Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 Zemědělství a my Krajina, ve které žijeme, formuje naše vnímání přírody. Je to prostor, v němž se pohybujeme, bydlíme, jsme napojeni na celoroční cyklus prací a dějů, které venkovský člověk vnímá o to intenzivněji tím, že je vtažen do procesu utváření této krajiny. Zemědělci a zemědělství bylo donedávna vnímáno jako továrna na výrobu potravin a mnoho lidí takto stále uvažuje. Zemědělec sedlák, však v současné době nevnímá jen výrobní funkce své činnosti, ale stále více ošetřuje krajinu svého okolí na určitou estetickou úroveň. Lépe je to vidět u našich jižních sousedů, kde krajina má vůni domova se vším co k domovu patří. I v našich podmínkách lze vytvářet pěknou krajinu. Někdo má malé možnosti, někdo větší. Socialismus se svou velkovýrobou krajinu v naší blízkosti až tak těžce nezasáhl. Cesty, stromy, pole zůstala mnohde zachována v takovém stavu, jak byly po staletí, jinde se do tohoto stavu pomalu vrací. Je jenom na každém z nás, zda se krajině budeme věnovat jako parku nebo z ní bude smetiště s neudržovanými porosty či úvozy plnými odpadků. Každý vlastník a uživatel půdy má několik možností, jak s půdou naložit. Proto patří dík těm zemědělcům, kteří udržují kvalitně nejen své pozemky, ale i okolí, kteří pochopili, že práce v přírodě může mít i svou estetickou úroveň, a pak se nám stává krajina domovem, místem příjemného pobytu. Ono totiž být zemědělcem není jen dřina bez ducha, je to životní postoj, kde se spojuje vztah k přírodě, láska k půdě a práci na ní. Je to život ve venkovské krajině s pocitem volnosti a nebem nad hlavou. Ing. Karel Válka

2 Krátce z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obsahem jednání, které se konalo 4. října 1999, bylo kromě běžných procedurálních bodů následující: V uplynulém období došlo ke změně v místním zastupitelstvu. Za odstupujícího p. Karpíška, který se vzdal své funkce bez udání důvodu, byl vyzván jako první náhradník p. V. Suchánek k převzetí mandátu. Ten se však mandátu vzdal pro neslučitelnost funkcí (zaměstnán ve státní správě). Nově nastupujícím členem je tedy p. J. Měřínský, který na tomto zasedání vykonal slib člena OZ. Pan starosta informoval o činnosti Obecní rady od posledního zasedání OZ, popsal stav na akcích: oprava hřiště za ZS, kanalizace pod MŠ, dostavba jižní části VÍ-ZA, odpověděl na dotazy týkající se výběrových řízení. V dalším průběhu Ing. Pich přednesl podrobnou zprávu o hospodaření obce, jejíž zkrácená verze je uvedená níže.podrobně p. starosta informoval o vybudované výdejně jídel a jídelně v ZŠ, což bylo předmětem širší diskuze. V dalším jednání byl schválen prodej obecního pozemku manželům Fröhlichovým a p. Cikl přednesl zprávu stavební komise zejména týkající se odejmutí přenesené pravomoci. Podrobnou informaci si můžete přečíst v článku p. V. Suchánka. Milada Válková Sdělení občanům: Telefonní seznam obce Nosislav si mohou zájemci koupit na Obecním úřadě nebo na Poště v Nosislavi, cena je 20,- Kč. O z n á m e n í všem stavebníkům a občanům Na základě dopisu Okresního úřadu Brno-venkov, referátu regionálního rozvoje z , byla obci Nosislav odejmuta přenesená pravomoc podle 124, odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním rádu v úplném znění vyhlášeném pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon s platností od Důvodem odejmutí jsou podmínky pro výkon celého rozsahu pravomocí, které obec Nosislav nemá. K čemu byla obec Nosislav do kompetentní: Dle 124 odst. 1 písm. a) - vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb, pokud nejde o kulturní památky, - určovat, zda jí ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce s výjimkou stavebních úprav a udržovacích prací na kulturních památkách, vyžadují stavební povolení, a v těchto případech stavební povolení vydávat, - přijímat ohlášení, popřípadě vydávat povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a nařizovat jejich odstranění, - přijímat ohlášení lhůty, do kdy bude odstraněna drobná stavba a informační zařízení, - kolaudovat stavby a jejich změny, ke kterým vydala stavební povolení, - zabezpečovat výkon státního stavebního dohledu. Obci Nosislav nadále zůstala působnost podle 122 stavebního zákona, tj.: - sledovat veškerou stavební činnost v obci a dbát, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, - dozírat na stav staveb, - kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle stavebního zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními stavebního zákona, - na základě pověření okresním úřadem činit opatření předcházející rozhodnutí na úseku územního plánování a stavebního řádu. Co to znamená pro občany? Jakákoliv stavební činnost na stavebních objektech a pozemcích bude podléhat řízení na Stavebním úřadě v Židlochovicích, který je pověřeným úřadem pro výkon státní správy na úseku stavebně správním, v jehož územním obvodu se obec Nosislav nachází. Doporučujeme všem, kteří budou provádět jakoukoliv stavební činnost, aby se obrátili osobně na stavební úřad Židlochovice (areál bývalého Cukrovaru), kde s nimi bude jejich stavební činnost individuelně prokonzultována a podána ucelená informace o průběhu jejich konkrétní žádosti. Tímto se vyhnete případným nedorozuměním, komplikacím a možným problémům, které s sebou nese stavba započatá nebo postavená bez řádného povolení. Pro úplnou informaci uvádíme, že úřední dny jsou pondělí a středa od 8.00 do hodin. Případné tel. dotazy na tel. č , Za stavební úřad MěÚ Židlochovice Suchánek Václav

3 Zpráva finanční komise o plnění rozpočtu obce k Plnění rozpočtu na straně příjmů je pozitivní, příjmy z daní a dotací jsou rovnoměrné a také ostatní příjmy jsou plněny v časovém harmonogramu. Na rozpočtované příjmy 5,668 mil. Kč je plnění 3,671 mil. Kč. Mimořádným příjmem je 4,516 mil. Kč za postoupení práv k akciím energetických společností. Celkové příjmy jsou tedy 8,187 mil. Kč. Na straně výdajů bylo rozpočtováno 7,339 mil. Kč a dosavadní plnění je pouze 2,904 mil. Kč. K datu nebyly doloženy faktury za provedené akce na základní škole a nebyly zatím prováděny plánované akce kanalizace, hřiště u ZŠ, dostavba víceúčelového zařízení a čištění vodotečí. Překročení rozpočtované částky se jeví ke konci roku u paragrafu veřejné osvětlení, požární ochrany, knihovny a základní školy. Pohotové finanční prostředky má obec jednak na běžném účtu, jednak na termínovaném vkladu s vyšším úročením. Za finanční komisi Ing. František Pich Z činnosti sociální komise Sociální komise pracuje v téměř stejném složení jako v předcházejícím čtyřletém období, proto i nadále při vyřizování vdovských a vdoveckých důchodů pomůže paní Milena Luklová. V letošním roce proběhlo setkání jubilantů ročníků 1924 a 1919 a občanů starších 80ti let. Děti z mateřské školy si připravily hezké vystoupení, bohužel se sešlo velice málo pozvaných. Proto se pokusíme v příštím roce o změnu v organizaci této akce. V měsíci červenci jsme blahopřáli naší nejstarší spoluobčance paní Bezouškové a při jejím vyprávění si člověk uvědomí, kolik toho lidé, kteří prožili téměř celé 20. století, museli prožít.dále jsme rozdělili ,- Kč sociálně potřebným občanům podle ustanovení zákona. Částka byla rozdělena mezi osm osob. Do konce roku ještě proběhne vítání občánků, které bývá jedenkrát ročně a setkání druhé poloviny jubilantů. Děkuji všem členům soc. komise, kteří se v době, kdy máme všichni málo času, najdou chvíle, které věnují jiným. Za sociální komisi Radek Mahovský Služba pro občany Chtěla bych upozornit občany, kteří pečují doma o dlouhodobě nebo trvale ležícího člena rodiny, na stále trvající možnost bezplatného zapůjčení nemocničních lůžek a pojízdné sedačky. Tyto pomůcky pro nemocné jsou uskladněny na OÚ. Vyšší poloha lůžka usnadní péči o nemocného. Luklová Milena PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ ODS Protože občané, kteří navštěvují zasedání Obecního zastupitelstva Nosislav, bývají často svědky opozičních vystoupení našich zastupitelů, chceme sdělit širší veřejnosti následující: Považujeme konstruktivní opoziční činnost v zastupitelstvu za potřebnou a prospěšnou pro celou obec. Od své odpovědnosti neutíkáme, prosazujeme ji však jen vahou 7 zastupitelů z 15. Veřejnost je nám svědkem, že však k tomu dáváme svoje odbornosti, čas, osobní zápal pro věc a umění veřejně vystupovat. Demokracie je o vyvažování názorů a to, co děláme není boření všeho, co řekne protistrana. Naše činnost směřuje ke hledání společných bodů v řešení, proto často své návrhy označujeme nálepkou kompromis. Uvítali bychom větší pochopení od ostatních zastupitelů. Toto všechno je politika a podle nás má význam i zde na venkově. Je to přece všechno o službě občanům, o úctě k rodné obci a o společných penězích. Věříme, že občané nepřestanou sledovat, co se ve vedení obce děje. říjen 1999 Karel Coufal * Aleš Lukl * Mgr.Jan Lukl * Milena Luklová * ing.františek Pich Milan Schovanec * ing.vladimír Svoboda

4 Dušičkové zamyšlení V tomto období, kdy slavíme Svátek zemřelých, si mnozí připomenou, že náš život je něco zcela pomíjivého. Dnes tu jsme a zítra tu být nemusíme. Všichni si při této příležitosti vzpomeneme na své blízké, kteří již navždy odpočívají. Mnozí navštíví hřbitovy, na upravené hroby položí kytici či zapálí svíčku. Je to také čas pro zamyšlení nad lidským žitím, čas odpuštění a sblížení. A právě v tuto dobu můžeme udělat dobrý skutek a potěšit sebe i své bližní. Milada Válková Základní škola Během prázdnin doznala naše ZŠ v Nosislavi značných změn, za které vděčíme obecnímu zastupitelstvu. Pan Pavel Vaculík vymaloval všechny třídy tak, že jsme všichni velmi spokojeni. Za rok nás čeká vymalování všech chodeb, kabinetů a sborovny. Stavební firma pana Měřínského provedla opravu propadající se podlahy v jedné ze tříd a stropu v šatnách. Dále vybudovala pomocí stavebních úprav výdejnu jídel, za kterou všichni mnohokrát děkujeme jménem všech strávníků. Od sluníčka, které trápí především děti ve třídě, nás zachránil pan Vráblík. V příštím roce počítáme, že přijdou na řadu i ostatní třídy. V každé třídě máme u umývadla tekuté mýdlo. Na WC jsou tekutá mýdla, zásobníky na toaletní papír a papírové ručníky. V nové výdejně jídel jsou také papírové ručníky a tekuté mýdlo. Školní rok byl zahájen V první třídě přivítal 12 nových žáčků kromě paní učitelky Zdeňky Nentvichové pan starosta Zdeněk Rychtář. Navštívil společně s ředitelkou školy postupně II. třídu 22 dětí s Marií Kůgelovou, III. třídu 24 dětí s Kateřinou Dlapkovou, IV. třídu 12 dětí se Soňou Funkovou a V. třídu 17 dětí s Martinou Pokornou. Ve školní družině je vychovatelkou Martina Peterková, která od studuje Vysokou školu obor vychovatelství v Brně.Během prázdnin se nepodařilo vedení školy obsadit dvě místa vysokoškolsky vzdělanými pedagogy. Na ŠÚ byl dán požadavek, ale bohužel i ŠÚ hledal pro své školy nové zaměstnance a byl nucen přijmout i nekvalifikované pracovníky proběhlo každoroční seznámení rodičů s plánem pro školní rok Na škole organizujeme tyto kroužky: Dovedné ruce 1 h Soňa Funková III., IV., V. Výtvarný 1 h Kateřina Dlapková I., II., III., IV. Pěvecký 1 h Marie Kůgelová I. V. Sportovní 2 h Martina Pokorná IV., V. V tomto pololetí jezdí podle zájmu celá škola plavat. Děti, které zůstávají ve škole, mají TV. Máme velikou prosbu ke všem občanům Nosislavi. Pro naše kroužky potřebujeme zbytečné hadříky a různé materiály, kterých byste se rádi zbavili. Potěší nás sebemenší dary. Předem děkujeme. Martina Pokorná ředitelka ZŠ Zvony Dne bylo vydáno vládní nařízení č. 414 k sundání zvonu z věže kostela sv. Jakuba v Nosislavi. Všech pět zvonů bylo odvezeno k roztavení pro válečné účely. Až v roce 1945, přesněji 26.6., zaslal dopis řídícímu J. Křížovi, nějaký pan Charvát (jistý úředník na ředitelství drah v Praze), že naše zvony byly nalezeny. Po válce se však z 5 zvonů vrátily pouze 3. Největší zvon, odlitý od Davida Jakuba Streckfussa v roce 1667 o průměru 1183 mm, o síle 98 mm, bicí šířky 130 mm, je ozdoben Kristem na kříži a má základní tón F. Patří mezi nejlepší zvony na Moravě. Prostřední zvon od téhož zvonaře, je o 4 roky starší než předchozí zvon, má základní tón G, a nese nápis Anno Domini Je zasvěcen bl. Marii. V současné době se na něj zvoní poledne. Nejmenší zvon také od stejné firmy jako zvony předešlé, základní tón H, je zasvěcen svatým Jakubu a Janovi. V současné době se používá jako umíráček. Zvony jsou spjaty s životem věřícího lidu, svolávají k bohoslužbám, ohlašují radostné i bolestné události. Měli bychom být hrdi na toto duchovní i kulturní dědictví. V roce 1998 byla zrestaurována zvonová stolice a namontováno nové elektrické zvonění. /M.O./

5 Ledňáček říční (Alcedo atthis) Až cm dlouhý barevný pták s kovově lesklou modrozelenou svrchní stranou, temeno je modře proužkované, brada a strany krku bílé, kaštanově-oranžová spodní část těla, dlouhý zobák ve tvaru dýky. Tento klenot našich vod se svou barevností vyrovná mnoha exotickým ptákům Jižní Ameriky. U nás na řece Svratce můžeme ledňáčka spatřit jak s ostrým hvizdem Týy se mihne nad hladinou vody. Pokud máme více štěstí, tak s úžasem pozorujeme, jak se vrhá střemhlav z převislé větve nebo z třepotavého letu do vody, aby ulovil pod hladinou rybičku. Počátkem března si pár ledňáčka říčního pomocí zobáku a nohou vyhrabává v písčité, nebo hlinité stěně v blízkosti vody noru o průměru 6 cm, která je dlouhá až 1 metr. Od vchodu mírně stoupá a končí okrouhlou komůrkou. Od dubna do července ledňáček hnízdí celkem dvakrát. Samice snáší 6 až 8 bílých lesklých kulatých vajíček, na kterých se oba ptáci pravidelně střídají při zahřívání. Za 18 až 21 dní se líhnou mladí ptáci, kteří po 23 až 27 dnech opouští hnízdní noru. Pokud si uděláme procházku kolem Svratky za Nosislaví v zimních měsících, můžeme tento klenot mezi našimi ptáky spatřit i u zasněžené řeky. Ledňáček říční řeku v Nosislavi neopouští ani při krutých mrazech a zůstává nám věrný i přes zimu. Jiří Liščák Stručně z Evangelického sboru se konala v Husově domě beseda s protidrogovou tématikou. Bylo to ekumenické setkání, na kterém katolický farář z Kurdějova Smejkal, který pracuje ve sdružení Podané ruce, odpovídal na dotazy k této problematice byl v evangelickém kostele varhanní koncert slečny Dagmar Nekvindové, která v současnosti působí v Drážďanech. Zazněly skladby známých i neznámých autorů. Ti, co přišli nelitovali a již nyní se mohou spolu s dalšími těšit na nový koncert připravuje jej pan učitel Pavel Fröhlich se svými přáteli ještě v letošním roce. Ing. Vladimír Svoboda Je to schůdná cesta i pro nás? Dvě obce z Jižní Moravy se staly vesnicemi roku Jsou to Bošovice a Olešnice. Na oslavě tohoto úspěchu, který oslavili společně v bošovickém kulturním domě, řekl starosta Bošovic: Po letech, kdy zde byly několikrát rozkopány chodníky, vypadají Bošovice opět jako civilizovaný svět. Jediný, komu za to ale vděčíme, jsou místní občané, z nichž mnoho se na rozkvětu obce podílelo úplně zdarma. Začali jsme znovu brigádničit, a to se nám vyplatilo. Starosta Olešnice, který spolu s dalšími stejně naladěnými lidmi postavil kandidátku nezávislých a ve volbách uspěl, prohlásil: "Už tehdy jsem všem lidem v zastupitelstvu jasně řekl: Budu tuto funkci dělat, ale nechci na schůzích slyšet nic o stranické řevnivosti. A výsledek? Skutečně se nic takového neděje. Po loňských volbách se zastupitelstvo tak proměnilo, že v něm sedí hlavně bezpartijní, vysvětluje starosta Olešnice. Dnes může se členy zastupitelstva chodit klidně na pivo, jsou totiž především olešničtí a až potom členy některých stran. /vybrala z MF Dnes, přílohy jižní MORAVA ze dne Milada Válková/ Burčák cup 1999 Dne proběhl třetí ročník oddílového turnaje Burčák cup. Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů. Tito byli rozděleni do čtyř skupin. V každé skupině se utkal každý s každým na jeden vítězný set a vítězové jednotlivých skupin postoupili do semifinále a dále vyřazovacím způsobem do finále. Vítězové skupin Čermák Zbyněk, Kern Radek, Juřík Tomáš a Andrýsek Dušan se utkali v semifinále s tímto výsledkem: Čermák Kern 6:0 a Andrýsek Juřík 6:0. V souboji o třetí místo zvítězil Radek Kern nad Tomášem Juříkem 6:3. Boje probíhaly od rána do pozdního večera. Vítězem Burčák cupu se stal pan Dušan Andrýsek.

6 Tenisový oddíl děkuje všem sponzorům, kteří zajistili perfektní občerstvení v průběhu turnaje a všem účastníkům přeje v příštím kole další sportovní úspěchy. Burčák cup ovšem nebyl jediný tenisový turnaj na Zámostí. Dne 4. září proběhl také turnaj žáků a žen. Zúčastnilo se ho 8 hráčů (žáků) a 5 žen. V kategorii těch nejmladších tenistů zvítězil Zbyněk Čermák jun., 2. místo patřilo Jindrovi Daňkovi a 3. Michalu Jelínkovi. Z turnaje žen si vítězství odnesla Markéta Slouková, 2. místo vybojovala Ivana Hanušková a na 3. místě skončila Radislava Daňková. Rovněž zde se na zajištění cen pro účastníky turnaje žáků podařilo získat sponzorské dary, za které vřele děkujeme. Škoda jen, že účastníků nepřišlo více. Za Tenisový oddíl Zbyněk Čermák Připomínka zašlých časů Brzy si budeme připomínat 10.výročí podstatných změn v existenci našeho státu. Dovoluji si vám všem jako malý příspěvek k přemýšlení předložit ukázku dobové úřední mluvy z doby totality. Konkrétně se jedná o korespondenci Okresního akčního výboru Národní fronty (dále jen NF ) v Židlochovicích (s datem ) adresované do všech obcí. Na kopii doručené do Nosislavi je poznámka tehdejšího předsedy MAV NF (pro současníky vysvětluji MAV = místní akční výbor ) vyřízeno 22/9/53. Bylo to tedy vzato vážně (jak jinak tehdy). Napsali tehdy soudruzi ze Židlochovic soudruhům do Nosislavi: Blíží se zase doba odvodů a soupisu našich branců, kteří půjdou na vojnu. Je nutné, aby se celá NF zaměřila na přesvědčování našich branců, aby tito nejezdili k odvodům v podnapilém stavu. Dále by bylo zapotřebí, aby tito branci šli k pomníkům RA a tam položili věnce, nebo k památním deskám a tam byl krátký projev předsedy MAV-NF nebo MNV. Místo tancovaček by bylo zapotřebí, aby děvčata z téhož ročníku, z Výboru žen při MNV jim uspořádala po příjezdu od odvodu oběd a kulturní pořad. Pak je také zapotřebí, aby branci nenosili kytky za klobouky. Je nutné, abychom je přesvědčili o tom, že to nejsou odvody za doby kapitalistů, ale že jsou to odvody v lidově-demokratické republice. Předsedové MNV jsou podrobně informováni a AV s celou NF jim musí v této akci pomáhat. Věříme, že oba úkoly nám MAV-NF i OV masových organizací zvládnou velmi dobře. Pětiletce zdar! vybral a spolu s vámi se zamyslel: ing.vladimír Svoboda Povinné ručení Letošní rok přinesl změnu v oblasti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tzv. povinného ručení. Nyní si již všichni můžeme začít vybírat, u které pojišťovny se rozhodneme uzavřít toto pojištění pro příští rok. Vodítkem pro toto rozhodování by neměla být pouze cena, popř. nějaký dárek, ale především spolehlivost, solidnost, celorepubliková dostupnost a kvalita nabídky. Z nového zákona vyplývají i náročné změny, které bych rád zdůraznil. Oproti předcházejícím rokům je nyní povinnost uzavřít a zaplatit povinné ručení nejpozději do Proto je třeba se co nejdříve zorientovat v nabídkách pojišťoven a uzavřít pojištění raději dříve (budete mít klidnější vánoce). Některé pojišťovny nabízejí možnost toto pojištění splácet (např. čtvrtletně nebo pololetně) a tím trochu ulehčit rodinnému rozpočtu. Dále je třeba si uvědomit, že ze zákona je omezeno krytí vámi způsobené škody. Zákon hovoří, že poškozený má nárok na náhradu škody tzv. materiální do výše 5 mil. Kč a v případě škody na zdraví do 18 mil. Kč. Ač se vám to bude zdát dostačující, v mnoha případech může dojít ke škodám mnohem vyšším, a ty potom jdou na vrub toho, kdo škodu způsobil. Zde opět vycházejí pojišťovny vstříc a nabízejí pojištění s mnohem vyšším krytím škod za nepatrně zvýšenou cenu. Další změnou je ohodnocení bezeškodního průběhu pojištění tzv. bonusem, sleva ve výši 5%. Na druhé straně budou lidé, kteří často zapříčiňují nehody znevýhodněni tzv. malusem přirážkou. Nový zákon o povinném ručení přináší mnoho dalších povinností. Sankce za nedodržení těchto povinností jsou nemalé (např. pokuta až do výše Kč a odebrání řidičského oprávnění až na 1 rok). Proto je důležité seznámit se s těmito povinnostmi dříve, než uzavřete pojištění. Na závěr ještě shrnutí základních povinností: - uzavřít pojištění do konce roku 1999, - při provozu mít u sebe doklad o pojištění, - oznámit příp. nehodu své pojišťovně, - dodržovat základní povinnosti při provozu vozidla, plnit informační povinnosti vůči pojišťovně (např. změna majitele vozidla). Petr Hladký

7 Být závodníkem je snem všech kluků?! Za naše čtenáře jsem položila několik otázek Janu Brabcovi ml., mladému motokrosovému závodníkovi, který považuje tento sport za rodinnou tradici. R: Být závodníkem není jednoduché. Jaké byly začátky závodění a jaká je příprava dnes? J.B.: První moje pokusy o závodění byly už v šesti letech, a to na kole, které bylo domácí výroby. Na motorce jsem začal v osmi a první závod jsem jel v devíti letech. Vlastní začátky byly docela jednoduché, ale postupem času si tento sport vyžaduje více a více času na trénování a na fyzickou přípravu. R: Kdo byl nebo je tvým trenérem? J.B.: Mirek Kučírek s Petrem Kuchařem. R: Jakých závodů ses zúčastnil v letošní sezóně a jaký byl největší úspěch? J.B.: Když jsem v lednu v hale Rondo dojel třetí, říkal jsem si, že tato sezóna by mohla být dobrá, ale hned na začátku sezóny jsem si zlomil komplikovaně ruku. Léčení trvalo asi dva a půl měsíce, a tak mi utekly naděje na nějaký úspěch doma i ve světě. Pro mne jeden z největších úspěchů byl asi ten, že jsem po tomto zranění dokázal vyhrát mezinárodní závod v Bučovicích ve třídě do 125 ccm. Jinak v této sezóně jsem se stal vícemistrem tohoto mezinárodního seriálu superkrosu Jim Beam Cup třídy do 125 ccm. R: Jak se dá spojit příprava na budoucí povolání s náročnou přípravou na závody? J.B.: Učím se být tvrdý sám k sobě a při cestách po světě trénuji jazyky. R: Jaké země už jsi se svou motorkou navštívil? J.B.: Navštívil jsem většinu zemí západní Evropy, ale nejvíc čeho si cením je, že jsem se mohl podívat do USA, přesněji do Kalifornie, kde jsem v roce 1996 vyhrál několik závodů. R: Co plánuješ v příští sezóně? J.B.: V příští sezóně se chci zúčastnit celého seriálu mistrovství světa třídy do 125 ccm a nějakých mezinárodních závodů v zahraničí a potom samozřejmě domácího seriálu. R: Děkuji za rozhovor a přeji jménem čtenářů i svým mnoho úspěchů nejen v závodech. ptala se Milada Válková Statistika řeč čísel Následující údaje jsou připraveny pro ty, které zajímá,jak se mění počet obyvatel Nosislavi. V předchozích ročnících jsem zveřejňoval tyto statistické údaje, dnes se pokusím doplněná čísla seřadit k vlastnímu přemýšlení. Komentář je jednoduchý: počet obyvatel stagnuje a zvětšuje se průměrný věk, protože je méně narozených než zemřelých a pokud mírně roste, je to díky přistěhovalým, kterých je o trochu více jak odstěhovaných. Počty obyvatel podle sčítání lidu: 1435 (r.1970), 1333 (r.1980) a 1185 (r.1991). Administrativně vedeno v kartotéce OÚ: 1208 (r.1992) a 1243 ( ). rok letos dosud přistěh odstěh narození zemřelí data ke dni ve spolupráci s paní referentkou Mahovskou ing.vladimír Svoboda Volejbalové zamyšlení V současné době, kdy nás počasí a brzká tma zahání do vnitřních prostor, jsme začali hrát opět pravidelně v hale Lidového domu. Hraje se každé úterý a pátek, vždy od do hod. Venkovní hřiště a jeho okolí jsme neopustili na dlouho, je zde totiž prostor, který nám žádná hala v Nosislavi nemůže poskytnout. Právě proto, abychom mohli na sportoviště chodit a dívat se na pěkné okolí, jsme ještě teď na podzim udělali znovu brigádu na vybírání kamení, kterého je v tomto prostoru stále mnoho. Aby však na jaře bylo možné dokončit úpravy tohoto území, kde by mohlo být také dětské hřiště a další sportoviště, je dobrá každá ruka každá pomoc. Je velmi potěšitelné, že nosislavská mládež zná nejen zábavu, ale i práci. Děkujeme za ochotu a pomoc těm, kteří přišli. Pokud se nám společně podaří (nejenom volejbalistům, ale všem, kteří pomohli a pomohou) vytvořit a realizovat tuto akci, výsledek bude sloužit všem občanům. Jen nás mrzí, že si někteří občané zkracují cestu z polí přes toto území, i když po cestě je to snad jen o 10 m delší. Je dobré, že na volejbal chodí tolik mladých, kteří tak mají alternativu jak trávit volný čas. Věřím, že jí dají přednost před vysedáváním v hospůdkách, či požíváním alkoholu nebo jiných nezdravých látek. Milada Válková

8 Novinky v knihovně: Pro mládež Pro dospělé Blažek: Minipohádky 29 Borovička: Milenky se špatnou pověstí Treska: Peklo v ráji Denker: Naděje Tvář v okně (Strašidelné příběhy pro děti) Deveraux: Vévodkyně Bárta: Akce Cetus Grey: Odkaz pustiny Blytonová: Kamarádky 2 Javořická: Podemleté břehy Deary: Úžasní Řekové Steelová: Zrcadlový obraz Langeová: Moje první kniha o akváriu Wiewegh: Báječná léta pod psa Lebecková: Které zvířátko se ke mně hodí? Wiewegh: Povídky o manželství a sexu Matouš: Ferdova dobrodružství Wiewegh: Výchova dívek v Čechách Lukešová: Kdo mi dá růži Woodová: Pod africkým sluncem Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané: Kneslová Marie Komenského let Mahovská Jaroslava Masarykova let Luklová Jarmila Horní Kroupná let Suchánková Milada Masarykova let Řezníčková Vlasta Horní Kroupná let Brzobohatá Anna Pod kopcem let Svoboda Vladimír Komenského let Blahopřejeme všem manželům, kterým se v uplynulých měsících narodily děti. Je jich více než je obvyklé v naší obci a přejeme všem hodně zdraví, radosti a pohody. Ať Vám potomci rostou a dělají samou radost! Manželům Janě a Jiřímu Nekvapilovým, Masarykova 140 se narodil syn Jakub ( ). Manželům Renatě a Tomášovi Šťastným, Městečko 48 se narodila dcera Nella ( ). Manželům ing. Ivaně a ing. Ladislavu Chrastilovým, Městečko 48 se narodila dcera Ilona ( ). Manželům Ivetě a Petru Studeným, Komenského 120se narodila dcera Michaela ( ). Manželům Marcele a ing. Liborovi Pilátovým, Městečko 450 se narodila dcera Gabriela ( ). V této době jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany: Dne 7. září zemřela ve věku 92 let paní Růžena B l a h o v á, Městečko 61. Dne 17. září ji skromně následoval ve věku 71 let pan František N e k v a p i l, Městečko 61, její zeť. Dne 24. září zemřel ve věku 53 let pan Oldřich K r š k a, Masarykova 423. Čest jejich památce. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s.

Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. ntace Prezentace areálů plážových sportů Praha Pankrác a Doksy u Máchova jezera. SPORTZONE a.s. preze Prezentace areálů plážových sportů SPORTZONE a.s. ntace AREÁL BEACHKLUBU PANKRÁC 7 kvalitních hřišť

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více