ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010"

Transkript

1 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č se sídlem: Jankovcova 1566/2b, Praha 7 IČO: DIČ: CZ zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu /0300 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č (dále také jen jako pojistitel ) a Český olympijský výbor, o. s. se sídlem: Benešovská 1925/ 6, Praha 10 IČO: zastoupená: Ing. Jiřím Kejvalem, předsedou ČOV bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 88276/0300 (dále jen pojistník ) (společně též smluvní strany ) Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je kolektivní úrazové pojištění (dále jen Pojistná smlouva ): Článek I. Úvodní ustanovení (1) Práva a povinnosti z této Pojistné smlouvy a z pojištění vzniklého na jejím základě se řídí ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění), Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy a touto Pojistnou smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou pojistné podmínky pro Úrazové pojištění ÚRAZ 2/12 s platností od (dále jen Pojistné podmínky ) (Příloha č. 1). Všechna pojištění sjednaná touto Pojistnou smlouvou jsou obnosová. 1 z 6

2 (2) Pojistník prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s pojistným produktem Úrazové pojištění (dále také Úraz ) a s obsahem Pojistných podmínek k tomuto produktu. Pojistník dále prohlašuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zpracováním a využitím osobních údajů svých a osobních údajů pojištěných osob potřebných k uzavření smlouvy a k plnění závazků z ní vyplývajících. V případě vzniku škodné události prohlašuje, že pojištěné osoby souhlasí se získáním, zpracováním a využitím citlivých údajů o jejich zdravotním stavu a opravňuje všechny dotazované lékaře, ústavy, zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny tyto informace, a to i po jejich smrti, pojistiteli nebo osobám zplnomocněným pojistitelem sdělovat. Souhlasy jsou uděleny ve prospěch Pojišťovny VZP, a.s., a jejich smluvních partnerů v tomto pojištění, a to za účelem plnění závazků vyplývajících ze smlouvy a na dobu její platnosti. (1) Pojištěnými osobami jsou: Článek II. Pojištěné osoby a pojištěné činnosti a) členové sportovních svazů uvedených v příloze č. 2 této pojistné smlouvy, po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce, b) osoby uvedené v bodě 1 a) tohoto článku i v případě, že se činnosti zúčastní v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo mají s příslušným sportovním svazem uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce, c) osoby, které nejsou členy sportovních svazů uvedených v příloze č. 2 po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým ze sportovních svazů, uvedeným v příloze č. 2, (2) Pojištěnými osobami nejsou: a) profesionální sportovci, kteří pojištěnou činnost vykonávají na základě smlouvy o spolupráci či jiné obdobné smlouvy. Z obsahu takto uzavřené smlouvy (nikoli z jejího názvu) je zřejmé, že sportovec výkonem sportovní činnosti získává finanční prostředky od sportovního klubu nebo jiného subjektu, které tvoří jeho převažující zdroj příjmů. b) účastníci činností, které nejsou organizovány některým ze sportovních svazů, uvedeným v příloze č. 2, (3) Nelze poskytnout pojistné plnění současně dle bodu 1 a) a 1 b) tohoto článku. (4) Přibližný počet členů všech sportovních svazů (bez odpočtu duplicitních a vícenásobných členství) je Z toho mládež do 14 let Článek III. Rozsah pojištění a územní platnost (1) Rozsah pojištění sjednaný touto pojistnou smlouvou je následující: 2 z 6

3 a) Pojištěné osoby, které dovršily 18 let v okamžiku vzniku úrazu Pojištění smrti úrazem Pojištění trvalých následků úrazu Pojištění tělesného poškození následkem úrazu pojistná částka Kč příslušný procentní podíl z pojistné částky Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků podle oceňovacích tabulek pojistitele až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky příslušný procentní podíl z pojistné částky Kč b) Pojištěné osoby, které nedovršily 18 let v okamžiku vzniku úrazu Pojištění smrti úrazem Pojištění trvalých následků úrazu Pojištění tělesného poškození následkem úrazu pojistná částka Kč příslušný procentní podíl z pojistné částky Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků podle oceňovacích tabulek pojistitele až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky příslušný procentní podíl z pojistné částky Kč c) Pojištěné osoby uvedené v Čl. II., odst. (1), bod b) Pojištění smrti úrazem Pojištění trvalých následků úrazu Pojištění denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti následkem úrazu pojistná částka Kč příslušný procentní podíl z pojistné částky Kč s progresivním plněním od 25% trvalých následků podle oceňovacích tabulek pojistitele až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky 130 Kč za den za předpokladu, že pracovní neschopnost přesáhne 14 dní včetně (karenční doba), nárok vzniká zpětně od prvního dne (2) Pojištění se sjednává s územní platností na celý svět. Článek IV. Pojistné a způsob jeho platby (1) Roční pojistné činí celkem Kč (třináct milionů osm set tisíc korun českých). 3 z 6

4 (2) Pojistné období je jeden rok a pojistné bude hrazeno čtvrtletně na účet pojistitele číslo /0300 k : každého roku částku Kč, každého roku částku Kč, každého roku částku Kč, každého roku částku Kč. Článek V. Pojistná doba Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem pojištění od Článek VI. Oznámení škodné události (1) Oznámení škodné události předkládá oprávněná osoba, tj. ten, komu v důsledku pojistné události vzniklo právo na pojistné plnění. Specifikace oprávněné osoby je uvedena v Pojistných podmínkách. (2) Vznik škodné události je nutné oznámit pojistiteli prostřednictvím: a) formuláře Oznámení škodné události z úrazového pojištění (Příloha č. 3) v případě škodné události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků v důsledku úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem. Na druhé straně formuláře do Doplňující poznámky je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II.; b) formuláře Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti (Příloha č. 4) v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti. Na druhou stranu formuláře pod Požadovaná dokumentace je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. (3) K Oznámení škodné události je nutné předložit veškeré potřebné doklady dle pojistných podmínek. Pojistitel posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodné události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření. (4) Oznámení škodné události se zasílá na adresu sídla pojistitele: Pojišťovna VZP, a.s. Odbor likvidace pojistných události Jankovcova 1566/2b Praha 7 4 z 6

5 Článek VII. Práva a povinnosti smluvních stran (1) Pojistitel se zavazuje: a) nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti pojistné smlouvy ustanovit pro pojistníka osobu, která bude vykovávat správu pojištění a likvidaci pojistných událostí (dále jen Správce ) v rozsahu následujících činností: - správu pojistné smlouvy v souladu s jejími podmínkami, - vyřizování likvidací pojistných událostí v souladu s pojistnou smlouvou a závaznou metodikou, - zajištění dodržování metodiky postupu hlášení škodných událostí a likvidace pojistných událostí, - komunikaci mezi pojistitelem, pojištěnými a pojistníkem, - řešení oprávněných požadavků pojistníka či pojištěných, - sdílení informací o všech záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb pojistitelem, - kontrolu dodržování pravidel, b) oznámit jméno či obchodní název Správce pojistníkovi, uvést právní vztah, na jehož základě bude tuto činnost vykonávat a poskytnout informace dokládající jeho dostatečnou kvalifikaci pro výkon Správce dle bodu 1 a) tohoto článku, c) změnit Správce formou písemného oznámení zaslaného pojistníkovi, a to za podmínky předchozího písemného souhlasu pojistníka s provedením této změny. Pojistník není oprávněn udělení souhlasu bezdůvodně odmítnout nebo zdržovat. Pojistník je však oprávněn udělení souhlasu odmítnout pokud mu nebudou předem doloženy skutečnosti dle bodu 1b) tohoto článku. d) zajistit vybavení pojistníka všemi potřebnými dokumenty a tiskopisy (Příloha č. 1, Příloha č. 3 a Příloha č. 4) e) poskytnout potřebnou součinnost ve všech věcech týkajících se této Pojistné smlouvy. (2) Pojistník se zavazuje: a) seznámit pojištěné s Pojistnou smlouvou včetně všech jejích součástí, b) zaplatit řádně a včas pojistné, c) informovat pojistitele o případných změnách týkajících se této Pojistné smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, d) v případě škodné události předat pojištěnému formulář o oznámení škodné události (Příloha č. 3 a Příloha č. 4) a poskytnout mu součinnost pro uplatnění nároku na pojistné plnění, (3) Pojistník je oprávněn: a) minimálně jednou po dobu trvání pojistné smlouvy písemně bez udání důvodů odmítnout stanoveného Správce, přičemž pojistitel je v takovém případě povinen nejpozději do 14 dnů po doručení takovéhoto oznámení (odmítnutí) nahradit tuto osobu jinou kvalifikovanou osobou, b) v případě, že Správce nebude řádně plnit povinnosti dle Článku VII., odst. (1), bod a), požadovat po pojistiteli odvolání a nahrazení daného Správce novým s odpovídající kvalifikací, 5 z 6

6 c) poskytnout kopii Pojistné smlouvy sportovním svazům uvedeným v příloze č. 2, (4) Náklady na činnost správce jsou zahrnuty v ceně pojištění (pojistném). (5) Pojistitel se zavazuje sjednat pro sportovní svazy, které o to projeví zájem, za zvýhodněných podmínek pojištění léčebných výloh v zahraničí, sjednat pro sportovní svazy, které o to projeví zájem, za zvýhodněných podmínek další úrazové pojištění podle individuálně dohodnutých podmínek mezi jednotlivými sportovními svazy a pojistitelem. Článek VIII. Závěrečná ujednání (1) Pojistnou smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 6 měsíců ke konci ročního pojistného období, přičemž výpověď musí prokazatelně doručit druhé smluvní straně nejpozději do příslušného pojistného roku. (2) Tuto Pojistnou smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných, číslovaných dodatků. (3) Tato Pojistná smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s charakterem originálu, přičemž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran. Seznam příloh: Příloha č. 1 Pojistné podmínky pro Úrazové pojištění ÚRAZ 2/12 s platností od Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Seznam sportovních klubů Oznámení škodné události z úrazového pojištění Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti Informační list V Praze dne.. V Praze dne Za Pojišťovnu VZP, a.s. za Český olympijský výbor, o. s., Robert Kareš, výkonný ředitel Ing. Jiří Kejval, předseda 6 z 6

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ číslo smlouvy pojistitele 3556000355 číslo smlouvy pojistníka S/2010/01595

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ číslo smlouvy pojistitele 3556000355 číslo smlouvy pojistníka S/2010/01595 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ číslo smlouvy pojistitele 3556000355 číslo smlouvy pojistníka S/2010/01595 UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti.

Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný. Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. Pojištění schopnosti splácet úvěr Expres Business nezajištěný Tak to už páníček nebude mít fakt žádný starosti. OBSAH Hledáte financování svých plánů a investic, ale obáváte se, že nebudete moci pravidelně

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0474918139 Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007

CFU 1/2007. RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 CFU 1/2007 RÁMCOVÁ SMLOUVA POJISTKA č. CFU 1/2007 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CFU 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ: 25139886 DIČ:

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET A) POJIŠTĚNÍ KARET DEBIT MASTERCARD/MAXKARTA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Informace k pojištění debetních karet Debit MasterCard/Maxkarta (dále jen Informace ) jsou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více