Výroční zpráva 2013 Travel service, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Travel service, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 213 Travel service, a.s. BEZPEČNOST ODPOVĚDNOST PŘÁTELSTVÍ SPOLEHLVOST SROZUMTELNOST PERSPEKTVA

2

3 obsah HLAVNÍ ÚKAZATELE ZA OBDOBÍ 213 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA JUDR. JŘÍHO ŠMÁNĚHO ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDTELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA NG. ROMANA VKA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNKATELSKÉ ČNNOST A STAVU MAJETKU SPOLEČNOST SPOJENÍ S DODAVATEL, SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOST TRAVEL SERVCE, a.s. ZÁPSY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE STRUKTURA AKCONÁŘŮ NFORMACE O VZTAZÍCH MEZ AKCONÁŘ SPRÁVA SPOLEČNOST ZAMĚSTNANC NSPRUJTE SE, ŽJTE ŽVOT PO KTERÉM OPRAVDU TOUŽÍTE CORPORATE GOVERNANCE AND COMPLANCE BEZPEČNOST ŘÍZENÍ RZK FLOTLA SPOLEČNOST ORGANZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOST zpráva nezávislého auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích Zpráva o vztazích příloha roční účetní závěrky zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 1

4 bezpečnost Společnost věnuje maximální pozornost zajištění bezpečnosti letového provozu a přípravě na řešení případných krizových situací.

5 hlavní ukazatele za období podle českých účetních standardů 1 (v tisících Kč) Finanční výsledky Financial Results Celkové výnosy Revenue in total z toho: where of: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Sales of own products and services z toho: where of: Výnosy z nepravidelné přepravy Charter Revenue Výnosy z pravidlené přepravy Scheduled Flights Revenue Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb Wet and Dry Lease Revenue Tržby z prodeje zboží Sales of goods Obchodní marže Sales of goods Výkonná spotřeba Cost of sales z toho where of: Palivo (bez přefakturace) Fuel Costs (No Rebilling) Leasing letadel Aircraft Lease Mzdové náklady a ostatní náklady vztahující se k zaměstnancům Labour Costs Údržba Maintenance Costs Přidaná hodnota Added value Provozní výsledek hospodaření Operating profit (loss) Finanční výsledek hospodaření Financial profit / (loss) Výsledek hospodaření za běžnou činnost Profit / (loss) on ordinary activities after taxation Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Profit / (loss) before taxation Výsledek hospodaření za účetní období Profit / (loss) for the accounting period after taxation EBTDA , 1, 15, 2, 25, 3, 297,842 27,325 23,567 89, ,944 35, EBTDAR , 1,, ,5, ,, 2,5, ,, ,752,549 1,71,624 1,89,432 1, ,55,769 3,5, Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 3

6 Rozvaha Blance Sheet Aktiva celkem Assets in Total Vlastní kapitál Equity Základní kapitál Share Capital Úročené závazky (průměr roku) nterest Bearing Debt (Average Amount) Rentabilita vlastního kapitálu Return on Equity 29,75% 11,14%,7%,35% 66,54% Rentabilita tržeb Return on Sales 1,65%,71%,1%,15% 4,5% Vlastní kapitál Equity , , ,42 575,36 735,273 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Peněžní tok Cash Flow Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net cash flows from ordinary activities Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net cash flows from investing activities Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net cash flows from financing activities Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Cash and cash equivalents at the end of the accounting period , ,915 4,2 33,979 18,599 4

7 ODPOVĚdnost Odpovědnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie.

8 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA JUDR. JŘÍHO ŠMÁNĚHO Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, příprava Výroční zprávy je pro mě osobně vítanou příležitostí zamyslet se nad uplynulým rokem a vyjádřit své srdečné poděkování, úctu a vděčnost: zákazníkům, za jejich důvěru využívat služeb Společnosti, zaměstnancům Společnosti za jejich obětavou, svědomitě, pečlivě a s entuziasmem odváděnou práci, obchodním partnerům za spolupráci, korektní, byť tvrdé vyjednávání, státním orgánům a organizacím za vytváření podmínek pro bezpečné provozování letecké dopravy v České republice i zahraničí, široké veřejnosti za pozitivní vnímání Společnosti, akcionářům, že nám umožnili spravovat a zvelebovat jimi svěřený majetek. Krédo Společnosti, které vyjadřuje její strategické cíle, je stručně definováno šesticí slov: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. Uvedené spojení má svůj konkrétní obsah a sdělení pro akcionáře, zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance, státní orgány a organizace a širokou veřejnost. Bezpečnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie a je nezbytnou podmínkou dlouhodobého úspěchu. Činíme veškeré možné kroky, a to i nad rámec zákonných požadavků, aby naše lety byly maximálně bezpečné a zákazníci měli oprávněný pocit, 6

9 že Společností provozovaná letecká doprava je bezpečná. Děláme veškeré možné kroky, které lze po Společnosti spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci Společnosti nebyli vystavováni nepřiměřeným rizikům, aby měli zajištěné životní a sociální jistoty a případná rizika byla řádně ošetřena. Ve vztahu k obchodním partnerům, statním orgánům a široké veřejnosti jsme vždy dostáli svým závazkům a povinnostem, usilujeme maximálně o to, aby veškeré investice do Společnosti byly investicemi bezpečnými. Odpovědnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie. Společnost si je vědoma své odpovědnosti v různých rovinách v rovině společenské, v rovině bezpečnosti, v rovině ekologické i v rovině ekonomické. Společnost si je vědoma své odpovědnosti spojené se zajištěním řádné přepravy osob a realizace mezinárodních spojení, své sociální odpovědnosti ve vztahu k svým zaměstnancům a jejich rodinám, systému zdravotního a sociálního zabezpečení, ve vztahu k životnímu prostředí, apod. Společnost dlouhodobě buduje přátelské vztahy se svými partnery, zaměstnanci a vytváří podmínky, aby veškeré její kroky byly předvídatelné a srozumitelné. Mohu s hrdostí konstatovat, že v roce 213 Společnost udělala obrovský pokrok v naplňování strategických cílů, je Společností odpovědnou, spolehlivou a srozumitelnou, ke svému okolí a zaměstnancům bezpečnou a perspektivní. S radostí a pokorou konstatuji, že Společnost je plna úsilí, odhodlání a energie směřující k naplnění svých strategických cílů vyjádřenou šesticí slov: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. v úctě, Váš JŘÍ ŠMÁNĚ Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 7

10 3 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDTELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA NG. ROMANA VKA Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, od založení Společnosti do dnešních dní jsem s Vámi ušel obrovský kus cesty. Rychlost rozvoje Společnosti byla umocněna v posledních pěti letech a v roce 213 jsme v rozvoji Společnosti dosáhli téměř rychlosti našich letadel. V roce 213 jsme společně s dceřinými společnostmi v Maďarsku a Polsku navýšili počet realizovaných blokových hodin o 4% a naše letadla odlétala neuvěřitelných blokových hodin a realizovala téměř 38 tisíc letů. Velmi mě těší, že i při tomto dynamickém rozvoji je naplňována strategie Společnosti vyjádřená šesticí slov, šesticí pilířů našeho chování, jednání a konání. Těmito pilíři, jak již uvedl předseda představenstva Jiří Šimáně, jsou - BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. Přestože jsme na konci roku 212 a počátkem roku 213 učinili nezbytné kroky a opatření k naplnění plánovaných cílů a úkolů, které jsme byli sto realizovat, měl jsem vnitřní obavu, jak všechny náročné úkoly budou zvládnuty. Nicméně víra ve Společnost, její zaměstnance, dlouhodobě budované vztahy s našimi obchodními partnery brzy mé obavy rozptýlila. Navíc se na trhu objevovaly i zprávy pozitivní např. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (ATA) zvýšila predikci tržeb aerolinek na rok 213 na 78 miliard dolarů a na rok 214 dokonce na 743 miliard dolarů a aerolinky a podle této prognózy měly v roce 213 dosáhnout čistého zisku 19,7 miliardy dolarů. Představenstvo Společnosti na rok 213 schválilo podnikatelský plán, podle kterého měla Společnost v roce 213 dosáhnout výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 271 mil. Kč. Tento úkol se nepodařilo naplnit a za rok 213 činil uvedený výsledek 219 mil. Kč, což je nesplnění plánovaného úkolu o 52 mil. Kč. Nedosažení plánovaného hospodářského výsledku bylo do značné míry ovlivněno např. 8

11 tvorbou opravných položek na riziková aktiva ve výši cca 65 mil. Kč. Nicméně tyto operace byly činěny v souladu s principy účetnictví, zejména pak v souladu s principem opatrnosti a principem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, a proto nevnímám nenaplnění uvedeného cíle negativně. Velmi pozitivně vnímám úsilí a entusiasmus zaměstnanců Společnosti a jejich nasazení při plnění pracovních úkolů, posilování obchodních vztahů s našimi partnery, zvyšování bezpečnosti prováděných letů a péči o naše zákazníky. Všem zaměstnancům a jejich rodinám děkuji velmi mnoho za jejich účast na budování a rozvoji Společnosti. Velmi rád bych poděkovat a vyjádřil úctu zákazníkům a ostatním obchodním partnerům Společnosti. A závěrem připomněl důležité události roku 213. Leden; Společnost vstoupila na švýcarský trh a Švýcarsko se stalo v pořadí sedmou zemí, ve které Společnost rozvíjí své podnikatelské aktivity, Únor; Společnost a největší česká cestovní kancelář EXM Tours uzavřely smlouvu na zajišťování letecké dopravy na další tři roky, Červen; Společnost a České aerolinie se dohodly na vzájemném sdílení kódů na vybraných pravidelných letech (code-shareová spolupráce), Srpen; Společnost a výrobce letadel Boeing oznámily pevnou objednávku na koupi tří letadel 737 MAX 8, Říjen; GE Capital Aviation Services Limited (GECAS) uzavřel smlouvy se Společnosti na pronájem čtyř nových letadel Boeing B737-8 MAX, k dodání v letech v pokoře a úctě, Váš roman VK Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 9

12 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti Společnost dlouhodobě působí ve vysoce konkurenčním prostředí trhu letecké přepravy osob, který byl v minulosti do určité míry deformován státními podporami a subvencemi z veřejných zdrojů. Společnost nikdy nečerpala žádné finanční podpory z veřejných zdrojů. Vizí Společnosti je být významným přepravcem regionu střední a východní Evropy zabezpečující pravidelnou a nepravidelnou přepravu osob s maximálním důrazem na bezpečnost letecké přepravy, kvality poskytovaných služeb a dosahovat v maximálním poměru užitné hodnoty pro zákazníka a ceny za poskytované služby. Společnost buduje dlouhodobé a stabilní vztahy se svými obchodními partnery a silnou prodejní značku SmartWings. Naplňování vize a mise Společnosti je založeno na strategických předpokladech, kterými jsou BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. V roce 213 realizovala společnost tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v celkové výši mil. Kč a dosáhla výsledku hospodaření za účetní období ve výši 158 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činil k více jak 735 mil. Kč a rentabilita vlastního kapitálu přesáhla 31 %. Společnost vytvořila v roce 213 opravné položky k rizikovým aktivům v celkové výši 65 mil. Kč a dle názoru představenstva činila hodnota aktiv společnosti dle českých účetních standardů mil. Kč. Naproti tomu cizí zdroje činili k dle českých účetních standardů 2.49 mil. Kč. Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Představenstvo je na základě výsledků roku 213 toho názoru, že v roce 214 došlo ke zhodnocení majetku Společnosti a byly vytvořeny předpoklady pro další udržitelný rozvoj Společnosti. Pro rok 214 jsou hlavními úkoly Společnosti naplňování strategických cílů jak výše uvedeno a pokračovat v budování silné prodejní značky a dosažení celkových tržeb v roce 214 na úrovni mírně přesahující tržby roku 213. Představenstvo činí rovněž taková opatření, aby se výše vlastního kapitálu Společnosti zvýšila na zhruba 1. mil. Kč k Představenstvo Společnosti 1

13 Přátelství Společnost buduje dlouhodobé a stabilní vztahy se svými obchodními partnery a silnou prodejní značku SmartWings.

14 5 SPOJENÍ S DODAVATEL, SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY Dnešní společnosti se ocitají před nejtvrdší konkurencí, jaká kdy existovala. Posun od filosofie výrobků a tržeb k filosofii marketingu však dává společnostem lepší možnost konkurenci porazit. Základním pilířem dobře pojímané marketingové orientace jsou silné vztahy se zákazníky a současně společnost musí v každém případě operovat na základě filosofie, která říká: Pokoušíme-li se poskytovat vyšší úroveň spokojenosti zákazníků, musí ji v rámci celkových dostupných zdrojů přinést i jiným zúčastněným osobám. 1) 5.1 DODAVATELÉ účasti ve výběrovém řízení jsou kvalitativní kritéria a finální rozhodnutí o dodavateli je odvislé od celkových nákladů Společnosti spojených se zabezpečením dodávek produktů a služeb. Tímto způsobem jsou zajišťovány dodávky i pro dceřiné společnosti Travel Service, Kft. a Travel Service Polska, Sp. z o. o. Shrnutí: 1. Společnost má vybudované dlouhodobé vztahy se svými, dlouhodobě prověřenými dodavateli; 2. Prověření dodavatelé se účastní výběrového řízení na dodávky služeb a produktů; Společnost působí na trhu letecké přepravy druhé desetiletí a po celou tuto dobu budovala a posilovala dlouhodobé korektní vztahy se svými dodavateli i odběrateli na základě principu vzájemné výhodnosti. 1) Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management 12. vydání, Grada Publishing. 5.2 ZÁKAZNÍC Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Společnost má vybudované velmi dobré vztahy s dodavateli paliva LUKOL Aviation Czech, s. r. o., Air BP Limited, Shell Czech Republic a. s., LUKOL JET YAKT DAGTM VE TC. LTD. ST. stanbul, PETROLOT Sp. z o. o. Varšava, Eni S. p. a. Řím, Galp Energía Espaňa, S. A. U, Galp Energia Petóleos de Portugal Petrogal, S. A., World Fuel Services Aviation Limited Londýn, Gozen Havacilik ve Tic. A. S. Florya stanbul, LUKOL AVATON BULGARA, Airport Fuel Supply Budapest, Tiger Aviation Services Sharm El-Sheikh, apod. V oblasti údržby letadel a dodávek náhradních dílů jsou dlouhodobými partnery Lufthansa Technik Aktiengesellschaft, AJ Walter Aviation Ltd. West Sussex, Honeywell nternational Chicago, Middlesex, Phoenix, Rolle (Švýcarsko), Czech Airlines Technics a. s. Praha, apod. Handlingové služby jsou zajišťovány dlouholetými partnery, jako např. Menzies Aviation (Czech), s.r.o. Praha, Menzies Aviation (taly), beria ATACS (Associates for Tunisia Air Cooperation & Services), WELCOME Airport Services Sp. z o. o. Warszawa, Flight Care Espaňa, Servisair UK Limited, SAS GROUND HANDLNG NORWAY, AVAPARTNER, Tiger Aviation Services, Groundforce Portugal, Swissport Spain, Swissport Maroko, CTT Aviation Nicosia, apod. Společnost oceňuje dlouhodobou spolupráci s leasingovými společnostmi (viz. flotila TVS) a domácími bankami UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s. Vzhledem k růstu Společnosti byla v roce 213 zahájena spolupráce s Raiffeisenbank, a.s. Přestože Společnost preferuje dlouhodobé vztahy se svými dodavateli, každoročně hledá optimální ceny dodávaných služeb a produktů. Za tímto účelem jsou vypisována transparentní výběrová řízení zejména na dodávky paliva, cyklické opravy letadel tzv. AV CHECK, apod. s tím, že podmínkou V roce 213 realizovala Společnost a její dceřiné společnosti blokových hodin letů vztahujících se ke službám poskytovaných zákazníkům Společnosti. Rok 213 představuje výkonový nárůst o 12, 6 % v porovnání s rokem 29. Uvedený nárůst je ovlivněně založením organizační složky Společnosti ve Slovenské republice a vstupem na slovenský trh v roce 21 a založením dceřiné společnosti v Polské republice a vstupem na polský trh v roce 212. Realizované blokové hodiny , 5, 75, 1, 125, 15, 55,65 7,978 84,145 86, ,475 2, Z hlediska dynamiky realizace blokových hodin byl nejrychleji se rozvíjející segment balíček pronájmů letadel spojených se zajištěním posádek, údržby letadel a jejich pojištění pro koncové zákazníky v zahraničí, zejména pak mimo země Evropské unie. Tento nárůst mezi rokem 29 a 213 činil 241,57%. V oblasti pravidelné přepravy osob byl tento nárůst 217,98%. 12

15 Nepravidelná přeprava 29 32, , , , ,873 WET a DRY LEASE 29 1, , , , Pravidelná přeprava 35, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, Travel Service, Kft , Travel Service Polska SP. z o.o , Business Jet , 4, 1, 3, 6, 1,5 4, 8, 2, 1, Shrnutí: 1. Nárůst realizovaných blokových hodin mezi rokem 213 a 29 činil blokových hodin, což je nárůst o 12,6 %. 2. Dynamicky rozvíjejícím segmentem byl zejména segment tzv. ACM pronájmů zejména za hranicemi Evropské unie. 3. Vstup na nové trhy v oblasti charterové přepravy osob zejména na Slovensku, v Polsku a ve Švýcarsku. 5, 2,5 6, 12, 3, 5,52 5,738 4,82 3,733 2,169 7, 5,953 8,112 14, 9 1,634 1,441 2,75 2,278 3,5 Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 13

16 5.2.1 TERTORÁRNÍ ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ SPOLEČNOST Letadla Společnosti realizovala v roce 213 mezinárodní lety do těchto zemí: 1 Afghanistan 19 Czech Republic 37 Kenya 55 Slovakia 2 Albania 2 Denmark 38 Latvia 56 Slovenia 3 Algeria 21 Dominican Republic 39 Lithuania 57 Spain 4 Argentina 22 Egypt 4 Luxembourg 58 Spain - Canary slands 5 Armenia 23 Estonia 41 Malta 59 Sweden 6 Australia 24 Finland 42 Mexico 6 Switzerland 7 Austria 25 France 43 Morocco 61 Tajikistan 8 Belarus 26 French Polynesia 44 Netherlands 62 Thailand 9 Belgium 27 Germany 45 New Zealand 63 Macedonia 1 Bermuda 28 Greece 46 Norway 64 Tunisia 11 Bosnia and Herzegovina 29 Hungary 47 Oman 65 Turkey 12 Brasil 3 Chile 48 Pakistan 66 Ukraine 13 Bulgaria 31 celand 49 Poland 67 United Arab Emirates 14 Canada 32 reland 5 Portugal 68 United Kingdom of Great Britain and Northern reland 15 Cape Verde 33 srael 51 Romania 69 United Republic of Tanzania 16 Croatia 34 taly 52 Rossia 7 USA 17 Cuba 35 Jamaica 53 Saint Lucia 71 Venezuela 18 Cyprus 36 Kazakhstan 54 Serbia Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Největší část výnosů byla v roce 213 generována od subjektů se sídlem v České republice, Řecku, na Slovensku, v Polsku, Španělsku, Maďarsku, Turecku, Kanadě, Francii, Ománu, Egyptě, Bulharsku, Velké Británii, Tunisku, Portugalsku, Švýcarsku a zraeli. V těchto zemích bylo generováno více jak 92% výnosů a podíl každé jednotlivé země, resp. subjektů zde sídlících na celkových výnosech Společnosti je větší než 1%, vyjádřeno v Kč větší než 13 mil. Kč FREMNÍ TRH VERSUS SPOTŘEBNÍ TRH CHARTEROVÁ PŘEPRAVA, WET LEASE A PRAVDELNÁ PŘEPRAVA Provozní výnosy Společnosti jsou generovány zejména výnosy z nepravidelné, tzv. charterové přepravy, výnosy z pravidelné přepravy osob realizované pod obchodní značkou SmartWings a z tzv. ACM pronájmů (Wet Lease). Výnosy z charterové přepravy a výnosy z ACM (WET LEASE) se odehrávají na firemních trzích (B2B) a představují zejména nákupy cestovních kanceláří a jiných Shrnutí: 1. Společnost operovala lety do 71 zemi světa napříč téměř všemi světadíly - Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie. 2. Více jak 92% výnosů bylo realizováno v 19 zemích Evropy, Afriky a Severní Ameriky. leteckých společností. Výnosy z pravidelné přepravy se realizují zejména na spotřebních trzích s využitím různých distribučních kanálů. Všechny uvedené výnosy v uplynulých 5 letech vykazují růstový trend, přičemž nejdynamičtěji rostou výnosy realizované pod vlastní obchodní značkou SmartWings. 14

17 Vývoj podílu uvedených výnosů na provozních výnosech znázorňuje následující graf. (v %) % 2. % 3. % l Výnosy z nepravidelné přepravy Charter Revenue l Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb Wet and Dry Lease Revenue l Výnosy z pravidelné přepravy Scheduled Flights Revenue 4. % 5. % 6. % 7. % 8. % Power (Výnosy z nepravidelné přepravy) (Charter Revenue) Power (Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb) (Wet and Dry Lease Revenue) Power (Výnosy z pravidelné přepravy) (Scheduled Flights Revenue) Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 15

18 Podíl výnosů Společnosti realizovaných na firemním (B2B) trhu a na spotřebním trhu (B2C) a jejich trendy v předchozích letech byly následující: (v %) y =.2391x y =.7225x % 2. % 3. % 4. % 5. % 6. % 7. % 8. % l Výnosy - B2B (firemní trh) l Výnosy B2C (spotřební trh) (Power Výnosy - B2B (firemní trh)) (Výnosy B2C (spotřební trh)) Výroční zpráva 213 travel service, a.s B2B TRH - FREMNÍ TRH Shrnutí: 1. V roce 213 Společnost dosáhla rekordních výnosů za dobu trvání své existence, přičemž výnosy rostly ve všech segmentech. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 213 se ve srovnání s rokem 29 zvýšily o 1,6 %; 2. Podíl výnosů na firemním trhu (B2B) je i nadále dominantní; 3. Zvyšující se podíl výnosů realizovaných na spotřebním trhu (B2C) odráží demografický a vzdělanostní rozvoj společnosti, rozvoj internetu a potvrzuje správnost tvorby hodnoty značky SmartWings; Společnost buduje a udržuje dlouhodobé vztahy se svými klienty z řad cestovních kanceláří a leteckých společností. Realizované produkty jsou: (i) Charterové lety jde o prodej plné kapacity jednomu partnerovi nebo rozdělení plné kapacity na tzv. bloky a prodej jednotlivých bloků několika zákazníkům. V rámci nevyužité kapacity jsou v některých případech realizovány tzv. doprodeje koncovému zákazníkovi prostřednictvím distribučních kanálů (B2C). (ii) Pronájem letadel včetně zajištění posádek, údržby a pojištění (tzv. ACM pronájmy, WET LEASE), kdy letadla jsou pod obchodní kontrolou Společnosti. (iii) Pronájem letadel se zajištěním posádky (Dry Lease). V oblasti charterové přepravy osoby jsou významnými klienty společnosti se sídlem v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Švýcarsku, Francii, Rakousku, zraeli, apod. Jde o dlouhodobě spolupracující subjekty s vybudovanými zákaznickými vztahy. Pronájem letadel je využíván zejména v době, kdy Společnost disponuje dostatečnou přepravní kapacitou, zejména v zimní sezóně. Letadla jsou pronajímána do Ománu, Velké Británie, Kanady, apod. Pronájmy se realizují zejména s klienty, se kterými má Společnost dlouhodobé vztahy. Pronájmy letadel se realizují na dlouhodobé bázi, např. Omán, Kanada. Pronájmy letadel se realizují i na tzv. ad hoc bázi např. za situace, kdy jiné letecké společnosti mají krátkodobě nedostatečnou přepravní kapacitu. Vysoká flexibilita Společnosti umožňuje tyto krátkodobé smlouvy uzavírat v kteroukoliv noční i denní hodinu, kterýkoliv den v roce a vypravit letadlo do 6 hodin od vyjasnění požadavků zákazníka. V roce 213 posílila Společnost své postavení a vztahy s dlouhodobými klienty v zemích Evropské unie, ale i za jejími hranicemi. Společnost má velmi silné postavení na firemním trhu v zemích tzv. Visegrádské čtyřky 2). Společnost posiluje obchodní vztahy s partnery za hranicemi Evropské unie. 16

19 Shrnutí: 1. Prodeje realizované firemním zákazníkům jsou založené na dlouhodobých vztazích a na vzájemné výhodnosti; 2. Předmětem prodeje jsou zejména přepravní kapacity a v případě pronájmu letadel jde zpravidla o prodej balíčku služeb; 3. Volné přepravní kapacity jsou realizované i na spotřebním trhu doplňkové prodeje, prostřednictvím distribučních kanálů Společnosti s pozitivním dopadem pro B2B zákazníky (pokud nevyčerpají nabytou kapacitu). 2) Visegrádská čtyřka je uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska ustavené roku SPOTŘEBNÍ TRH - B2C Výnosy z pravidelné přepravy realizované pod obchodní značkou SmartWings od roku 29 rostly rychleji, než ostatní výnosy z charterové přepravy. Společnost si je vědoma, že její zákazníci jsou vzdělanější a informovanější než kdykoliv dříve a mají rovněž nástroje, aby si ověřili a vyhledali lepší alternativy 3). Společnost se od ostatních nízkonákladových společností odlišuje úrovní poskytovaných služeb. Cestující tak i nadále na palubách letadel Společnosti v rámci zakoupených letenek požívali řadu výhod, které byly dříve považovány za standardní a které jsou u mnoha konkurentů zpoplatněny. Společnost rozhodně nemá v úmyslu požadovat např. úhrady za použití toalet, apod. Tato odlišnost souvisí s budováním silné značky SmartWings. Společnost si je vědoma, že Budování silné značky vyžaduje pečlivé plánování a značně dlouhodobé investice a že jádrem úspěšné značky je výtečný produkt podporovaný tvůrčími marketingovými aktivitami. 4) Proto i náklady spojené s reklamou a budování značky mají od roku 211 růstový trend. Reklama Advertising Costs , 2, 3, 4, Obchodní značka SmartWings je registrovaná mimo jiné Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky, obdobným úřadem EU (the Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union) a Společnost je vlastníkem uvedené obchodní značky v grafické i slovní podobě. 5, Tato obchodní značka vzhledem k obchodní a prodejní strategii Společnosti je dlouhodobě a cíleně rozvíjena a podporována. 3) Glen L. Urban, The Emerging Era of Customer Advocacy 4) Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management 12. vydání, Grada Publishing 6, 7, 8, 9, 37,453 26,84 2,666 23,47 4,484 Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 17

20 5.2.5 VYBRANÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY CESTA KOLEM SVĚTA, KONTNENTÁLNÍ HOKEJOVÁ LGA Společnost dlouhodobě spolupracuje s cestovní kanceláří Leonardo Oscar s. r. o. se sídlem v Bratislavě na realizaci projektu Cesta kolem světa. V roce 213 se uvedený projekt znovu realizoval v termínu od do Vzhledem k tomu, že šlo o velmi úspěšný a veřejností velmi oblíbený a žádaný produkt, bude se tento projekt realizovat i nadále. Příprava a realizace projektu klade vysoké nároky na technickou přípravu letadla (včetně změny konfigurace viz foto níže), na logistiku a ostatní zabezpečení letu a hlavně na součinnost a koordinaci všech zaměstnanců Společnosti. Profesionální přístup, vzdělanostní a odborná úroveň zaměstnanců Společnosti a společnosti Leonardo-Oscar, s. r. o. umožnily realizovat tento náročný projekt: Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 18

21 Kontinentální hokejová liga je hned po kanadsko americké NHL považována za druhou nejlepší profesionální hokejovou ligu na světě. V roce 213 zajišťovala Společnost přepravu hokejových týmů HC Slovan Bratislava a HC Lev Praha na všechny jejich zápasy mimo zápasů domácích. Na následujících snímcích jsou hokejisté HC Slovanu Bratislava na odletu a příletu na utkání KHL. Shrnutí: 1. Výnosy plynoucí ze spotřebního trhu (B2C) za uplynulých 5 let rostly relativně nejrychleji; 2. Společnost dlouhodobě buduje silnou prodejní značku; 3. Náklady na reklamu, zejména na reklamu spojenou s budováním značky mají mírně růstový trend. Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 19

22 6 Společnost Travel service, A.S. Travel Service, a. s., je jednou z nejstarších a současně největších soukromých leteckých společností v zemích střední a východní Evropy, a to jak z hlediska přepravní kapacity a velikosti své flotily letadel, tak i z hlediska počtu přepravených cestujících, realizovaných výnosů či výší svých aktiv. Základní údaje o Společnosti jsou: Název: Travel Service, a.s. (dále Společnost ) Sídlo: K Letišti 168/3, 16 8 Praha 6 Právní forma: Akciová společnost Obchodní rejstřík: Vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5332 dentifikační číslo: Společnost využívá se svými dceřinými společnostmi v Maďarsku a v Polsku flotilu dopravních letadel Boeing 737 8, Boeing 737 7, Airbus A zaregistrovaných u leteckých úřadů v České republice, Maďarsku, Polsku a v Kanadě. Dále využívala i krátkodobých pronájmů letadel od jiných leteckých společností (viz dále). Společnost vlastní 1% podíl ve společnosti T. S. Building, s. r. o., Č , se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815, PSČ 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C a 49% podíl ve společnosti UNMEX TVS, a.s., Č , se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815, PSČ 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B Tato společnost nepodniká v oblasti letecké přepravy osob a zaměřuje se zejména na správu a pronájem nebytových prostor. Předmět podnikání: pravidelná a nepravidelná, vnitrostátní a mezinárodní obchodní letecká doprava cestujících, jejich zavazadel, zvířat, pošty a věcí ( cargo ) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Shrnutí: 1. Společnost je největší soukromou leteckou společností ve střední a východní Evropě. 2. Majetkové podíly Společnosti jsou: Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Travel Service, a.s. (dále jen Společnost) byla založena podle práva České republiky a je registrována v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Založení Společnosti bylo realizováno zakladatelskou listinou sepsanou dne formou notářského zápisu č. NZ/12/1998 (N21/1998). Svým usnesením s registračním číslem Rg. B 5332/1 ze dne 28. dubna 1998 rozhodl tehdejší Krajský obchodní soud v Praze o zapsání společnosti Travel Servis, a.s. do obchodního rejstříku. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 28. dubna Svou činnost zahájila Společnost v roce Sídlo společnosti a místo skutečného vedení se nachází na adrese K Letišti 168/3, 16 8 Praha 6, Česká republika. Společnost, resp. její organizační složka Travel Service, a. s. organizačná zloška Slovensko, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeným Okresním soudem v Bratislavě, vložka číslo 1822/B se sídlem vánska cesta 3/B, Bratislava, si udržela dominantní postavení na trhu letecké přepravy osob ve Slovenské republice. Významné postavení na trhu letecké přepravy osob si Společnost, resp. její dceřiné společnosti - Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, zkráceně Travel Service, Kft. a Travel Service Polska Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnošcia, zkráceně Travel Service Polska Sp. z O. O. udržely na trhu letecké přepravy osob v Maďarsku a Polsku. Travel Service, Kft. (Maďarsko) Travel Service, a.s. (včetně Travel Service, a.s. organizačná složka Slovensko) Travel Service Polska, Sp. z o.o. (Polsko) T. S. Building, s.r.o. (Česká republika) 2

Výroční zpráva 2015 Travel service, a.s.

Výroční zpráva 2015 Travel service, a.s. Výroční zpráva 215 Travel service, a.s. BEZPEČNOST ODPOVĚDNOST PŘÁTELSTVÍ SPOLEHLVOST SROZUMTELNOST PERSPEKTVA h i s t o r i e Orville Wright Wilbur Wright Jiří Šimáně roman vik 1 HLAVNÍ ÚKAZATELE ZA OBDOBÍ

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2014 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah

Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Výroční zpráva společnosti BRAWA, a.s., za účetní období 11 měsíců končící 30. listopadu 2015 Obsah Profil společnosti... 2 Zpráva o podnikatelské činnosti... 4 Následné události... 5 Zpráva o vztazích

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

S 262/2007/KS-20207/2007/840 V Brně dne 2. listopadu 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 262/07, zahájeném dne 3.

S 262/2007/KS-20207/2007/840 V Brně dne 2. listopadu 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 262/07, zahájeném dne 3. S 262/2007/KS-20207/2007/840 V Brně dne 2. listopadu 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 262/07, zahájeném dne 3. října 2007 dle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2013 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2008 31.3.2009 Vypracoval: Lucie Reiterová Podklady poskytl: Ing. Michal Šlachta, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška Datum: 7.8.2009 Strana 1 z 28 1 OBSAH 1 OBSAH...

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Letiště Vodochody a.s. U Letiště 374 250 70 Odolena Voda V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 OBSAH I. Úvodní slovo generálního ředitele II. III. IV. Profil společnosti Historie Současnost V. Organizační

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

OBSAH I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných papírech...

OBSAH I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných papírech... OBSAH OBSAH... 1 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi... 2 II. Údaje o základním kapitálu... 2 III. Údaje o cenných papírech... 2 IV. Údaje o činnosti... 3 V. Údaje o majetku a finanční situaci

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR) je mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy písemnou formou,

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2015 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více