VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Mikroskopy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Mikroskopy"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Mikroskopy Tato veřejná zakázka je zadávána pro účely realizace projektu, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jedná se o projekt: Rozvoj technologického vybavení ÚMTM registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/ Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci sídlo zadavatele: Křížkovského Olomouc IČ: právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola jménem zadavatele jedná: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. - rektor kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Ing. Arnošt Rybář projektový manažer tel , profil zadavatele: https://zakazky.upol.cz

2 1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny Zakázka Mikroskopy je financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu Rozvoj technologického vybavení ÚMTM, registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/ Pořizovaná zařízení budou sloužit k plnění výzkumných úkolů spojených s realizací výše uvedeného projektu. Zařízení v části A. - fluorescenční mikroskopovací stanice bude sloužit k analýze a následné 3D rekonstrukci tlustých preparátů jako jsou části tkání, buněčné sferoidy, celé organismy, embrya apod. Zařízení v části B. - nezávislý hardwarový autofokus na principu reflexe infračerveného laseru, který udržuje konstantní vzdálenost mezi dnem preparátu a objektivem. Bude sloužit k eliminaci problémů při automatické fokusaci způsobené nerovnostmi dna preparátu a/nebo teplotním driftem a optický rozdělovač s vlastní sadou filtrů pro spinning-disk jednotku, který umožní připojit dvě nezávislé kamery a vodní plan-apochromatický objektiv. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroskopů včetně příslušenství odpovídající technickým specifikacím uvedeným v zadávací dokumentaci. V souladu s ust. 98 zákona rozděluje zadavatel veřejnou zakázku na 2 části: A. Mikroskop s horizontálním prosvětlováním preparátů a část B. Hardwarové rozšíření současné mikroskopovací stanice. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodání všech zařízení, jejich kompletní instalaci, podrobné úvodní proškolení uživatelů v místě instalace, kompletní propojení do stávající infrastruktury a poskytování záručního servisu. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele Realizace předmětu veřejné zakázky přispěje k naplnění potřeb zadavatele v oblasti výzkumu při realizaci projektu financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Účelem pro pořízení zařízení je jednak rozšíření současných mikroskopovacích technik o možnosti analýzy tlustých preparátů, především částí tkání, buněčných sferoidů a buněčných 3D kultur a současně zvýšení propustnosti mikroskopie živých buněk, zvýšení rozlišení mikroskopie živých buněk. Bez vybavení výše uvedeným zařízením není možné zajistit řádnou realizaci výzkumného projektu. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Dodání zařízení včetně instalace požaduje zadavatel do , uvedená doba dodání se vztahuje na obě části zakázky. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, které zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek: Zadavatel eliminoval možná rizika spojená s plněním veřejné zakázky tím, že řádně vymezil předmět plnění zakázky včetně požadovaných technických parametrů. Riziko s prodlením dodávky je ošetřeno v závazném návrhu kupní smlouvy formou uplatnění smluvní pokuty v případě prodlení dodavatele se stanoveným termínem dodání. Rizika spojená s možným výskytem vad pořizovaných zařízení jsou řešena v kupní smlouvě stanovením závazných záručních podmínek a uplatněním smluvních pokut v případě jejich nedodržení ze strany dodavatele. Závazný návrh kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace, obsahuje další podrobné podmínky pro realizaci dodávky, které eliminují možná rizika související s plněním této veřejné zakázky. 2

3 2. Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle 3 odst. 1 vyhlášky: Prokázání technických kvalifikačních předpokladů není požadováno 3. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle 4 vyhlášky: Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur Zadavatel nepožaduje lhůtu delší než 30 dnů od data vystavení faktury. Splatnost faktur je dána Pravidly pro příjemce dotace OP VaVpI, ze kterých je veřejná zakázka hrazena. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím. Zadavatel nepožaduje. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. Zadavatel nepožaduje. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. Zadavatel nepožaduje záruční lhůtu delší než 24 měsíců. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu než 0,1 %. Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. Zadavatel stanovil smluvní pokutu ve stejné výši jako je smluvní pokuta v případě prodlení dodavatele s dodávkou. Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. Další obchodní podmínky jsou stanoveny s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. 4. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle 5 vyhlášky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroskopů včetně příslušenství odpovídající technickým specifikacím uvedeným v této zadávací dokumentaci. V souladu s ust. 98 zákona rozděluje zadavatel veřejnou zakázku na 2 části: 3

4 A. Mikroskop s horizontálním prosvětlování preparátů B. Hardwarové rozšíření současné mikroskopovací stanice Specifikaci jednotlivých zařízení tvořících předmět plnění veřejné zakázky uvádí zadavatel níže: Předmět plnění části A. veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení umožňujícího fluorescenční mikroskopickou analýzu a následnou 3D rekonstrukci tlustých preparátů jako jsou části tkání, buněčné sferoidy, celé mikroorganismy, embrya apod. a to velkém rozlišení a vysokou citlivostí. Princip využívá osvětlování vzorku laserem z boku (horizontálně) ze všech stran, čímž dochází k excitaci zobrazovaných fluorochromů pouze v dané rovině preparátu. Zařízení musí splňovat níže uvedené minimální technické požadavky (parametry): Mikroskop s horizontálním prosvětlováním preparátů (Light sheet microscope) (1) Horizontální uspořádání mikroskopu s bezpečným navázáním laserů do optické osy (2) Uzavřený systém bez okulárů (3) Plně motorizovaná optická dráha bez kolimátorů s možností nastavování / ovládání přes software (4) Homogenní skenování vzorků pomocí light sheet pro získání optických řezů bez nutnosti použití konfokální štěrbiny (pinhole) (5) Možnost naklápění laserů pro odstranění stínů (6) Možnost osvětlení vzorku z obou stran (7) Přehledová kamera pro umístnění vzorku před objektiv (8) Infračervené osvětlení pro hlubokou penetraci vzorku pro přesnější umístnění vzorku před detekčním objektivem (9) Motorizovaný stolek s možností pohybu v osách x/y/z a také s možností volné rotace vzorku (10) Detekční objektiv 5x s numerickou aperturou minimálně 0,16 (11) Detekční objektiv 20x vodní s NA min. 1,0 s pracovní vzdáleností minimálně 2,4 mm (12) Detekční objektiv 63x vodní s NA min. 1,0 s pracovní vzdáleností minimálně 2,1 mm (13) Detekční objektiv 20x vodní s NA min. 1,0 s pracovní vzdáleností minimálně 5,0 mm optimalizovaný pro clearing roztoky (14) Osvětlovací objektivy optimalizované pro detekční optiku (15) Zoomovací optika s rozsahem min. 0,4 až 2,5x (16) Excitační lasery: 405nm (solid state, min 20mW, tolerance vlnových délek max +- 5nm), 445 nm (solid state, min 25mW, tolerance vlnových délek max +- 5nm), 488 (solid state, min 50mW, tolerance vlnových délek max +- 5nm), 515 nm (solid state, min 20mW, tolerance vlnových délek max +- 0,5nm), 561 nm (solid state, min 50mW, tolerance vlnových délek max +- 0,5nm) a 638 nm (solid state, min 75mW, tolerance vlnových délek max ±5 nm) (17) Dvě kamery s rozlišením minimálně 1900 x 1900, velikost pixelu minimálně 6,5 µm, rychlost snímání minimálně 30 obrázků za vteřinu při rozlišení 1000 x (18) Vodní chlazení pro kamery (19) Sada emisních filtrů v motorizovaném karuselu (20) Minimálně 6 filtrů pro snímání DAPI, GFP, Cy2., mcherry apod. (21) Kultivační komůrka pro vzorky s rozměry až 10 mm x 10 mm x 20 mm (22) Možnost regulace teploty a koncentrace CO2 (23) Výkonná pracovní PC stanice 4

5 (24) Offline počítač propojený s ovládacím počítačem optickým kabelem pro velmi rychlý přenos dat (25) Kapacita paměti offline počítače minimálně 32 TB (diskové pole) (26) Dva minimálně 30 TFT monitory (27) Antivibrační stůl se vzduchovými polštáři (28) Software pro ovládání mikroskopu, snímání obrazu a zpracování obrazu (29) Software pro 3D modelování objemných dat (30) Sada spotřebního materiálu (držáky vzorků, náhradní sklíčka, těsnění pro inkubační komůrku) Odůvodnění technických parametrů: Technické požadavky byly voleny tak, aby pořizované zařízení umožnilo provádění analýzy velmi tlustých preparátů, aniž by došlo k poničení tkáňové struktury rozřezáním na jednotlivé řezy, a to ve velkém rozlišení. Jedná se především o mikroskopii celých tkáňových bloků, jako jsou například části či celé nádory, kousky mozku či jiných orgánů izolovaných například z reportérových myší (GMO myši nesoucí fluorescenční značku). Parametry jsou voleny tak, aby zařízení umožnilo mikroskopickou analýzu buněčných sferoidů a buněčných 3D kultur, které se používají například jako model nádorového bujení in vitro. Mikroskop musí také využívat nový princip uchycení vzorku a následného horizontálního osvětlování (tzv. Light Sheet Microscopy), aby umožňil vysokou míru penetrace při současné minimalizaci fotovypalujícího efektu. Předmět plnění části B. veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka následujících zařízení včetně příslušenství odpovídající níže uvedeným technickým specifikacím. Jedná se o upgrade již existujícího zařízení umístěného na Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP. Nezávislý hardwarový autofokus na principu reflexe infračerveného laseru, který udržuje konstantní vzdálenost mezi dnem preparátu a objektivem. Tím eliminuje problémy při automatické fokusaci způsobené nerovnostmi dna preparátu a/nebo teplotním driftem (1) Upgrade musí být kompatibilní s tělem invertovaného mikroskopu Zeiss Axioimager Z.1 (2) Navázání infračervené diody do optické dráhy pomocí posuvníku, který lze v případě nepoužívání systému vyměnit za prázdný modul (3) Systém musí být nezávislý na ostatním hardware (4) Možnost ovládání hardwarového autofokusu ze software kompatibilního se Zen 2011 a novější verze Optický rozdělovač s vlastní sadou filtrů pro spinning-disk jednotku tak, aby bylo možné připojit dvě nezávislé kamery (1) Upgrade stávajícího spinning-diskového konfokálního modulu Yokogawa CSU-X1 o výstup na druhou kameru (2) Výstup na kameru s optickým členem se zvětšením 1,2x pro nový i stávající výstup (3) Dělič emisního spektra mezi dvě kamery pro kombinace: modrá/zelená a zelená/červená emise včetně držáků (4) Emisní filtry minimálně pro DAPI, GFP, TRITC, Cy5 apod. 5

6 (5) Mechanické zabezpečení (podpěra) pro stabilitu nového systému (6) Možnost ovládání obou kamer ze software kompatibilního se Zen 2011 (7) Možnost rychlého, paralelního snímání z obou kamer najednou Vodní plan-apochromatický objektiv, zvětšení 150x, vodní imerze (1) Objektiv musí být podporován hardwarovým i softwarovým systémem dodávaným k mikroskopům Zeiss Axioimager Z.1 (rok výroby 2009 a novější) (2) Objektiv musí podporovat vodní/glycerolovou imerzi, případně více typů imerze (3) Objektiv musí mít N.A nebo vyšší (4) Objektiv musí být optimalizován pro UV-Vis-IR vlnové délky (5) Objektiv musí mít podporu DIC (6) Součástí dodávky musí být i adekvátní DIC slider Odůvodnění technických parametrů: Technické parametry jsou voleny tak, aby došlo k významnému zvýšení propustnosti a prostorového rozlišení experimentálních procedur, u nichž se sleduje reakce buněk v čase, a to v průběhu až mnoha hodin. V současné době je zařízení limitováno softwarovým autofokusem, který neumožňuje plnohodnotnou analýzu v automatickém režimu vinou jeho častého selhání v důsledku nerovností mikroskopovacích kultivačních desek a/nebo teplotního driftu, jemuž se není možné úplně vyhnout. Analýzy tak vyžadují neustálý dohled specializovaného pracovníka, který by se jinak mohl věnovat jiné pracovní činnosti. Nastavení současného autofokusu navíc způsobuje znehodnocení velkého množství poměrně nákladných experimentů. Další limitací je současné dostupné rozlišení záznamového zařízení. Současný CCD čip jímž je osazen konfokální spinning-diskový modul je sice extrémně citlivý a pro některé experimenty nenahraditelný, nicméně jeho rozlišení je jen 512x512 pixelů. Tato limitace se projevuje při snímání většího množství buněk zahrnující objektivy menších zvětšení (například 10x, 20x), kdy v důsledku malého rozlišení kamery ztrácí uživatel důležité obrazové detaily. Další limitací je vybavení stanice objektivy. Ukázalo se totiž, že pro vizualizaci některých velmi malých buněčných ultrastruktur současný objektiv 100x nevyhovuje, a to jednak z důvodu, že se jedná o objektiv olejový (pro živé buňky se preferují objektivy s vodní imerzí kvůli menšímu zkreslení v důsledku rozdílných indexů lomu světla) a dále, že není schopen dodat požadované detaily tak, aby je bylo možné kvantitativné hodnotit. Instalace vodního objektivu se 150x zvětšením tuto limitaci odstraní a umožní tak provádět nové typy experimentů. 5. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle 6 vyhlášky Jako základní hodnotící kritérium pro zadání obou částí veřejné zakázky zvolil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu. Hodnotící komise bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny uchazeče za realizaci kompletního předmětu plnění (části) veřejné zakázky. Výše nabídkové ceny uchazeče bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 6

7 Zadavatel zvolil jako hlavní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu jako objektivní, transparentní kritérium pro hodnocení jednotlivých nabídek. 6. Odůvodnění předpokládané hodnoty podle 7 vyhlášky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: předpokládaná hodnota části veřejné zakázky A.: Kč bez DPH předpokládaná hodnota části veřejné zakázky B.: Kč bez DPH předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: Kč bez DPH Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě průzkumu trhu a provedení podrobného benchmarkingu zařízení plánovaných pro realizaci projektu. V Olomouci, dne 17. září 2015 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. rektor UP 7