Výroční zpráva 2013 Travel service, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Travel service, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 213 Travel service, a.s. BEZPEČNOST ODPOVĚDNOST PŘÁTELSTVÍ SPOLEHLVOST SROZUMTELNOST PERSPEKTVA

2

3 obsah HLAVNÍ ÚKAZATELE ZA OBDOBÍ 213 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA JUDR. JŘÍHO ŠMÁNĚHO ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDTELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA NG. ROMANA VKA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNKATELSKÉ ČNNOST A STAVU MAJETKU SPOLEČNOST SPOJENÍ S DODAVATEL, SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOST TRAVEL SERVCE, a.s. ZÁPSY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE STRUKTURA AKCONÁŘŮ NFORMACE O VZTAZÍCH MEZ AKCONÁŘ SPRÁVA SPOLEČNOST ZAMĚSTNANC NSPRUJTE SE, ŽJTE ŽVOT PO KTERÉM OPRAVDU TOUŽÍTE CORPORATE GOVERNANCE AND COMPLANCE BEZPEČNOST ŘÍZENÍ RZK FLOTLA SPOLEČNOST ORGANZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOST zpráva nezávislého auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích Zpráva o vztazích příloha roční účetní závěrky zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 1

4 bezpečnost Společnost věnuje maximální pozornost zajištění bezpečnosti letového provozu a přípravě na řešení případných krizových situací.

5 hlavní ukazatele za období podle českých účetních standardů 1 (v tisících Kč) Finanční výsledky Financial Results Celkové výnosy Revenue in total z toho: where of: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Sales of own products and services z toho: where of: Výnosy z nepravidelné přepravy Charter Revenue Výnosy z pravidlené přepravy Scheduled Flights Revenue Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb Wet and Dry Lease Revenue Tržby z prodeje zboží Sales of goods Obchodní marže Sales of goods Výkonná spotřeba Cost of sales z toho where of: Palivo (bez přefakturace) Fuel Costs (No Rebilling) Leasing letadel Aircraft Lease Mzdové náklady a ostatní náklady vztahující se k zaměstnancům Labour Costs Údržba Maintenance Costs Přidaná hodnota Added value Provozní výsledek hospodaření Operating profit (loss) Finanční výsledek hospodaření Financial profit / (loss) Výsledek hospodaření za běžnou činnost Profit / (loss) on ordinary activities after taxation Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Profit / (loss) before taxation Výsledek hospodaření za účetní období Profit / (loss) for the accounting period after taxation EBTDA , 1, 15, 2, 25, 3, 297,842 27,325 23,567 89, ,944 35, EBTDAR , 1,, ,5, ,, 2,5, ,, ,752,549 1,71,624 1,89,432 1, ,55,769 3,5, Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 3

6 Rozvaha Blance Sheet Aktiva celkem Assets in Total Vlastní kapitál Equity Základní kapitál Share Capital Úročené závazky (průměr roku) nterest Bearing Debt (Average Amount) Rentabilita vlastního kapitálu Return on Equity 29,75% 11,14%,7%,35% 66,54% Rentabilita tržeb Return on Sales 1,65%,71%,1%,15% 4,5% Vlastní kapitál Equity , , ,42 575,36 735,273 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Peněžní tok Cash Flow Čistý peněžní tok z provozní činnosti Net cash flows from ordinary activities Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Net cash flows from investing activities Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Net cash flows from financing activities Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Cash and cash equivalents at the end of the accounting period , ,915 4,2 33,979 18,599 4

7 ODPOVĚdnost Odpovědnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie.

8 2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA JUDR. JŘÍHO ŠMÁNĚHO Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, příprava Výroční zprávy je pro mě osobně vítanou příležitostí zamyslet se nad uplynulým rokem a vyjádřit své srdečné poděkování, úctu a vděčnost: zákazníkům, za jejich důvěru využívat služeb Společnosti, zaměstnancům Společnosti za jejich obětavou, svědomitě, pečlivě a s entuziasmem odváděnou práci, obchodním partnerům za spolupráci, korektní, byť tvrdé vyjednávání, státním orgánům a organizacím za vytváření podmínek pro bezpečné provozování letecké dopravy v České republice i zahraničí, široké veřejnosti za pozitivní vnímání Společnosti, akcionářům, že nám umožnili spravovat a zvelebovat jimi svěřený majetek. Krédo Společnosti, které vyjadřuje její strategické cíle, je stručně definováno šesticí slov: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. Uvedené spojení má svůj konkrétní obsah a sdělení pro akcionáře, zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance, státní orgány a organizace a širokou veřejnost. Bezpečnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie a je nezbytnou podmínkou dlouhodobého úspěchu. Činíme veškeré možné kroky, a to i nad rámec zákonných požadavků, aby naše lety byly maximálně bezpečné a zákazníci měli oprávněný pocit, 6

9 že Společností provozovaná letecká doprava je bezpečná. Děláme veškeré možné kroky, které lze po Společnosti spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci Společnosti nebyli vystavováni nepřiměřeným rizikům, aby měli zajištěné životní a sociální jistoty a případná rizika byla řádně ošetřena. Ve vztahu k obchodním partnerům, statním orgánům a široké veřejnosti jsme vždy dostáli svým závazkům a povinnostem, usilujeme maximálně o to, aby veškeré investice do Společnosti byly investicemi bezpečnými. Odpovědnost je základním přístupem Společnosti, je součástí její strategie. Společnost si je vědoma své odpovědnosti v různých rovinách v rovině společenské, v rovině bezpečnosti, v rovině ekologické i v rovině ekonomické. Společnost si je vědoma své odpovědnosti spojené se zajištěním řádné přepravy osob a realizace mezinárodních spojení, své sociální odpovědnosti ve vztahu k svým zaměstnancům a jejich rodinám, systému zdravotního a sociálního zabezpečení, ve vztahu k životnímu prostředí, apod. Společnost dlouhodobě buduje přátelské vztahy se svými partnery, zaměstnanci a vytváří podmínky, aby veškeré její kroky byly předvídatelné a srozumitelné. Mohu s hrdostí konstatovat, že v roce 213 Společnost udělala obrovský pokrok v naplňování strategických cílů, je Společností odpovědnou, spolehlivou a srozumitelnou, ke svému okolí a zaměstnancům bezpečnou a perspektivní. S radostí a pokorou konstatuji, že Společnost je plna úsilí, odhodlání a energie směřující k naplnění svých strategických cílů vyjádřenou šesticí slov: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. v úctě, Váš JŘÍ ŠMÁNĚ Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 7

10 3 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDTELE A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA NG. ROMANA VKA Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení zaměstnanci, od založení Společnosti do dnešních dní jsem s Vámi ušel obrovský kus cesty. Rychlost rozvoje Společnosti byla umocněna v posledních pěti letech a v roce 213 jsme v rozvoji Společnosti dosáhli téměř rychlosti našich letadel. V roce 213 jsme společně s dceřinými společnostmi v Maďarsku a Polsku navýšili počet realizovaných blokových hodin o 4% a naše letadla odlétala neuvěřitelných blokových hodin a realizovala téměř 38 tisíc letů. Velmi mě těší, že i při tomto dynamickém rozvoji je naplňována strategie Společnosti vyjádřená šesticí slov, šesticí pilířů našeho chování, jednání a konání. Těmito pilíři, jak již uvedl předseda představenstva Jiří Šimáně, jsou - BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. Přestože jsme na konci roku 212 a počátkem roku 213 učinili nezbytné kroky a opatření k naplnění plánovaných cílů a úkolů, které jsme byli sto realizovat, měl jsem vnitřní obavu, jak všechny náročné úkoly budou zvládnuty. Nicméně víra ve Společnost, její zaměstnance, dlouhodobě budované vztahy s našimi obchodními partnery brzy mé obavy rozptýlila. Navíc se na trhu objevovaly i zprávy pozitivní např. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (ATA) zvýšila predikci tržeb aerolinek na rok 213 na 78 miliard dolarů a na rok 214 dokonce na 743 miliard dolarů a aerolinky a podle této prognózy měly v roce 213 dosáhnout čistého zisku 19,7 miliardy dolarů. Představenstvo Společnosti na rok 213 schválilo podnikatelský plán, podle kterého měla Společnost v roce 213 dosáhnout výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 271 mil. Kč. Tento úkol se nepodařilo naplnit a za rok 213 činil uvedený výsledek 219 mil. Kč, což je nesplnění plánovaného úkolu o 52 mil. Kč. Nedosažení plánovaného hospodářského výsledku bylo do značné míry ovlivněno např. 8

11 tvorbou opravných položek na riziková aktiva ve výši cca 65 mil. Kč. Nicméně tyto operace byly činěny v souladu s principy účetnictví, zejména pak v souladu s principem opatrnosti a principem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, a proto nevnímám nenaplnění uvedeného cíle negativně. Velmi pozitivně vnímám úsilí a entusiasmus zaměstnanců Společnosti a jejich nasazení při plnění pracovních úkolů, posilování obchodních vztahů s našimi partnery, zvyšování bezpečnosti prováděných letů a péči o naše zákazníky. Všem zaměstnancům a jejich rodinám děkuji velmi mnoho za jejich účast na budování a rozvoji Společnosti. Velmi rád bych poděkovat a vyjádřil úctu zákazníkům a ostatním obchodním partnerům Společnosti. A závěrem připomněl důležité události roku 213. Leden; Společnost vstoupila na švýcarský trh a Švýcarsko se stalo v pořadí sedmou zemí, ve které Společnost rozvíjí své podnikatelské aktivity, Únor; Společnost a největší česká cestovní kancelář EXM Tours uzavřely smlouvu na zajišťování letecké dopravy na další tři roky, Červen; Společnost a České aerolinie se dohodly na vzájemném sdílení kódů na vybraných pravidelných letech (code-shareová spolupráce), Srpen; Společnost a výrobce letadel Boeing oznámily pevnou objednávku na koupi tří letadel 737 MAX 8, Říjen; GE Capital Aviation Services Limited (GECAS) uzavřel smlouvy se Společnosti na pronájem čtyř nových letadel Boeing B737-8 MAX, k dodání v letech v pokoře a úctě, Váš roman VK Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 9

12 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti Společnost dlouhodobě působí ve vysoce konkurenčním prostředí trhu letecké přepravy osob, který byl v minulosti do určité míry deformován státními podporami a subvencemi z veřejných zdrojů. Společnost nikdy nečerpala žádné finanční podpory z veřejných zdrojů. Vizí Společnosti je být významným přepravcem regionu střední a východní Evropy zabezpečující pravidelnou a nepravidelnou přepravu osob s maximálním důrazem na bezpečnost letecké přepravy, kvality poskytovaných služeb a dosahovat v maximálním poměru užitné hodnoty pro zákazníka a ceny za poskytované služby. Společnost buduje dlouhodobé a stabilní vztahy se svými obchodními partnery a silnou prodejní značku SmartWings. Naplňování vize a mise Společnosti je založeno na strategických předpokladech, kterými jsou BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, PŘÁTELSTVÍ, SPOLEHLVOST, SROZUMTELNOST, PERSPEKTVA. V roce 213 realizovala společnost tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v celkové výši mil. Kč a dosáhla výsledku hospodaření za účetní období ve výši 158 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činil k více jak 735 mil. Kč a rentabilita vlastního kapitálu přesáhla 31 %. Společnost vytvořila v roce 213 opravné položky k rizikovým aktivům v celkové výši 65 mil. Kč a dle názoru představenstva činila hodnota aktiv společnosti dle českých účetních standardů mil. Kč. Naproti tomu cizí zdroje činili k dle českých účetních standardů 2.49 mil. Kč. Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Představenstvo je na základě výsledků roku 213 toho názoru, že v roce 214 došlo ke zhodnocení majetku Společnosti a byly vytvořeny předpoklady pro další udržitelný rozvoj Společnosti. Pro rok 214 jsou hlavními úkoly Společnosti naplňování strategických cílů jak výše uvedeno a pokračovat v budování silné prodejní značky a dosažení celkových tržeb v roce 214 na úrovni mírně přesahující tržby roku 213. Představenstvo činí rovněž taková opatření, aby se výše vlastního kapitálu Společnosti zvýšila na zhruba 1. mil. Kč k Představenstvo Společnosti 1

13 Přátelství Společnost buduje dlouhodobé a stabilní vztahy se svými obchodními partnery a silnou prodejní značku SmartWings.

14 5 SPOJENÍ S DODAVATEL, SPOJENÍ SE ZÁKAZNÍKY Dnešní společnosti se ocitají před nejtvrdší konkurencí, jaká kdy existovala. Posun od filosofie výrobků a tržeb k filosofii marketingu však dává společnostem lepší možnost konkurenci porazit. Základním pilířem dobře pojímané marketingové orientace jsou silné vztahy se zákazníky a současně společnost musí v každém případě operovat na základě filosofie, která říká: Pokoušíme-li se poskytovat vyšší úroveň spokojenosti zákazníků, musí ji v rámci celkových dostupných zdrojů přinést i jiným zúčastněným osobám. 1) 5.1 DODAVATELÉ účasti ve výběrovém řízení jsou kvalitativní kritéria a finální rozhodnutí o dodavateli je odvislé od celkových nákladů Společnosti spojených se zabezpečením dodávek produktů a služeb. Tímto způsobem jsou zajišťovány dodávky i pro dceřiné společnosti Travel Service, Kft. a Travel Service Polska, Sp. z o. o. Shrnutí: 1. Společnost má vybudované dlouhodobé vztahy se svými, dlouhodobě prověřenými dodavateli; 2. Prověření dodavatelé se účastní výběrového řízení na dodávky služeb a produktů; Společnost působí na trhu letecké přepravy druhé desetiletí a po celou tuto dobu budovala a posilovala dlouhodobé korektní vztahy se svými dodavateli i odběrateli na základě principu vzájemné výhodnosti. 1) Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management 12. vydání, Grada Publishing. 5.2 ZÁKAZNÍC Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Společnost má vybudované velmi dobré vztahy s dodavateli paliva LUKOL Aviation Czech, s. r. o., Air BP Limited, Shell Czech Republic a. s., LUKOL JET YAKT DAGTM VE TC. LTD. ST. stanbul, PETROLOT Sp. z o. o. Varšava, Eni S. p. a. Řím, Galp Energía Espaňa, S. A. U, Galp Energia Petóleos de Portugal Petrogal, S. A., World Fuel Services Aviation Limited Londýn, Gozen Havacilik ve Tic. A. S. Florya stanbul, LUKOL AVATON BULGARA, Airport Fuel Supply Budapest, Tiger Aviation Services Sharm El-Sheikh, apod. V oblasti údržby letadel a dodávek náhradních dílů jsou dlouhodobými partnery Lufthansa Technik Aktiengesellschaft, AJ Walter Aviation Ltd. West Sussex, Honeywell nternational Chicago, Middlesex, Phoenix, Rolle (Švýcarsko), Czech Airlines Technics a. s. Praha, apod. Handlingové služby jsou zajišťovány dlouholetými partnery, jako např. Menzies Aviation (Czech), s.r.o. Praha, Menzies Aviation (taly), beria ATACS (Associates for Tunisia Air Cooperation & Services), WELCOME Airport Services Sp. z o. o. Warszawa, Flight Care Espaňa, Servisair UK Limited, SAS GROUND HANDLNG NORWAY, AVAPARTNER, Tiger Aviation Services, Groundforce Portugal, Swissport Spain, Swissport Maroko, CTT Aviation Nicosia, apod. Společnost oceňuje dlouhodobou spolupráci s leasingovými společnostmi (viz. flotila TVS) a domácími bankami UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s. Vzhledem k růstu Společnosti byla v roce 213 zahájena spolupráce s Raiffeisenbank, a.s. Přestože Společnost preferuje dlouhodobé vztahy se svými dodavateli, každoročně hledá optimální ceny dodávaných služeb a produktů. Za tímto účelem jsou vypisována transparentní výběrová řízení zejména na dodávky paliva, cyklické opravy letadel tzv. AV CHECK, apod. s tím, že podmínkou V roce 213 realizovala Společnost a její dceřiné společnosti blokových hodin letů vztahujících se ke službám poskytovaných zákazníkům Společnosti. Rok 213 představuje výkonový nárůst o 12, 6 % v porovnání s rokem 29. Uvedený nárůst je ovlivněně založením organizační složky Společnosti ve Slovenské republice a vstupem na slovenský trh v roce 21 a založením dceřiné společnosti v Polské republice a vstupem na polský trh v roce 212. Realizované blokové hodiny , 5, 75, 1, 125, 15, 55,65 7,978 84,145 86, ,475 2, Z hlediska dynamiky realizace blokových hodin byl nejrychleji se rozvíjející segment balíček pronájmů letadel spojených se zajištěním posádek, údržby letadel a jejich pojištění pro koncové zákazníky v zahraničí, zejména pak mimo země Evropské unie. Tento nárůst mezi rokem 29 a 213 činil 241,57%. V oblasti pravidelné přepravy osob byl tento nárůst 217,98%. 12

15 Nepravidelná přeprava 29 32, , , , ,873 WET a DRY LEASE 29 1, , , , Pravidelná přeprava 35, , 2, 3, 4, 5, 6, 7, Travel Service, Kft , Travel Service Polska SP. z o.o , Business Jet , 4, 1, 3, 6, 1,5 4, 8, 2, 1, Shrnutí: 1. Nárůst realizovaných blokových hodin mezi rokem 213 a 29 činil blokových hodin, což je nárůst o 12,6 %. 2. Dynamicky rozvíjejícím segmentem byl zejména segment tzv. ACM pronájmů zejména za hranicemi Evropské unie. 3. Vstup na nové trhy v oblasti charterové přepravy osob zejména na Slovensku, v Polsku a ve Švýcarsku. 5, 2,5 6, 12, 3, 5,52 5,738 4,82 3,733 2,169 7, 5,953 8,112 14, 9 1,634 1,441 2,75 2,278 3,5 Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 13

16 5.2.1 TERTORÁRNÍ ROZDĚLENÍ VÝNOSŮ SPOLEČNOST Letadla Společnosti realizovala v roce 213 mezinárodní lety do těchto zemí: 1 Afghanistan 19 Czech Republic 37 Kenya 55 Slovakia 2 Albania 2 Denmark 38 Latvia 56 Slovenia 3 Algeria 21 Dominican Republic 39 Lithuania 57 Spain 4 Argentina 22 Egypt 4 Luxembourg 58 Spain - Canary slands 5 Armenia 23 Estonia 41 Malta 59 Sweden 6 Australia 24 Finland 42 Mexico 6 Switzerland 7 Austria 25 France 43 Morocco 61 Tajikistan 8 Belarus 26 French Polynesia 44 Netherlands 62 Thailand 9 Belgium 27 Germany 45 New Zealand 63 Macedonia 1 Bermuda 28 Greece 46 Norway 64 Tunisia 11 Bosnia and Herzegovina 29 Hungary 47 Oman 65 Turkey 12 Brasil 3 Chile 48 Pakistan 66 Ukraine 13 Bulgaria 31 celand 49 Poland 67 United Arab Emirates 14 Canada 32 reland 5 Portugal 68 United Kingdom of Great Britain and Northern reland 15 Cape Verde 33 srael 51 Romania 69 United Republic of Tanzania 16 Croatia 34 taly 52 Rossia 7 USA 17 Cuba 35 Jamaica 53 Saint Lucia 71 Venezuela 18 Cyprus 36 Kazakhstan 54 Serbia Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Největší část výnosů byla v roce 213 generována od subjektů se sídlem v České republice, Řecku, na Slovensku, v Polsku, Španělsku, Maďarsku, Turecku, Kanadě, Francii, Ománu, Egyptě, Bulharsku, Velké Británii, Tunisku, Portugalsku, Švýcarsku a zraeli. V těchto zemích bylo generováno více jak 92% výnosů a podíl každé jednotlivé země, resp. subjektů zde sídlících na celkových výnosech Společnosti je větší než 1%, vyjádřeno v Kč větší než 13 mil. Kč FREMNÍ TRH VERSUS SPOTŘEBNÍ TRH CHARTEROVÁ PŘEPRAVA, WET LEASE A PRAVDELNÁ PŘEPRAVA Provozní výnosy Společnosti jsou generovány zejména výnosy z nepravidelné, tzv. charterové přepravy, výnosy z pravidelné přepravy osob realizované pod obchodní značkou SmartWings a z tzv. ACM pronájmů (Wet Lease). Výnosy z charterové přepravy a výnosy z ACM (WET LEASE) se odehrávají na firemních trzích (B2B) a představují zejména nákupy cestovních kanceláří a jiných Shrnutí: 1. Společnost operovala lety do 71 zemi světa napříč téměř všemi světadíly - Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika a Austrálie. 2. Více jak 92% výnosů bylo realizováno v 19 zemích Evropy, Afriky a Severní Ameriky. leteckých společností. Výnosy z pravidelné přepravy se realizují zejména na spotřebních trzích s využitím různých distribučních kanálů. Všechny uvedené výnosy v uplynulých 5 letech vykazují růstový trend, přičemž nejdynamičtěji rostou výnosy realizované pod vlastní obchodní značkou SmartWings. 14

17 Vývoj podílu uvedených výnosů na provozních výnosech znázorňuje následující graf. (v %) % 2. % 3. % l Výnosy z nepravidelné přepravy Charter Revenue l Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb Wet and Dry Lease Revenue l Výnosy z pravidelné přepravy Scheduled Flights Revenue 4. % 5. % 6. % 7. % 8. % Power (Výnosy z nepravidelné přepravy) (Charter Revenue) Power (Výnosy z pronájmů letadel včetně služeb) (Wet and Dry Lease Revenue) Power (Výnosy z pravidelné přepravy) (Scheduled Flights Revenue) Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 15

18 Podíl výnosů Společnosti realizovaných na firemním (B2B) trhu a na spotřebním trhu (B2C) a jejich trendy v předchozích letech byly následující: (v %) y =.2391x y =.7225x % 2. % 3. % 4. % 5. % 6. % 7. % 8. % l Výnosy - B2B (firemní trh) l Výnosy B2C (spotřební trh) (Power Výnosy - B2B (firemní trh)) (Výnosy B2C (spotřební trh)) Výroční zpráva 213 travel service, a.s B2B TRH - FREMNÍ TRH Shrnutí: 1. V roce 213 Společnost dosáhla rekordních výnosů za dobu trvání své existence, přičemž výnosy rostly ve všech segmentech. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb v roce 213 se ve srovnání s rokem 29 zvýšily o 1,6 %; 2. Podíl výnosů na firemním trhu (B2B) je i nadále dominantní; 3. Zvyšující se podíl výnosů realizovaných na spotřebním trhu (B2C) odráží demografický a vzdělanostní rozvoj společnosti, rozvoj internetu a potvrzuje správnost tvorby hodnoty značky SmartWings; Společnost buduje a udržuje dlouhodobé vztahy se svými klienty z řad cestovních kanceláří a leteckých společností. Realizované produkty jsou: (i) Charterové lety jde o prodej plné kapacity jednomu partnerovi nebo rozdělení plné kapacity na tzv. bloky a prodej jednotlivých bloků několika zákazníkům. V rámci nevyužité kapacity jsou v některých případech realizovány tzv. doprodeje koncovému zákazníkovi prostřednictvím distribučních kanálů (B2C). (ii) Pronájem letadel včetně zajištění posádek, údržby a pojištění (tzv. ACM pronájmy, WET LEASE), kdy letadla jsou pod obchodní kontrolou Společnosti. (iii) Pronájem letadel se zajištěním posádky (Dry Lease). V oblasti charterové přepravy osoby jsou významnými klienty společnosti se sídlem v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Švýcarsku, Francii, Rakousku, zraeli, apod. Jde o dlouhodobě spolupracující subjekty s vybudovanými zákaznickými vztahy. Pronájem letadel je využíván zejména v době, kdy Společnost disponuje dostatečnou přepravní kapacitou, zejména v zimní sezóně. Letadla jsou pronajímána do Ománu, Velké Británie, Kanady, apod. Pronájmy se realizují zejména s klienty, se kterými má Společnost dlouhodobé vztahy. Pronájmy letadel se realizují na dlouhodobé bázi, např. Omán, Kanada. Pronájmy letadel se realizují i na tzv. ad hoc bázi např. za situace, kdy jiné letecké společnosti mají krátkodobě nedostatečnou přepravní kapacitu. Vysoká flexibilita Společnosti umožňuje tyto krátkodobé smlouvy uzavírat v kteroukoliv noční i denní hodinu, kterýkoliv den v roce a vypravit letadlo do 6 hodin od vyjasnění požadavků zákazníka. V roce 213 posílila Společnost své postavení a vztahy s dlouhodobými klienty v zemích Evropské unie, ale i za jejími hranicemi. Společnost má velmi silné postavení na firemním trhu v zemích tzv. Visegrádské čtyřky 2). Společnost posiluje obchodní vztahy s partnery za hranicemi Evropské unie. 16

19 Shrnutí: 1. Prodeje realizované firemním zákazníkům jsou založené na dlouhodobých vztazích a na vzájemné výhodnosti; 2. Předmětem prodeje jsou zejména přepravní kapacity a v případě pronájmu letadel jde zpravidla o prodej balíčku služeb; 3. Volné přepravní kapacity jsou realizované i na spotřebním trhu doplňkové prodeje, prostřednictvím distribučních kanálů Společnosti s pozitivním dopadem pro B2B zákazníky (pokud nevyčerpají nabytou kapacitu). 2) Visegrádská čtyřka je uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska ustavené roku SPOTŘEBNÍ TRH - B2C Výnosy z pravidelné přepravy realizované pod obchodní značkou SmartWings od roku 29 rostly rychleji, než ostatní výnosy z charterové přepravy. Společnost si je vědoma, že její zákazníci jsou vzdělanější a informovanější než kdykoliv dříve a mají rovněž nástroje, aby si ověřili a vyhledali lepší alternativy 3). Společnost se od ostatních nízkonákladových společností odlišuje úrovní poskytovaných služeb. Cestující tak i nadále na palubách letadel Společnosti v rámci zakoupených letenek požívali řadu výhod, které byly dříve považovány za standardní a které jsou u mnoha konkurentů zpoplatněny. Společnost rozhodně nemá v úmyslu požadovat např. úhrady za použití toalet, apod. Tato odlišnost souvisí s budováním silné značky SmartWings. Společnost si je vědoma, že Budování silné značky vyžaduje pečlivé plánování a značně dlouhodobé investice a že jádrem úspěšné značky je výtečný produkt podporovaný tvůrčími marketingovými aktivitami. 4) Proto i náklady spojené s reklamou a budování značky mají od roku 211 růstový trend. Reklama Advertising Costs , 2, 3, 4, Obchodní značka SmartWings je registrovaná mimo jiné Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky, obdobným úřadem EU (the Trade Marks and Designs Registration Office of the European Union) a Společnost je vlastníkem uvedené obchodní značky v grafické i slovní podobě. 5, Tato obchodní značka vzhledem k obchodní a prodejní strategii Společnosti je dlouhodobě a cíleně rozvíjena a podporována. 3) Glen L. Urban, The Emerging Era of Customer Advocacy 4) Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management 12. vydání, Grada Publishing 6, 7, 8, 9, 37,453 26,84 2,666 23,47 4,484 Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 17

20 5.2.5 VYBRANÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY CESTA KOLEM SVĚTA, KONTNENTÁLNÍ HOKEJOVÁ LGA Společnost dlouhodobě spolupracuje s cestovní kanceláří Leonardo Oscar s. r. o. se sídlem v Bratislavě na realizaci projektu Cesta kolem světa. V roce 213 se uvedený projekt znovu realizoval v termínu od do Vzhledem k tomu, že šlo o velmi úspěšný a veřejností velmi oblíbený a žádaný produkt, bude se tento projekt realizovat i nadále. Příprava a realizace projektu klade vysoké nároky na technickou přípravu letadla (včetně změny konfigurace viz foto níže), na logistiku a ostatní zabezpečení letu a hlavně na součinnost a koordinaci všech zaměstnanců Společnosti. Profesionální přístup, vzdělanostní a odborná úroveň zaměstnanců Společnosti a společnosti Leonardo-Oscar, s. r. o. umožnily realizovat tento náročný projekt: Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 18

21 Kontinentální hokejová liga je hned po kanadsko americké NHL považována za druhou nejlepší profesionální hokejovou ligu na světě. V roce 213 zajišťovala Společnost přepravu hokejových týmů HC Slovan Bratislava a HC Lev Praha na všechny jejich zápasy mimo zápasů domácích. Na následujících snímcích jsou hokejisté HC Slovanu Bratislava na odletu a příletu na utkání KHL. Shrnutí: 1. Výnosy plynoucí ze spotřebního trhu (B2C) za uplynulých 5 let rostly relativně nejrychleji; 2. Společnost dlouhodobě buduje silnou prodejní značku; 3. Náklady na reklamu, zejména na reklamu spojenou s budováním značky mají mírně růstový trend. Výroční zpráva 213 travel service, a.s. 19

22 6 Společnost Travel service, A.S. Travel Service, a. s., je jednou z nejstarších a současně největších soukromých leteckých společností v zemích střední a východní Evropy, a to jak z hlediska přepravní kapacity a velikosti své flotily letadel, tak i z hlediska počtu přepravených cestujících, realizovaných výnosů či výší svých aktiv. Základní údaje o Společnosti jsou: Název: Travel Service, a.s. (dále Společnost ) Sídlo: K Letišti 168/3, 16 8 Praha 6 Právní forma: Akciová společnost Obchodní rejstřík: Vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5332 dentifikační číslo: Společnost využívá se svými dceřinými společnostmi v Maďarsku a v Polsku flotilu dopravních letadel Boeing 737 8, Boeing 737 7, Airbus A zaregistrovaných u leteckých úřadů v České republice, Maďarsku, Polsku a v Kanadě. Dále využívala i krátkodobých pronájmů letadel od jiných leteckých společností (viz dále). Společnost vlastní 1% podíl ve společnosti T. S. Building, s. r. o., Č , se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815, PSČ 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C a 49% podíl ve společnosti UNMEX TVS, a.s., Č , se sídlem Praha 1, Václavské nám. 53/815, PSČ 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B Tato společnost nepodniká v oblasti letecké přepravy osob a zaměřuje se zejména na správu a pronájem nebytových prostor. Předmět podnikání: pravidelná a nepravidelná, vnitrostátní a mezinárodní obchodní letecká doprava cestujících, jejich zavazadel, zvířat, pošty a věcí ( cargo ) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Shrnutí: 1. Společnost je největší soukromou leteckou společností ve střední a východní Evropě. 2. Majetkové podíly Společnosti jsou: Výroční zpráva 213 travel service, a.s. Travel Service, a.s. (dále jen Společnost) byla založena podle práva České republiky a je registrována v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Založení Společnosti bylo realizováno zakladatelskou listinou sepsanou dne formou notářského zápisu č. NZ/12/1998 (N21/1998). Svým usnesením s registračním číslem Rg. B 5332/1 ze dne 28. dubna 1998 rozhodl tehdejší Krajský obchodní soud v Praze o zapsání společnosti Travel Servis, a.s. do obchodního rejstříku. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti dne 28. dubna Svou činnost zahájila Společnost v roce Sídlo společnosti a místo skutečného vedení se nachází na adrese K Letišti 168/3, 16 8 Praha 6, Česká republika. Společnost, resp. její organizační složka Travel Service, a. s. organizačná zloška Slovensko, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeným Okresním soudem v Bratislavě, vložka číslo 1822/B se sídlem vánska cesta 3/B, Bratislava, si udržela dominantní postavení na trhu letecké přepravy osob ve Slovenské republice. Významné postavení na trhu letecké přepravy osob si Společnost, resp. její dceřiné společnosti - Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, zkráceně Travel Service, Kft. a Travel Service Polska Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnošcia, zkráceně Travel Service Polska Sp. z O. O. udržely na trhu letecké přepravy osob v Maďarsku a Polsku. Travel Service, Kft. (Maďarsko) Travel Service, a.s. (včetně Travel Service, a.s. organizačná složka Slovensko) Travel Service Polska, Sp. z o.o. (Polsko) T. S. Building, s.r.o. (Česká republika) 2

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

NEWSLETTER duben 2013

NEWSLETTER duben 2013 NEWSLETTER duben 2013 Vážení, pokračujeme tímto číslem zpravodaje v pravidelném rozesílání novinek, popř. praktických rad Vám, našim klientům. Doufáme, že Vám tyto informace napomůžou včas identifikovat

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více