Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ"

Transkript

1 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení s podmínkami pobytu v tomto zařízení. OBSAH Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Ubytování Článek 3 Úschova cenných a jiných věcí Článek 4 Stravování Článek 5 Zdravotní a ošetřovatelská péče Článek 6 Hygiena Článek 7 Doba klidu v DD Článek 8 Pobyt mimo domov Článek 9 Návštěvy Článek 10 Aktivizace uživatelů Článek 11 Odpovědnost uživatelů Článek 12 Výplata důchodů a příspěvků na péči Článek 13 Fakultativní činnosti Článek 14 Poštovní zásilky Článek 15 Stížnosti uživatelů Článek 16 Porušování dohodnutých podmínek Článek 17 Ukončení smlouvy Článek 18 Závěrečné ustanovení

2 2 čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla soužití upravují pravidla a zásady soužití v domově, jejichž dodržování je předpokladem pro zajištění důstojného, klidného a spokojeného pobytu 2. Pravidla soužití respektují základní lidská práva uživatelů pobytových služeb. 3. Pravidla soužití jsou závazná pro všechny uživatele, zaměstnance a návštěvy v DD. čl. 2 Ubytování 1. Při příchodu uživatele do DD Kobylá je s ním sepsána Smlouva o poskytování služeb. Uživatelé, po svém příchodu do DD, se ubytovávají do pokoje, dle jejich zdravotního stavu a jejich přání. Každý uživatel má k dispozici uzamykatelnou vlastní skříň a noční stolek, kam si uloží své označené věci a ošacení. Vše sepíše pověřený pracovník DD na šatní lístek. Uživatel může využívat ostatní společné prostory např. zahradu, altánek, terapii 2. K výzdobě pokojů mohou uživatelé použít vlastní předměty obrazy, sošky, textilie. 3. Uživatel může být během svého pobytu přemístěn na jiné oddělení nebo pokoj na základě : - vlastní žádosti uživatele (Dodatek ke smlouvě) - organizačních důvodů - ve vyjímečných případech, např. při rekonstrukci, nebo z důvodů provozu 4. Vždy se přihlíží ke zdravotnímu stavu, stanovisku lékaře a konkrétním podmínkám a přání uživatele. 5. Uživatelé, se nemusí hlásit k trvalému pobytu. 6. Všechny osobní údaje uživatele budou shromažďovány a zpracovávány, jen s jeho souhlasem, pro potřeby domova.. 7. Uživatel (zákonný zástupce) může nahlížet do osobní dokumentace, v domově

3 3 čl. 3 Úschova cenných a jiných věcí 1. V průběhu pobytu v DD může uživatel požádat sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladní knížky, peněžní hotovosti do úschovy DD. Převzetí těchto věcí potvrdí sociální pracovnice na složním listu. Uživatel nadále sám rozhoduje o uložených cennostech. Je pravidelně informován o hospodaření a zůstatku svých finančních prostředků. 2. Domov důchodců neodpovídá za cenné věci, vkladní knížky a hotovosti, které mu nebyly předány o úschovy. čl.4 Stravování 1. Strava je uzpůsobena svým složením, množstvím a úpravou, věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 5-6 jídel. 2. Strava je podávána uživatelům v hlavní jídelně nebo v jídelně na poschodí. Při onemocnění jsou strava i nápoje donášeny do pokoje uživatele. 3. Samovolné odnášení jídel, nádob a příborů z jídelen do pokojů nebo do venkovních prosto není dovoleno. 4. Sestry a pracovnice v sociálních službách jsou nápomocny při pitném režimu uživatelů. 5. Potraviny zakoupené uživatelem se ukládají popsané do lednic. 6. V domově je stravovací komise, uživatele mohou vznést připomínky svému zástupci z řady seniorů. Čl. 5

4 4 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Domov důchodců poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. 2. Zdravotní péče je v domově poskytována prostřednictvím smluvních lékařů. Na základě rozhodnutí lékaře je uživatelům poskytována ošetřovatelská a rehabilitační péče. 3. Uživateli domova je prováděna vstupní lékařská prohlídka, preventivní prohlídka, vyšetření a ošetření v době nemoci nebo úrazu. 4. Uživatel si může sám určit svého ošetřujícího lékaře, pokud nechce využít služeb smluvního lékaře. 5. Uživatel se podílí ze svých prostředků na případné úhradě doplatků na léky, zdravotnických pomůcek a inkontinenčních potřeb. Čl. 6 Hygiena 1. Uživatel, s ohledem na svůj zdravotní stav a své možnosti, provádí osobní hygienu sám nebo za pomoci personálu. 2. Čistotu osobního prádla zajišťuje prádelna, ložní prádlo je vyměňováno dle potřeby, nejméně však jednou za čtrnáct dnů. 3. Koupání imobilních a tělesně postižených Uživatelů zajišťuje zdrav. personál dle potřeby, nejméně jedenkrát týdně. Pro ostatní uživatele jsou na podlažích k dispozici umývárny a sprchové kouty. 4. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách. Tyto prostory jsou označeny na obou budovách. 5. Personál umožní pobyt na čerstvém vzduchu uživatelům, kteří požadují pomoc, vycházkou nebo doprovodem na terasu. 6. Zdravotnický personál provádí úklid a pořádek v osobních věcech uživatelů ve skříních a nočních stolcích, vždy za jejich osobní přítomnosti. Vzhledem ke společnému bydlení se uklízí pravidelně.

5 5 Čl. 7 Doba klidu v DD 1. Doba nočního klidu je stanovena od hod. večerní do 6.00 hod. ranní. Odpolední klid uživatelé dodržují od skončení oběda do hod. 2. V době nočního klidu nesmí být uživatelé rušeni, s výjimkou nutnosti podání léků nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo zdravotní péči. V době nočního klidu mohou uživatelé sledovat televizi v kulturních místnostech se sníženou hlasitostí. 3. Není vhodné v našem zařízení nadměrné požívání alkoholických nápojů. Čl. 8 Pobyt mimo domov 1. Uživatelé mohou volně vycházet a pobývat mimo areál domova. 2. Dlouhodobý pobyt mimo domov uživatelé hlásí sestře v zájmu své bezpečnosti. 3. Několikadenní pobyt mimo ústav oznámí uživatel sociální pracovnici a sestře, aby byl odhlášen ze stravy. Zaplacena úhrada je v následujícím měsíci vrácena. Podmínky dočasného pobytu mimo domov jsou upraveny ve Smlouvě o poskytování sociální pomoci. 4. Pobyt uživatele ve zdravotnických zařízeních je vždy počítán jako oznámený pobyt mimo domov. 5. Uživatelé, si na dobu pobytu mimo DD, vyžádájí u zdravotního personálu předepsané léky.

6 6 Čl. 9 Návštěvy 1. Po celý den je možné přivítat na návštěvě své příbuzné a známé. 2. Pro bezpečí uživatelů je potřeba návštěvu nahlásit sloužícímu personálu. 3. Pro klidný a tichý průběh návštěvy se personál snaží vytvořit podmínky pro soukromí při návštěvě. Čl.10 Kulturní vyžití v DD 1. Uživatelé domova se podle svého zdravotního stavu a zájmu zúčastňují kulturního a společenského života sledování televize, předčítání knih, promítání videa, společenské zábavy, zájezdů, kavárničky seniorů nebo hostujících kulturních programů. 2. V domově je možnost setkávání v terapeutické dílně Uživatelé si rozvíjí své schopnosti v ručních pracích, nácviku kulturních scének a výrobou drobných dekorativních předmětů. 3. Uživatelé mohou na pokojích používat své vlastní rádio, televizní přijímače, varné konvice. Používané přijímače si musí přihlásit a platit za ně řádné poplatky. čl. 11 Odpovědnost uživatelů 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou zavinil na majetku domova. 2. Uživatelé jsou povinni upozornit vedení DD popř. jiného zaměstnance DD na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout DD nebo jeho uživatelům, zaměstnancům nebo jiným osobám, aby mohli být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo odvrácení. 3. Vstup do provozních místností jako prádelna, údržbářská dílna není uživatelům povoleno.

7 4. Vstup do všech provozů stravovacího provozu je všem uživatelům zakázán Ztrátu nebo poškození věcí, které byly uživateli dány do užívání (šatstvo, prádlo, obuv) je uživatel povinen oznámit vedení DD. Čl. 12 I. Výplata důchodu Výplata důchodů a příspěvků na péči 1. Příjemce důchodu uživatele DD, který je na hromadném seznamu je kapesné vypláceno pravidelně vždy 15. v měsíci. 2. V případě výplaty důchodu hromadným seznamem může uživatel souhlasit s provedením platby úhrady za pobyt v DD. V ostatních případech si úhradu pobytu zaplatí přímo uživatel popř. zákonný zástupce. 3. Převzetí důchodu uživatele nezpůsobilého se podepsat nebo uživatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům, kterým je důchod doručen do DD, podepisují dva svědkové. Čl.13 Fakultativní činnosti Ve Smlouvě lze sjednat fakultativní služby, nad rámec poskytovaných služeb nebo tyto služby odebrat, jejichž seznam a cena je uvedena na Ceníku těchto služeb, který je přílohou tohoto Pravidla soužití.

8 8 Čl. 14 Poštovní zásilky 1. Obyčejné poštovní zásilky pro uživatele přejímá pověřený pracovník DD, který je předá uživatelům. 2.Peněžní zásilky jsou předávány za přítomnosti sociální pracovnice přímo na pokojích DD Kobylá pracovníky České pošty, přímo do rukou uživatelů, stejně tak balíky, doporučené zásilky a dopisy do vlastních rukou. Čl. 15 Stížnosti uživatelů 1.Pokud není uživatel s něčím spokojen může podat stížnost Stížnosti mohou podávat uživatelé domova, jejich příbuzní, opatrovníci, popř. zaměstnanci DD. Stížnosti mohou být podávány ústně, písemně nebo zaslány poštou. Uživatelé mohou předat své stížnosti prostřednictvím schránek důvěry, které jsou umístěny na obou budovách. Stížnost se podává přítomnému personálu vrchní sestře, sociální pracovnici, nebo přímo ředitelce domova Domova důchodců. 2. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb se podávají a vyřizují dle Směrnice pro vyřizování stížností.

9 9 Čl. 16 Porušování dohodnutých podmínek 1. Porušování Pravidel soužití bude řešeno v rámci kompetencí jednotlivých pracovníků, přičemž je dodržena posloupnost organizační struktury Upozornění pracovnicí v přímé péči, klíčoví pracovníci Upozornění sociální pracovnice, nebo vrchní sestry Písemné sdělení Ukončení pobytu 2. Smlouva, ze strany poskytovatele, může být ukončena za těchto podmínek : o uživatel závažným a hrubým způsobem porušuje povinnosti vyplývající ze Smlouvy: o zamlčení výše příjmů a jeho změn o hrubé porušení soužití s ostatními uživateli nadměrné a časté požívání alkoholu, fyzické, slovní napadání a zneužívání o jestliže uživatel i po třetím písemném napomenutí dále hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel Domova důchodců 1. Ze strany uživatele Čl. 17 Ukončení Smlouvy Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv, bez udání důvodu a tím pobyt ukončit. Výpovědní lhůta pro uživatele činí 10 dní. 2. Ze strany poskytovatele Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedených v čl.16, bod 2,je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci v němž byla tato výpověď uživateli doručena.

10 čl Závěrečná ustanovení 1.Ruší se Domácí řád platný pro Domovy důchodců v okrese Jeseník, vydaný dne S dokumentem Pravidla soužití tímto Domácím řádem budou seznámeni všichni uživatelé a zaměstnanci DD do pěti dnů od nástupu do zařízení. Aktualizovaná Pravidla soužití Tento Domácí řád nabývájí účinnosti dne V Kobylé dne Mgr.Dagmar Škrobálková ředitelka DD Kobylá nad Vidnavkou V Kobylé dne: revidovala: Jitka Zdražilová

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení

Pravidla kolektivního soužití. Domova sociálních služeb Skřivany. pro službu Chráněné bydlení Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Pravidla kolektivního soužití - CHB Čísl: Ř5 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh: 0 Verze: 2 Pravidla kolektivního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M

Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M Vnitřní řád se vydává v souladu s 14 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více