Zápis ze sedmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze sedmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)"

Transkript

1 (OK) Datum: 4. září 2014, 13:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Předseda zahájil sedmé jednání OK a poděkoval členům OK za jejich dosavadní práci (i během letních měsíců). Dále představil návrh programu jednání. Žádné připomínky k návrhu programu nezazněly. Program tak byl přijat v této podobě: 1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání. 2. Informace o přípravě podkladu k ukončení důchodového spoření pro vládu a o proběhlých jednáních Potůček. 3. Zpráva o jednání 2. pracovního týmu Důchodový věk a valorizace důchodů Kučera. 4. Zpráva o jednání 1. pracovního týmu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Samek. 5. Zpráva o jednání 3. pracovního týmu Systémové analýzy, zásluhovost a transfery Hampl. 6. Uspořádání pracovní konference Potůček. 7. Rekapitulace úkolů a termínů Potůček. 8. Různé. Ad 1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání Zápis z minulého jednání byl odsouhlasen. Ad 2. Informace o přípravě podkladu k ukončení důchodového spoření pro vládu a o proběhlých jednáních Předseda informoval, že komisí schválený návrh na způsob ukončení II. pilíře byl cestou aparátu MPSV zaslán ministrovi Babišovi. p. Pros informoval, že materiál byl na projednán za účasti ministra Babiše. Dospěli k názoru, že vládě ČR by mělo materiál předložit MPSV, protože práce Odborné komise pro důchodovou reformu je organizačně zajištěna při MPSV. Předseda doplnil, že paní ministryně Marksová na jednání tripartity potvrdila, že návrh OK vládě předloží. Dále zrekapituloval proběhlá jednání. Informoval, že s pracovníky MPSV bylo domluveno, že pokud z diskusí v rámci jednání OK a pracovních týmů bude formulován nárok na složky ministerstva, nárok bude formulován ve formě úkolu na konci zápisu. Zadání úkolů budou upřesněna na následné pracovní schůzce, na níž se pracovníci odboru 7 a relevantní členové OK domluví (písemně či ústně) na podrobném zadání. Dále informoval, že společnost FPG projevila zájem o spolupráci s OK a vyzval přítomného p. Novotného, aby jménem FPG představil jejich nabídku. p. Novotný přítomné informoval, že FPG bude již počtvrté pořádat investiční summit MoneyExpo (v listopadu), který je určen lidem, kteří se aktivně starají o své peníze, velkým tématem tak jsou i možnosti zajištění na stáří. Letos se pořadatelé chtějí věnovat zejména tématu I. a III. pilíř vs. dlouhodobé investice. Diskutovány budou dopady reformy v Polsku. Pořadatelé by uvítali účast zástupců OK (formou přednášky či diskuse) a nabízejí možnost setkat se s těmi, kterých se změny v důchodovém systému dotknou (návštěvníky summitu jsou zejména mladí lidé let /viz nabídka v příloze tohoto zápisu/. Ze summitu bude pořízen video záznam (přenášený i online). 1

2 Předseda uvedl, že jedním z implicitních cílů OK je i posilování sociální gramotnosti občanů, tedy aby lidé lépe rozuměli důchodovému a sociálnímu systému. Právě spolupráce s FPG by mohla ke zlepšení sociální gramotnosti přispět. Ad 3. Zpráva o jednání 2. pracovního týmu Důchodový věk a valorizace důchodů p. Kučera informoval, že PT2 se dnes setkal již pošesté. V rámci široké diskuse ohledně stanovení hranice důchodového věku bylo konstatováno, že současné nastavení posunu hranice důchodového věku není třeba upravovat, protože odpovídá vývoji úmrtnosti. Na dnešním jednání však pracovní tým dospěl k názoru, že se znovu vrátí k původnímu návrhu MPSV, který obsahoval požadavek na vytvoření kontrolního mechanismu, který by průběžně revidoval nastavení důchodového věku ve vztahu k měnícím se parametrům. Členové PT2 se domluvili, že se vrátí k této ideji, protože prevence je lepší než dodatečné hašení požáru. PT2 si tak vytkla za cíl formulovat obecné principy nastavování důchodového věku. Kromě toho bude jednat o možném dlouhodobém výzkumu orientovaném na důchody. p. Špidla podpořil ideu zavedení mechanismu zpětné vazby. Zmínil, že ve Francii existuje tzv. vysoká autorita, která sleduje vývoj důchodového systému, formuluje stanoviska a navrhuje další postupy. Navrhl, že prostuduje podkladové materiály, které k institutu vysoké autority nashromáždil, a na příštím jednání informuje členy OK o svých poznatcích. p. Juřička připomněl demografická data, která rozesílal členům OK. Vyjádřil názor, že věk odchodu do důchodu by měl být posouván. Uvedl, že je třeba pravidelně sledovat vývoj demografické situace. Upozornil, že pokud by se věk odchodu do důchodu zafixoval na 65 letech, v roce 2050 tu bude 55 % důchodců. p. Fiala uvedl, že 55 % nezní reálně, nejspíš půjde o seniory a děti dohromady, přičemž seniorů 65+ bude podle prognóz kolem 33 %. Zmínil, že dosavadní zvyšování hranice odchodu do důchodu se projevuje stabilizačně co do poměru pracující senioři. Tempo zvyšování se tak zatím jeví jako optimální. p. Špidla upozornil, že příliš ulpíváme na demografii. Do systému vstupují i další parametry, tedy důsledek demografického vývoje není mechanický. p. Kučera uvedl, že v rámci výzkumu bude k tématu přistupováno z širší perspektivy. Vyjádřil názor, že stanovení stropu u věku odchodu do důchodu je zatím předčasné. Pokud se bude jednou stanovovat, nebude nižší než 65 let, k nimž se dostaneme až za 20 let. Ke zvážení zůstává, zda neurychlit prodlužování důchodového věku u žen. K takovému kroku by nyní byla příhodná doba, protože by šlo o generace, které v 70. letech přecházely k delší, tj. dvouleté mateřské dovolené. Předseda vyzval představitele politických stran, aby na jednáních OK vyjadřovali svá stanoviska a přispěli názorem, zda jsou zde navrhovaná opatření z jejich hlediska politicky průchodná. Vyjádřil názor, že na odborné půdě je vhodné diskutovat více variant, než se dopracujeme ke konsensuálnímu návrhu. p. Fiala doplnil, že od zastropování důchodového věku nebylo na půdě PT2 úplně upuštěno, šlo by ale spíše o dynamický strop - podmíněn očekávanými průměrnými dvaceti lety v důchodu. p. Hutař upozornil, že není možné přeceňovat demografii, protože doba pojištění je důležitějším faktorem než věk. Doba pojištění bude stále výrazněji ovlivňovat důchodové nároky. Nárůst seniorů tak nebude muset znamenat stejný nárůst důchodců. 2

3 Předseda se dotázal p. Kučery, zda jsou do výpočtů PT2 zahrnovány započítávané doby. p. Kučera uvedl, že nejsou. Upozornil však, že odvody jsou relevantní pouze v kontextu izolovaného důchodového podsystému, ale nejsou relevantní z hlediska celého systému. Pokud naroste počet seniorů, kteří nebudou mít nárok na důchod, budou místo něj odčerpávat sociální dávky. Růst počtu seniorů tak bude znamenat výdaje tak jako tak. p. Juříček uvedl, že bychom měli důchodovou reformu založit na faktech. Varoval, že zahrnutí příliš velkého počtu proměnných k ničemu nepovede. Doporučil porovnat objem peněz, který je určen na důchody (pro letošní rok 305 mld. Kč), s počtem důchodců a vypočítat paušální řešení pro každého (s regresivní křivkou). Pak bychom měli mít představu o tom, kolik je možné na důchodech rozdělit. Dále doporučil položit si otázku, jakým způsobem podpořit III. pilíř, který by měl odrážet zásluhovost a ve kterém by si měli spořit ti bohatší. Mělo by jít o vyrovnaný, udržitelný a snadno propočítatelný systém například předem říci, že každý dostane základní důchod a pokud chce víc, musí si spořit. K podobnému systému se přibližujeme, ale příliš komplikovanou cestou. Doporučil promyslet možnost, že spořit by mohli už i rodiče dětem (od jejich narození). Předseda upozornil, že takový návrh překračuje logiku dosavadního vývoje důchodového systému. Návrhy strukturálních změn systému by měly být diskutovány na listopadové pracovní konferenci. p. Dolejš uvedl, že KSČM má problém s nekonečným prodlužováním věku odchodu do důchodu. Upozornil na vysokou nezaměstnanost osob ve středním věku a vysokou morbiditu seniorů. Zároveň však připustil, že pokud do současného nastavení prodlužování důchodového věku bude zabudován mechanismus zpětné vazby, bude to pro KSČM přijatelné. Vyjádřil souhlas také s myšlenkou dynamického stropu. p. Pernes doplnil úvahu p. Hutaře a upozornil, že v loňském roce již došlo k poklesu příjemců starobních penzí, a očekává, že tento trend se bude prohlubovat. p. Hampl upozornil na nepřesnost pojmu deficit důchodového systému a na rozšířený mýtus, že I. pilíř může být financován pouze z pojistných odvodů. Uvedl, že je možné hovořit i o dalších zdrojích systému (část důchodů může být přímo placena z daní, což je běžné v řadě evropských zemí). Upozornil, že je zde celá řada věcí, které je třeba chápat komplexněji v kontextu zaměstnanosti, rodinné politiky, daňové politiky aj. Přičemž samotná nezaměstnanost působí nejen důchodovému systému, ale i celkovým veřejným rozpočtům významné ztráty. Předseda konstatoval, že podporu většiny členů komise nemá ani zachování současné situace zvyšování důchodového věku, ani jeho zastropování. Doporučil hledat takové řešení, aby lidé měli záruku, že jejich vláda bude na základě vývoje sociální a ekonomické situace odpovědně zvažovat s jakou průměrnou dobou života v důchodu mohou počítat. Zmínil, že na Slovensku mají plně automatizovaný algoritmus stanovování odchodu do důchodu. Poprosil p. Kučeru, aby na jednání PT2 bylo vyjasněno, jakým způsobem by měla být prováděna zpětná vazba (automaticky či poloautomaticky). p. Kučera vyjádřil názor, že by mělo jít o automatickou zpětnou vazbu, protože jde o záležitost, kterou je možné stanovit objektivně a není nutné, aby do toho zasahovala politická sféra. Upozornil, že v současnosti nejsme schopni se odpovědně domluvit na parametrech. Zmíněných 20 let bylo navrženo ad hoc. Tuto cifru je třeba zdůvodnit. p. Špidla zareagoval s tím, že důchodový systém je součástí hodnotového systému, tedy není možné mít pouze automatickou zpětnou vazbu. 3

4 p. Kasal vyjádřil svůj nesouhlas s p. Špidlou. Uvedl, že rozhodování o důchodovém věku je pro politiky velmi nepopulární, automatické nastavení by pro ně tedy mohlo být komfortní. Ad 4. Zpráva o jednání 1. pracovního týmu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře p. Samek informoval o práci PT1. Uvedl, že první úkol, tj. návrh způsobu rušení II. pilíře, byl již úspěšně splněn. Nyní se PT1 zabývá možnostmi zatraktivnění III. pilíře a diskutuje návrhy. Dále budou diskutovány návrhy APS, prof. Vostatka a sociálních partnerů. Následovat bude posouzení efektivnosti III. pilíře z hlediska jeho státní podpory. Informoval, že PT1 má od ČSÚ k dispozici data o vydáních a spotřebě domácností z hlediska statistiky rodinných účtů za rok 2012 a Na jednáních PT1 byl v této souvislosti diskutován potenciál domácností a jejich schopnost si spořit. Na základě tematických rychlých průzkumů se zdá, že zhruba polovina domácností není schopna vytvářet žádné úspory a hrozí jim zadlužení. Připomněl, že všechny podklady práce PT1 lze nalézt na webových stránkách OK. Předseda uvedl, že existují dvě možné koncepce podpory III. pilíře. Jedna koncepce je založena na principu, že čím více si člověk spoří, tím více mu stát přispěje. Druhá koncepce vychází z přesvědčení, že je třeba motivovat k účasti na III. pilíři nízkopříjmové skupiny více. Doporučil tyto dvě koncepce v rámci práce PT1 diskutovat. Dále doporučil diskutovat, zda má mít státní podpora formu fixních částek, zda má jít o procentní částku ve vztahu k příjmu, či zda lze uvažovat kombinaci obou přístupů. p. Juříček doporučil, aby v I. pilíři byl primárně uplatňován princip solidarity a ve III. pilíři pak princip zásluhovosti, tedy III. pilíř by měl být spíše progresivní. Vyjádřil názor, že zaměstnanecké příspěvky by neměly být povinné, ale raději dobrovolné (protože jde v podstatě o dodatečné zdanění práce). Předseda upozornil, že Ústavní soud nedávno naopak pověřil zákonodárce posílit ekvivalenci I. pilíře, což se také stalo v rámci takzvané malé důchodové reformy. p. Hampl vyjádřil názor, že je třeba v rámci zásluhovosti také zohlednit náklady rodin na péči o děti. Vstupem do I. pilíře není pouze pojistné, ale zásadním způsobem také investice do budoucích plátců daní a pojistných odvodů. Upozornil, že současné odvody žádným způsobem neovlivní výši budoucích důchodů, protože jsou použity pro výplatu současných důchodů. Současná podpora III. pilíře je určena zejména těm, kteří si mohou spořit více, a naopak nepomáhá rodinám s dětmi, které si zpravidla mnoho spořit nemohou, protože své příjmy investují převážně do péče o děti. Doporučil uplatnit princip solidarity i v případě III. pilíře (třeba formou speciálních spořících produktů s bonusy pro rodiny s dětmi). Předseda doporučil založit úvahy o budoucnosti III. pilíře na stanovení proporce uplatnění kritérií solidarity a zásluhovosti. p. Špidla uvedl, že Beveridgeův sytém flat rate vždy znamená, že značná část důchodců se ocitne v chudobě. Doporučil na III. pilíř nahlížet jako na běžný systém životního pojištění, který nemusí být státem podporován. Upozornil, že nemusíme uvažovat pouze o posílení III. pilíře, ale také o jeho omezení s tím, že jeho funkce je možné převést do I. pilíře (NDC systém). p. Juřička upozornil, že pro systém je zásadní, aby si obyčejní lidé dokázali spočítat, jaký budou mít důchod, protože když si to spočítají, budou se dle toho chovat. p. Vostatek doporučil vycházet ze současné podoby důchodového systému, který je ze 2/3 tvořen rovným důchodem a z 1/3 je tvořen pojištěním. Uvedl, že je politicky legitimní požadovat zvýšení zásluhovosti odvozené od výdělku, legitimní je ale i požadavek na zvýšení solidarity. V obou případech by považoval za vysoce racionální rozdělit I. pilíř na dva, protože v současnosti obsahuje zmíněné dvě 4

5 složky shrnuté v tzv. důchodovém pojištění. Vyjádřil názor, že v našem prostředí bude I. pilíř vždy tím primárním, tedy III. pilíř by se mu měl přizpůsobovat. Uvedl, že zohlednění dětí v důchodovém systému je pouze korekcí základní koncepce systému. Doporučil využívat daňových odpočtů a zavést zdanění všech dávek. p. Nacher upozornil, že ČR má nejvíce solidární a nejméně zásluhový důchodový systém. Ten, kdo pobírá 50 % průměrného výdělku, má 80% důchod; kdo pobírá 150 % průměrného výdělku, má pouze 37% důchod. Nivelizace důchodu je tak u nás nejvyšší ze zemí OECD. Vyjádřil proto názor, že by se mělo více debatovat o zásluhovosti. p. Samek upozornil, že diskuse o zásluhovosti spadá pod PT3. Zareagoval na p. Nachera s tím, že český I. pilíř úspěšně řeší potenciální problém chudoby seniorů. Uvedl, že má smysl dělat pouze to, co je reálné, tj. politicky průchodné. Další varianty není třeba vymýšlet. Vyjádřil názor, že je přirozené, že ve III. pilíři budou nízkopříjmové rodiny spořit méně - pro ně je I. pilíř. p. Bezděk upozornil, že OK nemůže jít nad rámec svého mandátu. Připomněl, že v Mandátu OK je ukotven cíl: změny parametrů doplňkových důchodových systémů s cílem motivovat k vytváření dlouhodobých úspor na stáří. p. Juříček vyjádřil názor, že stát by měl přestat dotovat I. pilíř, který je v současnosti nespočitatelný. Předseda uvedl, že je pravda, že fond sociálního pojištění je cca posledních pět let v deficitu. Doporučil v této souvislosti diskutovat další zdroje důchodového systému. p. Fiala upozornil, že u III. pilíře neexistuje 100% garance zhodnocení (s přihlédnutím k inflaci) ani jistota odpovídající valorizace vyplácené doživotní penze. p. Samek vyjádřil názor, že jedinou zásadní jistotou důchodového systému je jeho nejistota. Ad 5. Zpráva o jednání 3. pracovního týmu Systémové analýzy, zásluhovost a transfery p. Hampl informoval o činnosti PT3. Uvedl, že je dokončována metodika, která mapuje a vyčísluje transfery mezi rodinou a společností. Zmínil, že je třeba v důchodovém systému zohlednit nákladnost péče o děti (včetně ušlých příležitostí rodičů) a spravedlivě zohlednit všechny vstupy do systému. Doporučil dát rodinám jasný signál, že je stát nenechá na holičkách. Zmínil, že důležité je odlehčit rodinám hlavně v době, kdy vychovávají děti, nikoliv pouze až v důchodu. Dále prezentoval seznam formulovaných možných opatření (viz podklady PT3). Poprosil zástupce politických stran, aby se k jednotlivým opatřením vyjádřili, aby bylo možné při vyhodnocování variant zohlednit jejich politickou podporu. p. Bezděk se dotázal, na základě čeho byla formulována konkrétní opatření. Tezi, že rodiny jsou znevýhodněny, označil za hypotézu, kterou je třeba otestovat. Vyjádřil své pochyby, že se podařilo tuto hypotézu verifikovat. Upozornil, že oproti původní metodice vypadla celá oblast daně z přidané hodnoty a výdaje na zdravotnictví a vzdělání. Uvedl, že mu není jasné, proč se metodika takto upravovala, když daň z přidané hodnoty je fiskálně nejvýznamnější a taktéž výdaje na veřejné zdravotnictví a školství jsou velkou oblastí. Doporučil proto důsledně zdůvodnit změny v metodice oproti původnímu modelu MPSV. Uvedl, že řada opatření předpokládá, že když se nám podaří zlepšit situaci rodin, bude to mít za následek trvalé zvýšení porodnosti. Je zde tedy předpoklad, že existuje kauzalita mezi ekonomickou situací rodin a dlouhodobou natalitou. Následně vyjádřil svou pochybnost o platnosti tohoto předpokladu. 5

6 p. Hampl odpověděl, že metodika je založena primárně na srovnání příjmů a výdajů bezdětných a rodin s dětmi výdaje státu na zdravotnictví a vzdělání obdržel každý občan a v tomto smyslu do metodiky zahrnuty jsou. Pro ukazatele porovnávající rodičovský pár s bezdětným párem nejsou náklady na vzdělání a zdravotní služby dětí relevantní, protože je neobdrží rodiče, ale ve formě naturálních služeb přímo děti. Z hlediska zachování konzistence celého cyklu investice do lidského kapitálu si musíme uvědomit, že pokud bychom chtěli do metodiky příslušného ukazatele započítat i vzdělání dětí a zdravotní náklady na děti, museli bychom logicky zohlednit i jejich budoucí přínos do systému v podobě odvodů daní a zdravotního a sociálního pojištění a to by byl zase jiný ukazatel. Co se týče DPH, je situace jiná, protože v modelu je vázána spotřeba na všechny příjmy rodiny a DPH tak nepřináší významnou změnu situace. Se započítáním DPH v modelu se do budoucna počítá, ale je nejprve potřeba k tou účelu provést větší metodickou analýzu. p. Bezděk odvětil, že fiskální význam DPH a státních výdajů na zdravotnictví a vzdělání je značný, protože je možné, že kdyby se transfery počítaly podle původního modelu MPSV, výsledky by mohly mít opačné znaménko. Zdůraznil, že stát (tj. všichni daňoví poplatníci) významně investuje do dětí skrze vzdělání a zdravotnictví. p. Hampl vysvětlil, že v takovém případě by se jednalo o jiný ukazatel a pro úplnost by do výpočtu musel být zahrnut i výnos z těchto dětí v podobě odvodů daní a pojistného státu. Přislíbil zároveň, že ve výstupech pracovního týmu budou tyto metodické důvody podrobně popsány. Zároveň upozornil na skutečnost, že nevýhodné postavení rodin s dětmi již bylo mnohokráte v odborné literatuře publikováno a je zmiňováno i v oficiálních dokumentech MPSV. Proto samotné zmapování a vyčíslení transferů mezi rodinou a společností je sice důležitým metodickým výstupem, který patrně bude zasluhovat další už spíše výzkumné práce. Zásluhovost rodin s dětmi na fungování průběžného důchodového systému je ale nesporná a proto bez ohledu na postup prací v metodice vyčíslení transferů nic nebrání tomu, aby komise v souladu s mandátem diskutovala o jednotlivých navržených opatření v této oblasti. Proto následně poprosil zástupce politických stran, aby se k jednotlivým opatřením v rámci diskuse vyjádřili. p. Kasal podpořil návrh opatření společné zdanění a pojištění manželů, které označil za důležitý prorodinný signál. Vyjádřil názor, že převládá představa, že zásluhovost nelze vyjádřit pouze ekonomickou aktivitou. Doporučil zredukovat počet navrhovaných opatření, aby se příliš neštěpila energie členů PT3. Zásluhovost při péči o děti doporučil postihnout už v době, kdy rodiče děti vychovávají a odvádějí sociální pojištění. Formuloval návrh na zohlednění počtu dětí ve výši sociálních odvodů jednodětní by odváděli tolik, co nyní; bezdětní více než dnes; lidé se dvěma a více dětmi méně než dnes. Varoval před zvažovanými asignacemi, protože s ohledem na prodlužování délky dožití se můžeme dostat do situace, že by děti i rodiče byli souběžně v důchodovém věku. p. Špidla vyjádřil názor, že ocenění rodin by se mělo odehrávat mimo důchodový systém (s výjimkou náhradních dob). Doporučil inspirovat se pronatalitní rodinnou politikou Francie. Upozornil, že snaha stabilizovat důchodový systém je krajně složitá a nejistá. Zdroje pro jeho vyrovnání je vhodnější hledat ve vzrůstajícím trendu migrace nežli ve snahách o změnu reprodukčního chování. Vyjádřil názor, že do dětí neinvestuje pouze rodina, ale také bezdětní, kteří se podíleli na financování jejich vzdělání, a tedy mají také nárok na jejich výnosech. Ad 6. Uspořádání pracovní konference Předseda informoval o přípravách pracovní konference, plánované na Uvedl, že konference by měla poskytnout prostor pro komunikaci mezi pracovními týmy a pro komplexnější představy o vývoji důchodového sytému. Přednostně se budou moci konference zúčastnit členové a spolupracovníci OK, vítáni však budou i další zájemci. Představil rámcový program konference: dopoledne by zazněly zásadnější příspěvky (jakým směrem by se měl důchodový systém vyvíjet v následujících cca dvaceti 6

7 letech), odpoledne by pak měly proběhnout paralelně tři diskuse na půdě jednotlivých pracovních týmů. Nevyloučil možnost, že by byla uspořádána i závěrečná panelová diskuse. p. Juříček vyjádřil názor, že rodina by měla být podporována mimo důchodový systém. Při naplňování stanovených cílů doporučil vytknout si několik možných cest. Předseda se vyslovil pro podporu rodin více způsoby, včetně důchodového systému. Vyzval vedoucí pracovních týmů ke společné schůzce a ukončil jednání. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ad 7. Rekapitulace úkolů a termínů Shrnutí úkolů: P. Špidla předloží na příštím jednání OK podklady k fungování vysoké autority sledující vývoj důchodového systému ve Francii. Termíny dalších setkání pracovních týmů (MPSV, Podskalská 19, č. 405): 18. září 2014 od 09:00 PT2 18. září 2014 od 13:00 PT3 18. září 2014 od 15:00 PT1 Termín jednání pracovní konference OK: 13. listopadu 2014 od 8:30 do 18:00 Termíny dalších jednání OK (MPSV, Klub v přízemí budovy): 23. října 2014 od 13:00 - všichni členové odborné komise 11. prosince 2014 od 13:00 - všichni členové odborné komise Zapsala: Petra A. Beránková Vidoval: Martin Potůček 7

8 Seznam přítomných Jméno Petra A. Beránková Vladimír Bezděk Jiří Biskup Jiří Dolejš Tomáš Fiala Michal Franěk Otakar Hampl Markéta Havelková Jiří Šatava Pavel Hollmann Jana Hnyková Jan Hutař Miroslav Jára Pavel Juříček Aneta Karlíková Jan Kasal Filip Král Irena Kubátová Tomáš Kučera Radmila Malá Radka Maxová Daniel Münich Patrik Nacher Tomáš Novotný Marie Oujezdská Zdeněk Pernes Martin Potůček Martin Pros Markéta Ročejdlová Vít Samek Roman Sklenák Zdeňka Srnová Radovan Svoboda Jiří Šatava Jan Škorpík Vladimír Špidla Martin Štěpánek Terezie Štyglerová Jaroslav Šulc Jitka Vítková Jaroslav Vostatek Kryštof Zrcek Instituce Sekretariát OK APS MPSV KSČM VŠE MZe Sekretariát OK ČNB ÚSVIT NRZP ČR ASO SP ČR KDU-ČSL ČAP PřF UK ANO CERGE-EI Bankovní poplatky.com FPG NCPR RSČR Předseda OK Sekretariát OK ČMKOS ČSSD MPSV Sekretariát OK CERGE-EI MPSV ÚV MPSV ČSÚ ČMKOS KZPS VŠFS ČSSZ 8

9 Ad 8. Různé Nabídka na spolupráci s Odbornou komisí pro důchodovou reformu od FPG FPG je mj. organizátorem největšího investičního summitu ve střední Evropě MoneyExpo - který je určen všem, kteří se aktivně starají o své peníze. Letos v listopadu se uskuteční již 4. ročník. Díky tomu máme široký návštěvnický okruh včetně několikatisícových databází. Většina našich návštěvníků je ve věku let, tedy ti, kteří v současné době neví jak se ke státní či soukromé penzi postavit. Na loňském ročníku investičního summitu MoneyExpo, jsme dlouhodobé investici, jakou zajištění penze bezesporu je, věnovali celý nedělní program. Představili jsme penzijní reformu formou přednášek a debaty, které se účastnili tvůrci (Radek Urban), zástupci penzijních společností (Pavel Jirák), společností, které se druhého pilíře neúčastnily (Jan Kabelka), dále odborníci z akademické sféry (Jiří Šatava) a distributoři. Měli jsme obavy, jak bude téma přijato, ale debata a následné otázky z publika měly u návštěvníků velký ohlas. Na letošním ročníku se budeme tématu penzí formou I. a III. pilíře vs. dlouhodobé investice opět kriticky zabývat, a to formou přednášek i diskuzí. Uvítáme účast zástupců Odborné komise a nabízíme možnost setkat se se zástupci těch, kterých se rozhodnutí dotkne. A to formou přednášky o stavu práce či výsledcích OK i formou diskuze u kulatého stolu a nad dotazy z publika. Využijeme také naše polské kontakty a přiblížíme, jak proběhlo rušení soukromého pojištění v Polsku a hlavně jaké dopady to mělo na investiční příležitosti, např. Varšavskou burzu. Velkou novinkou, která by měla Odbornou komisi zajímat, je interaktivní on-line přenos celé konference a následný záznam z ní. O přenos předběžně projevily zájem distribuční společnosti, které program summitu nabídnou svým pracovníkům v rámci vzdělávání. Proč s námi spolupracovat? Jsme nezávislí a nestranní, nepřinášíme řešení, ale cesty a způsoby jak ho dosáhnout. Vypracoval: Tomáš Novotný, člen představenstva FPG a.s. Financial Progress Group a.s. Durychova 101/66, Praha

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 27. listopadu 2014, 12:00 Místo: budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání)

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání) Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání) Valorizace penzí a důchodový věk Datum: 6. listopadu 2014, 10:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Přítomni:

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Návrh důchodové reformy ANO Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) Working Paper 3/15 červenec 2015 Předmluva

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ Přepis debaty ČSSD k důchodové reformě DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ ze dne 11. prosince 2010 Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní panelové diskusi, kterou

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Mechanismus určování důchodového věku podklad

Mechanismus určování důchodového věku podklad Mechanismus určování důchodového věku podklad Materiál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Anotace Zajištění stability důchodového systému, resp. jeho dlouhodobé udržitelnosti, je jednou z velkých

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) I. DÍL VP č. 25 Praha 2000 2 Stanoviska a názory v této studii jsou názory autora a nemusí nutně odpovídat

Více

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 Studie 4/2012 Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 4.10. 2012 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA Shrnutí Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více