Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha"

Transkript

1 Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010 Tetčice

2 Vzdělávací aktivity ÚZEI - oddělení vzdělávání Vzdělávání pracovníků Mze a podřízených organizací v regionech Vzdělávání privátních poradců akreditovaných v Registru Mze ČR Vzdělávání lektorů středních škol, které jsou zařazeny do tzv. Trvalé vzdělávací základny Vzdělávání pracovníků krajských informačních středisek Vzdělávání manažerů a facilitátorů místních akčních skupin, mikroregionů k rozvoji venkovského prostoru Vzdělávací aktivity pro potřeby Celostátní sítě pro rozvoj venkova dle požadavků Mze Vzdělávání pracovníků profesních sdružení a nestátních neziskových organizací působících v resortu Mze

3 Oddělení vzdělávání se dále zabývá Přenosem informací v rámci transferu výsledků vědy a výzkumu z pracovišť univerzit, vysokých škol a výzkumných ústavů v resortu zemědělství do praxe Podílí se na vytváření ISTP integrovaného systému typových pozic o oborech zemědělství, potravinářství, vodohospodářství a lesnictví výsledkem jsou dílčí kvalifikace Provádí resortní analýzy vývoje kvalifikační potřeb v zemědělství Vydává časopis Zemědělská - Pôdohospodárska škola - 1 x měsíčně Vydává metodické pomůcky a učební texty Účastní se mezinárodních projektů ve vzdělávání a v poradenství

4 Na počátku bylo. V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovují podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD, byla Česká republika, stejně jako ostatní členské země EU, povinna do zřídit Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť). Je podřízena Evropské síti pro rozvoj venkova Síť je financována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Zřizovatelem Sítě je Ministerstvo zemědělství (řídící orgán EAFRD). V rámci PRV jsou poskytovány finance na projekty Sítě z Technické pomoci opatření V.2 Základní myšlenka Sítě být komunikační platformou pro všechny zájemce (experty) kteří se věnují problematice zemědělství a venkova

5 Institucionální struktura Sítě MZe Řídící orgán rozhodovací funkce Koordinační výbor poradní funkce Sekretariát výkonná funkce Členové Sítě na národní úrovni Tématické pracovní skupiny Krajské a Regionální sítě Členové Sítě na krajské a regionální rovni

6 Základní cíle Sítě Základní dokumenty Sítě: Akční plán Sítě, Statut, Jednací řád V Akčním plánu Sítě byly formulovány základní cíle: seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů zajistit sběr informací a údajů o nejlepší praxi připravit semináře, setkání a pracovní sekce týkající se subjektů podílejících se na rozvoji venkova vytvořit databázi expertů a poradců pro OSY III. a IV. být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova

7 Jaké kroky povedou k naplnění stanovených cílů Sítě? Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání Vytvoření informačního systému pro sběr dat o venkově Poskytování informací o projektech (dobré i špatné praxe), osvědčených postupech, nových vědeckých poznatcích týkajících se venkovského prostoru Vytvoření databáze expertů a poradců; certifikace poradců pro OSU III. a IV. PRV

8 Kontaktní body Sítě v regionech Síť je rozdělena do regionálních a krajských Sítí, které mají zajistit vzájemný oboustranný přenos informací mezi Mze a partnery Sítě. Roli moderátora a facilitátora vykonávají Agentury pro zemědělství a venkov (dále jen AZV), jejichž úkolem je poskytování organizačních a servisních služeb pro partnery Sítě. Krajská úroveň 13 krajských koordinačních center KAZV Úloha KAZV: Zajišťovat metodické vedení Sítě na krajské úrovni Zajišťovat přenos informací z centra do regionů a z regionů do centra Zajišťovat komunikaci a koordinaci aktivit na krajské úrovni komunikace s KÚ Zpracovávat krajský plán aktivit Sítě a návrh rozpočtu na jeho zajištění

9 Kontaktní body Sítě v regionech Regionální úroveň 63 regionálních koordinačních center na úrovni bývalých okresů - AZV Úloha AZV: Využívat efektivně všech nástrojů Sítě a především uplatňovat princip osobního přístupu ke klientovi na regionální úrovni Podílet se na monitoringu a poradenské činnosti při realizaci PRV Poskytovat informace o programech Mze směrem ke klientům Zajišťovat sběr informací o realizovaných projektech v regionech (zemědělské i nezemědělské povahy) Zpracovávat regionální plán aktivit a návrh rozpočtu na jeho realizaci Je místem pro podání podnětů či stížností, které postoupí (v případě nemožnosti řešení na regionální úrovni) na další úroveň

10 Poločas programového období a Síť Co se již povedlo: Byli osloveni potenciální partneři v regionech a vznikly krajské a regionální Sítě Partneři Sítě se pravidelně setkávají Pořádají se tematické semináře a další vzdělávací akce Byl vytvořen informační portál Sítě v rámci webového portálu Mze Byly vytvořeny a zveřejněny databáze členů Sítě a všech důležitých řídících a dalších orgánů Sítě Vznikly 2 tematické pracovníky skupiny (Pracovní skupina Leader a Pracovní skupina Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině ) Je přístupná databáze MAS, Registr poradců, databáze KIS Vznikla databáze projektů nejlepší praxe, byly vydány odborné publikace Funguje nástroj na vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci

11 Poločas programového období a Síť Co ještě není vytvořeno či nefunguje optimálně: Chybí databáze expertů a není databáze poradců pro III. a IV. OSU Jsou jen zčásti zpracovány a přes Sít velmi špatně přístupné analytické a hodnotící studie a materiály zaměřené na rozvoj venkova Je nedostatečná a nekoncepční publikační činnost, chybí informace o publikačních aktivitách členů Sítě z regionu. Kvalita a obsah informací na úrovni jednotlivých krajských a regionálních Sítí je velmi rozdílná. Často chybí informace o připravovaných akcích, nejsou zápisy ze setkání, nejsou zpracovány informační (pro členy Sítě inspirativní) články z uskutečněných akcí Připravované semináře by měly být zaměřeny na všechny partnery Sítě, nejenom na zemědělce a zemědělské podnikatele; nutno koordinovat s ostatními resorty Databáze nejlepších projektů by měla být přehledněji členěna (podle OS?, elektronické mapy?), chybí informace o osvědčených postupech i špatné praxi a dále o zajímavých projektech v regionech, které vznikly za přispění jiných resortů

12 Děkuji za pozornost. Ing. Jana Bačkovská Mánesove 75, Praha

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více