Slovníček a přehled české mluvnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček a přehled české mluvnice"

Transkript

1 English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson

2 Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary slovesa to be I m Cindy. = I am Cindy. My name s Jordan. = My name is Jordan. What s your surname? = What is your surname? It s Morris. = It is Morris. Neurčitý člen: a / an Podobu a užíváme u slov začínajících na souhlásku (b, c, d...). a bag a computer a table Podobu an užíváme u slov začínajících na samohlásku (a, e, i, o, u). an apple an orange an umbrella Každému podstatnému jménu v jednotném čísle zpravidla musí předcházet člen. This is a car. NIKOLI This is car. this / that Viz níže: lekce 7 0 Rozkazovací způsob Rozkazovací způsob užíváme k udílení příkazů. Rozkazovací způsob Kladný tvar Look at the board. Open your book. Zápor Don t je zkrácený tvar od Do not. Lekce 5 8 Přivlastňování: s Don t look at the board. Don t open your book. Vlastnictví můžeme vyjádřit pomocí s připojením k vlastnímu nebo obecnému podstatnému jménu. This is Sarah s bag. That s Peter s house. Ryan is Cindy s husband. Přivlastňovací zájmena Osobní zájmeno I you he she it we they Přivlastňovací zájmeno my your his her its our their This is my pen. That s your book. His name s John. Her name s Michelle. This is our cafe. Its name is The Coffee Shop. That s their car. VŠIMNĚTE SI: his a her His označuje mužský rod. Her označuje ženský rod. This is Ryan s computer. It s his computer. This is Lucy s computer. It s her computer. VŠIMNĚTE SI: its and it s its = přivlastňování. Its name is The Coffee Shop. it s = it is. What s that? It s an Internet café. Lekce 9 Země a státy Většina názvů zemí je bez členu. I m from France. NIKOLI I m from the France. U některých názvů zemí se používá člen. the USA (the United States of America) the UK (the United Kingdom) the Czech Republic the Netherlands Názvy měst a zemí píšeme s velkým počátečním písmenem. She s from Hungary. We re from Madrid. Tokyo is in Japan. English for Life Beginner Czech Companion

3 to be: oznamovací věta Kladná oznamovací věta m I (am) He She It We You They Zápor I He She It We You They s (is) re (are) m not (am not) isn t (is not) aren t (are not) from from Egypt. Poland. Brazil. Egypt. Poland. Brazil. Lekce 6 Sloveso to be ve zjišťovacích otázkách (yes / no) a v krátkých odpovědích V otázce se slovesem to be předchází sloveso podmětu. Oznamovací věta She is from the USA. Otázka Is she from the USA? Yes, she is. No, she isn t. Oznamovací věta You are a student. Otázka Are you a student? Yes, I am. No, I m not. VŠIMNĚTE SI: V kladných krátkých odpovědích neužíváme zkrácené tvary. Is he from Argentina? Yes, he is. NIKOLI Yes, he s. Are you married? Yes, I am. NIKOLI Yes, I m. Stavba věty V anglické větě musí být vždy vyjádřen podmět a přísudek. I am from Thailand. podmět přísudek NIKOLI Am from Thailand. NEBO I from Thailand. Věta vždy začíná velkým písmenem a končí tečkou. He is my friend. velké písmeno tečka Sloveso to be: otázky s tázacími výrazy na wh-. Zjišťovací otázky (yes/no) a otázky s tázacími výrazy na wh- mají stejný slovosled. Where are you from? NIKOLI Where you are from? How old is he? NIKOLI How old he is? What is your address? NIKOLI What your address is? Otázka vždy začíná velkým písmenem a končí otazníkem. Is she married? velké písmeno otazník and Další věty můžeme připojit spojkou and. His name is Hans. He s from Germany. His name is Hans and he s from Germany. My name is Tania. I m a doctor. My name is Tania and I m a doctor. English for Life Beginner Czech Companion

4 Lekce 7 0 Podstatná jména: jednotné a množné číslo Většina podstatných jmen přibírá koncovku -s Po -ch, -sh, -ss nebo -x se přidává -es Nepravidelná Jednotné číslo Množné číslo a key an apple a watch a hairbrush an address a box a man a woman a person a child three keys two apples four watches two hairbrushes three addresses five boxes three men four women two people three children Je-li podstatné jméno zakončeno na -ches, -shes, -ses, -sses, -xes, vyslovujeme zakončení /IZ/ a brush /brvs/ two brushes /"brvsiz/ a briefcase /"bri;fkeis/ three briefcases /"bri;fkeisiz/ Předložky Předložky vyjadřují umístění. The bag is on the table. Your keys are behind the computer. My driving licence is in my wallet. Členy Neurčitý člen (a / an) se užívá u jmen užitých v obecném smyslu. What s that? It s a bag. Určitý člen (the) užíváme u označení konkrétních předmětů. Where s the bag? It s under the desk. this, that, these, those blízko daleko Jednotné číslo this pen that pen Množné číslo these pens those pens This / these používáme u předmětů, které jsou v naší blízkosti. Can I have this book, please? How much are these watches? These / those používáme u předmětů, které jsou nám vzdálené. Can I have that bag on the shelf, please? How much are those umbrellas over there? Lekce 4 Stavba věty Oznamovací věta má v angličtině vždy tento slovosled: Podmět Přísudek Předmět I like fish. NIKOLI Fish I like. NEBO Like fish I. Přítomný čas prostý : oznamovací věta Kladná oznamovací věta I You We They Zápor I You We They eat like don t chips. meat. eggs. fish. eat like don t je zkrácený tvar od do not but chips. meat. eggs. fish. But užíváme ke spojení dvou protikladných skutečností. We eat fish. We don t eat meat. We eat fish but we don t eat meat. We don t drink coffee. We drink tea. We don t drink coffee but we drink tea. Lekce 5 8 too / either Vyjadřujeme-li, co také děláme, používáme..., too. A I do yoga. B I do yoga, too. (= Já také) 4 English for Life Beginner Czech Companion

5 Vyjadřujeme-li, co také neděláme, používáme..., either. A I don t play tennis. B I don t play tennis, either. (= Já také ne) Přítomný čas prostý : otázky a krátké odpovědi Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi tennis? I I football? you play Yes you do. Do any sports? we like No we don t. computer they they games? Členy U vyjádření činnosti se člen většinou neužívá. I watch TV. I listen to music. I play football. Některá vyjádření činnosti se však pojí se členem. I read the newspaper. I listen to the radio. I go to the cinema. Lekce 9 Přítomný čas prostý: otázky Na zjišťovací otázky (yes / no questions) odpovídáme výrazy yes nebo no, které jsou součástí tzv. krátkých odpovědí. Do you drive to work? Yes, I do. No, I don t. Do they live in a flat? Yes, they do. No, they don t. Otázkami s tázacími výrazy na wh- se ptáme na různé doplňující informace. Většinou na ně odpovídáme celou větou či některým větným členem. Where do you work? (I work) in a factory. When do you play tennis? (We play) at the weekend. What do they do in their They go swimming. free time? Základ zjišťovacích otázek (yes / no) a otázek s výrazy na wh- je stejný. Do you work in an office? Where do you work? Předložky s časovým významem Předložku on užíváme u dnů. on Monday, on Wednesday Předložku at užíváme u časových údajů a u výrazu the weekend. at ten past four, at 9.0 at the weekend Lekce 6 Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý užíváme pro: stavy a trvalé děje I like coffee. She works in a shop. We don t live in the suburbs. pravidelné činnosti I get up at 7.0. He goes swimming at the weekend. They don t watch TV in the evening. Přítomný čas prostý : oznamovací věta Oznamovací věta I You We They He She (It) get up watch TV go home gets up watches TV goes home at seven o clock. in the morning. at 4.0. Pravopis:. osoba jednotného čísla Pravidelná slovesa Infinitiv. osoba U většiny sloves se play plays přidává koncovka -s live lives Slovesa zakončená na -sh / -ch / -o přibírají koncovku -es finish watch go do Nepravidelná slovesa Infinitiv have finishes watches goes does. osoba has Jestliže je tvar. osoby zakončen na -ches, -shes, -ses, -sses, -xes, vyslovujeme zakončení /IZ/. English for Life Beginner Czech Companion 5

6 I watch /wqts/ TV. She watches /"wqtsiz/ TV. I use /ju;z/ a computer. He uses /"ju;ziz/ a computer. Přítomný čas prostý : oznamovací věta Oznamovací věta I You We They He She (It) don t (do not) doesn t (does not) get up finish work go home at seven o clock. at 4.0. VŠIMNĚTE SI: po doesn t užíváme infinitiv, nikoli tvar. osoby He doesn t work in this office. NIKOLI He doesn t works in this office. in + denní doby Předložku in užíváme u většiny denních dob. in the morning in the afternoon in the evening ALE at night Lekce 7 40 Mluvíme o profesích What do you do? = What is your job? U označení profese vždy užíváme neurčitý člen: I m a teacher. NIKOLI I m teacher. Přítomný čas prostý : otázky a krátké odpovědi. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi Do Does I you we they he she (it) live in a flat? work here? watch DVDs? play football? Yes, No, Yes, No, I you we they he she (it) do. don t. does. doesn t. VŠIMNĚTE SI: Po does užíváme infinitiv, nikoli tvar. osoby. Does she work in an office? NIKOLI Does she works in an office? VŠIMNĚTE SI: V krátkých odpovědích neužíváme plnovýznamová slovesa. Do you like your job? Yes, I do. NIKOLI Yes, I like. Does he live near here? No, he doesn t. NIKOLI No, he doesn t live. Otázky s výrazy na wh- Otázky s výrazy na wh- mají stejný základ jako otázky zjišťovací (yes/no). Otázky s výrazy na wh- Where do they live? Do they live What does she do Does she do When do you get up? Do you get up Lekce 4 44 Přídavná jména near here? on Mondays? yoga on Mondays? at seven o clock? Přídavné jméno rozvíjí podstatné jméno. a green car a small house two old men Přídavná jména předcházejí podstatná jména. Člen/číslovka Přídavné jméno Podstatné jméno a black dog cold water Přídavná jména mají stejný tvar pro jednotné číslo i pro množné číslo. an old woman four old women have got / has got: oznamovací věta have / has got se užívá pro: vlastnictví I ve got a new car. vztahy They ve got two daughters. popisy He s got brown hair. 6 English for Life Beginner Czech Companion

7 Oznamovací věta I You We They He She (It) ve (have) haven t (have not) s (has) hasn t (has not) Lekce Popis osoby: členy got a big house. a brother. a dog. a new office. a bike. Podstatná jména v jednotném čísle se zpravidla pojí se členem. He s got a big nose. NIKOLI He s got big nose. U nepočitatelných podstatných jmen a u jmen v množném čísle se člen obvykle neužívá. I ve got brown eyes. NIKOLI I ve got the brown eyes. She s got long hair. NIKOLI She s got the long hair. have / has got: otázky a krátké odpovědi V otázce s have / has got předchází have a has podmětu. Oznamovací věta They have got two children. Otázka Have they got two children? Yes, they have. No, they haven t. Oznamovací věta He has got a new mobile. Otázka Has he got a new mobile? Yes, he has. No, he hasn t. VŠIMNĚTE SI V kladných krátkých odpovědích nepoužíváme zkrácené tvary. Has she got long hair? Yes, she has. NIKOLI Yes, she s. Have you got a girlfriend? Yes, I have. NIKOLI Yes, I ve. V krátkých odpovědích neužíváme got. Has Ryan got a cold? Yes, he has. NIKOLI Yes, he s got. Have they got a dog? Yes, they have. NIKOLI Yes, they ve got. some / any some / any často užíváme ve spojení s podstatnými jmény v množném čísle, a to po have / has got. some užíváme v kladných větách. I ve got some stamps. any užíváme v záporu a v otázce. I haven t got any stamps. Have you got any stamps? Lekce 49 5 go + -ing Některé činnosti vyjadřujeme pomocí go + -ing. swim go swimming run go running cycle go cycling ski go skiing skate go skating dance go dancing I go swimming on Fridays. NIKOLI I swim on Fridays. can / can t: oznamovací věta can / can t užíváme, hovoříme-li o dovednostech. Kladná oznamovací věta a zápor I He She (It) We You They can can t cannot ski. swim. play the piano. dance. cook. play volleyball. sing. VŠIMNĚTE SI: can t je zkrácený tvar od cannot I can sing. NIKOLI I can to sing. NEBO I can singing. English for Life Beginner Czech Companion 7

8 can / can t: otázky a krátké odpovědi V otázkách s can / can t předchází can a can t podmětu. Oznamovací věta He can dance. Otázka Can he dance? Yes, he can. No, he can t. Oznamovací věta You can play golf. Otázka Can you play golf? Yes, I can. No, I can t. VŠIMNĚTE SI: V krátkých odpovědích se nepoužívají plnovýznamová slovesa. Can you swim? Yes, I can. NIKOLI Yes, I can swim. Lekce 5 56 there is / there are: oznamovací věta Vazbu there is / there are užíváme při popisu různých míst a prostředí. Kladná oznamovací věta a zápor There s (is) isn t (is not) are aren t (are not) a garage. a cellar. a balcony. two bathrooms. five flats. four rooms. There is a garden. NIKOLI Is a garden. there is / there are: zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi V otázce s there is / there are stojí is nebo are před there. Oznamovací věta There is a cellar. VŠIMNĚTE SI: V kladných krátkých odpovědích neužíváme zkrácené tvary. Is there a balcony? Yes, there is. NIKOLI Yes, there s. there is / there are: otázky s výrazy na wh- Zjišťovací otázky (yes / no) a otázky s výrazy na wh- mají stejný slovosled. Are there five rooms? How many rooms are there? NIKOLI How many rooms there are? Řadové číslovky st first nd second rd third 4 th fourth 5 th fifth 6 th sixth 7 th seventh 8 th eighth 9 th ninth 0 th tenth th eleventh th twelfth th thirteenth 4 th fourteenth 5 th fifteenth 0 th twentieth st twenty-first Lekce Množné číslo Některá podstatná jména označující oblečení mají vždy tvary množného čísla. trousers jeans shorts These jeans are nice. NIKOLI This jeans is nice. Otázka Is there a cellar? Yes, there is. No, there isn t. Oznamovací věta There are five rooms. Otázka Are there five rooms? Yes, there are. No, there aren t. 8 English for Life Beginner Czech Companion

9 Přítomný čas průběhový: oznamovací věta Přítomný čas průběhový používáme pro děje, které se odehrávají právě v okamžiku promluvy. Kladná oznamovací věta a zápor I He She (It) We You They m (am) m not (am not) s (is) isn t (is not) re (are) aren t (are not) Pravopis: tvary na -ing Většina sloves Slovesa zakončená na -e Slovesa zakončená na samohlásku a souhlásku Lekce 6 64 eating. having lunch. running. playing tennis. reading. Infinitiv read play go have write make swim get run Slovesa označující cestování a dopravu Příčestí reading playing going having writing making swimming getting running Popisujeme-li různé způsoby přepravy, používáme: go / travel + by + podstatné jméno bez členu. We re going by train. NIKOLI We re going with the train. Stojí-li u slovesa wait předmět, pojí se s předložkou for. I m waiting for the bus. NIKOLI I m waiting the bus. Přítomný čas průběhový: zjišťovací otázky (yes/no) a krátké odpovědi V otázkách s přítomným časem průběhovým předchází sloveso to be podmětu. Oznamovací věta You are watching TV. Otázka Are you watching TV? Yes, I am. No, I m not. Oznamovací věta It is raining. Otázka Is it raining? Yes, it is. No, it isn t. VŠIMNĚTE SI V kladných krátkých odpovědích nepoužíváme zkrácené tvary. Is he having a shower? Yes, he is. NIKOLI Yes, he s. V krátkých odpovědích nepoužíváme plnovýznamové sloveso. Are you sitting on the beach? Yes, I am. NIKOLI Yes, I m sitting. Přítomný čas průběhový: otázky s výrazy na wh- Zjišťovací otázky (yes / no) a otázky s výrazy na wh- mají stejný slovosled Are you reading the newspaper? What are you reading? NIKOLI What you are reading? Předložky on a in u dopravních prostředků on + train, bus, boat, plane, bike in + car, a taxi I m on the train. We re in a taxi. Přítomný čas průběhový pro plánované budoucí děje Přítomný čas průběhový + časové výrazy vyjadřující budoucnost lze užít, pokud hovoříme o předem domluvených budoucích dějích nebo o plánovaných dějích. We re playing football at the weekend. I m going on holiday next week. She s meeting her friends this evening. English for Life Beginner Czech Companion 9

10 Lekce Minulý čas prostý: to be Oznamovací věta a zápor I He She (It) We You They was wasn t (was not) were weren t (were not) Časové výrazy at a party at the dentist s out ill on holiday at home away in Spain yesterday. last week. on Monday. Přítomnost: today this week tonight this evening Minulost: yesterday last week last night yesterday evening Otázky v minulém čase se slovesem to be. V otázkách se slovesem to be v minulém čase předchází sloveso podmětu. Oznamovací She was ill yesterday. věta Otázka Was she ill yesterday? Yes, she was. No, she wasn t. Oznamovací You were away last week. věta Otázka Were you away last week? Yes, we were. No, we weren t. Zjišťovací otázky (yes/no) a otázky s výrazy na wh- mají stejný slovosled. Where were you? NIKOLI Where you were? Lekce 69 7 Minulý čas prostý: pravidelná slovesa Tvary prostého minulého času jsou stejné pro všechny osoby. I finished work at 4.0. He finished work at 4.0. They finished work at 4.0. Pravopis: pravidelná slovesa Většina sloves přibírá koncovku -ed Je-li sloveso zakončeno na -e, přidáváme koncovku -d Je-li sloveso zakončeno na samohlásku a souhlásku, koncová souhláska se zdvojuje Přítomný čas Minulý čas watch watched look looked phone arrive stop travel Výslovnost: pravidelná slovesa Zakončení -ed se po znělé souhlásce vyslovuje /d/ Zakončení -ed se po neznělé souhlásce vyslovuje /t/ Po -t nebo -d se zakončení -ed vyslovuje /Id/ because phoned arrived stopped travelled Přítomný čas Minulý čas phone walk /wo;k/ wait /weit/ phoned walked /wo;kt/ waited /"weitid/ Spojku because užíváme, když uvádíme příčinu děje. He phoned the police. There were voices in the flat. He phoned the police because there were voices in the flat. It wasn t his wife. She was away. It wasn t his wife because she was away. Vyjadřování kalendářních dat Názvy měsíců píšeme s velkým písmenem. September NIKOLI september U datumů se používají řadové číslovky. Píšeme: 5 October ( nebo 5 th October) May (nebo nd May) Říkáme: the fifth of October the twenty-second of May U datumů používáme předložku on. My birthday is on the ninth of January. 0 English for Life Beginner Czech Companion

11 Lekce 7 76 Minulý čas prostý: nepravidelná slovesa Mnoho běžných sloves má nepravidelné tvary minulého času. Přítomnost I leave work at 5.0 every day. Minulost I left work at 4.0 yesterday. NIKOLI I leaved work. Tvary minulého času nepravidelných sloves jsou ve všech osobách stejné. I went to a party last night. She went to a party last night. They went to a party last night. Viz přehled nepravidelných sloves na straně 8. Minulý čas prostý: zápor Stavba záporné věty v minulém čase je shodná při užití: - pravidelných či nepravidelných sloves. - kteréhokoli podmětu. Pro tvoření záporu v minulém čase užíváme: podmět + didn t + přísudek We didn t go to the cinema last week. He didn t play football on Saturday. didn t je zkrácený tvar od did not VŠIMNĚTE SI: Po didn t užíváme infinitiv, NIKOLI tvar minulého času. We didn t take the train. NIKOLI We didn t took the train. Lekce Minulý čas prostý: otázky a krátké odpovědi Stavba záporné věty v minulém čase je shodná při užití: - pravidelných či nepravidelných sloves. - kteréhokoli podmětu. Otázku v minulém čase tvoříme takto: did + podmět + přísudek Did you go to the park? Yes, we did. No, we didn t. Did she work in the garden? Yes, she did. No, she didn t. VŠIMNĚTE SI: Po did užíváme infinitiv, nikoli tvar minulého času. Did you have a good time? NIKOLI Did you had a good time? Minulý čas: otázky s výrazy na wh- Zjišťovací otázky (yes / no) a otázky s výrazy na wh- mají stejný slovosled. Did you go to the cinema? Where did you go? Did you watch TV? What did you watch? English for Life Beginner Czech Companion

12 Grammar exercises Lekce 4 Doplňte rozhovor. Použijte m nebo s. A What s your name? B My name Keiko. A Hello. I Erika. B Hello Erika. I Anton. A What your first name? B It Ben. 4 A What your mobile number? B It A I Vanessa. B Hi Vanessa. What your surname? Doplňte a nebo an. a girl apple umbrella 4 car 5 orange 6 woman 7 computer Doplňte do tabulky this nebo that. here there This is an orange. That is an apple. is a desk. That is a table. This is a pen. is a pencil. 4 is a student. That is a teacher. This is a board. 5 is a chair. 6 is a boy. That is a girl. 4 Převeďte uvedené věty na kladné nebo záporné. Repeat the word. Don t repeat the word. Don t close the book. Open the door. 4 Look at the board. 5 Don t write in the notebook. 6 Draw a car. Lekce 5 8 Tvořte věty podle příkladu. That/Henri/car. That is Henri s car. Svetlana/Ivan/wife. This/Ian/notebook. 4 That/Carole/dog. 5 This/Molly/coffee. 6 Mark/Mary/boyfriend. 7 This/Juan/house. Doplňte věty. Použijte náležité přivlastňovací zájmeno podle osobního zájmena v závorce. Hello. My name is Serge. (I) That s my teacher. name is Martina. (she) This is my wife Rita. That s son, Tommy. (we) 4 That s my cat. name is Pinky. (it) 5 That s my friend and her husband. name is Davis. (they) 6 Hello. What s name? (you) 7 That s my father. name is Frank. (he) Lekce 9 Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. Juan is from the Spain. Juan is from Spain. Jason is from the UK. Ivan is from russia. 4 Janic is from the Czech Republic. 5 Chen is from the China. 6 Brad is from the USA. 7 Egbert is from the netherlands. Doplňte věty. Použijte správné tvary slovesa be. Lucy is my sister. We on holiday. I Kristina s husband. 4 You in Room. 5 Stefan a teacher. 6 Natasha from Poland. 7 My parents in Rome. Převeďte věty ze cvičení do záporu. Lucy isn t my sister. Lekce 6 Tvořte otázky. Uveďte výrazy ve správném pořadí. is ten o clock it? Is it ten o clock? from you are Japan? divorced Kira are Martin and? 4 late I am? 5 doctor Peter a is? 6 your is boyfriend Leon? English for Life Beginner Czech Companion

13 Tvořte otázky podle vzoru. Where/your friend? Where is your friend? What/your surname? How old/your children? 4 What/your phone number? 5 Who/your teacher? 6 Where/Katya/from? 7 What/the time? Přiřaďte odpovědi A-G k otázkám ve cvičení. A It s Smith. B It s C It s Mrs Parker. D He s in class. E They re 4 and 5. F She s from Russia. G It s eight o clock. Lekce 7 0 Tvořte množné číslo. woman women 5 watch person 6 box address 7 child 4 key Vyberte správné výrazy. Your book is on / in the table. The dog is in / behind the tree. The car is in front of / under the shop. 4 The wallet is in / on the table. 5 The keys are next to / in the cat. 6 The coffee is in / under the cup. Doplňte do vět náležité tvary jednotného nebo množného čísla podle vzoru. Použijte this, that, these nebo those. there This briefcase is Harry s. That briefcase is Paul s. These sunglasses are expensive. sunglasses are cheap. This phone is my father s. mobile phone is my mother s. 4 These keys are for the house. keys are for the car. here 5 car is,000. That car is 6, students are from Brazil. Those students are from Venezuela. 7 boys are assistants. Those boys are customers. Lekce 4 Doplňte věty, použijte slovesa v závorce. They like sport. (like) We sandwiches for lunch. (eat) You coffee. (drink) 4 I animals. (like) 5 Chen and Mai rice with chopsticks. (eat) 6 We a lot of water. (drink) Převeďte věty ze cvičení do záporu. They don t like sport. Vyberte správný výraz. They drink water and / but they don t drink milk. You eat eggs and / but you eat cheese. We don t like fish and / but we like meat. 4 I like coffee and / but I don t like tea. 5 My parents like rice and / but they don t like pasta. 6 I like football and / but I like tennis. Lekce 5 8 Vyberte správný výraz. A I play tennis. B I play tennis too / either. A I don t do karate. B I don t do karate too / either. A I don t like fish. B I don t like fish too / either. 4 A I don t smoke. B I don t smoke too / either. 5 A I love pasta. B I love pasta too / either. 6 A I don t like sport. B I don t like sport too / either. 7 A I play computer games. B I play computer games too / either. Tvořte otázky podle vzoru. You/do/yoga? Do you do yoga? They/drink/beer? They/play/football? 4 You/like/chicken? 5 You/eat/fruit? 6 Marina and Marcus/like/soup? 7 You/like/vegetables? English for Life Beginner Czech Companion

14 Utvořte krátké odpovědi na otázky ve cvičení. Yes I do Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. We read magazines. They watch TV. I go to cinema. 4 They don t listen to radio. 5 We play the football. 6 They eat eggs. 7 I don t listen to the music. 8 We do aerobics. Lekce 9 Tvořte otázky. Uveďte výrazy ve správném pořadí. you do where work? Where do you work? school you to do get how? eat you do lunch what for? 4 hang-gliding you go do when? 5 their where live cousins do? 6 time what get do you up? 7 with live do you who? Přiřaďte tyto odpovědi k příslušným otázkám ze cvičení. A Sandwiches. B At 8.0. C In London. D At the weekend. E I take the bus. F My boyfriend. G In a factory. Vyberte správný výraz. Her appointment is at / on Saturday. I get up at / on 7.0. We go swimming in / at the weekend. 4 The meeting is at / on We go to bed early at / on Sunday. 6 They do aerobics at / on Mondays. Lekce 6 Převeďte věty do třetí osoby. I watch television. He watches television. I have dinner. He I go to the cinema. He 4 I arrive at.0. He 5 I fix cars. He 6 I like coffee. He 7 I sell bicycles. He Doplňte do vět správné tvary uvedených sloves. help live work start study have go Frieda works in a supermarket. You work at 7.0. Jenny and I dinner at My children to bed late. 5 The students English in the afternoon. 6 Patrick Marisa with her homework. 7 I two kilometres from the school. Převeďte věty ze cvičení do záporu. Frieda doesn t work in a supermarket. Lekce 7 40 Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. Faye is nurse. Faye is a nurse. Chris works in hospital. My father is a builder. 4 The chef cooks meals in hotel. 5 Andrei fixes cars. 6 I m doctor. 7 Is your brother a plumber? Tvořte otázky a krátké odpovědi podle vzoru. you/live/in Paris? (yes) A Do you live in Paris? B Yes, I do. Fabio/work/in a restaurant? (no) Tomoko and Yumi/go swimming/on Friday? (yes) 4 Megan/have lunch/at work? (yes) 5 you/go to bed/late? (no) Tvořte otázky. Uveďte výrazy ve správném pořadí. work Fred where does? Where does Fred work? get up what time you do? at the weekend what Sandy does do? 4 when look after does Tim the children 5 sell they what in the shop do? 6 meals what she does cook? 7 get to work does Joseph how? 4 English for Life Beginner Czech Companion

15 Lekce 4 44 Tvořte věty. Uveďte výrazy ve správném pořadí. car a Gino fast drives Gino drives a fast car. white cat a is it long is film a this 4 like coffee don t I cold 5 book it s good a 6 an newspaper that s old 7 meals like I hot Tvořte věty. Užijte have/has got. Roberto and Carla have got a big house. Hubert and I new addresses. Christina s sister long hair. 4 I a new office. 5 Luigi a restaurant in town. 6 You a new phone. 7 We nice neighbours. Převeďte věty ze cvičení do záporu. Roberto and Carla haven t got a big house. Lekce Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. He s got a long hair. He s got long hair. He s got white teeth. He s got a bad back. 4 He s got a blue eyes. 5 He s got big nose. 6 He s got bad stomach. 7 He s got cold hands. Tvořte rozhovory podle vzoru. Grethe and Jarle/two sons? (yes) A Have Grethe and Jarle got two sons? B Yes, they have. Jacquie/a headache? (no) You/brother? (yes) 4 Sondra/job in France? (yes) 5 We/English lesson/tomorrow? (no) 6 Ned/sore throat? (no) 7 Simone/a new motorbike? (yes) Vyberte správný výraz. Have you got some / any aspirins? I ve got some / any water. Has David got some / any new CDs? 4 Meg hasn t got some / any friends in Italy. 5 My parents haven t got some / any pets. 6 You ve got some / any s. 7 We ve got some / any homework. Lekce 49 5 Tvořte spojení se slovesem go. dance go dancing run skate 4 cycle 5 ski 6 swim 7 jog Doplňte do vět can nebo can t. Adele (play) the guitar. Adele can play the guitar. I (not ski). My mother (not drive) a car. 4 Sam (not dance). 5 You (run) fast. 6 Dita and I (cook) curry. 7 I (not paint). Tvořte otázky podle vzoru. you/ski? Can you ski? Fernando/play football? Your children/speak English? 4 They/use/a computer? 5 Your father/send/text messages? 6 You/sing? 7 He/read/English books? 4 Utvořte krátké odpovědi na otázky ve cvičení. Yes, I can Lekce 5 56 Napište kladné a záporné věty s there is/there are podle vzoru. two books on the table There are two books on the table. There aren t two books on the table. computer in the office an internet café in this town 4 two children in the garden 5 three windows in the kitchen 6 a lift in the block of flats 7 a bathroom next to the bedroom English for Life Beginner Czech Companion 5

16 Tvořte otázky a odpovědi podle vzoru. Coffee/in the cup? (no) Is there any coffee in the cup? No, there isn t. A bathroom/in the flat? (yes) Tickets/for the concert? (yes) 4 A sports centre/near here? (no) 5 Scissors/on the table? (yes) 6 A secretary/in the office? (yes) Uveďte výrazy ve správném pořadí. class the in many are how there students? How many students are there in the class? there is what in your bedroom? book there the how in many exercises are? 4 many children there are how your family in? 5 table on there many magazines how the are? 6 people the are how meeting many there in? Lekce Napište správné tvary přítomného času průběhového. write writing swim run 4 move 5 watch 6 ski 7 take Doplňte do vět příslušné tvary sloves v závorce. I m watching a film on television. (watch) My sister a shower. (have) My mother and her friend new clothes. (buy) 4 You to a new CD. (listen) 5 The dog in the kitchen. (sleep) 6 My father the car. (fix) 7 Our neighbours in their garden. (work) Převeďte věty ze cvičení do záporu. I m not watching a film on television. Lekce 6 64 Tvořte věty podle vzoru. We/go/bus. We re going by bus. He/not wait/taxi. Betty/travel/train/today. 4 They/travel/France/plane. 5 I/go/work/underground. 6 They/wait/the bus. 7 We/not go/train. Tvořte rozhovory podle vzoru. You/visit/your parents? (yes) A Are you visiting your parents? B Yes, I am. Roger/wait/for/Mary? (no) Beatriz/drive/to work today? (yes) 4 Felipe and Juan/learn/French? (no) 5 The students/take/a test? (no) 6 Your friends/have/a good holiday? (yes) 7 You/meet/the new boss/this afternoon? (no) Tvořte otázky. Uveďte výrazy ve správném pořadí. you going where are? Where are you going? Juan meeting is who? arriving when friends are your? 4 doing what students the are? 5 Martina driving car what is? 6 today class teaching who our is? Lekce Tvořte kladné a záporné věty podle vzoru. I/very tired/last night. I was very tired last night. I wasn t very tired last night. They/at a party/last Friday. You/out/yesterday evening. 4 He/at a football match/yesterday. 5 I/away on business/last week. 6 I/at the dentist/this morning. Doplňte do otázek was / were. Were you late for school this morning? the meeting interesting yesterday? Mike and Jan at home last night? 4 the students in the café at lunchtime? 5 the boss in the office today? 6 you on the train at 4.0? 6 English for Life Beginner Czech Companion

17 Tvořte otázky. Uveďte výrazy ve správném pořadí. party who the at was? Who was at the party? night where you last were? you in Greece were when? 4 teacher your was who year last? 5 many students park the in were how? 6 was where dog your yesterday? Lekce 69 7 Doplňte do vět správné tvary sloves v závorce. Mark invited Suzanne to his birthday party. (invite) Xu and I volleyball yesterday. (play) The police a burglar at the weekend. (stop) 4 Bulat to some music in his room. (listen) 5 Katrina and Eva by train this morning. (travel) 6 Nicky an ambulance after the accident. (call) 7 The students a DVD in class today. (watch) Tvořte věty v minulém čase, užijte because. I /shout/i/be/angry. I shouted because I was angry. I cook/soup/i/be/hungry. I/laugh/I/be/happy. 4 I/miss/the bus/i/be/late. 5 I/enjoy/the film/it/be/interesting. 6 I/want/a drink/i/be/thirsty. 7 I/stop/the car/i/be/outside/my house. Lekce 7 76 Doplňte do vět tvary sloves v závorce. I bought some new books yesterday. (buy) We pizza at the restaurant. (eat) Mina you at the concert last Saturday. (see) 4 The students a break at.0. (have) 5 Masha and Peter at (leave) 6 I skiing last month. (go) 7 Pia a cake for my birthday. (make) Převeďte věty do záporu. We played basketball after work. We didn t play basketball after work. I went to work by bus. They had curry for lunch. 4 Ulrike got a computer for her birthday. 5 You travelled to Hong Kong in February. 6 He read the newspaper this morning. 7 We waited for you outside the café. Lekce Tvořte otázky podle vzoru. You/go to bed/early/last night? Did you go to bed early last night? Oliver/wash the car/yesterday? Elvira/get/a text message/this morning? 4 the students/play rugby/at school? 5 you/do/your homework/last night? 6 we/get/any homework/yesterday? 7 I/wake/you/up? Utvořte krátké odpovědi na otázky ve cvičení. / I Yes, I did. / he / she 4 / they 5 / you 6 / he 7 / we 8 / you Doplňte rozhovory, použijte slovesa v závorce. A Where did you go on holiday? (you go) B We to New York. (go) A How there? (you travel) 4 B We by boat. (go) 5 A Where? (you stay) 6 B We near Central Park. (stay) 7 A What in New York? (you buy) 8 B We lots of clothes. (buy) 9 A When home? (you come ) 0 B We home last night! (come) English for Life Beginner Czech Companion 7

18 Wordlist 8 zero nula one /wvn/ jeden two /tu;/ dva three /Tri;/ tři four /fo;/ čtyři five /faiv/ pět six /siks/ šest seven /"sevn/ sedm eight /eit/ osm nine /nain/ devět ten /ten/ deset double (adj) /"dvbl/ dvojitý number (n) číslo apple (n) /"&pl/ jablko bag (n) /b&g/ taška book (n) /buk/ kniha boy (n) /boi/ chlapec car (n) /ka;/ auto chair (n) židle computer (n) počítač eraser (n) guma family name (n) neim/ příjmení girl (n) /g;l/ dívka house (n) /haus/ dům man (n) /m&n/ muž, člověk orange (n) /"QrIndZ/ pomeranč pen (n) /pen/ pero pencil (n) /"pensl/ tužka table (n) /"teibl/ stůl umbrella (n) deštník woman (n) žena board (n) /bo;d/ tabule, deska classroom (n) /"kla;sru;m/ učebna, třída desk (n) /desk/ lavice, stůl door (n) /do;/ dveře notebook (n) sešit, notebook student (n) /"stju;dnt/ student teacher (n) učitel window (n) okno close (v) zavřít give (v) /giv/ dát, dávat listen (v) /"lisn/ poslouchat look (v) /luk/ dívat (se) open (v) otevřít, otevírat draw (v) /dro;/ kreslit read (v) /ri;d/ číst repeat (v) /ri"pi;t/ opakovat say (v) /sei/ říci, říkat write (v) /rait/ psát 4 coffee (n) /"kqfi/ káva friend (n) /frend/ přítel no (adv) ne sure (adj) jistý tea (n) /ti;/ čaj Hi (exp) /hai/ Ahoj Hello (exp) Dobrý den meet (v) /mi;t/ setkat se, potkat again (adv) znovu spell (v) /spel/ hláskovat yes (exp) /jes/ ano 5 brother (n) bratr children (n) děti daughter (n) dcera father (n) otec husband (n) manžel mother (n) matka parents (n) rodiče sister (n) sestra son (n) /svn/ syn wife (n) /waif/ manželka cat (n) /k&t/ kočka 6 my (adj) /mai/ můj your (adj) /jo;/ tvůj her (adj) /h;/ její his (adj) /hiz/ jeho (muž.) its (adj) /Its/ jeho (stř.) our (adj) A;/ náš their (adj) jejich boss (n) /bqs/ vedoucí, nadřízený, šéf company (n) společnost desk (n) /desk/ stůl dog (n) /dqg/ pes office (n) /"QfIs/ kancelář 7 dad (n) /d&d/ tatínek, táta mum (n) /mvm/ maminka, máma 8 good afternoon (exp) /gud dobré odpoledne goodbye/bye (exp) /gud"bai, bai/ nashledanou, sbohem good evening (exp) /gud "i;vnin/ dobrý večer good morning (exp) /gud "mo;nin/ dobré ráno goodnight (exp) /gud"nait/ dobrou noc check out (v) /tsek aut/ ověřit, prověřit, (z) kontrolovat fine (adj) /fain/ dobrý, kvalitní, výborný, pěkný see you later (exp) /si; ju; uvidíme se později, tak zatím, zatím nashle married (adj) /"mari;d/ ženatý, vdaná 8 English for Life Beginner Czech Companion

19 Wordlist America (n) Amerika Australia (n) Austrálie Brazil (n) Brazílie Britain (n) /"britn/ Británie China (n) Čína Egypt (n) /"i;dzipt/ Egypt France (n) /fra;ns/ Francie Hungary (n) Mad arsko Indonesia (n) Indonésie Italy (n) Itálie Japan (n) Japonsko Korea (n) Korea Russia (n) Rusko Spain (n) /spein/ Španělsko the UK (n) ju; kei/ Spojené království the United Kingdom (n) ju"naitid Spojené království the USA (n) ju; es ei/ Spojené státy americké capital city (n) /"k&pitl "siti/ hlavní město country (n) /"kvntri/ země from (prep) /frqm, z 0 Argentina (n) Argentina Europe (n) Evropa Greece (n) /gri;s/ Řecko Poland (n) Polsko South Africa (n) /saut Jižní Afrika South America (n) /saut Jižní Amerika married (adj) /"m&rid/ ženatý, vdaná other (adj) jiný, další too (adv) /tu;/ příliš, také university (n) univerzita boyfriend (n) /"boifrend/ přítel doctor (n) lékař girlfriend (n) /"g;lfrend/ přítelkyně holiday (n) dovolená, sváteční den, den volna party (n) /"pa;ti/ večírek restaurant (n) /"restrqnt/ restaurace Slovenia (n) Slovinsko embarrassing (adj) trapný, nepříjemný fix (v) /fiks/ upevnit, připevnit idiot (n) idiot, blbec, trouba meeting (n) /"mi;tin/ schůze, (pracovní) schůzka now (adv) /nau/ nyní OK (adj) dobrý, prima, fajn, v pořádku van (n) /v&n/ dodávka (auto) eleven /I"levn/ jedenáct twelve /twelv/ dvanáct thirteen /T;"ti;n/ třináct fourteen /fo;"ti;n/ čtrnáct fifteen /fif "ti;n/ patnáct sixteen /siks"ti;n/ šestnáct seventeen /sevn"ti;n/ sedmnáct eighteen /ei"ti;n/ osmnáct nineteen /nain"ti;n/ devatenáct twenty /"twenti/ dvacet thirty /"T;ti/ třicet forty /"fo;ti/ čtyřicet fifty /"fifti/ padesát sixty /"siksti/ šedesát seventy /"sevnti/ sedmdesát eighty /"eiti/ osmdesát ninety /"nainti/ devadesát hundred sto number (n) číslo 4 divorced (adj) /di"vo;st/ rozvedený Ireland (n) Irsko Singapore (n) Singapur single (adj) /"singl/ svobodný Thailand (n) /"tail&nd/ Thajsko 5 accommodation (n) ubytování age (n) /eidz/ věk agency (n) agentura agent (n) agent first (adv) /f;st/ první marital status (n) /"m&ritl rodinný stav Switzerland (n) Švýcarsko telephone number (n) telefonní číslo title (n) /"taitl/ titul 6 clock (n) /klqk/ hodiny half past /ha;f pa;st/ půl o clock (adv) hodin (s čas. údajem) quarter past pa;st/ čtvrt quarter to tři čtvrtě na tell the time /tel taim/ říci, kolik je hodin watch (n) /wqts/ hodinky bank (n) /b&nk/ banka office (n) /"QfIs/ kancelář open (adj) otevřený supermarket (n) samoobsluha English for Life Beginner Czech Companion 9

20 Wordlist address book (n) buk/ adresář briefcase (n) /"bri;fkeis/ kufřík, aktovka child (n) /tsaild/ dítě credit card (n) /"kredit ka;d/ kreditní karta driving licence (n) /"draivin "laisns/ řidičský průkaz glasses (n) /"gla;siz/ brýle hairbrush (n) kartáč na vlasy key (n) /ki;/ klíč make-up (n) /"meikvp/ make up men (n) /men/ muži money (n) /"mvni/ peníze people (n) /"pi;pl/ lidé person (n) /"p;sn/ osoba purse (n) /p;s/ peněženka sandwich (n) /"s&nwits/ sendvič tissue (n) /"tisu;/ papírový kapesník wallet (n) /"wqlit/ pánská peněženka women (n) /"wimin/ ženy 8 behind (prep) /bi"haind/ za in (prep) /In/ v in front of (prep) /In před next to (prep) /nekst tu;, vedle on (prep) /Qn/ na under (prep) pod 9 assistant (n) asistent(ka) buy (v) /bai/ koupit, kupovat cent (n) /sent/ cent change (n) /tseindz/ drobné counter (n) pult, přepážka customer (n) zákazník dollar (n) dolar euro (n) euro expensive (adj) /Ik"spensIv/ drahý, nákladný p (pence) (n) /pi;, pens/ pence, penny (setina libry) pound (n) /paund/ libra price (n) /prais/ cena shelf (n) /Self/ police, polička, regál 0 birthday (n) /"b;tdei/ narozeniny closed (adj) zavřený, uzavřený important (adj) důležitý late (adj) /leit/ pozdní later (adj) pozdější, následný meeting (n) /"mi;tin/ schůze, schůzka minute (n) /"minit/ minuta photograph (n) fotografie tomorrow (n) zítra bread (n) /bred/ chléb butter (n) máslo cheese (n) /tsi;z/ sýr chips (n) /tsips/ hranolky chocolate (n) čokoláda egg (n) /eg/ vajíčko fish (n) /fis/ ryba fruit (n) /fru;t/ ovoce lemonade (n) limonáda meat (n) /mi;t/ maso pasta (n) těstoviny rice (n) /rais/ rýže vegetable (n) zelenina beer (n) pivo milk (n) /milk/ mléko orange juice (n) /"QrIndZ dzu;s/ pomerančová šťáva water (n) voda wine (n) /wain/ víno (nápoj) animal (n) /"&niml/ zvíře burger (n) karbanátek, hamburger drink (v) /drink/ pít eat (v) /i;t/ jíst like (v) /laik/ mít rád, líbit se sport (n) /spo;t/ sport a lot (pron) lqt/ mnoho, hodně breakfast (n) snídaně chicken (n) /"tsikin/ kuře chopsticks (n) /"tsqpstiks/ hůlky (nahrazující příbor) curry (n) /"kvri/ kari dessert (n) /di"z;t/ zákusek, moučník dinner (n) hlavní jídlo (večeře nebo oběd) fork (n) /fo;k/ vidlička fruit juice (n) /fru;t dzu;s/ ovocná šťáva hot (adj) /hqt/ ostrý, pálivý, horký lunch (n) /lvnts/ oběd meal (n) /mi;l/ jídlo noodles (n pl) /"nu;dlz/ nudle potato (n) brambor soup (n) /su;p/ polévka spoon (n) /spu;n/ lžíce Thai (adj) /tai/ thajský 4 glass (n) /gla;s/ sklenice; sklo ice (n) /ais/ led lemon (n) citron soft drink (n) /"sqft drink/ nealkoholický nápoj sparkling (adj) /"spa;klin/ perlivý still (adj) /stil/ nesycený, neperlivý sugar (n) cukr 0 English for Life Beginner Czech Companion

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by FACTUM CZ, s.r.o. A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages FACTUM CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint

Více

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE

A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Introductory information by A GRAMMAR OF CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE Karel Tahal 259 pages Factum CZ, s.r.o., 2010 1 systematic description of present day Czech seen from the viewpoint of a foreigner non-traditional

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner

Ostrava. čtvero ročních období four seasons. Boris Renner Boris Renner Ostravo, to jsi ty Ostravo, Ty svůdná děvucho, ty holko černovlasá. Ty víš, že Tě nedám - jsi nezkažená, neposkvrněná krása! Ty s byla moje první láska, první gang a první cigareta, Polský

Více

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World)

Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Tmavomodrý svět 1 Tmavomodrý svět (Dark-Blue World) Script Commentary David S. Danaher, Associate Professor Slavic Languages and Literatures University of Wisconsin-Madison Revisions

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825)

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy 111 Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Stanislav Bohadlo Prvním veřejným vystoupením čtrnáctiletého George Thomase Smarta 1 bylo

Více