Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Vyšší odborná hospodyňská škola Klášterní Hradisko v Olomouci ( ) a odborné vzdělávání dívek v první polovině 20. století. (bakalářská diplomová práce) Ludmila Tomášková Vedoucí práce: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. Brno 2011

2 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla všechnu pouţitou literaturu a prameny. datum: vlastnoruční podpis - 2 -

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Denise Nečasové, Ph.D. za odborné vedení, které mi poskytla během psaní mé bakalářské práce

4 Obsah 1. Úvod Dívčí školství v 19. století Magdalena Dobromila Rettigová Karel Slavoj Amerling Bohuslava Rajská Spolková činnost Americký klub dam Spolek Minerva Situace na Moravě na přelomu 19. a 20. století a důležité spolkové aktivity během první republiky Zemědělské školství Od zřízení Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku v Olomouci až po její zánik Účel školy Druhá světová válka a závěrečná léta fungování školy Personální obsazení a vybavení školy Marie Mlčochová Činnost Spolku absolventek Zemské hospodyňské školy Vybavení školy Náplň studia Studentky Přijímání studentek Volný čas studentek Sloţení studentek podle věku a místa bydliště Oslavy 25. výročí od zaloţení Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku

5 9. Závěr Anotace Prameny a literatura Prameny Pouţitá literatura

6 1. Úvod Ve své práci se věnuji problematice odborného zemědělského vzdělávání dívek. Zejména se chci zaměřit na vznik a působení Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku v Olomouci. Zajímala jsem se o mnoho aspektů, které ovlivňovaly vznik a chod školy. Jednou z hlavních otázek, kterou jsem si také během své práce kladla, bylo, kdy škola vznikla a co bylo důvodem k jejímu zaloţení. Dalším okruhem mého bádání bylo zjistit náplň a hlavně účel studia na této škole. Dále jsem se zabývala tím, zda byl zájem o takový druh vzdělání, a pokud ano, jak velký. Během své práce jsem se věnovala také otázkám souvisejícím s organizací školy. Z dostupných pramenů jsem zjišťovala, která instituce školu spravovala, jaká byla její kapacita a vybavení. Co se týká studentek, věnovala jsem pozornost aspektům, které měly vliv pro přijetí ke studiu v této škole. Zda hrálo roli, odkud dívky pocházely, jestli původ děvčat měl svůj význam, který by se odráţel na jejich další studium. Svou pozornost jsem také zaměřila na náplň studia, jak byly rozděleny vyučovací hodiny a praxe. Zajímalo mne, kde se v těchto věcech dívky vzdělávaly a kdo je vyučoval. V neposlední řadě jsem se také věnovala tomu, jak dokázaly absolventky své nabyté vědomosti zúročit. Myslím, ţe společnost v době, ve které škola vznikla, vyţadovala působení podobné instituce. Chtěli rozšířit vzdělání i do niţších společenských vrstev, proto pracovali na vzniku školy, která by se nezaměřovala jen na vzdělání měšťanských dívek, ale věnovala by se také zvelebování venkova a to především vědeckou činností a šířením osvěty v tomto směru. Myslím, ţe takového vzdělání bylo třeba především proto, aby se pokrok šířil i na venkově, ale také aby se zvyšovala úroveň vzdělanosti venkovských ţen. Na začátku své práce shrnuji situaci dívčího vzdělávání přibliţně od poloviny 19. století v Čechách. Do této doby se totiţ klade počátek českého ţenského emancipačního hnutí a s tím souvisí i rozšiřování dívčích škol a jiných vzdělávacích institucí 1. Mnoho mecenášů či vzdělanců se tehdy zasazovalo o rozšiřování vzdělávání dívek. 1 Bahenská, Marie: Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. Praha s. 9. Srov.: Burešová, Jana: Proměny společenského postavení českých ţen v první polovině 20. století. Olomouc s

7 Na Moravě byla situace v oblasti ţenské emancipace a tudíţ i ţenského vzdělávání poněkud odlišná a probíhala s jistým zpoţděním, i tomu se krátce věnuji. Dále se pak ve své práci zaměřuji na vzdělávání venkova vůbec. Jaké potřeby vedly vůdčí osobnosti tohoto odvětví k tomu, aby zakládaly nové zemědělské školy? Má práce je omezena lety , kdy byla škola v provozu. Její uspořádání prošlo několika úpravami. Na její existenci také působila aktuální politická situace. Vznik Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku v Olomouci je spojen s národními snahami o osamostatnění. Také druhá světová válka se odrazila na činnosti hospodyňské školy. Během této války musela škola uvolnit svoje prostory, aby zde mohl sídlit lazaret pro německé vojáky. Přesto však byla snaha udrţet ji v chodu. Škola byla v těchto letech přemístěna a neustále byl přijímán vysoký počet studentek. V padesátých letech ztratil účel školy svoje opodstatnění. Se změnou politických poměrů přišla i změna v orientaci hospodářství. Místo zemědělství byl nyní upřednostňován průmysl. Zjišťovala jsem, zda to byl také hlavní důvod, pro který byla hospodyňská škola spojena s tamní školou hospodářskou. Během své práce jsem vyuţívala především prameny, které se týkaly Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku, to znamená fond Státního okresního archivu Olomouc M Podrobněji jsem se také zabývala fondem M8 68, který uchovává pozůstalost Marie Mlčochové, druhé ředitelky Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku. Pro srovnání některých detailů jsem také vyuţívala fondu M5 91 vzniklého z činnosti Střední zemědělské technické školy v Olomouci na Klášterním Hradisku

8 2. Dívčí školství v 19. století Počátky dívčího školství se v našich zemích tradičně pojí s polovinou 19. století. Nelze však přehlíţet období předchozí. Jiţ od zavedení Všeobecného školského řádu v roce 1774 se školství systematicky rozvíjelo a docházelo k dalšímu zakládání škol. Avšak všechna snaha mladých dívek zůstala u toho, aby se dobře vdaly, protoţe jedině tak si mohly zabezpečit budoucnost. Muţi byli ti, kteří pracovali, aby zajistili rodinu. Ţeny ze střední či vyšší společenské vrstvy pracovaly jen do té doby, neţ se vdaly. O samostatné kariéře většina ţen v této době ani neuvaţovala. Jejich práce se omezovala na výpomoc v domácnosti, či výchovu jiných dívek. Rozhodla jsem se nastínit situaci dívčího vzdělávání v 19. století, coţ zahrnuje činnost některých významných osobností, z nichţ jsem si vybrala Magdalenu Dobromilu Rettigovou, Karla Slavoje Amerlinga a Bohuslavu Rajskou. Vzdělání dívek se v druhé polovině 19. století věnovaly také některé spolky. Jako příklad vzdělávací spolkové činnosti jsem vybrala dva, které v této oblasti vynikaly, Americký klub dam a spolek Minerva Magdalena Dobromila Rettigová 2 Specifický pohled na výchovu dívek přinášela činnost Magdaleny Dobromily Rettigové 3. Jiţ jako malá ve škole kolem sebe Rettigová shromaţďovala děvčata, která se po škole vzájemně doučovala. V Přelouči, kam se přestěhovali s manţelem kvůli práci, také učila děvčata vařit a jiné domácí práce. Městské ţeny se ochotně nechaly přiučovat všemu novému a nebály se posílat na tyto lekce ani své dcery, přestoţe Rettigová zaměřovala svou činnost spíše na dívky z niţších sociálních vrstev. Setkávání začala mít soustavnější ráz. Obohacovala také duchovní rozvoj dívek občasným recitováním či předčítáním. S podobnou prací pokračovala pak v kaţdém dalším místě, kde bydlela. V tomto směru byla velmi odhodlaná. Podněcovala mnohé ţeny a dívky ke studiu češtiny a četbě především českých děl. 2 Johanides, Josef: Magdalena Dobromila Rettigová. Rychnov nad Kněţnou Srov.: Burešová, Jana: Proměny společenského postavení českých ţen v první polovině 20. století. Olomouc s Srov.: Malínská, Jana: Do politiky prý ţena nesmí - proč?: vzdělání a postavení ţen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha s Magdalena Dobromila Rettigová ( ) je známá především jako autorka Domácí kuchařky. Byla také velmi odhodlaná buditelka, měla velký vliv na generaci obrozenců

9 Rettigová se úspěšně věnovala buditelské činnosti, organizování společenského ţivota a povzbuzování ţen. Nikdy se ovšem striktně nezasazovala o změnu postavení ţen ve společnosti (jak z hlediska právního či politického). Naopak, učila mladé dívky, jak se starat o manţele. Dále se věnovala výuce šití, vaření a stolování. Vedla ke zkvalitnění kulturního ţivota nejen v domácnostech, ale i zkvalitnit úroveň celé společnosti. Chtěla, aby se dívky lépe vzdělávaly, aby dokázaly vychovávat své děti a aby lépe hospodařily Karel Slavoj Amerling 5 Na počátku 19. století je rozšiřování dívčího vzdělání spojeno s osobnostmi, jejichţ snaha byla inspirována zejména vlasteneckým úsilím. Spojovat nacionální problémy s potřebou vzdělávat dívky je specifikem českého ţenského hnutí. 6 na emancipaci ţen byl včleněn do programu národní emancipace Poţadavek V takovémto prostředí však bylo nutné, aby ţenské hnutí spolupracovalo s muţi, kteří mohli jejich snahy podpořit. A ne vţdy byla tato spolupráce hodnocena kladně. Někdy byly ţeny označovány za slabé osoby, ţe si nedokáţou vybojovat svá práva. Ve třicátých letech 19. století byl jednou z vůdčích osobností v tomto směru Karel Slavoj Amerling 7, který se v této době začal angaţovat ve školství. Jeho počáteční plány byly velkolepé. Chtěl vybudovat vzdělávací zařízení pro chlapce i dívky, které nemělo zatím na našem území obdoby. Tyto plány však byly velmi nákladné, hledal tedy prostředky jinde. Kdyţ přednášel v Klementinu, naklonil si mnoho vlivných osob, které mu byly ochotny finančně vypomoct v jeho záměrech. V roce 1842 zaloţil Amerling výchovné zařízení nazvané Budeč 8. Tento ústav byl zařízen velmi prakticky. Zahrnoval například dílny, knihtiskárnu a knihkupectví v prvním patře, sály pro přednášky v druhém a v posledním patře pak 4 Srov.: Rettigová, Magdalena Dobromila: Mladá hospodyňka w domácnosti, gak sobě počjnati má, aby swé i manţelowy spokogenosti dossla: dárek dcerkám českoslowanským. Praha Hoffmannová, Eva: Karel Slavoj Amerling. Praha Srov.: Bahenská, Marie: Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. Praha s Srov.: Malínská, Jana: Do politiky prý ţena nesmí - proč?: vzdělání a postavení ţen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha s Srov.: Burešová, Jana: Proměny společenského postavení českých ţen v první polovině 20. století. Olomouc s Bahenská, Marie: Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. Praha s MUDR. Karel Slavoj Amerling ( ) český pedagog, spisovatel. 8 Název Budeč měl inspiraci v přemyslovském hradišti Budeč, které mělo být podle Kosmovy kroniky první školou na našem území, kam se sjíţděli vzdělávat Čechové, Poláci a další příslušníci slovanských kmenů. Převzato z: Hoffmannová, Eva: Karel Slavoj Amerling. Praha s. 43.

10 byla zřízena nemocnice. Ke škole dále patřila i zahrada a hospodářská stavení. Amerling také začal vydávat časopis s názvem Posel Budče, který byl zaměřen na zlepšení školství vůbec. Karel Slavoj Amerling nechtěl upírat ţenám moţnost na vzdělání. Vycházel z toho, ţe vzdělaná ţena bude vyvíjet národně obrozeneckou činnost a povede také své děti k národní hrdosti a uvědomělosti. Byla to Bohuslava Rajská, která jako první pobízela Amerlinga, aby pořádal vzdělávací kurzy i pro dívky. Její činnosti se věnuji dále. Přestoţe jeho plány záhy ztroskotaly pro nedostatek peněz, je Amerlingův přínos v oblasti dívčího vzdělávání velmi kladně hodnocen. Jeho moderní vzdělávací zařízení výrazně předstihlo svou dobu. Avšak jeho špatné hospodaření mělo za následek krach celého tak rozsáhlého projektu Bohuslava Rajská 9 Většina vzdělávacích snah ze strany ţen, jako byly společenské konverzace, vlastní literární tvorba, šíření vlasteneckých myšlenek, nebo jiná seberealizace, ustávala po uzavření sňatku. To platilo i o práci Bohuslavy Rajské, ale i přesto její činnost byla rozsáhlá a neopomenutelná. Rajská se účastnila naučných přednášek pro ţeny v domácnosti Staňkových a Fričových. Její snahy se však ubíraly dál. Absolvovala učitelský kurz, aby v roce 1843 mohla otevřít vzdělávací ústav pro dívky, který byl situován do Vodičkovy ulice. Tato škola nejspíše prosperovala, na coţ poukazuje i fakt, ţe se ho Amerling snaţil připojit k Budči. Zásahem Václava Staňka, švagra Bohuslavy Rajské, který si byl vědom zadluţenosti Budče, však k ničemu takovému nedošlo. Přesto však Rajská s Amerlingem spolupracovala a vyučovala v jeho ústavu 10, protoţe ji poháněla její touha prospívat k blahu svých spoluobčanů a její vlastenecké cítění. Jak jsem jiţ zmínila dříve, její veřejná činnost skončila v momentě jejího sňatku. Vdala se za Františka Ladislava Čelakovského, starala se o jeho 4 děti z předešlého manţelství. Raději však neţ se vdát chtěla se naplno věnovat své práci. Případný sňatek by ji v tomto omezil, jak se svěřuje ve své korespondenci. Na její dobu je to nezvyklý poţadavek. S nabídkou ke sňatku od Čelakovského však souhlasila, jelikoţ 9 Bahenská, Marie: Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. Praha s Hoffmannová, Eva: Karel Slavoj Amerling. Praha

11 chtěla naplnit ještě vznešenější cíl, být manţelkou tak velkého vlastence, jakým Čelakovský byl, a matkou jeho osiřelým dětem. Svému národu chce od této doby pomáhat jen tím, ţe bude pečovat o svého manţela a zbavovat jej všedních starostí. Eleonora Jonáková převzala vedení po Rajské a drţela stejný kurz jako zakladatelka 11. Rajská se snaţila vychovat vlastenecky smýšlející matky a učitelky. Ty pak měly ve stejném směru vychovávat své děti, které by milovaly svůj národ a bojovaly za něj Spolková činnost Přes všechny tyto snahy o lepší vzdělání dívek, nedošlo v první polovině 19. století k zásadnějším a rozsáhlejším změnám. Svou roli tu hrály zaţité stereotypy. Neustále byl kladen důraz na to, aby dívka byla především dobrou hospodyní a aby se hlavně dobře provdala a stala se matkou. Muţi ani netouţili brát si vzdělanější ţeny, které by vyčnívaly nad dobový průměr 12. Po ţeně se nechtělo, aby se nějak účastnila veřejného ţivota, pokud se to nejednalo o dobročinnost, bazar či jinak zaměřenou vlasteneckou činnost. Poţadavky, aby společenské působení ţeny nekončilo manţelstvím, však zůstaly nevyslyšeny, jak dokládá i osud Bohuslavy Rajské. Překonávat tradiční smýšlení společnosti nebylo jednoduché. Pokud se mladá ţena zavčas nevdala, byla přeřazena do kolonky starých panen 13 a doma byla spíše finanční přítěţí. Tyto ţeny vařily, šily, staraly se o děti svých sourozenců, přesto musely ţít s pocitem, ţe jsou v domácnosti na obtíţ, ţe jsou jen trpěny. Neprovdané ţeny, které chtěly přispívat do rodinné kasy a přivydělávaly si mimo dům, musely svou činnost tajit, aby nevešly do všeobecné nemilosti. Právě tyto skutečnosti vedly k myšlenkám zaloţit odborné dívčí školství. Další vliv na vzdělávání českých dívek měly jistě spolky. Jejich vznik byl podmíněn souhlasem úřadů, v období bachovského absolutismu zaţila spolková činnost útlum. Liberálnější přístup k zakládání spolků přinesl pád neoabsolutismu a nově vydané zákony Bahenská, Marie: Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. Praha s Lenderová, Milena a kol.: Ţena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha s Bahenská, Marie: Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. Praha s Tamtéţ s

12 Trend pořádat vzdělávací kurzy v rámci spolků ke zlepšení odborného vzdělání ţen se rozmáhá především v sedmdesátých letech 19. století. Jedním z takových spolků byl například Spolek sv. Ludmily, který svou činnost zprvu zaměřil na charitativní dílo, později však začaly pořádat také vzdělávací kurzy pro dívky. Dále tu byl například spolek Domácnost, který navazoval na tradiční výchovu Magdaleny Dobromily Rettigové 15. Dvěma ze specifických spolků, které formovaly v druhé polovině 19. století u nás mladé dívky a náhled společnosti na ně, byly Americký klub dam a spolek Minerva Americký klub dam 16 Hlavními iniciátory Amerického klubu dam byli zejména Vojtěch Náprstek a Karolína Světlá. Spolek byl zaloţen v Praze v roce Toto sdruţení mělo velmi rozsáhlou činnost a udrţovalo kontakty i s jinými spolky v Praze a byl také vzorem pro další podobné instituce, které později vznikly i v jiných městech. Nejednalo se však o spolek po právní stránce, proto zde existovaly odlišnosti, o nichţ budu psát později. Byla to hlavně osoba Vojty Náprstka, která dokázala drţet celý spolek pohromadě, Náprstek vynikal jako sběratel, mecenáš, propagátor novinek a zastánce ţenských práv. Během pohnutých událostí roku 1848 však musel uprchnout, aby se vyhnul zatčení. Odplul do USA, kde vystřídal různá zaměstnání. Odtud si však dovezl mnohé poznatky z oblasti vedení spolků, školství a organizací jiných osvětových institucí. Po deseti letech nastala doba, kdy se mohl Náprstek vrátit zpět do Čech. Při své práci pak vyuţíval všech zkušeností nabytých v Americe. Byl si však vědom, ţe bez veřejné podpory své plány neuskuteční. Proto pořádal přednášky a výstavy. Jeho knihovna, kterou zpřístupnil veřejnosti a kterou neustále doplňoval o novou odbornou literaturu, se stala centrem vlastenecké inteligence. Náprstek také neustále udrţoval kontakty s cizinou a jeho dům byl nepostradatelný pro americké Čechy, pro které byl vyslancem 17. Z přednášek, které pořádal Náprstek spolu se Světlou, vznikla neformální organizace, tzv. Americký klub dam. Při zřizování klubu potřeboval veřejnou podporu 15 Tamtéţ s Tamtéţ s Srov.: Malínská, Jana: Do politiky prý ţena nesmí - proč?: vzdělání a postavení ţen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha s Bahenská, Marie: Počátky emancipace ţen v Čechách: dívčí vzdělávání a ţenské spolky v Praze v 19. století. Praha s

13 a pomoc. Náprstek si všiml nevyuţitého potenciálu ţen, které mu zapojil do svých prací. Zdálo by se, ţe příliš riskoval, ale opak byl pravdou. Pokud by uspěl, mohl dokázat všem, ţe ţeny dokáţí mnohem víc, neţ jen strávit celý ţivot připoutané k domácnosti. Pokud by neuspěl, potvrdil by zaţité názory 18. Ve svých přednáškách Náprstek seznamoval české ţeny s moţnostmi, jak šetřit čas a peníze při své kaţdodenní práci vyuţíváním moderních nástrojů. Velký ohlas například způsobil šicí stroj. Se svými přednáškami přispěli i uznávaní odborníci a umělci, například Jan Evangelista Purkyně, Petr Muţák, Jaroslav Vrchlický a také Tomáš Garrigue Masaryk. Náprstek zastával názor, ţe kaţdá ţena by měla být samostatná, i kdyţ zůstala neprovdaná, aby mohla pracovat nejen k uţitečnosti rodiny, ale i k prospěchu vlastnímu. Proto podporoval vzdělání ţen, ale zaměřoval se spíš jen na taková povolání, která souvisela s činností matky a manţelky (ošetřovatelky, učitelky, pečovatelky apod.). Od nacionální otázky se emancipace ţen posouvá k potřebám hospodářským a ekonomickým. Americký klub dam byl svým uzpůsobením velmi specifický. Sám sebe definoval jako seskupení praţských ţen v příbuzenském svazku, které se chtějí soukromě vzdělávat a provozovat dobročinnou činnost. Tato instituce se orientovala na charitu, péči o děti a mládeţ a o vzdělávání 19. Kaţdou neděli se pořádaly přednášky a ve středu a v sobotu mohly členky navštěvovat Náprstkovu knihovnu a čítárnu. Veškeré akce, které tento spolek pořádal, byly určeny především ţenám. Muţi zde vystupovali jen jako řečníci. Na rozdíl od ostatních spolků, zde se neplatily ţádné poplatky, proto nepotřebovali funkce jako pokladník, sekretář či jiné. Jak jsem jiţ zmínila dříve, bylo to především proto, ţe se nejednalo o spolek z právního hlediska. Náprstek, který byl protektorem spolku aţ do své smrti, však udrţoval pevné zásady. Přísná pravidla například souvisela s přijímáním nových členek. Musely dosáhnout 16 let a musely být doporučeny některou z členek Tamtéţ s Tamtéţ s Tamtéţ s

14 Spolek Minerva 21 Spolek Minerva vznikl v červenci 1890, kdy byly schváleny jeho stanovy. Hlavními iniciátory vzniku spolku byla Eliška Krásnohorská, právník Vojtěch Bárta a advokát Tomáš Černý. Jiţ od počátku soustředil spolek své úsilí k tomu, aby mohlo vzniknout gymnázium pro dívky, kde by mohly skládat maturitní zkoušky a na základě toho také studovat na univerzitě. Do té doby panovalo přesvědčení, ţe vzdělání gymnaziální úrovně, která připravovala na studium na univerzitě, není ţenám třeba. A pokud chtěla dívka sloţit maturitu, musela tak učinit na některém chlapeckém ústavu. Při zakládání Minervy však musela Krásnohorská překonávat spoustu překáţek především ze strany muţů, kteří vznik školy nepovaţovali za důleţitý. Také téměř většina českých poslanců její ţádost nepodpořila 22. Nakonec však byla petice o povolení vyučování na Minervě, kterou podepsalo 4810 osob, přednesena na říšském sněmu a této ţádosti bylo vyhověno. Dne 28. července 1890 tedy mohlo vzniknout první dívčí gymnázium v Rakousku-Uhersku, Minerva. Gymnázium bylo otevřeno následující září a do prvního ročníku se zapsalo 51 ţákyň. Studium trvalo šest let, přičemţ první dva roky si dívky doplňovaly vědomosti z obecné školy. Od roku 1908 získala Minerva právo, aby zde dívky mohly skládat maturitní zkoušky 23. Maturitní vysvědčení pak opravňovalo dívky studovat na vysoké škole. To však zvedlo další vlnu odporu. Tyto dívky se jiţ nechtěly vzdělávat pouze pro činnost v domácnosti, ale usilovaly i o místa vyhrazené především muţům 24. Ţeny, které studovaly nad rámec dobových poměrů, si zprvu vyslouţily posměch. Absolventky se ani většinou nevdávaly, byly zaměstnány jako učitelky či vychovatelky. 21 Tamtéţ s Srov.: Lenderová, Milena a kol.: Ţena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha s Srov.: Malínská, Jana: Do politiky prý ţena nesmí - proč?: vzdělání a postavení ţen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. Praha s. 40, Lenderová, Milena a kol.: Ţena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha s Tamtéţ s Na základě Ministerského nařízení ze 6. května 1878 mohly dívky v Předlitavsku na univerzitách pouze hospitovat, coţ znamená, ţe mohly navštěvovat přednášky, ale neskládaly zkoušky. První zájem byl o medicínu, avšak první české studentky promovaly v cizině. V roce 1897 byl ţenám umoţněn vstup na praţskou filozofickou fakultu. Aţ v roce 1900 povolilo Ministerstvo kultu a vyučování studium ţen na lékařské fakultě

15 3. Situace na Moravě na přelomu 19. a 20. století a důležité spolkové aktivity během první republiky Na Moravě se probouzelo emancipační hnutí s určitým zpoţděním. V šedesátých letech 19. století se národní aktivita začala projevovat nejprve na venkově a odtud se šířila postupně do měst 25. V roce 1870 byl v Brně zaloţen první ţenský spolek na Moravě, Vesna, a tak se ţenská aktivita začala šířit i do dalších měst. Mezi další spolky, které svou činností vynikaly, patřila vyškovská Vlasta, která byla zaloţena roku 1874 a udrţela se nejdéle. Podobným zařízením jakým byla Vesna v Brně, se stal ústav hraběte Pöttinga v Olomouci, Pöttingeum. A další spolky následovaly. Jednou z významných ţen, které se angaţovaly v dosaţení rovných práv na poli občanském a politickém, byla Zdeňka Wiedermannová. Pracovala jako učitelka a v tomto směru se také angaţovala. Snaţila se zlepšit například finanční situaci učitelek a zajistit jim stejný plat jako měli učitelé. S tímto poţadavkem také vystoupila na učitelském sjezdu v Přerově v roce Přestoţe její vystoupení nemělo velký ohlas, Wiedermannová se nedala odradit. V roce 1902 stála u zaloţení Jednoty učitelek moravských. Její snahy se stále týkaly zrovnoprávnění učitelů a učitelek. Také chtěla učitelky vymanit z vlivů klášterních škol 27. Jednota pořádala různé vzdělávací kurzy a přednášky. Jeden z dalších cílů Jednoty byl zaloţit střední školu pro dívky i chlapce. Po neúspěšných pokusech byl v roce 1903 zaloţen spolek Dívčí akademie, díky které mohlo vzniknout ţenské reformní gymnázium ve Valašském Meziříčí v roce 1907 a v roce 1908 v Brně. Na zaloţení těchto škol se mimo jiné také podíleli T. G. Masaryk, František Drtina a Josef Svatopluk Machar. Z potřeby sdělovat své plány a ideje a seznamovat společnost se svou činností se Z. Wiedermannová zasadila také o zaloţení listu Ţenská revue v roce 1905, která vycházela aţ do podzimu roku 1920, kdy došly prostředky na její vydávání. 25 Burešová, Jana: Proměny společenského postavení českých ţen v první polovině 20. století. Olomouc s Tamtéţ s Sama byla absolventkou takové školy. Její zkušenosti však nebyly příliš pozitivní. Stala se velmi pokrokářskou a snad i kvůli tomu neustále bojovala proti církevnímu vlivu na školství

16 Ţenské hnutí se na Moravě začalo rychle rozšiřovat i mimo okruh učitelek a přidávaly se i další pokrokově smýšlející ţeny. Vzešel tedy návrh, aby vznikl větší spolek, který by tyto ţeny sdruţoval. V dubnu 1910 byly předloţeny stanovy spolku Sdruţení pokrokových ţen na Moravě na moravském místodrţitelství, avšak ustavení spolku bylo odmítnuto s odůvodněním, ţe podle rakouských zákonů se ţeny nesmějí sdruţovat v politických spolcích. Pokrokové ţeny se tedy rozhodly změnit podobu svého seskupení a v květnu 1910 se ustanovila Pokroková organizace moravských ţen jako volné sdruţení 28. Cílem této organizace bylo vzdělávání ţen, aby se staly schopny konkurovat muţům ve veřejném politickém a kulturním ţivotě. Chtěly dosáhnout rovnosti na politickém, právním i kulturním poli. A bylo jim také jasné, ţe jejich hlas nebude slyšet, dokud nebudou mít volební právo a dokud se jim také nedostane politické váhy. I tímto směrem byly vedeny snahy Pokrokové organizace moravských ţen 29. Pokrokové ţeny pokračovaly ve svých pestrých aktivitách dál. Neustále se snaţily získat volební právo, pořádaly sjezdy, přednášky a vystupovaly i na mezinárodní úrovni. Po vyhlášení války se snaţily zapojit v pomoci postiţeným. Zakládaly útulky pro děti, jejichţ otcové byli vysláni na frontu, přihlašovaly se jako poručnice osiřelým dětem. Mimo to se zapojovaly do mírových akcí, svými projevy a shromáţděními dávaly najevo svůj nesouhlas s válkou a snaţily se prosadit poţadavek na její ukončení 30. Po vzniku samostatné republiky se pokrokové ţeny stále angaţovaly v získání společensko-politického uplatnění. Začlenily se do různých politických stran, kde získávaly další zkušenosti jak prosazovat a realizovat zájmy ţen na politické úrovni 31. Snaţily se přenést rovnoprávnost ţen, která byla zaručena v ústavě, do plné praxe. Po vzniku ČSR a její demokratické ústavy se ţeny domnívaly, ţe organizace, která by zastupovala zájmy ţen, jiţ nebude potřeba. Jejich názor se během prvních poválečných let měnil. Uvědomily si, ţe opět potřebují instituci, která by sjednotila poţadavky moravských ţen. A tak v roce 1924 vznikla Zemská organizace 28 Burešová, Jana: Proměny společenského postavení českých ţen v první polovině 20. století. Olomouc s. 124, Tamtéţ s. 126, Tamtéţ s Tamtéţ s

17 Pokrokových ţen moravských, která navázala svou činností na Pokrokovou organizaci moravských ţen 32. Jejich program se orientoval na získání sociální a právní rovnosti na poli rodinném 33, v manţelství i mimo ně. Přičiňovaly se také o práva nemanţelských dětí. Jednou z nejdůleţitějších aktivit však zůstávala angaţovanost v školství 34. Jejich činnost se týkala také práce hospodyň, hledaly způsoby jak ji zmodernizovat a zefektivnit. Dále nesmíme opomenout činnost i jiných neţ liberálně orientovaných spolků. K těm patřil například Svaz katolických ţen a dívek, jehoţ práce se zaměřovala na podporu sirotků, chudých dětí a starých lidí 35. Organizoval také mnohé charitativní akce. 4. Zemědělské školství Jedním z hlavních důvodů vzniku zemědělského školství se stala nutnost vzdělávat venkov, aby mohl obstát na poli trţní ekonomiky. Po odborné stránce bylo nutné zavést mechanizaci práce, elektrifikaci, meliorizaci a změny v organizaci odbytu. Zemědělské vzdělání se stalo jednak základní podmínkou pro šíření zemědělského pokroku a zefektivnění hospodářské práce. Mělo být vyuţito také k šíření nacionálních myšlenek a národního sebevědomí na venkově. Tento program měl přispět k lepší hospodářské situaci celého národa 36. Záměrem šíření zemědělského vzdělání byla i snaha překonat převaţující venkovský konzervatismus, který byl zaloţen na tradiční organizaci práce. V době, kdy národ hledal svoje kořeny a budoval si národní sebevědomí, byl právě venkov základem národní společnosti, kde přetrvávaly tradice a odkud se doplňovaly ostatní vrstvy české společnosti 37. Mluvilo se zde převáţně česky, udrţovaly se zde tradiční zvyky a lidová slovesnost. 32 Tamtéţ s Tamtéţ s Tamtéţ s Tamtéţ s Harna, Josef: Niţší odborné školy hospodářské v letech první Československé republiky a jejich význam pro zemědělskou osvětu. In.: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela. Studie Slováckého muzea 9, Ed. Rašticová, Blanka, Uherské Hradiště s Pátek, Zdeněk: K dějinám českého zemědělského vysokého školství v Čechách. In.: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela. Studie Slováckého muzea 9, Ed. Rašticová, Blanka, Uherské Hradiště s

18 Vývoj zemědělského školství byl ovlivněn aktuální politickou situací. Školství bylo totiţ jednou z mála oblastí, ve které se mohli čeští politikové na přelomu století 19. a 20. realizovat. Od roku 1920 byl dozor nad zemědělským školstvím svěřen pod ministerstvo zemědělství, ačkoli ostatní odborné školy pařily pod ministerstvo školství a osvěty 38. Dále se přes státní správu prosazovaly potřeby připravovat odborníky, kteří by pak rozvíjeli novoty v zemědělském odvětví. Jelikoţ zemědělství bylo rozvinutější v úrodnějším vnitrozemí s početnějším českým etnikem, narůstaly poţadavky na výuku v českém jazyce. Ty však naráţely na centralizační snahy ze strany rakouské vlády a také na odpor německé menšiny. Zemědělské školství mělo na našem území tradici od doby zrušení nevolnictví, tehdy se měli v těchto školách vzdělávat především panští hospodářští úředníci 39. Větší boom zaţilo zemědělské školství aţ v druhé polovině 19. století. Školy zaloţené v této době se většinou soustředily na zlepšení určitého druhu zemědělské práce (ovocnářství, vinařství, lesnictví aj.). Po čase se modifikovaly na školy střední. Na konci 19. století se přistoupilo ke vzdělávání venkovských dívek, byla zaloţena první hospodyňská škola v Kroměříţi v roce Meziválečné období bylo dobou, kdy odborné školství zvyšovalo ekonomickou prosperitu státu a síť zemědělských škol byla jiţ rozsáhlá. Co se týká vyššího odborného zemědělského školství, 26. listopadu 1866 byl slavnostně otevřen Hospodářský a hospodářsko-průmyslový ústav v Táboře 41. Tato škola byla první a po dobu 20 let také jedinou českou vyšší hospodářskou školou, ve které se učilo v češtině. Účelem školy bylo poskytnout vyšší odborné vzdělání drţitelům statků či úředníkům na statcích. Studovaly tu také významné osobnosti, které se dále angaţovaly v osvětě v oblasti hospodářství, zejména bych jmenovala 38 Lacina, Vlastislav: Odborné zemědělské školství v Československu mezi světovými válkami. In.: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela. Studie Slováckého muzea 9, Ed. Rašticová, Blanka, Uherské Hradiště s Tamtéţ s Tamtéţ s Kokešová, Helena: Přínos hospodářské akademie v Táboře pro rozvoj zemědělského školství a osvěty v letech In.: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela. Studie Slováckého muzea 9, Ed. Rašticová, Blanka, Uherské Hradiště s

19 hraběte JUDr. Václava Kounice, spisovatele Josefa Holečka. Svou vědeckou kariéru tu začal i Ing. dr. Edvard Reich Od zřízení Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku v Olomouci až po její zánik Rozvoj zemědělského školství zahrnoval také dílčí problém, problém vzdělávání venkovských ţen. Tato činnost byla motivována snahou šířit společenskou a ekonomickou osvětu i na venkově. To, aby ţeny rozuměly také ekonomické stránce vedení domácnosti, zdůrazňuje také Ing. dr. Reich 43 ve svém projevu při příleţitosti 25. výročí zaloţení Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku. 44 Podle něj 60 % všech peněz utratí ţena. V době, kdy pronášel tato slova, hýbala Československem ekonomická krize. Proto tvrdil, ţe národohospodářsky uvědomělá ţena by si měla správně rozmyslet, neţ za něco vydá peníze. Podporováním domácího trhu by se jistě našlo východisko z této krize. Právě takovému uvaţování se měly dívky v hospodyňské škole učit 45. Jednou z dalších osob, která se zasazovala o rozvoj hospodářské osvětové činnosti na Moravě a která také přispěla k vzniku Hospodyňské školy na Klášterním Hradisku, se stal Kuneš Sonntag Kokešová, Helena: Přínos hospodářské akademie v Táboře pro rozvoj zemědělského školství a osvěty v letech In.: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela. Studie Slováckého muzea 9, Ed. Rašticová, Blanka, Uherské Hradiště s Ing. dr. Edvard Reich ( ) byl český zemědělský odborník. V letech působil jako odborný učitel na zemědělské škole v Táboře a na Klášterním Hradisku v Olomouci. V roce 1924 stál u zrodu Československé akademie zemědělské a byl jejím prvním generálním tajemníkem. Reich byl úspěšným organizátorem zemědělského školství a podporoval výzkum v této oblasti. Od Do byl ministrem zemědělství ve vládě J. Syrového. Srov.: Politická elita meziválečného Československa. Kdo byl kdo Edd. Kolář, František a kol. Praha s Státní okresní archiv Olomouc, fond M5 161, karton 8, inv. č. 113, řeč ing. Dr. Reicha. 45 SOkA, fond M5 161, karton 1, inv. č. 113, řeč ing. Dr. Reicha. 46 Kuneš Sonntag ( ) byl český agrární politik, v roce 1904 se zapojil do zaloţení Agrární strany na Moravě. V letech byl poslancem moravského zemského sněmu a během 1. republiky poslancem národního shromáţdění a několikráte také ministrem. Stal se významným propagátorem hospodářského vzdělávání a bádání. Srov.: Politická elita meziválečného Československa. Kdo byl kdo Edd. Kolář, František a kol. Praha s

20 5.1. Zaloţení školy V roce 1906 přišel Josef Benýšek 47, ředitel Hospodářské školy na Klášterním Hradisku 48, s návrhem, aby v Olomouci vznikla hospodyňská škola. Také přispěl svými téměř dvaceti tisíci korunami, jako počátečním vkladem, aby mohla škola vzniknout. Benýšek neměl v úmyslu, ani se tomu nestalo, aby tato nově vzniklá škola dělala konkurenci jiţ existujícímu ústavu hraběte Pöttinga, jelikoţ ta se věnovala výchově výhradně měšťanských dívek 49. V té době přispěla na pomoc také Hospodářská jednota 50. Tato organizace stála v čele hospodářské osvěty na Moravě. Dalšími osobami, které byly zapojeny do vzniku Hospodyňské školy, byly Vilém Přindiš a pan Vaca. V roce 1908, kdy byla škola otevřena, se stala první ředitelkou Helena Lukášková, která zde pracovala celých 19 let. I tato ţena měla velký podíl na otevření této vzdělávací instituce. Nová škola hledala vhodné místo pro svou činnost. Tím se jím stal areál tzv. Lichtenštejnského zámečku při Zemědělské škole na Klášterním Hradisku. Zemědělská škola uzavřela s hospodyňskou školou dvanáctiletou nájemní smlouvu na tuto budovu. Nájem byl stanoven na korun ročně. V roce 1909 však Hospodářská jednota v Olomouci zakoupila tento zámeček pro hospodyňskou školu. Tyto prostory měly však omezenou kapacitu, proto do prvního ročníku mohlo nastoupit jen 20 dívek 51. Dalším problémem bylo, ţe si vzdělání na hospodyňské škole mohly dovolit jen dívky ze zámoţnějších rodin, coţ vyplývá z poţadavků pro přijetí na tuto školu. Této problematice se věnuji v kapitole o přijímání nových studentek. Během celé existence školy byly dívky z Olomoucka zastoupeny jen polovinou studentek. I této otázce náleţí místo níţe. V roce 1912 přešla správa školy pod zemské úřady. Hospodyňská škola se od té hospodářské definitivně oddělila. 47 Josef Benýšek ( ) byl jedním z průkopníků zemědělského pokroku a všestranně zamřený učitelem na zemědělských školách v Přerově a na Klášterním Hradisku. Svá studia absolvoval na Vyšším hospodářském a hospodářsko-průmyslovém ústavu v Táboře. Angaţoval se v Hospodářské jednotě olomoucké a tato činnost ho přivedla k řízení rolnické školy v Přerově. Po desetiletém působení zde se přesunula jeho činnost do Olomouce, kde zastával pozici ředitele Hospodářské školy na Klášterním Hradisku. Z jeho iniciativy a hlavně díky finanční podpoře mohla vzniknout Hospodyňská škola na Klášterním Hradisku. 48 Blíţe: SOkA, fond M Blíţe: SOkA, fond M Blíţe: SOkA, fond M SOkA, fond M Projev Marie Mlčochové

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie

Čítanka kolektivizace. Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Očista vysokých zemědělských škol od dětí vesnických boháčů a městské burţoazie Po velkých prověrkách na všech typech vysokých škol na počátku roku 1949 pokračovala další etapa vylučování studentů v roce

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Škola: náboženská, nebo světská?

Škola: náboženská, nebo světská? Škola: náboženská, nebo světská? Židovské identity 77 92 Židovská škola v Lužích, do roku 1905 Židovské muzeum v Praze Škola, schopnost číst a psát, a proto i porozumět náboženským textům, patřila k významným

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Pardubická dívčí škola Vesna (1861 1949) Pavlína Láryšová Bakalářská práce 2009

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) 1. Podklady pro hodnocení Pozorování z hlediska přípravy ţáka na výuku, práce při vyučování,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy

Základní škola a mateřská škola Lešany Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov. Vnitřní režim školy Vnitřní režim školy 1. Vyučování 2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy 3. Režim práce s počítačem 4. Zajištění pitného režimu 5. Podmínky pohybové výchovy

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více