Výroční zpráva 2013 Travel service, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Travel service, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 213 Travel service, a.s. BEZPEČNOST ODPOVĚDNOST PŘÁTELSTVÍ SPOLEHLVOST SROZUMTELNOST PERSPEKTVA

2

3 obsah HLAVNÍ ÚKAZATELE ZA OBDOBÍ 213 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA JUDR. JŘÍHO ŠMÁNĚHO ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDTELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA NG. ROMANA VKA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNKATELSKÉ ČNNOST A STAVU MAJETKU SPOLEČNOST SPOJENÍ S DODAVATEL, SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOST TRAVEL SERVCE, a.s. ZÁPSY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE STRUKTURA AKCONÁŘŮ NFORMACE O VZTAZÍCH MEZ AKCONÁŘ SPRÁVA SPOLEČNOST ZAMĚSTNANC NSPRUJTE SE, ŽJTE ŽVOT PO KTERÉM OPRAVDU TOUŽÍTE CORPORATE GOVERNANCE AND COMPLANCE BEZPEČNOST ŘÍZENÍ RZK FLOTLA SPOLEČNOST ORGANZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOST zpráva nezávislého auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích Zpráva o vztazích příloha roční účetní závěrky zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 1

4 bezpečnost Společnost věnuje maximální pozornost zajištění bezpečnosti letového provozu a přípravě na řešení případných krizových situací.

5 hlavní ukazatele za období podle českých účetních standardů 1 (v tisících Kč) Finanční výsledky Financial Results Celkové výnosy Revenue in total z toho: where of: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Sales of own products and services z toho: where of: Výnosy z nepravidelné přepravy Charter Revenue Výnosy z pravidlené přepravy Scheduled Flights Revenue Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb Wet and Dry Lease Revenue Tržby z prodeje zboží Sales of goods Obchodní marže Sales of goods Výkonná spotřeba Cost of sales z toho where of: Palivo (bez přefakturace) Fuel Costs (No Rebilling) Leasing letadel Aircraft Lease Mzdové náklady a ostatní náklady vztahující se k zaměstnancům Labour Costs Údržba Maintenance Costs Přidaná hodnota Added value Provozní výsledek hospodaření Operating profit (loss) Finanční výsledek hospodaření Financial profit / (loss) Výsledek hospodaření za běžnou činnost Profit / (loss) on ordinary activities after taxation Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Profit / (loss) before taxation Výsledek hospodaření za účetní období Profit / (loss) for the accounting period after taxation EBTDA , 1, 15, 2, 25, 3, 297,842 27,325 23,567 89, ,944 35, EBTDAR , 1,, ,5, ,, 2,5, ,, ,752,549 1,71,624 1,89,432 1, ,55,769 3,5, Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 3

6 Rozvaha Blance Sheet Aktiva celkem Assets in Total Vlastní kapitál Equity Základní kapitál Share Capital Úročené závazky (průměr roku) nterest Bearing Debt (Average Amount) Rentabilita vlastního kapitálu Return on Equity 29,75% 11,14%,7%,35% 66,54% Rentabilita tržeb Return on Sales 1,65%,71%,1%,15% 4,5% Vlastní kapitál Equity , , ,42 575,36 735,273 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Peněžní tok Cash Flow Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net cash flows from ordinary activities Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net cash flows from investing activities Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net cash flows from financing activities Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Cash and cash equivalents at the end of the accounting period , ,915 4,2 33,979 18,599 4

7 ODPOVĚdnost Odpovědnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie.

8 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA JUDR. JŘÍHO ŠMÁNĚHO Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, příprava Výroční zprávy je pro mě osobně vítanou příležitostí zamyslet se nad uplynulým rokem a vyjádřit své srdečné poděkování, úctu a vděčnost: zákazníkům, za jejich důvěru využívat služeb Společnosti, zaměstnancům Společnosti za jejich obětavou, svědomitě, pečlivě a s entuziasmem odváděnou práci, obchodním partnerům za spolupráci, korektní, byť tvrdé vyjednávání, státním orgánům a organizacím za vytváření podmínek pro bezpečné provozování letecké dopravy v České republice i zahraničí, široké veřejnosti za pozitivní vnímání Společnosti, akcionářům, že nám umožnili spravovat a zvelebovat jimi svěřený majetek. Krédo Společnosti, které vyjadřuje její strategické cíle, je stručně definováno šesticí slov: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. Uvedené spojení má svůj konkrétní obsah a sdělení pro akcionáře, zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance, státní orgány a organizace a širokou veřejnost. Bezpečnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie a je nezbytnou podmínkou dlouhodobého úspěchu. Činíme veškeré možné kroky, a to i nad rámec zákonných požadavků, aby naše lety byly maximálně bezpečné a zákazníci měli oprávněný pocit, 6

9 že Společností provozovaná letecká doprava je bezpečná. Děláme veškeré možné kroky, které lze po Společnosti spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci Společnosti nebyli vystavováni nepřiměřeným rizikům, aby měli zajištěné životní a sociální jistoty a případná rizika byla řádně ošetřena. Ve vztahu k obchodním partnerům, statním orgánům a široké veřejnosti jsme vždy dostáli svým závazkům a povinnostem, usilujeme maximálně o to, aby veškeré investice do Společnosti byly investicemi bezpečnými. Odpovědnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie. Společnost si je vědoma své odpovědnosti v různých rovinách v rovině společenské, v rovině bezpečnosti, v rovině ekologické i v rovině ekonomické. Společnost si je vědoma své odpovědnosti spojené se zajištěním řádné přepravy osob a realizace mezinárodních spojení, své sociální odpovědnosti ve vztahu k svým zaměstnancům a jejich rodinám, systému zdravotního a sociálního zabezpečení, ve vztahu k životnímu prostředí, apod. Společnost dlouhodobě buduje přátelské vztahy se svými partnery, zaměstnanci a vytváří podmínky, aby veškeré její kroky byly předvídatelné a srozumitelné. Mohu s hrdostí konstatovat, že v roce 213 Společnost udělala obrovský pokrok v naplňování strategických cílů, je Společností odpovědnou, spolehlivou a srozumitelnou, ke svému okolí a zaměstnancům bezpečnou a perspektivní. S radostí a pokorou konstatuji, že Společnost je plna úsilí, odhodlání a energie směřující k naplnění svých strategických cílů vyjádřenou šesticí slov: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. v úctě, Váš JŘÍ ŠMÁNĚ Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 7

10 3 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDTELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA NG. ROMANA VKA Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, od založení Společnosti do dnešních dní jsem s Vámi ušel obrovský kus cesty. Rychlost rozvoje Společnosti byla umocněna v posledních pěti letech a v roce 213 jsme v rozvoji Společnosti dosáhli téměř rychlosti našich letadel. V roce 213 jsme společně s dceřinými společnostmi v Maďarsku a Polsku navýšili počet realizovaných blokových hodin o 4% a naše letadla odlétala neuvěřitelných blokových hodin a realizovala téměř 38 tisíc letů. Velmi mě těší, že i při tomto dynamickém rozvoji je naplňována strategie Společnosti vyjádřená šesticí slov, šesticí pilířů našeho chování, jednání a konání. Těmito pilíři, jak již uvedl předseda představenstva Jiří Šimáně, jsou - BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. Přestože jsme na konci roku 212 a počátkem roku 213 učinili nezbytné kroky a opatření k naplnění plánovaných cílů a úkolů, které jsme byli sto realizovat, měl jsem vnitřní obavu, jak všechny náročné úkoly budou zvládnuty. Nicméně víra ve Společnost, její zaměstnance, dlouhodobě budované vztahy s našimi obchodními partnery brzy mé obavy rozptýlila. Navíc se na trhu objevovaly i zprávy pozitivní např. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (ATA) zvýšila predikci tržeb aerolinek na rok 213 na 78 miliard dolarů a na rok 214 dokonce na 743 miliard dolarů a aerolinky a podle této prognózy měly v roce 213 dosáhnout čistého zisku 19,7 miliardy dolarů. Představenstvo Společnosti na rok 213 schválilo podnikatelský plán, podle kterého měla Společnost v roce 213 dosáhnout výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 271 mil. Kč. Tento úkol se nepodařilo naplnit a za rok 213 činil uvedený výsledek 219 mil. Kč, což je nesplnění plánovaného úkolu o 52 mil. Kč. Nedosažení plánovaného hospodářského výsledku bylo do značné míry ovlivněno např. 8

11 tvorbou opravných položek na riziková aktiva ve výši cca 65 mil. Kč. Nicméně tyto operace byly činěny v souladu s principy účetnictví, zejména pak v souladu s principem opatrnosti a principem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, a proto nevnímám nenaplnění uvedeného cíle negativně. Velmi pozitivně vnímám úsilí a entusiasmus zaměstnanců Společnosti a jejich nasazení při plnění pracovních úkolů, posilování obchodních vztahů s našimi partnery, zvyšování bezpečnosti prováděných letů a péči o naše zákazníky. Všem zaměstnancům a jejich rodinám děkuji velmi mnoho za jejich účast na budování a rozvoji Společnosti. Velmi rád bych poděkovat a vyjádřil úctu zákazníkům a ostatním obchodním partnerům Společnosti. A závěrem připomněl důležité události roku 213. Leden; Společnost vstoupila na švýcarský trh a Švýcarsko se stalo v pořadí sedmou zemí, ve které Společnost rozvíjí své podnikatelské aktivity, Únor; Společnost a největší česká cestovní kancelář EXM Tours uzavřely smlouvu na zajišťování letecké dopravy na další tři roky, Červen; Společnost a České aerolinie se dohodly na vzájemném sdílení kódů na vybraných pravidelných letech (code-shareová spolupráce), Srpen; Společnost a výrobce letadel Boeing oznámily pevnou objednávku na koupi tří letadel 737 MAX 8, Říjen; GE Capital Aviation Services Limited (GECAS) uzavřel smlouvy se Společnosti na pronájem čtyř nových letadel Boeing B737-8 MAX, k dodání v letech v pokoře a úctě, Váš roman VK Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 9

12 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti Společnost dlouhodobě působí ve vysoce konkurenčním prostředí trhu letecké přepravy osob, který byl v minulosti do určité míry deformován státními podporami a subvencemi z veřejných zdrojů. Společnost nikdy nečerpala žádné finanční podpory z veřejných zdrojů. Vizí Společnosti je být významným přepravcem regionu střední a východní Evropy zabezpečující pravidelnou a nepravidelnou přepravu osob s maximálním důrazem na bezpečnost letecké přepravy, kvality poskytovaných služeb a dosahovat v maximálním poměru užitné hodnoty pro zákazníka a ceny za poskytované služby. Společnost buduje dlouhodobé a stabilní vztahy se svými obchodními partnery a silnou prodejní značku SmartWings. Naplňování vize a mise Společnosti je založeno na strategických předpokladech, kterými jsou BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. V roce 213 realizovala společnost tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v celkové výši mil. Kč a dosáhla výsledku hospodaření za účetní období ve výši 158 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činil k více jak 735 mil. Kč a rentabilita vlastního kapitálu přesáhla 31 %. Společnost vytvořila v roce 213 opravné položky k rizikovým aktivům v celkové výši 65 mil. Kč a dle názoru představenstva činila hodnota aktiv společnosti dle českých účetních standardů mil. Kč. Naproti tomu cizí zdroje činili k dle českých účetních standardů 2.49 mil. Kč. Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Představenstvo je na základě výsledků roku 213 toho názoru, že v roce 214 došlo ke zhodnocení majetku Společnosti a byly vytvořeny předpoklady pro další udržitelný rozvoj Společnosti. Pro rok 214 jsou hlavními úkoly Společnosti naplňování strategických cílů jak výše uvedeno a pokračovat v budování silné prodejní značky a dosažení celkových tržeb v roce 214 na úrovni mírně přesahující tržby roku 213. Představenstvo činí rovněž taková opatření, aby se výše vlastního kapitálu Společnosti zvýšila na zhruba 1. mil. Kč k Představenstvo Společnosti 1

13 Přátelství Společnost buduje dlouhodobé a stabilní vztahy se svými obchodními partnery a silnou prodejní značku SmartWings.

14 5 SPOJENÍ S DODAVATEL, SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY Dnešní společnosti se ocitají před nejtvrdší konkurencí, jaká kdy existovala. Posun od filosofie výrobků a tržeb k filosofii marketingu však dává společnostem lepší možnost konkurenci porazit. Základním pilířem dobře pojímané marketingové orientace jsou silné vztahy se zákazníky a současně společnost musí v každém případě operovat na základě filosofie, která říká: Pokoušíme-li se poskytovat vyšší úroveň spokojenosti zákazníků, musí ji v rámci celkových dostupných zdrojů přinést i jiným zúčastněným osobám. 1) 5.1 DODAVATELÉ účasti ve výběrovém řízení jsou kvalitativní kritéria a finální rozhodnutí o dodavateli je odvislé od celkových nákladů Společnosti spojených se zabezpečením dodávek produktů a služeb. Tímto způsobem jsou zajišťovány dodávky i pro dceřiné společnosti Travel Service, Kft. a Travel Service Polska, Sp. z o. o. Shrnutí: 1. Společnost má vybudované dlouhodobé vztahy se svými, dlouhodobě prověřenými dodavateli; 2. Prověření dodavatelé se účastní výběrového řízení na dodávky služeb a produktů; Společnost působí na trhu letecké přepravy druhé desetiletí a po celou tuto dobu budovala a posilovala dlouhodobé korektní vztahy se svými dodavateli i odběrateli na základě principu vzájemné výhodnosti. 1) Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management 12. vydání, Grada Publishing. 5.2 ZÁKAZNÍC Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Společnost má vybudované velmi dobré vztahy s dodavateli paliva LUKOL Aviation Czech, s. r. o., Air BP Limited, Shell Czech Republic a. s., LUKOL JET YAKT DAGTM VE TC. LTD. ST. stanbul, PETROLOT Sp. z o. o. Varšava, Eni S. p. a. Řím, Galp Energía Espaňa, S. A. U, Galp Energia Petóleos de Portugal Petrogal, S. A., World Fuel Services Aviation Limited Londýn, Gozen Havacilik ve Tic. A. S. Florya stanbul, LUKOL AVATON BULGARA, Airport Fuel Supply Budapest, Tiger Aviation Services Sharm El-Sheikh, apod. V oblasti údržby letadel a dodávek náhradních dílů jsou dlouhodobými partnery Lufthansa Technik Aktiengesellschaft, AJ Walter Aviation Ltd. West Sussex, Honeywell nternational Chicago, Middlesex, Phoenix, Rolle (Švýcarsko), Czech Airlines Technics a. s. Praha, apod. Handlingové služby jsou zajišťovány dlouholetými partnery, jako např. Menzies Aviation (Czech), s.r.o. Praha, Menzies Aviation (taly), beria ATACS (Associates for Tunisia Air Cooperation & Services), WELCOME Airport Services Sp. z o. o. Warszawa, Flight Care Espaňa, Servisair UK Limited, SAS GROUND HANDLNG NORWAY, AVAPARTNER, Tiger Aviation Services, Groundforce Portugal, Swissport Spain, Swissport Maroko, CTT Aviation Nicosia, apod. Společnost oceňuje dlouhodobou spolupráci s leasingovými společnostmi (viz. flotila TVS) a domácími bankami UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s. Vzhledem k růstu Společnosti byla v roce 213 zahájena spolupráce s Raiffeisenbank, a.s. Přestože Společnost preferuje dlouhodobé vztahy se svými dodavateli, každoročně hledá optimální ceny dodávaných služeb a produktů. Za tímto účelem jsou vypisována transparentní výběrová řízení zejména na dodávky paliva, cyklické opravy letadel tzv. AV CHECK, apod. s tím, že podmínkou V roce 213 realizovala Společnost a její dceřiné společnosti blokových hodin letů vztahujících se ke službám poskytovaných zákazníkům Společnosti. Rok 213 představuje výkonový nárůst o 12, 6 % v porovnání s rokem 29. Uvedený nárůst je ovlivněně založením organizační složky Společnosti ve Slovenské republice a vstupem na slovenský trh v roce 21 a založením dceřiné společnosti v Polské republice a vstupem na polský trh v roce 212. Realizované blokové hodiny , 5, 75, 1, 125, 15, 55,65 7,978 84,145 86, ,475 2, Z hlediska dynamiky realizace blokových hodin byl nejrychleji se rozvíjející segment balíček pronájmů letadel spojených se zajištěním posádek, údržby letadel a jejich pojištění pro koncové zákazníky v zahraničí, zejména pak mimo země Evropské unie. Tento nárůst mezi rokem 29 a 213 činil 241,57%. V oblasti pravidelné přepravy osob byl tento nárůst 217,98%. 12

15 Nepravidelná přeprava 29 32, , , , ,873 WET a DRY LEASE 29 1, , , , Pravidelná přeprava 35, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, Travel Service, Kft , Travel Service Polska SP. z o.o , Business Jet , 4, 1, 3, 6, 1,5 4, 8, 2, 1, Shrnutí: 1. Nárůst realizovaných blokových hodin mezi rokem 213 a 29 činil blokových hodin, což je nárůst o 12,6 %. 2. Dynamicky rozvíjejícím segmentem byl zejména segment tzv. ACM pronájmů zejména za hranicemi Evropské unie. 3. Vstup na nové trhy v oblasti charterové přepravy osob zejména na Slovensku, v Polsku a ve Švýcarsku. 5, 2,5 6, 12, 3, 5,52 5,738 4,82 3,733 2,169 7, 5,953 8,112 14, 9 1,634 1,441 2,75 2,278 3,5 Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 13

16 5.2.1 TERTORÁRNÍ ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ SPOLEČNOST Letadla Společnosti realizovala v roce 213 mezinárodní lety do těchto zemí: 1 Afghanistan 19 Czech Republic 37 Kenya 55 Slovakia 2 Albania 2 Denmark 38 Latvia 56 Slovenia 3 Algeria 21 Dominican Republic 39 Lithuania 57 Spain 4 Argentina 22 Egypt 4 Luxembourg 58 Spain - Canary slands 5 Armenia 23 Estonia 41 Malta 59 Sweden 6 Australia 24 Finland 42 Mexico 6 Switzerland 7 Austria 25 France 43 Morocco 61 Tajikistan 8 Belarus 26 French Polynesia 44 Netherlands 62 Thailand 9 Belgium 27 Germany 45 New Zealand 63 Macedonia 1 Bermuda 28 Greece 46 Norway 64 Tunisia 11 Bosnia and Herzegovina 29 Hungary 47 Oman 65 Turkey 12 Brasil 3 Chile 48 Pakistan 66 Ukraine 13 Bulgaria 31 celand 49 Poland 67 United Arab Emirates 14 Canada 32 reland 5 Portugal 68 United Kingdom of Great Britain and Northern reland 15 Cape Verde 33 srael 51 Romania 69 United Republic of Tanzania 16 Croatia 34 taly 52 Rossia 7 USA 17 Cuba 35 Jamaica 53 Saint Lucia 71 Venezuela 18 Cyprus 36 Kazakhstan 54 Serbia Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Největší část výnosů byla v roce 213 generována od subjektů se sídlem v České republice, Řecku, na Slovensku, v Polsku, Španělsku, Maďarsku, Turecku, Kanadě, Francii, Ománu, Egyptě, Bulharsku, Velké Británii, Tunisku, Portugalsku, Švýcarsku a zraeli. V těchto zemích bylo generováno více jak 92% výnosů a podíl každé jednotlivé země, resp. subjektů zde sídlících na celkových výnosech Společnosti je větší než 1%, vyjádřeno v Kč větší než 13 mil. Kč FREMNÍ TRH VERSUS SPOTŘEBNÍ TRH CHARTEROVÁ PŘEPRAVA, WET LEASE A PRAVDELNÁ PŘEPRAVA Provozní výnosy Společnosti jsou generovány zejména výnosy z nepravidelné, tzv. charterové přepravy, výnosy z pravidelné přepravy osob realizované pod obchodní značkou SmartWings a z tzv. ACM pronájmů (Wet Lease). Výnosy z charterové přepravy a výnosy z ACM (WET LEASE) se odehrávají na firemních trzích (B2B) a představují zejména nákupy cestovních kanceláří a jiných Shrnutí: 1. Společnost operovala lety do 71 zemi světa napříč téměř všemi světadíly - Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie. 2. Více jak 92% výnosů bylo realizováno v 19 zemích Evropy, Afriky a Severní Ameriky. leteckých společností. Výnosy z pravidelné přepravy se realizují zejména na spotřebních trzích s využitím různých distribučních kanálů. Všechny uvedené výnosy v uplynulých 5 letech vykazují růstový trend, přičemž nejdynamičtěji rostou výnosy realizované pod vlastní obchodní značkou SmartWings. 14

17 Vývoj podílu uvedených výnosů na provozních výnosech znázorňuje následující graf. (v %) % 2. % 3. % l Výnosy z nepravidelné přepravy Charter Revenue l Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb Wet and Dry Lease Revenue l Výnosy z pravidelné přepravy Scheduled Flights Revenue 4. % 5. % 6. % 7. % 8. % Power (Výnosy z nepravidelné přepravy) (Charter Revenue) Power (Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb) (Wet and Dry Lease Revenue) Power (Výnosy z pravidelné přepravy) (Scheduled Flights Revenue) Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 15

18 Podíl výnosů Společnosti realizovaných na firemním (B2B) trhu a na spotřebním trhu (B2C) a jejich trendy v předchozích letech byly následující: (v %) y =.2391x y =.7225x % 2. % 3. % 4. % 5. % 6. % 7. % 8. % l Výnosy - B2B (firemní trh) l Výnosy B2C (spotřební trh) (Power Výnosy - B2B (firemní trh)) (Výnosy B2C (spotřební trh)) Výroční zpráva 213 travel service, a.s B2B TRH - FREMNÍ TRH Shrnutí: 1. V roce 213 Společnost dosáhla rekordních výnosů za dobu trvání své existence, přičemž výnosy rostly ve všech segmentech. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 213 se ve srovnání s rokem 29 zvýšily o 1,6 %; 2. Podíl výnosů na firemním trhu (B2B) je i nadále dominantní; 3. Zvyšující se podíl výnosů realizovaných na spotřebním trhu (B2C) odráží demografický a vzdělanostní rozvoj společnosti, rozvoj internetu a potvrzuje správnost tvorby hodnoty značky SmartWings; Společnost buduje a udržuje dlouhodobé vztahy se svými klienty z řad cestovních kanceláří a leteckých společností. Realizované produkty jsou: (i) Charterové lety jde o prodej plné kapacity jednomu partnerovi nebo rozdělení plné kapacity na tzv. bloky a prodej jednotlivých bloků několika zákazníkům. V rámci nevyužité kapacity jsou v některých případech realizovány tzv. doprodeje koncovému zákazníkovi prostřednictvím distribučních kanálů (B2C). (ii) Pronájem letadel včetně zajištění posádek, údržby a pojištění (tzv. ACM pronájmy, WET LEASE), kdy letadla jsou pod obchodní kontrolou Společnosti. (iii) Pronájem letadel se zajištěním posádky (Dry Lease). V oblasti charterové přepravy osoby jsou významnými klienty společnosti se sídlem v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Švýcarsku, Francii, Rakousku, zraeli, apod. Jde o dlouhodobě spolupracující subjekty s vybudovanými zákaznickými vztahy. Pronájem letadel je využíván zejména v době, kdy Společnost disponuje dostatečnou přepravní kapacitou, zejména v zimní sezóně. Letadla jsou pronajímána do Ománu, Velké Británie, Kanady, apod. Pronájmy se realizují zejména s klienty, se kterými má Společnost dlouhodobé vztahy. Pronájmy letadel se realizují na dlouhodobé bázi, např. Omán, Kanada. Pronájmy letadel se realizují i na tzv. ad hoc bázi např. za situace, kdy jiné letecké společnosti mají krátkodobě nedostatečnou přepravní kapacitu. Vysoká flexibilita Společnosti umožňuje tyto krátkodobé smlouvy uzavírat v kteroukoliv noční i denní hodinu, kterýkoliv den v roce a vypravit letadlo do 6 hodin od vyjasnění požadavků zákazníka. V roce 213 posílila Společnost své postavení a vztahy s dlouhodobými klienty v zemích Evropské unie, ale i za jejími hranicemi. Společnost má velmi silné postavení na firemním trhu v zemích tzv. Visegrádské čtyřky 2). Společnost posiluje obchodní vztahy s partnery za hranicemi Evropské unie. 16

19 Shrnutí: 1. Prodeje realizované firemním zákazníkům jsou založené na dlouhodobých vztazích a na vzájemné výhodnosti; 2. Předmětem prodeje jsou zejména přepravní kapacity a v případě pronájmu letadel jde zpravidla o prodej balíčku služeb; 3. Volné přepravní kapacity jsou realizované i na spotřebním trhu doplňkové prodeje, prostřednictvím distribučních kanálů Společnosti s pozitivním dopadem pro B2B zákazníky (pokud nevyčerpají nabytou kapacitu). 2) Visegrádská čtyřka je uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska ustavené roku SPOTŘEBNÍ TRH - B2C Výnosy z pravidelné přepravy realizované pod obchodní značkou SmartWings od roku 29 rostly rychleji, než ostatní výnosy z charterové přepravy. Společnost si je vědoma, že její zákazníci jsou vzdělanější a informovanější než kdykoliv dříve a mají rovněž nástroje, aby si ověřili a vyhledali lepší alternativy 3). Společnost se od ostatních nízkonákladových společností odlišuje úrovní poskytovaných služeb. Cestující tak i nadále na palubách letadel Společnosti v rámci zakoupených letenek požívali řadu výhod, které byly dříve považovány za standardní a které jsou u mnoha konkurentů zpoplatněny. Společnost rozhodně nemá v úmyslu požadovat např. úhrady za použití toalet, apod. Tato odlišnost souvisí s budováním silné značky SmartWings. Společnost si je vědoma, že Budování silné značky vyžaduje pečlivé plánování a značně dlouhodobé investice a že jádrem úspěšné značky je výtečný produkt podporovaný tvůrčími marketingovými aktivitami. 4) Proto i náklady spojené s reklamou a budování značky mají od roku 211 růstový trend. Reklama Advertising Costs , 2, 3, 4, Obchodní značka SmartWings je registrovaná mimo jiné Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky, obdobným úřadem EU (the Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union) a Společnost je vlastníkem uvedené obchodní značky v grafické i slovní podobě. 5, Tato obchodní značka vzhledem k obchodní a prodejní strategii Společnosti je dlouhodobě a cíleně rozvíjena a podporována. 3) Glen L. Urban, The Emerging Era of Customer Advocacy 4) Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management 12. vydání, Grada Publishing 6, 7, 8, 9, 37,453 26,84 2,666 23,47 4,484 Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 17

20 5.2.5 VYBRANÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY CESTA KOLEM SVĚTA, KONTNENTÁLNÍ HOKEJOVÁ LGA Společnost dlouhodobě spolupracuje s cestovní kanceláří Leonardo Oscar s. r. o. se sídlem v Bratislavě na realizaci projektu Cesta kolem světa. V roce 213 se uvedený projekt znovu realizoval v termínu od do Vzhledem k tomu, že šlo o velmi úspěšný a veřejností velmi oblíbený a žádaný produkt, bude se tento projekt realizovat i nadále. Příprava a realizace projektu klade vysoké nároky na technickou přípravu letadla (včetně změny konfigurace viz foto níže), na logistiku a ostatní zabezpečení letu a hlavně na součinnost a koordinaci všech zaměstnanců Společnosti. Profesionální přístup, vzdělanostní a odborná úroveň zaměstnanců Společnosti a společnosti Leonardo-Oscar, s. r. o. umožnily realizovat tento náročný projekt: Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 18

21 Kontinentální hokejová liga je hned po kanadsko americké NHL považována za druhou nejlepší profesionální hokejovou ligu na světě. V roce 213 zajišťovala Společnost přepravu hokejových týmů HC Slovan Bratislava a HC Lev Praha na všechny jejich zápasy mimo zápasů domácích. Na následujících snímcích jsou hokejisté HC Slovanu Bratislava na odletu a příletu na utkání KHL. Shrnutí: 1. Výnosy plynoucí ze spotřebního trhu (B2C) za uplynulých 5 let rostly relativně nejrychleji; 2. Společnost dlouhodobě buduje silnou prodejní značku; 3. Náklady na reklamu, zejména na reklamu spojenou s budováním značky mají mírně růstový trend. Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 19

22 6 Společnost Travel service, A.S. Travel Service, a. s., je jednou z nejstarších a současně největších soukromých leteckých společností v zemích střední a východní Evropy, a to jak z hlediska přepravní kapacity a velikosti své flotily letadel, tak i z hlediska počtu přepravených cestujících, realizovaných výnosů či výší svých aktiv. Základní údaje o Společnosti jsou: Název: Travel Service, a.s. (dále Společnost ) Sídlo: K Letišti 168/3, 16 8 Praha 6 Právní forma: Akciová společnost Obchodní rejstřík: Vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5332 dentifikační číslo: Společnost využívá se svými dceřinými společnostmi v Maďarsku a v Polsku flotilu dopravních letadel Boeing 737 8, Boeing 737 7, Airbus A zaregistrovaných u leteckých úřadů v České republice, Maďarsku, Polsku a v Kanadě. Dále využívala i krátkodobých pronájmů letadel od jiných leteckých společností (viz dále). Společnost vlastní 1% podíl ve společnosti T. S. Building, s. r. o., Č , se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815, PSČ 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C a 49% podíl ve společnosti UNMEX TVS, a.s., Č , se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815, PSČ 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B Tato společnost nepodniká v oblasti letecké přepravy osob a zaměřuje se zejména na správu a pronájem nebytových prostor. Předmět podnikání: pravidelná a nepravidelná, vnitrostátní a mezinárodní obchodní letecká doprava cestujících, jejich zavazadel, zvířat, pošty a věcí ( cargo ) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Shrnutí: 1. Společnost je největší soukromou leteckou společností ve střední a východní Evropě. 2. Majetkové podíly Společnosti jsou: Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Travel Service, a.s. (dále jen Společnost) byla založena podle práva České republiky a je registrována v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Založení Společnosti bylo realizováno zakladatelskou listinou sepsanou dne formou notářského zápisu č. NZ/12/1998 (N21/1998). Svým usnesením s registračním číslem Rg. B 5332/1 ze dne 28. dubna 1998 rozhodl tehdejší Krajský obchodní soud v Praze o zapsání společnosti Travel Servis, a.s. do obchodního rejstříku. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 28. dubna Svou činnost zahájila Společnost v roce Sídlo společnosti a místo skutečného vedení se nachází na adrese K Letišti 168/3, 16 8 Praha 6, Česká republika. Společnost, resp. její organizační složka Travel Service, a. s. organizačná zloška Slovensko, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeným Okresním soudem v Bratislavě, vložka číslo 1822/B se sídlem vánska cesta 3/B, Bratislava, si udržela dominantní postavení na trhu letecké přepravy osob ve Slovenské republice. Významné postavení na trhu letecké přepravy osob si Společnost, resp. její dceřiné společnosti - Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, zkráceně Travel Service, Kft. a Travel Service Polska Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnošcia, zkráceně Travel Service Polska Sp. z O. O. udržely na trhu letecké přepravy osob v Maďarsku a Polsku. Travel Service, Kft. (Maďarsko) Travel Service, a.s. (včetně Travel Service, a.s. organizačná složka Slovensko) Travel Service Polska, Sp. z o.o. (Polsko) T. S. Building, s.r.o. (Česká republika) 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více