady, které se ročně pohybují od 50 do 100 tis. Kč. Chybou je, že nájemníci jsou lhostejní k ochraně společného majetku. Domy jsou přes den, ba i v noci otevřené, přístupné komukoliv. Obracíme se proto na vás ve vlastním zájmu o maximální pozornost. Doporučujeme uzamykání předních i zadních dveří. Všímejte si osob, které se v domě pohybují. Je třeba věnovat pozornost i dětem, které často požární vybavení poškozují, nebo je pohodí jako hračku někde mimo dům. Jedině s vaší pomocí se podaří snížit poškození a ztráty. Jsou však i domy, kde již několik let ke zcizení požárního vybavení nedošlo. Z těch je třeba si vzít příklad a zejména si uvědomit, že náklady na obnovu jdou z vašich peněženek. Úryvek z časopisu Byt Vyhláška č. 245/1995 Sb. Vyhláška č. 245/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 2.října 1995, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 85/1998, ze dne 30.března 1998 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky podle 45 odst. 6 se zřetelem na 32 odst.6 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen "zákon ), stanoví:

2 1 - Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje: a)pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, b)pravidla pro rozdělení nákladů, které se rozúčtovávají na objekty a mezi konečné spotřebitele (dále jen spotřebitel ), za teplo k vytápění a jinému využití a dodávku teplé užitkové vody. 2 - Pravidla pro vytápění 1. Otopné období, není-li mezi odběratelem a dodavatelem dohodnuto jinak, začíná 1.září a končí 31.května následujícího roku. 2. Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod +13 o C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 o C pro následující den. 3. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních stěn v 7.00, a ve hod., přičemž teplota měřená ve hod. se počítá dvakrát. 4. Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 o C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. 5. V průběhu otopného období byty v době od 6.00 do hodin, nebytové a společné prostory podle potřeby jsou vytápěny tak, aby byla zabezpečena vnitřní teplota stanovená projektem, která pro obytné místnosti je 20 o C. Od hodin do 6.00 hodin se vytápění omezí nebo krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky na tepelnou stabilitu místností. 6. Pro účely této vyhlášky je požadavek odstavce 5 splněn, jestliže v místnosti s otopným tělesem teplota vzduchu naměřená teploměrem uprostřed půdorysu ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy, bez vlivu oslunění, je proti číselné hodnotě teploty stanovené projektem - vyšší o 1 o C v místnosti s jednou venkovní stěnou, - vyšší o 1,5 o C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, - vyšší o 2 o C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami či s nadměrným zasklením. 7. Plánované opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit omezení či přerušení dodávky tepla k vytápění, se provádějí v mimotopném období. 3 - Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody 1. Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu o C, s výjimkou odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce. 2. Zúčtovací jednotkou je část objektu, objekt nebo soubor objektů, ve kterých se odběrným tepelným zařízením rozvádí teplo k vytápění a teplá užitková voda spotřebitelům z rozvodného zařízení dodavatele. 3. Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do hodin.

3 4 - Regulace vytápění 1. Regulace parametrů teplonosného media v závislosti na klimatických podmínkách, která umožňuje zabezpečení vnitřní teploty podle 2 odst. 5 je zajištěna, pokud je to technicky možné, ve výrobním a rozvodném zařízení. 2. Regulace vytápění v zúčtovací jednotce je prováděna: a) regulací parametrů teplonosné látky v závislosti na klimatických podmínkách, pokud není zajišťována dodavatelem, b) individuálním automatickým regulačním zařízením jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění, c) regulaci diferenčního tlaku v odběrném tepelném zařízení zúčtovací jednotky, pokud to zařízení pro vnitřní rozvod tepla vybavené individuální regulací podle písm., b) vyžaduje, d) samostatnou automatickou regulací vytápění části zúčtovací jednotky. 5 - Rozúčtování dodávky tepla k vytápění a dodávky teplé užitkové vody na zúčtovací jednotky Dodávka tepla je účtována dodavatelem podle vlastního měřícího zařízení zvlášť pro každé odběrné místo v závislosti na způsobu připojení zúčtovací jednotky: a) společně pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody, b) samostatně pro vytápění, c) samostatně pro přípravu teplé užitkové vody. 6 - Rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a jinému využití v zúčtovací jednotce 1. Náklady na teplo k vytápění a jinému využití zahrnují účtované platby v cenách podle platných cenových předpisů1), které byly vynaloženy v dané zúčtovací jednotce za roční zúčtovací období 2), které začíná 1.lednem nebo 1.červnem nebo 1.červencem anebo 1.zářím. 2. Náklady na teplo k vytápění v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na složku základní a spotřební, přičemž na základní složku připadne 30% až 50%, spotřební složku 50% až 70% nákladů. 3. Jsou-li v zúčtovací jednotce nebytové prostory, spotřební složka se rozdělí na byty a na nebytové prostory podle jejich zjištěného podílu na celkové spotřebě tepla v zúčtovací jednotce. 4. Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele úměrně údajům měřičů tepla nebo indikátorů s použitím výpočtové metody, která umožní rozúčtovat spotřební složku nákladů podle dosahované průměrné vnitřní teploty jednotlivých místností s otopným tělesem bytu či nebytového prostoru v zúčtovací jednotce. 5. Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele v poměru jejich započitatelné podlahové plochy (dále jen podlahová plocha ) bytu nebo nebytového prostoru, podlahovou plochou je plocha místností kromě lodžií a balkonů (i zasklených) vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č.1 této vyhlášky. Mají-li byty a nebytové prostory rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, podlahová plocha jejich místností se určí přepočtením v poměru jejich výšek na jednotnou výšku stropů všech místností v zúčtovací jednotce. 6. Je-li odebíráno teplo k jinému využití, základní složka se rozdělí na příslušné spotřebiče a na vytápění podle příkonu, spotřební složka podle jejich podílu na celkové spotřebě tepla v objektu. 7. V zúčtovací jednotce, kde u spotřebitelů nejsou instalovány indikátory nebo měřiče tepla, se náklady na

4 vytápění rozdělí podle podlahové plochy vynásobené koeficientem podle údajů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky. 8. Odečty měřičů tepla a indikátorů se provádějí nejméně jednou ročně. 9. Není-li umožněn odečet údajů instalací měřičů tepla či indikátorů, určí se spotřební složka připadající na 1 m čtverečný plochy místností o 30 až 50% vyšší, než je průměrná hodnota spotřební složky zjištěné v místnostech měřením či indikací. 7 - Rozúčtování nákladů na dodávku teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce 1. Náklady na přípravu a dodávku teplé užitkové vody zahrnují účtované platby, které byly vynaloženy v dané zúčtovací jednotce za roční zúčtovací období v místě připojení odběrného tepelného zařízení a to v cenách podle platných cenových předpisů 1) 2. Náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní a spotřební, přičemž základní složka činí 10% až 30% spotřební složka 70% až 90% nákladů. 3. Náklady na dodávku teplé užitkové vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní a spotřební, přičemž základní složka činí 5% a spotřební 95% nákladů. 4. Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele podle podlahové plochy. 5. Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele podle údajů vodoměrů. K této složce se připočte podíl nákladů spotřeby podle vodoměrů ve společných prostorech. 6. V zúčtovací jednotce, kde u spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, se spotřební složka nákladů na dodávku teplé užitkové vody rozdělí podle průměrného počtu osob bydlících v bytech v zúčtovacím období, v nebytových prostorech se průměrný počet osob stanoví odborným posouzením podle způsobu využívání teplé užitkové vody. 7. Odečty vodoměrů se provádějí nejméně jednou ročně. 8. Spotřební složka neměřených odběrů připadající na 1 m čtverečný podlahové plochy je až o 300% vyšší než je průměrná hodnota spotřební složky s měřenou spotřebou. 8 - Rozúčtování nákladů na teplou užitkovou vodu dodávanou pro více zúčtovacích jednotek 1. Náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30% a spotřební 70% nákladů. 2. Náklady na dodávku teplé užitkové vody se dělí na složku základní a spotřební, základní složka činí 5% a spotřební 95% nákladů. 3. Základní složka se rozdělí na zúčtovací jednotky podle podlahové plochy jednotlivých zúčtovacích jednotek. 4. Spotřební složka se rozdělí podle součtů údajů vodoměrů v zúčtovacích jednotkách; pokud je instalováno měření na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se údaj tohoto měření. 9 - Zvláštní způsob rozúčtování nákladů na teplo k vytápění a dodávku teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce 1. Není-li možno ve zúčtovací jednotce s vlastní předávací stanicí nebo s vlastním zdrojem tepla určit náklady na vytápění a na přípravu teplé užitkové vody odděleně podle měření, lze stanovit náklady na teplo pro ohřev užitkové vody, popř. množství paliva k tomu potřebné a rozdělit celkové náklady podle

5 přílohy č.2 této vyhlášky. Nelze-li z důvodu poruchy vodoměrů stanovit objem teplé užitkové vody V(m 3 ), rozdělí se celkové náklady na teplo podle srovnatelného předchozího období nebo v poměru 70% na vytápění a 30% na přípravu teplé užitkové vody. 2. Pokud není možno zjistit spotřebu tepla pro nebytové prostory pro poruchy měřiče tepla, určí se stejným podílem ze spotřeby zúčtovací jednotky jako ve srovnatelném období, není-li, technickým výpočtem Rozúčtování nákladů za vytápění a dodávku teplé užitkové vody 1. Náklady za vytápění a dodávku teplé užitkové vody připadající na spotřebitele se rozúčtovávají jednou ročně, a to nejpozději do tří měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 2. Vyúčtování obsahuje: a) spotřebu tepla pro vytápění a spotřebu tepla pro přípravu teplé užitkové vody v GJ, spotřebu studené vody pro přípravu teplé užitkové vody v m 3, která připadá na zúčtovací jednotku, b) jednotkové ceny tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v Kč/GJ a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody v Kč/m 3, které připadají na zúčtovací jednotku, c) celkové náklady zúčtovací jednotky v Kč odděleně na vytápění, na teplo v teplé užitkové vodě a na studenou vodu v teplé užitkové vodě, které jsou rozúčtovány mezi spotřebitele, a rozdělení těchto nákladů na základní a spotřební složku, d) podlahovou plochu ( 6 odst. 5) zúčtovací jednotky a podlahovou plochu spotřebitelova bytu či nebytového prostoru v m čtverečných, součet přepočtených náměrů spotřeby v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově bytu či nebytovém prostoru v náměrných a přepočtených jednotkách, je-li v zúčtovací jednotce instalováno u spotřebitelů příslušné měření, případně průměrný počet osob bydlících v zúčtovacím období v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově bytu, e) podíl nákladů základní složky, spotřební složky a celkový náklad v Kč, který připadá k úhradě spotřebiteli (uživateli bytu či nebytového prostoru) zvlášť za službu vytápění, dodávky tepla v teplé užitkové vodě a studené vody v teplé užitkové vodě včetně způsobu výpočtu, 3. Vyšší náklady než ty, které odpovídají měrným ukazatelům podle přílohy č. 3 a účinnosti výroby tepla podle přílohy č. 5 této vyhlášky, se na spotřebitele v zúčtovací jednotce rozúčtovávají, když jejich překročení je i při provedené regulaci podle 4 této vyhlášky způsobeno: a) časově delším otopným obdobím nebo vyšší vnitřní teplotou, než stanoví ustanovení 2 vyhlášky nebo b) do před účinností vyhlášky provedeným koncepčním a projektovým řešením systému zásobování teplem a teplé užitkové vody nebo c) nedodržením dohody mezi pronajímatelem a nájemníky o racionálním hospodaření spotřebitelů s teplem a teplou užitkovou vodou nebo d) v případě teplé užitkové vody jejím neomezeným zajišťováním v noci. Zrušují se: 11 - Zrušovací ustanovení a) vyhláška č.186/1991 Sb., o hospodaření s teplem, řízení soustav centralizovaného zásobování teplem a o ochranných pásmech,

6 b) vyhláška č. 197/1957 Ú. 1., o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vydání. Vyhláška č. 245/1995 Sb. nabyla účinnosti dne 1.ledna Vyhláška č. 85/1998 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 30. března 1998, kterou se mění a doplňujme vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 45 odst. 6 se zřetelem na 32 odst. 6 zák. č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci: Článek I Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele, se mění a doplňuje takto: 1. V 2 se za odstavec 6 vkládají nové odstavci 7 a 8, které zní : (7) Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla k vytápění pro zajištění vnitřní teploty podle odstavce 5 jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky. (8) Minimální účinnosti výroby tepla jsou uvedeny v příloze č. 5 této vyhlášky se doplňuje odstavcem 4, který zní: (4) Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla potřebného k přípravě odebrané teplé užitkové vody spotřebiteli jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky se doplňuje odstavcem 3, který zní: (3) Regulace vytápění podle odstavce 2 se provádí za účelem zajištění teploty místností podle 2.odst. 5 při nepřekročení přípustných hodnot měrných ukazatelů spotřeby tepla podle 2 odst odst. 1 zní: (1) Náklady na teplo k vytápění a jinému využití zahrnují účtované platby v cenách podle platných cenových předpisů, které byly vynaloženy v dané zúčtovací jednotce za roční zúčtovací období, které začíná 1. lednem nebo 1. červnem nebo 1. červencem a nebo 1. září odst. 4 zní: (4) Spotřební složka se rozdělí mezi spotřebitele úměrně údajům měřičů tepla nebo indikátorů s použitím výpočtové metody, která umožní rozúčtovat spotřební složku nákladů podle dosahované průměrné vnitřní teploty jednotlivých místností s otopným tělesem bytu či nebytového prostoru v zúčtovací jednotce.

7 6. 6 ods. 5 zní: (5) Základní složka se rozdělí mezi spotřebitele v poměru jejich započitatelné podlahové plochy (dále jen podlahová plocha) bytu nebo nebytového prostoru. Podlahovou plochou je plocha místnosti kromě lodžií a balkónů (i zasklených) vynásobená koeficienty uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. Mají-li byty a nebytové prostory rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, podlahová plocha jejich místností se určí přepočtením v poměru jejich výšek na jednotnou výšku stropů všech místností v zúčtovací jednotce odst. 9 zní: (9) Není-li umožněn odečet údajů instalací měřičů tepla či indikátorů, určí se spotřební složka připadající na 1 m plochy místnosti o 30 % až 50 % vyšší, než je průměrná hodnota spotřební složky zjištěné v místnostech měřením či indikací odst. 6 zní: (6) V zúčtovací jednotce, kde u spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, se spotřební složka nákladů na dodávku teplé užitkové vody rozdělí podle průměrného počtu osob bydlících v bytech v zúčtovacím období, v nebytových prostorech se průměrný počet osob stanoví odborným posouzením podle způsobu využívání teplé užitkové vody se doplňuje odstavcem 5, který zní: Jsou-li známy údaje vodoměrů podle odstavce 4 pouze za některé zúčtovací jednotky, spotřební složka nákladů, která připadne na soubor zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření a na soubor zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření a na soubor zúčtovacích jednotek bez známých údajů z měření, se vypočte podle přílohy č. 4 této vyhlášky. Potom se spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle odstavce 4 a spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek, kde nejsou známy údaje z měření, se rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle podlahové plochy se doplňuje odstavcem 3, který zní: (3) Na byty a nebytové prostory nenapojené na vnitřní rozvodové zařízení ústředního vytápění zúčtovací jednotky se rozúčtovává základní složka nákladů. Spotřebitelům, kteří se odpojili od vnitřního rozvodu teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce, se rozúčtovává základní složka nákladů na teplo k přípravě teplé užitkové vody zní: (1) Náklady za vytápění a dodávku teplé užitkové vody připadající na spotřebitele se rozúčtovávají jednou ročně, a to nejpozději do tří měsíců po uplynutí zúčtovacího období. (2) Vyúčtování obsahuje: a) spotřebu tepla pro vytápění a spotřebu tepla pro přípravu teplé užitkové vody v GJ, spotřebu studené vody pro přípravu teplé užitkové vody v m 3, která připadá na zúčtovací jednotku, b) jednotkové ceny tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v Kč/GJ a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody v Kč/m 3, které připadají na zúčtovací jednotku, c) celkové náklady zúčtovací jednotky v Kč odděleně na vytápění, na teplo v teplé užitkové vodě a na studenou vodu v teplé užitkové vodě, které jsou rozúčtovány mezi spotřebitele, a rozdělení těchto nákladů na základní a spotřební složku, d) podlahovou plochu ( 6 odst. 5) zúčtovací jednotky a podlahovou plochu spotřebitelova bytu či

8 nebytového prostoru v m 2, součet přepočtených náměrů spotřeby v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově bytu či nebytovém prostoru v náměrných a přepočtených jednotkách, je-li v zúčtovací instalováno u spotřebitelů příslušné měření, případně průměrný počet osob bydlících v zúčtovacím období v zúčtovací jednotce a ve spotřebitelově bytu, e) podíl nákladů základní složky, spotřební složky a celkový náklad v Kč, který připadá k úhradě spotřebiteli (uživateli bytu či nebytového prostoru ) zvlášť za službu vytápění, dodávky tepla v teplé užitkové vodě a studené vody v teplé užitkové vodě včetně způsobu výpočtu. (3) Vyšší náklady než ty, které odpovídají měrným ukazatelům podle přílohy č. 3 a účinnosti výroby tepla podle přílohy č. 5 této vyhlášky, se na spotřebitele v zúčtovací jednotce rozúčtovávají, když jejich překroční je i při provedené regulaci podle 4 této vyhlášky způsobeno: a) časově delším otopným, obdobím nebo vyšší vnitřní teplotou, něž stanoví ustanovení 2 vyhlášky, nebo b) do 31. prosince 2000 před účinností vyhlášky provedeným koncepčním a projektovým řešením systému zásobování teplem a teplé užitkové vody nebo c) nedodržením dohody mezi pronajímatelem a nájemníky o racionálním hospodaření spotřebitelů s teplem a teplou užitkovou vodou nebo d)v případě teplé užitkové vody jejím neomezeným zajišťováním v noci. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 85/1998 Tabulka koeficientů pro místnosti bytů a nebytových prostorů: a) místností, které se liší způsobem jejich užívání a v nichž je umístěno otopné těleso koeficient v bytě 1,0 ve skladě s občasným pobytem osob 1,0 v mateřské školce 1,2 ve zdravotním středisku 1,2 v kanceláři 1,2 ve výstavním sále 1,2 v prodejně 1,3 ve skladě s trvalým pobytem osob 1,2 v učebně 1,2 v dílně 1,2 v provozovně s prodejem 1,2 v restauraci, kavárně 1,3 v temperované garáži 0,5 b) místností, v nichž není umístěno otopné těleso, začleněné v objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí koeficient jednou stěnou 0,1 dvěma stěnami 0,2 třemi stěnami 0,35 čtyřmi stěnami 0,5

9 pěti a více stěnami 0,75-1,0 Stěnou se rozumí boční stěna, strop a podlaha. Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepla, zvýší se tyto koeficienty podle velikosti potrubí až o 0,25 bodu podle vzorce k= 5xSt/A, kde St je povrch trubky (v m 2 ), A je plocha místnosti (v m 2 ), k je koeficient navýšení. Součet tohoto koeficientu a koeficientu podle odstavce b) nemůže být vyšší než 1,0. Koeficienty podle tabulky se použijí i pro místnosti s obdobným způsobem využívání. Koeficienty k výpočtu podlahové plochy nebytových prostorů pro rozdělení nákladů na teplou užitkovou vodu jsou stanovovány podle charakteru odběru ve smyslu příslušných hygienických a provozních předpisů. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 85/1998 Měrné ukazatele spotřeby tepla Přípustné hodnoty měrných ukazatelů spotřeby tepla: a) na vytápění 1 m 2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky: - při vytápění z domovní kotelny na tuhá paliva 1 GJ/m 2 x rok nebo 0,294 MJ/m 2 x Do x rok - při vytápění z ostatních zdrojů tepla 0,8GJ/m 2 x rok nebo 0,235 MJ/m 2 x Do x rok b) k dodávce teplé užitkové vody spotřebitelům na 1 m 3 odebratelné vody v zúčtovací jednotce: - při přípravě v zúčtovací jednotce 0,3 GJ/m 3 - pří přípravě společné pro více zúčtovacích jednotek 0,4 GJ/m 3 c) souhrnné - na vytápění a teplou užitkovou vodu: - při zajišťování tepla z domovní kotelny na tuhá paliva do 1,2-5 GJ/m 2 x rok - při zajišťování tepla z jiných zdrojů do 1,05 GJ/m 2 x rok Nejsou-li dodrženy ukazatele podle písm. a) a b), postačí dodržení ukazatelů podle písm. c), pokud je v zúčtovací jednotce poskytována služba vytápění i dodávky teplé užitkové vody. Do je počet denostupňů v topném období, který je určen vztahem n(tv - tzp) n. počet dnů v topném období tv... je průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytopeném objektu ve o C tzp. průměrná venkovní teplota v topném období o C

10 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 85/1998 Výpočet spotřebních složek nákladů na dodávku teplé užitkové vody z její společné přípravy pro zúčtovací jednotky. Spotřební složky nákladů, které připadají na zúčtovací jednotky, kde se měří spotřeba teplé užitkové vody a kde se naměří spotřeba teplé užitkové vody, se vypočte podle vzorců: Sm =Sc x K/(K+1) Sn =Sc - Sm K = Mm/Mn Mn = Mc - Mm Mc. množství dodané TUV změřené ve společné přípravně TUV obchodním měřidlem Mm množství odebrané TUV zjištěné měřením spotřeby v zúčtovacích jednotkách za stejný časový úsek jako Mc Mn. množství odebrané TUV, které připadá na zúčtovací jednotky, kde se neměří nebo údaj o spotřebě není znám Sc, Sm, Sn...spotřební složky nákladů odpovídající množství Mc, Mm, Mn K...je poměr Mm/Mn Příloha č. 5 k vyhlášce č. 85/1998 Minimální účinnosti výroby tepla Uvedené účinnosti se vztahují na jednotlivé kotle. Minimální účinnosti celých kotelen mohou být až o 2% nižší. Účinnost při použití paliva (%) Kategorie zdroje Výkon kotle na zdroji Koks Černé uhlí Brikety Hnědé uhlí tř. Hnědé uhlí netř. Topné oleje LTO Topné oleje TTO Plyn ZP El. akum. El. přímotop A Do 0,5 MW B 0,51-3 MW C 3,1-6 MW D 6,1-20 MW E 20,1-50 MW F Nad 50 MW Tabulky se použije v případě, že vlastník zdroje tepla a vlastník zúčtovací jednotky je tatáž právnická či fyzická osoba a není-li instalováno měření množství tepla dodávaného z tohoto zdroje tepla. Ministr: JUDr. Kűhnl

11 Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu Mandatář: TERMI - Ing. Josef Dostál Sdružení podnikatelů Pohraniční stráže 2021/32, Varnsdorf IČO: DIČ: Mandant: Stavební bytové družstvo občanů Průkopník Štefánikova 454, Varnsdorf Zastoupený: předseda družstva Werner Bartel IČO: DIČ: I. Smluvní strany II. Společná ustanovení 1. Pravidla se vztahují na všechny uživatele bytů a nebytových prostorů (nájemníky, vlastníky atd.), dále jen nájemci, na které se vztahuje mandátní smlouva č. 1/99 ze dne a jsou platná pro vyúčtování tepla, teplé a studené vody od Nájemci jsou povinni umožnit montáž a odečet měřidel ve svých bytech pro stanovení spotřeby tepla, teplé a studené vody. Dále jsou povinni umožnit kontrolu těchto měřidel a jejich výměnu v případě poruchy, cejchování, změny majitele bytu apod. 3. Organizace, která montáž měřidel instaluje, případně provádí jejich odečet, musí o tom nájemce obvyklým způsobem informovat minimálně dva dny předem. Pracovníci zajišťující montáž; (odečty) měřidel se musí na požádání před vstupem do bytu prokázat služebním průkazem. 4. Tato pravidla navazují a doplňují Vyhlášku MPO č. 245/1995 Sb. ve znění Vyhlášky č. 85/1998 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. 5. Povinnosti dodavatelů č. 222/1994 Sb.a odběratelů tepla jsou řešeny zákonem č.222/1994 Sb. 6. Zúčtovacím obdobím pro rozúčtování nákladů za teplo, TUV a SV je kalendářní rok. Celkové náklady jsou stanoveny součtem jednotlivých nákladů v průběhu celého zúčtovacího období pro příslušnou zúčtovací jednotku.

12 7. V případě, že v průběhu zúčtovacího období dojde ke změně majitele nebo správce jednotlivých objektů, dohodne předem mandant s mandatářem, zda se budou k tomuto datu provádět odečty měřidel v bytech, vyúčtování na jednotlivé nájemce atd. Současně stanoví i pravidla podle kterých bude toto vyúčtování provedeno. Pokud mandant na tyto změny včas neupozorní, provede mandatář odečty a vyúčtování ke konci zúčtovacího období. III. Teplo 1. V zúčtovací jednotce, která nemá měřenou spotřebu tepla v jednotlivých bytech, se celkové náklady na nájemce rozpočítají poměrem podle m 2 podlahové plochy. 2. V zúčtovací jednotce, která je vybavená poměrovým měřením se měření, odečty a výpočet spotřeby tepla na nájemce bude provádět podle těchto pravidel: a) Zúčtovací jednotka se stanovuje individuálně pro jednotlivé objekty v návaznosti na měření a optimální zohlednění polohy bytů. Navrhuje zpracovatel vyúčtování, schvaluje a potvrzuje majitel (správce) zúčtovací jednotky. b) Náklady na teplo k vytápění v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na složku základní ve výši 40% výši spotřební složku ve výši 60%. c) Zakrytí jednotlivých radiátorů nebude zohledňováno. d) Poloha jednotlivých místností bude zohledňována následujícími koeficienty: Koeficient Druh místnosti 1,00 vnitřní místnost 0,72 krajová místnost 0,73 přízemní místnost 0,75 podstřešní místnost 0,78 nad vchodovou chodbou 0,56 krajová a současně přízemní místnost 0,49 krajová a současně podstřešní místnost Atypické případy zohlednění polohy místností budou řešeny individuálně. 5. Nájemci bude v dané místnosti (bytě) účtována průměrná hodnota naměřené spotřební složky v zúčtovací jednotce na m 2 podlahové p1ochy v těchto případech: - ne vinou nájemce nebyla provedena montáž RTN např. po výměně radiátoru - z vážných důvodů nebylo možno provést odečet RTN, např. při dlouhodobém pobytu nájemce v nemocnici, při jeho úmrtí atd. 6. Nájemci bude v dané místnosti (bytě) účtována průměrná hodnota naměřené spotřební složky v zúčtovací jednotce na m 2 podlahové plochy povýšená o 50 % v těchto případech: - neumožnil nebo odmítl montáž RTN ve svém bytě (místnosti) - neumožnil provedení odečtů RTN po skončení zúčtovacího období - v průběhu zúčtovacího období byl RTN poškozen nájemcem - při odečtu RTN bylo zjištěno poškození jeho plomby, případně by1a zjištěna jiná neoprávněná manipulace s RTN.

13 7. V případě, že nájemce poškodí RTN, hradí náklady spojené s opětovnou montáží. 8. V případě, kdy nájemce prokazatelně a se souhlasem správce objektu nevyužívá centrální vytápění, bude mu účtovaná jen základní složka podle m 2 podlahové plochy. 9. Pokud bude proveden odečet RTN až po dvou letech, počítá se pro poslední zúčtovací období 1/2 naměřených hodnot. V případě, že odečet RTN bude proveden za víc jak dva roky, bude vyúčtování tep1a provedeno podle m 2 podlahové plochy. 10. Když jsou v zúčtovací jednotce všechny RTN instalovány v průběhu zúčtovacího období, provede se vyúčtování tepla samostatně za období bez RTN podle m 2 podlahové plochy a měřené období podle pravide1 stanovených pro RTN. 11. V případě, že jednotlivé RTN nebudou měřit celé zúčtovací období, povýší se naměřená hodnota odečtu podle procent topitelnosti. 12. V případě změny nájemce (neobsazeného bytu) v průběhu zúčtovacího období, rozpočítají se celkové náklady za topení u odpařovacích RTN mezi jednotlivé nájemce podle procent topitelnosti, u elektronických RTN podle naměřených hodnot. 13. Procenta topitelnosti: leden 19% únor 16% březen 14% duben 9% květen 2% září 1% říjen 8% listopad 14% prosinec 17% IV. Teplá užitková voda (TUV) a) V zúčtovací jednotce, ve které nejsou osazeny vodoměry na TUV, budou základní složky rozděleny podle m 2 podlahové p1ochy, spotřební složka podle průměrného počtu bydlících osob v zúčtovacím období. b) V zúčtovací jednotce, osazené vodoměry na TUV, bude měření, odečty a výpočet spotřeby TUV na jednotlivé nájemce prováděno pod1e následujících pravidel: 1. Pro účtování spotřeby teplé vody musí bytové vodoměry splňovat podmínky zákona č.505/1990 Sb. a tyto obecné podmínky: - řádný chod vodoměru v průběhu celého zúčtovacího období bez mechanického poškození -neporušenost plomb. 2. Náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní ve výši 10% a složku spotřební ve výši 90%. 3. Náklady na dodávku vody pro přípravu teplé užitkové vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní ve výši 5% a složku spotřební ve výši 95%. 4. Základní složka se rozdělí mezi nájemce poměrem podle 2 podlahové plochy.

14 5. Spotřební složka se rozdělí mezi nájemce poměrem podle údajů bytových vodoměrů. K této složce se připočte podíl nákladů spotřeby podle vodoměrů ve společných prostorách. 6. V případě poškození vodoměru, které nebude způsobeno nájemcem, bude postupováno následovně: - pokud poruchu vodoměru nájemce nahlásí do měsíce po montáži nebo posledním odečtu, bude okamžitě odstraněna a spotřeba bude účtována podle údajů vodoměru - v případě, že nájemce poruchu nahlásí později jak za měsíc po montáži (posledním odečtu) nebo se zjistí až při dalších odečtech (cejchování), bude mu účtována průměrná spotřeba měřené spotřební složky připadající na m 2 podlahové plochy vynásobená počtem. m 2 podlahové plochy daného bytu. 7. Nájemci bude stanovena spotřební složka připadající na m 2 podlahové plochy o 200% vyšší, než je průměrná hodnota spotřební složky s měřenou spotřebou, v těchto případech: - neumožnil montáž vodoměru nebo jeho přecejchování - došlo k porušení vodoměru vinou nájemce - nájemce opakovaně neumožní odečet nebo kontrolu vodoměru. 8. Náklady spojené s opravou vodoměru hradí nájemce, pokud poškození bylo způsobeno jeho vinou. 9. Při dodatečné montáži (odečtu) vodoměru v průběhu zúčtovacího období se vodoměr pro účely účtování začne využívat nejpozději od následujícího odečtu všech vodoměrů. Neměřené období bude doúčtováno v tomto případě průměrnou hodnotou spotřební složky na m 2 podlahové plochy. 10. Pokud je známá spotřeba TUV v daném bytě jen za část zúčtovacího období a je předpoklad, že v průběhu celého zúčtovacího období byla rovnoměrná spotřeba TUV, dopočte se zbývající část příslušným poměrem. 11. Při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období, rozdělí se náklady na TUV za zúčtovací období v příslušném bytě podle odečtů k datu změny nájemce. Pokud tyto odečty nebudou k dispozici, rozdělí se náklady v poměru odbydlených měsíců. 12. Základní složky nákladů na teplo a vodu v TUV hradí i spotřebitelé, kteří se od soustavy rozvodu TUV odpojili. 13. Průměrná hodnota spotřební složky s měřenou spotřebou činí pro TUV 0,855 m 3 /m 2 /rok. V. Studená voda (SV) a) V zúčtovací jednotce, ve které nejsou osazeny bytové vodoměry na studenou vodu, budou celkové náklady rozpočítány na jednotlivé nájemce poměrem podle počtu bydlících osob. b) V domech s bytovými vodoměry na SV bude měření, odečty a výpočet spotřeby SV prováděno podle následujících pravidel: 1. Pro účtování spotřeby studené vody musí bytové vodoměry splňovat podmínky zákona č. 505/1990 Sb. a tyto obecné podmínky: - řádný chod vodoměru v průběhu celého zúčtovacího období bez mechanického poškození - neporušenost plomb.

15 Při splnění těchto podmínek budou celkové náklady za SV v zúčtovací jednotce rozpočítány následovně: a) při 100%-ním osazení bytových vodoměrů se na základě patního fakturačního měřidla stanoví celkové náklady za SV. Sečte se spotřeba všech bytových vodoměrů v m 3, tou se podělí celkové náklady za studenou vodu a stanoví se tak cena za jeden m 3. Touto cenou se zpětně pronásobí spotřeba SV v jednotlivých bytech a stanoví se tak její úhrada. b) v případě, že vodoměry na studenou vodu nejsou osazeny na všech odběrných místech, uhradí nájemci s vodoměrem za SV částku danou pronásobením odebraných m 3 a průměrnou sazbou Kč/m 3, kterou fakturovala vodárna za zúčtovací období. Zbývající náklady se rozúčtují mezi nájemce, kteří nemají vodoměr nebo neumožní odečet, poměrem podle počtu bydlících osob. Pokud by dopočtená spotřeba SV měla překročit trojnásobek průměrné spotřeby na osobu, upraví se cena studené vody za 1 m 3 tak, aby tento násobek byl roven právě číslu tři. Rozpočítání nákladů na jednotlivé nájemce za společná odběrná místa bude provedeno podle evidence spotřeby m 3 jednotlivých nájemců. Pokud tato evidence nebude k dispozici, zahrnou se tyto náklady do celkových nákladů na SV v zúčtovací jednotce a rozpočítají se na jednotlivé nájemce příslušným poměrem. 2. V případě poškození vodoměru, které nebude způsobeno nájemcem, bude postupováno následovně: - pokud poruchu vodoměru nájemce nahlásí do měsíce po montáži nebo posledním odečtu, bude okamžitě odstraněna a spotřeba bude účtována podle údajů vodoměr - v případě, že nájemce poruchu nahlásí později jak za měsíc po montáži (posledním odečtu) nebo se zjistí až při dalších odečtech (cejchování), bude mu účtována průměrná spotřeba studené vody na osobu podle počtu bydlících osob. 3. Nájemci bude účtována spotřeba SV o 200% vyšší než je průměr na osobu, pokud bude zjištěno, že jakýmkoliv způsobem. ovlivňoval měření nebo se zjistí poškození plomb. 4. Náklady spojené s opravou vodoměru hradí nájemce, pokud poškození bylo způsobeno jeho vinou. 5. Při dodatečné montáži vodoměru se vodoměr pro účely účtování začne využívat nejpozději od následujícího odečtu všech vodoměrů. Neměřené období bude doúčtováno v tomto případě průměrnou spotřebou SV na osobu za minulé zúčtovací období. 6. Pokud je známá spotřeba SV v daném bytě jen za část zúčtovacího období a je předpoklad, že v průběhu celého zúčtovacího období byla rovnoměrná spotřeba SV, dopočte se zbývající část příslušným poměrem. 7. Při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období, rozdělí se náklady na SV za zúčtovací období v příslušném bytě podle odečtů k datu změny nájemce. Pokud tyto odečty nebudou k dispozici, rozdělí se náklady v poměru odbydlených měsíců a počtu bydlících osob. 8. Průměrná hodnota spotřeby SV činí 24,5 m 3 /osobu/rok. VI. Obecná ustanovení 1. Opravy vyúčtování za minulá zúčtovací období budou prováděna tak, že rozdíl se přičte (odečte) k celkovým čís1ům dané položky (ÚT, TUV, SV) v příslušných jednotkách a cenách. 2. Započitatelnou podlahovou plochu pro vyúčtování ÚT a TUV stanovuje mandant v souladu s přílohou č. 1 Vyhlášky č. 85/1998 Sb.

16 3. Ve vyúčtování pro jednotlivé nájemce budou u TUV a ÚT uvedeny průměrné ceny za celé zúčtovací období (Kč/GJ,Kč/m 3 ). Podrobný rozpis výpočtu průměrné ceny zajistí pro nájemce mandant. VII. Závěrečná ustanovení Tato pravidla navazují na mandátní smlouvu č a nahrazují pravidla ze dne Termi Vlivy měření studené vody Mezi údajem fakturačního vodoměru studené vody a součtem údajů bytových vodoměrů existují často nepřiměřené rozdíly (30 i více %), a to i po přecejchování všech vodoměrů. * Tolerance údajů fakturačních vodoměrů, tj. jejich dovolená odchylka od skutečného průtoku se ověřuje na zkušebně. U nového vodoměru na studenou vodu při jeho provozu v rozmezí stanoveného průtoku, (tj. mezi spodní a horní hranicí průtoku) nesmí tato odchylka překročit ± 2 %. U starších vodoměrů tj. při jejich dalším ověřování po 6 letech provozu může tato odchylka činit dvojnásobek, tj ± 4 %. Fakturační vodoměr vodárenské organizace dodávají studenou vodu tedy má dovolenou odchylku ± 2 %, pokud jde o nový měřič a ± 4 % u vodoměrů starších (tj. při jejich dalším ověřování přesnosti). * U vodoměrů na teplou užitkovou vodu jsou dovolené tolerance přesnosti jsou o 1 % vyšší u nových vodoměrů ( ± 3 %) a o ± 2 % u starších vodoměrů ( ± 6 %). * Rozdíl mezi údajem fakturačního vodoměrů vodárenské organizace dodávajícího studenou vodu a součtem bytových vodoměrů v zásobovaném domě není dán jen tolerancí mezi naměřenými údaji a skutečnými průtoky vody, ale především dalšími vlivy jako jsou: Výpadky bytových vodoměrů Pokud dojde k poruše (výpadku) bytového vodoměrů tak se to zpravidla zjistí až na konci zúčtovacího období při provádění odečtů. Součet údajů měřidel je tedy často snížen o vzniklé výpadky bytových vodoměrů za celou dobu, kdy neměřily. Netěsnosti uzavíracích kohoutů v bytech Při netěsnosti bytových kohoutů pro odběr vody zpravidla bytový vodoměr tento nepatrný průtok nezaznamenává. Ve všech spotřebitelských míst sčítají, takže je zde v celkovém průtoku zaznamenáván i relativně malý únik vody z kteréhokoliv bytu. Nesoučasnost odečtů bytových vodoměrů a fakturačního vodoměru Nesoučasnost se samozřejmě může projevit v obou směrech podle toho k jakému časovému posunu při odečtech došlo. Nepřesnosti při prováděných odečtech Při odečtech vznikají nepřesnosti tím, že bývají odhadovány spotřeby vody tam, kde nebyl zastižen uživatel bytu nebo na místo přímých odečtů je prováděn jen sběr údajů od uživatelů bytů apod.

17 Ostatní závady V praxi se mohou vyskytnout i snahy spotřebitelů ovlivnit různými zásahy údaje spotřebitelského vodoměrů, není zajišťováno předepsané ověřování přesnosti vodoměrů aj. Mezi údajem fakturačního vodoměrů a součtem údajů spotřebitelských vodoměrů tedy existuje vždy, zpravidla kladný, rozdíl. Tento rozdíl však nesmí být nepřiměřeně velký. Za přijatelný je možno označit rozdíl do hodnoty 15 až 30 %. Při větších hodnotách těchto rozdílů (nezřídka 40 % i více) je nezbytné, aby vlastník (správce) příslušného bytového objektu zajistit zjištění příčiny a odstranění příslušného nedostatku. * Je třeba poznamenat, že spotřebitelské vodoměry ( vodoměry v bytech a nebotových prostorech) mohou být při rozúčtování nákladů využívány vždy jen jako poměrová měřidla, jejichž naměřené údaje se využívají pouze k poměrnému rozúčtování nákladů stanovených na základě údajů fakturačního vodoměru. * Požadavky na přesnost fakturačních vodoměrů vyplývají z ČSN ISO Časopis Teplo 11/99 Nové poukázky typu A-V Od ledna 2000 jsou nové A -V - poukázky, které dostáváte po třech na jednom listě a je nutné je rozdělit podle perforace. Platnost starých složenek typu A (složenky na placení nájmu a dluhů) končí Vedoucí EÚ Informace k měření tepla Pro rok 2000 byla použita jiná kapalina k měření tepla (trubičky na rad.). Jde o kapalinu, která se rychleji odpařuje a tím se odečty dílků ve všech bytech zvýší. Součet dílků v celém domě bude vyšší, to ale nemá vliv na cenu a spotřebu tepla za dům. Zvýší se pouze přesnost odečtu a rozúčtování nákladů na byt. Příklad: rok 1999 rok 2000 celkové nákl. na dům - spotř. složka Kč Kč celkový součet přep. dílků za dům 1000 př. dílků 1500 př. dílků cena za 1 přep. dílek 300 Kč 200 Kč Výpočet: /1000= /1500=200 TERMI Varnsdorf

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody

Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody Způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a vody 1) Tato metodika rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu pomocí poměrových indikátorů tepla a bytových vodoměrů se řídí pravidly stanovenými ve vyhlášce

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007,

194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, D ě č í n IV. Návrh Vnitrodružstevní směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro družstevní

Více

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP

NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁP Směrnice S 107/09 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII NA VYTÁPĚNÍ, NA POSKYTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Úhrada za dodávku tepla

Úhrada za dodávku tepla Ing. Karel Bašus, Ing. Pavel Ma ar Úhrada za dodávku tepla 5. přepracované a doplněné vydání po dle stavu k 1. 1. 2008 2008 Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO,

SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE Č.P. 1717 (DÁLE JEN SVD DEJVICE Č.P. 1717) O DODÁVKÁCH, MĚŘENÍ A ÚHRADĚ DODÁVEK VODNÉHO A STOČNÉHO, TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A TEPELNÉ ENERGIE Tato směrnicí vychází

Více

Nová telefonní čísla. Topná sezóna

Nová telefonní čísla. Topná sezóna Obsah: Nová telefonní čísla Topná sezóna Družstevní asociace ČR k 80. mezinárodnímu družstevnímu dni Domovní odpad v Rumburku Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu podle

Více

V y h l á š k a č. 5/94

V y h l á š k a č. 5/94 V y h l á š k a č. 5/94 o dodávce a odběru studené a teplé užitkové vody a jejich rozúčtování Městské zastupitelstvo v Třinci se usneslo dne 26.10. 1994 v souladu s 36, odst. 1, písm. f), zákona ČNR č.

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV)

platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) NOVELIZACE SMĚRNICE PŘEDSTAVENSTVA SBD CHEB K ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA, TUV a SV platná pro družstevní domy a byty a domy a byty, které SBD Cheb spravuje (ceny služeb za vytápění, dodávku TUV a SV) Novelizace

Více

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení

Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Co je třeba vědět o rozúčtování nákladů za bydlení Úvodem Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období ), kterému budeme dále

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody a služeb včetně ostatních domovních nákladů. Preambule

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody a služeb včetně ostatních domovních nákladů. Preambule Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění, dodávku teplé a studené vody a služeb včetně ostatních domovních nákladů Preambule Společenství vlastníků se usneslo vydat Pravidla o rozúčtování nákladů teplené

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5. Stavební bytové družstvo Rožnov Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.2012 Rožnov pod Radhoštěm 24. 7. 2012 Stavební bytové družstvo

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Platná právní úprava, vyhláška č. 372/2001 Sb., proto v ustanovení 4 odst. 4 stanoví, (citace ustanovení):

Platná právní úprava, vyhláška č. 372/2001 Sb., proto v ustanovení 4 odst. 4 stanoví, (citace ustanovení): Příloha 1 Úvahy k novele vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení.

P R E Z E N T A C E. Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele - náklady na teplo a jejich rozdělení. Zpracovala TK SBD Vsetín P R E Z E N T A C E Pojednání o největší nákladové položce za služby SBD pro konečné spotřebitele náklady na teplo a jejich rozdělení. Náplň problematiky Aplikace vyhlášky nepřiměřenost

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 5 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop 0 I. Informace a organizační

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

ÚČTOVÁNÍ DODÁVEK TEPLA A TUV V DOMECH A BYTECH

ÚČTOVÁNÍ DODÁVEK TEPLA A TUV V DOMECH A BYTECH ÚČTOVÁNÍ DODÁVEK TEPLA A TUV V DOMECH A BYTECH Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: DEAS s.r.o. Tato publikace je určena pro poradenskou činnost a byla zpracována

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

SMLOUVA o odečítací a rozúčtovací službě podle 269 Obchodního zákoníku. Smlouva číslo: 821166R - NÁVRH. 1. Smluvní strany

SMLOUVA o odečítací a rozúčtovací službě podle 269 Obchodního zákoníku. Smlouva číslo: 821166R - NÁVRH. 1. Smluvní strany Olomouc, Nová hejčínská 386/2,4 (421/07/278R) Strana 1 (celkem 6) SMLOUVA o odečítací a rozúčtovací službě podle 269 Obchodního zákoníku 1. Smluvní strany Smlouva číslo: 821166R - NÁVRH Dodavatel služby:

Více

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared

VIPA EC ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ. Návod k použití. infrared ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁKLADŮ VIPA EC infrared Návod k použití Elektronický vícečidlový indikátor topných nákladů slouží k rozpočtu nákladů na vytápění v objektech s centrální dodávkou tepelné

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Obsah: Vyhláška č. 372/2001 1 Předmět úpravy 2 Vymezení pojmů

Obsah: Vyhláška č. 372/2001 1 Předmět úpravy 2 Vymezení pojmů Obsah: Vyhláška č. 372/2001 Sb. - doplnění k pravidlům rozúčtování (č. 10/2002) Směrníce č. 1/2003 plné znění Komentář ke směrnici Výhody a nevýhody bydlení ve vlastním, družstevním a nájemném bytě Rozhovor

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Rozúčtování nákladů na vytápění

Rozúčtování nákladů na vytápění Rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a metodického pokynu Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Ing. Jan Škráček, energetický specialista č. 769

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Vážení členové družstva a vlastníci jednotek

Vážení členové družstva a vlastníci jednotek Vážení členové družstva a vlastníci jednotek V souladu s novými právními předpisy a schválenými stanovami BD předkládáme interní předpis, který doplňuje stanovy a stanovuje způsob tvorby záloh na nájemné,

Více

Smernice pro rozúctování nákladu a vyúctování topné sezóny

Smernice pro rozúctování nákladu a vyúctování topné sezóny Stavební bytové družstvo Tešínan. Ceský Tešín, nábreží Míru 1883/22b. PSC 737 Dl Smernice C. 3/08 Smernice pro rozúctování nákladu a vyúctování topné sezóny Tato smernice upravuje postup pro rozúctování

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz

On-line monitoring nákladů na topení a vodu. Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz On-line monitoring nákladů na topení a vodu Ing. Vladimír Bureš www.ista.cz ista Česká republika s.r.o. dodávky měřičů tepla a vody vlastní produkce adresné rozúčtování nákladů na teplo a vodu pro byty

Více

Ad 2.5 Ad 2.9.2 Ad 2.10.1

Ad 2.5 Ad 2.9.2 Ad 2.10.1 Připomínky k 3. nám známé verze studie. Dokument obsahuje rovněž předchozí připomínky (normální text), odpověď zhotovitele (modře), připomínky k odpovědím zhotovitele (žlutý text). Doplnění po připomínkách

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stavební bytové družstvo, Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

MODERNIZACE MĚŘENÍ PRO ROZPOČET NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU V BYTOVÉM DOMĚ

MODERNIZACE MĚŘENÍ PRO ROZPOČET NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU V BYTOVÉM DOMĚ Teplárenské dny 2005 Hradec Králové. Teplárenské dny 2005.Doc MODERNIZACE MĚŘENÍ PRO ROZPOČET NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU V BYTOVÉM DOMĚ Ing.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Brno. 1. Úvod Optimální rozdělení nákladů

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA LIBEREC, A. S. KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Z PRIMÁRNÍ (PARNÍ) SÍTĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA LIBEREC, A. S. KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Z PRIMÁRNÍ (PARNÍ) SÍTĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA LIBEREC, A. S. KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE Z PRIMÁRNÍ (PARNÍ) SÍTĚ (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky jsou vypracovány

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009

Seznam základní. o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 Smlouva č. S o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb účinná od 1.ledna 2009 (fakturační stupně F3 a F4) uzavřená podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a obchodních podmínek

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Rámcová smlouva. uzavřená mezi

Rámcová smlouva. uzavřená mezi Rámcová smlouva uzavřená mezi ABASTOR spol. s r.o. se sídlem : Novorudská 332, Liberec 46015 IČ 27512843 DIČ : CZ27512843 bankovní spojení : 2811552/0800 zastoupen jednatelem : Ing. Jan Šuma zapsaný v

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 O B C H O D N Í P O D M Í N K Y pro odvádění odpadních vod kanalizací Svazek obcí Čistý Zlechovský potok (dále jen Svazek) vydává tyto

Více

REGULACE NÁJEMNÉHO V ČESKÉ REPUBLICE

REGULACE NÁJEMNÉHO V ČESKÉ REPUBLICE REGULACE NÁJEMNÉHO V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Klika 1 Abstrakt Tento článek se zabývá regulací nájemného v české republice. Článek je stručným souhrnem důležitých zákonů týkajících se cenové regulace, vydaných

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

č.176/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 17. června 1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

č.176/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 17. června 1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu č.176/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva financí ze dne 17. června 1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 30/1995 Sb.,

Více

Odchylná ujednání obsažená ve SoDTE mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Odchylná ujednání obsažená ve SoDTE mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky dodávek tepelné energie Pražské teplárenské a.s. účinné od 1. 1. 2015 pro ústřední vytápění a teplou vodu, ujednané podle 1752 a násl. občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb. ve znění

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Odchylná ujednání obsažená ve SoDTE mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Odchylná ujednání obsažená ve SoDTE mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky dodávek tepelné energie Pražské teplárenské a.s účinné od 1. 1. 2014 pro ústřední vytápění a teplou vodu, ujednané podle 1752 a násl. občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb. ve znění

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č.

Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č. Příloha č.3 Ke Kupní smlouvě č. TECHNICKÉ, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti TERMO Frýdlant n. O. s. r. o. pro dodávku tepelné energie z primárních rozvodů tepla I. Smluvní strany Kupující / odběratel:

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací... se sídlem... IĆ... OBCHODNÍ PODMÍNKY pro odvádění odpadních vod kanalizací Název provozovatele... (dále jen...) vydává pro odvádění odpadních

Více