ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - VÝCHOVNÝ PROGRAM Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Výchovný program vydáva a zverejňuje riaditeľ školy, alebo riaditeľ školského zariadenia po prerokovaní v pedagogickej rade školy, alebo v pedagogickej rade školského zariadenia, rade školského zariadenia. Na vyžiadanie schvaľuje výchovný program zriaďovateľ. Výchovný program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a s cieľmi výchovy a vzdelávania. 1.1 Názov programu : ŽIRAFA/ život-radosť-fantázia/ 1.2 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy vytvárať pre deti podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života. kvalitou a pestrou činnosťou dávať deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa, motivovať ho k aktívnej účasti na svojom rozvoji vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti venovať sa aktivitám v prírode výchovnú činnosť zamerať na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia, na poznanie obce a regiónu 1.3 Formy výchovy a vzdelávania Na našej škole sa využívajú tieto formy výchovy a vzdelávania: mravná výchova, dopravná výchova, ekologická výchova, estetická výchova, telesná výchova. Najčastejšie používané formy v školskom klube: Vychádzky, výlety zamerané na prírodu, históriu, kultúru Záujmové krúžky podľa obsahu klasifikujeme záujmy na poznávacie, sociálne, estetické, technické, prírodovedné, športové, turistické. Súťaže a kvízy vyžadujú zodpovednosť čo najviac otázok z rozličných oblastí ľudskej činnosti. Organizovaním súťaží a kvízov sa podporuje túžba po zdokonaľovaní sa. 1.4 Tematické oblasti výchovy Kultivácia spoločenského správania Základy etiky správania Základy komunikácie Záujmové činnosti Športové aktivity Eko škola - zber druhotných surovín, zlepšenie životného prostredia v areáli školy, starostlivosť o zdravie detí a zamestnancov našej školy, vytvorenie zdravého prostredia v škole, výchova detí ku zdravým životným návykom a zdravie podporujúcemu správaniu.

2 1.5 Výchovný plán September: vítanie prvákov do ŠKD Téma mesiaca: Bezpečná cesta do školy ( dopravná výchova) Výroba dopravných značiek Súťaže, hádanky s dopravnou tematikou Vychádzky do okolia, poznávanie nebezpečných miest pri prechádzaní Oboznámenie sa s režimom školy, školským poriadkom a poriadkom ŠKD, krúžkovou činnosťou, základné orientácie v škole a v blízkom okolí Kvízy a súťaže Dopravné ihrisko Naše dopravné ihrisko práca s kriedami, netradičná športová činnosť ( kolobežky, kolieskové korčule) Ľudské práva pre deti 1. zásada Október: Téma mesiaca: Jeseň Jesenná tematika, vychádzky do prírody, pozorovanie prírody, Zdravé a nezdravé potraviny Výstavka ovocia a zeleniny Výroba ovocných a zeleninových šalátov Ochutnávka sušených plodov Kreatívne výtvarné techniky téma jeseň Práca s prírodným materiálom Súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu Výstava tekvíc Ľudské práva pre deti 2. zásada November: Téma mesiaca: Rozprávka Čítanie a sledovanie rozprávok Dramatizácia rozprávky Ilustrácia rozprávky na papier a na počítači Príprava programu na vianočnú besiedku Výroba vianočných ozdôb Športová činnosť- kurz korčuľovania Zábavné diskohry Ľudské práva pre deti 3 zásada December: Téma mesiaca : Vianočné dielne Výroba drobných darčekov a predmetov s vianočnou tematikou Vianočné zvyky a tradície, koledy Vianoce u nás a vo svete Zapojenie sa do vianočných dielní Tvorba vianočných prianí vo výtvarných činnostiach, aj na počítači

3 Vianočná besiedka, vianočné trhy ( program pre rodičov) Divadelné predstavenie Ľudské práva pre deti 4. zásada Január: Téma mesiaca: Zima Netradičné výtvarné techniky na tému Zima Nácvik piesní so zimnou tematikou Zimné športy kurz lyžovania, sánkovanie Výlet do prírody sledovanie a kŕmenie vtáctva Kvízy Výrobky z hliny Bylinkové čaje ochutnávka Ľudské práva pre deti 5. zásada Február: Téma mesiaca: Zima, karneval Zimné športy Výroba drobných darčekových predmetov pre prváčikov Výroba masiek na rozprávkový karneval Detský karneval súťaže, prehliadka masiek, ocenenie, diskotéka Ľudské práva pre deti 6. zásada Marec: Téma mesiaca: Jar, mesiac knihy Čítanie z prinesených kníh Beseda so spisovateľom Jánom Turanom Dramatizácia textu Návrh na obal knihy Vítanie jari ( Morena) Deň učiteľov Divadelné predstavenie Ľudské práva pre deti- 7. zásada Apríl: Téma mesiaca: Veľká noc, Zelený svet, Deň zeme Súťaže a kvízy s enviromentálnou tematikou Veľkonočné zvyky besiedky, aktivity Triedenie odpadov zber starého papiera

4 Poznávanie liečivých a jedovatých bylín Tvorba herbáru Starostlivosť o izbové kvety presádzanie, množenie Netradičné techniky, práca s prírodným materiálom Ľudské práva pre deti 8. zásada Máj: Téma mesiaca: Deň matiek Výroba darčekov pre mamičky Výroba darčekov z keramiky, modelovacej hliny, sadrové odliatky a iné Príprava pásma pre mamičky Nácvik programu k akadémii Príprava masiek na karneval Súťaživé popoludnia Školy v prírode Ľudské práva pre deti 9. zásada Jún: Téma mesiaca: Leto, Medzinárodný deň detí, olympiáda, karneval Detská letná olympiáda Karneval Výlety Športové popoludnia Poznávanie rastlín a húb Školy v prírode Diskotéka Školské výlety a exkurzie Dodržiavanie bezpečnosti cez prázdniny Zhodnotenie činnosti Ľudské práva pre deti 10. zásada 1.6 Výchovný jazyk V školskom klube detí je komunikácia v slovenskom jazyku. 1.7 Personálne zabezpečenie V školskom klube detí pracujú kvalifikované vychovávateľky 1.8 Materiálno - priestorové podmienky Školský klub detí využíva na svoju činnosť priestory tried v ŠKD, šatne, školskú jedáleň, herňu, školský dvor. Materiálne zabezpečenie v ŠKD je riešené nákupmi z rozpočtu ŠKD a darmi rodičov.

5 1.9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 1. Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ. 2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne zastupujúci učiteľ. 3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov, po dohode s vychovávateľom učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 4. Počas konania popoludňajšej krúžkovej činnosti vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičmi dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľovi. 5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnosti. 6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí. 7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet žiakov. 8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze. 9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 10. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. 11. Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky...) označené pre prípad odcudzenia. 12. Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy. 13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 14. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov Je realizovaný formou prezentácií výrobkov žiakov, práce sú využívané na výstavy na nástenkách v triedach, ako darčeky pre rodičov, výrobky a práce našich detí pre budúcich prvákov, výrobky a práce na vianočné trhy, ktoré sú priamo realizované v školskom klube detí v krúžkovej činnosti : tvorivá dielňa, keramická dielňa, dielňa šikovných rúk, dielňa ľudových tradícií Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia Realizovaný vedúcou školského klubu formou vnútro školskej kontroly, ktorá je zameraná na triednu agendu ( rozvrh týždennej činnosti, triedna kniha, krúžková činnosť, výdavkový zošit), hospitácie podľa plánu Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov Riaditeľ školy zabezpečuje pre svojich zamestnancov školenia realizované metodickým centrom, zapojenie sa do projektov v rámci celoživotného vzdelávania.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 13. 12. 2014 41/2014 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 13. prosince 2014 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Miškejová Veronika Společná

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE

Výbor ČS Unie, Sázava 27 28.11.2005 Příloha č. 11 ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE ZP RÁVA ODDĚLENÍ OSOBNÍ SLUŽBY EVANGELI ZACE 1. Informace o službě církve ve velkoměstech Č S unie : A. České sdružení V Praze je připravován projekt Mladí pro Ježíše za řízení ASI. Klíčovou roli mají

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 1. ADLER, A. 1999. Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. Praha : Aurora, 1999. 158 s. ISBN 80-85974-76-2. 2. ALLEN, R. 1999. Hlavolamy pre deti. Bratislava

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci,

K r n o v. Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, Z p r a v o d a j D o m o v a p r o s e n i o r y K r n o v Milí obyvatelé, rodinní příslušníci a zaměstnanci, jsem velmi ráda, že jste se rozhodli přečíst si náš nový časopis, který bude vycházet čtyřikrát

Více

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ

LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ OBLOHA NA DLANI. Nabídka vzdělávacích programů LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Projekt Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 OBLOHA NA DLANI LABORATOŘ VĚDOMOSTÍ LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ Nabídka vzdělávacích programů EURÓPSKA ÚNIA

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR STOWARZYSZENIE GERONTOLOGÓW SPOŁECZNYCH Redakcja naukowa: Miroslav Krystoň Michal Šerák Łukasz Tomczyk NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ NOWE TRENDY W EDUKACJI

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

TÉMA: Alternativní distribuční kanály

TÉMA: Alternativní distribuční kanály MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRAVNÍ FAKULTA SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU POJISTNÁ EKONOMIKA TÉMA: Alternativní distribuční kanály ZPRACOVALY: Erika Gorčíková Zuzana Čorejová DATUM PREZENTACE: 5. prosinec

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Z vízií tvoríme hodnoty Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Broumov Revitalizácia kláštora Broumov vzdelávacie a kultúrne centrum výkony 5 099 zisk pred zdanením 87 čistý zisk 64 aktíva celkovo 3 804

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání Brno, ICM Vaňkovka 13. 2. 2012 Zpracovala: Mgr. Kristína Vanková (vankova.kristina@gmail.com) Význam lidského kapitálu a klíčových kompetencí Ľudský kapitál je definovaný Armostrongom

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více