INTERNETOVÁ DATABÁZE KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNETOVÁ DATABÁZE KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ"

Transkript

1 INTERNETOVÁ DATABÁZE KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ Iva Bydžovská Když jsem před dvěma lety ve svém příspěvku mluvila o své představě o zpracování fondu kramářských tisků v Knihovně Národního muzea, 1 netušila jsem, že nebude trvat dlouho a budu moci představit probíhající projekt. Grantový projekt Vytvoření badatelského prostředí pro kramářské tisky 2 byl zahájen na začátku roku 2008 pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a v roce 2011 by jeho výstupem měla být databáze kramářských tisků pocházejících převážně z knihovny Národního muzea. Digitalizované tisky budou opatřeny metadaty, která umožní vyhledávání podle množství kritérií a poslouží zájemcům o tento druh literatury badatelům, knihovníkům i veřejnosti k orientaci ve zpřístupněném materiálu. Jak je patrné, název projektu je trochu zavádějící, protože badatelské prostředí v zadání grantu má sloužit především svým uživatelům, tedy odborníkům i laikům, kteří mají zájem o studium kramářských písní, modliteb a dalších tisků vzniklých v rozmezí 17. až 20. století. To, že sbírka bude digitalizována, ale zároveň poslouží i tiskům samotným, které jsou často velmi poničeny následkem špatného skladování, použitím nekvalitního papíru či tisku a u tisků po polovině 19. století kyselostí dřevitého papíru, tak jak je tomu i u dalších tiskovin z tohoto období. Digitální kopie dokumentů budou k dispozici všem zájemcům bez toho, aby byly originály dále poškozovány při nezbytné manipulaci. Hlavní cíle projektu jsou tedy jasné: Jedním je ochrana sbírkových předmětů, aby byly zachovány ve své fyzické podobě pro další generace. Přínos kvalitní digitalizace celých tisků v tomto ohledu není myslím třeba příliš rozvádět. Tisky budou v plánované databázi zpřístupněny v takové kvalitě, aby je bylo možno pohodlně číst a také jednotlivé tisky srovnávat, nebude tedy až na výjimečné případy třeba studovat originál ve fyzické podobě. 1 STRAŠILOVÁ, Iva. Kramářské písně v Knihovně Národního muzea: Cíle a prostředky zpracování. In Problematika historických fondů Čech, Moravy a Slezska Sborník z 15. odborné konference. Olomouc, listopadu Ed. Rostislav Krušinský. Olomouc : Sdružení knihoven ČR Brno, Vědecká knihovna v Olomouci, s Grantový projekt: Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky (Věda a výzkum, MK ČR, kód DC08P02OUK002); trvání projektu: březen 2008 prosinec 2011; řešitelé: Iva Bydžovská, Michal Klacek. 139

2 Iva Bydžovská Druhým a mnohem diferencovanějším cílem je zpřístupnění vybraného souboru kramářských tisků (v rámci samotného grantu to bude cca 4000 exemplářů) v samostatné internetové databázi, která umožní jejich využití v širší míře než jejich zveřejnění společně s s jinými druhy tiskovin, například knihami či novinami. Před schválením grantového projektu jsme spolupracovali s firmou AiP Beroun a Národní knihovnou na případném zpřístupňování kramářských tisků v rámci projektu Manuscriptoria, naráželi jsme ale na několik problémů. Prvním je časové období, které je u kramářských tisků třeba pokrýt (převážně století). Manuscriptorium je určeno spíše rukopisům a starým tiskům, tedy období do přelomu 18. a 19. století. Druhým problémem, který jsme si uvědomovali, je specifická povaha kramářských tisků. Naše zkušenosti z práce s fondem ukazují, že pro efektivní využití zvláště rozsáhlejších souborů těchto tisků je třeba vytvářet poměrně podrobné bibliografické záznamy se zvláštními údaji, jakými jsou strukturované věcné rejstříky, které umožní vyhledávat kramářské tisky podle údajů, které obsahuje text tisků. Jen málo badatelů přichází s konkrétním názvem tisků, které ostatně byly dost stereotypní (jak se lze přesvědčit na příkladě Knihopisu, 3 jehož celý svazek je věnován názvu Píseň ), nebo chtějí dohledat tisky podle jejich prvního verše (začítku textu). 4 Autor je uveden pouze výjimečně, stejně jako nakladatel či knihkupec, a ani tiskař či místo a rok tisku nejsou vždy uvedeny. Přesto jsou kramářské tisky vzhledem k frekvenci, v jaké byly vydávány, zajímavým pramenem pro zjišťování působení jednotlivých tiskařů. Hlavní zájem laické i badatelské veřejnosti je ale nalézt tisky s určitým obsahem. Takové, které se vztahují k určité události, k regionu, období nebo k určitému společenskému či přírodnímu jevu. Vzhledem k těmto požadavkům na vyhledávání se samostatná databáze ušitá přímo na míru žánru kramářských tisků (a především kramářských písní) jeví jako nejlepší a nejpřehlednější řešení. Výběr tisků k digitalizaci Nelehkým úkolem k řešení je způsob výběru tisků do databáze, která při cca čtyřech tisících tisků, které budou v rámci projektu digitalizovány, nemůže zdaleka obsáhnout sbírku Knihovny Národního muzea, natož zahrnout známou produkci kramářských tisků. 3 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století: Díl 2, Tisky z let : Část 6, Písmeno P píseň. Praha : ČSAV, Čís První verš (incipit) je hlavním třídícím znakem stávajícího katalogu kramářských tisků. Volba incipitu jako hlavního třídícího znaku umožnila větší diferenciaci než třídění použité v Knihopise českých a slovenských tisků, ale pro využití sbírky z badatelského hlediska jsou velmi důležité hlavně rejstříky odkazující na obsah tisků vlastní témata, lokalizaci, postavy, dataci. 140

3 Internetová databáze kramářských tisků V první variantě projektu jsme uvažovali o zpracování části sbírky kramářských písní (ty budou tvořit většinu zpřístupněných textů) podle fondu, ale později zvítězila varianta skutečně výběrové databáze, která by obsáhla hlavní typy a témata kramářských tisků v celém časovém průřezu, tedy vytvořit jakýsi jejich reprezentativní vzorek. Podle dosavadních zkušeností jsme se rozhodli, že budeme postupovat převážně podle kritérií obsahových a vytvoříme databázi na základě tematických celků, v jejichž rámci se pokusíme ukázat místní a časový rozptyl výskytu jednotlivých tisků. Hlavní tradiční rozdělení na tisky se světským a náboženským obsahem pro takový výběr není dostatečně konkrétní ani přesné (protože se de facto jedná o rozdělení mechanické, nikoli organické světské a náboženské prvky se u mnohých tisků prolínají, stejně jako tomu bylo v životě recipientů tohoto druhu literatury). Dosud jsme při přípravě použili v případě tisků s převážně náboženskou (katolickou) tematikou okruhy tisků vztahující se k jednotlivým světcům takové soubory mohou být poměrně obsáhlé, jako v příkladě oblíbeného svatého Jana Nepomuckého (výběr čítá něco kolem 350 tisků a znamená poměrně mravenčí a občas téměř detektivní práci se sbírkou). V případě mariánských písní, které jsou ještě početnější, je při výběru třeba jít ještě do větších podrobností zde se naskýtá možnost zmapovat tisky s vazbou na v Čechách a na Moravě oblíbená poutní místa. U tisků, které jsou věnovány úctě k Bohu či Ježíši Kristu, je pak třeba zvolit opět jiná kritéria výběru, protože při omezeném počtu tisků, které se objeví v databázi, nelze podat jejich úplný přehled, ani v rámci jediné sbírky. V případě světských písní jsme se rozhodli pro tematické celky. Příkladem mohou být moritáty tisky o vraždách, sebevraždách; dále tisky o katastrofách, válkách, povodních (ty jsou, stejně jako dnes, předmětem zvláštního zájmu), o společenských jevech (manželství, móda, slavnosti, alkoholismus, vztahy rodičů s dětmi atd.). Na jednu stranu jsou kramářské tisky poměrně stereotypní, zvláště ty, jejichž hlavním námětem je náboženská úcta texty se často opakují v identické, nebo téměř identické podobě, ačkoli byly vydávány často a obvykle byly přebírány více tiskárnami. Zdálo by se tedy, že stačí postupovat dle textového kritéria. Na druhé straně stojí ovšem fakt, že i místní a časové rozšíření textů, a tedy i stereotyp sám, je též zajímavou výpovědí o společnosti lidí, kteří si kramářské tisky kupovali a kramářské písně zpívali. I k tomu se snažíme při výběru textů přihlížet. Dalším cílem, který jsme měli při tvorbě obsahu databáze do budoucna na mysli, je možnost srovnávat různá vydání stejného textu tato možnost je důležitá hlavně pro pracovníky různých institucí, kteří kramářské tisky zpracovávají. 141

4 Iva Bydžovská Jednotlivá vydání se často liší pouze málo a podle samotného katalogizačního záznamu není možno ověřit, zda se jedná o různá vydání, či nikoli. To je ovšem funkce, kterou výběrová databáze nemůže zcela splnit věříme ovšem, že databáze neustrne v podobě, kterou získá ve své počáteční fázi stávajícího grantu, ale bude se nadále rozšiřovat nejen z našich, ale i z dalších zdrojů a začne postupně plnit i tuto funkci v podstatě funkci bibliografie kramářských tisků vydaných v našich zemích. Dalším úkolem do budoucna, jehož splnění se zatím nedočkáme, je uveřejnění plných textů digitalizovaných dokumentů. To by umožnilo efektivnější plnotextové vyhledávání a znamenalo lepší přístupnost textů, jak pro vědecké účely (např. pro jazykový a literární rozbor textů), tak pro laickou veřejnost, a využitelnost písní například jako doplňkového materiálu při výuce ve školách většina textů hluboko do devatenáctého století je tištěna švabachem, a tedy pro neškoleného člověka obtížněji čitelná. Totéž je bohužel zatím pravda pro možnost využití převodu textů pomocí OCR programů, ruční přepis textů je příliš časově náročný. Je to ovšem cesta, se kterou se do budoucna musí počítat. Je to ovšem cesta, se kterou se do budoucna musí počítat a na niž musí být databáze připravena. Tvorba metadat K tomu, aby databáze mohla fungovat a sloužit a v budoucnu se případně rozšířit o další možnosti, je třeba zvolit vhodný způsob zpracování dat tedy vhodný způsob zápisu metadat, dostatečně diferencovaný, aby umožnil po vytvoření databáze možnost efektivního vyhledávání ze strany uživatelů databáze a zároveň podal jasnou informaci o digitalizovaném tisku. Zvolený zápis tedy musí respektovat zvláštnosti tohoto druhu tisků a umožňovat dostatečnou variabilitu záznamu. Dalším požadavkem, jak již bylo zmíněno výše, je možnost rozšíření záznamu o další položky. Zároveň ovšem musí vytvořená metadata korespondovat s pravidly bibliografického záznamu a v zájmu širšího využití institucemi také umožňovat převod do různých knihovnických a případně i muzejních systémů. Zpracování metodiky popisu je součástí grantového projektu. Z důvodu větší volnosti při výběru formy záznamu jsme zvolili zápis ve značkovacím jazyce XML dle formátu MASTER, který využívá badatelské prostředí Manuscriptorium. Jde o formát pro tvorbu záznamů o rukopisech a starých tiscích, 142

5 Internetová databáze kramářských tisků založený na mezinárodním metadatovém formátu TEI (Text Encoding Initiative), 5 který definuje XML elementy, sloužící k popisu textu (strukturování plných textů, zápisu metadat, připojení obrazových dat). Formát MASTER, který v současné době používáme, je založen na verzi TEI 4, v budoucnu ale budeme uvažovat o přechodu k aktuální verzi TEI 5. XML a na něm založené formáty zápisu metadat umožňují poměrnou volnost při strukturování zápisu, to ale s sebou nenese jen klady. Z hlediska zpracování databáze je naopak výhodnější pevná struktura dat a důsledné používání stejných základních prvků popisu (elementů) a jejich atributů. Další nezanedbatelnou překážkou je při zápisu přímo v XML (což je pomocí jednotlivých prvků strukturovaný text) nepřehlednost a náročnost tvorby záznamů pro katalogizátory. Je tedy třeba vyvážit ohled k samotnému materiálu, k využití dat tedy databázovému zpracování a praktická hlediska katalogizace. Řešením do budoucna je vytvoření uživatelsky příjemnějšího rozhraní na základě vytvořené šablony popisu s možností přepnutí do textového způsobu zápisu, aby byl umožněn pohodlnější zápis katalogizátorům a zároveň byla zachována volnost, kterou umožňuje textový zápis přímo do struktury XML. Tvorba takového nástroje je součástí projektu a jeho výsledná verze bude bezplatně přístupná případným dalším zájemcům. Tvorbu databáze v rámci projektu Vytvoření badatelského prostředí pro kramářské tisky zajišťuje firma AiP Beroun a bude fungovat na podobném základu jako Manuscriptorium. Kladem tvorby metadat ve formátu XML je kromě širokého pole použití a možnosti přihlédnutí k povaze materiálu také to, že nejsou závislá na jediném programu, který data zpracovává, ale lze použít či vytvořit databázi vlastní, vytvořenou přímo na míru, a pro zobrazení a případný tisk lze použít nástroje pro práci s HTML nebo XML, jako jsou kaskádové styly či XSLT. 5 Viz 143

6 Iva Bydžovská 144

7 Internetová databáze kramářských tisků 145

8

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

historických dokumentů

historických dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené

Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené Abstrakt Jiří STODOLA Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity stodola@ics.muni.cz INFORUM 2009: 15. konference

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2010 Sborník z 18. konference, konané ve dnech 14. 16. září 2010 v Seči u Chrudimi Září 2010 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2010 ISBN

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Current editing situation of Supplements to Knihopis of Czech and Slovak Early Printed Books and museum libraries Mgr. David Mach / Oddělení

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS

Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS Manuál indikátorů efektivity managementu mikroregionů a MAS verze pro testování nástroje (neprošlo jazykovou úpravou) Mgr. Ondřej Marek, CpKP střední Čechy, ondrej.marek@cpkp.cz, www.cpkp.cz/pobocky-stc

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více