Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 Zemědělství a my Krajina, ve které žijeme, formuje naše vnímání přírody. Je to prostor, v němž se pohybujeme, bydlíme, jsme napojeni na celoroční cyklus prací a dějů, které venkovský člověk vnímá o to intenzivněji tím, že je vtažen do procesu utváření této krajiny. Zemědělci a zemědělství bylo donedávna vnímáno jako továrna na výrobu potravin a mnoho lidí takto stále uvažuje. Zemědělec sedlák, však v současné době nevnímá jen výrobní funkce své činnosti, ale stále více ošetřuje krajinu svého okolí na určitou estetickou úroveň. Lépe je to vidět u našich jižních sousedů, kde krajina má vůni domova se vším co k domovu patří. I v našich podmínkách lze vytvářet pěknou krajinu. Někdo má malé možnosti, někdo větší. Socialismus se svou velkovýrobou krajinu v naší blízkosti až tak těžce nezasáhl. Cesty, stromy, pole zůstala mnohde zachována v takovém stavu, jak byly po staletí, jinde se do tohoto stavu pomalu vrací. Je jenom na každém z nás, zda se krajině budeme věnovat jako parku nebo z ní bude smetiště s neudržovanými porosty či úvozy plnými odpadků. Každý vlastník a uživatel půdy má několik možností, jak s půdou naložit. Proto patří dík těm zemědělcům, kteří udržují kvalitně nejen své pozemky, ale i okolí, kteří pochopili, že práce v přírodě může mít i svou estetickou úroveň, a pak se nám stává krajina domovem, místem příjemného pobytu. Ono totiž být zemědělcem není jen dřina bez ducha, je to životní postoj, kde se spojuje vztah k přírodě, láska k půdě a práci na ní. Je to život ve venkovské krajině s pocitem volnosti a nebem nad hlavou. Ing. Karel Válka

2 Krátce z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obsahem jednání, které se konalo 4. října 1999, bylo kromě běžných procedurálních bodů následující: V uplynulém období došlo ke změně v místním zastupitelstvu. Za odstupujícího p. Karpíška, který se vzdal své funkce bez udání důvodu, byl vyzván jako první náhradník p. V. Suchánek k převzetí mandátu. Ten se však mandátu vzdal pro neslučitelnost funkcí (zaměstnán ve státní správě). Nově nastupujícím členem je tedy p. J. Měřínský, který na tomto zasedání vykonal slib člena OZ. Pan starosta informoval o činnosti Obecní rady od posledního zasedání OZ, popsal stav na akcích: oprava hřiště za ZS, kanalizace pod MŠ, dostavba jižní části VÍ-ZA, odpověděl na dotazy týkající se výběrových řízení. V dalším průběhu Ing. Pich přednesl podrobnou zprávu o hospodaření obce, jejíž zkrácená verze je uvedená níže.podrobně p. starosta informoval o vybudované výdejně jídel a jídelně v ZŠ, což bylo předmětem širší diskuze. V dalším jednání byl schválen prodej obecního pozemku manželům Fröhlichovým a p. Cikl přednesl zprávu stavební komise zejména týkající se odejmutí přenesené pravomoci. Podrobnou informaci si můžete přečíst v článku p. V. Suchánka. Milada Válková Sdělení občanům: Telefonní seznam obce Nosislav si mohou zájemci koupit na Obecním úřadě nebo na Poště v Nosislavi, cena je 20,- Kč. O z n á m e n í všem stavebníkům a občanům Na základě dopisu Okresního úřadu Brno-venkov, referátu regionálního rozvoje z , byla obci Nosislav odejmuta přenesená pravomoc podle 124, odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním rádu v úplném znění vyhlášeném pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon s platností od Důvodem odejmutí jsou podmínky pro výkon celého rozsahu pravomocí, které obec Nosislav nemá. K čemu byla obec Nosislav do kompetentní: Dle 124 odst. 1 písm. a) - vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb, pokud nejde o kulturní památky, - určovat, zda jí ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce s výjimkou stavebních úprav a udržovacích prací na kulturních památkách, vyžadují stavební povolení, a v těchto případech stavební povolení vydávat, - přijímat ohlášení, popřípadě vydávat povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a nařizovat jejich odstranění, - přijímat ohlášení lhůty, do kdy bude odstraněna drobná stavba a informační zařízení, - kolaudovat stavby a jejich změny, ke kterým vydala stavební povolení, - zabezpečovat výkon státního stavebního dohledu. Obci Nosislav nadále zůstala působnost podle 122 stavebního zákona, tj.: - sledovat veškerou stavební činnost v obci a dbát, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, - dozírat na stav staveb, - kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle stavebního zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními stavebního zákona, - na základě pověření okresním úřadem činit opatření předcházející rozhodnutí na úseku územního plánování a stavebního řádu. Co to znamená pro občany? Jakákoliv stavební činnost na stavebních objektech a pozemcích bude podléhat řízení na Stavebním úřadě v Židlochovicích, který je pověřeným úřadem pro výkon státní správy na úseku stavebně správním, v jehož územním obvodu se obec Nosislav nachází. Doporučujeme všem, kteří budou provádět jakoukoliv stavební činnost, aby se obrátili osobně na stavební úřad Židlochovice (areál bývalého Cukrovaru), kde s nimi bude jejich stavební činnost individuelně prokonzultována a podána ucelená informace o průběhu jejich konkrétní žádosti. Tímto se vyhnete případným nedorozuměním, komplikacím a možným problémům, které s sebou nese stavba započatá nebo postavená bez řádného povolení. Pro úplnou informaci uvádíme, že úřední dny jsou pondělí a středa od 8.00 do hodin. Případné tel. dotazy na tel. č , Za stavební úřad MěÚ Židlochovice Suchánek Václav

3 Zpráva finanční komise o plnění rozpočtu obce k Plnění rozpočtu na straně příjmů je pozitivní, příjmy z daní a dotací jsou rovnoměrné a také ostatní příjmy jsou plněny v časovém harmonogramu. Na rozpočtované příjmy 5,668 mil. Kč je plnění 3,671 mil. Kč. Mimořádným příjmem je 4,516 mil. Kč za postoupení práv k akciím energetických společností. Celkové příjmy jsou tedy 8,187 mil. Kč. Na straně výdajů bylo rozpočtováno 7,339 mil. Kč a dosavadní plnění je pouze 2,904 mil. Kč. K datu nebyly doloženy faktury za provedené akce na základní škole a nebyly zatím prováděny plánované akce kanalizace, hřiště u ZŠ, dostavba víceúčelového zařízení a čištění vodotečí. Překročení rozpočtované částky se jeví ke konci roku u paragrafu veřejné osvětlení, požární ochrany, knihovny a základní školy. Pohotové finanční prostředky má obec jednak na běžném účtu, jednak na termínovaném vkladu s vyšším úročením. Za finanční komisi Ing. František Pich Z činnosti sociální komise Sociální komise pracuje v téměř stejném složení jako v předcházejícím čtyřletém období, proto i nadále při vyřizování vdovských a vdoveckých důchodů pomůže paní Milena Luklová. V letošním roce proběhlo setkání jubilantů ročníků 1924 a 1919 a občanů starších 80ti let. Děti z mateřské školy si připravily hezké vystoupení, bohužel se sešlo velice málo pozvaných. Proto se pokusíme v příštím roce o změnu v organizaci této akce. V měsíci červenci jsme blahopřáli naší nejstarší spoluobčance paní Bezouškové a při jejím vyprávění si člověk uvědomí, kolik toho lidé, kteří prožili téměř celé 20. století, museli prožít.dále jsme rozdělili ,- Kč sociálně potřebným občanům podle ustanovení zákona. Částka byla rozdělena mezi osm osob. Do konce roku ještě proběhne vítání občánků, které bývá jedenkrát ročně a setkání druhé poloviny jubilantů. Děkuji všem členům soc. komise, kteří se v době, kdy máme všichni málo času, najdou chvíle, které věnují jiným. Za sociální komisi Radek Mahovský Služba pro občany Chtěla bych upozornit občany, kteří pečují doma o dlouhodobě nebo trvale ležícího člena rodiny, na stále trvající možnost bezplatného zapůjčení nemocničních lůžek a pojízdné sedačky. Tyto pomůcky pro nemocné jsou uskladněny na OÚ. Vyšší poloha lůžka usnadní péči o nemocného. Luklová Milena PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ ODS Protože občané, kteří navštěvují zasedání Obecního zastupitelstva Nosislav, bývají často svědky opozičních vystoupení našich zastupitelů, chceme sdělit širší veřejnosti následující: Považujeme konstruktivní opoziční činnost v zastupitelstvu za potřebnou a prospěšnou pro celou obec. Od své odpovědnosti neutíkáme, prosazujeme ji však jen vahou 7 zastupitelů z 15. Veřejnost je nám svědkem, že však k tomu dáváme svoje odbornosti, čas, osobní zápal pro věc a umění veřejně vystupovat. Demokracie je o vyvažování názorů a to, co děláme není boření všeho, co řekne protistrana. Naše činnost směřuje ke hledání společných bodů v řešení, proto často své návrhy označujeme nálepkou kompromis. Uvítali bychom větší pochopení od ostatních zastupitelů. Toto všechno je politika a podle nás má význam i zde na venkově. Je to přece všechno o službě občanům, o úctě k rodné obci a o společných penězích. Věříme, že občané nepřestanou sledovat, co se ve vedení obce děje. říjen 1999 Karel Coufal * Aleš Lukl * Mgr.Jan Lukl * Milena Luklová * ing.františek Pich Milan Schovanec * ing.vladimír Svoboda

4 Dušičkové zamyšlení V tomto období, kdy slavíme Svátek zemřelých, si mnozí připomenou, že náš život je něco zcela pomíjivého. Dnes tu jsme a zítra tu být nemusíme. Všichni si při této příležitosti vzpomeneme na své blízké, kteří již navždy odpočívají. Mnozí navštíví hřbitovy, na upravené hroby položí kytici či zapálí svíčku. Je to také čas pro zamyšlení nad lidským žitím, čas odpuštění a sblížení. A právě v tuto dobu můžeme udělat dobrý skutek a potěšit sebe i své bližní. Milada Válková Základní škola Během prázdnin doznala naše ZŠ v Nosislavi značných změn, za které vděčíme obecnímu zastupitelstvu. Pan Pavel Vaculík vymaloval všechny třídy tak, že jsme všichni velmi spokojeni. Za rok nás čeká vymalování všech chodeb, kabinetů a sborovny. Stavební firma pana Měřínského provedla opravu propadající se podlahy v jedné ze tříd a stropu v šatnách. Dále vybudovala pomocí stavebních úprav výdejnu jídel, za kterou všichni mnohokrát děkujeme jménem všech strávníků. Od sluníčka, které trápí především děti ve třídě, nás zachránil pan Vráblík. V příštím roce počítáme, že přijdou na řadu i ostatní třídy. V každé třídě máme u umývadla tekuté mýdlo. Na WC jsou tekutá mýdla, zásobníky na toaletní papír a papírové ručníky. V nové výdejně jídel jsou také papírové ručníky a tekuté mýdlo. Školní rok byl zahájen V první třídě přivítal 12 nových žáčků kromě paní učitelky Zdeňky Nentvichové pan starosta Zdeněk Rychtář. Navštívil společně s ředitelkou školy postupně II. třídu 22 dětí s Marií Kůgelovou, III. třídu 24 dětí s Kateřinou Dlapkovou, IV. třídu 12 dětí se Soňou Funkovou a V. třídu 17 dětí s Martinou Pokornou. Ve školní družině je vychovatelkou Martina Peterková, která od studuje Vysokou školu obor vychovatelství v Brně.Během prázdnin se nepodařilo vedení školy obsadit dvě místa vysokoškolsky vzdělanými pedagogy. Na ŠÚ byl dán požadavek, ale bohužel i ŠÚ hledal pro své školy nové zaměstnance a byl nucen přijmout i nekvalifikované pracovníky proběhlo každoroční seznámení rodičů s plánem pro školní rok Na škole organizujeme tyto kroužky: Dovedné ruce 1 h Soňa Funková III., IV., V. Výtvarný 1 h Kateřina Dlapková I., II., III., IV. Pěvecký 1 h Marie Kůgelová I. V. Sportovní 2 h Martina Pokorná IV., V. V tomto pololetí jezdí podle zájmu celá škola plavat. Děti, které zůstávají ve škole, mají TV. Máme velikou prosbu ke všem občanům Nosislavi. Pro naše kroužky potřebujeme zbytečné hadříky a různé materiály, kterých byste se rádi zbavili. Potěší nás sebemenší dary. Předem děkujeme. Martina Pokorná ředitelka ZŠ Zvony Dne bylo vydáno vládní nařízení č. 414 k sundání zvonu z věže kostela sv. Jakuba v Nosislavi. Všech pět zvonů bylo odvezeno k roztavení pro válečné účely. Až v roce 1945, přesněji 26.6., zaslal dopis řídícímu J. Křížovi, nějaký pan Charvát (jistý úředník na ředitelství drah v Praze), že naše zvony byly nalezeny. Po válce se však z 5 zvonů vrátily pouze 3. Největší zvon, odlitý od Davida Jakuba Streckfussa v roce 1667 o průměru 1183 mm, o síle 98 mm, bicí šířky 130 mm, je ozdoben Kristem na kříži a má základní tón F. Patří mezi nejlepší zvony na Moravě. Prostřední zvon od téhož zvonaře, je o 4 roky starší než předchozí zvon, má základní tón G, a nese nápis Anno Domini Je zasvěcen bl. Marii. V současné době se na něj zvoní poledne. Nejmenší zvon také od stejné firmy jako zvony předešlé, základní tón H, je zasvěcen svatým Jakubu a Janovi. V současné době se používá jako umíráček. Zvony jsou spjaty s životem věřícího lidu, svolávají k bohoslužbám, ohlašují radostné i bolestné události. Měli bychom být hrdi na toto duchovní i kulturní dědictví. V roce 1998 byla zrestaurována zvonová stolice a namontováno nové elektrické zvonění. /M.O./

5 Ledňáček říční (Alcedo atthis) Až cm dlouhý barevný pták s kovově lesklou modrozelenou svrchní stranou, temeno je modře proužkované, brada a strany krku bílé, kaštanově-oranžová spodní část těla, dlouhý zobák ve tvaru dýky. Tento klenot našich vod se svou barevností vyrovná mnoha exotickým ptákům Jižní Ameriky. U nás na řece Svratce můžeme ledňáčka spatřit jak s ostrým hvizdem Týy se mihne nad hladinou vody. Pokud máme více štěstí, tak s úžasem pozorujeme, jak se vrhá střemhlav z převislé větve nebo z třepotavého letu do vody, aby ulovil pod hladinou rybičku. Počátkem března si pár ledňáčka říčního pomocí zobáku a nohou vyhrabává v písčité, nebo hlinité stěně v blízkosti vody noru o průměru 6 cm, která je dlouhá až 1 metr. Od vchodu mírně stoupá a končí okrouhlou komůrkou. Od dubna do července ledňáček hnízdí celkem dvakrát. Samice snáší 6 až 8 bílých lesklých kulatých vajíček, na kterých se oba ptáci pravidelně střídají při zahřívání. Za 18 až 21 dní se líhnou mladí ptáci, kteří po 23 až 27 dnech opouští hnízdní noru. Pokud si uděláme procházku kolem Svratky za Nosislaví v zimních měsících, můžeme tento klenot mezi našimi ptáky spatřit i u zasněžené řeky. Ledňáček říční řeku v Nosislavi neopouští ani při krutých mrazech a zůstává nám věrný i přes zimu. Jiří Liščák Stručně z Evangelického sboru se konala v Husově domě beseda s protidrogovou tématikou. Bylo to ekumenické setkání, na kterém katolický farář z Kurdějova Smejkal, který pracuje ve sdružení Podané ruce, odpovídal na dotazy k této problematice byl v evangelickém kostele varhanní koncert slečny Dagmar Nekvindové, která v současnosti působí v Drážďanech. Zazněly skladby známých i neznámých autorů. Ti, co přišli nelitovali a již nyní se mohou spolu s dalšími těšit na nový koncert připravuje jej pan učitel Pavel Fröhlich se svými přáteli ještě v letošním roce. Ing. Vladimír Svoboda Je to schůdná cesta i pro nás? Dvě obce z Jižní Moravy se staly vesnicemi roku Jsou to Bošovice a Olešnice. Na oslavě tohoto úspěchu, který oslavili společně v bošovickém kulturním domě, řekl starosta Bošovic: Po letech, kdy zde byly několikrát rozkopány chodníky, vypadají Bošovice opět jako civilizovaný svět. Jediný, komu za to ale vděčíme, jsou místní občané, z nichž mnoho se na rozkvětu obce podílelo úplně zdarma. Začali jsme znovu brigádničit, a to se nám vyplatilo. Starosta Olešnice, který spolu s dalšími stejně naladěnými lidmi postavil kandidátku nezávislých a ve volbách uspěl, prohlásil: "Už tehdy jsem všem lidem v zastupitelstvu jasně řekl: Budu tuto funkci dělat, ale nechci na schůzích slyšet nic o stranické řevnivosti. A výsledek? Skutečně se nic takového neděje. Po loňských volbách se zastupitelstvo tak proměnilo, že v něm sedí hlavně bezpartijní, vysvětluje starosta Olešnice. Dnes může se členy zastupitelstva chodit klidně na pivo, jsou totiž především olešničtí a až potom členy některých stran. /vybrala z MF Dnes, přílohy jižní MORAVA ze dne Milada Válková/ Burčák cup 1999 Dne proběhl třetí ročník oddílového turnaje Burčák cup. Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů. Tito byli rozděleni do čtyř skupin. V každé skupině se utkal každý s každým na jeden vítězný set a vítězové jednotlivých skupin postoupili do semifinále a dále vyřazovacím způsobem do finále. Vítězové skupin Čermák Zbyněk, Kern Radek, Juřík Tomáš a Andrýsek Dušan se utkali v semifinále s tímto výsledkem: Čermák Kern 6:0 a Andrýsek Juřík 6:0. V souboji o třetí místo zvítězil Radek Kern nad Tomášem Juříkem 6:3. Boje probíhaly od rána do pozdního večera. Vítězem Burčák cupu se stal pan Dušan Andrýsek.

6 Tenisový oddíl děkuje všem sponzorům, kteří zajistili perfektní občerstvení v průběhu turnaje a všem účastníkům přeje v příštím kole další sportovní úspěchy. Burčák cup ovšem nebyl jediný tenisový turnaj na Zámostí. Dne 4. září proběhl také turnaj žáků a žen. Zúčastnilo se ho 8 hráčů (žáků) a 5 žen. V kategorii těch nejmladších tenistů zvítězil Zbyněk Čermák jun., 2. místo patřilo Jindrovi Daňkovi a 3. Michalu Jelínkovi. Z turnaje žen si vítězství odnesla Markéta Slouková, 2. místo vybojovala Ivana Hanušková a na 3. místě skončila Radislava Daňková. Rovněž zde se na zajištění cen pro účastníky turnaje žáků podařilo získat sponzorské dary, za které vřele děkujeme. Škoda jen, že účastníků nepřišlo více. Za Tenisový oddíl Zbyněk Čermák Připomínka zašlých časů Brzy si budeme připomínat 10.výročí podstatných změn v existenci našeho státu. Dovoluji si vám všem jako malý příspěvek k přemýšlení předložit ukázku dobové úřední mluvy z doby totality. Konkrétně se jedná o korespondenci Okresního akčního výboru Národní fronty (dále jen NF ) v Židlochovicích (s datem ) adresované do všech obcí. Na kopii doručené do Nosislavi je poznámka tehdejšího předsedy MAV NF (pro současníky vysvětluji MAV = místní akční výbor ) vyřízeno 22/9/53. Bylo to tedy vzato vážně (jak jinak tehdy). Napsali tehdy soudruzi ze Židlochovic soudruhům do Nosislavi: Blíží se zase doba odvodů a soupisu našich branců, kteří půjdou na vojnu. Je nutné, aby se celá NF zaměřila na přesvědčování našich branců, aby tito nejezdili k odvodům v podnapilém stavu. Dále by bylo zapotřebí, aby tito branci šli k pomníkům RA a tam položili věnce, nebo k památním deskám a tam byl krátký projev předsedy MAV-NF nebo MNV. Místo tancovaček by bylo zapotřebí, aby děvčata z téhož ročníku, z Výboru žen při MNV jim uspořádala po příjezdu od odvodu oběd a kulturní pořad. Pak je také zapotřebí, aby branci nenosili kytky za klobouky. Je nutné, abychom je přesvědčili o tom, že to nejsou odvody za doby kapitalistů, ale že jsou to odvody v lidově-demokratické republice. Předsedové MNV jsou podrobně informováni a AV s celou NF jim musí v této akci pomáhat. Věříme, že oba úkoly nám MAV-NF i OV masových organizací zvládnou velmi dobře. Pětiletce zdar! vybral a spolu s vámi se zamyslel: ing.vladimír Svoboda Povinné ručení Letošní rok přinesl změnu v oblasti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tzv. povinného ručení. Nyní si již všichni můžeme začít vybírat, u které pojišťovny se rozhodneme uzavřít toto pojištění pro příští rok. Vodítkem pro toto rozhodování by neměla být pouze cena, popř. nějaký dárek, ale především spolehlivost, solidnost, celorepubliková dostupnost a kvalita nabídky. Z nového zákona vyplývají i náročné změny, které bych rád zdůraznil. Oproti předcházejícím rokům je nyní povinnost uzavřít a zaplatit povinné ručení nejpozději do Proto je třeba se co nejdříve zorientovat v nabídkách pojišťoven a uzavřít pojištění raději dříve (budete mít klidnější vánoce). Některé pojišťovny nabízejí možnost toto pojištění splácet (např. čtvrtletně nebo pololetně) a tím trochu ulehčit rodinnému rozpočtu. Dále je třeba si uvědomit, že ze zákona je omezeno krytí vámi způsobené škody. Zákon hovoří, že poškozený má nárok na náhradu škody tzv. materiální do výše 5 mil. Kč a v případě škody na zdraví do 18 mil. Kč. Ač se vám to bude zdát dostačující, v mnoha případech může dojít ke škodám mnohem vyšším, a ty potom jdou na vrub toho, kdo škodu způsobil. Zde opět vycházejí pojišťovny vstříc a nabízejí pojištění s mnohem vyšším krytím škod za nepatrně zvýšenou cenu. Další změnou je ohodnocení bezeškodního průběhu pojištění tzv. bonusem, sleva ve výši 5%. Na druhé straně budou lidé, kteří často zapříčiňují nehody znevýhodněni tzv. malusem přirážkou. Nový zákon o povinném ručení přináší mnoho dalších povinností. Sankce za nedodržení těchto povinností jsou nemalé (např. pokuta až do výše Kč a odebrání řidičského oprávnění až na 1 rok). Proto je důležité seznámit se s těmito povinnostmi dříve, než uzavřete pojištění. Na závěr ještě shrnutí základních povinností: - uzavřít pojištění do konce roku 1999, - při provozu mít u sebe doklad o pojištění, - oznámit příp. nehodu své pojišťovně, - dodržovat základní povinnosti při provozu vozidla, plnit informační povinnosti vůči pojišťovně (např. změna majitele vozidla). Petr Hladký

7 Být závodníkem je snem všech kluků?! Za naše čtenáře jsem položila několik otázek Janu Brabcovi ml., mladému motokrosovému závodníkovi, který považuje tento sport za rodinnou tradici. R: Být závodníkem není jednoduché. Jaké byly začátky závodění a jaká je příprava dnes? J.B.: První moje pokusy o závodění byly už v šesti letech, a to na kole, které bylo domácí výroby. Na motorce jsem začal v osmi a první závod jsem jel v devíti letech. Vlastní začátky byly docela jednoduché, ale postupem času si tento sport vyžaduje více a více času na trénování a na fyzickou přípravu. R: Kdo byl nebo je tvým trenérem? J.B.: Mirek Kučírek s Petrem Kuchařem. R: Jakých závodů ses zúčastnil v letošní sezóně a jaký byl největší úspěch? J.B.: Když jsem v lednu v hale Rondo dojel třetí, říkal jsem si, že tato sezóna by mohla být dobrá, ale hned na začátku sezóny jsem si zlomil komplikovaně ruku. Léčení trvalo asi dva a půl měsíce, a tak mi utekly naděje na nějaký úspěch doma i ve světě. Pro mne jeden z největších úspěchů byl asi ten, že jsem po tomto zranění dokázal vyhrát mezinárodní závod v Bučovicích ve třídě do 125 ccm. Jinak v této sezóně jsem se stal vícemistrem tohoto mezinárodního seriálu superkrosu Jim Beam Cup třídy do 125 ccm. R: Jak se dá spojit příprava na budoucí povolání s náročnou přípravou na závody? J.B.: Učím se být tvrdý sám k sobě a při cestách po světě trénuji jazyky. R: Jaké země už jsi se svou motorkou navštívil? J.B.: Navštívil jsem většinu zemí západní Evropy, ale nejvíc čeho si cením je, že jsem se mohl podívat do USA, přesněji do Kalifornie, kde jsem v roce 1996 vyhrál několik závodů. R: Co plánuješ v příští sezóně? J.B.: V příští sezóně se chci zúčastnit celého seriálu mistrovství světa třídy do 125 ccm a nějakých mezinárodních závodů v zahraničí a potom samozřejmě domácího seriálu. R: Děkuji za rozhovor a přeji jménem čtenářů i svým mnoho úspěchů nejen v závodech. ptala se Milada Válková Statistika řeč čísel Následující údaje jsou připraveny pro ty, které zajímá,jak se mění počet obyvatel Nosislavi. V předchozích ročnících jsem zveřejňoval tyto statistické údaje, dnes se pokusím doplněná čísla seřadit k vlastnímu přemýšlení. Komentář je jednoduchý: počet obyvatel stagnuje a zvětšuje se průměrný věk, protože je méně narozených než zemřelých a pokud mírně roste, je to díky přistěhovalým, kterých je o trochu více jak odstěhovaných. Počty obyvatel podle sčítání lidu: 1435 (r.1970), 1333 (r.1980) a 1185 (r.1991). Administrativně vedeno v kartotéce OÚ: 1208 (r.1992) a 1243 ( ). rok letos dosud přistěh odstěh narození zemřelí data ke dni ve spolupráci s paní referentkou Mahovskou ing.vladimír Svoboda Volejbalové zamyšlení V současné době, kdy nás počasí a brzká tma zahání do vnitřních prostor, jsme začali hrát opět pravidelně v hale Lidového domu. Hraje se každé úterý a pátek, vždy od do hod. Venkovní hřiště a jeho okolí jsme neopustili na dlouho, je zde totiž prostor, který nám žádná hala v Nosislavi nemůže poskytnout. Právě proto, abychom mohli na sportoviště chodit a dívat se na pěkné okolí, jsme ještě teď na podzim udělali znovu brigádu na vybírání kamení, kterého je v tomto prostoru stále mnoho. Aby však na jaře bylo možné dokončit úpravy tohoto území, kde by mohlo být také dětské hřiště a další sportoviště, je dobrá každá ruka každá pomoc. Je velmi potěšitelné, že nosislavská mládež zná nejen zábavu, ale i práci. Děkujeme za ochotu a pomoc těm, kteří přišli. Pokud se nám společně podaří (nejenom volejbalistům, ale všem, kteří pomohli a pomohou) vytvořit a realizovat tuto akci, výsledek bude sloužit všem občanům. Jen nás mrzí, že si někteří občané zkracují cestu z polí přes toto území, i když po cestě je to snad jen o 10 m delší. Je dobré, že na volejbal chodí tolik mladých, kteří tak mají alternativu jak trávit volný čas. Věřím, že jí dají přednost před vysedáváním v hospůdkách, či požíváním alkoholu nebo jiných nezdravých látek. Milada Válková

8 Novinky v knihovně: Pro mládež Pro dospělé Blažek: Minipohádky 29 Borovička: Milenky se špatnou pověstí Treska: Peklo v ráji Denker: Naděje Tvář v okně (Strašidelné příběhy pro děti) Deveraux: Vévodkyně Bárta: Akce Cetus Grey: Odkaz pustiny Blytonová: Kamarádky 2 Javořická: Podemleté břehy Deary: Úžasní Řekové Steelová: Zrcadlový obraz Langeová: Moje první kniha o akváriu Wiewegh: Báječná léta pod psa Lebecková: Které zvířátko se ke mně hodí? Wiewegh: Povídky o manželství a sexu Matouš: Ferdova dobrodružství Wiewegh: Výchova dívek v Čechách Lukešová: Kdo mi dá růži Woodová: Pod africkým sluncem Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané: Kneslová Marie Komenského let Mahovská Jaroslava Masarykova let Luklová Jarmila Horní Kroupná let Suchánková Milada Masarykova let Řezníčková Vlasta Horní Kroupná let Brzobohatá Anna Pod kopcem let Svoboda Vladimír Komenského let Blahopřejeme všem manželům, kterým se v uplynulých měsících narodily děti. Je jich více než je obvyklé v naší obci a přejeme všem hodně zdraví, radosti a pohody. Ať Vám potomci rostou a dělají samou radost! Manželům Janě a Jiřímu Nekvapilovým, Masarykova 140 se narodil syn Jakub ( ). Manželům Renatě a Tomášovi Šťastným, Městečko 48 se narodila dcera Nella ( ). Manželům ing. Ivaně a ing. Ladislavu Chrastilovým, Městečko 48 se narodila dcera Ilona ( ). Manželům Ivetě a Petru Studeným, Komenského 120se narodila dcera Michaela ( ). Manželům Marcele a ing. Liborovi Pilátovým, Městečko 450 se narodila dcera Gabriela ( ). V této době jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany: Dne 7. září zemřela ve věku 92 let paní Růžena B l a h o v á, Městečko 61. Dne 17. září ji skromně následoval ve věku 71 let pan František N e k v a p i l, Městečko 61, její zeť. Dne 24. září zemřel ve věku 53 let pan Oldřich K r š k a, Masarykova 423. Čest jejich památce. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Cyklistický klub Team Bike Březová

Cyklistický klub Team Bike Březová Cyklistický klub Team Bike Březová v soutěžní sezóně 2005 S vyhlášením výsledků posledního cyklistického závodu sezóny nastal pro hodnocení výsledků, dosažených v uplynulém roce 2005. Cyklistický klub

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 3. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 22. 3. 2016 v 18:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

obec Olbramice 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice dne 29.června 2016 Ověřovatelé: Jindřich Solovský Ladislav Kopřiva

obec Olbramice 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice dne 29.června 2016 Ověřovatelé: Jindřich Solovský Ladislav Kopřiva obec Olbramice 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice dne 29.června 2016 Ověřovatelé: Jindřich Solovský Ladislav Kopřiva Zapisovatel: Dagmar Křupková Přítomni: Vítězslav Bednář Ing. Iva Vostrejţová

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zápis ze schůze ze dne

Zápis ze schůze ze dne Zastupitelstvo obce Starkoč Čas zahájení: 17:30 hod Zápis ze schůze ze dne 6.6.2012 č.2012.3 Přítomno: 5 členů zastupitelstva obce Zahájení Schůzi Zastupitelstva obce Starkoč zahájil starosta obce Jan

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Ročník XVI. 3/2010 březen ******************************************************************************************

Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** Zas barvíme vajíčka, co nám snesla slepička. Modré, žluté, červené

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s.

STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název: Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ:

TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV IČ: 47326646 e-mail: hristepodresslem@gmail.com ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Sportovní den "Evropa v pohybu" Cíle akce Primárním cílem bylo seznámit veřejnost všech věkových kategorií

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich

Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou žáci ze Základní školy z Deblína. Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru Člověče,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 11. 2010 od 18.00 hod na OU v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Vlastimil Fouček, Lenka Svobodová, Ing. Pavel

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody

Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Vážení přátelé myslivosti, lovu a přírody Jsme upřímně rádi, že si Okresní myslivecký spolek ČMMJ vybral pro chovatelskou přehlídku trofejí právě naši obec. Drnovice jsou jednou z největších a nejstarších

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. k

TELEFONNÍ SEZNAM. k TELEFONNÍ SEZNAM M Ě S T Y S N O S I S L A V k 21.1.2009 1 Bytové stanice Baráková Ivana 547 238 607 Komenského 271 Bartušek Petr 547 238 868 Komenského 125 Bartušková Františka 547 238 400 Komenského

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více