Zápis ze sedmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze sedmého jednání Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)"

Transkript

1 (OK) Datum: 4. září 2014, 13:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Klub Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Předseda zahájil sedmé jednání OK a poděkoval členům OK za jejich dosavadní práci (i během letních měsíců). Dále představil návrh programu jednání. Žádné připomínky k návrhu programu nezazněly. Program tak byl přijat v této podobě: 1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání. 2. Informace o přípravě podkladu k ukončení důchodového spoření pro vládu a o proběhlých jednáních Potůček. 3. Zpráva o jednání 2. pracovního týmu Důchodový věk a valorizace důchodů Kučera. 4. Zpráva o jednání 1. pracovního týmu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Samek. 5. Zpráva o jednání 3. pracovního týmu Systémové analýzy, zásluhovost a transfery Hampl. 6. Uspořádání pracovní konference Potůček. 7. Rekapitulace úkolů a termínů Potůček. 8. Různé. Ad 1. Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání Zápis z minulého jednání byl odsouhlasen. Ad 2. Informace o přípravě podkladu k ukončení důchodového spoření pro vládu a o proběhlých jednáních Předseda informoval, že komisí schválený návrh na způsob ukončení II. pilíře byl cestou aparátu MPSV zaslán ministrovi Babišovi. p. Pros informoval, že materiál byl na projednán za účasti ministra Babiše. Dospěli k názoru, že vládě ČR by mělo materiál předložit MPSV, protože práce Odborné komise pro důchodovou reformu je organizačně zajištěna při MPSV. Předseda doplnil, že paní ministryně Marksová na jednání tripartity potvrdila, že návrh OK vládě předloží. Dále zrekapituloval proběhlá jednání. Informoval, že s pracovníky MPSV bylo domluveno, že pokud z diskusí v rámci jednání OK a pracovních týmů bude formulován nárok na složky ministerstva, nárok bude formulován ve formě úkolu na konci zápisu. Zadání úkolů budou upřesněna na následné pracovní schůzce, na níž se pracovníci odboru 7 a relevantní členové OK domluví (písemně či ústně) na podrobném zadání. Dále informoval, že společnost FPG projevila zájem o spolupráci s OK a vyzval přítomného p. Novotného, aby jménem FPG představil jejich nabídku. p. Novotný přítomné informoval, že FPG bude již počtvrté pořádat investiční summit MoneyExpo (v listopadu), který je určen lidem, kteří se aktivně starají o své peníze, velkým tématem tak jsou i možnosti zajištění na stáří. Letos se pořadatelé chtějí věnovat zejména tématu I. a III. pilíř vs. dlouhodobé investice. Diskutovány budou dopady reformy v Polsku. Pořadatelé by uvítali účast zástupců OK (formou přednášky či diskuse) a nabízejí možnost setkat se s těmi, kterých se změny v důchodovém systému dotknou (návštěvníky summitu jsou zejména mladí lidé let /viz nabídka v příloze tohoto zápisu/. Ze summitu bude pořízen video záznam (přenášený i online). 1

2 Předseda uvedl, že jedním z implicitních cílů OK je i posilování sociální gramotnosti občanů, tedy aby lidé lépe rozuměli důchodovému a sociálnímu systému. Právě spolupráce s FPG by mohla ke zlepšení sociální gramotnosti přispět. Ad 3. Zpráva o jednání 2. pracovního týmu Důchodový věk a valorizace důchodů p. Kučera informoval, že PT2 se dnes setkal již pošesté. V rámci široké diskuse ohledně stanovení hranice důchodového věku bylo konstatováno, že současné nastavení posunu hranice důchodového věku není třeba upravovat, protože odpovídá vývoji úmrtnosti. Na dnešním jednání však pracovní tým dospěl k názoru, že se znovu vrátí k původnímu návrhu MPSV, který obsahoval požadavek na vytvoření kontrolního mechanismu, který by průběžně revidoval nastavení důchodového věku ve vztahu k měnícím se parametrům. Členové PT2 se domluvili, že se vrátí k této ideji, protože prevence je lepší než dodatečné hašení požáru. PT2 si tak vytkla za cíl formulovat obecné principy nastavování důchodového věku. Kromě toho bude jednat o možném dlouhodobém výzkumu orientovaném na důchody. p. Špidla podpořil ideu zavedení mechanismu zpětné vazby. Zmínil, že ve Francii existuje tzv. vysoká autorita, která sleduje vývoj důchodového systému, formuluje stanoviska a navrhuje další postupy. Navrhl, že prostuduje podkladové materiály, které k institutu vysoké autority nashromáždil, a na příštím jednání informuje členy OK o svých poznatcích. p. Juřička připomněl demografická data, která rozesílal členům OK. Vyjádřil názor, že věk odchodu do důchodu by měl být posouván. Uvedl, že je třeba pravidelně sledovat vývoj demografické situace. Upozornil, že pokud by se věk odchodu do důchodu zafixoval na 65 letech, v roce 2050 tu bude 55 % důchodců. p. Fiala uvedl, že 55 % nezní reálně, nejspíš půjde o seniory a děti dohromady, přičemž seniorů 65+ bude podle prognóz kolem 33 %. Zmínil, že dosavadní zvyšování hranice odchodu do důchodu se projevuje stabilizačně co do poměru pracující senioři. Tempo zvyšování se tak zatím jeví jako optimální. p. Špidla upozornil, že příliš ulpíváme na demografii. Do systému vstupují i další parametry, tedy důsledek demografického vývoje není mechanický. p. Kučera uvedl, že v rámci výzkumu bude k tématu přistupováno z širší perspektivy. Vyjádřil názor, že stanovení stropu u věku odchodu do důchodu je zatím předčasné. Pokud se bude jednou stanovovat, nebude nižší než 65 let, k nimž se dostaneme až za 20 let. Ke zvážení zůstává, zda neurychlit prodlužování důchodového věku u žen. K takovému kroku by nyní byla příhodná doba, protože by šlo o generace, které v 70. letech přecházely k delší, tj. dvouleté mateřské dovolené. Předseda vyzval představitele politických stran, aby na jednáních OK vyjadřovali svá stanoviska a přispěli názorem, zda jsou zde navrhovaná opatření z jejich hlediska politicky průchodná. Vyjádřil názor, že na odborné půdě je vhodné diskutovat více variant, než se dopracujeme ke konsensuálnímu návrhu. p. Fiala doplnil, že od zastropování důchodového věku nebylo na půdě PT2 úplně upuštěno, šlo by ale spíše o dynamický strop - podmíněn očekávanými průměrnými dvaceti lety v důchodu. p. Hutař upozornil, že není možné přeceňovat demografii, protože doba pojištění je důležitějším faktorem než věk. Doba pojištění bude stále výrazněji ovlivňovat důchodové nároky. Nárůst seniorů tak nebude muset znamenat stejný nárůst důchodců. 2

3 Předseda se dotázal p. Kučery, zda jsou do výpočtů PT2 zahrnovány započítávané doby. p. Kučera uvedl, že nejsou. Upozornil však, že odvody jsou relevantní pouze v kontextu izolovaného důchodového podsystému, ale nejsou relevantní z hlediska celého systému. Pokud naroste počet seniorů, kteří nebudou mít nárok na důchod, budou místo něj odčerpávat sociální dávky. Růst počtu seniorů tak bude znamenat výdaje tak jako tak. p. Juříček uvedl, že bychom měli důchodovou reformu založit na faktech. Varoval, že zahrnutí příliš velkého počtu proměnných k ničemu nepovede. Doporučil porovnat objem peněz, který je určen na důchody (pro letošní rok 305 mld. Kč), s počtem důchodců a vypočítat paušální řešení pro každého (s regresivní křivkou). Pak bychom měli mít představu o tom, kolik je možné na důchodech rozdělit. Dále doporučil položit si otázku, jakým způsobem podpořit III. pilíř, který by měl odrážet zásluhovost a ve kterém by si měli spořit ti bohatší. Mělo by jít o vyrovnaný, udržitelný a snadno propočítatelný systém například předem říci, že každý dostane základní důchod a pokud chce víc, musí si spořit. K podobnému systému se přibližujeme, ale příliš komplikovanou cestou. Doporučil promyslet možnost, že spořit by mohli už i rodiče dětem (od jejich narození). Předseda upozornil, že takový návrh překračuje logiku dosavadního vývoje důchodového systému. Návrhy strukturálních změn systému by měly být diskutovány na listopadové pracovní konferenci. p. Dolejš uvedl, že KSČM má problém s nekonečným prodlužováním věku odchodu do důchodu. Upozornil na vysokou nezaměstnanost osob ve středním věku a vysokou morbiditu seniorů. Zároveň však připustil, že pokud do současného nastavení prodlužování důchodového věku bude zabudován mechanismus zpětné vazby, bude to pro KSČM přijatelné. Vyjádřil souhlas také s myšlenkou dynamického stropu. p. Pernes doplnil úvahu p. Hutaře a upozornil, že v loňském roce již došlo k poklesu příjemců starobních penzí, a očekává, že tento trend se bude prohlubovat. p. Hampl upozornil na nepřesnost pojmu deficit důchodového systému a na rozšířený mýtus, že I. pilíř může být financován pouze z pojistných odvodů. Uvedl, že je možné hovořit i o dalších zdrojích systému (část důchodů může být přímo placena z daní, což je běžné v řadě evropských zemí). Upozornil, že je zde celá řada věcí, které je třeba chápat komplexněji v kontextu zaměstnanosti, rodinné politiky, daňové politiky aj. Přičemž samotná nezaměstnanost působí nejen důchodovému systému, ale i celkovým veřejným rozpočtům významné ztráty. Předseda konstatoval, že podporu většiny členů komise nemá ani zachování současné situace zvyšování důchodového věku, ani jeho zastropování. Doporučil hledat takové řešení, aby lidé měli záruku, že jejich vláda bude na základě vývoje sociální a ekonomické situace odpovědně zvažovat s jakou průměrnou dobou života v důchodu mohou počítat. Zmínil, že na Slovensku mají plně automatizovaný algoritmus stanovování odchodu do důchodu. Poprosil p. Kučeru, aby na jednání PT2 bylo vyjasněno, jakým způsobem by měla být prováděna zpětná vazba (automaticky či poloautomaticky). p. Kučera vyjádřil názor, že by mělo jít o automatickou zpětnou vazbu, protože jde o záležitost, kterou je možné stanovit objektivně a není nutné, aby do toho zasahovala politická sféra. Upozornil, že v současnosti nejsme schopni se odpovědně domluvit na parametrech. Zmíněných 20 let bylo navrženo ad hoc. Tuto cifru je třeba zdůvodnit. p. Špidla zareagoval s tím, že důchodový systém je součástí hodnotového systému, tedy není možné mít pouze automatickou zpětnou vazbu. 3

4 p. Kasal vyjádřil svůj nesouhlas s p. Špidlou. Uvedl, že rozhodování o důchodovém věku je pro politiky velmi nepopulární, automatické nastavení by pro ně tedy mohlo být komfortní. Ad 4. Zpráva o jednání 1. pracovního týmu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře p. Samek informoval o práci PT1. Uvedl, že první úkol, tj. návrh způsobu rušení II. pilíře, byl již úspěšně splněn. Nyní se PT1 zabývá možnostmi zatraktivnění III. pilíře a diskutuje návrhy. Dále budou diskutovány návrhy APS, prof. Vostatka a sociálních partnerů. Následovat bude posouzení efektivnosti III. pilíře z hlediska jeho státní podpory. Informoval, že PT1 má od ČSÚ k dispozici data o vydáních a spotřebě domácností z hlediska statistiky rodinných účtů za rok 2012 a Na jednáních PT1 byl v této souvislosti diskutován potenciál domácností a jejich schopnost si spořit. Na základě tematických rychlých průzkumů se zdá, že zhruba polovina domácností není schopna vytvářet žádné úspory a hrozí jim zadlužení. Připomněl, že všechny podklady práce PT1 lze nalézt na webových stránkách OK. Předseda uvedl, že existují dvě možné koncepce podpory III. pilíře. Jedna koncepce je založena na principu, že čím více si člověk spoří, tím více mu stát přispěje. Druhá koncepce vychází z přesvědčení, že je třeba motivovat k účasti na III. pilíři nízkopříjmové skupiny více. Doporučil tyto dvě koncepce v rámci práce PT1 diskutovat. Dále doporučil diskutovat, zda má mít státní podpora formu fixních částek, zda má jít o procentní částku ve vztahu k příjmu, či zda lze uvažovat kombinaci obou přístupů. p. Juříček doporučil, aby v I. pilíři byl primárně uplatňován princip solidarity a ve III. pilíři pak princip zásluhovosti, tedy III. pilíř by měl být spíše progresivní. Vyjádřil názor, že zaměstnanecké příspěvky by neměly být povinné, ale raději dobrovolné (protože jde v podstatě o dodatečné zdanění práce). Předseda upozornil, že Ústavní soud nedávno naopak pověřil zákonodárce posílit ekvivalenci I. pilíře, což se také stalo v rámci takzvané malé důchodové reformy. p. Hampl vyjádřil názor, že je třeba v rámci zásluhovosti také zohlednit náklady rodin na péči o děti. Vstupem do I. pilíře není pouze pojistné, ale zásadním způsobem také investice do budoucích plátců daní a pojistných odvodů. Upozornil, že současné odvody žádným způsobem neovlivní výši budoucích důchodů, protože jsou použity pro výplatu současných důchodů. Současná podpora III. pilíře je určena zejména těm, kteří si mohou spořit více, a naopak nepomáhá rodinám s dětmi, které si zpravidla mnoho spořit nemohou, protože své příjmy investují převážně do péče o děti. Doporučil uplatnit princip solidarity i v případě III. pilíře (třeba formou speciálních spořících produktů s bonusy pro rodiny s dětmi). Předseda doporučil založit úvahy o budoucnosti III. pilíře na stanovení proporce uplatnění kritérií solidarity a zásluhovosti. p. Špidla uvedl, že Beveridgeův sytém flat rate vždy znamená, že značná část důchodců se ocitne v chudobě. Doporučil na III. pilíř nahlížet jako na běžný systém životního pojištění, který nemusí být státem podporován. Upozornil, že nemusíme uvažovat pouze o posílení III. pilíře, ale také o jeho omezení s tím, že jeho funkce je možné převést do I. pilíře (NDC systém). p. Juřička upozornil, že pro systém je zásadní, aby si obyčejní lidé dokázali spočítat, jaký budou mít důchod, protože když si to spočítají, budou se dle toho chovat. p. Vostatek doporučil vycházet ze současné podoby důchodového systému, který je ze 2/3 tvořen rovným důchodem a z 1/3 je tvořen pojištěním. Uvedl, že je politicky legitimní požadovat zvýšení zásluhovosti odvozené od výdělku, legitimní je ale i požadavek na zvýšení solidarity. V obou případech by považoval za vysoce racionální rozdělit I. pilíř na dva, protože v současnosti obsahuje zmíněné dvě 4

5 složky shrnuté v tzv. důchodovém pojištění. Vyjádřil názor, že v našem prostředí bude I. pilíř vždy tím primárním, tedy III. pilíř by se mu měl přizpůsobovat. Uvedl, že zohlednění dětí v důchodovém systému je pouze korekcí základní koncepce systému. Doporučil využívat daňových odpočtů a zavést zdanění všech dávek. p. Nacher upozornil, že ČR má nejvíce solidární a nejméně zásluhový důchodový systém. Ten, kdo pobírá 50 % průměrného výdělku, má 80% důchod; kdo pobírá 150 % průměrného výdělku, má pouze 37% důchod. Nivelizace důchodu je tak u nás nejvyšší ze zemí OECD. Vyjádřil proto názor, že by se mělo více debatovat o zásluhovosti. p. Samek upozornil, že diskuse o zásluhovosti spadá pod PT3. Zareagoval na p. Nachera s tím, že český I. pilíř úspěšně řeší potenciální problém chudoby seniorů. Uvedl, že má smysl dělat pouze to, co je reálné, tj. politicky průchodné. Další varianty není třeba vymýšlet. Vyjádřil názor, že je přirozené, že ve III. pilíři budou nízkopříjmové rodiny spořit méně - pro ně je I. pilíř. p. Bezděk upozornil, že OK nemůže jít nad rámec svého mandátu. Připomněl, že v Mandátu OK je ukotven cíl: změny parametrů doplňkových důchodových systémů s cílem motivovat k vytváření dlouhodobých úspor na stáří. p. Juříček vyjádřil názor, že stát by měl přestat dotovat I. pilíř, který je v současnosti nespočitatelný. Předseda uvedl, že je pravda, že fond sociálního pojištění je cca posledních pět let v deficitu. Doporučil v této souvislosti diskutovat další zdroje důchodového systému. p. Fiala upozornil, že u III. pilíře neexistuje 100% garance zhodnocení (s přihlédnutím k inflaci) ani jistota odpovídající valorizace vyplácené doživotní penze. p. Samek vyjádřil názor, že jedinou zásadní jistotou důchodového systému je jeho nejistota. Ad 5. Zpráva o jednání 3. pracovního týmu Systémové analýzy, zásluhovost a transfery p. Hampl informoval o činnosti PT3. Uvedl, že je dokončována metodika, která mapuje a vyčísluje transfery mezi rodinou a společností. Zmínil, že je třeba v důchodovém systému zohlednit nákladnost péče o děti (včetně ušlých příležitostí rodičů) a spravedlivě zohlednit všechny vstupy do systému. Doporučil dát rodinám jasný signál, že je stát nenechá na holičkách. Zmínil, že důležité je odlehčit rodinám hlavně v době, kdy vychovávají děti, nikoliv pouze až v důchodu. Dále prezentoval seznam formulovaných možných opatření (viz podklady PT3). Poprosil zástupce politických stran, aby se k jednotlivým opatřením vyjádřili, aby bylo možné při vyhodnocování variant zohlednit jejich politickou podporu. p. Bezděk se dotázal, na základě čeho byla formulována konkrétní opatření. Tezi, že rodiny jsou znevýhodněny, označil za hypotézu, kterou je třeba otestovat. Vyjádřil své pochyby, že se podařilo tuto hypotézu verifikovat. Upozornil, že oproti původní metodice vypadla celá oblast daně z přidané hodnoty a výdaje na zdravotnictví a vzdělání. Uvedl, že mu není jasné, proč se metodika takto upravovala, když daň z přidané hodnoty je fiskálně nejvýznamnější a taktéž výdaje na veřejné zdravotnictví a školství jsou velkou oblastí. Doporučil proto důsledně zdůvodnit změny v metodice oproti původnímu modelu MPSV. Uvedl, že řada opatření předpokládá, že když se nám podaří zlepšit situaci rodin, bude to mít za následek trvalé zvýšení porodnosti. Je zde tedy předpoklad, že existuje kauzalita mezi ekonomickou situací rodin a dlouhodobou natalitou. Následně vyjádřil svou pochybnost o platnosti tohoto předpokladu. 5

6 p. Hampl odpověděl, že metodika je založena primárně na srovnání příjmů a výdajů bezdětných a rodin s dětmi výdaje státu na zdravotnictví a vzdělání obdržel každý občan a v tomto smyslu do metodiky zahrnuty jsou. Pro ukazatele porovnávající rodičovský pár s bezdětným párem nejsou náklady na vzdělání a zdravotní služby dětí relevantní, protože je neobdrží rodiče, ale ve formě naturálních služeb přímo děti. Z hlediska zachování konzistence celého cyklu investice do lidského kapitálu si musíme uvědomit, že pokud bychom chtěli do metodiky příslušného ukazatele započítat i vzdělání dětí a zdravotní náklady na děti, museli bychom logicky zohlednit i jejich budoucí přínos do systému v podobě odvodů daní a zdravotního a sociálního pojištění a to by byl zase jiný ukazatel. Co se týče DPH, je situace jiná, protože v modelu je vázána spotřeba na všechny příjmy rodiny a DPH tak nepřináší významnou změnu situace. Se započítáním DPH v modelu se do budoucna počítá, ale je nejprve potřeba k tou účelu provést větší metodickou analýzu. p. Bezděk odvětil, že fiskální význam DPH a státních výdajů na zdravotnictví a vzdělání je značný, protože je možné, že kdyby se transfery počítaly podle původního modelu MPSV, výsledky by mohly mít opačné znaménko. Zdůraznil, že stát (tj. všichni daňoví poplatníci) významně investuje do dětí skrze vzdělání a zdravotnictví. p. Hampl vysvětlil, že v takovém případě by se jednalo o jiný ukazatel a pro úplnost by do výpočtu musel být zahrnut i výnos z těchto dětí v podobě odvodů daní a pojistného státu. Přislíbil zároveň, že ve výstupech pracovního týmu budou tyto metodické důvody podrobně popsány. Zároveň upozornil na skutečnost, že nevýhodné postavení rodin s dětmi již bylo mnohokráte v odborné literatuře publikováno a je zmiňováno i v oficiálních dokumentech MPSV. Proto samotné zmapování a vyčíslení transferů mezi rodinou a společností je sice důležitým metodickým výstupem, který patrně bude zasluhovat další už spíše výzkumné práce. Zásluhovost rodin s dětmi na fungování průběžného důchodového systému je ale nesporná a proto bez ohledu na postup prací v metodice vyčíslení transferů nic nebrání tomu, aby komise v souladu s mandátem diskutovala o jednotlivých navržených opatření v této oblasti. Proto následně poprosil zástupce politických stran, aby se k jednotlivým opatřením v rámci diskuse vyjádřili. p. Kasal podpořil návrh opatření společné zdanění a pojištění manželů, které označil za důležitý prorodinný signál. Vyjádřil názor, že převládá představa, že zásluhovost nelze vyjádřit pouze ekonomickou aktivitou. Doporučil zredukovat počet navrhovaných opatření, aby se příliš neštěpila energie členů PT3. Zásluhovost při péči o děti doporučil postihnout už v době, kdy rodiče děti vychovávají a odvádějí sociální pojištění. Formuloval návrh na zohlednění počtu dětí ve výši sociálních odvodů jednodětní by odváděli tolik, co nyní; bezdětní více než dnes; lidé se dvěma a více dětmi méně než dnes. Varoval před zvažovanými asignacemi, protože s ohledem na prodlužování délky dožití se můžeme dostat do situace, že by děti i rodiče byli souběžně v důchodovém věku. p. Špidla vyjádřil názor, že ocenění rodin by se mělo odehrávat mimo důchodový systém (s výjimkou náhradních dob). Doporučil inspirovat se pronatalitní rodinnou politikou Francie. Upozornil, že snaha stabilizovat důchodový systém je krajně složitá a nejistá. Zdroje pro jeho vyrovnání je vhodnější hledat ve vzrůstajícím trendu migrace nežli ve snahách o změnu reprodukčního chování. Vyjádřil názor, že do dětí neinvestuje pouze rodina, ale také bezdětní, kteří se podíleli na financování jejich vzdělání, a tedy mají také nárok na jejich výnosech. Ad 6. Uspořádání pracovní konference Předseda informoval o přípravách pracovní konference, plánované na Uvedl, že konference by měla poskytnout prostor pro komunikaci mezi pracovními týmy a pro komplexnější představy o vývoji důchodového sytému. Přednostně se budou moci konference zúčastnit členové a spolupracovníci OK, vítáni však budou i další zájemci. Představil rámcový program konference: dopoledne by zazněly zásadnější příspěvky (jakým směrem by se měl důchodový systém vyvíjet v následujících cca dvaceti 6

7 letech), odpoledne by pak měly proběhnout paralelně tři diskuse na půdě jednotlivých pracovních týmů. Nevyloučil možnost, že by byla uspořádána i závěrečná panelová diskuse. p. Juříček vyjádřil názor, že rodina by měla být podporována mimo důchodový systém. Při naplňování stanovených cílů doporučil vytknout si několik možných cest. Předseda se vyslovil pro podporu rodin více způsoby, včetně důchodového systému. Vyzval vedoucí pracovních týmů ke společné schůzce a ukončil jednání. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ad 7. Rekapitulace úkolů a termínů Shrnutí úkolů: P. Špidla předloží na příštím jednání OK podklady k fungování vysoké autority sledující vývoj důchodového systému ve Francii. Termíny dalších setkání pracovních týmů (MPSV, Podskalská 19, č. 405): 18. září 2014 od 09:00 PT2 18. září 2014 od 13:00 PT3 18. září 2014 od 15:00 PT1 Termín jednání pracovní konference OK: 13. listopadu 2014 od 8:30 do 18:00 Termíny dalších jednání OK (MPSV, Klub v přízemí budovy): 23. října 2014 od 13:00 - všichni členové odborné komise 11. prosince 2014 od 13:00 - všichni členové odborné komise Zapsala: Petra A. Beránková Vidoval: Martin Potůček 7

8 Seznam přítomných Jméno Petra A. Beránková Vladimír Bezděk Jiří Biskup Jiří Dolejš Tomáš Fiala Michal Franěk Otakar Hampl Markéta Havelková Jiří Šatava Pavel Hollmann Jana Hnyková Jan Hutař Miroslav Jára Pavel Juříček Aneta Karlíková Jan Kasal Filip Král Irena Kubátová Tomáš Kučera Radmila Malá Radka Maxová Daniel Münich Patrik Nacher Tomáš Novotný Marie Oujezdská Zdeněk Pernes Martin Potůček Martin Pros Markéta Ročejdlová Vít Samek Roman Sklenák Zdeňka Srnová Radovan Svoboda Jiří Šatava Jan Škorpík Vladimír Špidla Martin Štěpánek Terezie Štyglerová Jaroslav Šulc Jitka Vítková Jaroslav Vostatek Kryštof Zrcek Instituce Sekretariát OK APS MPSV KSČM VŠE MZe Sekretariát OK ČNB ÚSVIT NRZP ČR ASO SP ČR KDU-ČSL ČAP PřF UK ANO CERGE-EI Bankovní poplatky.com FPG NCPR RSČR Předseda OK Sekretariát OK ČMKOS ČSSD MPSV Sekretariát OK CERGE-EI MPSV ÚV MPSV ČSÚ ČMKOS KZPS VŠFS ČSSZ 8

9 Ad 8. Různé Nabídka na spolupráci s Odbornou komisí pro důchodovou reformu od FPG FPG je mj. organizátorem největšího investičního summitu ve střední Evropě MoneyExpo - který je určen všem, kteří se aktivně starají o své peníze. Letos v listopadu se uskuteční již 4. ročník. Díky tomu máme široký návštěvnický okruh včetně několikatisícových databází. Většina našich návštěvníků je ve věku let, tedy ti, kteří v současné době neví jak se ke státní či soukromé penzi postavit. Na loňském ročníku investičního summitu MoneyExpo, jsme dlouhodobé investici, jakou zajištění penze bezesporu je, věnovali celý nedělní program. Představili jsme penzijní reformu formou přednášek a debaty, které se účastnili tvůrci (Radek Urban), zástupci penzijních společností (Pavel Jirák), společností, které se druhého pilíře neúčastnily (Jan Kabelka), dále odborníci z akademické sféry (Jiří Šatava) a distributoři. Měli jsme obavy, jak bude téma přijato, ale debata a následné otázky z publika měly u návštěvníků velký ohlas. Na letošním ročníku se budeme tématu penzí formou I. a III. pilíře vs. dlouhodobé investice opět kriticky zabývat, a to formou přednášek i diskuzí. Uvítáme účast zástupců Odborné komise a nabízíme možnost setkat se se zástupci těch, kterých se rozhodnutí dotkne. A to formou přednášky o stavu práce či výsledcích OK i formou diskuze u kulatého stolu a nad dotazy z publika. Využijeme také naše polské kontakty a přiblížíme, jak proběhlo rušení soukromého pojištění v Polsku a hlavně jaké dopady to mělo na investiční příležitosti, např. Varšavskou burzu. Velkou novinkou, která by měla Odbornou komisi zajímat, je interaktivní on-line přenos celé konference a následný záznam z ní. O přenos předběžně projevily zájem distribuční společnosti, které program summitu nabídnou svým pracovníkům v rámci vzdělávání. Proč s námi spolupracovat? Jsme nezávislí a nestranní, nepřinášíme řešení, ale cesty a způsoby jak ho dosáhnout. Vypracoval: Tomáš Novotný, člen představenstva FPG a.s. Financial Progress Group a.s. Durychova 101/66, Praha

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání)

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání) Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (desáté jednání) Valorizace penzí a důchodový věk Datum: 6. listopadu 2014, 10:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2 Přítomni:

Více

p. Fiala upozornil, že politické zadání je formulováno v Mandátu OK v podobě cílů.

p. Fiala upozornil, že politické zadání je formulováno v Mandátu OK v podobě cílů. Zápis z 2. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 3. července 2014, 9:00 Místo:

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 22. června 2015, 13:00-15:00 Místo:, Klub Přítomni: viz přiložený

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře datum: 5. února 2015, 13:00 místo: Klub, budova MPSV Na Poříčním právu 1,

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 4. června 2015, 11:00-13:00 Místo:, Klub Přítomni: viz přiložený

Více

Ad 2. Projednání návrhu diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi

Ad 2. Projednání návrhu diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 16. dubna 2015, 15:00 Místo: Klub,

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí

Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Zápis z jednání Pracovního týmu č. 2 (PT2) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Věk odchodu do důchodu a valorizace penzí Datum: 30. dubna 2015, 11:00-13:00 Místo: MPSV, 116 Přítomni: viz přiložený

Více

p. Hampl upozornil na to, že pořízení dítěte znamená kromě tohoto příjmového propadu ještě navíc také nemalé kariérní riziko.

p. Hampl upozornil na to, že pořízení dítěte znamená kromě tohoto příjmového propadu ještě navíc také nemalé kariérní riziko. Zápis ze 7. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 28. srpna 2014, 13:00 Místo:

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 11. září 2014, 13:00 Místo: MPSV, Podskalská, Praha 2, č. 405

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 27. listopadu 2014, 10:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, místnost č. 116 Seznam přítomných: viz přiložený seznam

Více

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Datum: 12. února 2015, 12:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, místnost č. 116 Přítomni: viz přiložený seznam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zápis z jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 19. března 2015, 15:00 Místo: Klub,

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Předkládá: Martin Potůček, předseda 1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také OK ), ustavená na základě Programového prohlášení vlády České republiky, předkládá

Více

1. Diskuse k probíhajícím kvantifikacím a možnostem mirkosimulačního modelu MPSV

1. Diskuse k probíhajícím kvantifikacím a možnostem mirkosimulačního modelu MPSV Zápis ze 14. jednání Pracovního týmu č. 3 (PT3) Odborné komise pro důchodovou reformu (OK): Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Datum: 4. prosince 2014, 16:00 Místo:

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Subkomise pro důchodovou reformu Sociální komise ČSSD (únor 2014 II. verze) V Praze dne 20. února 2014 Zpracoval: Dr. Vít Samek I.

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz

MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; web: duchodova-komise.cz Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 27. listopadu 2014, 12:00 Místo: budova MPSV Na Poříčním právu 1, Praha

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

Aktuální informace o návrzích pracovního týmu č. 3 Odborné komise pro důchodovou reformu MPSV

Aktuální informace o návrzích pracovního týmu č. 3 Odborné komise pro důchodovou reformu MPSV 4. Schůze podvýboru pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu, Poslanecká sněmovna, Praha, 28.5.2015 Aktuální informace o návrzích pracovního týmu č. 3 Odborné komise pro důchodovou reformu MPSV

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje?

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Změny v demografickém chování populace ČR po roce 1989 Změny v přístupu k manželství

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ 2015

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ 2015 1 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V PRVNÍM POLOLETÍ 2015 Předkládá: Martin Potůček, předseda 1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také OK ), ustavená na základě Programového prohlášení vlády České

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK)

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu (OK) Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 21. srpna 2014, 11:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Zápis z jednání 1. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Ukončení II. pilíře a nastavení parametrů III. pilíře Datum: 9. října 2014, 9:00 Místo: MPSV, Na Poříčním právu, Praha 2, místnost

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

ávrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa

ávrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Z Á Z A M ze zasedání Pracovní skupiny RHSD ČR pro daně a pojištění, které se konalo dne 4. 8. 2011 v 9.00 hod. v budově Ministerstva financí Letenská 15, Praha 1, v zasedací místnosti č. 116B Přítomni:

Více

KDO A KOLIK ODVÁDÍ DO SPOLEČNÉ KASY? ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ V ČESKÉM SYSTÉMU

KDO A KOLIK ODVÁDÍ DO SPOLEČNÉ KASY? ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ V ČESKÉM SYSTÉMU I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. KDO A KOLIK ODVÁDÍ DO SPOLEČNÉ KASY? ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí

Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí Petr Nečas, předseda vlády 16.4.2013 Dobrý den, dámy a pánové. Máme za sebou čtvrt rok od největší změny důchodového systému za posledních dvacet

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST Jaroslav Vostatek Panelová diskuse FontesRerum/ EH 26. 2. 2013 MAINSTREAMOVÁ PENZIJNÍ TEORIE 21. STOLETÍ Panevropský penzijní systém (Světová

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Metodika mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem

Metodika mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem Metodika mapování transferů mezi rodinou a společností zprostředkovaných státem Pracovní výstup týmu č. 3 pro Komplexní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a státem Cílem této metodiky

Více

Výsledky činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu

Výsledky činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu Výsledky činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu V souladu s programovým prohlášením vlády a s koaliční smlouvou připravilo MPSV během března a dubna 2014 vznik Odborné komise pro důchodovou reformu.

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR)

Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) Důchodové reformy v zemích EU (a v ČR) M a r t i n Š t ě p á n e k MPSV, Odbor sociálního pojištění 20. března 2008 Eurocentrum Praha, Jungmanova 24, Praha1 Obsah přednášky Malé úvodní zamyšlení o důchodové

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Daňové a důchodové souvislosti národního hospodářství ČR Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové a důchodové souvislosti národního hospodářství ČR Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňové a důchodové souvislosti národního hospodářství ČR Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Anotace : Přednáška se zabývá aktuálními daňovými, důchodovými a sociálními problémy v rámci současného vývoje národního

Více

MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY

MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY Jaroslav Vostatek pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu 13. 11. 2014 Český penzijní systém První pilíř: důchodové pojištění

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

FAKTA K LŽIKAMPANI ODBORŮ

FAKTA K LŽIKAMPANI ODBORŮ FAKTA K LŽIKAMPANI ODBORŮ 6 LŽÍ JAROMÍRA DRÁBKA (Reakce MPSV na prezentaci zveřejněnou na internetových stránkách Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS) 02 OBSAH Reakce na prezentaci 6 lží Jaromíra

Více

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Koncepce návrhu Státní rozpočet vychází z těchto priorit:

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

PODPORA RODIN S DĚTMI PROSTŘEDNICTVÍM DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU

PODPORA RODIN S DĚTMI PROSTŘEDNICTVÍM DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU PODPORA RODIN S DĚTMI PROSTŘEDNICTVÍM DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Vojtěch Krebs Abstract Podpora rodin s dětmi se dnes děje v ČR různými formami. Mezi nejdůležitější patří peněžní dávky rodinám s dětmi, daňové

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Při tvorbě vládního návrhu zákona o penzijním spoření se vycházelo z úvahy, že cílem tohoto návrhu je reformovat stávající penzijní připojištění

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více