Integrovaná ochrana rostlin, její pojetí, způsoby a přínos. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i. Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná ochrana rostlin, její pojetí, způsoby a přínos. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i. Praha"

Transkript

1 Integrovaná ochrana rostlin, její pojetí, způsoby a přínos Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i. Praha

2 Osnova prezentace Proč s intenzitou pěstování škodlivost škodlivých organismů vzrůstá? Jaké jsou požadavky na ochranu rostlin? Definice integrované ochrany rostlin (IOR IPM) Nová legislativa EU příloha III směrnice 2009/128/ES Příklady nových strategií ochrany rostlin (způsoby ochrany) Očekávané přínosy IOR

3 Proč význam škodlivých organismů v intenzivním zemědělství stále vzrůstá S rostoucí intenzitou pěstování vzrůstá hospodářský význam škodlivých organismů: Objem škod zvyšuje a stále přibývá nových druhů škodlivých organismů, přestože se zavádějí stále nové prostředky a metod ochrany. Efekt vertifolia nové odrůdy Efekt resurgence - pesticidy Koncentrace jednoho druhu plodiny nebo jedné odrůdy do velkých ploch Změny v pěstebních technologiích (minimalizace) Zjednodušené osevní postupy (zkracují interval mezi pěstováním stejné plodiny, nabídka plynulých potravních zdrojů pro škůdce) Růst mezinárodního obchodu s potravinami a zemědělskými komoditami

4 Příklad - Hlavní příčiny opakovaného přemnožování živočišných škůdců: Efekt vertifolia - nově zaváděné, vysoce výnosové odrůdy, s vysokou kvalitou produktů poskytují zlepšené podmínky pro vývoj, rozmnožování a šíření škůdců, mají obvykle také nižší polní odolnost, jejich přirozená obranyschopnost v procesu šlechtění poklesá.

5 Příklad - Hlavní příčiny opakovaného přemnožování živočišných škůdců: Efekt resurgence po aplikaci neselektivních pesticidů k přirozeným nepřátelům škůdců dochází opětovnému oživení populace cílového škůdce, k indukci přemnožení sekundárních škůdců.

6 Jaké jsou požadavky na ochranu rostlin? Zachování zdraví rostlin - předpoklad pro zajištění zdraví hospodářských zvířat a zdravých a bezpečných potravin, které jsou požadovány pro zdraví člověka. Zdraví rostlin - zemědělských plodin - zdravé životní prostředí Zdraví hospodářských zvířat - kvalita krmiv Zdraví člověka - kvalita a bezpečnost potravin ochrana spotřebitele Syntetické pesticidy (rizika a přínosy): zdroj znečištění (voda, půda), rizikové pro biodiverzitu, rezidua pesticidů v potravinách (4 % ovoce a zeleniny na trhu na limity MLR) ekonomická efektivnost produkčních systémů (konkurenceschopnost zemědělců) Pěstitel nechce dobrovolně ze svých zdrojů hradit náklady spojené s ochranou životního prostředí (jsou cílené dotace řešením problému?) IOR principy udržitelného zemědělství, řeší rozpory: mezi ekonomickými zájmy pěstitelů a ekologickými zájmy společnosti mezi požadavky konzumentů na levné a kvalitní potraviny a požadavky obyvatel na ochranu životního prostředí

7 Definice integrované ochrany rostlin Existuje celá řada definic integrované ochrany rostlin (IOR) integrated pest management (IPM). Jedna z prvních a často používaných definic IOR: IOR je systém ochrany používající všechny ekonomicky, ekologicky, ekonomicky a toxikologicky přijatelné metody pro udržení škodlivých organismů pod hladinou škodlivosti s přednostním využitím přirozených omezujících faktorů. Jednotícím prvkem definic je, že IOR je systém ochrany, ve kterém se integrují všechny dostupné metody a prostředky ochrany pro udržení populací škodlivých organismů pod úrovní jejich hospodářsky významné škodlivosti. Integrace je na třech úrovních: integrace metod ochrany proti jednomu druhu škůdce (úroveň populace), integrace metod ochrany proti komplexu škůdců na jedné plodině (úroveň společenstva), integrace metod ochrany proti komplexu škůdců na všech plodních v osevním postupu v čase i prostoru (úroveň ekosystému).

8 Základní komponenty IOR: preventivní metody ochrany, využívání ekonomických prahů škodlivosti (kritického počtu), využívání metod prognóz a monitorování škodlivých organismů, přednostní využívání selektivních prostředků ochrany vůči přirozeným nepřátelům škodlivých organismů a prostředků ochrany neškodných pro životní prostředí, biologických prostředků a nových strategií v ochraně rostlin, před širokospektrálními syntetickými pesticidy, monitoring rezistence škodlivých organismů k pesticidům a využívání antirezistentních strategii. Prevence - monitoring - intervence

9 Regulace používání pesticidů v EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného požívání pesticidů. Závazné použití směrnice a naplňování v ní uvedených zásad v členských zemích bude nejpozději do Hlavní cíl směrnice: chránit lidské zdraví a životní prostředí před možnými riziky spojenými s používáním pesticidů. Směrnice obsahuje: definici integrované ochrany, stanovení podmínek a termínů zavedení systému integrované ochrany v členských zemích (článek 14), obecné zásady integrované ochrany rostlin (příloha III.).

10 Historie IOR Počátek: vymezení koncepce 1959 kaliformští entomologové (van Der Bosch, Hagen, Smith, Stern) systémový přístup k potlačování škodlivých organismů. IOR zavedena do praxe od konce 70. let. IOR je otevřený systém, který je možno stále zdokonalovat (je prioritou výzkumu a poznatky výzkumu ji podporují). IOR v ČR uplatňují pěstitelé v rámci systémů integrované produkce ovoce, révy vinné (od počátku 90. let) a částečně u zeleniny (posledních 5 let). U polních plodin se uplatňují pouze dílčí prvky systému IOR. Zdokonalené systémy IOR se uplatňují v rámci systémů integrované produkce ovoce, zeleniny, révy.

11 Definice IOR ze směrnice 128/ES Integrovaná ochrana rostlin - pečlivé zvažování veškerých dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných opatření, která potlačují rozvoj populací škodlivých organismů a udržují používání přípravků na ochranu rostlin jiných forem zásahu na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či minimalizují ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Systém integrované ochrany rostlin klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje mechanismy přirozené ochrany proti škodlivým organismům. IOR klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy

12 Komentář k naplňování článku č. 14 směrnice 2009/128/ES, IOR Povinnosti pro členské státy. Státy EU : přijmou všechna nezbytná opatření na podporu ochrany před škodlivými organismy s nízkými vstupy pesticidů tak, aby profesionální uživatelé pesticidů upřednostňovali postupy a přípravky, které představují co nejnižší riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. zajistí nezbytné podmínky pro uplatňování IOR nebo podpoří jejich uplatňování, zejména zajistí, aby profesionální uživatelé měli k dispozici informace a nástroje pro sledování výskytu škodlivých organismů a pro rozhodování v oblasti ochrany rostlin včetně poradenských služeb v oblasti IOR. popíší ve svých akčních plánech způsoby, kterými zajistí, aby všichni profesionální uživatelé uplatňovali zásady podle přílohy III přitom zohlední vědecko-technický pokrok (nejpozději od ).

13 Komentář k naplňování článku č. 14 směrnice 2009/128/ES, IOR Státy EU stanoví vhodné pobídky na podporu toho, aby profesionální uživatelé na dobrovolném základě uplatňovali pokyny IOR určené pro jednotlivé plodiny nebo odvětví. Základem pro naplňování opatření ze strany uživatelů pesticidů je naplňování zásad uvedených v příloze III. Směrnice Klíčové bude: jak budou legislativně stanoveny pobídky například dotační tituly za tvorbu veřejných statků (uplatňování IOR na rámec požadavků zákona v systémech integrované produkce, v ekologickém zemědělství) jak budou legislativně stanoveny sankce a jejich vymahatelnost (dle čl. 17) za porušení vnitrostátních předpisů (např. za nedodržování stanoveného minima naplňování zásad dle přílohy III).

14 Příloha III. směrnice 128/ES, obecné zásady IOR a možnosti jejich uplatňování v současnosti. V příloze je definováno celkem 8 zásad pro uplatňování IOR (text zásad je upraven podle národní terminologie a doplněn vysvětlením a komentáři s příklady za účelem lepšího porozumění a snazšího využívání pěstiteli): 1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organismů (mimo pesticidů) střídání plodin (osevní postupy), vhodné pěstitelské postupy (vhodná agrotechnická opatření: např. doby výsevu, hustota výsevu, podsev, úsporné systémy obdělávání půdy, vhodné mechanizační prostředky), pěstování odolných nebo tolerantních odrůd (včetně geneticky modifikovaných), používání certifikovaného osiva a sadby, vyvážené hnojení, vápnění, zavlažování a odvodňování, hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů (např. čištění strojů a zařízení), ochrana a podpora užitečných organismů (například využíváním ekologických infrastruktur na produkční plochách i mimo ně).

15 Příloha III. směrnice 128/ES, obecné zásady IOR 2. Monitorování výskytu škodlivých organismů, včetně využívání systémů předpovědí (prognóz) a systémů varování a včasné diagnózy sledování škodlivých organismů pomocí vhodných a dostupných postupů a nástrojů (metody diagnostiky, metody monitorování, automatické meteostanice, expertní systémy atd.) na konkrétních stanovištích, a pokud je to možné, využívání služeb odborně kvalifikovaných poradců. 3. Rozhodování o provedení ošetření podle prahů škodlivosti (kritického počtu) ve srovnání s výskytem škodlivého organismu na poli zahrnuje rozhodování uživatele pesticidů, kdy a zda použije opatření na ochranu rostlin, prahy škodlivosti (kritické počty) by měly být stanoveny na základě vědecky získaných dat a musí zohledňovat podmínky dané oblasti, konkrétní území, případně plodinu a odrůdu a zvláštní klimatické nebo meteorologické podmínky.

16 Příloha III. směrnice 128/ES, obecné zásady IOR 4. Preference všech nechemických prostředků a metod před chemickými přípravky, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organismy preference biologických prostředků ochrany (včetně botanických pesticidů), fyzikálních metod ochrany, jiných nechemických metod a prostředky ochrany a nových strategií v ochraně rostlin (například využití feromonů v přímé ochraně proti škůdcům). 5. Výběr přípravků selektivních k přirozeným nepřátelům, s co nejmenšími vedlejšími účinky pro lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí preference co nejvíce specifických přípravků k danému škodlivému organismu (omezení používání širokospektrálních pesticidů), preference přípravků s minimálními riziky na lidské zdraví (například minimalizace reziduí pesticidů v produktech), na necílové organismy a na životní prostředí (například eliminace perzistentních přípravků).

17 Příloha III. směrnice 128/ES, obecné zásady IOR 6. Použití pesticidů pouze v nezbytném rozsahu regulace pesticidů optimalizací dávek a četností aplikací pesticidů, výběrová ošetření, omezení rizik pro okolní vegetaci (úletů pesticidů), omezení rizik vzniku rezistence populací škodlivých organismů k pesticidům 7. Uplatňování antirezistentních strategií pokud je známé riziko rezistence vůči určitému opatření a pokud početnost škodlivých organismů vyžaduje opakované ošetření plodin pesticidy, pak je nutné uplatňovat systémy pro zabránění nebo oddálení vzniku rezistence škodlivého organismu k pesticidu, pro zachování účinnosti přípravků, je třeba zejména střídat přípravky z různým mechanismem účinku účinných látek, informovat o rizicích vzniku a výskytu rezistentních populací, zajistit dostupné metody diagnostiky rezistence škodlivých organismů k pesticidům a metody monitorování rezistence k pesticidům.

18 Příloha III. směrnice 128/ES, obecné zásady IOR 8. Ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření ověřování úspěšnosti používaných pesticidů a dalších opatření v ochraně rostlin by mělo být prováděno každým profesionálním uživatelem na základě evidence používání pesticidů a na základě sledování škodlivých organismů.

19 Nové strategie v ochraně rostlin Očekáváme plošné rozšíření nových strategií, které jsou v současné době řešeny výzkumně anebo se provádí ověřování jejich účinnosti za účelem registrace GMO - zemědělské plodiny tolerantní k herbicidům, rezistentní k chorobám a škůdcům Bt kukuřice rezistentní k zavíječi kukuřičnému, která se od roku 2005 může v EU pěstovat. Využití feromonů v přímé ochraně proti škůdcům (dezorientace) v ochraně proti různým obalečům v révě vinné a v ovocných sadech (řešení rezistence k insekticidům, dětská výživa, (i pro ekologické zemědělství?) Biologické prostředky ochrany proti škůdcům a původcům chorob - přípravky na bázi bakulovirů v ochraně ovocných kultur před škůdci (i pro ekologické zemědělství), Botanické insekticidy přípravky na bázi azadirachtinu (ochrana ovoce a zeleniny, bezreziduální, i pro ekologické zemědělství) Antirezistentní strategie (prevence a oddálení)

20 Strategie využívání GMO v ochraně rostlin proti škůdcům Strategie GMO místo pesticidů - největší potenciál pro plošné rozšíření Bt-kukuřice rezistentní k zavíječi kukuřičnému, která se od roku 2004 může v EU pěstovat. Ochrana pomocí Bt-kukuřice vůči zavíječi je významně účinnější než ochrana pomocí pesticidů a přitom nemá vedlejší nepříznivý vliv na biodiverzitu společenstev členovců jako aplikace většiny insekticidů. Výsledky našich dlouholetých pokusů prokázaly, že přínosy pěstování Btkukuřice významně převyšují možná rizika. Potenciální rizika: potenciální vznik populací zavíječe rezistentního k delta toxinu z Bacillus thuringiensis - antirezistetních strategií, tj. monitoringem citlivosti škůdce k toxinu a využíváním refugií (pěstováním nejméně 20% ploch konvenčních hybridů kukuřice). možná kontaminace sousedních porostů konvenční kukuřice pylem Btkukuřice (dodržování zásad koexistence, tj. izolačních vzdáleností)

21 kukuřice na zrno v ČR přibližně ha na více než polovině této plochy zavíječ kukuřičný působí hospodářsky významné škody

22 Přehled o ochraně proti zavíječi kukuřičnému v ČR

23 Zavíječ kukuřičný poškození porostu IZOLINIE BT

24 Napadení palic houbovými patogeny v místech poškození zavíječem kukuřičným

25 ppm Analýza mykotoxinů výsledky ,00 450,00 Ivanovice n/h Ruzyně 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Bt-Ivanovice Izo-Ivanovice Izo-Trich- Ivanovice Raisa- Ivanovice Raisa-Trich- Ivanovice Bt-Ruzyně Izo-Ruzyně Izo-Trich- Ruzyně Raisa-Ruzyně Raisa-Trich- Ruzyně deoxynivalenol (DON) T-2 toxin fumonisiny zearalenon

26 Potenciální rizika Bt kukuřice a management rizik Zemědělská - riziko rychlé selekce rezistentních populací zavíječe k Bt-toxinu, zásady koexistence K oddálení nástupu rezistentních populací u zavíječe kukuřičného je nutné uplatňovat antirezistetní strategie Povinné zásady - dodržení nejméně 20 % ploch netransgenních hybridů jako refugií (obsevu) pro uchování citlivosti místních populací zavíječe k Bt toxinu Netransgenní kukuřici v refugiích bude možné dle stupně napadení zavíječem ošetřovat pomocí biologické ochrany či selektivních insekticidů jako je přípravek Integro

27 Přínosy zavedení Bt kukuřice do praxe Při pěstování Bt kukuřice přínosy významně převyšují potenciální rizika Zvýšení ekonomické efektivnosti produkce Snížení spotřeby insekticidů a rizik spojených s jejich manipulací V porovnání s chemickou ochranou menší negativní vliv na necílové organismy Redukce poškození rostlin kukuřice zavíječem, snížený výskyt houbových patogenů v palicích, snížení sklizňových ztrát (redukce zlomených stébel a vylomených palic) Zvýšení kvality produktu (snížení obsahu mykotoxinů)

28 Strategie využívání feromonů v přímé ochraně proti škůdcům Strategie feromony místo pesticidů Feromony jsou chemické látky, které hmyzu slouží k dorozumívání. Sexuální atraktanty, uvolňuje samička, aby přilákala samečka k páření (podle přírodních modelů je lze syntetizovat). Metoda dezorientace (matení) neboli strategie přerušení páření. V ČR v současnosti nejvíce rozšiřována (pomocné prostředky ochrany). Princip: vysoká koncentrace feromonu, která je v prostředí celého sadu, zabrání samcům nalézt samičky a ty zůstanou bez oplození. Dostatečná účinnost a ekonomická efektivnost metody dezorientace závisí na populační hustotě škůdce, velikosti aplikované plochy a expozici terénu. Při vysoké populační hustotě škůdce je třeba nejprve populaci snížit aplikací účinných insekticidů anebo v prvních letech provádět korekční zásahy insekticidy. S velikostí aplikované plochy se účinnost zvyšuje a zejména se snižují náklady na ochranu, které také poklesají po víceleté aplikaci metody. Použití feromonů metodou dezorientace má řadu výhod, ale i omezení a vyžaduje metodické pokyny a odborný servis.

29 Metoda dezorientace matting disruption ISOMATE C plus Složení: feromon obaleče jablečného ISOMATE C LR Složení: feromon obaleče jablečného + obaleče zimolezového + obaleče ovocného ECODIANE Složení: feromon obaleče jablečného

30 Přilákej a zabij attract and kill přípravky na bázi kombinace pyretroidu a feromonu Appeal (cyfluthrin 4% + codlemone 0,1%) LastCall TM CM (permethrin 6% + codlemone 0,16%) 4 mm

31 REZISTENCE BLÝSKÁČKA ŘEPKOVÉHO V ČR použití biologických metod topikální aplikace na dospělce zahájení výzkumu pomocí proteomických metod testování rezistence k pyretroidům a k organofosfátům

32 Talstar Karlštejn Decis Trebon Cyperkill Karate

33 Talstar Hrádek nad Nisou Decis Trebon Cyperkill Karate

34 Talstar Sobotice Decis Trebon Cyperkill Karate

35 Talstar Kohoutov Decis Trebon Cyperkill Karate

36 lambda-cyhalothrin Korelace mezi mortalitou blýskáčka řepkového po aplikaci lambda-cyhalothrinu a deltamethrinu y = x R² = deltamethrin

37 Přípravky pro střídání proti blýskáčku řepkovému - antirezistentní strategie 1. neonikotinoidy (Mospilan, Calypso, Biscaya) 2. organofosfáty (Actellic, Metanion) 3. směsné přípravky (Nurelle) 4. pyretroidy I (ether pyrethroidy) (Trebon, Mavrik) 5. pyretroidy II (ester pyrethroidy) (Cyperkill, Alimethrin, Cyper, Alfamethrin, Vaztak, Fury, Karate, Decis, Bulldock, Rapid) 6. pyretroidy III (bifentrin) (Talstar)

38 IOR a trvale udržitelné zemědělství (využívání agroekosystémů) Možnosti řešení rozporu mezi požadavky ekonomickými a environmentálními Za omezování negativních dopadů ochrany na životní prostředí, která spočívá v redukci spotřeby syntetických pesticidů, která omezuje produkci nebo zvyšuje náklady na ochranná opatření, požadují pěstitelé od společnosti příspěvek. V modelu evropského zemědělství mohou pěstitelé získat od společnosti finanční kompenzace, kterými jsou například různé platby za péči o krajinu a provádění požadovaných agroenvironmentálních opatření (produkci veřejných statků) Lze očekávat posílení významu těchto kompenzací

39 IOR má pozitivní vliv na biodiverzitu Biodiverzita je zjednodušeně druhová pestrost společenstev Biodiverzita společenstva: například biodiverzita členovců na poli, je tím vyšší, čím větší počet druhů se tam vyskytuje a také čím více mají vyrovnanou populační hustotu Přemnožení jednoho druhu škůdce tak může nejprve snížit biodiverzitu, že jsou ostatní druhy škůdců potlačeny, následně se však může zvýšit, například po namnožení komplexu přirozených nepřátel (přemnožení mšic) Používání neselektivních insekticidů způsobuje snižování biodiverzity společenstev Používání selektivních insekticidů většinou nemá negativní vliv na biodiverzitu, může ji zvyšovat (podpora výskytu minoritních druhů herbivorů a komplexu jejich přirozených nepřátel) Biologické prostředky ochrany a nechemické metody obvykle zvyšují diverzitu v agroekosystému.

40 Integrovaná ochrana rostlin a kvalita a bezpečnost potravin Přísný státní dozor, systém zákazů a kontrol, které zajišťují dodržování norem a standardů platných pro dané období Trend současnosti - zpřísňování limitů cizorodých látek (rezidua pesticidů, přírodní kontaminanty mykotoxiny) V EU postupná harmonizace norem a přípustných limitů těchto kontaminantů v potravinách Účinnost státního dozoru nad bezpečností potravin je omezená Například Při kontrolách ovoce a zeleniny v zemích EU i v ČR - okolo 4 % vzorků s rezidui pesticidů nad povolenými limity Pod povolenými limity je výskyt reziduí pesticidů zcela běžný, často několika různých účinných látek současně IOR při důsledném uplatňování může snížit obsah reziduí pesticidů pod práh detekce (na nulu) realizace dozoru od farmy po vidličku

41 Od vidlí po vidličku

42 Integrovaná ochrana rostlin a trh s potravinami ochrana spotřebitele Vztahy mezi trhem, obchodem, kvalitou produktů a způsoby jejich výroby, včetně použitého systému ochrany jsou komplikované a ve většině případů neodpovídají realitě. Spotřebitel obdrží informaci o kvalitě produktu, která není založena na kritériích vnitřní kvality produktu a způsobu výroby. Trhy jsou často pokřiveny a neodrážejí hodnotu služeb, kterou jim společnost přisuzuje. Vnitřní kvalita produktu zahrnuje složky zdravotní, ekologickou, etickou a sociální (IOR podporuje tyto složky kvality produktu). Jak ovlivnit certifikační schémata kvality potravin, jak usměrnit obchodní řetězce a informovat a ovlivnit spotřebitele? Do certifikačních schémat kvality potravin zahrnout kritéria způsobů produkce (IOR, integrovanou produkci) jako garanci za bezpečnost potravin (příklad zdravé ovoce ze SISPO)

43 Certifikace kvality potravin Produkty organického zemědělství - dobrá informovanost (speciální trh) Potraviny ze systémů integrované produkce (ovoce, réva vinná, zelenina) - nízká informovanost Dodržování směrnice a nezávislý systém kontroly je zárukou vysoké kvality produktů, jejich zdravotní nezávadnosti při hospodaření blízkého přírodě - ochranná známka Současný problém v EU: směrnice pro integrovanou produkci nejsou sjednoceny v jednotlivých zemích používaná certifikační schémata jsou značně různorodá Například u ovoce Certifikační schéma založen na uplatnění směrnice IP (Španělsko, Itálie, Francie) Jsou uznávána obchodními řetězci nejen v těchto zemích, ale například i Německu Certifikace kvality ovoce je založena na jiných schématech (například QM (Quality Management), který zahrnuje EUREP GAP - dobrá zemědělská praxe) nebo systém BRC - jiné země, například Holandsko) V ČR se v certifikačních schématech kvality ovoce směrnice IP dosud neuplatňují a obchodní řetězce nevyužívají ochrannou známku IP

44 Pyramida kvality potravin Mezinárodní organizace OILB usiluje, aby systémy integrované produkce byly v EU sjednoceny, byly uznány v certifikačních schématech kvality a nalezly odpovídající místo v nové agrární politice společenství

45 Očekávané přínosy IOR nové legislativy EU IOR je základem pro naplňování principů udržitelného zemědělství. Regulace pesticidů bez negativních dopadů na kvalitu produktů a efektivnost pěstebních systémů. Podpora a zavádění nových strategií ochrany rostlin, biologických metod a prostředků jako alternativy konvenční ochrany rostlin. Závazky státu v podpoře zavádění IOR (informační systémy a poradenství) jsou větší než očekávané sankce za nedodržení legislativních požadavků ze strany pěstitelů. Nadstandardní plnění požadavků IOR může být základem pro úhradu veřejných statků (dotací) pro systémy integrované produkce a pro ekologické zemědělství.

46 Očekávané přínosy IOR nové legislativy EU Trend snížení rizik syntetických pesticidů pro životní prostředí a pro zdraví lidí (postupné omezení spotřeby rizikových pesticidů). Trend snižování závislosti na syntetických pesticidech při zachování rozsahu produkce a zvýšení kvality produktů (snižování škodlivosti š.o.) Trend nárůstu selektivních pesticidů, biologických prostředků a alternativních metod ochrany, včetně transgenních rostlin a GMO (očekávané i neočekávané změny ve strategii producentů pesticidů a osiv?, politické uvolnění GMO?) Přechodné zvýšení nákladů u pěstitelů na IOR (riziko? budou řešit kompenzace za úhradu veřejných statků?).

47 Očekávané přínosy IOR Zdokonalené systémy IOR se uplatní v rámci systémů integrované produkce ovoce, zeleniny, révy atd. (do budoucna také u polních plodin). Přínosy IOR v systémech integrované produkce: na minimalizaci rizik pesticidů pro životní prostředí, tj. na produkci veřejných statků (na které bude pravděpodobně možné vázat pobídky státu - budoucí systémy dotací), zdravé a bezpečné potraviny (domácího původu) budou mít lepší uplatnění na trhu. Přínosy biologických a dalších nechemických metod ochrany v systémech ekologického zemědělství: zvýšení efektivity ekologického pěstování, zvýšení kvality ekologických produktů.

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno

Změny rostlinolékařské legislativy v ES. Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Změny rostlinolékařské legislativy v ES Petr Ackermann Ekovín, o.s. Brno Nařízení EP a R 2009/1107 ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Směrnice EP a R 2009/128 ES o udržitelném používání pesticidů

Více

Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014

Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014 Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014 1 osnova Pesticidní právní balíček EU + udržitelné používání pesticidů Legislativní podklady pro IOR v EU a v ČR Národní

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. navázání insekticidu na cílové místo narušení nervového systému, trvalá excitace, smrt hmyz se místu ošetřenému

Více

autokontrola* maximum bodování

autokontrola* maximum bodování Kontrolní list Zásada IOR Kontrola Vysvětlivky/doporučení/zdůvodnění 1. Opatření pro prevenci anebo potlačení škodlivých organismů 1.1. Střídání plodin 1. Byl zaveden systém střídání plodin, který je doporučen?

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

Integrovaná ochrana rostlin příležitosti a rizika po implementaci v legislativě. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i.

Integrovaná ochrana rostlin příležitosti a rizika po implementaci v legislativě. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i. Integrovaná ochrana rostlin příležitosti a rizika po implementaci v legislativě Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i. Praha Osnova prezentace Legislativa a terminologie, historie IOR,

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014 ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Legislativní rámec Směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání

Více

Integrovaná ochrana rostlin příležitosti a obtíže při jejím uplatňování v ČR. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i.

Integrovaná ochrana rostlin příležitosti a obtíže při jejím uplatňování v ČR. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i. Integrovaná ochrana rostlin příležitosti a obtíže při jejím uplatňování v ČR Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. VÚRV, v.v.i. Praha Osnova prezentace Co je IOR Obtíže při uplatňování IOR Příležitosti

Více

Kontroly ÚKZÚZ zaměřené na dodržování zásad IOR Definované vyhláškou č. 205/2012 Sb.

Kontroly ÚKZÚZ zaměřené na dodržování zásad IOR Definované vyhláškou č. 205/2012 Sb. Kontroly ÚKZÚZ zaměřené na dodržování zásad IOR Definované vyhláškou č. 205/2012 Sb. Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014 začalo

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rezidua pesticidů (SCoFCAH. SCoFCAH) Naděžda Krpešová Státní zdravotní ústav

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rezidua pesticidů (SCoFCAH. SCoFCAH) Naděžda Krpešová Státní zdravotní ústav Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rezidua pesticidů (SCoFCAH SCoFCAH) Naděžda Krpešová Státní zdravotní ústav Instituce EU - bezpečnost potravin - pesticidy nařízení Evropského parlamentu

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro

Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období a z toho vyplývající rizika pro jaro Praha seminář 30.11. 2016 Prezentovány jsou výsledky projektu MZe QJ1610217 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Trvale udržitelné zemědělství Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Setrvalé zemědělství 2 Jde o takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací

Více

HODNOCENÍ RIZIK SYSTÉMŮ A PROSTŘEDKŮ OCHRANY OVOCE VŮČI ŠKODLIVÝM ORGANISMŮM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITU PRODUKTŮ

HODNOCENÍ RIZIK SYSTÉMŮ A PROSTŘEDKŮ OCHRANY OVOCE VŮČI ŠKODLIVÝM ORGANISMŮM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITU PRODUKTŮ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: HODNOCENÍ RIZIK SYSTÉMŮ

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR

Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Monitoring rezistence obaleče jablečného proti CpGV v ČR Tereza Zichová 1,2, Jitka Stará 1, Vladan Falta 1, František Kocourek 1, Pavel Ryšánek 2, Jiban Kumar Kundu 1 1 Výzkumný ústav rostlinné výroby,

Více

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 3 Ţivočišní škůdci Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře 13.12.2011 Přípravky pro ochranu sadů před škůdci: Madex obaleč jablečný Isomate - Matení samců

Více

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009)

VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) VÝSLEDKY VELKOPLOŠNÝCH APLIKACÍ FEROMONOVÝCH PŘÍPRAVKŮ ISONET L PLUS A ISONET LE V OCHRAVĚ JIHOMORAVSKÝCH VINIC PŘED OBALEČI II (2007-2009) Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ing. M. Broklová Pozn.: Výsledky 2. etapy

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE Ing. Pavel Stonawský EKOTOXA OPAVA s.r.o. 006 1 Překlad pojmu křížový soulad, křížová shoda, průřezový soulad conditionnalité (fr.) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Ing. Martina Chvátalová chvatalova@szu.cz Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.listopadu 2010,

Více

Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR. Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s.

Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR. Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s. Problematika minoritního použití - rozšířené použití přípravku na OR Ing. Jan Růžička AGRO CS a.s. Minoritní použití aplikační oblast malého rozsahu nebo menšího ekonomického významu, pro niž nejsou k

Více

Technický průvodce. pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice

Technický průvodce. pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice Technický průvodce pro pěstování YieldGard Corn Borer kukuřice Zavíječ kukuřičný Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je nejvýznamnějším hmyzím škůdcem kukuřice v řadě zemí Evropy. V nejohroženějších

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

-20 let. konvence IO BIO

-20 let. konvence IO BIO -20 let konvence IO BIO konvence IO BIO dotační tituly, nároky trhu Pořadí Datum Přípravek úč. látka konvence IO BIO šk. organismus 1 3.4.2010 Kuprikol 50 oxychlorid Cu houbové ch., bakteriózy 3 14.4.2010

Více

Aktuality z legislativy ochrany rostlin Školkařské dny 2014

Aktuality z legislativy ochrany rostlin Školkařské dny 2014 Aktuality z legislativy ochrany rostlin Školkařské dny 2014 5.února 2012 1 osnova Aktuální stav přípravy nové fytosanitární legislativy EU + nařízení o finanční solidaritě EU v oblasti ochrany rostlin

Více

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Kukuřice je jednou z významným zemědělských plodin,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Degradační procesy Erozní ohroženost dle GAEC 2 Redesign vrstvy erozní ohroženosti Monitoring eroze Informační podpora Vhodná opatření pro ochranu půdy proti erozi 2 Výzkumný ústav meliorací a ochrany

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ochrana zdrojů pitné vody Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Pesticidní látky, které jsou hlavními složkami přípravku na ochranu rostlin, a jejich

Více

Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce

Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce Nový pomocný prostředek na ochranu rostlin možnost nejen pro ekologické zemědělce Roman Pavela Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně e-mail: pavela@vurv.cz Současný

Více

AKTUALITY Z OBLASTI ROSTLINOLÉKAŘSKÉ

AKTUALITY Z OBLASTI ROSTLINOLÉKAŘSKÉ AKTUALITY Z OBLASTI ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE Květinářské a floristické dny 2013 Žatec, 19. únor 2013 1 osnova Povolování a používání přípravků na OR (POR) Hlavní úpravy RL legislativy ohledně POR v r.2012

Více

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace 8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů Tabulka 1 Přípravky povolené v ČR proti mšicím v roce 2010... 55 Tabulka 2 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2010... 56 Tabulka 3 Přípravky

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je obecně známým škůdcem, který se

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik Úvod do potravinářské legislativy Lekce 3: strategie bezpečnosti potravin a analýza rizik Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2015

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

Novinky v RL portálu. Jakub Beránek, OdMIOR ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, BRNO;

Novinky v RL portálu. Jakub Beránek, OdMIOR ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, BRNO; Novinky v RL portálu Jakub Beránek, OdMIOR ÚKZÚZ, Zemědělská 1a, BRNO; jakub.beranek@ukzuz.cz Co je to RL portál? webová aplikace ÚKZÚZ na první pohled složitá mnoho informací různého typu po pochopení

Více

Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů II. Dotační programy zemědělství pro rok 2009, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.D. Podpora včelařství Účel: zabezpečení opylování zemědělských

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství

Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 www.ukzuz.cz Omezení rizik přípravků na ochranu rostlin v povolovacím řízení Konference k problematice pesticidů Ministerstvo zemědělství Ing.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU Podmínky provádění podopatření IPZJ a jejich výklad Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch SPTJS - OSEVA PRO s.r.o. - VST Zubří 26.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. V posledních letech se škodlivost zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) zvyšuje a proto je nutné omezovat jeho výskyt

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více