Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zemědělství a my. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com"

Transkript

1 Zemědělství a my Krajina, ve které žijeme, formuje naše vnímání přírody. Je to prostor, v němž se pohybujeme, bydlíme, jsme napojeni na celoroční cyklus prací a dějů, které venkovský člověk vnímá o to intenzivněji tím, že je vtažen do procesu utváření této krajiny. Zemědělci a zemědělství bylo donedávna vnímáno jako továrna na výrobu potravin a mnoho lidí takto stále uvažuje. Zemědělec sedlák, však v současné době nevnímá jen výrobní funkce své činnosti, ale stále více ošetřuje krajinu svého okolí na určitou estetickou úroveň. Lépe je to vidět u našich jižních sousedů, kde krajina má vůni domova se vším co k domovu patří. I v našich podmínkách lze vytvářet pěknou krajinu. Někdo má malé možnosti, někdo větší. Socialismus se svou velkovýrobou krajinu v naší blízkosti až tak těžce nezasáhl. Cesty, stromy, pole zůstala mnohde zachována v takovém stavu, jak byly po staletí, jinde se do tohoto stavu pomalu vrací. Je jenom na každém z nás, zda se krajině budeme věnovat jako parku nebo z ní bude smetiště s neudržovanými porosty či úvozy plnými odpadků. Každý vlastník a uživatel půdy má několik možností, jak s půdou naložit. Proto patří dík těm zemědělcům, kteří udržují kvalitně nejen své pozemky, ale i okolí, kteří pochopili, že práce v přírodě může mít i svou estetickou úroveň, a pak se nám stává krajina domovem, místem příjemného pobytu. Ono totiž být zemědělcem není jen dřina bez ducha, je to životní postoj, kde se spojuje vztah k přírodě, láska k půdě a práci na ní. Je to život ve venkovské krajině s pocitem volnosti a nebem nad hlavou. Ing. Karel Válka

2 Krátce z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obsahem jednání, které se konalo 4. října 1999, bylo kromě běžných procedurálních bodů následující: V uplynulém období došlo ke změně v místním zastupitelstvu. Za odstupujícího p. Karpíška, který se vzdal své funkce bez udání důvodu, byl vyzván jako první náhradník p. V. Suchánek k převzetí mandátu. Ten se však mandátu vzdal pro neslučitelnost funkcí (zaměstnán ve státní správě). Nově nastupujícím členem je tedy p. J. Měřínský, který na tomto zasedání vykonal slib člena OZ. Pan starosta informoval o činnosti Obecní rady od posledního zasedání OZ, popsal stav na akcích: oprava hřiště za ZS, kanalizace pod MŠ, dostavba jižní části VÍ-ZA, odpověděl na dotazy týkající se výběrových řízení. V dalším průběhu Ing. Pich přednesl podrobnou zprávu o hospodaření obce, jejíž zkrácená verze je uvedená níže.podrobně p. starosta informoval o vybudované výdejně jídel a jídelně v ZŠ, což bylo předmětem širší diskuze. V dalším jednání byl schválen prodej obecního pozemku manželům Fröhlichovým a p. Cikl přednesl zprávu stavební komise zejména týkající se odejmutí přenesené pravomoci. Podrobnou informaci si můžete přečíst v článku p. V. Suchánka. Milada Válková Sdělení občanům: Telefonní seznam obce Nosislav si mohou zájemci koupit na Obecním úřadě nebo na Poště v Nosislavi, cena je 20,- Kč. O z n á m e n í všem stavebníkům a občanům Na základě dopisu Okresního úřadu Brno-venkov, referátu regionálního rozvoje z , byla obci Nosislav odejmuta přenesená pravomoc podle 124, odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním rádu v úplném znění vyhlášeném pod č. 197/1998 Sb. (dále jen stavební zákon s platností od Důvodem odejmutí jsou podmínky pro výkon celého rozsahu pravomocí, které obec Nosislav nemá. K čemu byla obec Nosislav do kompetentní: Dle 124 odst. 1 písm. a) - vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb, pokud nejde o kulturní památky, - určovat, zda jí ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce s výjimkou stavebních úprav a udržovacích prací na kulturních památkách, vyžadují stavební povolení, a v těchto případech stavební povolení vydávat, - přijímat ohlášení, popřípadě vydávat povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a nařizovat jejich odstranění, - přijímat ohlášení lhůty, do kdy bude odstraněna drobná stavba a informační zařízení, - kolaudovat stavby a jejich změny, ke kterým vydala stavební povolení, - zabezpečovat výkon státního stavebního dohledu. Obci Nosislav nadále zůstala působnost podle 122 stavebního zákona, tj.: - sledovat veškerou stavební činnost v obci a dbát, aby se rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, - dozírat na stav staveb, - kontrolovat, zda se stavby a jejich změny, terénní úpravy, práce a zařízení podle stavebního zákona neprovádějí bez povolení nebo v rozporu s ustanoveními stavebního zákona, - na základě pověření okresním úřadem činit opatření předcházející rozhodnutí na úseku územního plánování a stavebního řádu. Co to znamená pro občany? Jakákoliv stavební činnost na stavebních objektech a pozemcích bude podléhat řízení na Stavebním úřadě v Židlochovicích, který je pověřeným úřadem pro výkon státní správy na úseku stavebně správním, v jehož územním obvodu se obec Nosislav nachází. Doporučujeme všem, kteří budou provádět jakoukoliv stavební činnost, aby se obrátili osobně na stavební úřad Židlochovice (areál bývalého Cukrovaru), kde s nimi bude jejich stavební činnost individuelně prokonzultována a podána ucelená informace o průběhu jejich konkrétní žádosti. Tímto se vyhnete případným nedorozuměním, komplikacím a možným problémům, které s sebou nese stavba započatá nebo postavená bez řádného povolení. Pro úplnou informaci uvádíme, že úřední dny jsou pondělí a středa od 8.00 do hodin. Případné tel. dotazy na tel. č , Za stavební úřad MěÚ Židlochovice Suchánek Václav

3 Zpráva finanční komise o plnění rozpočtu obce k Plnění rozpočtu na straně příjmů je pozitivní, příjmy z daní a dotací jsou rovnoměrné a také ostatní příjmy jsou plněny v časovém harmonogramu. Na rozpočtované příjmy 5,668 mil. Kč je plnění 3,671 mil. Kč. Mimořádným příjmem je 4,516 mil. Kč za postoupení práv k akciím energetických společností. Celkové příjmy jsou tedy 8,187 mil. Kč. Na straně výdajů bylo rozpočtováno 7,339 mil. Kč a dosavadní plnění je pouze 2,904 mil. Kč. K datu nebyly doloženy faktury za provedené akce na základní škole a nebyly zatím prováděny plánované akce kanalizace, hřiště u ZŠ, dostavba víceúčelového zařízení a čištění vodotečí. Překročení rozpočtované částky se jeví ke konci roku u paragrafu veřejné osvětlení, požární ochrany, knihovny a základní školy. Pohotové finanční prostředky má obec jednak na běžném účtu, jednak na termínovaném vkladu s vyšším úročením. Za finanční komisi Ing. František Pich Z činnosti sociální komise Sociální komise pracuje v téměř stejném složení jako v předcházejícím čtyřletém období, proto i nadále při vyřizování vdovských a vdoveckých důchodů pomůže paní Milena Luklová. V letošním roce proběhlo setkání jubilantů ročníků 1924 a 1919 a občanů starších 80ti let. Děti z mateřské školy si připravily hezké vystoupení, bohužel se sešlo velice málo pozvaných. Proto se pokusíme v příštím roce o změnu v organizaci této akce. V měsíci červenci jsme blahopřáli naší nejstarší spoluobčance paní Bezouškové a při jejím vyprávění si člověk uvědomí, kolik toho lidé, kteří prožili téměř celé 20. století, museli prožít.dále jsme rozdělili ,- Kč sociálně potřebným občanům podle ustanovení zákona. Částka byla rozdělena mezi osm osob. Do konce roku ještě proběhne vítání občánků, které bývá jedenkrát ročně a setkání druhé poloviny jubilantů. Děkuji všem členům soc. komise, kteří se v době, kdy máme všichni málo času, najdou chvíle, které věnují jiným. Za sociální komisi Radek Mahovský Služba pro občany Chtěla bych upozornit občany, kteří pečují doma o dlouhodobě nebo trvale ležícího člena rodiny, na stále trvající možnost bezplatného zapůjčení nemocničních lůžek a pojízdné sedačky. Tyto pomůcky pro nemocné jsou uskladněny na OÚ. Vyšší poloha lůžka usnadní péči o nemocného. Luklová Milena PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ ODS Protože občané, kteří navštěvují zasedání Obecního zastupitelstva Nosislav, bývají často svědky opozičních vystoupení našich zastupitelů, chceme sdělit širší veřejnosti následující: Považujeme konstruktivní opoziční činnost v zastupitelstvu za potřebnou a prospěšnou pro celou obec. Od své odpovědnosti neutíkáme, prosazujeme ji však jen vahou 7 zastupitelů z 15. Veřejnost je nám svědkem, že však k tomu dáváme svoje odbornosti, čas, osobní zápal pro věc a umění veřejně vystupovat. Demokracie je o vyvažování názorů a to, co děláme není boření všeho, co řekne protistrana. Naše činnost směřuje ke hledání společných bodů v řešení, proto často své návrhy označujeme nálepkou kompromis. Uvítali bychom větší pochopení od ostatních zastupitelů. Toto všechno je politika a podle nás má význam i zde na venkově. Je to přece všechno o službě občanům, o úctě k rodné obci a o společných penězích. Věříme, že občané nepřestanou sledovat, co se ve vedení obce děje. říjen 1999 Karel Coufal * Aleš Lukl * Mgr.Jan Lukl * Milena Luklová * ing.františek Pich Milan Schovanec * ing.vladimír Svoboda

4 Dušičkové zamyšlení V tomto období, kdy slavíme Svátek zemřelých, si mnozí připomenou, že náš život je něco zcela pomíjivého. Dnes tu jsme a zítra tu být nemusíme. Všichni si při této příležitosti vzpomeneme na své blízké, kteří již navždy odpočívají. Mnozí navštíví hřbitovy, na upravené hroby položí kytici či zapálí svíčku. Je to také čas pro zamyšlení nad lidským žitím, čas odpuštění a sblížení. A právě v tuto dobu můžeme udělat dobrý skutek a potěšit sebe i své bližní. Milada Válková Základní škola Během prázdnin doznala naše ZŠ v Nosislavi značných změn, za které vděčíme obecnímu zastupitelstvu. Pan Pavel Vaculík vymaloval všechny třídy tak, že jsme všichni velmi spokojeni. Za rok nás čeká vymalování všech chodeb, kabinetů a sborovny. Stavební firma pana Měřínského provedla opravu propadající se podlahy v jedné ze tříd a stropu v šatnách. Dále vybudovala pomocí stavebních úprav výdejnu jídel, za kterou všichni mnohokrát děkujeme jménem všech strávníků. Od sluníčka, které trápí především děti ve třídě, nás zachránil pan Vráblík. V příštím roce počítáme, že přijdou na řadu i ostatní třídy. V každé třídě máme u umývadla tekuté mýdlo. Na WC jsou tekutá mýdla, zásobníky na toaletní papír a papírové ručníky. V nové výdejně jídel jsou také papírové ručníky a tekuté mýdlo. Školní rok byl zahájen V první třídě přivítal 12 nových žáčků kromě paní učitelky Zdeňky Nentvichové pan starosta Zdeněk Rychtář. Navštívil společně s ředitelkou školy postupně II. třídu 22 dětí s Marií Kůgelovou, III. třídu 24 dětí s Kateřinou Dlapkovou, IV. třídu 12 dětí se Soňou Funkovou a V. třídu 17 dětí s Martinou Pokornou. Ve školní družině je vychovatelkou Martina Peterková, která od studuje Vysokou školu obor vychovatelství v Brně.Během prázdnin se nepodařilo vedení školy obsadit dvě místa vysokoškolsky vzdělanými pedagogy. Na ŠÚ byl dán požadavek, ale bohužel i ŠÚ hledal pro své školy nové zaměstnance a byl nucen přijmout i nekvalifikované pracovníky proběhlo každoroční seznámení rodičů s plánem pro školní rok Na škole organizujeme tyto kroužky: Dovedné ruce 1 h Soňa Funková III., IV., V. Výtvarný 1 h Kateřina Dlapková I., II., III., IV. Pěvecký 1 h Marie Kůgelová I. V. Sportovní 2 h Martina Pokorná IV., V. V tomto pololetí jezdí podle zájmu celá škola plavat. Děti, které zůstávají ve škole, mají TV. Máme velikou prosbu ke všem občanům Nosislavi. Pro naše kroužky potřebujeme zbytečné hadříky a různé materiály, kterých byste se rádi zbavili. Potěší nás sebemenší dary. Předem děkujeme. Martina Pokorná ředitelka ZŠ Zvony Dne bylo vydáno vládní nařízení č. 414 k sundání zvonu z věže kostela sv. Jakuba v Nosislavi. Všech pět zvonů bylo odvezeno k roztavení pro válečné účely. Až v roce 1945, přesněji 26.6., zaslal dopis řídícímu J. Křížovi, nějaký pan Charvát (jistý úředník na ředitelství drah v Praze), že naše zvony byly nalezeny. Po válce se však z 5 zvonů vrátily pouze 3. Největší zvon, odlitý od Davida Jakuba Streckfussa v roce 1667 o průměru 1183 mm, o síle 98 mm, bicí šířky 130 mm, je ozdoben Kristem na kříži a má základní tón F. Patří mezi nejlepší zvony na Moravě. Prostřední zvon od téhož zvonaře, je o 4 roky starší než předchozí zvon, má základní tón G, a nese nápis Anno Domini Je zasvěcen bl. Marii. V současné době se na něj zvoní poledne. Nejmenší zvon také od stejné firmy jako zvony předešlé, základní tón H, je zasvěcen svatým Jakubu a Janovi. V současné době se používá jako umíráček. Zvony jsou spjaty s životem věřícího lidu, svolávají k bohoslužbám, ohlašují radostné i bolestné události. Měli bychom být hrdi na toto duchovní i kulturní dědictví. V roce 1998 byla zrestaurována zvonová stolice a namontováno nové elektrické zvonění. /M.O./

5 Ledňáček říční (Alcedo atthis) Až cm dlouhý barevný pták s kovově lesklou modrozelenou svrchní stranou, temeno je modře proužkované, brada a strany krku bílé, kaštanově-oranžová spodní část těla, dlouhý zobák ve tvaru dýky. Tento klenot našich vod se svou barevností vyrovná mnoha exotickým ptákům Jižní Ameriky. U nás na řece Svratce můžeme ledňáčka spatřit jak s ostrým hvizdem Týy se mihne nad hladinou vody. Pokud máme více štěstí, tak s úžasem pozorujeme, jak se vrhá střemhlav z převislé větve nebo z třepotavého letu do vody, aby ulovil pod hladinou rybičku. Počátkem března si pár ledňáčka říčního pomocí zobáku a nohou vyhrabává v písčité, nebo hlinité stěně v blízkosti vody noru o průměru 6 cm, která je dlouhá až 1 metr. Od vchodu mírně stoupá a končí okrouhlou komůrkou. Od dubna do července ledňáček hnízdí celkem dvakrát. Samice snáší 6 až 8 bílých lesklých kulatých vajíček, na kterých se oba ptáci pravidelně střídají při zahřívání. Za 18 až 21 dní se líhnou mladí ptáci, kteří po 23 až 27 dnech opouští hnízdní noru. Pokud si uděláme procházku kolem Svratky za Nosislaví v zimních měsících, můžeme tento klenot mezi našimi ptáky spatřit i u zasněžené řeky. Ledňáček říční řeku v Nosislavi neopouští ani při krutých mrazech a zůstává nám věrný i přes zimu. Jiří Liščák Stručně z Evangelického sboru se konala v Husově domě beseda s protidrogovou tématikou. Bylo to ekumenické setkání, na kterém katolický farář z Kurdějova Smejkal, který pracuje ve sdružení Podané ruce, odpovídal na dotazy k této problematice byl v evangelickém kostele varhanní koncert slečny Dagmar Nekvindové, která v současnosti působí v Drážďanech. Zazněly skladby známých i neznámých autorů. Ti, co přišli nelitovali a již nyní se mohou spolu s dalšími těšit na nový koncert připravuje jej pan učitel Pavel Fröhlich se svými přáteli ještě v letošním roce. Ing. Vladimír Svoboda Je to schůdná cesta i pro nás? Dvě obce z Jižní Moravy se staly vesnicemi roku Jsou to Bošovice a Olešnice. Na oslavě tohoto úspěchu, který oslavili společně v bošovickém kulturním domě, řekl starosta Bošovic: Po letech, kdy zde byly několikrát rozkopány chodníky, vypadají Bošovice opět jako civilizovaný svět. Jediný, komu za to ale vděčíme, jsou místní občané, z nichž mnoho se na rozkvětu obce podílelo úplně zdarma. Začali jsme znovu brigádničit, a to se nám vyplatilo. Starosta Olešnice, který spolu s dalšími stejně naladěnými lidmi postavil kandidátku nezávislých a ve volbách uspěl, prohlásil: "Už tehdy jsem všem lidem v zastupitelstvu jasně řekl: Budu tuto funkci dělat, ale nechci na schůzích slyšet nic o stranické řevnivosti. A výsledek? Skutečně se nic takového neděje. Po loňských volbách se zastupitelstvo tak proměnilo, že v něm sedí hlavně bezpartijní, vysvětluje starosta Olešnice. Dnes může se členy zastupitelstva chodit klidně na pivo, jsou totiž především olešničtí a až potom členy některých stran. /vybrala z MF Dnes, přílohy jižní MORAVA ze dne Milada Válková/ Burčák cup 1999 Dne proběhl třetí ročník oddílového turnaje Burčák cup. Turnaje se zúčastnilo 19 hráčů. Tito byli rozděleni do čtyř skupin. V každé skupině se utkal každý s každým na jeden vítězný set a vítězové jednotlivých skupin postoupili do semifinále a dále vyřazovacím způsobem do finále. Vítězové skupin Čermák Zbyněk, Kern Radek, Juřík Tomáš a Andrýsek Dušan se utkali v semifinále s tímto výsledkem: Čermák Kern 6:0 a Andrýsek Juřík 6:0. V souboji o třetí místo zvítězil Radek Kern nad Tomášem Juříkem 6:3. Boje probíhaly od rána do pozdního večera. Vítězem Burčák cupu se stal pan Dušan Andrýsek.

6 Tenisový oddíl děkuje všem sponzorům, kteří zajistili perfektní občerstvení v průběhu turnaje a všem účastníkům přeje v příštím kole další sportovní úspěchy. Burčák cup ovšem nebyl jediný tenisový turnaj na Zámostí. Dne 4. září proběhl také turnaj žáků a žen. Zúčastnilo se ho 8 hráčů (žáků) a 5 žen. V kategorii těch nejmladších tenistů zvítězil Zbyněk Čermák jun., 2. místo patřilo Jindrovi Daňkovi a 3. Michalu Jelínkovi. Z turnaje žen si vítězství odnesla Markéta Slouková, 2. místo vybojovala Ivana Hanušková a na 3. místě skončila Radislava Daňková. Rovněž zde se na zajištění cen pro účastníky turnaje žáků podařilo získat sponzorské dary, za které vřele děkujeme. Škoda jen, že účastníků nepřišlo více. Za Tenisový oddíl Zbyněk Čermák Připomínka zašlých časů Brzy si budeme připomínat 10.výročí podstatných změn v existenci našeho státu. Dovoluji si vám všem jako malý příspěvek k přemýšlení předložit ukázku dobové úřední mluvy z doby totality. Konkrétně se jedná o korespondenci Okresního akčního výboru Národní fronty (dále jen NF ) v Židlochovicích (s datem ) adresované do všech obcí. Na kopii doručené do Nosislavi je poznámka tehdejšího předsedy MAV NF (pro současníky vysvětluji MAV = místní akční výbor ) vyřízeno 22/9/53. Bylo to tedy vzato vážně (jak jinak tehdy). Napsali tehdy soudruzi ze Židlochovic soudruhům do Nosislavi: Blíží se zase doba odvodů a soupisu našich branců, kteří půjdou na vojnu. Je nutné, aby se celá NF zaměřila na přesvědčování našich branců, aby tito nejezdili k odvodům v podnapilém stavu. Dále by bylo zapotřebí, aby tito branci šli k pomníkům RA a tam položili věnce, nebo k památním deskám a tam byl krátký projev předsedy MAV-NF nebo MNV. Místo tancovaček by bylo zapotřebí, aby děvčata z téhož ročníku, z Výboru žen při MNV jim uspořádala po příjezdu od odvodu oběd a kulturní pořad. Pak je také zapotřebí, aby branci nenosili kytky za klobouky. Je nutné, abychom je přesvědčili o tom, že to nejsou odvody za doby kapitalistů, ale že jsou to odvody v lidově-demokratické republice. Předsedové MNV jsou podrobně informováni a AV s celou NF jim musí v této akci pomáhat. Věříme, že oba úkoly nám MAV-NF i OV masových organizací zvládnou velmi dobře. Pětiletce zdar! vybral a spolu s vámi se zamyslel: ing.vladimír Svoboda Povinné ručení Letošní rok přinesl změnu v oblasti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tzv. povinného ručení. Nyní si již všichni můžeme začít vybírat, u které pojišťovny se rozhodneme uzavřít toto pojištění pro příští rok. Vodítkem pro toto rozhodování by neměla být pouze cena, popř. nějaký dárek, ale především spolehlivost, solidnost, celorepubliková dostupnost a kvalita nabídky. Z nového zákona vyplývají i náročné změny, které bych rád zdůraznil. Oproti předcházejícím rokům je nyní povinnost uzavřít a zaplatit povinné ručení nejpozději do Proto je třeba se co nejdříve zorientovat v nabídkách pojišťoven a uzavřít pojištění raději dříve (budete mít klidnější vánoce). Některé pojišťovny nabízejí možnost toto pojištění splácet (např. čtvrtletně nebo pololetně) a tím trochu ulehčit rodinnému rozpočtu. Dále je třeba si uvědomit, že ze zákona je omezeno krytí vámi způsobené škody. Zákon hovoří, že poškozený má nárok na náhradu škody tzv. materiální do výše 5 mil. Kč a v případě škody na zdraví do 18 mil. Kč. Ač se vám to bude zdát dostačující, v mnoha případech může dojít ke škodám mnohem vyšším, a ty potom jdou na vrub toho, kdo škodu způsobil. Zde opět vycházejí pojišťovny vstříc a nabízejí pojištění s mnohem vyšším krytím škod za nepatrně zvýšenou cenu. Další změnou je ohodnocení bezeškodního průběhu pojištění tzv. bonusem, sleva ve výši 5%. Na druhé straně budou lidé, kteří často zapříčiňují nehody znevýhodněni tzv. malusem přirážkou. Nový zákon o povinném ručení přináší mnoho dalších povinností. Sankce za nedodržení těchto povinností jsou nemalé (např. pokuta až do výše Kč a odebrání řidičského oprávnění až na 1 rok). Proto je důležité seznámit se s těmito povinnostmi dříve, než uzavřete pojištění. Na závěr ještě shrnutí základních povinností: - uzavřít pojištění do konce roku 1999, - při provozu mít u sebe doklad o pojištění, - oznámit příp. nehodu své pojišťovně, - dodržovat základní povinnosti při provozu vozidla, plnit informační povinnosti vůči pojišťovně (např. změna majitele vozidla). Petr Hladký

7 Být závodníkem je snem všech kluků?! Za naše čtenáře jsem položila několik otázek Janu Brabcovi ml., mladému motokrosovému závodníkovi, který považuje tento sport za rodinnou tradici. R: Být závodníkem není jednoduché. Jaké byly začátky závodění a jaká je příprava dnes? J.B.: První moje pokusy o závodění byly už v šesti letech, a to na kole, které bylo domácí výroby. Na motorce jsem začal v osmi a první závod jsem jel v devíti letech. Vlastní začátky byly docela jednoduché, ale postupem času si tento sport vyžaduje více a více času na trénování a na fyzickou přípravu. R: Kdo byl nebo je tvým trenérem? J.B.: Mirek Kučírek s Petrem Kuchařem. R: Jakých závodů ses zúčastnil v letošní sezóně a jaký byl největší úspěch? J.B.: Když jsem v lednu v hale Rondo dojel třetí, říkal jsem si, že tato sezóna by mohla být dobrá, ale hned na začátku sezóny jsem si zlomil komplikovaně ruku. Léčení trvalo asi dva a půl měsíce, a tak mi utekly naděje na nějaký úspěch doma i ve světě. Pro mne jeden z největších úspěchů byl asi ten, že jsem po tomto zranění dokázal vyhrát mezinárodní závod v Bučovicích ve třídě do 125 ccm. Jinak v této sezóně jsem se stal vícemistrem tohoto mezinárodního seriálu superkrosu Jim Beam Cup třídy do 125 ccm. R: Jak se dá spojit příprava na budoucí povolání s náročnou přípravou na závody? J.B.: Učím se být tvrdý sám k sobě a při cestách po světě trénuji jazyky. R: Jaké země už jsi se svou motorkou navštívil? J.B.: Navštívil jsem většinu zemí západní Evropy, ale nejvíc čeho si cením je, že jsem se mohl podívat do USA, přesněji do Kalifornie, kde jsem v roce 1996 vyhrál několik závodů. R: Co plánuješ v příští sezóně? J.B.: V příští sezóně se chci zúčastnit celého seriálu mistrovství světa třídy do 125 ccm a nějakých mezinárodních závodů v zahraničí a potom samozřejmě domácího seriálu. R: Děkuji za rozhovor a přeji jménem čtenářů i svým mnoho úspěchů nejen v závodech. ptala se Milada Válková Statistika řeč čísel Následující údaje jsou připraveny pro ty, které zajímá,jak se mění počet obyvatel Nosislavi. V předchozích ročnících jsem zveřejňoval tyto statistické údaje, dnes se pokusím doplněná čísla seřadit k vlastnímu přemýšlení. Komentář je jednoduchý: počet obyvatel stagnuje a zvětšuje se průměrný věk, protože je méně narozených než zemřelých a pokud mírně roste, je to díky přistěhovalým, kterých je o trochu více jak odstěhovaných. Počty obyvatel podle sčítání lidu: 1435 (r.1970), 1333 (r.1980) a 1185 (r.1991). Administrativně vedeno v kartotéce OÚ: 1208 (r.1992) a 1243 ( ). rok letos dosud přistěh odstěh narození zemřelí data ke dni ve spolupráci s paní referentkou Mahovskou ing.vladimír Svoboda Volejbalové zamyšlení V současné době, kdy nás počasí a brzká tma zahání do vnitřních prostor, jsme začali hrát opět pravidelně v hale Lidového domu. Hraje se každé úterý a pátek, vždy od do hod. Venkovní hřiště a jeho okolí jsme neopustili na dlouho, je zde totiž prostor, který nám žádná hala v Nosislavi nemůže poskytnout. Právě proto, abychom mohli na sportoviště chodit a dívat se na pěkné okolí, jsme ještě teď na podzim udělali znovu brigádu na vybírání kamení, kterého je v tomto prostoru stále mnoho. Aby však na jaře bylo možné dokončit úpravy tohoto území, kde by mohlo být také dětské hřiště a další sportoviště, je dobrá každá ruka každá pomoc. Je velmi potěšitelné, že nosislavská mládež zná nejen zábavu, ale i práci. Děkujeme za ochotu a pomoc těm, kteří přišli. Pokud se nám společně podaří (nejenom volejbalistům, ale všem, kteří pomohli a pomohou) vytvořit a realizovat tuto akci, výsledek bude sloužit všem občanům. Jen nás mrzí, že si někteří občané zkracují cestu z polí přes toto území, i když po cestě je to snad jen o 10 m delší. Je dobré, že na volejbal chodí tolik mladých, kteří tak mají alternativu jak trávit volný čas. Věřím, že jí dají přednost před vysedáváním v hospůdkách, či požíváním alkoholu nebo jiných nezdravých látek. Milada Válková

8 Novinky v knihovně: Pro mládež Pro dospělé Blažek: Minipohádky 29 Borovička: Milenky se špatnou pověstí Treska: Peklo v ráji Denker: Naděje Tvář v okně (Strašidelné příběhy pro děti) Deveraux: Vévodkyně Bárta: Akce Cetus Grey: Odkaz pustiny Blytonová: Kamarádky 2 Javořická: Podemleté břehy Deary: Úžasní Řekové Steelová: Zrcadlový obraz Langeová: Moje první kniha o akváriu Wiewegh: Báječná léta pod psa Lebecková: Které zvířátko se ke mně hodí? Wiewegh: Povídky o manželství a sexu Matouš: Ferdova dobrodružství Wiewegh: Výchova dívek v Čechách Lukešová: Kdo mi dá růži Woodová: Pod africkým sluncem Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí tito naši spoluobčané: Kneslová Marie Komenského let Mahovská Jaroslava Masarykova let Luklová Jarmila Horní Kroupná let Suchánková Milada Masarykova let Řezníčková Vlasta Horní Kroupná let Brzobohatá Anna Pod kopcem let Svoboda Vladimír Komenského let Blahopřejeme všem manželům, kterým se v uplynulých měsících narodily děti. Je jich více než je obvyklé v naší obci a přejeme všem hodně zdraví, radosti a pohody. Ať Vám potomci rostou a dělají samou radost! Manželům Janě a Jiřímu Nekvapilovým, Masarykova 140 se narodil syn Jakub ( ). Manželům Renatě a Tomášovi Šťastným, Městečko 48 se narodila dcera Nella ( ). Manželům ing. Ivaně a ing. Ladislavu Chrastilovým, Městečko 48 se narodila dcera Ilona ( ). Manželům Ivetě a Petru Studeným, Komenského 120se narodila dcera Michaela ( ). Manželům Marcele a ing. Liborovi Pilátovým, Městečko 450 se narodila dcera Gabriela ( ). V této době jsme se naposledy rozloučili s našimi spoluobčany: Dne 7. září zemřela ve věku 92 let paní Růžena B l a h o v á, Městečko 61. Dne 17. září ji skromně následoval ve věku 71 let pan František N e k v a p i l, Městečko 61, její zeť. Dne 24. září zemřel ve věku 53 let pan Oldřich K r š k a, Masarykova 423. Čest jejich památce. Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu tohoto vydání. Za redakční radu Milada Válková.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006

Probíhala od 18. 4. 2006 a definitivní ukončení všech prací ŘÍJEN 2006 46 ŘÍJEN 2006 REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH BUDOV Z obsahu:!"informace o nadcházejícíh volbách!"jak proběhla výstava ovoce, zeleniny, květin a včelařských produktů!"besedování o slivovici - dokončení z minulého

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Libáňské noviny č. 62 - 1 -

Libáňské noviny č. 62 - 1 - Vážení spoluobčané, přestože rok 2012 bude z hlediska finančních možností jedním z nejslabších za uplynulých pět let, podařilo se schválit v rozpočtu města několik investic, které povedou ke zkvalitnění

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více