Číslo: 6 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIII 28. septembra ,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 6 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIII 28. septembra ,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC"

Transkript

1 Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 6 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIII 28. septembra ,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Uznesenie o novelizácii Uznesenia o sieti ustanovizne pre deti predškolského veku v Obci Báčsky Petrovec, Uznesenie o prvej novelizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2007, Uznesenie o novelizácii Uznesenia o poskytovaní stavebného pozemku do nájmu, Uznesenie o podmienkach a postupe subvencovania úhrady za komunálne služby, Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na školský rok 2007/2008, Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, Rozhodnutie o utvorení Komisie pre plány Obce Báčsky Petrovec, Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre plány,

2 II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC Rozhodnutie o utvorení Organizačného výboru XIX. Petrovského maratónu, Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP Progres Báčsky Petrovec, Rozhodnutie o určovaní ekonomickej ceny služieb pre celodenný, celodenný jasľový a poldenný pobyt detí v Ustanovizni pre deti predškolského veku Včielka Báčsky Petrovec pre mesiac september 2007.

3 75. Podľa článku 32 odsek 3 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy (Službeni glasnik RS, č. 62/2003, 64/2003 oprava, 58/2004 a 62/2004 oprava), článkov 2 a 3 Uznesenia o kritériách určovania siete materských a základných škôl (Službeni glasnik RS, č. 13/2004) a článku 20 odsek 1 bod 5 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXXI. zasadnutí, ktoré sa konalo , v y n i e s l o U Z N E S E N I E O NOVELIZÁCII UZNESENIA O SIETI USTANOVIZNE PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU V OBCI BÁČSKY PETROVEC Článok 1 Týmto uznesením koná sa novelizácia Uznesenia o sieti ustanovizne pre deti predškolského veku v Obci Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 4/2005) (v ďalšom texte: uznesenie). Článok 2 Článok 3 uznesenie sa dopĺňa a znie: Na základe potrieb po celodennom (jasľovom), celodennom a poldennom pobyte detí v predškolskej ustanovizni, celkového počtu detí v roku pred odchodom do školy, ktoré majú, v súlade so zákonom, právo na prípravu pre odchod do školy v trvaní štyroch hodín denne, materiálnymi možnosťami obce, resp. plánovanými prostriedkami pre potreby Predškolskej ustanovizne Včielka v rozpočte obce, v rámci oddelení utvárajú sa nasledovné výchovné skupiny podľa veku detí: 1. Oddelenie v Báčskom Petrovci 1. dve skupiny celodenného (jasľového) pobytu detí, veku od 1 do 3 rokov, 2. päť skupín celodenného pobytu detí, veku od 3 až 7 rokov, 3. tri skupiny poldenného pobytu detí, veku od 5 do 7 rokov. 2. Oddelenie v Hložanoch 1. jedna skupina poldenného pobytu detí, veku od 5 rokov, 2. jedna skupina poldenného pobytu detí, veku od 6 rokov. 3. Oddelenie v Kulpíne 1. jedna skupina celodenného pobytu detí, veku od 3 do 7 rokov, 2. tri skupiny poldenného pobytu detí, veku od 5 do 7 rokov.

4 4. Oddelenie v Maglići 1. jedna skupina celodenného (jasľového) pobytu detí, veku od 1 do 3 rokov, 2. dve skupiny celodenného pobytu detí, veku od 3 do 7 rokov, 3. jedna skupina poldenného pobytu detí, veku od 5 do 7 rokov. Článok 3 V článku 4 uznesenia odsek 1 sa dopĺňa prvou novou alineou, ktorá znie: celodenná (jasľová) skupina detí od 1 do 3 rokov detí. Článok 4 V článku 6 alinea 1 uznesenia sa dopĺňa a znie: - rozpočtu obce v celkovej sume 80 % z ekonomickej ceny pre celodenný (jasľový), celodenný a poldenný pobyt detí. Článok 5 Toto uznesenia nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna poktrajina Vojvodiny OBEC BÁČSKY PETROVEC ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Číslo: / Dňa: Báčsky Petrovec P R E D S E D A ZHROMAŽDENIA OBCE Dipl.Ing. Juraj Červenak, v.r.

5 76. Podľa článku 25 odsek 1 Zákona o rozpočtovom systéme (Službeni glasnik RS, č. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 a 85/2006), článku 30 odsek 1 bod 2 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, br. 9/2002, 33/2004 a 135/2004) a článku 20. odsek 1 bod 2 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na XXXI. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 20. septembra 2006, vynieslo U Z N E S E N I E O PRVEJ NOVELIZÁCII UZNESENIA O ROZPOČTE OBCE BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2007 Článok 1 Týmto Uznesením o prvej novelizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2007 (v ďalšom texte: uznesenie) mení sa a dopĺňa Uznesenie o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2007 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 12/2006). Článok 2 Článok 1 uznesenia mení sa a znie: «Celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2007 (v ďalšom texte: rozpočet), príjmy a výdavky na základe predaja, resp.obstarávania základného majetku a daných úverov a zadĺžení a splácania dlhu, určené sú v nasledovných sumách: B I L A N C I A opis šfra ekonomickej klasifikácie prostriedky z rozpočtu I. CELKOVÉ PRÍJMY 251, BEŽNÉ PRÍJMY 7 251, Dani podrobené príjmy , Daň z dôchodku, ziskov a kapitálnych , Ziskov (okrem samozdanenia) 1.2. Samozdanenie , Daň z fondu na zárobky 712 4, Daň z majetku , Daň zo statkov a služieb (DPH a akcízy) 714 6, Iné daňové príjmy , Dani nepodrobené príjmy 74 33, realizované úroky ,

6 - príjmy z predaja a služieb , peňažné tresty zmiešané a neurčené príjmy , Príjmy z rozpočtu Príjmy z predaja základného majetku 8 4. Donácie Transfery , II. CELKOVÉ VÝDAVKY 251, BEŽNÉ VÝDAVKY 4 245, Výdavky pre zamestnaných 41 53, Užívanie tovaru a služieb 42 39, Asplácanie úrokov 44 5, Subvencie 45 62, Práva zo sociálneho poistenia 47 1, Iné výdavky , III. BEŽNÉ TRANSFERY , IV. KAPITÁLNE VÝDAVKY 5 4, V. KAPITÁLNE TRANSFERY , VI. PRÍJMY NA ZÁKLADE SPLÁCANIA ÚVEROV A PREDAJ ZÁKLADNÉHO MAJETKU MÍNUS VÝDAVKY PODĽA DANÝCH ÚVEROV A OBSTARANIA ZÁKLADNÉHO MAJETKU (IV-V) VII. ZADĹŽENIE SA Zadĺženie sa u domácich kreditorov Zadĺženie sa u zahraničných kretorov 912 VIII. SPLÁCANIE DLHU 61 1, Splácanie domáceho dlhu 611 1, Splácanie zahraničného dlhu Splácanie na základe záruk 613 IX. ZMENA STAVU NA ÚČTE (II+VI+VII-VIII) X. NETTO FINANCOVANIE (VI+VII-VIII-IX=-III) XI. NEROZVRHNUTÝ ZVYŠOK PRÍJMOV Z PREDOŠLÝCH ROKOV (trieda 3, prameň financovania 13) 3 Článok 3 Član 3 sa mení a znie: Verejné príjmy podľa druhov a verejné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie určujú sa v nasledujúcich sumách: (príloha: tabuľka príjmov a tabuľka všeobecných výdavkov)

7 Článok 5 Toto uznesenie sa doručí Ministerstvu financií RS a zverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Článok 6 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Číslo: / Dňa: Báčsky Petrovec P R E D S E D A ZHROMAŽDENIA OBCE Dipl.Ing. Juraj Červenak, v.r.

8 77. Podľa článku 76 odsek 2 a článku 4 Zákona o plánovaní a výstavbe (Službeni glasnik RS, č. 47/2003), článku 18 bod 7 Zákona o lokálnej samospráve (Službeni glasnik RS, č. 9/2002), článku 12 bod 7 a článku 94 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXXI. zasadnutí, ktoré sa konalo , v y n i e s l o U Z N E S E N I E O NOVELIZÁCII UZNESENIA O POSKYTOVANÍ STAVEBNÉHO POZEMKU DO NÁJMU Článok 1 Týmto uznesením sa mení a dopĺňa Uznesenie o poskytovaní stavebného pozemku do nájmu (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2004 a 4/2007) (v ďalšom texte: uznesenie). Článok 2 V uznesení článok 2 odsek 2 sa mení a znie: Lehota pre začiatok prác na účelové zameranie ostatného nezastavaného stavebného pozemku je jeden rok a na jeho účelové zameranie tri roky odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní ostatného nezastavaného stvebného pozemku do nájmu. Článok 3 V článku 2 po odseku 2 uznesenia pridáva sa nový odsek 3, ktorý znie: Pod účelovým zameraním ostatného nezastavaného stavebného pozemku určeného na bytovú výstavbu v lehote troch rokov rozumie sa výstavba objektu a jeho pokrývanie. Doterajšie odseky 3 a 4 v tom istom článku sa stávajú odsekmi 4 a 5. Článok 4 V článku 41 odsek 2 bod 4 uznesenia sa mení a znie: 4. v lehote jedného roka nezačne s prácami na výstavbe objektov a v lehote troch rokov odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní ostatného nezastavaného stavebného pozemku účelovo nezamerá na to, na čo bol pozemok daný do nájmu.

9 Článok 5 V článku 42 v odseku 1 uznesenia zníženie sumy nájomného o 20% vymieňa sa sumou o 10%. Článok 6 V článku 42 po odseku 1 uznesenia pridávajú sa nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: Nájomca ostatného nezastavaného stavebného pozemku, ktorému právo nájmu zaniká na základe ustanovení z predošlého odseku tohto článku, má záväzok pozemok priviesť do pôvodného stavu v lehote 30 dní odo dňa vynesenia aktu z článku 41 odseku 3 tohto uznesenia a nemá právo na navrátenie prostriedkov vložených do výstavby začatého a nedokončeného objektu. Ak nájomca neprivedie pozemok do pôvodného stavu, nemá právo na navrátenie úhrady za úpravu stavebného pozremku. Obec v súlade so zákonnými ustanoveniami na účet nájomcu a vložených prostriedkov privedie pozemok do pôvodného stavu. Doterajšie odseky 2, 3 a 4 v tom istom článku sa stávajú odsekmi 4, 5 a 6. Článok 7 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmy, dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Číslo: / Dňa: Báčsky Petrovec P R E D S E D A ZHROMAŽDENIA OBCE Dipl.Ing. Juraj Červenak, v.r.

10 78. Podľa článku 4 Zákona o sociálnej ochrane a zabezpečovaní sociálnej istoty občanov (Službeni glasnik RS, č. 36/91 a 84/2004) a článku 94 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXXI. zasadnutí, ktoré sa konalo 20. septembra 2007, v y n i e s l o U Z N E S E N I E O PODMIENKACH A POSTUPE SUBVENCOVANIA ÚHRADY ZA KOMUNÁLNE SLUŽBY Článok 1 Týmto uznesením určuje sa právo na subvencovanie úhrady za komunálne služby (úhrada za strovenú vodu a úhrada pre vynášanie odpadu, v ďalšom texte: komunálne služby), určujú sa osoby, ktoré majú právo na subvencovanie komunálnych služieb a určujú sa podmienky a spôsob uskutočňovania toho práva. Článok 2 Právo na subvencovanie úhrady za komunálne služby majú: 1. domácnosti, ktoré pravidelne platia účty za komunálne služby, a to: a) užívatelia najnižšieho dôchodku v súlade s predpismi o penzijnom a invalidnom poistení, pod podmienkou, že nemajú iné príjmy v domácnosti alebo nehnuteľný majetok okrem bytu, v ktorom bývajú; b) užívatelia práv na materiálne zabezpečenie rodiny, ktorí toto právo uskutočňujú v Centre pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec; c) starobné poľnohospodárske domácnosti (staršie ako 65 rokov), ktoré vo vlastníctve majú poľnohospodársky pozemok plochy do 5 ha a nemajú iné pramene príjmov; 2. užívatelia práva na cudziu opateru a pomoc, ktorí toto právo uskutočňujú iba prostredníctvom Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec; 3. užívatelia invalidno - bojovníckej ochrany. Článok 3 Subvencia úhrady za komunálne služby sa bude uskutočňovať prostredníctvom Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: Stredisko). Údaje o osobách, ktoré majú právo na subvencovanie komunálnych služieb z článku 2 uznesenia, body 1b) a 2 nachádzajú sa v dokumentácii Strediska a osoby z bodov 1a), 1c) a 3 uznesenia obracajú sa Stredisku so žiadosťou o uskutočnenie práv na subvencovanie úhrady komunálnych služieb so zodpovedajúcou dokumentáciou.

11 Občania, zainteresovaní o uskutočnenie subvencie pri platení komunálnych výrobkov a služieb majú Stredisku doručiť nasledovné doklady (v závislosti od kategórie, do ktorej patria): osobný preukaz dôkaz o bydlisku; potvrdenie komunálneho podniku o pravidelnom platení komunálnych služieb; potvrdenie o majetkovom stave; potvrdenie o nezamestnanosti z Ústavu pre tržisko práce; potvrdenie o príjmoch v predošlom kvartáli; šek o vyplatených dôchodkoch v predošlom kvartáli; vyhlášku o počte členov domácnosti, overenú v obecnej správe alebo v miestnej kancelárii. Stredisko príslušným komunálnym podnikom doručí zoznamy osôb z článku 2 tohto uznesenia. Článok 4 Komunálne podniky z článku 3 uznesenia, keď dostanú zoznam osôb, ktoré majú právo na subvenciu, účet na meno úhrady za komunálne služby týchto osôb zasielajú stredisku kvôli sume subvencovanej úhrady. Stredisko si záväzky z predošlého odseku splní, keď dostane prostriedky z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec. Članok 5 Úhrada za strovenú vodu subvencuje sa vo výške úhrady za 4 m 3 mesačne strovenej vody po členovi domácnosti a úhrada za vynášanie odpadu subvencuje sa v úplnosti. Článok 6 Toto uznesenie nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Číslo: / Dňa: Báčsky Petrovec P R E D S E D A ZHROMAŽDENIA OBCE Dipl.ing. juraj Červenak, v.r.

12 79. Podľa článku 77 a 81 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy (Službeni glasnik RS, č. 62/2003, 64/2003, 58/2004 a 62/2004) a článku 20 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na svojom XXXI. zasadnutí, ktoré sa konalo , v y n i e s l o R O Z H O D N U T I E O POSKYTOVANÍ SÚHLASU K PROGRAMU PRÁCE PREDŠKOLSKEJ USTANOVIZNE VČIELKA BÁČSKY PETROVEC NA ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008 I. Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec p o s k y t u j e s ú h l a s k Ročnému programu práce Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na školský rok 2007/2008, ktorý schválila Správna rada PU na zasadnutí, ktoré sa konalo , s tým: - aby sa na strane 5 uvedeného programu tabuľka 2 doplnila chýbajúcimi údajmi pre objekt PU Včielka v Báčskom Petrovci (plocha objektu, plocha dvora, plocha po dieťati); - aby sa na strane 11 toho istého programu v tabuľke 9 opravila chyba pri celodennom pobyte (počet prijatých skupín); - aby sa uplatnil záver Rady pre spoločenské činnostti a verejné služby ohľadom tejto otázky, vynesený na jej zasadnutí dňa a prezentovaný výborníkom Zhromaždenia obce. II. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Číslo: / Dňa: Báčsky Petrovec P R E D S E D A ZHROMAŽDENIA OBCE Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r.

13 80. Podľa článku 18 odsek 1 Zákona o verejných službách (Službeni glasnik RS, č. 42/91 a 71/94), článku 17 odsek 1 Uznesenia o zakladaní Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 10/2006) a článku 20 odsek 1 bod 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na svojom XXXI. zasadnutí, ktoré sa konalo , vynieslo R O Z H O D N U T I E O VYMENOVANÍ RIADITEĽA TURISTICKEJ ORGANIZÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC I. ĽUBOSLAVA ŠTRBOVÁ, organizátorka kultúrnych aktivít, z Báčskeho Petrovca, v y m e n ú v a s a za riaditeľku Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na obdobie 4 rokov odo dňa vymenovania. II. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Číslo: / Dňa: Báčsky Petrovec P R E D S E D A ZHROMAŽDENIA OBCE Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r.

14 81. Podľa článku 34 Zákona o plánovaní a výstavbe (Službeni glasnik RS, č. 47/2003 a 34/2006) a článku 94 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na XXXI. zasadnutí, ktoré sa konalo 25. septembra 2007, v y n i e s l o R O Z H O D N U T I E O UTVORENÍ KOMISIE PRE PLÁNY OBCE BÁČSKY PETROVEC Článok 1 U T V Á R A S A Komisia pre plány Obce Báčsky Petrovec v zložení: 1. RADOMIR ZOTOVIĆ, zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec, za predsedu komisie, 2. MILOŠ VLAOV, hydrotechnik z Kulpína, Ul. m.tita č. 126, za člena komisie, 3. Dipl.Ing.arch. JÁN PAŽITNAI z Nového Sadu, Ul. Puškinova 4/17, za člena komisie, 4. práv. VLADIMÍR TURAN, riaditeľ Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec, za člena komisie, 5. Dipl.Ing.arch. DANICA KRONIĆ, zo Sombora, Ul. Radišićeva č. 7, ktorú vymenoval Pokrajinský sekretariát pre architektúru, urbanizmus a staviteľstvo v Novom Sade, so súhlasom ministra pre infraštruktúru Republiky Srbsko, za členku komisie, 6. Dipl.Ing. dopr. DRAGAN NEDELJKOVIĆ, z VP Urbanizmus, Ústavu pre urbanizmus Nový Sad, ktorého vymenoval Pokrajinský sekretariát pre architektúru, urbanizmus a staviteľstvo v Novom Sade so súhlasom ministra pre infraštruktúru Republiky Srbsko, za člena komisie, 7. Mr. AURELA ŠIMUDVARAC-LUČI, hlavná architektka Obce Báčsky Petrovec, za členku komisie.

15 Článok 2 Komisia sa utvára za účelom poskytovania odbornej pomoci pri vykonávaní prác v postupe vypracovania územného plánu obce, vypracovania a uskutočnenia urbanistických plánov a poskytovania odbornej mienky o ideových projektoch na žiadosť Obecnej správy, ako i pre vykonávanie iných prác v súlade so Zákonom o plánovaní a výstavbe (Službeni glasnik RS, č. 47/03 a 34/06). Článok 3 Mandát predsedu a členov komisie trvá štyri roky. Článok 4 Administratívno-technické práce pre potreby komisie z článku 1 tohto rozhodnutia bude konať Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec. Článok 5 Trovy práce komisie pripisujú sa na ťarchu rozpočtu Obce Báčsky Petrovec. Výška úhrady členom a predsedovi komisie určená je rozhodnutím číslo 06-8/ zo Článok 6 Nadobudnutím platnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť Rozhodnutie o utvorení Komisie pre plány Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2003, 6/2003 a 2/2005). Článok 7 Toto rozhodnutie nadobúda platnosť ôsmym dňom odo dňa zverejnenia v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC. Číslo: / Dňa: Báčsky Petrovec PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE Dipl.Ing. Juraj Červenák, v.r.

16 Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE ARCHITEKTÚRU, URBANIZMUS A STAVITEĽSTVO Číslo: / Dňa: NOVÝ SAD Pokrajinský sekretariát pre architektúru, urbanizmus a staviteľstvo podľa článku 34 odsek 2 Zákona o plánovaní a výstavbe (Službeni glasnik RS, č. 47/2003 a 34/2006) a článku 52 Uznesenia o pokrajinskej správe (Úradný vestník APV, č. 21/02 prečistený text), v y n á š a ROZHODNUTIE O VYMENOVANÍ ČLENOV KOMISIE PRE PLÁNY Za členov Komisie pre plány Obce Báčsky Petrovec vymenúvajú sa: 1. DANICA KRONIĆ, Dipl. Ing. architektúry, licencia Inžinierskej komory Srbska, č ; 2. DRAGAN NEDELJKOV, Dipl. Ing. dopravy, VP Urbanizmus, Ústav pre urbanizmus, Nový Sad. Súhlas k tomuto vymenovaniu poskytol minister pre infraštruktúru, číslo: úradné z Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňom vynesenia. Toto rozhodnutie sa zverejní v obecnom vestníku. POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE ARCHITEKTÚRU, URBANIZMUS A STAVITEĽSTVO Vladimir Zelenović, Dipl.inž. strojn., v.r.

17 82. Podľa článku 37 bod 8 Štatútu Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004) predseda Obce Báčsky Petrovec dňa vyniesol R O Z H O D N U T I E O UTVORENÍ ORGANIZAČNÉHO VÝBORU XIX. PETROVSKÉHO MARATÓNU I. Utvára sa Organizačný výbor, ktorý bude viesť aktivity a organizáciu XIX. Petrovského maratónu, v tomto zložení: 1. TATIANA KRIVÁKOVÁ-AMIDŽIĆOVÁ - profesorka telesnej výchovy z Báčskeho Petrovca predsedníčka; 2. PAVEL BAŽÍK - profesor triednej výučby z Báčskeho Petrovca člen; 3. MICHAL STRUHÁR - profesor telesnej výchovy z Báčskeho Petrovca člen; 4. JÁN LAČOK - profesor telesnej výchovy z Kulpína člen; 5. IVAN KRIŽAN - profesor telesnej výchovy z Báčskeho Petrovca člen; 6. MIROSLAV JAŠO - profesor telesnej výchovy z Hložian člen; 7. SAMUEL PONIGER - profesor telesnej výchovy z Báčskeho Petrovca člen; 8. MARKO GRBIĆ - profesor telesnej výchovy z Maglića člen; 9. ŠTEFAN ČASTVEN - profesor na dôchodku z Báčskeho Petrovca člen; 10. PAVEL TURAN - profesor telesnej výchovy z Báčskeho Petrovca člen; 11. MICHAL MERNÍK - z Báčskeho Petrovca člen; 12. MIROSLAV BABIAK - z Báčskeho Petrovca člen; 13. BOŽENA LEVÁRSKA vychovávateľka z Báčskeho Petrovca členka; 14. Dr. TIHOMIR ĆETKOVIĆ lekár Domu zdravia z Maglića člen; 15. PREDSTAVITEĽ POLICAJNEJ STANICE Báčsky Petrovec člen. II. Úloha výboru je uskutočniť aktivity plánované Programom a propozíciami za účelom úspešnej realizácie Petrovského maratónu. III. Administratívno-odborné a iné práce pre tento výbor bude konať Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony Obce Báčsky Petrovec. IV. Toto rozhodnutie sa zverejné v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Číslo / Dňa: Báčsky Petrovec Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC P R E D S E D A PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC Dr. Ján Sabo, v.r.

18 83. Podľa článku 37 odsek 1 bod 8 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 9/2004), predseda Obce Báčsky Petrovec posudzoval Uznesenie Správnej rady VKP Progres Báčsky Petrovec za účelom poskytovania súhlasu k cenám komunálnych služieb, č. 54-3/2007 zo a vyniesol nasledovné R O Z H O D N U T I E O POSKYTOVANÍ SÚHLASU K CENÁM KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB VKP PROGRES BÁČSKY PETROVEC I. Poskytuje sa súhlas k návrhu cien komunálnych služieb VKP Progres Báčsky Petrovec pre nasledovné služby: DRUH SLUŽIEB CENA S DPH (v dinároch) I. VÝROBA A DISTRIBÚCIA VODY - po m 3 1. DOMÁCNOSTI 23,22 2. PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA 58,05 3. SPOLOČNÝ VODOMER PRE DOMÁCNOSŤ A PRÁVNICKÚ OSOBU ALEBO PODNIKATEĽOV 34,83 4. SOCIÁLNE PRÍPADY 0,00 II. TROVY NOVÉHO PRIPOJENIA K JESTVUJÚCEJ VODOVODNEJ SIETI - FYZICKÉ OSOBY ,00 - PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA 21,948,00 - PARALELNÝ (KONTROLNÝ) VODOMER PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV 1/3 z ceny pre práv.osoby a podnikateľov - HYDRANTOVÁ PRÍPOJKA ,00 III. TROVY VYPOJENIA A OPÄTOVNÉHO PRIPOJENIA K VODOVODNEJ SIETI PRE NEPRAVIDELNÉ PLATENIE - FYZICKÉ OSOBY 7.080,00 - PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA ,00

19 IV. VYNÁŠANIE, ODVOZ A DEPONOVANIE ODPADU - MESAČNE : 1. DOMÁCNOSTI 116,10 - STAROBNÉ DOMÁCNOSTI (všetci členovia domácnosti ponad 70 rokov života) 58,05 - NEOBÝVANÉ DOMY 58,00 - SOCIÁLNE PRÍPADY 0,00 KATEGÓRIE SPOTREBITEĽOV PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA (VYNÁŠANIE, ODVOZ A DEPONOVANIE ODPADU) I. SKUPINA - paušálna suma vo výške 290,25 dinárov Do tejto skupiny patria: krajčíri, stolári, obuvníci, sódari, hodinkári, kožušníci, optici, káderníci, zlatnící, advokáti, kamenári, sklári, kozmetici, autoškoly, agentúry pre intelektuálne služby, rôzne združenia (spolky, kluby, zväzy, galérie), stánky, butiky, kvetinárstva, domáci miláčikovia, knihkupectvá a papierníctva, II. SKUPINA - paušálna suma vo výške 371,52 dinárov Do tejto skupiny patrí: - predaj alebo údržba (oprava) motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a vybavenia, bicyklov a motocyklov, - predaj alebo údržba (oprava) predmetov pre osobné použitie a pre domácnosti, - predaj alebo údržba počítačových systémov a pod., - výroba alebo predaj pohrebného vybavenia, - výroba alebo predaj stavebného materiálu a vybavenia, - výroba alebo predaj čaju a kávy, - pohostinské objekty typu kaviarne alebo bufety plochy do 50 m 2. III. SKUPINA - paušálna suma vo výške 580,50 dinárov Do tejto skupiny patrí: - výroba alebo predaj chleba, pečiva, kôr, múky, - výroba alebo predaj sviežich koláčov a iných výrobkov z cesta, - výroba alebo predaj zmrzliny a iných zmrazených zmesí, - obchod v malom ovocím a zeleninou, - obchod v malom mäsom, mäsovými výrobkami a výrobkami z rýb, - lekárne, - výroba alebo predaj potravinárskych výrobkov a nápojov plochy do 25 m 2.

20 IV. SKUPINA - paušálna suma vo výške 1.161,10 dinárov Do tejto skupiny patrí: - výroba alebo predaj potravinárskych výrobkov a nápojov ponad 25 m 2, - hotelové a reštauračné služby, predajne rýchlej stravy, pizzérie, služby pečenia mäsa, - výroba alebo predaj zdravej stravy, - výroba alebo predaj krmiva, - tlačiarensko-grafické služby, - poľnohospodárske lekárne, - pohostinské objekty typu kaviarne alebo bufety plochy ponad 50 m 2. V. SKUPINA - paušálna suma vo výške 2.670,30 dinárov Do tejto skupiny patrí: - výroba alebo predaj chemikálií a chemických výrobkov, - výroba alebo predaj pohonných látok, - výroba výrobkov z gumy a plastických hmôt, - výroba mlieka a mliečnych výrobkov, - bitúnok, - výroba metiel. PODNIKATEĽSKÍ SPOTREBITELIA - paušálna suma vo výške 4,65 din/m 2 - spotrebitelia, ktorí majú podnikateľské jednotky predajného charakteru a poskytovania služieb, za každú podnikateľskú jednotku platia mesačný paušál podľa druhu činnosti, určenej pre súkromných podnikateľov, - podnikateľskí spotrebitelia všetkých činností, ktorých mesačná faktúra je nižšia od paušálnej ceny I. skupiny podnikateľov, platia cenu ako súkromní podnikatelia. V. POCHOVÁVANIE: Pre osady Báčsky Petrovec a Kulpín: a) vykopanie obyčajnej jamy a pochovávanie 2.786,40 b) vykopanie poschodovej jamy a pochovávanie 3.715,20 vykopanie jamy pre platne a pochovávanie 4.272,48 c) vykopanie jamy pre druhé pochovávanie na tej istej lokácii a pochovávanie 2.786,40 d) cena pochovávania osôb s bydliskom mimo územia Obce Báčsky Petrovec 7.430,40 e) fakultatívne trovy: - predĺženie rezervácie na ďalších 5 rokov 580,50 - použitie domu smútku 3.483,00 Pre osídlenia Báčsky Petrovec a Kulpín: - úhrada za údržbu cintorína 34,83 - pochovávanie evidovaných sociálnych prípadov, základná cena pochovávania sa znižujú o 30 %.

21 VI. POUŽÍVANIE, ÚPRAVA DEPÓNIE A POUŽÍVANIE CESTY ROČNE ,00 II. Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od III. Rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC P R E D S E D A Číslo: 016-1/ Dňa: Báčsky Petrovec PREDSEDA OBCE Dr. Ján Sabo, v.r.

22 84. Podľa článku 11 odsek 1 bod 9 a článku 35 Zákona o spoločenskej starostlivosti o deti (Službeni glasnik RS, č. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 iný zákon, 62/2003 iný zákon, 64/2003 oprava iného zákona a 101/2005 iný zákon) a v súvislosti s článkom 143 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy (Službeni glasnik RS, č. 62/2003, 64/ oprava, 58/2004, 62/2004 oprava, 101/2005 iný zákon, 79/2005 iný zákon, 81/2005 oprava iného zákona a 83/2005 oprava iného zákona) a článku 37 bod 8 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 5/2002 a 3/2004), predseda obce v y n i e s o l R O Z H O D N U T I E O URČOVANÍ EKONOMICKEJ CENY SLUŽIEB PRE CELODENNÝ, CELODENNÝ JASĽOVÝ A POLDENNÝ POBYT DETÍ V USTANOVIZNI PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU VČIELKA BÁČSKY PETROVEC PRE MESIAC SEPTEMBER 2007 Určuje sa ekonomická cena služieb pre celodenný, celodenný jasľový a poldenný pobyt detí predškolského veku v Predškolskej ustanovizni Včielka Báčsky Petrovec pre mesiac september 2007, a to: I. - pre celodenný pobyt ekonomická cena služieb po dieťati vynáša ,00 dinárov, - pre celodenný jasľový pobyt ekonomická cena služieb po dieťati vynáša ,00 dinárov, - pre poldenný pobyt ekonomická cena služieb po dieťati vynáša 6.500,00 dinárov. II. Záväzok rodičov, ktorých deti navštevujú predškolskú ustanovizeň, je platiť 20% z ekonomickej ceny, čo pre celodenný pobyt vynáša 3.600,00 dinárov, pre celodenný jasľový pobyt 3.600,00 dinárov a pre poldenný pobyt 1.300,00 dinárov. III. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec. Republika Srbsko Autonómna pokrajina Vojvodina OBEC BÁČSKY PETROVEC PREDSEDA OBCE Číslo: 016-1/ Dňa: Báčsky Petrovec PREDSEDA OBCE Dr. Ján Sabo, v.r.

Číslo: 11 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 6. decembra ,00.- dinárov I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 11 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 6. decembra ,00.- dinárov I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 11 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 6. decembra 2010 4.400,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 127. - Uznesenie

Více

Číslo: 9 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 16. júna ,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 9 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 16. júna ,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Číslo: 9 Ročné predplatné Ročník: XLIV 16. júna 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H 67. - Uznesenie o potvrdení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, 68. -

Více

Číslo: 12 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 30. decembra ,00.- dinárov I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 12 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 30. decembra ,00.- dinárov I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 12 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 30. decembra 2010 4.400,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 130. - Uznesenie

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 24. júna ,00.- dinárov I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 24. júna ,00.- dinárov I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLVI 24. júna 2010 4.400,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC 35. - Uznesenie o rozpočte

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. vydáva

Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. vydáva NÁVRH! OBEC OLEŠNÁ Obec Olešná v zmysle 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OLEŠNÁ č. 5/2015, ktorým sa upravujú úhrady

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie Účel normy: Tento dodatok k VZN

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 391 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

NÁVRH V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 3 O URČENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO ROZPOČTU OBCE. 1 Sadzba poplatkov

NÁVRH V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 3 O URČENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DO ROZPOČTU OBCE. 1 Sadzba poplatkov Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením 6 ods. 1 a ustanovením 11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením 3 ods. 4 a ustanovením

Více

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M. D O D A T O K č. 4. k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M. D O D A T O K č. 4. k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M D O D A T O K č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady V Novom

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO S T A R Á Ľ U B O V Ň A

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO S T A R Á Ľ U B O V Ň A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO S T A R Á Ľ U B O V Ň A U Z N E S E N I E zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 13. 12. 2007 číslo: VIII/2007 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predložených

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Mesto Gelnica má vo vlastníctve obytné domy na ulici Športovej č. 37,39,41 a Športovej č. 45,47. Výstavba týchto objektov

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 36119300 VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2013 apríl 2014 OBSAH: 1. Prehľad činnosti v roku 2013 2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v celých

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE AKADEMICKÝ SENÁT Materiál na zasadnutie Akademického senátu UK dňa 24. júna 2015 Návrhy na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o. Materiál obsahuje: 1. Návrhy uznesení.

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Sadzobník poplatkov mlinka:

Sadzobník poplatkov  mlinka: Sadzobník poplatkov www.mbank.sk : 0850 60 60 50 I mkonto Preddefinovanie prevodného 0,33 /10 Sk 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz vnútrobankový 0,33 /10 Sk Prevodný príkaz medzibankový 0,33 /10 Sk Trvalý príkaz

Více

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR

INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM. Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 1/5 INTERNÁ SMERNICA ZIPCeM Registratúrny plán Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR IS 4/2011 Registratúrny plán ZIPCeM Strana: 2/5 Článok 1 Základné

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Liptovská Osada

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Liptovská Osada Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Obce Liptovská Osada O podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby a Zariadení pre seniorov Liptovská

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Zhromaždenie delegátov SBD III Košice dňa 04. decembra 2014 platným uznesením: Sp. Zn.: Dr.914/V

Zhromaždenie delegátov SBD III Košice dňa 04. decembra 2014 platným uznesením: Sp. Zn.: Dr.914/V STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE Zhromaždenie delegátov SBD III Košice dňa 04. decembra 2014 platným uznesením: A/ ZVOLILO: 1. Za členov mandátovej komisie: Jozef Klešč predseda, Terézia Kováčová členka,

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa č. 24/316/2016 zo dňa 19.9.2016 Mestské zastupiteľstvo k bodu: Dodatok č. 2 k VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Hnúšťa a o postupe pri nájme bytov, ktoré sú majetkom mesta

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 03.decembra 2013 Materiál číslo: 304/2013 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v objekte

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/2014

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/2014 Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho prenájmu č. 7/2014 Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa všeobecne záväzného nariadenia

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6 VZN č. 1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Kočkovce pre rok 2013 VZN nadobúda platnosť dňa: 1.4.2013

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 04. 2015 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č.

Více

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E OBCE VIŠŇOVÉ č. 1 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ. 1 Predmet úpravy Obecné zastupiteľstvo obce Višňové v súlade s ustanovením 6 ods. 1 a ustanovením 11 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 2

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 179/2015 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa 02.03.2017 Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo: 1. Voľba návrhovej komisie 2. Kontrola plnenia

Více

Ž I A R N A D H R O N O M

Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

TE / /OSM/2014

TE / /OSM/2014 TE - 1803/2014 43192/OSM/2014 Ladislav Hájas FARMER, IČO : 17 599 598, miesto podnikania Ľaliová ul. 11, 945 01 Komárno, žiada o predaj resp. prenájom pozemku parcely registra C č. 12862 o výmere 75272

Více

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016 2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2014/VZN. Článok l. Úvodné ustanovenia. Článok 2 Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia 6a zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce.

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce. 1 Z Á P I S N I C A z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce Prítomní : Novozvolení poslanci :

Více

Výročná správa neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. za rok 2013

Výročná správa neinvestičného fondu Hokejové talenty, n.f. za rok 2013 Výročná správa neinvestičného fondu za rok 2013 Liptovský Mikuláš, 28.03.2013 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 str. 2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ZA ROK 2013 3 str. 3. PRÍJMY NEINVESTIČNÉHO FONDU V ROKU 2013 4. VÝDAJE

Více