Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC"

Transkript

1 Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Rozhodnutie o ustálení konečného počtu voličov v Obci Báčsky Petrovec, Správa o výsledkoch volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách, ktoré sa konali 11. mája 2008, II. VOLEBNÁ KOMISIA VOLEBNEJ JEDNOTKY 7 BÁČSKY PETROVEC Správa o výsledkoch volieb poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách, ktoré sa konali 11. mája 2008 podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec, Rozhodnutie o opätovnom hlasovaní za voľbu poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec, Kandidátna listina pre opätovné hlasovanie (druhé kolo) na voľbu poslanocov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec.

2 56. Podľa článku 22 odsek 2 Zákona o voľbe národných poslancov (Službeni glasnik RS, č. 35/2000, 57/2003 uznesenie ÚSRS, 72/2003 iný zákon, 75/2003 oprava iného zákona, 18/2004, 101/2005 iný zákon a 85/2005 iný zákon) a článku 58 Zákona o lokálnych voľbách (Službeni glasnik RS, č. 129/20007), Obecná volebná komisia na zasadnutí, ktoré sa konalo , v y n i e s l a R O Z H O D N U T I E O USTÁLENÍ KONEČNÉHO POČTU VOLIČOV V OBCI BÁČSKY PETROVEC 1. Konečný počet voličov v Obci Báčsky Petrovec je Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Číslo: 020-2/3-61.a/2008 V Báčskom Petrovci, dňa OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC PREDSEDNÍČKA Dipl.práv. Milina Labátová, v.r.

3 57. Podľa článku 15 odsek 1 body 9 a 10 a článku 41 odsek 5 Zákona o lokálnych voľbách (Službeni glasnik RS, č. 129/2007) Obecná volebná komisia na zasadnutí, ktoré sa konalo , u s t á l i l a S P R Á V U O VÝSLEDKOCH VOLIEB VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC NA VOĽBÁCH, KTORÉ SA KONALI 11. MÁJA 2008 Výsledky volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konali , sú nasledujúce: I. - celkový počet voličov zapísaných do voličského zoznamu: celkový počet voličov, ktorí hlasovali na volebných miestach: celkový počet voličov, ktorí hlasovali mimo volebného miesta: 88 - celkový počet prijatých hlasovacích lístkov: celkový počet neplatných hlasovacích lístkov: celkový počet platných hlasovacích lístkov: celkový počet nepoužitých hlasovacích lístkov: počet hlasov a počet mandátov, ktoré získali jednotlivé volebné listiny: Rad. č. Názov volebnej listiny Počet hlasov, ktoré získala volebná listina Počet mandátov, ktoré získala volebná listina 1. Za prostredie, v ktorom je hodno žiť G plus Dr. Ján Sabo, Ján Sabo 2. L D S Čedomir Jovanovi, Čedomir Jovanović 3. Za európsku Vojvodinu Boris Tadić, Boris Tadić 4. Spolu za Vojvodinu Nenad Čanak, Nenad Čanak 5. Skupina občanov občianska iniciátíva, Ján 212 / Kolar 6. S R S Tomislav Nikolić, Miloš Jojić Socialistická strana Srbska Nové Srbsko 348 / PZPS, Rajko Perić 8. Slovenská ľudová strana, Juraj Červenák Hnutie sila Srbska Bogoljub Karić, Tatjana 107 / Ivić 10. Vojvodinská strana, Pavel Danko 55 / 11. Demokratická strana Srbska, Vladimir Stančić 152 /

4 II. Táto správa sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Číslo: 020-2/3-73/2008 V Báčskom Petrovci, OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC P R E D S E D N Í Č K A Dipl.práv. Milina Labátová, v.r.

5 58. Podľa článku 47 Uznesenia o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV, číslo 12/2004) Volebná komisia Volebnej jednotky 7 Báčsky Petrovec na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo , u s t á l i l a S P R Á V U O VÝSLEDKOCH VOLIEB POSLANCА DO ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA VOĽBÁCH, KTORÉ SA KONALI 11. MÁJA 2008 PODĽA VÄČŠINOVÉHO VOLEBNÉHO SYSTÉMU VO VOLEBNEJ JEDNOTKE 7 BÁČSKY PETROVEC I. Výsledky volieb poslancа do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách, ktoré sa konali , podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec, sú nasledujúce: 1. Hlasovalo sa na 11 volebných miestach určených pre volebnú jednotku. 2. Volebný materiál bol prijatý od všetkých 11 volebných výborov, určených pre tieto voľby. 3. Volebná komisia zistila, že nedošlo k podstatnejšiemu narúšaniu ustanovení Uznesenia o voľbe poslancov do Zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny a nezrušila hlasovanie ani na jednom volebnom mieste. 4. Na základe volebného materiálu zistené boli nasledujúce výsledky týchto volieb: - že vo volebnej jednotke sa uchádzalo 7 (sedem) kandidátov na poslanca, - že bolo odovzdaných hlasovacích lístkov, - že bolo nepoužitých hlasovacích lístkov, - že podľa výpisov z voličského zoznamu bolo zapísaných voličov, - že hlasovalo (zakrúžkované radové čísla vo Výpise z voličského zoznamu) voličov (na volebných miestach 7.727; mimo volebného miesta 96), - že vo volebných schránkach bolo nájdených hlasovacích lístkov, - že bolo neplatných 183 hlasovacích lístkov, - že bolo platných hlasovacích lístkov, - že jednotliví kandidáti získali nasledujúci počet hlasov: Rad. č. Priezvisko a meno K a n d i d á t Povolanie Roky života 1. Bohuš Ján podnikateľ 37 Názov navrhovateľa Za evrópsku Vojvodinu Boris Tadić Počet hlasov, ktoré kandidát získal 2.318

6 2. Brna Ján riaditeľ ZŠ 49 Spolu za Vojvodinu Nenad Čanak 3. Jojić Miloš ecc 53 Srbská radikálna strana Demokratická 4. Kišgeci Ján vedecký pracovník 67 strana Srbska Nové Srbsko Liberalno - 5. Koroš Ondrej profesor 55 demokratická 6. Perić Rajko Dipl.ecc Sabo Ján strana Socialistická strana Srbska Strana zjednotených penzistov Srbska Dipl. Ing. poľnohospodárstva 53 G 17 plus Keďže ani jeden z kandidátov nedostal potrebnú väčšinu hlasov Volebná komisia určila, že druhé kolo hlasovania sa uskutoční pre týchto kandidátov: 1. BOHUŠ JÁN, podnikateľ, 37 rokov, Ul. Veljka Vlahovića 60, Hložany, Za európsku Vojvodinu Boris Tadić, 2. BRNA JÁN, riaditeľ ZŠ, 49 rokov, Ul. Jána Husa 17, Báčsky Petrovec, Spolu za Vojvodinu Nenad Čanak. II. Táto správa o výsledkoch volieb doručuje sa Pokrajinskej volebnej komisii a zverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Číslo: 020-2/10-45/2008 V Báčskom Petrovci, VOLEBNÁ KOMISIA VOLEBNEJ JEDNOTKY 7 BÁČSKY PETROVEC P R E D S E D N Í Č K A Dipl.práv. Milina Labátová, v.r.

7 59. Na základe stati I. Uznesenia o zverení prác Obecnej, resp. Mestskej komisii pre uskutočnenie volieb polancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v roku 2008 (uznesenie vynesené zo strany PVK pod č /08 z ) a článku 19 odsek 6 a v súvislosti s článkom 45 odseky 2 a 3 Uznesenia o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV, č. 12/2004), Volebná komisia Volebnej jednotky 7 Báčsky Petrovec, na zasadnutí, ktoré sa konalo , v y n i e s l a R O Z H O D N U T I E O OPÄTOVNOM HLASOVANÍ ZA VOĽBU POSLANCOV DO ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY PODĽA VÄČŠINOVÉHO VOLEBNÉHO SYSTÉMU VO VOLEBNEJ JEDNOTKE 7 BÁČSKY PETROVEC 1. Keďže ani jeden z kandidátov na poslanca do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách, ktoré sa konali podľa väčšinového volebného systému vo volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec, nedostal potrebnú väčšinu hlasov, ustaľuje sa o p ä t o v n é h l a s o v a n i e. 2. Hlasovanie za voľbu výborníkov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 - Báčsky Petrovec sa zopakujú v čase od 7,00 do 20,00 hodiny. 3. V opätovnom hlasovaní sa zúčastnia dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov v prvom kole hlasovania z , a to: - BOHUŠ JÁN, podnikateľ, 37 rokov, Ul. V.Vlahovića 60, Hložany, ktorého navrhla ZA EURÓPSKU VOJVODINU BORIS TADIĆ a - BRNA JÁN, riaditeľ ZŠ, 49 rokov, Ul. Jána Husa 17, Báčsky Petrovec, ktorého navrhla SPOLU ZA VOJVODINU NENAD ČANAK. 4. Opätovné hlasovanie za voľbu poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec uverejní sa na volebných miestach, ktoré boli určené pre hlasovanie za voľbu pokrajinských poslancov v prvom kole Orgány pre uskutočnenie opätovného hlasovania za voľbu poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec sú: - Volebná komisia Volebnej jednotky 7 Báčsky Petrovec v stálom zložení a predstaviteľ navrhovateľa z bodu 3 odsek 1 aliney 1 a 2 tohto rozhodnutia, - volebné výbory v stálom zložení a predstavitelia navrhovateľov z bodu 3 odsek 1 aliney 1 a 2 tohto rozhodnutia.

8 6. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec a na volebných miestach na území Obce Báčsky Petrovec, na ktorých sa konalo hlasovanie v prvom kole. Číslo: 020-2/10-46/2008 V Báčskom Petrovci, VOLEBNÁ KOMISIA VOLEBNEJ JEDNOTKY 7 BÁČSKY PETROVEC PREDSEDNÍČKA Dipl.práv. Milina Labátová, v.r.

9 60. На основу члана 45. став 3. и 5. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист АПВ, бр. 12/2004) а у складу са тачком 3. Решења о понављању гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине по већинском изборном систему у Изборној јединици 7 Бачки Петровац ( Службени лист Општине Бачки Петровац, бр. 7/2008), Изборна комисија Изборне јединице 7 Бачки Петровац на седници одржаној дана године у т в р д и л а ј е Podľa článku 45 odseky 3 a 5 Uznesenia o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV, č. 12/2004) a v súlade s bodom 3 Rozhodnutia o opätovnom hlasovaní na voľbu poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému vo Volebnej jednotke 7 Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 7/2008), Volebná komisia Volebnej jednotky 7 Báčsky Petrovec na zasadnutí, ktoré sa konalo , u s t á l i l a ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ПОНОВЉЕНО ГЛАСАЊЕ (ДРУГИ КРУГ) ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 7 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ KANDIDÁTNU LISTINU PRE OPÄTOVNÉ HLASOVANIE (DRUHÉ KOLO) NA VOĽBU POSLANCA DO ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINA VOJVODINY PODĽA VÄČŠINOVÉHO VOLEBNÉHO SYSTÉMU VO VOLEBNEJ JEDNOTKE 7 - BÁČSKY PETROVEC I У другом кругу гласања (поновљено гласање), које ће се одржати године, учествују: V druhom kole hlasovania (opätovné hlasovanie), ktoré sa uskutoční , sa zúčastnia: 1. БОХУШ ЈАН, предузетник, 37 година живота, Ул. В. Влаховића 60, Гложан, кога је предложила ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ БОРИС ТАДИЋ BOHUŠ JÁN, podnikateľ, 37 rokov, Ul. V.Vlahovića 60, Hložany, ktorého navrhla ZA EURÓPSKU VOJVODINU BORIS TADIĆ

10 2. БРНА ЈАН, директор ОШ, 49 година живота, Ул. Јана Хуса 17, Бачки Петровац, кога је предложила ЗАJЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ НЕНАД ЧАНАК BRNA JÁN, riaditeľ ZŠ, 49 rokov, Ul. Jána Husa 17, Báčsky Petrovec, ktorého navrhla SPOLU ZA VOJVODINU NENAD ČANAK. II Ову листу објавити у Службеном листу Општине Бачки Петровац, средствима јавног информисања и на бирачким местима на којима је обављено гласање у првом кругу. Táto listina sa uverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, v informačných prostriedkoch a na volebných miestach, na ktorých sa konalo hlasovanie v prvom kole. Број: 020-2/10-47/2008 Číslo: 020-2/10-47/2008 У Бачком Петровцу, године V Báčskom Petrovci, ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 7 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ VOLEBNÁ KOMISIA VOLEBNEJ JEDNOTKY 7 BÁČSKY PETROVEC ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ PREDSEDNÍČKA KOMISIE Дипл.прав. Милина Лабат, с.р. Dipl. práv. Milina Labátová, v.r. М.П. M.P. 2

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje účinné od 10.4.2014 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Volební řád (dále jen řád ) Krajské hospodářské komory Královehradeckého kraje (dále

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu

Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS Rozvojová studia v Bruselu 12 studentů vedlejší specializace Rozvojová studia v rámci kurzu 2SE504 Management rozvojových projektů absolvovalo ve dnech

Více

Zápis ze sněmu ZOJ ev. č. 615.02

Zápis ze sněmu ZOJ ev. č. 615.02 Junák svaz skautů a skautek ČR Zápis ze sněmu ZOJ ev. č. 6102 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý štít Nové Město na Moravě sídlo: Malá 194, Nové Město na Moravě IČ: 48895784 datum sněmu: 11.

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni POKYNY PRO VOLEBNÍ KOMISI 1. Na přípravě Studentských voleb spolupracujte s garantem voleb. V jakékoli fázi

Více

Volební řád do školské rady

Volební řád do školské rady Volební řád do školské rady Rakouské gymnázium v Praze o.p.s., se sídlem na adrese Praha 7, U Uranie 14, PSČ: 170 00, Česká republika, IČ: 261 55 281, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE DOPLŇOVACÍ VOLBY NA DVĚ POZICE CELOKLUBOVÉHO ZÁSTUPCE ČERVENEC / SRPEN 2006 SLOŽENÍ VOLEBNÍ KOMISE Předseda: Členové: Radek Šalomon Zbyněk Čech Pavel Procházka Zdeněk Horák

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 2 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 2 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 2 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/11 OBSAH: Čl. 1 Rozsah působnosti 3 Díl I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Čl. 2 Školská rada 3 Čl. 3 Členství ve školské radě 3 Čl. 4 Volební

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Metodika ze dne 1. 9. 2014 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I.

VOLEBNÍ ŘÁD. Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek. Čl. I. VOLEBNÍ ŘÁD Školské rady při Soukromé střední odborné škole Frýdek-Místek, s.r.o. T. G. Masaryka 456, Frýdek-Místek Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento volební řád upravuje postup při volbě členů školské

Více

XII. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

XII. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Vás srdečně zve na XII. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje Krajský sněm se bude konat v sobotu 5. února 2011, od 9.30 hodin, ve Velkém zasedacím sále Magistrátu města

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Gellnerova 1, 637 00 Brno. Oznámení o konání voleb do školské rady

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Gellnerova 1, 637 00 Brno. Oznámení o konání voleb do školské rady Oznámení o konání voleb do školské rady Na základě 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a Volebního řádu pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení Interní předpis klubu Silicon Hill Volební řád 1 Obecná ustanovení (1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh a zpracování výsledků voleb do představenstva a dozorčí

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Slováci ve Vojvodině

Slováci ve Vojvodině Kulturní studia 1/2015 Slováci ve Vojvodině Pavel Hanuš Abstract This study focuses on the settlement of Slovaks in republic of Serbia. Text is focused on northern part of Serbia, this area known as Vojvodina

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

Boj o celistvou Ukrajinu pokračuje

Boj o celistvou Ukrajinu pokračuje Zdeněk Velíšek Je naše identita jen v češství? Evropské horizonty, strana 3 Leoš Heger, Pavel Svoboda, Vojtěch Filip, Béla Bugár o blížících se eurovolbách komentáře, strany 2 a 3 Miroslav Ouzký, Libor

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group

EBMNEWS03. Aktuální dění ve skupině společností EBM group EBMNEWS03 Aktuální dění ve skupině společností EBM group Úvodní slovo Vážení priatelia, od nášho posledného Newsletteru sa udialo mnoho skutočností podstatných pre fungovanie našich firiem v skupine EBM

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Stručné pokyny. k zahájení a provedení volby závodní rady

Stručné pokyny. k zahájení a provedení volby závodní rady Kurzhinweise in tschechischer Sprache CZ Stručné pokyny k zahájení a provedení volby závodní rady Tyto stručné pokyny poskytují první přehled o tom, v jakých závodech je zvolení závodní rady možné a jak

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Bělotín okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta VNITŘNÍ PŘEDPIS VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP Obsah: Část I. Obecná ustanovení Část II. Volební řád AS CMTF Část

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozd okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Osek nad Bečvou okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

H A T I K V A 2002 1A

H A T I K V A 2002 1A Vážení členové a příznivci Židovské liberální unie, poslední tištěné číslo měsíčníku ŽLU HATIKVA vyšlo v říjnu loňského roku. Její standardní grafickou formu, tisk a distribuci umožňovala státní dotace

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska

Volební účast v %: Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Výsledky voleb - jednotlivé obce Rýmařovska Břidličná Voličů celkem: 2921 2924 Volební účast: 153 1487 52,38 5,85 : 1525 1482 Dienstbier Jiří 392 Zeman Miloš Ing. 381 1139 Fischer Jan Ing. CSc. 33 Schwarzenberg

Více

Obsah. A Abdikace... 1. B Belgie ústavní systém... 21. C Cenzura... 29. Č Česká republika... 33

Obsah. A Abdikace... 1. B Belgie ústavní systém... 21. C Cenzura... 29. Č Česká republika... 33 Autoři hesel... V Obsah... VII Předmluva... XVII Zvláštní poděkování...xix Seznam zkratek...xxi A Abdikace... 1 Abolice... 1 Acquis communautaire/únie... 2 Advokacie... 3 Agraciace... 8 Aklamace... 8 Akt

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více