Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení"

Transkript

1 Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující podmínky stanovené dle zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších novelizací (dále jen zákon o vysokých školách ) a za předpokladu předchozího získání vědecké hodnosti CSc., Ph.D., PhD. nebo Dr. uváděné za jménem, příp. DrSc. a DSc. 2) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. Návrh s přílohami podle 72 odst. 2 obsahuje: žádost s uvedením oboru habilitace, strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých a odborných prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných stáží a to jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě i další doklady osvědčující vědeckou a odbornou kvalifikaci, seznam svých citačních ohlasů, vyplněný formulář Kritéria hodnocení pro habilitační řízení na PřF UHK, návrh možných tří témat habilitační přednášky, habilitační práci v pěti exemplářích. 3) Nepůsobí-li uchazeč jako akademický pracovník na PřF UHK, může si děkan PřF UHK vyžádat od děkana fakulty nebo rektora univerzity, na níž uchazeč působí, stanovisko hodnotící pedagogické schopnosti uchazeče.

2 4) V habilitačním řízení je hodnocena vědecká kvalifikace a pedagogická způsobilost uchazeče. Kritéria hodnocení pro habilitační řízení na PřF UHK, schválená vědeckou radou PřF UHK, jsou přílohou tohoto rozhodnutí. 5) Habilitační práce předložená uchazečem musí splňovat veškeré nároky stanovené 72 odst. 3 zákona o vysokých školách. 6) Nemá-li návrh zákonem stanovené náležitosti, pak vyzve děkan PřF UHK (dále jen děkan) písemně uchazeče k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč nedostatky neodstraní do tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, řízení se zastavuje. Děkan následně předložené doklady a všechny výtisky habilitační práce uchazeči vrátí. Čl. II Zahájení habilitačního řízení 1) Rozhodující působnost v habilitačním řízení má vědecká rada PřF UHK (dále jen vědecká rada). 2) Po obeznámení s žádostí uchazeče o zahájení habilitačního řízení připraví děkan návrh na jmenování habilitační komise a jejího předsedy. Tento návrh předloží na nejbližším možném zasedání vědecké rady. 3) Habilitační komise je pětičlenná. Skládá se z profesorů, docentů nebo významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předseda habilitační komise musí být jmenován z řad profesorů. Minimálně tři členové komise nesmí být zaměstnanci Univerzity Hradec Králové (dále jen UHK) a ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč. 4) Po schválení návrhu na složení habilitační komise, včetně jejího předsedy, vědeckou radou zašle děkan všem členům habilitační komise oznámení, že jejich jmenování bylo vědeckou radou schváleno, a zašle jim veškeré podklady nutné pro posouzení vědecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče k udělení titulu docent ve smyslu 72 odst. 8 zákona o vysokých školách. Čl. III Činnost habilitační komise 1) Komise pro habilitační řízení je svolávána svým předsedou. 2) Habilitační komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení komise je přijato, pokud s ním v tajném hlasování souhlasí alespoň tři členové komise. 3) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z UHK může být jmenován pouze jeden oponent. Z vysoké školy, na které je uchazeč zaměstnán, může být jmenován pouze jeden oponent. Předseda

3 habilitační komise zašle oponentům neprodleně žádost o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče. 4) Na základě dokladů předložených uchazečem, oponentských posudků a posouzení kvality pedagogické, vědecké a organizační práce uchazeče se habilitační komise usnese, zda návrh na jmenování docentem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Své usnesení s odůvodněním a výsledkem hlasování předloží děkanovi. Komise zároveň děkanovi doporučí téma habilitační přednášky z uchazečem navrhovaných tří možností. Návrh s odůvodněním přednese předseda nebo jím pověřený člen komise vědecké radě. 5) Pokud návrh na jmenování docentem nezíská většinu hlasů členů habilitační komise, komise doporučí řízení zastavit. 6) Děkan zařadí habilitační řízení do programu nejbližšího možného zasedání vědecké rady. Čl. IV Průběh habilitačního řízení před vědeckou radou 1) Habilitační řízení pokračuje před vědeckou radou po předložení kompletních podkladů, tří oponentních posudků a stanoviska habilitační komise. 2) V případě, že stanovisko habilitační komise je souhlasné, zahájí vědecká rada vlastní akt habilitačního řízení bez dalšího hlasování. V případě zamítavého stanoviska habilitační komise nechá děkan vědeckou radu hlasovat o zastavení řízení. Rozprava vědecké rady o tom, zda bude řízení zastaveno, probíhá na uzavřeném zasedání. Rozhodnutí vědecké rady o zastavení řízení dle tohoto článku se uskuteční formou tajného hlasování. 3) Vlastní habilitační řízení před vědeckou radou se skládá z těchto po sobě jdoucích úkonů: a. Zahájení jednání. b. Ustavení dvoučlenné komise pro sčítání hlasů tajného hlasování. Členy komise volí vědecká rada ze svého středu formou aklamace. c. Vystoupení předsedy habilitační komise, ve kterém je krátce představena odborná činnost habilitanta a formulováno usnesení habilitační komise spolu se zdůvodněním. d. Přednesení habilitační přednášky. Habilitant má pro přednesení přednášky vymezen maximální čas 20 minut. Po přednášce může následovat krátká diskuze k tématice přednášky, ve které habilitant reaguje na připomínky a dotazy přítomných. e. Prezentace habilitační práce habilitantem v časovém rozsahu maximálně 20 minut, následuje prezentace oponentních posudků. f. Rozprava, v níž má habilitant možnost vyjádřit se k posudkům a reaguje na dotazy oponentů, habilitační komise, členů vědecké rady a případně přítomných hostů. g. Neveřejná rozprava a tajné hlasování členů vědecké rady. h. Vyhlášení výsledku hlasování. 4) Úkony dle odst. 3, písm. g) probíhají na uzavřeném zasedání vědecké rady bez účasti habilitanta a veřejnosti, avšak za účasti habilitační komise a oponentů habilitační práce. Úkony dle odst. 3, písm. a) f) a h) probíhají na veřejném zasedání vědecké rady.

4 5) V případě, že vědecká rada zasedá v počtu menším než dvě třetiny řádných členů, pak může uchazeč požádat o odložení habilitačního řízení před vědeckou radou na další možné zasedání. Habilitační řízení je úspěšné, hlasuje-li kladně více než polovina všech členů vědecké rady. 6) Habilitační řízení je neúspěšné, pokud se v tajném hlasování nevyjádří kladně nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. V tomto případě vědecká rada habilitační řízení zastavuje. 7) Návrh na jmenování docentem postoupí děkan spolu s usnesením habilitační komise a s výsledkem hlasování ve vědecké radě bezodkladně rektorovi UHK, a to způsobem blíže popsaným v příslušném rektorském výnosu. 8) Je-li habilitační řízení zastaveno, pak děkan zašle neúspěšnému uchazeči oznámení o zastavení habilitačního řízení spolu s odůvodněním. Zároveň mu vrátí všechny výtisky jeho habilitační práce spolu s veškerými doklady, které byly od uchazeče k habilitačnímu řízení vyžádány. Čl. V Závěrečná ustanovení 1) Na habilitační řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 2) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné. 3) Toto rozhodnutí bylo schváleno Vědeckou radou PřF UHK dne Jeho nedílnou přílohou jsou Kritéria hodnocení pro habilitační řízení na PřF UHK. 4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání. Přihlášky uchazečů k habilitačnímu řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice, přijaté před datem vydání tohoto rozhodnutí, se řídí habilitačním řádem vydaným na PdF UHK. Hradec Králové dne Doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., v. r. děkan PřF UHK a předseda VR PřF UHK

5 Příloha k RD 9/2013 Kritéria hodnocení pro habilitační řízení na PřF UHK v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice Žádost o zahájení habilitačního řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové mohou vysokoškolsky vzdělané osoby, které ve svém kariérním růstu získaly vědecký titul Ph.D., CSc. nebo Dr. v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice, případně v některém z fyzikálních oborů, popř. pedagogicky orientovaném oboru, blízkém oboru habilitace, přičemž od udělení titulu uplynula doba zpravidla větší než tři roky. Uchazeč o habilitační řízení by měl být výraznou osobností se značným přínosem k rozvoji vědeckého poznání v teorii vzdělávání ve fyzice či v didaktice fyziky, případně ve fyzice se zaměřením na výchovu a vzdělávání, popř. v pedagogice se zaměřením na vzdělávání ve fyzice. Žadatel o habilitační řízení bude posuzován z následujících hledisek: a) Vědecké a odborné publikace v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice, Didaktika fyziky nebo v oborech příbuzných (fyzika, příbuzné oborové didaktiky) celkem 40 % hodnocení. b) Pedagogická činnost na vysoké škole celkem 30 %. c) Tvůrčí a řídící aktivity ve vědecké nebo pedagogické činnosti, mezinárodní spolupráce, zkušenosti s pedagogickou činností na základní či střední škole, zapojení do péče o talentovanou mládež, propagace či popularizace fyziky celkem 20 %. d) Uznání odbornou komunitou, vědecko-odborné vytížení pracovníka celkem 10 %. Pro detailní posouzení slouží evaluační bodový systém, který ukazuje, zda uchazeč splňuje požadavky na uchazeče o habilitační řízení. Pro habilitační komisi je evaluační tabulka vodítkem pro hodnocení. Ukazatele nejsou omezeny časovou dobou, tj. uchazeč může uplatňovat všechny své výsledky. Kritéria jsou rozdělena do čtyř hledisek a uchazeč musí splnit minimální požadavek v každém z nich.

6 Typ aktivity kvantif. koef. Počet body 1. Vědecké publikace a citace Monografie ve světovém jazyce 10 *) Samostatná část v monografii ve světovém jazyce 5 *) Monografie v národním jazyce 5 Samostatná část monografie v národním jazyce 2 Článek v časopise či sborníku v ISI či Scopus 5 *) Článek ve světovém jazyce v recenzovaném časopise 3 *) Článek v národním jazyce 2 v recenzovaném časopise Článek v recenzovaném sborníku konference ve 2 světovém anglickém jazyce Článek v recenzovaném sborníku konference 1 v národním jazyce Počet publikovaných recenzí 1 Počet citací v ISI/Scopus 3 **) Počet jiných citací mimo ISI/ Scopus 1 **) *) uchazeč musí získat 10 bodů za monografie nebo články ve světovém jazyce **) uchazeč musí získat 10 bodů za citace celkem Publikace celkem Minimální požadavek: Pedagogická činnost na VŠ Počet semestrů (min. 6), v nichž uchazeč v řádném 2 studiu přednášel - min. 2 hodiny týdně nebo vedl cvičení, semináře, laboratorní praktika apod. - min. 4 hodiny týdně Počet vedených úspěšně obhájených (min. 10) 1 bakalářských prací Počet vedených úspěšně obhájených 2 diplomových prací + konzultant doktorských prací (min. 10) Počet vedených úspěšně obhájených 5 disertačních prací (počet) Vysokoškolská učebnice nebo skripta (počet) 6 Jiná knižní publikace, nebo učební pomůcka (reálný 3 objekt, model, výukový film, video, výukový software) (počet) Překlad učebnice (počet) 3 Výukové pobyty a stáže na národních akademických 1 a výzkumných institucích Výukové pobyty a stáže na zahraničních 2 akademických a výzkumných institucích Pedagogická činnost celkem

7 Minimální požadavek: Tvůrčí, řídící a výzkumné aktivity, pedagogické zkušenosti, péče o talentovanou mládež, popularizace Člen celostátního výboru (komise) soutěže 4 Člen mezinárodního výboru předmětové soutěže 6 Tvorba problémů a úloh soutěží počet souborů úloh 1 Počet popularizačních akcí (např. typu Science café, 1 věda v ulicích apod.) Počet let, v nichž vedl zájmový útvar, nebo 1 organizoval soustředění předmětové soutěže, nebo vyučoval na základní, či střední škole Vedoucí týmu na mezinárodní předmětové soutěži 2 Vedoucí výzkumného nebo projektového týmu 5 Udělený patent, nebo užitný vzor 5 Udělený výzkumný grant zahraniční řešitel / 8 / 4 spoluřešitel Udělený výzkumný externí grant v ČR, SR (GAČR, 4 / 2 TAČR,...) řešitel / spoluřešitel Udělený výzkumný grant interní 1 Další granty rozvojového charakter 1 Tvůrčí, řídicí a výzkumné aktivity, pedagogické zkušenosti, péče o talentovanou mládež, popularizace celkem Minimální požadavek: Uznání odbornou komunitou Zvaná přednáška na mezinárodní konferenci nebo mezinárodní vzdělávací instituci Zvaná přednáška na národní konferenci 2 nebo národní vzdělávací instituci Mezinárodní vědecká resp. odborná komise 5 Národní vědecká resp. odborná komise 3 Redakční rada zahraničního periodika 2 Redakční rada domácího periodika 1 Člen výboru mezinárodní odborné organizace 3 Člen výboru národní odborné organizace 2 Ocenění (vyznamenání, čestné či zasloužilé členství) 1 udělené odbornou organizací Organizační nebo programový nebo vědecký výbor 3 mezinárodní konference Organizační nebo programový nebo vědecký výbor 1 národní konference Člen komise pro obhajoby CSc., Dr., Ph.D. 2 Člen vědecké rady akademické nebo výzkumné 3 instituce Uznání odbornou komunitou celkem Minimální požadavek 10 4

8 1. Vědecké publikace a citace o Komise posoudí, zda uplatněná publikace skutečně spadá do oboru Teorie vzdělávání ve fyzice nebo Didaktika fyziky nebo do oborů příbuzných (odborná fyzika, oborové didaktiky příbuzných oborů). o Má-li publikace více autorů, přiznává se uchazeči poměrná část bodů. Podíl jednotlivých autorů se považuje za rovnoměrný (pokud je autorů dané publikace více než deset, pak se započítá vždy žadateli 1/10 bodů). Zmíněné rovnoměrné rozdělení bodů lze změnit dodáním podepsaného prohlášení všemi spoluautory, že podíl uchazeče na publikaci byl vyšší. o Publikace v tuzemských recenzovaných časopisech nejsou omezeny pouze na seznam recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Komise uváží, zda jde o recenzovaný časopis v oboru. o V položce citace se počet autorů citovaného článku nezohledňuje. Do položky nejsou započítány autocitace. 2. Pedagogická činnost na VŠ Uchazeč musí zároveň vykazovat výuku v oboru na VŠ po dobu nejméně šesti semestrů. Pedagogická činnost v každém započteném semestru musí být zaměřena na teorii nebo praktické činnosti v oblasti vzdělávání ve fyzice, nebo v přípravě učitelů. Má-li publikace více autorů, přiznává se uchazeči poměrná část bodů. Podíl jednotlivých autorů se považuje za rovnoměrný. Toto lze změnit podepsaným prohlášením spoluautorů, že podíl uchazeče na publikaci byl vyšší. 3. Tvůrčí a řídící aktivity, pedagogické zkušenosti, péče o talentovanou mládež, popularizace o Započitatelné soutěže jsou např. Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, EUSO, IJSO, SOČ fyzika, Astronomická olympiáda aj. o Členství ve výborech soutěží lze započítat jen jednou pro danou soutěž. o Jako soustředění lze započítat soustředění celostátní i krajská. o Započítat lze jen úlohy a problémy uplatněné v soutěži, nikoliv pouze jejich návrh. o Za mimoškolní akce lze započítat: fyzikální (astronomický) tábor, akci především pro děti typu věda v ulicích apod. o Přednášení, experimentování na mimoškolních akcích lze započítat jen jednou pro daný ročník dané akce. o Za interní výzkumný grant lze považovat např. projekt specifického výzkumu. 4. Uznání odbornou komunitou Do této činnosti lze započítat zvané přednášky, dlouhodobou přednáškovou činnost pro učitele fyziky nebo přírodovědy, práci v redakčních radách časopisů, ve výborech fyzikálních soutěží, v odborných komisích se zaměřením na činnost ve výuce fyziky a v přípravě učitelů fyziky, vytváření lektorských posudků, práce v přípravných výborech konferencí zaměřených na didaktiku fyziky a přípravu učitelů aj.

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Obsah Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více