Zápis ze sedmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze sedmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)"

Transkript

1 (OK) Datum: 4. září 2014, 13:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Předseda zahájil sedmé jednání OK a poděkoval členům OK za jejich dosavadní práci (i během letních měsíců). Dále představil návrh programu jednání. Žádné připomínky k návrhu programu nezazněly. Program tak byl přijat v této podobě: 1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání. 2. Informace o přípravě podkladu k ukončení důchodového spoření pro vládu a o proběhlých jednáních Potůček. 3. Zpráva o jednání 2. pracovního týmu Důchodový věk a valorizace důchodů Kučera. 4. Zpráva o jednání 1. pracovního týmu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Samek. 5. Zpráva o jednání 3. pracovního týmu Systémové analýzy, zásluhovost a transfery Hampl. 6. Uspořádání pracovní konference Potůček. 7. Rekapitulace úkolů a termínů Potůček. 8. Různé. Ad 1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání Zápis z minulého jednání byl odsouhlasen. Ad 2. Informace o přípravě podkladu k ukončení důchodového spoření pro vládu a o proběhlých jednáních Předseda informoval, že komisí schválený návrh na způsob ukončení II. pilíře byl cestou aparátu MPSV zaslán ministrovi Babišovi. p. Pros informoval, že materiál byl na projednán za účasti ministra Babiše. Dospěli k názoru, že vládě ČR by mělo materiál předložit MPSV, protože práce Odborné komise pro důchodovou reformu je organizačně zajištěna při MPSV. Předseda doplnil, že paní ministryně Marksová na jednání tripartity potvrdila, že návrh OK vládě předloží. Dále zrekapituloval proběhlá jednání. Informoval, že s pracovníky MPSV bylo domluveno, že pokud z diskusí v rámci jednání OK a pracovních týmů bude formulován nárok na složky ministerstva, nárok bude formulován ve formě úkolu na konci zápisu. Zadání úkolů budou upřesněna na následné pracovní schůzce, na níž se pracovníci odboru 7 a relevantní členové OK domluví (písemně či ústně) na podrobném zadání. Dále informoval, že společnost FPG projevila zájem o spolupráci s OK a vyzval přítomného p. Novotného, aby jménem FPG představil jejich nabídku. p. Novotný přítomné informoval, že FPG bude již počtvrté pořádat investiční summit MoneyExpo (v listopadu), který je určen lidem, kteří se aktivně starají o své peníze, velkým tématem tak jsou i možnosti zajištění na stáří. Letos se pořadatelé chtějí věnovat zejména tématu I. a III. pilíř vs. dlouhodobé investice. Diskutovány budou dopady reformy v Polsku. Pořadatelé by uvítali účast zástupců OK (formou přednášky či diskuse) a nabízejí možnost setkat se s těmi, kterých se změny v důchodovém systému dotknou (návštěvníky summitu jsou zejména mladí lidé let /viz nabídka v příloze tohoto zápisu/. Ze summitu bude pořízen video záznam (přenášený i online). 1

2 Předseda uvedl, že jedním z implicitních cílů OK je i posilování sociální gramotnosti občanů, tedy aby lidé lépe rozuměli důchodovému a sociálnímu systému. Právě spolupráce s FPG by mohla ke zlepšení sociální gramotnosti přispět. Ad 3. Zpráva o jednání 2. pracovního týmu Důchodový věk a valorizace důchodů p. Kučera informoval, že PT2 se dnes setkal již pošesté. V rámci široké diskuse ohledně stanovení hranice důchodového věku bylo konstatováno, že současné nastavení posunu hranice důchodového věku není třeba upravovat, protože odpovídá vývoji úmrtnosti. Na dnešním jednání však pracovní tým dospěl k názoru, že se znovu vrátí k původnímu návrhu MPSV, který obsahoval požadavek na vytvoření kontrolního mechanismu, který by průběžně revidoval nastavení důchodového věku ve vztahu k měnícím se parametrům. Členové PT2 se domluvili, že se vrátí k této ideji, protože prevence je lepší než dodatečné hašení požáru. PT2 si tak vytkla za cíl formulovat obecné principy nastavování důchodového věku. Kromě toho bude jednat o možném dlouhodobém výzkumu orientovaném na důchody. p. Špidla podpořil ideu zavedení mechanismu zpětné vazby. Zmínil, že ve Francii existuje tzv. vysoká autorita, která sleduje vývoj důchodového systému, formuluje stanoviska a navrhuje další postupy. Navrhl, že prostuduje podkladové materiály, které k institutu vysoké autority nashromáždil, a na příštím jednání informuje členy OK o svých poznatcích. p. Juřička připomněl demografická data, která rozesílal členům OK. Vyjádřil názor, že věk odchodu do důchodu by měl být posouván. Uvedl, že je třeba pravidelně sledovat vývoj demografické situace. Upozornil, že pokud by se věk odchodu do důchodu zafixoval na 65 letech, v roce 2050 tu bude 55 % důchodců. p. Fiala uvedl, že 55 % nezní reálně, nejspíš půjde o seniory a děti dohromady, přičemž seniorů 65+ bude podle prognóz kolem 33 %. Zmínil, že dosavadní zvyšování hranice odchodu do důchodu se projevuje stabilizačně co do poměru pracující senioři. Tempo zvyšování se tak zatím jeví jako optimální. p. Špidla upozornil, že příliš ulpíváme na demografii. Do systému vstupují i další parametry, tedy důsledek demografického vývoje není mechanický. p. Kučera uvedl, že v rámci výzkumu bude k tématu přistupováno z širší perspektivy. Vyjádřil názor, že stanovení stropu u věku odchodu do důchodu je zatím předčasné. Pokud se bude jednou stanovovat, nebude nižší než 65 let, k nimž se dostaneme až za 20 let. Ke zvážení zůstává, zda neurychlit prodlužování důchodového věku u žen. K takovému kroku by nyní byla příhodná doba, protože by šlo o generace, které v 70. letech přecházely k delší, tj. dvouleté mateřské dovolené. Předseda vyzval představitele politických stran, aby na jednáních OK vyjadřovali svá stanoviska a přispěli názorem, zda jsou zde navrhovaná opatření z jejich hlediska politicky průchodná. Vyjádřil názor, že na odborné půdě je vhodné diskutovat více variant, než se dopracujeme ke konsensuálnímu návrhu. p. Fiala doplnil, že od zastropování důchodového věku nebylo na půdě PT2 úplně upuštěno, šlo by ale spíše o dynamický strop - podmíněn očekávanými průměrnými dvaceti lety v důchodu. p. Hutař upozornil, že není možné přeceňovat demografii, protože doba pojištění je důležitějším faktorem než věk. Doba pojištění bude stále výrazněji ovlivňovat důchodové nároky. Nárůst seniorů tak nebude muset znamenat stejný nárůst důchodců. 2

3 Předseda se dotázal p. Kučery, zda jsou do výpočtů PT2 zahrnovány započítávané doby. p. Kučera uvedl, že nejsou. Upozornil však, že odvody jsou relevantní pouze v kontextu izolovaného důchodového podsystému, ale nejsou relevantní z hlediska celého systému. Pokud naroste počet seniorů, kteří nebudou mít nárok na důchod, budou místo něj odčerpávat sociální dávky. Růst počtu seniorů tak bude znamenat výdaje tak jako tak. p. Juříček uvedl, že bychom měli důchodovou reformu založit na faktech. Varoval, že zahrnutí příliš velkého počtu proměnných k ničemu nepovede. Doporučil porovnat objem peněz, který je určen na důchody (pro letošní rok 305 mld. Kč), s počtem důchodců a vypočítat paušální řešení pro každého (s regresivní křivkou). Pak bychom měli mít představu o tom, kolik je možné na důchodech rozdělit. Dále doporučil položit si otázku, jakým způsobem podpořit III. pilíř, který by měl odrážet zásluhovost a ve kterém by si měli spořit ti bohatší. Mělo by jít o vyrovnaný, udržitelný a snadno propočítatelný systém například předem říci, že každý dostane základní důchod a pokud chce víc, musí si spořit. K podobnému systému se přibližujeme, ale příliš komplikovanou cestou. Doporučil promyslet možnost, že spořit by mohli už i rodiče dětem (od jejich narození). Předseda upozornil, že takový návrh překračuje logiku dosavadního vývoje důchodového systému. Návrhy strukturálních změn systému by měly být diskutovány na listopadové pracovní konferenci. p. Dolejš uvedl, že KSČM má problém s nekonečným prodlužováním věku odchodu do důchodu. Upozornil na vysokou nezaměstnanost osob ve středním věku a vysokou morbiditu seniorů. Zároveň však připustil, že pokud do současného nastavení prodlužování důchodového věku bude zabudován mechanismus zpětné vazby, bude to pro KSČM přijatelné. Vyjádřil souhlas také s myšlenkou dynamického stropu. p. Pernes doplnil úvahu p. Hutaře a upozornil, že v loňském roce již došlo k poklesu příjemců starobních penzí, a očekává, že tento trend se bude prohlubovat. p. Hampl upozornil na nepřesnost pojmu deficit důchodového systému a na rozšířený mýtus, že I. pilíř může být financován pouze z pojistných odvodů. Uvedl, že je možné hovořit i o dalších zdrojích systému (část důchodů může být přímo placena z daní, což je běžné v řadě evropských zemí). Upozornil, že je zde celá řada věcí, které je třeba chápat komplexněji v kontextu zaměstnanosti, rodinné politiky, daňové politiky aj. Přičemž samotná nezaměstnanost působí nejen důchodovému systému, ale i celkovým veřejným rozpočtům významné ztráty. Předseda konstatoval, že podporu většiny členů komise nemá ani zachování současné situace zvyšování důchodového věku, ani jeho zastropování. Doporučil hledat takové řešení, aby lidé měli záruku, že jejich vláda bude na základě vývoje sociální a ekonomické situace odpovědně zvažovat s jakou průměrnou dobou života v důchodu mohou počítat. Zmínil, že na Slovensku mají plně automatizovaný algoritmus stanovování odchodu do důchodu. Poprosil p. Kučeru, aby na jednání PT2 bylo vyjasněno, jakým způsobem by měla být prováděna zpětná vazba (automaticky či poloautomaticky). p. Kučera vyjádřil názor, že by mělo jít o automatickou zpětnou vazbu, protože jde o záležitost, kterou je možné stanovit objektivně a není nutné, aby do toho zasahovala politická sféra. Upozornil, že v současnosti nejsme schopni se odpovědně domluvit na parametrech. Zmíněných 20 let bylo navrženo ad hoc. Tuto cifru je třeba zdůvodnit. p. Špidla zareagoval s tím, že důchodový systém je součástí hodnotového systému, tedy není možné mít pouze automatickou zpětnou vazbu. 3

4 p. Kasal vyjádřil svůj nesouhlas s p. Špidlou. Uvedl, že rozhodování o důchodovém věku je pro politiky velmi nepopulární, automatické nastavení by pro ně tedy mohlo být komfortní. Ad 4. Zpráva o jednání 1. pracovního týmu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře p. Samek informoval o práci PT1. Uvedl, že první úkol, tj. návrh způsobu rušení II. pilíře, byl již úspěšně splněn. Nyní se PT1 zabývá možnostmi zatraktivnění III. pilíře a diskutuje návrhy. Dále budou diskutovány návrhy APS, prof. Vostatka a sociálních partnerů. Následovat bude posouzení efektivnosti III. pilíře z hlediska jeho státní podpory. Informoval, že PT1 má od ČSÚ k dispozici data o vydáních a spotřebě domácností z hlediska statistiky rodinných účtů za rok 2012 a Na jednáních PT1 byl v této souvislosti diskutován potenciál domácností a jejich schopnost si spořit. Na základě tematických rychlých průzkumů se zdá, že zhruba polovina domácností není schopna vytvářet žádné úspory a hrozí jim zadlužení. Připomněl, že všechny podklady práce PT1 lze nalézt na webových stránkách OK. Předseda uvedl, že existují dvě možné koncepce podpory III. pilíře. Jedna koncepce je založena na principu, že čím více si člověk spoří, tím více mu stát přispěje. Druhá koncepce vychází z přesvědčení, že je třeba motivovat k účasti na III. pilíři nízkopříjmové skupiny více. Doporučil tyto dvě koncepce v rámci práce PT1 diskutovat. Dále doporučil diskutovat, zda má mít státní podpora formu fixních částek, zda má jít o procentní částku ve vztahu k příjmu, či zda lze uvažovat kombinaci obou přístupů. p. Juříček doporučil, aby v I. pilíři byl primárně uplatňován princip solidarity a ve III. pilíři pak princip zásluhovosti, tedy III. pilíř by měl být spíše progresivní. Vyjádřil názor, že zaměstnanecké příspěvky by neměly být povinné, ale raději dobrovolné (protože jde v podstatě o dodatečné zdanění práce). Předseda upozornil, že Ústavní soud nedávno naopak pověřil zákonodárce posílit ekvivalenci I. pilíře, což se také stalo v rámci takzvané malé důchodové reformy. p. Hampl vyjádřil názor, že je třeba v rámci zásluhovosti také zohlednit náklady rodin na péči o děti. Vstupem do I. pilíře není pouze pojistné, ale zásadním způsobem také investice do budoucích plátců daní a pojistných odvodů. Upozornil, že současné odvody žádným způsobem neovlivní výši budoucích důchodů, protože jsou použity pro výplatu současných důchodů. Současná podpora III. pilíře je určena zejména těm, kteří si mohou spořit více, a naopak nepomáhá rodinám s dětmi, které si zpravidla mnoho spořit nemohou, protože své příjmy investují převážně do péče o děti. Doporučil uplatnit princip solidarity i v případě III. pilíře (třeba formou speciálních spořících produktů s bonusy pro rodiny s dětmi). Předseda doporučil založit úvahy o budoucnosti III. pilíře na stanovení proporce uplatnění kritérií solidarity a zásluhovosti. p. Špidla uvedl, že Beveridgeův sytém flat rate vždy znamená, že značná část důchodců se ocitne v chudobě. Doporučil na III. pilíř nahlížet jako na běžný systém životního pojištění, který nemusí být státem podporován. Upozornil, že nemusíme uvažovat pouze o posílení III. pilíře, ale také o jeho omezení s tím, že jeho funkce je možné převést do I. pilíře (NDC systém). p. Juřička upozornil, že pro systém je zásadní, aby si obyčejní lidé dokázali spočítat, jaký budou mít důchod, protože když si to spočítají, budou se dle toho chovat. p. Vostatek doporučil vycházet ze současné podoby důchodového systému, který je ze 2/3 tvořen rovným důchodem a z 1/3 je tvořen pojištěním. Uvedl, že je politicky legitimní požadovat zvýšení zásluhovosti odvozené od výdělku, legitimní je ale i požadavek na zvýšení solidarity. V obou případech by považoval za vysoce racionální rozdělit I. pilíř na dva, protože v současnosti obsahuje zmíněné dvě 4

5 složky shrnuté v tzv. důchodovém pojištění. Vyjádřil názor, že v našem prostředí bude I. pilíř vždy tím primárním, tedy III. pilíř by se mu měl přizpůsobovat. Uvedl, že zohlednění dětí v důchodovém systému je pouze korekcí základní koncepce systému. Doporučil využívat daňových odpočtů a zavést zdanění všech dávek. p. Nacher upozornil, že ČR má nejvíce solidární a nejméně zásluhový důchodový systém. Ten, kdo pobírá 50 % průměrného výdělku, má 80% důchod; kdo pobírá 150 % průměrného výdělku, má pouze 37% důchod. Nivelizace důchodu je tak u nás nejvyšší ze zemí OECD. Vyjádřil proto názor, že by se mělo více debatovat o zásluhovosti. p. Samek upozornil, že diskuse o zásluhovosti spadá pod PT3. Zareagoval na p. Nachera s tím, že český I. pilíř úspěšně řeší potenciální problém chudoby seniorů. Uvedl, že má smysl dělat pouze to, co je reálné, tj. politicky průchodné. Další varianty není třeba vymýšlet. Vyjádřil názor, že je přirozené, že ve III. pilíři budou nízkopříjmové rodiny spořit méně - pro ně je I. pilíř. p. Bezděk upozornil, že OK nemůže jít nad rámec svého mandátu. Připomněl, že v Mandátu OK je ukotven cíl: změny parametrů doplňkových důchodových systémů s cílem motivovat k vytváření dlouhodobých úspor na stáří. p. Juříček vyjádřil názor, že stát by měl přestat dotovat I. pilíř, který je v současnosti nespočitatelný. Předseda uvedl, že je pravda, že fond sociálního pojištění je cca posledních pět let v deficitu. Doporučil v této souvislosti diskutovat další zdroje důchodového systému. p. Fiala upozornil, že u III. pilíře neexistuje 100% garance zhodnocení (s přihlédnutím k inflaci) ani jistota odpovídající valorizace vyplácené doživotní penze. p. Samek vyjádřil názor, že jedinou zásadní jistotou důchodového systému je jeho nejistota. Ad 5. Zpráva o jednání 3. pracovního týmu Systémové analýzy, zásluhovost a transfery p. Hampl informoval o činnosti PT3. Uvedl, že je dokončována metodika, která mapuje a vyčísluje transfery mezi rodinou a společností. Zmínil, že je třeba v důchodovém systému zohlednit nákladnost péče o děti (včetně ušlých příležitostí rodičů) a spravedlivě zohlednit všechny vstupy do systému. Doporučil dát rodinám jasný signál, že je stát nenechá na holičkách. Zmínil, že důležité je odlehčit rodinám hlavně v době, kdy vychovávají děti, nikoliv pouze až v důchodu. Dále prezentoval seznam formulovaných možných opatření (viz podklady PT3). Poprosil zástupce politických stran, aby se k jednotlivým opatřením vyjádřili, aby bylo možné při vyhodnocování variant zohlednit jejich politickou podporu. p. Bezděk se dotázal, na základě čeho byla formulována konkrétní opatření. Tezi, že rodiny jsou znevýhodněny, označil za hypotézu, kterou je třeba otestovat. Vyjádřil své pochyby, že se podařilo tuto hypotézu verifikovat. Upozornil, že oproti původní metodice vypadla celá oblast daně z přidané hodnoty a výdaje na zdravotnictví a vzdělání. Uvedl, že mu není jasné, proč se metodika takto upravovala, když daň z přidané hodnoty je fiskálně nejvýznamnější a taktéž výdaje na veřejné zdravotnictví a školství jsou velkou oblastí. Doporučil proto důsledně zdůvodnit změny v metodice oproti původnímu modelu MPSV. Uvedl, že řada opatření předpokládá, že když se nám podaří zlepšit situaci rodin, bude to mít za následek trvalé zvýšení porodnosti. Je zde tedy předpoklad, že existuje kauzalita mezi ekonomickou situací rodin a dlouhodobou natalitou. Následně vyjádřil svou pochybnost o platnosti tohoto předpokladu. 5

6 p. Hampl odpověděl, že metodika je založena primárně na srovnání příjmů a výdajů bezdětných a rodin s dětmi výdaje státu na zdravotnictví a vzdělání obdržel každý občan a v tomto smyslu do metodiky zahrnuty jsou. Pro ukazatele porovnávající rodičovský pár s bezdětným párem nejsou náklady na vzdělání a zdravotní služby dětí relevantní, protože je neobdrží rodiče, ale ve formě naturálních služeb přímo děti. Z hlediska zachování konzistence celého cyklu investice do lidského kapitálu si musíme uvědomit, že pokud bychom chtěli do metodiky příslušného ukazatele započítat i vzdělání dětí a zdravotní náklady na děti, museli bychom logicky zohlednit i jejich budoucí přínos do systému v podobě odvodů daní a zdravotního a sociálního pojištění a to by byl zase jiný ukazatel. Co se týče DPH, je situace jiná, protože v modelu je vázána spotřeba na všechny příjmy rodiny a DPH tak nepřináší významnou změnu situace. Se započítáním DPH v modelu se do budoucna počítá, ale je nejprve potřeba k tou účelu provést větší metodickou analýzu. p. Bezděk odvětil, že fiskální význam DPH a státních výdajů na zdravotnictví a vzdělání je značný, protože je možné, že kdyby se transfery počítaly podle původního modelu MPSV, výsledky by mohly mít opačné znaménko. Zdůraznil, že stát (tj. všichni daňoví poplatníci) významně investuje do dětí skrze vzdělání a zdravotnictví. p. Hampl vysvětlil, že v takovém případě by se jednalo o jiný ukazatel a pro úplnost by do výpočtu musel být zahrnut i výnos z těchto dětí v podobě odvodů daní a pojistného státu. Přislíbil zároveň, že ve výstupech pracovního týmu budou tyto metodické důvody podrobně popsány. Zároveň upozornil na skutečnost, že nevýhodné postavení rodin s dětmi již bylo mnohokráte v odborné literatuře publikováno a je zmiňováno i v oficiálních dokumentech MPSV. Proto samotné zmapování a vyčíslení transferů mezi rodinou a společností je sice důležitým metodickým výstupem, který patrně bude zasluhovat další už spíše výzkumné práce. Zásluhovost rodin s dětmi na fungování průběžného důchodového systému je ale nesporná a proto bez ohledu na postup prací v metodice vyčíslení transferů nic nebrání tomu, aby komise v souladu s mandátem diskutovala o jednotlivých navržených opatření v této oblasti. Proto následně poprosil zástupce politických stran, aby se k jednotlivým opatřením v rámci diskuse vyjádřili. p. Kasal podpořil návrh opatření společné zdanění a pojištění manželů, které označil za důležitý prorodinný signál. Vyjádřil názor, že převládá představa, že zásluhovost nelze vyjádřit pouze ekonomickou aktivitou. Doporučil zredukovat počet navrhovaných opatření, aby se příliš neštěpila energie členů PT3. Zásluhovost při péči o děti doporučil postihnout už v době, kdy rodiče děti vychovávají a odvádějí sociální pojištění. Formuloval návrh na zohlednění počtu dětí ve výši sociálních odvodů jednodětní by odváděli tolik, co nyní; bezdětní více než dnes; lidé se dvěma a více dětmi méně než dnes. Varoval před zvažovanými asignacemi, protože s ohledem na prodlužování délky dožití se můžeme dostat do situace, že by děti i rodiče byli souběžně v důchodovém věku. p. Špidla vyjádřil názor, že ocenění rodin by se mělo odehrávat mimo důchodový systém (s výjimkou náhradních dob). Doporučil inspirovat se pronatalitní rodinnou politikou Francie. Upozornil, že snaha stabilizovat důchodový systém je krajně složitá a nejistá. Zdroje pro jeho vyrovnání je vhodnější hledat ve vzrůstajícím trendu migrace nežli ve snahách o změnu reprodukčního chování. Vyjádřil názor, že do dětí neinvestuje pouze rodina, ale také bezdětní, kteří se podíleli na financování jejich vzdělání, a tedy mají také nárok na jejich výnosech. Ad 6. Uspořádání pracovní konference Předseda informoval o přípravách pracovní konference, plánované na Uvedl, že konference by měla poskytnout prostor pro komunikaci mezi pracovními týmy a pro komplexnější představy o vývoji důchodového sytému. Přednostně se budou moci konference zúčastnit členové a spolupracovníci OK, vítáni však budou i další zájemci. Představil rámcový program konference: dopoledne by zazněly zásadnější příspěvky (jakým směrem by se měl důchodový systém vyvíjet v následujících cca dvaceti 6

7 letech), odpoledne by pak měly proběhnout paralelně tři diskuse na půdě jednotlivých pracovních týmů. Nevyloučil možnost, že by byla uspořádána i závěrečná panelová diskuse. p. Juříček vyjádřil názor, že rodina by měla být podporována mimo důchodový systém. Při naplňování stanovených cílů doporučil vytknout si několik možných cest. Předseda se vyslovil pro podporu rodin více způsoby, včetně důchodového systému. Vyzval vedoucí pracovních týmů ke společné schůzce a ukončil jednání. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ad 7. Rekapitulace úkolů a termínů Shrnutí úkolů: P. Špidla předloží na příštím jednání OK podklady k fungování vysoké autority sledující vývoj důchodového systému ve Francii. Termíny dalších setkání pracovních týmů (MPSV, Podskalská 19, č. 405): 18. září 2014 od 09:00 PT2 18. září 2014 od 13:00 PT3 18. září 2014 od 15:00 PT1 Termín jednání pracovní konference OK: 13. listopadu 2014 od 8:30 do 18:00 Termíny dalších jednání OK (MPSV, Klub v přízemí budovy): 23. října 2014 od 13:00 - všichni členové odborné komise 11. prosince 2014 od 13:00 - všichni členové odborné komise Zapsala: Petra A. Beránková Vidoval: Martin Potůček 7

8 Seznam přítomných Jméno Petra A. Beránková Vladimír Bezděk Jiří Biskup Jiří Dolejš Tomáš Fiala Michal Franěk Otakar Hampl Markéta Havelková Jiří Šatava Pavel Hollmann Jana Hnyková Jan Hutař Miroslav Jára Pavel Juříček Aneta Karlíková Jan Kasal Filip Král Irena Kubátová Tomáš Kučera Radmila Malá Radka Maxová Daniel Münich Patrik Nacher Tomáš Novotný Marie Oujezdská Zdeněk Pernes Martin Potůček Martin Pros Markéta Ročejdlová Vít Samek Roman Sklenák Zdeňka Srnová Radovan Svoboda Jiří Šatava Jan Škorpík Vladimír Špidla Martin Štěpánek Terezie Štyglerová Jaroslav Šulc Jitka Vítková Jaroslav Vostatek Kryštof Zrcek Instituce Sekretariát OK APS MPSV KSČM VŠE MZe Sekretariát OK ČNB ÚSVIT NRZP ČR ASO SP ČR KDU-ČSL ČAP PřF UK ANO CERGE-EI Bankovní poplatky.com FPG NCPR RSČR Předseda OK Sekretariát OK ČMKOS ČSSD MPSV Sekretariát OK CERGE-EI MPSV ÚV MPSV ČSÚ ČMKOS KZPS VŠFS ČSSZ 8

9 Ad 8. Různé Nabídka na spolupráci s Odbornou komisí pro důchodovou reformu od FPG FPG je mj. organizátorem největšího investičního summitu ve střední Evropě MoneyExpo - který je určen všem, kteří se aktivně starají o své peníze. Letos v listopadu se uskuteční již 4. ročník. Díky tomu máme široký návštěvnický okruh včetně několikatisícových databází. Většina našich návštěvníků je ve věku let, tedy ti, kteří v současné době neví jak se ke státní či soukromé penzi postavit. Na loňském ročníku investičního summitu MoneyExpo, jsme dlouhodobé investici, jakou zajištění penze bezesporu je, věnovali celý nedělní program. Představili jsme penzijní reformu formou přednášek a debaty, které se účastnili tvůrci (Radek Urban), zástupci penzijních společností (Pavel Jirák), společností, které se druhého pilíře neúčastnily (Jan Kabelka), dále odborníci z akademické sféry (Jiří Šatava) a distributoři. Měli jsme obavy, jak bude téma přijato, ale debata a následné otázky z publika měly u návštěvníků velký ohlas. Na letošním ročníku se budeme tématu penzí formou I. a III. pilíře vs. dlouhodobé investice opět kriticky zabývat, a to formou přednášek i diskuzí. Uvítáme účast zástupců Odborné komise a nabízíme možnost setkat se se zástupci těch, kterých se rozhodnutí dotkne. A to formou přednášky o stavu práce či výsledcích OK i formou diskuze u kulatého stolu a nad dotazy z publika. Využijeme také naše polské kontakty a přiblížíme, jak proběhlo rušení soukromého pojištění v Polsku a hlavně jaké dopady to mělo na investiční příležitosti, např. Varšavskou burzu. Velkou novinkou, která by měla Odbornou komisi zajímat, je interaktivní on-line přenos celé konference a následný záznam z ní. O přenos předběžně projevily zájem distribuční společnosti, které program summitu nabídnou svým pracovníkům v rámci vzdělávání. Proč s námi spolupracovat? Jsme nezávislí a nestranní, nepřinášíme řešení, ale cesty a způsoby jak ho dosáhnout. Vypracoval: Tomáš Novotný, člen představenstva FPG a.s. Financial Progress Group a.s. Durychova 101/66, Praha

Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 4. září 2014, 11:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Datum: 26. června 2014, 13:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 11. února 2016, 9:00 11:00 místo: Budova, Praha 1, Na poříčním právu 1, Klub

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Datum: 10. března 2016, 13:00-15:00 Místo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Klub,

Více

Zápis z jedenáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z jedenáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z jedenáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Datum: 29. ledna 2015, 13:00 Místo:, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

Zápis z 8. jednání Pracovního týmu č. 3 (Analýzy a transfery)

Zápis z 8. jednání Pracovního týmu č. 3 (Analýzy a transfery) Zápis z 8. jednání Pracovního stýmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 4. září 2014, 9:00 Místo: MPSV,

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 21. srpna 2014, 13:00 Místo:, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 22. června 2015, 13:00-15:00 Místo:, Klub Přítomni: viz přiložený

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání)

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání) Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání) Valorizace penzí a důchodový věk Datum: 6. listopadu 2014, 10:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Přítomni:

Více

p. Fiala upozornil, že politické zadání je formulováno v Mandátu OK v podobě cílů.

p. Fiala upozornil, že politické zadání je formulováno v Mandátu OK v podobě cílů. Zápis z 2. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 3. července 2014, 9:00 Místo:

Více

Zápis z patnáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z patnáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z patnáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Datum: 2. června 2016, 13:15 16:00 Místo: budova MPSV Na Poříčním právu 1, Klub Přítomni: viz přiložený seznam Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému

Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému Nastavení, přednosti a problémy českého penzijního systému Martin Potůček Odborná komise pro důchodovou reformu www.duchodova-komise.cz Univerzita Karlova www.martinpotucek.cz Vystoupení na konferenci

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 5. listopadu 2015, 9:00 11:00 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

Zápis z pátého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z pátého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z pátého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Datum: 3. července 2014, 13:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 8. října 2015, 09:00 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni: dle

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 20. listopadu 2015, 11:00 13:00 místo: místnost č. 405, Podskalská 19, Praha

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře datum: 5. února 2015, 13:00 místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1,

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Postupně se nově přítomní představili (p. Pelán, p. Münich, p. Poklop, p. Hedbávný a p. Šulc).

Postupně se nově přítomní představili (p. Pelán, p. Münich, p. Poklop, p. Hedbávný a p. Šulc). Zápis z 1. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 26. června 2014, 13:00 Místo:

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Zápis z 9. jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): valorizace a důchodový věk

Zápis z 9. jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): valorizace a důchodový věk Zápis z 9. jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): valorizace a důchodový věk Datum: 30. října 2014, 13:00 Místo: MPSV, zasedací místnost č. 405, Podskalská 19 Přítomni:

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu datum: 21. září 2016, 9:30 Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu datum: 10. prosince 2015, 10:00 Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 4. června 2015, 11:00-13:00 Místo:, Klub Přítomni: viz přiložený

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu datum: 24. března 2016, 9:00 Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře místo: místnost č. 116, budova MPSV Na Poříčním

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu datum: 27. května 2015, 13:00 Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře místo: místnost č. 116, 1. patro budovy MPSV

Více

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 ODBORNÁ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Pracovní tým č. 1 Podpora rozvoje III. pilíře Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 Vít Samek Praha, MPSV ČR, 10. prosince 2015 Mandát 2015 PT1

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Zápis z osmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z osmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z osmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Datum: 23. října 2014, 13:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 30. dubna 2015, 14:00 Místo: zasedací

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu (valorizace penzí a důchodový věk) Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 18. září 2014, 09:00 Místo:, Podskalská 19, č. 405 Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Ad 2. Projednání návrhu diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi

Ad 2. Projednání návrhu diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 16. dubna 2015, 15:00 Místo: Klub,

Více

Definice cílů a klíčových parametrů

Definice cílů a klíčových parametrů JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Tým 3 - Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem, Praha, MPSV ČR, 26. 6. 2014 Definice cílů a klíčových parametrů Podrobná

Více

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Tomáš Fiala Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj základních demografických charakteristik populace na území dnešní ČR

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu. Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu datum: 20. října 2016, 9:00 Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1,

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 21. května 2015, 9:00 Místo:, Klub Přítomni: viz přiložený seznam

Více

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz Zápis z 12. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 6. 11. 2014, 15:00 Místo: MPSV,

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

Zápis z dvanáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z dvanáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z dvanáctého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Datum: 21. května 2015, 13:15 Místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí Petr Nečas, předseda vlády 16.4.2013 Marketingová kampaň Již probíhá: Kulaté stoly v krajských městech Manuál k důchodové reformě Informační letáky Informační linka

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 9. dubna 2015, 12:00-14:00 Místo:, Klub Přítomni: viz přiložený seznam

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 30. dubna 2015, 11:00-13:00 Místo: MPSV, 116 Přítomni: viz přiložený

Více

Zápis z 10. jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK):

Zápis z 10. jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Zápis z 10. jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Datum: 11. prosince 2014, 13:00 Místo: MPSV, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

p. Hampl upozornil na to, že pořízení dítěte znamená kromě tohoto příjmového propadu ještě navíc také nemalé kariérní riziko.

p. Hampl upozornil na to, že pořízení dítěte znamená kromě tohoto příjmového propadu ještě navíc také nemalé kariérní riziko. Zápis ze 7. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 28. srpna 2014, 13:00 Místo:

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 11. září 2014, 13:00 Místo: MPSV, Podskalská, Praha 2, č. 405

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Zápis z 9. (mimořádného) jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z 9. (mimořádného) jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z 9. (mimořádného) jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Datum: 6. listopadu 2014, 13:00 Místo:, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 27. listopadu 2014, 10:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, místnost č. 116 Seznam přítomných: viz přiložený seznam

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 6. srpna 2015, 15:00 Místo: Klub,

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ 2016

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ 2016 1 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ 2016 předkládá: Martin Potůček, předseda 1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také OK ), ustavená na základě Programového prohlášení vlády České

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 11. prosince 2014, 11:00 12:35 Místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, Klub Seznam přítomných: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Důchodová reforma průběžný systém

Důchodová reforma průběžný systém Důchodová reforma průběžný systém Ing. Pavel Sobotka Jediná důchodová reforma, která má smysl, je reforma průběžného systému nebo-li prvního důchodového pilíře. Proto je třeba reformovat tento průběžný

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

p. Hampl přivítal přítomné a požádal nové příchozí, aby se představili. P. Kalmus z ČSÚ a p. Kučerová z PEF ČZU se krátce představili.

p. Hampl přivítal přítomné a požádal nové příchozí, aby se představili. P. Kalmus z ČSÚ a p. Kučerová z PEF ČZU se krátce představili. Zápis z 11. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 9. října 2014, 15:00 Místo:,

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 29. ledna 2015, 15:00 Místo:, Na

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 12. února 2015, 12:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, místnost č. 116 Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 19. března 2015, 15:00 Místo: Klub,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem

Mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem Mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem 1. Část Jednogenerační ukazatele Leden 215 Ing. Otakar Hampl, Ph.D., Bc. Vojtěch Kotrba Pracovní výstup týmu č. 3 pro Komplexní systémové

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Předkládá: Martin Potůček, předseda 1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také OK ), ustavená na základě Programového prohlášení vlády České republiky, předkládá

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 14. srpna 2014, 11:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

1. Diskuse k probíhajícím kvantifikacím a možnostem mirkosimulačního modelu MPSV

1. Diskuse k probíhajícím kvantifikacím a možnostem mirkosimulačního modelu MPSV Zápis ze 14. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 4. prosince 2014, 16:00 Místo:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Možné cesty rozvoje českých osobních penzí

Možné cesty rozvoje českých osobních penzí Možné cesty rozvoje českých osobních penzí Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu, 20. 10. 2016 Cíl studie pro OKDR Analyzovat možnosti uplatnění fondového financování penzí v

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 17. července 2014, 11:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více