Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5"

Transkript

1 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, Praha 5 Právní forma: Akciová společnost IČ: Obecné údaje 1.1. Založení a charakteristika společnosti, změny a dodatky v OR v uplynulém účetním období Společnost Buckley Associates a.s. Byla založena jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne Předmět podnikání společnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem pojišťovací makléř provozující zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví dle zákona č. 363/1999 Sb. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Společnost má základní kapitál ve výši Kč. Akcie: 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Zapsáno do OR dne 5. května 2004 Statutární orgán představenstvo: předseda: Mgr. Jan Tomášek, dat.nar. 30.prosince 1969 Praha 5, Kotlářka 1259/1,Košíře, Praha 5 Den vzniku funkce: 5. září 2013 den vzniku členství v představenstvu: 5. září 2013 člen: Ing. Eva Zapletalová, dat.nar. 13. dubna 1959 Felklova 2006, Roztoky den vzniku členství v představenstvu: 5. září 2013 člen představenstva: Renata Živná,dat.nar. 25. září 1969 Praha 4, Vlastislavova 13/565, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 1. října 2009 Dozorčí rada: člen: Lucie Gogarty, dat.nar. 27. března 1973 Roztoky, Felklova 2006, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 5. září 2013 Stránka 1

2 člen dozorčí rady: Zlata Vorlíčková, dat.nar. 4. srpna 1971 Praha 3, Slavíkova 47/12, PSC den vzniku členství v dozorčí radě: 1. října 2009 předseda dozorčí rady: Michaela Tomášková, nar Horácká 171, Křenice den vzniku funkce: den vzniku členství v dozorčí radě: Účetní závěrka je sestavena k 31/12/ Organizační struktura a její zásadní změny MO BO Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Sociální a zdravotní poj Sociální náklady Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví předpisy pro podvojné účetnictví podnikatelů opatřením ministerstva financí, kterém se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele č. 281/89/759/2001 a opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele a to v rozsahu, v jakém předmět jejich úpravy není obsažen ve vyhlášce. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč). 3. Přehled významných účetních pravidel a postupů 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky a zaúčtovanou ztrátou ze snížení hodnoty. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, (výrobní režie) popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Tato kategorie majetku se v průběhu roku 2013 ve společnosti nevyskytla. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Tato kategorie majetku se v průběhu roku 2013 ve společnosti nevyskytla. Dlouhodobým drobným hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je nižší než ,- Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě. Stránka 2

3 Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období Částku ,- Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou shodné s daňovými: Popis majetku počet let majetk.ú. Oprávk.ú. Dlouhodobý drobný hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Způsob tvorby opravných položek Ocenění majetku odpovídá reálnému stavu, oprávky nebyly tvořeny. Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele. V uvedeném účetním období společnost takový majetek neevidovala. Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztrát Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Dlouhodobým drobným nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je nižší než ,-, dlouhodobým hmotným majetkem pak majetek s pořizovací cenou vyšší než ,- Kč. Popis majetku počet let majetk.ú. Oprávk.ú. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek SW Opravné položky nebyly tvořeny Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizované cenné papíry a podíly a dlužné cenné paíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. Společnost má majetkovou účast ve společnosti Le Grande Partenaire, a.s. Ve výši Kč. Datum zápisu do OR Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry splatné do jednoho roku držené do splatnosti, vlastní akcie, vlastní dluhopisy a ostatní realizované cenné papíry. Tato kategorie majetku se v průběhu roku 2013 ve společnosti nevyskytla Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady - zejména celní poplatky, dopravné a skladné. Zásoby tvořené vlastní činností společnost k neeviduje. Vzhledem k charakteru činnosti společnost k neměla zásoby a opravné položky nebyly tvořeny Pohledávky Stránka 3

4 Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Opravné položky tvořeny nebyly Rezervy V uvedeném účetním období společnost nevytvářela žádné rezervy Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Pro účetní operace v cizích měnách používá společnost pevný kurz vyhlášený ČNB k 2.1. K datu účetní závěrky je proveden přepočet kuruzem ČNB k a kurzové rozdíly zjištěné k tomuto datu jsou zaúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů Finanční leasing Společnost nemá majetek pořízený formou finančního leasingu Daně Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita metoda zrychleného odepisování. Odložená daň O odložené dani společnost v tomto účetním období neúčtovala Výnosy Výnosy jsou účtovány do období s nímž věcně a časově souvisejí Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích Mimořádné náklady a mimořádné výnosy Do mimořádných nákladů a výnosů jsou účtovány pouze operace zcela mimořádné vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky. V uvedeném období se takové operace nevyskytly. 4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena přírůstky úbytky Software Oprávky přírůstky úbytky Software Zůstatková hodnota Softvare Stránka 4

5 Dlouhodobý hmotný majetek /včetně dlouhodobého drobného hmotného majetku/ Pořizovací cena přírůstky úbytky dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Zůstatková hodnota dlouhodobý hmotný majetek Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem Podíly v ovládaných a řízených osobách Společnost má podíl ve společnosti Le Grande Partenaire, a.s. datum zápisu v OR , IČ Pohledávky Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky K společnost neměla dlouhodobé pohledávky. Obvyklá splatnost krátkodobých pohledávek dle smluv je ve společnosti 30 dnů Pohledávky po lhůtě splatnosti K společnost neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti. Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva Vlastní kapitál Pohyby vlastního kapitálu K činil K činil K činil základní kapitál tis. Kč ztráta z min.let tis. Kč zisk z min. let tis.kč Ztráta BO 1743tis. Kč vlastní kapitál: tis. Kč základní kapitál tis. Kč ztráta z min.let tis. Kč zisk z min.let tis.kč ztráta BO 13031tis. Kč rezervní fond 400 tis.kč vlastní kapitál: tis. Kč základní kapitál tis. Kč ztráta z min.let tis.kč zisk z min.let tis.kč zisk z BO tis.kč rezervní fond 400 tis.kč vlastní kapitál: tis. Kč Stránka 5

6 4.5. Závazky Dlouhodobé a krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky společnost v uvedeném účetním období neměla Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů 964 tis. Kč Závazky ke společníkům 0 tis. Kč Závazky vůči zaměstnancům 245 tis.kč Závazky ze sociálního a zdrav. pojištění 153 tis. Kč Stát daňové závazky a dotace 32 tis. Kč Dohadné účty pasivní 20 tis. Kč K společnost neměla závazky po lhůtě splatnosti Závazky kryté podle zástavního práva ani zajištěné jiným způsobem, záruky, potenciální ztráty. Nejsou žádné Bankovní úvěry krátkodobé ani dlouhodobé společnost v uvedeném období neměla Výnosy v členění: výnosy z běžné činnosti tržby z prodeje hm. Majetku ost. provoz. výnosy tis. Kč 90 tis. Kč 5. Závazky neuvedené v účetnictví Společnost nemá závazky neuvedené v účetnictví. 6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky Nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly po uzavření účetních knih za rok 2013 ovlivnit aktiva a jmění společnosti. 7. Výdaje na výzkum a vývoj Žádné. V Praze dne Mgr. Jan Tomášek předseda představenstva Stránka 6

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více