Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 07/07)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 07/07)"

Transkript

1 Niederösterreichische Versicherung AG se sídlem Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten, Rakouská republika zapsaná v OR u Zemského soudu v St. Pöltenu pod číslem FN s Niederösterreichische Versicherung AG, organizační složka se sídlem Hybešova 42, Brno, Česká republika IČ: , DIČ: CZ , zápis v OR: KS v Brně, odd. A, vl Tel.: , Fax: , Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 07/07) Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti ) platí příslušná ustanovení zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění (dále jen zákon ), vyhláška, kterou se provádí uvedený zákon, příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění a občanského zákoníku, tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ), dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP ) a pojistná smlouva. 2. VPP a DPP tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Pokud je v některém ustanovení zákona odkaz na pojistnou smlouvu nebo dohodu, platí úprava uvedená v pojistných podmínkách stejně, jako by to byla pojistná smlouva nebo dohoda. 3. Toto soukromé pojištění odpovědnosti je ve smyslu zákona pojištěním škodovým. Pojistitel Pojistitelem se rozumí Niederösterreichische Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Hybešova 42, Brno , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka (dále jen pojistitel ). Výklad pojmů Pro účely sjednávaného pojištění odpovědnosti platí tento výklad pojmů: 1. Běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období. 2. Jednorázovým pojistným je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. 3. Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodní události. 4. Pojistnou událostí je skutečnost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele uhradit za pojištěného škodu způsobenou provozem vozidla. 5. Pojištěným je ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje. 6. Poškozeným je ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody. 7. Škodní událostí je způsobení škody provozem vozidla. 8. Výroční den počátku pojištění je den, který se po uplynutí 12-ti měsíců číslem shoduje se dnem počátku pojištění. Není-li takový den ve dvanáctém měsíci, připadne konec lhůty na poslední den tohoto měsíce. 9. Provozem vozidla zejména chod motoru vozidla, jízda vozidla a manipulace s vozidlem při přípravě k jízdě a bezprostředně po jejím skončení (nikoliv činnost vozidla jako pracovního stroje). Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění odpovědnosti 1. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění odpovědnosti se uzavírá na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok a s počátkem pojištění uvedeným 2. Pojištění odpovědnosti zaniká z důvodů uvedených v 12 odst. 1 zákona. 3. V případě zániku pojištění odpovědnosti má pojistitel právo na pojistné v souladu s ustanovením 13 odst. 2 zákona. 4. Zaniklo-li společné jmění manželů, přechází pojištění odpovědnosti na toho z manželů, který zůstal po zániku společného jmění vlastníkem vozidla. Článek 5 Pojistné 1. Pojistné se stanoví v pojistné smlouvě podle rozsahu pojistné ochrany, výše pojistné částky a výše rizika. 2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné považováno za běžné pojistné. 3. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění. 4. V případě bezhotovostní platby je pojistné zaplaceno dnem připsání na účet pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele (je-li oprávněn k jeho přijetí). Při placení v hotovosti je pojistné zaplaceno dnem, ve kterém pojistitel nebo pojišťovací zprostředkovatel, který je oprávněn k jeho přijetí, potvrdil příjem pojistného v hotovosti. 5. Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas nebo v dohodnuté výši, má pojistitel právo na upomínací výlohy a úrok z prodlení. Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje. 6. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit ke dni splatnosti jeho výši na následující pojistné období. Nově stanovenou výši pojistného je pojistitel povinen písemně sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně u pojistitele do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl, v tomto případě pojištění odpovědnosti zanikne uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, kterého se navrhovaná změna týká. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit. 7. Ke konci každého splátkového období pojistitel vyhodnotí škodní průběh pojištění a podle jeho výsledku přizná dle dodatkových pojistných podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (DPP POV 07/07) pojistníkovi slevu na pojistném (bonus) nebo uplatní vůči pojistníkovi přirážku (malus). 8. Promítnutí vlivu Bonusu/Malusu není změnou běžného pojistného ve smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvě. Článek 6 Rozsah pojištění odpovědnosti, pojistná událost 1. Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou jinému provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, pokud ke škodní události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění. 2. Pojištěný má nárok, aby pojistitel za něho uhradil poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody vymezené ustanovením 6 zákona. Článek 7 Územní platnost pojištění 1. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodní událost způsobenou provozem vozidla, k níž došlo na území všech členských států a dalších států uvedených v seznamu států, které stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Pojistitel je povinen tuto platnost pojištění vyznačit na zelené kartě. 2. Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než uvedených v odst. 1, pokud pojistitel tuto platnost pojištění vyznačil na zelené kartě. Článek 8 Výluky z pojištění Pojistitel nehradí škody uvedené v ustanovení 7 zákona, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Článek 9 Povinnosti pojistníka Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistník povinen: 1. Při sjednávání pojištění odpovědnosti předložit potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu (pokud byl již pojistníkem ve vztahu k dříve zaniklému pojištění odpovědnosti). 2. Písemně oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu každou změnu podmínek, za nichž bylo pojištění odpovědnosti sjednáno, zejména má-li taková změna vliv na výši pojistného, jakož i písemně oznámit všechny změny v ostatních údajích o skutečnostech, na něž byl při uzavření pojištění odpovědnosti tázán, zejména změnu korespondenční adresy. 3. Umožnit pojistiteli kdykoliv provést kontrolu podkladů pro výpočet pojistného. 4. Oznámit pojistiteli, že ke stejnému vozidlu je sjednáno pojištění odpovědnosti i u jiného pojistitele, příp. pojistitelů (vícenásobné pojištění), uvést pojistitele a limity pojistného plnění sjednané v ostatních pojistných smlouvách. 5. Poruší-li pojistník vědomě povinnosti uvedené v tomto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na posouzení rizika, resp. určení sazby pojistného, má pojistitel úměrně závažnosti tohoto porušení proti pojistníkovi právo na přiměřenou náhradu toho, co za pojištěného plnil. 0 Povinnosti pojištěného Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný povinen: 1. Dbát, aby nenastala pojistná událost, přijímat vhodná a včasná opatření směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí škody, nestrpět porušování povinností pojištěného i ze strany osob pro něj činných. 2. Pokud škodná událost nastala, činit nutná opatření k tomu, aby se rozsah a výše vzniklé škody nezvětšoval, v průběhu jejího šetření postupovat v souladu s pokyny pojistitele. 3. Na vyžádání pojistitele předložit potřebné dokumenty při projednávání vzniku a rozsahu škodní události. 4. V řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojistitele a postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo pro uznání. 5. Nezavázat se bez souhlasu pojistitele k úhradě promlčené pohledávky, stejně jako uzavřít soudní smír nebo přistoupit na mimosoudní vyrovnání. 6. Zabezpečit vůči jinému v souvislosti s jeho odpovědností za škodu uplatnění práv, která na pojistitele přecházejí, zejména právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, jakož i právo na postih, k tomuto účelu poskytnout pojistiteli potřebné podklady a potřebnou součinnost. 7. Oznámit orgánům činným v trestném řízení škodní událost, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu, dodržovat uložené povinnosti podle zvláštního právního předpisu účastníků dopravní nehody. 8. Poruší-li pojištěný vědomě povinnosti uvedené v tomto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na rozsah povinnosti pojistitele plnit, má pojistitel proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnil. 1/7

2 1 Povinnosti pojistitele Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen: 1. Vrátit pojištěnému doklady, které si vyžádá a u kterých není nezbytné, aby v originále zůstaly součástí spisu pojistné události u pojistitele. 2. Vydat pojistníkovi na základě jeho písemné žádosti ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu zaniklého pojištění, za podmínky, že pojistník bez zbytečného odkladu odevzdal pojistiteli doklad o pojištění a zelenou kartu. 3. Na požádání sdělit pojistníkovi, resp. pojištěnému výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění. 2 Limity pojistného plnění Limity pojistného plnění jsou uvedeny v DPP nebo 3 Pojistné plnění 1. Pojistné plnění poskytuje pojistitel v tuzemské měně, pokud ze zákona nebo mezinárodních dohod, které se staly součástí právního řádu ČR, nevyplývá povinnost pojistitele plnit v jiné měně. 2. Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnění. 3. Uhradil-li pojištěný škodu, za kterou odpovídá přímo poškozenému, má proti pojistiteli právo na úhradu vyplacené částky, a to až do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel. Za tímto účelem je pojistitel oprávněn přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění odpovědnosti. 4. Pojistitel nehradí škodu, kterou se pojištěný zavázal uhradit nad rámec stanovený právním předpisem nebo nad rámec pravomocného rozhodnutí soudu o náhradě škody. 5. Pojistitel poskytne pojistné plnění bez DPH v případě, že poškozený je plátcem této daně a má nárok na její odpočet. V ostatních případech poskytne plnění včetně DPH. 6. Stejně ve vztahu k DPH (jak uvedeno v odst. 5) postupuje pojistitel v případě, jedná-li se o úhradu vyplacené částky pojištěnému ve smyslu ustanovení odst.3. 4 Zachraňovací náklady 1. Pojistník má proti pojistiteli právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které pojistník, resp. pojištěný vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události a na náhradu škody, kterou utrpěl v souvislosti s touto činností. 2. Náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů a náhradu škody uhradí pojistitel ve výši 3% z vyplaceného pojistného plnění, max. však ve výši Kč pro všechny osoby uplatňující nárok z jedné škodní události. Pokud se pojistitel k tomu písemně zaváže, vyplatí částku vyšší. Výše limitu zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob činí 30% sjednaného limitu pojistného plnění při škodě na zdraví nebo usmrcení. 5 Přechod práv 1. Vzniklo-li pojištěnému v souvislosti s nastalou pojistnou událostí proti jinému právo na náhradu škody, nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění odpovědnosti toto právo na pojistitele, a to až do výše částky, kterou mu pojistitel vyplatil. 2. Jestliže má pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky, na snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku zaplatil nebo za něho vyplácí důchod. 3. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, že nastaly skutečnosti, na které se váže vznik práv uvedených v předchozích bodech, předat mu doklady potřebné k uplatnění těchto práv a poskytnout mu potřebnou součinnost. 6 Asistenční služby Pojištěný má právo na poskytnutí bezplatných asistenčních služeb. Jejich rozsah, podmínky a způsob čerpání jsou uvedeny v dodatku o asistenčních službách, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy. 7 Doručování písemností 1. Písemnosti zasílá pojistitel na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně pojistiteli oznámenou. Pojistník je povinen pojistiteli sdělit každou změnu korespondenční adresy. Peněžní částky mohou být zasílány pojistitelem na účet, který pojistník nebo oprávněná osoba pojistiteli sdělili. Pojistník, pojištěný a oprávněná osoba zasílají písemnosti do sídla pojistitele a peněžní částky na účty pojistitele, které jim sdělí. Písemnosti se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doručovat i osobně. 2. Písemnost určená pojistiteli je doručena dnem, kdy pojistitel potvrdí její převzetí. Totéž platí, pokud byla písemnost předána prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. Peněžní částka určená pojistiteli je doručena dnem připsání této částky na účet pojistitele anebo dnem, ve kterém pojistitel potvrdil příjem peněžní částky v hotovosti. 3. Písemnost pojistitele zaslaná pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě se považuje za doručenou okamžikem prokazatelného převzetí nebo odmítnutí písemnosti, nejpozději však desátý den po prokazatelném odeslání zásilky na korespondenční adresu, i když se adresát o doručení nedozvěděl. 8 Rozhodné právo Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, ať již bude tento vztah posouzen z jakéhokoli právního titulu. 9 Závěrečná ustanovení Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (DPP POV 07/07) Limity pojistného plnění 1. Pro pojištění odpovědnosti uzavírané podle těchto dodatkových podmínek platí následující limity pojistného plnění: a) limity pojistného plnění dle zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (v pojistné smlouvě označen jako zákonný limit ); b) 50 mil. Kč při škodě podle 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění a 50 mil. Kč při škodě podle 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (v pojistné smlouvě označen jako limit 50/50 mil. Kč ). 2. Konkrétní výše limitů pojistného plnění je vždy uvedena Systém bonus / malus 1. Pojistitel uplatní systém slev (bonus) a přirážek (malus) na pojistném na základě vyhodnocení rozhodné doby dle těchto dodatkových pojistných podmínek. 2. Rozhodná doba se udává v ukončených celých kalendářních měsících a dle škodního průběhu může nabývat kladných i záporných hodnot. Sleduje se od počátku pojištění, nejdříve však od Pojistitel započítá prokázanou rozhodnou dobu z předchozího (-ích) zaniklého (-ých) pojištění odpovědnosti téhož pojistníka, a to i od jiného tuzemského nebo zahraničního pojistitele. Bonus se nepřiznává, zaniklo-li předchozí pojištění z důvodu neplacení pojistného. 4. Rozhodnou dobu lze převést pouze pro totožnou skupinu vozidel. 5. Rozhodná doba se sleduje v ukončených celých kalendářních měsících a zvyšuje se za každý ukončený měsíc doby trvání pojištění odpovědnosti o jeden měsíc; za každou rozhodnou událost se snižuje o 24 měsíců rozhodné doby. 6. Přiznání bonusu a uplatnění malusu provádí pojistitel vždy v předpisu pojistného na následné splátkové období. Dozví-li se pojistitel o rozhodné události až poté, co stanovil pojistné na další splátkové období, má právo na úhradu vzniklého rozdílu. 7. Bonus / malus se neuplatňuje u zemědělského nebo lesnického traktoru s i bez registrační značky, pojízdného pracovního stroje bez registrační značky, návěsu, přípojného vozidla přívěsu s celkovou hmotností do 750kg i nad 750kg, motorového ručního vozíku, jednonápravového kultivačního traktoru, traktoru, kterému se nepřiděluje registrační značka a vysokozdvižného vozíku. 8. Převod rozhodné doby lze uskutečnit: a) do nově sjednané pojistné smlouvy z té pojistné smlouvy, jejíž zánik předcházel sjednání nové pojistné smlouvy; b) ze souběžné pojistné smlouva, která zanikla, do trvající pojistné smlouvy, přičemž sčítání souběžné doby pojištění odpovědnosti není pro stanovení započítávané rozhodné doby přípustné. Skutečnosti ovlivňující výši bonusu / malusu 1. Na dosaženou výši bonusu / malusu má vliv: a) rozhodná událost pojistná událost spojená s výplatou pojistného plnění b) rozhodná doba doba trvání pojištění odpovědnosti, popř. snížená o počet měsíců, odpovídající počtu měsíců snížení rozhodné doby za rozhodné události. 2. Za rozhodnou událost se nepovažuje: a) pojistná událost, která nastala při neoprávněném užívání vozidla, b) pojistná událost, která nastala v době, kdy vozidlo bylo na přechodnou dobu prokazatelně předáno do opravy ( 430, odst. 2, občanského zákoníku). Kritéria rozhodná pro určení výše pojistného (segmentační kritéria) 1. Vedle systému bonus / malus je pro určení výše pojistného přihlíženo k dalším kritériím, která se týkají subjektu pojistníka, způsobu užívání vozidla a frekvence placení pojistného. Tato kritéria jsou upravena v aktuálním sazebníku pojistitele. 2. Pojistitel si vyhrazuje právo aplikovat v aktuálním sazebníku i další kritéria, která nebyla použita k výpočtu pojistného při uzavření pojistné smlouvy. Článek 5 Převod bonusu 1. Je-li vlastnictví vozidla nebo právní nárok na něj převedeno na jinou osobu, lze dosavadní škodní průběh pojistného vztahu zohlednit pouze tehdy, pokud v průběhu převodu nebo během jednoho roku po převodu a) osoba blízká původnímu vlastníkovi nabude vlastnictví vozidla nebo nároku na něj, b) příjemce leasingu nebo nájemce, který vozidlo minimálně po dobu jednoho roku používal, nabude vlastnictví vozidla, c) zaměstnanec, který vozidlo minimálně po dobu jednoho roku pravidelně používal, nabude od svého zaměstnance vlastnictví vozidla nebo právní nárok na něj. 2. Za osoby blízké jsou považováni manžel/manželka, přímí příbuzní ve vzestupné a sestupné linii a sourozenci žijící ve společné domácnosti. 2/7

3 Článek 6 Stupnice bonus / malus Pojistné se počítá v systému bonus / malus následovně: Stupeň B / M Rozhodná doba Bonus / Malus B a více měs % B9 108 až 119 měs % B8 96 až 107 měs % B7 84 až 95 měs % B6 72 až 83 měs % B5 60 až 71 měs % B4 48 až 59 měs % B3 36 až 47 měs % B2 24 až 35 měs % B1 12 až 23 měs. - 5 % S zákl. stupeň 0 až 11 měs. 0 % M1-12 až 1 měs. 10 % M2-24 až 13 měs. 20 % M3-36 až 25 měs. 30 % M4-48 až 37 měs. 50 % M5-60 až 49 měs. 80 % M6-61 měs. a dále 120 % Článek 7 Závěrečná ustanovení 1. Pojistitel má právo změnit podmínky pro stanovení slev a přirážek k pojistnému v případě změny právní úpravy bez nutnosti měnit dodatkem pojistnou smlouvu. 2. Tyto dodatkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem Dodatkové pojistné podmínky pro úrazové pojištění dopravovaných osob (DPP ÚRAZ 07/07) Úvodní ustanovení 1. Obecné zásady úrazového pojištění dopravovaných osob (dále jen úrazové pojištění ) se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění motorových vozidel. 2. Pojištění založené na základě těchto dodatkových pojistných podmínek je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění obnosové. 3. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, lze úrazové pojištění sjednat pouze za předpokladu současně v pojistné smlouvě sjednaného a trvajícího havarijního pojištění nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V případě zániku pojištění uvedených v předcházející větě zaniká i úrazové pojištění. 4. Úrazové pojištění je sjednáno na plný počet sedadel (max. však 7 sedadel) dle technického průkazu motorového vozidla pro kategorie vozidel L, M1 a N (motocykl, osobní a užitkový automobil, nákladní automobil). Předmět a rozsah pojištění 1. Předmětem pojištění je úraz pojištěných osob, tj. řidiče a osob přepravovaných ve vozidle uvedeném v pojistné smlouvě, jehož následkem je smrt nebo trvalé tělesné poškození následkem úrazu (trvalé následky). 2. Pojistnou událostí je úraz, který tyto osoby utrpí při jízdě nebo dopravní nehodě vozidla, při odstraňování běžných poruch vozidla během dopravy nebo při nastupování a vystupování z vozidla. 3. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za úraz se též považuje utonutí, tělesná poškození přivozená popálením, bleskem, elektrickým proudem, vymknutí údu, stejně jako natržení nebo odtržení částí údů a svalů na páteři, šlach, vaziva a pouzder kloubů v důsledku náhlé odchylky od běžného pohybu, vdechnutí plynů a par a infekce v ranách vzniklých při úrazu. Výluky z pojištění 1. Pojištění se nevztahuje na úrazy: a) osob, které použily vozidlo bez vědomí nebo proti vůli osoby oprávněné s vozidlem disponovat; b) osob dopravovaných na místech vozidla, která nejsou určena k dopravě osob; c) při účasti na rychlostních závodech a na závodech s rychlostní vložkou včetně tréninku a přípravných jízd; d) při provádění typových zkoušek rychlosti, brzd a stability vozu apod.; e) prováděl-li pojištěný nakládání a vykládání nákladu; f) které si pojištěný přivodil při činnosti vozidla jako pracovního stroje; g) při přepravě osob za úplatu; h) vzniklé při provozu vozidla mimo pozemní komunikace; i) které si přivodil pojištěný řidič po požití či pod vlivem alkoholu, léků či návykových látek nebo při řízení vozidla bez toho, že by vlastnil příslušné platné řidičské oprávnění; stejně bude posuzováno, nepodrobí-li se zkoušce na obsah alkoholu, léků či návykových látek v krvi nebo požije-li alkohol či jinou návykovou lázku bezprostředně po nehodě; j) způsobené úmyslným jednáním pojištěného nebo jiné osoby z podnětu pojištěného. 2. Za úraz se nepovažují: a) nemoci včetně infekčních nemocí, a to i když byly přeneseny v důsledku úrazu, b) srdeční infarkt, mozková příhoda, i když se dostavila jako následek úrazu, c) duševní choroby, kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče a poruchy, i když se dostavily jako následek úrazu, d) otravy tekutými a tuhými látkami, e) vznik a zhoršení kýl, nádorů, bércových vředů, diabetických gangrén, aseptických zánětů pochev šlachových, svalových úponů, tíhových váčků, epikondylitid, f) výhřez meziobratlové ploténky, ploténkové páteřní syndromy a jiné dorzopatie, g) oškození zdraví vzniklé v souvislosti s těhotenstvím, umělým přerušením těhotenství, potratem nebo porodem, h) následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, i když byly provedeny v důsledku úrazu, i) zhoršení nebo projevení nemoci následkem úrazu, j) smrt nebo újmy na zdraví vzniklé působením mikrobiálních jedů a imunotoxických látek, k) smrt nebo újmy na zdraví vzniklé v důsledku jaderného záření způsobeného výbuchem, závadou jaderného zařízení či přístrojů nebo nedbalostí odpovědných právnických či fyzických osob při dopravě, skladování nebo manipulaci s radioaktivními materiály. Pojistné plnění 1. Právo na pojistné plnění má pojištěná osoba. Zemře-li pojištěná osoba v důsledku úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění oprávněným osobám. 2. Limitem pojistného plnění je pojistná částka sjednaná 3. Plnění pojistitele nemá vliv na bezeškodní průběh pojištění a není snižováno o spoluúčast. 4. Převyšuje-li v době vzniku pojistné události počet přepravovaných osob počet sedadel podle technického průkazu, snižuje se plnění pojistitele pro každou jednotlivou osobu v poměru počtu sedadel k počtu přepravovaných osob. 5. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění o 50% v případě, že: a) vozidlo nebylo v rozporu s příslušnými předpisy vybaveno bezpečnostním pásem nebo jiným zádržným systémem nebo pojištěná osoba nebyla připoutána bezpečnostním pásem nebo jiným zádržným systémem, ač připoutána být měla; b) pojištěná osoba - dítě nebyla v rozporu s příslušnými předpisy připoutána do příslušného zádržného systému, byla připoutána do neschváleného zádržného systému nebo byl zádržný systém nesprávně upevněn; c) pojištěný utrpěl úraz v příčinné souvislosti s jízdou ve vozidle řízeném osobou bez řidičského oprávnění nebo osobou pod vlivem alkoholu, léků či návykových látek, popř. řízeném osobou, která se odmítla podrobit zkoušce na obsah alkoholu, léků či návykových látek v krvi. Článek 5 Trvalé následky 1. Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, která přísluší pro jednotlivá tělesná poškození podle příslušné oceňovací tabulky a odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení. V případě, že se neustálily do 3 let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li příslušná tabulka procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo povaze a rozsahu trvalého tělesného poškození způsobeného úrazem. 3/7

4 2. Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem. 3. Způsobil-li jeden úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, nejvýše však 100%, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4. Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem, uvedeným v příslušné oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí. 5. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle příslušné oceňovací tabulky. 6. Nemůže-li pojistitel ukončit šetření proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu ustáleny, avšak je známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění. 7. Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu stanovenému před smrtí pojištěného. 8. Bolestné; plnění formou bolestného je za každý úraz poskytnuto jen jednou, a sice za nejdelší pobyt v nemocnici. Je-li v důsledku úrazu nezbytný nepřetržitý nemocniční pobyt a) po dobu delší než 4 dny, vyplácí se bolestné ve výši 0,5% pojistné částky, která byla sjednána pro případ trvalých následků úrazu, b) po dobu delší než 9 dnů, vyplácí se bolestné ve výši 1% pojistné částky, která byla sjednána pro případ trvalých následků úrazu, c) po dobu delší než 14 dnů, vyplácí se bolestné ve výši 1,5% pojistné částky, která byla sjednána pro případ trvalých následků úrazu. Článek 6 Oceňovací tabulka pro hodnocení trvalých následků 1. Při úplné ztrátě nebo úplné ztrátě funkčnosti následujících údů a orgánů poskytuje pojistitel pojistné plnění v následujících procentech pojistné částky: horní končetina... 70% palec na ruce... 20% ukazovák nebo prostředník na ruce... 10% jiný prst na ruce... 5% dolní končetina... 70% palec u nohy... 5% jiný prst u nohy... 2% úplná ztráta zraku % ztráta zraku jednoho oka... 50% ztráta zraku jednoho oka, pokud pojištěný utrpěl již před touto ztrátou úplnou slepotu oka druhého... 65% úplná ztráta sluchu... 60% úplná ztráta sluchu jednoho ucha... 30% úplná ztráta sluchu jednoho ucha, pokud pojištěný utrpěl již před touto ztrátou úplnou hluchotu ucha druhého... 45% úplná ztráta čichu... 10% úplná ztráta chuti... 10% ztráta sleziny... 10% ztráta ledviny... 20% 2. Při částečné ztrátě nebo částečné ztrátě funkčnosti údů a orgánů uvedených v odst. 1 poskytuje pojistitel plnění v odpovídající výši z procentní sazby uvedené v odst U ostatních částí těla se výše pojistného plnění posuzuje podle toho, do jaké míry jsou ovlivněny celkové tělesné nebo duševní funkce. Při posuzování míry postižení jsou zohledňována pouze lékařská hlediska. 4. Pokud je úrazem postiženo více částí těla, je výsledné pojistné plnění poskytnuto ve výši součtu pojistných plnění za jednotlivé části, nejvýše však do výše sjednané pojistné částky. Více než 100% nebude zohledněno. Článek 7 Smrt pojištěného 1. Zemře-li pojištěný následkem úrazu, který vznikl v době trvání pojištění, nejpozději však do 1 roku ode den úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. 2. Zemře-li pojištěný následkem úrazu a pojistitel již poskytl pojistné plnění za trvalé následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši rozdílu mezi pojistnou částkou pro případ smrti následkem úrazu a částkou již vyplacenou. 3. U osob mladších 15 let plní pojistitel v případě smrti následkem úrazu maximálně do výše nákladů na pohřeb pojištěného. Článek 8 Tyto dodatkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění skel vozidla (DPP SKLO 07/07) Úvodní ustanovení 1. Obecné zásady pojištění skel vozidla se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění motorových vozidel. 2. Pojištění založené na základě těchto dodatkových pojistných podmínek je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové. 3. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, lze pojištění skel vozidla sjednat pouze za předpokladu současně v pojistné smlouvě sjednaného a trvajícího havarijního pojištění nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V případě zániku pojištění uvedených v předcházející větě zaniká i pojištění skel vozidla. Rozsah a předmět pojištění, výluky z pojištění 1. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení skel vozidla. 2. Pojištění se vztahuje na obvodové skleněné výplně sloužící k výhledu z vozidla, která jsou způsobem stanoveným výrobcem připevněna k vozidlu a v době sjednání pojištění jsou v nepoškozeném stavu. 3. Kromě obecných výluk stanovených ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění motorových vozidel se pojištění nevztahuje na: a) střešní otevíratelná okna, boční a zadní okna autobusů a trolejbusů; b) odcizení skel vozidla; c) škody na věcech spojených se skly vozidla (dálniční známky, zpětná zrcátka, ochranné fólie apod.); d) následné škody způsobené poškozeným sklem (škrábance laku, čalounění apod); e) škody vzniklé poškozením nebo zničením skel vozidla přepravovaným nákladem. Pojistné plnění, spoluúčast 1. Plnění pojistitele nemá vliv na bezeškodní průběh pojištění a není snižováno o spoluúčast. 2. Limitem pojistného plnění je pojistná částka sjednaná 3. Podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění je kromě jiných povinností: a) umožnění pojistiteli provést prohlídku poškozeného vozidla; b) nově dodávané sklo je pro daný typ vozidla schváleno příslušnými předpisy a má pro daný typ vozidla příslušné atesty; c) předložení faktury za opravu či výměnu skla autorizovanou nebo smluvní opravnou nebo osobou oprávněnou podnikat v daném oboru. 4. Pojistitel neumožňuje likvidaci pojistných událostí rozpočtem předpokládaných nákladů na opravu či výměnu skel. Tyto dodatkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem /7

5 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP PMV 07/07) Úvodní ustanovení 1. Pro soukromé pojištění motorových vozidel (dále jen pojištění ) platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, v aktuálním znění, (dále jen zákon ), zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, tyto všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (dále jen tyto pojistné podmínky) a ujednání pojistné smlouvy. 2. Pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pokud je v některém ustanovení zákona nebo pojistných podmínek odkaz na pojistnou smlouvu nebo dohodu, platí úprava uvedená v pojistných podmínkách stejně, jako by to byla pojistná smlouva nebo dohoda. 3. Toto pojištění je ve smyslu zákona pojištěním škodovým. Jeho účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. Pojistitel Pojistitelem se rozumí Niederösterreichische Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Hybešova 42, Brno , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka (dále jen pojistitel ). Výklad pojmů Pro účely pojištění se rozumí: a) pojistnou smlouvou smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné, b) pojistkou písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy, c) pojistným obdobím období 12-ti měsíců ode dne počátku pojištění stanoveného v pojistné smlouvě, d) běžným pojistným je pojistné stanovené za pojistné období, e) korespondenční adresou adresa trvalého bydliště nebo sídla, popř. jiná adresa, kterou pojistník písemně sdělil pojistiteli jako výhradní adresu, na kterou si přeje od pojistitele doručovat veškerou písemnou korespondenci; se zasíláním na korespondenční adresu je spojena fikce doručení, f) nedbalostí - jednání nebo opomenutí, při kterém musel být vznik škody předpokládán nebo očekáván a pojistník nebo pojištěný věděl či mohl a měl vědět, že při takovém jednání nebo opomenutí škoda nastane; - znalost vadnosti nebo škodlivosti vyrobeného nebo dodaného zboží či provedené práce nebo vykonávané činnosti nebo jednání; - lhostejnost k výsledku jednání nebo k výsledku činnosti; - vědomé porušení právního předpisu. Vznik a trvání pojištění 1. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se pojištění na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok. 2. Pojištění vzniká v 00:00 hodin prvního dne po uzavření pojistné smlouvy, není-li upraveno v pojistné smlouvě jinak. Počátkem pojištění vzniká povinnost pojistitele plnit a jeho právo na pojistné. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, že pojistná událost již nastala. 3. Pojistná smlouva nabývá účinnosti, pokud pojistník ve lhůtě jednoho měsíce od data označeného v pojistné smlouvě jako datum počátku pojištění zaplatí pojistné za první pojistné období, nebo, bylo-li dohodnuto placení ve splátkách, první splátku pojistného. Nabude-li pojistná smlouva účinnosti, vztahuje se pojištění i na dobu od data označeného v pojistné smlouvě jako datum počátku pojištění. Pojistník a pojistitel se mohou ve smlouvě dohodnout jinak. 4. Zaniklo-li společné jmění manželů (dále jen SJM) smrtí nebo prohlášením za mrtvého toho z manželů, který uzavřel smlouvu o pojištění vozidla patřícího do SJM, vstupuje do pojištění na jeho místo pozůstalý manžel nebo manželka, pokud je nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem vozidla. Zaniklo-li SJM jinak, považuje se za toho, kdo uzavřel smlouvu o pojištění vozidla ten z manželů, kterému pojištěné vozidlo připadlo při vypořádání SJM. 5. Všechna ustanovení pojistné smlouvy a povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se týkají pojištěného, se přiměřeně vztahují i na pojistníka a rovněž na osobu, které bylo předmětné vozidlo svěřeno a na všechny osoby, které uplatňují nárok na pojistné plnění. Tyto osoby rovněž odpovídají za plnění předepsaných povinností ke zmírnění škody a povinností směřujících k předcházení a odvrácení škod. Článek 5 Pojistné 1. Pojistné se stanoví podle rozsahu pojištění a ohodnocení rizika na základě pojistné částky s přihlédnutím k dohodnuté spoluúčasti a případným dalším skutečnostem tak, aby bylo umožněno trvalé plnění všech závazků pojistitele (dále jen podmínky rozhodné pro stanovení pojistného ). 2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné považováno za běžné pojistné. 3. Promítnutí vlivu Bonusu (slevy na pojistném) není změnou běžného pojistného ve smyslu ustanovení zákona o pojistné smlouvě. 4. Za zvláště riziková vozidla se stanoví vyšší pojistné. Jako zvláště rizikové je posuzováno užití vozidla zejména jako vozidla s právem přednosti v jízdě, pro přepravu nebezpečného nákladu, určeného k půjčování a k provozování taxislužby (dále jen zvláštní užití vozidla ). Zvláštní užití vozidla musí být výslovně uvedeno 5. Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu, banky nebo provozovatele poštovních služeb, je pojistné uhrazeno připsáním částky na účet pojistitele vedený u peněžního ústavu, banky nebo zaplacením pojistného pojistiteli v hotovosti. 6. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení a upomínací poplatek dle sazebníku poplatků. 7. Pojištění se pro nezaplacení pojistného nepřerušuje. 8. Pojistitel má právo nově upravit výši běžného pojistného na další pojistné období, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro jeho stanovení. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 15 dnů ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím stávajícího pojistného období. 9. Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti podkladů pro výpočet pojistného. Článek 6 Sjednaná spoluúčast Je-li pojištění sjednáno se spoluúčastí, odečítá se její výše při každé pojistné události z pojistného plnění. Je-li výše škody nižší než výše sjednané spoluúčasti, pojistitel neposkytuje pojistné plnění. Článek 7 Zánik pojištění Vedle způsobů stanovených zákonem nebo jinými právními předpisy pojištění zaniká: a) dohodou smluvních stran; v této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků; pojistitel je oprávněn k písemnému návrhu určenému pojistníkovi připojit doložku, že nevyjádří-li se tento účastník do 1 měsíce od doručení, má se za to, že s návrhem pojistitele souhlasí, b) dnem prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo pojištěného nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 5/7 c) dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, d) dnem úmrtí pojištěné fyzické osoby nebo dnem zániku právnické osoby, na jejíž majetek se pojištění vztahuje, e) při zjištění totální škody na pojištěném vozidle dnem, kdy pojistitel skončil šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit; nevznikne-li povinnost pojistitele plnit, zaniká pojištění dnem škodní události, f) v případě odcizení vozidla ke dni vzniku pojistné události; tím je den, kdy pojištěný před zjištěním odcizení vozidlo odstavil. Článek 8 Práva a povinnosti účastníků pojištění 1. Pojistitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob, jakož i o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při likvidaci pojistných událostí. Pojistitel může poskytnout tyto informace jen se souhlasem pojištěného nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. 2. Pojistník je povinen platit pojistné ve stanovené výši a lhůtě. 3. Pojistník a pojištěný jsou povinni písemně oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli všechny změny týkající se skutečností, na které byli při sjednávání pojištění pojistitelem tázáni nebo uvedených v pojistné smlouvě, zejména změnu užití vozidla, změnu vlastnictví k vozidlu či změnu korespondenční adresy. 4. Pojistník nebo pojištěný jsou při uzavírání a v průběhu platnosti pojistné smlouvy povinni umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám prohlídku předmětu pojištění, přezkoumání činnosti instalovaného zabezpečovacího zařízení sloužícího k ochraně předmětu pojištění, předložit na vyžádání k nahlédnutí pojistitelem požadované doklady a umožnit pořízení jejich kopie. 5. Po uzavření pojistné smlouvy nesmí pojistník nebo pojištěný bez souhlasu pojistitele žádným způsobem zvyšovat riziko a nesmí připustit jeho zvýšení třetí osobou. Dozví-li se pojistník nebo pojištěný, že bez jeho vědomí nebo vůle bylo riziko zvýšeno, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit pojistiteli. 6. Dozví-li se pojistitel až po vzniku pojistné události, že na její vznik nebo na zvětšení jejích následků měla vliv podstatná okolnost, která nebyla pojistiteli oznámena nebo kterou nemohl pro nepravdivou nebo neúplnou odpověď při uzavírání pojistné smlouvy zjistit, je pojistitel oprávněn pojistné plnění snížit až na nulovou hodnotu podle toho, jaký vliv měl tento rozpor na vznik pojistné události a na rozsah povinnosti pojistitele plnit. 7. Pojistník a pojištěný je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodě na životě, zdraví, majetku nebo na jiných hodnotách, které by mohly být předmětem pojistného zájmu, zejména pak dodržovat veškeré povinnosti uložené právním řádem ČR, především zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v aktuálním znění. 8. Pojistník a pojištěný je povinen řádně se starat o údržbu pojištěného majetku a udržovat ho ve stavu, který neohrožuje jiné osoby nebo majetek, zejména pak udržovat jej v dobrém technickém stavu dle příslušných právních předpisů, neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí o kterém se dozvěděl a které by mohlo mít vliv na vznik pojistné události. 9. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojištěný při vzniku škodní události zejména povinen: a) zajistit zmírnění škody nebo provést veškerá možná opatření směřující proti zvětšování škody a zajistit odvrácení následných škod a přitom postupovat podle pokynů pojistitele; dále je povinen si tyto pokyny vyžádat, pokud to okolnosti umožňují; b) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody; c) bez zbytečného odkladu poté, co se o škodě dozvěděl, písemně pojistiteli oznámit, že nastala pojistná událost, vyplnit škodní hlášení a předložit doklady, které si pojistitel vyžádá; d) umožnit pojistiteli prozkoumání příčiny a rozsahu škody pro stanovení výše pojistného plnění zejména prohlédnout poškozené vozidlo a umožnit pojistiteli pořídit kopie originálních dokladů, které předložil ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výši;

6 e) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku; oznámit policejním orgánům každou pojistnou událost, která vznikla požárem nebo výbuchem; f) oznámit pojistiteli neprodleně, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno občanskoprávní nebo trestní řízení. 10. Pojištěný je povinen postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí a učinit opatření, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které ve smyslu ustanovení 33 zákona o pojistné smlouvě nebo na jiném právním základě přechází na pojistitele, a to zejména do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl, písemně uplatnit právo na náhradu škody u provozovatelů poskytujících ubytovací služby, provozovatelů garáží, motorestů, autokempinků, hlídaných parkovišť aj., u nichž bylo vozidlo umístěno. Obdobně je pojištěný povinen zabezpečit pro pojistitele zachování nároku pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady předmětu pojištění vůči prodávajícímu v záruční době. 11. Poruší-li pojištěný, byť i z nedbalosti, kteroukoliv z povinností uvedených v těchto pojistných podmínkách nebo některou z povinností sjednaných v pojistné smlouvě, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění. Stejné oprávnění má pojistitel též, pokud v důsledku tohoto porušení je stanoveno nižší pojistné. Vznikla-li z důvodu porušení kterékoliv povinnosti pojištěným, pojistníkem nebo oprávněnou osobou pojistiteli jakákoliv škoda (náklady soudního řízení, náklady správy pojištění apod.) nebo pojistitel zbytečně vynaložil náklady, je osoba, která škodu způsobila nebo vynaložení nákladů vyvolala, povinna tuto škodu nebo náklady v plném rozsahu pojistiteli nahradit. Článek 9 Pojistné plnění 1. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, pokud není ujednáno ve smlouvě jinak. Pojistitel může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí naturálního plnění opravou nebo výměnou věci. 2. Má-li pojištěný při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen DPH), poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené bez DPH. V případech, kdy pojištěný tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve výši vyčíslené včetně DPH. 3. Oprávněná osoba je povinna pojistiteli před výplatou pojistného plnění prokázat, že jí svědčí právo na pojistné plnění. Je-li dědicem poškozeného vozidla stát nebo mu připadne dědictví jako odúmrť, nevzniká mu právo na pojistné plnění. 4. Oprávněná osoba může postoupit pohledávku na pojistné plnění pouze s písemným souhlasem pojistitele. 5. Pojistitel je oprávněn výplatu pojistného plnění, resp. zálohy na pojistné plnění odložit, jestliže: a) existuje pochybnost o oprávněnosti výplaty pojistného plnění pojištěnému a to až do dodání potřebných důkazů; b) orgány činné v trestním řízení zahájily proti pojistníkovi nebo pojištěnému řízení v souvislosti se škodou a to až do skončení tohoto řízení; c) pojistitel neobdržel písemné oznámení škody. 6. J estliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, může pojistitel plnění z pojistné smlouvy odmítnout. 0 Forma právních úkonů 1. Pojistná smlouva a všechny ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu, pokud není v pojistné smlouvě nebo v těchto podmínkách stanoveno jinak. 2. Vyžaduje-li to povaha nebo okolnosti sjednaného pojištění nebo jeho správa, může pojistitel využít alternativních komunikačních prostředků, které dal pojistník nebo pojištěný pojistiteli k dispozici jako kontaktní spojení (pouze fax, ). Nepožádáli adresát sdělení zaslaného prostřednictvím alternativních prostředků ihned po jeho obdržení o písemné potvrzení obsahu, má se za to, že tato forma sdělení je přijata a že plně nahrazuje písemné sdělení. Sdělení podávané jinou formou než písemně, faxem či em, musí být vždy dodatečně učiněno v písemné podobě, jinak je právně nezávazné. 3. Pojistitel je oprávněn využít alternativní komunikační prostředky (telefon, , sms, fax) a písemnou formu pro vzájemnou komunikaci s pojistníkem, pojištěným a oprávněnou osobou v souvislosti se správou pojištění, řešením škodních událostí a nabídkou produktů a služeb pojistitele a spolupracujících obchodních partnerů. Alternativní komunikační prostředky nenahrazují písemnou formu úkonů v případech, kdy písemnou formu vyžaduje zákon nebo pojistná smlouva. 1 Asistenční služby 1. Pojištěný má právo na poskytnutí bezplatných asistenčních služeb. K pojištění motorových vozidel lze sjednat také rozšířené asistenční služby. 2. Rozsah asistenčních služeb, podmínky a způsob čerpání jsou uvedeny v dodatku o asistenčních službách, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy. 2 Doručování 1. Písemnosti zasílá pojistitel na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně pojistiteli oznámenou. Pojistník je povinen pojistiteli sdělit každou změnu korespondenční adresy. Peněžní částky mohou být zasílány pojistitelem na účet, který pojistník nebo oprávněná osoba pojistiteli sdělili. Pojistník, pojištěný a oprávněná osoba zasílají písemnosti do sídla pojistitele a peněžní částky na účty pojistitele, které jim sdělí. Písemnosti se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence, ale lze je doručovat i osobně. 2. Písemnost určená pojistiteli je doručena dnem, kdy pojistitel potvrdí její převzetí. Totéž platí, pokud byla písemnost předána prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele. Peněžní částka určená pojistiteli je doručena dnem připsání této částky na účet pojistitele anebo dnem, ve kterém pojistitel potvrdil příjem peněžní částky v hotovosti. 3. Písemnost pojistitele zaslaná pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě se považuje za doručenou okamžikem prokazatelného převzetí nebo odmítnutí písemnosti, nejpozději však desátý den po prokazatelném odeslání zásilky na korespondenční adresu, i když se adresát o doručení nedozvěděl. 3 Obecné výluky z pojištění Kromě dalších omezení a výluk z pojištění stanovených právními předpisy, pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou nejsou pojištěné ani škody bez ohledu na spolupůsobící příčiny způsobené a) v důsledku jaderné reakce, jaderného záření nebo radioaktivního zamoření, ať přímo nebo nepřímo, b) válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilným jednáním motivovaným politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahem státní nebo úřední moci. 4 Zachraňovací náklady 1. Pojistník má proti pojistiteli právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které pojistník, resp. pojištěný vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události a na náhradu škody, kterou utrpěl v souvislosti s touto činností. 2. Náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů a náhradu škody vyplatí pojistitel ve výši 3 % z vyplaceného pojistného plnění, max. však ve výši Kč pro všechny osoby uplatňující nárok z jedné škodní události. Pokud se pojistitel k tomu písemně zaváže, vyplatí částku vyšší. Výše limitu zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob činí 30% sjednaného limitu pojistného plnění při škodě na zdraví nebo usmrcení. 5 Rozhodné právo Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, ať již bude tento vztah posouzen z jakéhokoli právního titulu. 6 Územní platnost pojištění Pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde na území Evropy v geografickém smyslu s výjimkou Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru a Azorských ostrovů. Při přepravě pojištěného vozidla lodí se pojistná ochrana nepřerušuje, pokud místem nakládky a vykládky vozidla je území Evropy ve smyslu výše uvedeném. V ostatních případech končí pojistná ochrana ukončením nakládky vozidla na území Evropy. Za ukončení nakládky se považuje uvedení pojištěného vozidla do klidového stavu na palubě lodi. 7 Přechod vlastnictví Pokud pojistník nebo oprávněná osoba zjistí po pojistné události nebo po výplatě plnění pojistitele, že se našel ztracený nebo odcizený majetek, kterého se pojistná událost týká, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli. Ujednává se, že na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezeného pojištěného majetku, za který pojistitel poskytl pojistné plnění v důsledku pojistné události na takovém majetku, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Oprávněná osoba je povinna pojistné plnění pojistiteli vrátit po odečtení přiměřených nákladů, které musela vynaložit na opravu poškození vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (smlouva o postoupení pohledávky). 8 Závěrečná ustanovení Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem /7

7 Dodatek o asistenčních službách Dolnorakouská Assistance Asistenční pomoc zabezpečuje služba Dolnorakouská Assistance, kterou můžete kontaktovat telefonicky na lince , ze zahraničí Služby v uvedeném rozsahu Vám poskytujeme jako součást pojistného plnění 24 hodin denně, 365 dní v roce. Osoba oprávněná k čerpání asistenčních služeb Osoba, která oprávněně užívá vozidlo, k němuž bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zpravidla se jedná o pojištěného (vlastníka či provozovatele vozidla). Pro čerpání asistenčních služeb je nezbytné, aby konkrétní pojistná smlouva v sobě zahrnovala nárok na asistenci, resp. aby se týkala vozidla, které je předmětem asistenčních služeb. Předmět platnosti asistenčních služeb Motorová vozidla osobní automobily a lehké užitkové automobily s max. počtem 9 sedadel včetně sedadla řidiče a max. celkovou hmotností kg. Vozidla, která jsou upravena nebo obměněna tak, že nesplňují podmínky pro poskytování standardních asistenčních služeb (např. závodní automobily, vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla určená pro přepravu nebezpečných věcí, historická vozidla, vozidla taxislužby a autopůjčoven), nejsou tímto pojištěním kryta. Pojistná událost Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo odcizení vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy uložené ve vozidle nebo na něm připevněné způsobené havárií, zaviněným jednáním cizí osoby, neoprávněným užíváním vozidla, požárem, výbuchem, živelními událostmi (přímý úder blesku, zřícení skal a zemin, tíha sněhu, lavina, krupobití, vichřice), povodní nebo záplavou. Za zvláštní typ pojistných událostí jsou považovány také následující události: nedostatek paliva, zlomení nebo ztráta klíčů od motorového vozidla, zamčení klíčů ve vozidle, poškození pneumatiky, dotankování nesprávného typu paliva. Kromě dalších omezení a výluk z pojištění stanovených právními předpisy, pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou nejsou pojištěné ani škody způsobené v důsledku jaderné reakce, jaderného záření nebo zamoření, válečných událostí, vzpoury, povstání, jiných hromadných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů nebo zásahem státní či úřední moci. Definice pojistných plnění Silniční asistence oprava na místě Silniční asistence je odstranění poruchy vozidla na vozovce. V těchto případech asistenční služba zajistí opravu vozidla či jeho vyproštění zpět na silnici prostřednictvím svého partnera přímo v místě nehody/ poruchy. Odtažení, uschování vozidla Pokud není možné provést opravu přímo na místě nehody/poruchy, asistenční služba zajistí odtažení vozidla do nejbližšího vhodného servisu nebo do jiného vhodného zařízení. V případě, že cílový autoservis nebo dílna jsou v době nehody/poruchy zavřeny, asistenční služba zajistí bezpečné uložení vozidla až do doby převzetí vozu autoservisem. Asistenční služba zajistí i odtažení a úschovu přívěsu či jiného přípojného návěsu za osobní vozidlo. Limity pojistných plnění Povinné ručení Nehoda ČR Mimo ČR * Stáří vozidla Typ vozidla Osobní do 3,5t Limity celkem Kč 800 EUR Oprava na místě 1 hod + příjezd/odjezd Odtah nejbližší vhodný servis do 50 km Úschova vozidla 3 dny Pokud oprava nad 12 hodin nebo krádež Náhradní doprava vlak I. třída nebo náhradní vozidlo 1 den nebo hotel střední kategorie 1 noc Ztráta klíčů Otevření dveří a výměna zámku Kč 100 EUR Nedostatek paliva Asistence a dovoz paliva na místo Kč 100 EUR Defekt Oprava na místě Kč 100 EUR Záměna paliva Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva Kč 100 EUR Vrak po nehodě Úhrada sešrotování EUR Finanční hotovost Na základě složení zálohy nebo garance 500 EUR Ubytování pro řidiče a ostatní pasažéry V případě krádeže vozidla nebo pokud oprava vozidla potrvá déle než 12 hodin, zajistí asistenční služba ubytování na jednu noc včetně snídaně v hotelu střední kategorie. Asistenční služba dále zařídí přepravu řidiče a pasažérů do daného hotelu. Krytí se nevztahuje k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v případě události na území ČR. Pokračování v cestě, či cesta do místa bydliště Asistenční služba zajistí přepravu řidiče i posádky vozidla vlakem I. třídy v případě krádeže vozidla nebo pokud oprava vozidla potrvá déle než 12 hodin. Doprava je možná buď do místa bydliště nebo do uvažovaného cíle původní cesty. Krytí se nevztahuje k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v případě události na území ČR. Náhradní vozidlo Asistenční služba zařídí přistavení náhradního vozidla stejné kategorie, případně vozidlo v nejbližší kategorii k vozu klienta na dobu jednoho dne v případě krádeže vozidla nebo pokud oprava vozidla potrvá déle než 12 hodin. Krytí se nevztahuje k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v případě události na území ČR. Nedostatek paliva Asistenční služba zařídí dovoz paliva na místo, kde bylo vozidlo řidičem odstaveno. Cena dovezeného paliva bude uhrazena uživatelem vozidla. Defekt Za defekt se považuje jakékoliv poškození pneumatiky, které nedovoluje v pokračování jízdy. V tomto případě zajistí asistenční služba příjezd kvalifikovaného pracovníka a uhradí práci spojenou s odstraněním defektu. Cena náhradních dílu a materiálu bude uhrazena uživatelem vozidla. Záměna paliva Asistenční služba zajistí vyčerpání nádrže a dovoz vhodného paliva. Cena dovezeného paliva bude uhrazena uživatelem vozidla. Odemknutí vozidla V případě uzamčených klíčů ve vozidle či ztráty klíčů zajistí asistenční služba odemknutí vozidla či dovoz náhradních klíčů. Výměna zámků a případná cena součástek a náhradních dílů není hrazena v rámci asistenčního programu. Sešrotování vraku vozidla V případě potřeby zlikvidovat vrak pojištěného vozidla v zahraničí asistenční služba uhradí a zorganizuje sešrotování či jiný typ likvidace dle zákonných požadavků dané země. Finanční hotovost pro případ nouze V případě nouze (vykradení vozidla, úhrada opravy v servisu, složení kauce na policii) v zahraničí, kdy situace neumožňuje pokračování v cestě, zajistí asistenční služba bezplatné doručení hotovosti klientům. Bezplatné doručení hotovosti je podmíněno složením zálohy nebo garance ze strany klienta. Albánie*, Andorra, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá hora*, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island*, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie*, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko*, Řecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko* (+Kosovo*), Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Vatikán, Velká Británie. Pro země označené * jsou asistenční služby omezeny dle místních podmínek. Dolnorakouská pojišťovna, org. složka Tel. : (+420) Fax : (+420) Dolnorakouská Assistance Tel. : Tel. ze zahraničí: /7

8

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pozměňovací

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2005 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb (VPP ČEZ 120628) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění (dále jen pojištění ) asistenčních služeb, které prostřednictvím pojistného

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01) Generali pojišťovna a.s. Generální ředitelství Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácích zvířat Oddíl I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Slavia pojišťovna a. s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, IČ: 60197501,

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY K ÚČTŮM ČESKÉ SPOŘITELNY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY K ÚČTŮM ČESKÉ SPOŘITELNY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY K ÚČTŮM ČESKÉ SPOŘITELNY M-960/07 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění právní ochrany (dále jen pojištění ) se sjednává jako pojištění

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk VPP-PN-AL ze dne 1.12.2012 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO (v2) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX

REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX REKLAMAČNÍ ŘÁD služby IPVOX Článek I. Úvodní ustanovení Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti Informační a bezpečnostní agentura s.r.o., (dále jen poskytovatel ) za vady při poskytování

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové pojištění asistenčních služeb (VPP AS 04/2012)

Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové pojištění asistenčních služeb (VPP AS 04/2012) Všeobecné pojistné podmínky pro skupinové pojištění asistenčních služeb (VPP AS 04/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro skupinové pojištění asistenčních služeb, které sjednává Generali Pojišťovna a.s.,

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více