VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ"

Transkript

1 VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro české kooperační partnery - realizace projektu a dle Postupu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, s názvem Název zadavatele: České Švýcarsko o.p.s. IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Sídlo zadavatele: Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Dr. Soňa Křítková Kontaktní osoba pro tuto zakázku: Ing. Antonín Slejška mobil: Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 1

2 I. Vymezení předmětu zakázky 1) Předmětem zakázky je vytvoření nového webu Českého Švýcarska v rámci přeshraničního projektu Českosaské Švýcarsko - excelentní přeshraniční turistická destinace, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl 3 na podporu Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou. 2) Předmět zakázky zahrnuje následující služby: a) Vytvoření nového webu dle požadavků zadávací dokumentace a jejích příloh b) Import dat ze stávajícího webu c) Otestování funkčnosti všech vytvořených prvků d) Zajištění funkčnosti webu a aktualizace CMS po dobu jednoho roku po předání díla e) Setkání a prezentace v Domě Českého Švýcarska - před zahájením práce, během řešení a před předáním. Průběžné online konference. Průběžné sledování stavu dodávky. f) Vítány jsou rovněž náměty a návrhy na vylepšení našeho budoucího webu! Součástí dodávky budou i zdrojové kódy celého webu. 3) Technické požadavky na nový web a jsou popsány v Příloze č. 1 4) Klasifikace předmětu veřejné zakázky Předmět dodávky CPV Návrh webových (www) stránek ) Cíle a cílové skupiny nového webu a) Obecné cíle zadavatele zakázky jsou totožné s dlouhodobými cíly vyplývajícími ze zaměření společnosti České Švýcarsko, o.p.s.: Obecné cíle zadavatele 1 Zvýšit počet návštěvníků Českého Švýcarska a zpříjemnit jim jejich pobyt. 2 Podpořit rozvoj regionu a využívání služeb pro turisty. 3 Zajistit kvalitní prezentaci organizace, partnerů/sponzorů, projektů a jejich výstupů. b) Konkrétní cíle, kterých chce zadavatel prostřednictvím redesignu svého webu dosáhnout během roku 2012, a podle jejichž dosažení bude hodnotit úspěšnost redesignu webu, jsou: Konrétní cíle redesignu 1 Zvýšit objem online prodejů regionálních produktů, publikací a suvenýrů přes ,- Kč za měsíc. 2 Zvýšit objem online prodejů služeb a vstupenek na akce přes ,-Kč za měsíc. 3 Zvýšit návštěvnost webu nad 1000 unikátních návštěvníků za den. 4 Omezit výpadky webu pod 0,1%. 5 Zvýšit rychlost načítání stránek HTML pod 1,5s, zbytek do 6s. 6 V testu Page Speed Online dosahovat na všech doménách minimálně 95 bodů. 7 Zvýšit počty příznivců: Facebook , Twitter 1.000, YouTube Zvýšit počet odběratelů ového zpravodaje na Zvýšit Page Rank na Zajistit dobré hodnocení WOT. Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 2

3 c) Web ceskesvycarsko.cz je zaměřen na následující cílové skupiny: Obecné cílové skupiny: Turisti Rodiny s dětmi Cyklisté Handicapovaní Penzisti Chataři, chalupáři Místní obyvatelé Školy, tábory, sportovní a kulturní sdružení,... Firemní klientela, skupinové zájezdy Lezci Výklenkáři Fotoworkshopy Seznamovací party Příznivci geocashingu Adrenalin Cílové skupiny dle vztahu k regionu: Noví návštěvníci Stávající návštěvníci Místní obyvatelé Cílové skupiny dle regionů: Ústecký kraj Sasko Praha Zbytek ČR Zbytek Německa Polsko Zbytek světa 6) Rozsah a členění předmětu veřejné zakázky Plnění veřejné zakázky bude rozděleno do následujících 3 etap: 1. Vytvoření beta verze webu 2. Import dat a dopracování webu do verze připravené na zveřejnění (RC) 3. Testování a finalizace webu Součástí nabídky musí být návrh harmonogramu tvorby webu s termíny pro ukončení jednotlivých etap dodávky a položkovým rozpočtem. 7) Doba a místo plnění veřejné zakázky Požadovaný termín dodání zakázky je 30. listopadu Požadovaný termín budou závazný, v případě jeho nedodržení je zadavatel oprávněn uplatnit na dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení s termínem dodání. Místem realizace je sídlo zadavatele: Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa. Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 3

4 8) Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázka činí EUR bez DPH. 9) Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko I. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: 1) Hodnotící kritéria Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Podané nabídky budou hodnoceny dle následujících dílčích kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria Nabídková cena v Kč bez DPH 60 % Podoba návrhu řešení webu 40 % 2) Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Pro kritérium Nabídková cena, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude přidělen počet bodů dle následujícího vzorce: Počet bodů nejvhodnější nabídka = x 100 hodnocená nabídka U číselně nevyjádřitelného kritéria Podoba návrhu řešení webu zadavatelem jmenovaná komise stanoví pořadí nabídek od nejvhodnější nabídky k nejméně vhodné. Komise přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové nižší bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. U kritéria Podoba návrhu řešení webu bude zadavatelem jmenovaná komise hodnotit především následující otázky řešení u jednotlivých prvků: Č. Jednotlivé prvky webu 1 Celý web 2 Uživatelské profily Uchazečův návrh bude obsahovat minimálně tyto informace! 1. Jak budou importovány záznamy ze stávajícího webu 2. Jak bude probíhat testování webu a komunikace se zadavatelem 3. Jak bude řešena vícejazyčnost webu 4. Komentáře k základním požadavkům na web 1. Které metody přihlášení budou použity 2. Jak bude zajištěna maximální jednoduchost 3. Co vše budou uživatelské profily umožňovat 4. Jak budou uživatelské profily provázány s dalšími částmi webu 3 Blog 1. Jak bude realizována moderace cestopisů a komentářů 4 Tiskové zprávy 1. Jak bude řešen ový servis pro novináře 5 Akce 1. Jak bude převeden stávající kalendář do nového systému 2. Jak bude řešeno propojení s databází Tourist in Sachsen 6 Místa 1. Jak budou moci uživatelé publikovat videa a fotografie 7 Trasy 1. Které trasové formáty budou nabízeny ke stažení Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 4

5 2. Jak bude zajištěn převod vstupního formátu GPX do jiných formátů 8 Zážitky a kurzy 1. Jak budou řešeny registrace na zážitky 9 Databáze 1. Jak budou řešeny rezervace ubytovatelů 2. Jaké budou možnosti hodnocení ubytovatelů uživateli 10 Databáze restaurací 1. Jak bude řešena publikace aktuálních jídelníčků 1. Jak bude probíhat objednávání zboží 11 Obchůdek 2. Jak budou řešeny rozdílné požadavky na českou a německou verzi obchůdku 1. Jak bude funkce integrována do vzhledu webu Naplánuj si 2. Postup vytváření plánu dovolené 12 dovolenou 3. Jak bude řešeno oznamování změn v záznamech zahrnutých do plánu dovolené 1. Jak budou fotogalerie fungovat 13 Fotogalerie 2. Jakým způsobem budou posílány pohlednice 1. Jak budou ankety, dotazníky a soutěže vytvářeny 14 Ankety a dotazníky 2. Způsob integrace do stránek 3. Jak budou data shromažďována a vyhodnocována 15 Sbírky peněz 1. Jakým způsobem budou sbírky peněz vytvářeny 16 ový zpravodaj 1. Jak se budou uživatelé přihlašovat, odhlašovat a upravovat zasílání zpravodaje 2. Návrh vzhledu zpravodaje 17 Mobilní web 1. Návrh vzhledu stránek v mobilních zařízeních 1. Jak budou propagovány záznamy patřící členům Destinačního fondu 18 Web organizace 2. Jak bude řešena editace vlastních záznamů pro členy Destinačního fondu 1. Jaký reklamní systém bude použit 19 Reklamní systém 2. Jak bude řešeno automatické vytváření reklam z vybraných záznamů 20 Statistiky 1. Jak bude řešeno sledování účinnosti reklamní kampaně 1. Jaký bude použit mapový podklad 21 Mapa 2. Jak bude fungovat filtrování a seskupování záznamů 3. Návrh vzhledu mapy 22 Vzhled webu 1. Jak budou do vzhledu webu začleněny dynamické prvky Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů. II. Požadavky na kvalifikaci: Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů: 1) Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 5

6 splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení (vzor je v příloze č. 3). 2) Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne pro podání nabídky, nebo b) dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti relevantní k povaze zakázky, podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží zejména živnostenské listy, koncesní listiny či licence apod.) Uchazeč předloží požadované doklady v kopii. Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 6

7 3) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: údajů o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, a to za poslední účetní období. Zadavatel požaduje, aby uchazeči prokázali dosažení obratů minimálně ve výši 2 mil Kč za každé uvedené účetní období. Uchazeč předloží originály či úředně ověřené kopie Výkazů zisku a ztráty. 4) Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením: a) Seznamu osob tvořících realizační tým, jež se bude podílet na plnění veřejné zakázky. Seznam bude u těchto osob stručně popisovat praxi v oboru souvisejícím se zakázkou (formou profesních životopisů). Praxe v oboru bude požadovaná v minimální délce 1 rok. - Min. 1 osoba bude mít zkušenosti ve vedení realizačního týmu - Min. 1 osoba bude mít zkušenost s tvorbou webdesignu - Min. 2 osoby budou mít zkušenosti s programováním pro CMS Drupal Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením originálu či úředně ověřené kopie čestného prohlášení. b) Seznamu min. 5 realizovaných zakázek referenčních webů s CMS Drupal. Ze seznamu realizovaných služeb bude patrné, že: uchazeč realizoval minimálně 3 referenční weby za minimální cenu ,-Kč bez DPH minimálně 1 referenční web je alespoň 3- jazyčný Za referenční web nejsou považovány stránky dodavatele, osobní stránky jeho zaměstnanců, apod. Uchazeč uvede popis předmětu zakázky, doloží ukázky těchto realizací v podobě odkazů na tyto weby a uvede kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele, u které bude možné ověřit řádné plnění. Uchazeč ke každé z referenčních zakázek doloží autorství webu např. v meta tagu <meta name= author >, v patičce webu, apod. nebo bude ověřováno u kontaktní osoby objednatele. c) Minimálně 1 odkaz na rozšíření pro Drupal vytvořené dodavatelem dostupné přes a využívané na více než 100 webech nebo speciální funkce pro Drupal dodaná na zakázku. Rozšíření či speciální funkce může být např. rezervační systém, import, export či synchronizace dat, reklamní systém, e- mailový zpravodaj apod. Uchazeč uvede kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele. d) Čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 7

8 IV. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 1) Obsah nabídky Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále a 2 kopiích. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 2) Nabídka musí být zpracována v následujícím členění: a) Krycí list nabídky (viz příloha č. 2) b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 3) c) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů d) Dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů e) Návrh řešení nového webu f) Cenový přehled za celý předmět dodávky (rozčleněný dle navržených etap) g) Harmonogram tvorby webu s termíny ukončení jednotlivých etap 3) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Z tohoto prohlášení vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 4) Návrh řešení nového webu musí obsahovat minimálně informace uvedené v tabulce v bodě I. 2). Tento návrh bude předmětem hodnocení. 5) Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů. 6) Lhůta pro podání nabídek Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku. Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to jest do do 14:00. 7) Místo pro podávání nabídek Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu zadavatele České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa. Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena razítkem dodavatele a zřetelně označena nápisem: NEOTVÍRAT zadávací řízení "Vytvoření nového webu ČŠ" Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 8

9 Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. V. Způsob zpracování nabídkové ceny: Dodavatel stanoví nabídkovou cenu v souladu s požadavky na předmět zadávací dokumentace. Uchazeči stanoví celkovou nabídkovou cenu součtem všech položek dle cenové kalkulace, a to včetně nákladů na výrobu informačních tabulí, grafické práce, tisk, dopravu, přípravu stanoviště, osazení prvků či případných dalších nákladů vzniklých v souvislosti s dodáním předmětu zakázky. V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné k dodání předmětu dodávky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Jednotlivé položky cenového přehledu budou členěny dle jednotlivých etap dodávky a jednotlivých informačních prvků. Celková nabídková cena bude na krycím listu uvedena v EUR, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. VI. Platební podmínky: Fakturace bude prováděna dílčími platbami za realizace jednotlivých etap. Po předání dané etapy realizace bude provedena kontrola zástupcem zadavatele. Pokud nebude žádných výhrad a bude odsouhlaseno, že způsob realizace dané etapy je v souladu se zadávací dokumentací, bude sepsán předávací protokol. Teprve tím je etapa považována za předanou. Zhotovitel následně vystaví fakturu se splatností 14 dní. Cena za každou etapu realizace bude zadavatelem zaplacena jednorázově převodem na bankovní účet zhotovitele. VII. Obchodní podmínky: 1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury či její části je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci díla a poskytnout součinnost všem osobám oprávněných k provádění kontroly, popř. jejich zmocněncům. V souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vzhledem k tomu, že dílo je výstupem projektu Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace podpořeného ze zdrojů Evropské unie v rámci Programu Cíl3/ Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 9

10 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj ( ERDF ) musí zhotovitel do uchovávat veškeré doklady související s realizací zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány. VIII. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. V souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V Krásné Lípě, dne 2. května 2011 PŘÍLOHY: Dr. Soňa Křítková ředitelka České Švýcarsko o.p.s. - Příloha č. 1 Technické požadavky - Příloha č. 2 Vzor Krycí list nabídky - Příloha č. 3 Vzor Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - Příloha č. 4 Vzor Prohlášení o vázanosti obsahem nabídky Českosaské Švýcarsko excelentní přeshraniční turistická destinace 10

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami

Realizace webových stránek a videí kampaně nejste na to sami VÝZVA k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ

Více